Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Hosea 4:6


Tot u, mannen, roep ik en mijn stem gaat uit tot de mensenkinderen! Gij onverstandigen, leert schranderheid, gij dwazen, verstaat het met uw hart. Spreuken 8:4-5ONDERSCHEIDINGSVERMOGENOnderricht


Getuigenissen
Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Psalmen 89:16-17


… Geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Daniël 12:10