Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Nota Bene

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

GETUIGENIS VAN DE 7 JONGE COLOMBIANEN

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


Voordat u deze getuigenis leest, raden wij u aan een belangrijk voorbehoud te lezen dat wij hebben gemaakt ten aanzien van getuigenissen. Deze waarschuwing met de titel "Waarschuwing voor Getuigenissen" is te vinden op de website www.mcreveil.org.


Beste vrienden, we willen deze andere getuigenis van de Hel met u delen, ontvangen van de Heer Jezus Christus door zeven jonge Colombianen. Het is een zeer opbouwend getuigenis, die u niet onverschillig zal laten. Neem ook de moeite om het met anderen te delen om zo veel mogelijk mensen te waarschuwen. God zegene u!


Eerste Getuigenis


Lucas 16:19-26 "19En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. 20En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, 21nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. 22Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 23Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. 24En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. 25Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. 26En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen."


De Bijbel, het woord van God, is zeer duidelijk over het onderwerp van de Hemel en de Hel. In dit Bijbelgedeelte dat wij net hebben gelezen, vertelde de Heer ons over twee plaatsen: Hemel en Hel; de veroordeling en de Redding. Er is geen overgangsgebied. Het vagevuur bestaat niet. Het limbo, deze plaats gepresenteerd als de plaats waar de man gaat na zijn vertrek van de aarde, terwijl hij wacht om naar de Hemel te gaan, bestaat ook niet. De Bijbel is erg duidelijk daarover. God gaf ons een openbaring die de koers van ons leven zal veranderen. Wij zijn net begonnen om te leren over God en Zijn Woord. Wij zijn zeven tieners aan welke God het voorrecht en de grote verantwoordelijkheid heeft gegeven om deze openbaringen met de wereld te delen.


Alles begon om ongeveer 10:00 a.m. We waren aan het bidden en maakten ons klaar om later op de dag naar een picknick te gaan. Plotseling rond 10 a.m, een zeer krachtig wit licht scheen door één van de ramen. Toen dat licht verscheen, begonnen wij allemaal onmiddellijk in tongen te spreken, en werden wij gedoopt met het Heilige Geest. Op dat moment, waren wij allemaal verbaasd en gefascineerd met wat wij zagen. Dat prachtige licht verlichtte de gehele kamer. Het was een licht dat veel sterker was dan het licht van de zon. In het midden van dat licht zagen wij een hele schare van engelen gekleed in het wit. Deze engelen zagen er prachtig uit, zo groot en tegelijkertijd zo mooi.


In het midden van al die engelen zagen wij iets verbazends -het figuur van een Man-. Deze figuur was een speciaal wezen, een man gekleed in een lange jurk onder een zeer witte mantel. Zijn haar waren als gouden draden. Wij konden Zijn gezicht niet zien omdat het te veel licht uitstraalde. We zagen echter dat Hij een gouden gordel rondom Zijn borst droeg. Er was geschreven in gouden letters: "Koning der koningen en Here der heren." Hij droeg zuivere gouden sandalen aan Zijn voeten, en Zijn schoonheid was zonder gelijke. Toen wij de aanwezigheid van die Man zagen, vielen wij allemaal op de knieën. Wij begonnen toen Zijn stem te horen. Het was zeer speciaal en wonderbaar. Elk woord boorde in onze harten zoals een tweesnijdend zwaard; zoals het wordt geschreven in Het Woord van God (Hebreeën 4:12). Hij sprak tot ons in eenvoudige maar zeer krachtige woorden.


We hebben hem duidelijk horen zeggen voor ons: "Mijn kleine kinderen, wees niet bang, Ik ben Jezus van Nazareth, en Ik heb jullie bezocht om jullie een geheim te tonen zodat jullie het aan steden, naties, gemeenten, en alle plaatsen kunnen vertellen. Waar ik jullie vertel om heen te gaan, daar zullen jullie heengaan, en waar ik jullie niet vertel om te gaan, zullen jullie niet gaan." De Heilige Bijbel zegt in Joël 2:28 "Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien". Dit zijn de tijden die God voor iedereen voorbereid.


Toen, gebeurde er iets vreemds. Een rots verscheen in het midden van de kamer, en de Heer, die met ons was, verzocht ons om ons op de rots te zitten. De rots was ongeveer 20 cm boven de vloer, en in het midden van de vloer verscheen een reusachtig gat. Het was een zwart, zeer groot, angstaanjagend kelder. Plotseling snel vielen we van de rots af en gingen in de vloer door deze kelder naar beneden. Alles was zeer donker en we waren geleid naar het centrum van de aarde. Terwijl we in die sombere duisternis zaten, waren we bang! We waren zo bang dat we de Heer vertelden, "Heer, we willen niet naar die plaats gaan! Neem ons niet mee naar die plaats, Heer! Haal ons hieruit, Heer!" Met een zeer mooie glimlach en een medelevende stem antwoorde de Heer ons: "Deze ervaring is noodzakelijk. Je zult kunnen zien en er met anderen over praten."


We zaten in een tunnel die de vorm had van een hoorn. Toen begonnen we schaduwen, demonen en figuren te ziente zien die zich van de ene naar de andere plaats bewogen. Wij gingen dieper en dieper naar beneden. Binnen enkele seconden begonnen wij een leegte en grote vrees te voelen. We kwamen eindelijk bij een aantal grotten en verschrikkelijke poorten. Het zag eruit als een doolhof. Wij wilden daar niet binnen gaan. Wij begonnen een vreselijke geur en een hitte op te merken die ons naar adem deed snakken. Zodra wij die plaats ingingen, begonnen wij vreselijke dingen en angstaanjagende beelden te zien. De volledige plaats was overspoeld in vlammen; en in het midden van deze vlammen, waren de lichamen van duizenden mensen die leden in grote kwelling. Dit visioen was zo afschuwelijk. We wilden niet zien wat ons werd getoond.


De plaats was in verschillende afdelingen van kwelling en lijden verdeeld. Één van de eerste gebieden die de Heer ons toestond om te zien, was de "Vallei van de Ketels". Dat is de naam die we het gaven. Er waren miljoenen ketels die op het niveau van de grond ingebed; van binnen waren ze gevuld met brandende lava. Binnen elk van hen was er een ziel van een persoon die naar de Hel na zijn dood was gekwamen. Zodra die zielen de Heer zagen, begonnen zij te schreeuwen en te zeggen: "Heer, heb genade met ons! Heer, geef me een kans om uit deze plaats te komen! Heer, neem me er uit en ik zal de wereld vertellen dat deze plaats echt is!" Maar de Heer keek zelfs niet naar hen. Er waren miljoenen mannen, vrouwen en jonge mensen in die plaats. Wij zagen ook homoseksuelen en dronkaards die gekweld werden. Wij zagen al deze mensen schreeuwend vanwege hun grote kwellingen.


Iets wat ons schokkeerde was om te zien hoe hun lichamen werden vernietigd. De wormen kwamen in en uit hun monden, hun oren en hun lege oogkassen. De wormen doordrongen ook van hun lichamen. Dit komt overeen met dit vers in Het Woord van God, Jesaja 66:24 "Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen." Ook, in Marcus 9:44 "… waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust." Wij werden helemaal met afschuw vervuld van wat wij zagen. Wij zagen vlammen van ongeveer 3 tot 5-meter hoog. En binnen elk van die vlammen, verblijft de ziel van een persoon die gestorven is en in de Hel is aangekomen.


De Heer stond ons toe om een man te zien die binnenin één van die ketels was. Hij stond op zijn kop en het vlees van zijn gezicht was in stukken aan het vallen. Hij bleef intens kijken naar de Heer. En toen begon de man te schreeuwen en de naam van Jezus aan te roepen. Hij zei: "Heer, heb genade! Heer, geef me een kans! Heer, haal me uit deze plaats!" Maar de Heer Jezus wilde niet naar hem kijken. Jezus draaide eenvoudig zijn rug naar hem toe. Toen Jezus dit deed, begon de man zijn naam te vervloeken en te belasteren. Deze man was John Lennon, een lid van de duivelse muziekgroep "De Beatles". John Lennon was een man die tijdens zijn leven de Heer bespotte en grappen over hem maakte. Hij zei dat het christendom zou gaan verdwijnen en dat Jezus Christus door iedereen zou worden vergeten. Nochtans, vandaag is deze man in de Hel en Jezus Christus is levend! Het christendom is ook niet verdwenen.


Toen wij begonnen om op de randen van die plaats te lopen, strekten de zielen hun handen tot ons uit en smeekten om genade. Zij vroegen Jezus om hen daaruit te halen, maar de Heer wilde niet eens naar ze kijken. Toen begonnen wij door verschillende gebieden te gaan. We zijn aangekomen bij het vreselijkste deel van de Hel, waar de ergste kwellingen plaatsvinden; het centrum van de Hel. De meest geconcentreerde vormen van kwellingen; zulke kwellingen dat een mens nooit kan uitdrukken. De enige mensen die daar waren zijn hen die Jezus en Het Woord van God kenden. Ze waren ooit dominees, evangelisten, missionarissen, en allerlei mensen die eens Jezus hadden aangenomen en de waarheid hadden gekend; maar die een dubbel leven leefden. Er waren ook retrogade personen; zij leden duizend keer erger dan een ieder ander. Ze schreeuwden en smeekten de Heer om genade, maar het Woord van God zegt in Hebreeën 10:26-27 "Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, 27maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren."


Die mensen waren daar want alhoewel zij gepreekt, gevast, gezongen en hun handen opgeheven hadden in de gemeente, het was anders op straat en thuis. Zij waren dieven, liegers, in overspel, en in ontucht. Wij kunnen niet liegen tegen God. De Bijbel zegt: Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. Lucas 12:48. Daar, stond God ons toe om twee vrouwen te zien die Christelijke zusters op de aarde waren geweest, maar die zusters hadden niet een rechtvaardig leven vóór de Heer geleefd. De een zei tegen de andere: "Vervloekte je, ellendeling! Het is jouw fout dat ik in deze plaats ben! Jij hebt niet het heilig evangelie aan me gepredikt! En omdat jij me niet over de waarheid heb verteld, ben ik nu hier in de Hel!" Zij zeiden deze dingen tegen elkaar in het midden van de vlammen, en zij haatten elkaar omdat er geen liefde, genade, of vergeving in Hel is.


Ze waren duizenden zielen die het Woord van God hadden gekend, maar hun levens waren niet rein vóór de heilige aanwezigheid van de Heer. "U kunt niet met God of met de vlammen van de Hel spelen!" zei de Heer. Hij vertelde ons ook, "Mijn zonen, al het lijden op de aarde die in één enkele plaats wordt geconcentreerd is niets, niets vergeleken met het lijden die een persoon heeft in Hel." Als het dan vreselijk is voor hen die in Hel lijden, stelt u de zaak voor van hen die in het middelpunt van de Hel staan, van hen die op een dag Gods Woord kenden, maar die zich ervan hebben afgewend. Dan, vertelde de Heer ons ook dat wij met het vuur op de aarde kunnen spelen, maar nooit met het vuur in de Hel.


Wij bleven lopen door verschillende gebieden en de Heer toonde ons veel verschillende mensen. Wij konden zien dat alle mensen daar ongeveer zes verschillende types van kwellingen hadden. Er waren zielen gekweld door demonen met allerlei straffen. Een van deze vreselijke straffen was hun eigen geweten dat vertelde: "Herinner toen zij tot je predikten, herinner toen je het woord van God hoorde, herinner toen zij je over de Hel vertelden. Je lachte erom!" Hun eigen geweten kwelden hen, net als de wormen die door hun lichaam gingen en het vuur dat hen duizenden en duizenden keren meer brandde dan wat we op aarde weten. Dat is de beloning die de duivel heeft voor allen die hem zoeken en voor allen die hem volgen.


Het Woord van God zegt in Openbaring 21:8 "Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood." Daarna, stond Jezus ons toe om een man te zien die zes mensen had vermoord. Deze zes mensen omringden hem nu, en schreeuwden tegen hem zeggende: "Het is uw fout dat wij allen in deze plaats zijn, Uw Fout!" De moordenaar probeerde zijn oren te bedekken omdat hij niet naar hen wilde luisteren, maar dit kon hij niet vermijden aangezien in de Hel al onze zintuigen veel gevoeliger zijn. De zielen hier werden gekweld door een ondraaglijke dorst. En het was absoluut onmogelijk om deze dorst te stillen, zoals het verhaal van Lazarus en de rijke man in de Bijbel (Lucas 16:19). De rijke man die zich in de Hel bevond, wilde slechts een kleine druppel water! Het woord van de Heer zegt in Jesaja 34:9 "Dan zullen Edoms beken in pek veranderd worden, en hun grond in zwavel, ja hun land zal als brandend pek worden."


Hier bevond elke ziel zich in het midden van het vuur. Mensen zagen luchtspiegelingen van kristalheldere rivieren van water in het midden van het vuur; maar toen ze probeerden ze erbij te komen, veranderden de rivieren in vuur en vlam. Ze zagen ook bomen vol met vruchten waaruit water ontsnapte, maar toen ze probeerden ze die te pakken, verbrandden ze hun handen en belachelijk maakten demonen hen. Daarna, leidde God ons om naar een plaats te gaan die veel erger was dan de andere plaatsen die wij hadden bezocht. Wij zagen het meer van vuur en zwavel. Op één van de kanten van dat meer was een kleiner meer. In dat kleinere meer, waren miljoenen en miljoenen zielen die schreeuwden en God smeekten om genade met hen te hebben. Zij zeiden tot Hem, "Alstublieft Heer! Haal ons hieruit al was het maar voor een klein ogenblik! Alstublieft geef me de kans om eruit te gaan!" Nochtans, kon de Heer niets voor hen doen omdat hun oordeel al bepaald was.


In die miljoenen en miljoenen van mensen, stond de Heer ons toe om naar een man te kijken van wie het lichaam half in het meer van vuur gedompeld was. De Heer liet ons zijn gedachten horen en kennen. De naam van die man was Mark. De dingen die deze man in zijn gedachten tegen zichzelf zei, verbaasde ons. We hebben een eeuwige les geleerd door zijn gedachten te horen. "Ik zou alles geven om nu in uw plaats te zijn! Ik zou alles geven om naar de aarde terug te gaan al was het alleen maar voor één minuut. Ik zou het niet erg vinden, als ik, de meest ellendigste, de aller-ziekste, de meest gehate of de armste man in de wereld zou zijn; ik zou alles geven willen om terug te gaan! Alleen maar voor één minuut op de aarde." Jezus hield mijn hand vast. Hij antwoordde op de gedachten van Mark door hem te vragen: "Mark, waarom zou u naar de aarde willen teruggaan zelfs voor één enkele minuut?" Met een schreeuwende en gekwelde stem, antwoorde hij aan Jezus, "Heer! Ik zou van alles willen geven om naar de aarde terug te gaan voor alleen één enkele minuut eenvoudigweg om berouw te hebben en gered te worden."


Toen de Heer hoorde wat Mark had gezegd, zag ik dat bloed uit de wonden van Jezus kwam en dat tranen zijn ogen vulden. Toen Hij zei: "Mark, het is te laat voor jou! Het gewormte ligt onder je gespreid en maden zijn jouw bedekking." (Jesaja 14:11). Toen de Heer die woorden tot hem zei, zakte hij voor altijd in het meer. Ongelukkig, al die zielen hebben geen hoop meer. Alleen wij hebben op aarde vandaag nog de kans om berouw te hebben over onze zonden en naar de Hemel te gaan met onze Heer Jezus Christus. Mijn zuster zal nu verder gaan met dit getuigenis. Dank u.


Tweede Getuigenis


God zegene u beste geliefde broers. Laten we het Woord van God in Psalm 18:9 lezen "Hij neigde de hemel en daalde neder, donkerheid was onder zijn voeten." Toen de Heer zich uitstrekte naar mijn hand, greep ik Zijn hand en toen begonnen wij, naar beneden te gaan, in de tunnel. De tunnel werd donkerder en donkerder tot op een gegeven moment, ik mijn andere hand zelfs niet meer kon zien. Plotseling, passeerden wij door iets wat zwart was en dat fonkelde; iets wat lawaai maakte. De duisternis was zo dicht dat onze handen de tunnelmuren niet konden vinden. Wij bleven met zulk een hoge snelheid dalen dat ik vond alsof mijn eigen ziel van mijn lichaam scheidde.


Kort daarna, begon ik een zeer rotte geur op te merken; als de geur van ranzig vlees. Elk ogenblik werd de geur veel slechter. Plotseling, begon ik de stemmen van miljoenen en miljoenen zielen te horen die eindeloos schreeuwden, huilden en kreunden. Ik draaide toen naar de Heer, omdat ik zo bang was, en zei Hem: "Heer waar nam U mij mee naar toe? Heer, heb genade met me!" De Heer antwoorde mij alleen: "Het is noodzakelijk dat je dit ziet, zodat je het aan iedereen kan vertellen".


Toen, bleven wij door deze hoorn-vormige tunnel dalen tot wij bij een plaats volledig donker aankwamen. Alsof ik een extreem dik gordijn voor mijn ogen had getrokken. En daar, begon ik miljoenen en miljoenen vlammen te zien. Erger nog, ik kon deze kwellende schreeuwen horen maar ik kon niemand zien. Ik was echt bang. Ik zei tegen de Heer "O Heer, heb alstublieft genade met me! O, heb alstublieft genade met me! Neem me niet mee naar deze plaats! Vergeef me!" Op dat ogenblik, dacht ik niet dat ik enkel een toeschouwer in de Hel was, ik dacht dat het de dag van het oordeel was. Zoals ik me vóór Heer Jezus bevond, schudde ik hevig omdat ik werkelijk dacht dat dit het einde van mijn leven was.


Wij gingen zelfs nog dichter naar een enorme grote vlam toe, dat voor ons lag; de vlam was reusachtig en brandde met woedende razernij. Ik bleef langzaam dalen, ziende massa's vlammen en horende miljoenen zielen die met één stem het uitschreeuwden. Toen zag ik een houten tafel die niet door het vuur werd verteerd. Op deze tafel rustte een aantal flessen die op bierflessen leken. De flessen leken verfrissend, maar zij waren volledig gevuld met vuur. Terwijl ik dit bekeek, verscheen plotseling een man. Zijn vlees was bijna helemaal vernietigd. Wat was overgebleven van zijn kleren was eveneens modderig en verbrand. Hij had zijn ogen, mond, en al zijn haar vanwege het vuur verloren. Deze man kon me zien ondanks het feit dat hij niet meer zijn ogen had. Ik herineert u dat het de ziel van een persoon is die denkt, redeneert, en echt ziet; niet uw natuurlijk lichaams.


De man stak zijn magere hand naar de Heer uit en begon te huilen en te zeggen "Heer, heb genade met me! Heer, heb genade met me! Ik ben in pijn! Ik ben aan het verbranden! Alstublieft, heb genade met me en haal me uit deze plaats!" De Heer keek naar hem met medelijden, en ik begon iets warms te voelen in mijn hand. Ik keek, het was het bloed, het Bloed van Jezus! Het was het bloed van de Heer, dat uit Zijn hand kwam terwijl Hij naar deze man keek die in vlammen en lijden overspoeld werd. Toen, draaide de man zijn starende blik in de richting van de tafel en liep naar de flessen. Zijn hand reikte uit naar de fles en toen hij op het punt stond om te drinken schoot er vuur en rook uit de fles. Hij trok zijn hoofd terug en gilde zoals ik nog nooit eerder heb gehoord. Hij schreeuwde met grote pijn en verdriet en toen begon hij te drinken wat in die fles zat. Nochtans, de fles was gevuld met zuur en zijn keel totaal werd vernietigd door dit zuur. U kon zien hoe dat zuur zijn maag passeerde en hem pijnigde.


Op het voorhoofd van deze man was het getal 666 was gegraveerd. Op zijn borst, was er een plaat, die van een metaalsoort was gemaakt, dat door niets kon worden vernietigd; zelfs niet door de hitte van het vuur of de wormen. Daarop stond iets geschreven in letters dat wij niet konden begrijpen. De Heer gaf ons in Zijn grote genade de uitleg van wat er geschreven stond. "Ik ben hier omdat ik een dronkaard ben." Hij smeekte de Heer om genade, maar het Woord van God is zeer duidelijk wanneer het ons in 1 Korinthiërs 6:10 vertelt: "… dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven."


De Heer liet me, van deze man, zijn laatste ogenblikken op de aarde zien, zoals een film. Ik zag als een groot televisiescherm dat me zijn laatste seconden toonde vóór zijn dood. Deze man heette Luis en hij was in een kroeg. Ik zag dezelfde tafel en dezelfde flessen in die kroeg en rond deze tafel waren zijn vrienden. (Ik kan u dit nu vertellen, is er slechts één ware vriend, en Zijn naam is Jezus Christus. Hij is de trouwe vriend.) Luis was aan het drinken en zijn vrienden ook. Zijn beste vriend nam een fles, brak het en begon Luis neer te steken. Toen hij Luis op de grond zag liggen, vluchtte hij. Luis bloedde tot de dood. Het droevigste is dat hij stierf zonder de Heer.


In het midden van dit alles terwijl al die zielen schreeuwden in de Hel, vroeg ik de Heer, "O Heer, vertel me alstublieft, wist deze man van U? Was hij op de hoogte van uw Redding?" De Heer antwoordde droevig, "Ja Lupe, hij was van Mij op de hoogte. Hij aanvaarde Mij als zijn persoonlijke verlosser, maar hij diende Mij niet." Toen, voelde ik zelfs nog meer vrees. Toen, schreeuwde Luis luider en schreeuwde, "Heer dit doet zeer! Dit doet zeer! Heb genade met me!" Hij strekte opnieuw zijn hand naar de Heer uit, maar in plaats daarvan nam Hij mijn hand en wij liepen we weg van de vlammen. De vlammen begonnen Luis gewelddadiger te vernietigen, en hij schreeuwde nog luider, "Heb genade met me, Heer! Heb genade met me!" Toen ging hij in de vlammen verloren.


We hebben onze reis voortgezet. Deze plek was zo groot en eng! Wij naderden tot wij een andere vlam en ik zei tegen de Heer, "Heer, alstublieft, ik wil niets meer zien van anders! Ik smeek U mij te vergeven! Alstublieft vergeef me! Ik wil dit niet meer zien!" Dus, ik sloot mijn ogen, maar het maakte niet uit of ik hen open of dicht had, want ik bleef even goed nog alles zien. Deze vlam begon langzaam te zakken en ik begon een vrouw te zien. Zij was bedekt met modder, en de modder was vol met wormen. Zij had heel weinig haren over en het was aangekoekt met wormgeteisterde modder. Deze vrouw werd verteerd door de wormen over haar hele lichaam en zij schreeuwde "Heer, heb genade met me! Heer, heb genade met me en vergeef me! Bekijk me! Dit doet pijn! Heb genade met me! Neem deze wormen weg! Neem me uit deze plaats van kwellingen vandaan omdat het zo veel pijn doet!" De Heer bekeek haar eenvoudig met groot verdriet. Terwijl we Zijn hand vasthielden, konden we de pijn en het verdriet in het hart van de Heer voelen voor al die verloren zielen die voor eeuwig zullen branden in het vuur van de Hel.


Deze vrouw had geen ogen of lippen, maar zij kon wel zien en voelen; de pijn was sterker. Zij had een fles in haar handen, vol zuur, maar zij geloofde dat het parfum was. Ik kon zien dat het zuur was en het verbrandde haar lichaam elke keer als ze het besproeide. Niettemin, bracht zij dit zuur elke keer op haar lichaam aan onophoudelijk. Zij bleef zeggen dat het een dure parfum was. Zij geloofde ook dat zij een mooie halsketting droeg, maar ik zag een slang die rondom haar hals was. Zij geloofde dat zij zeer dure armbanden droeg, maar ik zag dat het wormen waren van ongeveer 30cm lang, die vraatzuchtig in haar beenderen aan het graven waren. Deze vrouw zei dat haar juwelen alles was wat zij had maar ik zag schorpioenen en wormen over haar gehele lichaam. Zij droeg ook een metalen plaat, die iedereen in Hel draagt. Het was geschreven: "Ik ben hier voor diefstal".


Deze vrouw had geen berouw van haar zonden. Toen vroeg de Heer haar, "Magdalena, waarom ben je in deze plaats?" Zij antwoordde: "Ik vond het niet erg om van anderen te stelen. Het enige waar ik om gaf, waren mijn juwelen en om dure parfums te bezitten. Het interesseerde mij niet, wie ik beroofde, zolang ik er maar goed uit zag." Ik hield de hand van de Heer stevig vast toen ik de wormen door haar volledig lichaam zag graven. Magdalena draaide zich toen om; om iets te zoeken. Ik vroeg de Heer nog een keer "Heer, wist deze persoon over U?" En de Heer antwoordde me, "Ja, deze persoon kende Me."


Magdalena begon rond te kijken, zeggende, "Heer waar is die vrouw die tot me sprak over U? Waar is zij? Ik ben al 15 jaar in de Hel." Alle personen in de Hel zich alles kunnen herinneren, Magdalena bleef vragen: "Waar is deze vrouw? Ik ziet haar niet!" Ik wist dat haar lichaam zich niet kon omdraaien omdat haar vlees in dezelfde positie bleef. Zij probeerde te draaien, om in andere vlammen te kijken, om te proberen die vrouw te vinden die tot haar over God sprak. De Heer zei tot haar "Nee! Nee, Magdalena, zij is hier niet. Die vrouw die je over Mij vertelde is met Mij in het Koninkrijk van de Hemel."


Toen zij dit hoorde, wierp zij zich neer in de vlammen die brandden haar nog meer. Haar metaalplaat veroordeelde haar als dief. Ik wil u in Het Woord van God laten lezen in Jesaja 3:24 "Dan zal er in plaats van balsemgeur vunsheid zijn, in plaats van een gordel een touw, in plaats van haarvlechten kaalheid, in plaats van een pronkgewaad omgording met een rouwkleed, een brandmerk in plaats van schoonheid."


Terwijl we onze reis met de Heer vervolgden, zag ik een enorme zuil vol wormen. Er was een glijbaan omheen gemaakt van rood en brandend metaal. Op deze kolom was een verlicht aanplakbord opgezet dat overal zou kunnen worden gezien. Op dit paneel lazen we, "Welkom alle leugenaars en roddellaars". Aan het eind van de glijbaan, was er een lagune die was kokend. Het leek zoals brandende zwavel. Toen zag ik een totaal naakte persoon die van de glijbaan naar beneden gleed. Bij elke afdaling kwam de huid van de mensen eraf en bleef ze aan de randen van de glijbaan plakken. Terwijl ze in de brandende lagune vielen, zwollen hun tongen op tot ze explodeerden en de wormen verschenen op de plaats van de tong. Het was het begin van de kwellingen. Het Woord van God zegt in Psalm 73:18-19 "Waarlijk, Gij stelt hen op glibberige plaatsen, Gij doet hen instorten tot puin. 19Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting, zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen."


Na dit alles gezien te hebben, zijn we uit de Hel gegaan. Ik wil u eenvoudige wel vertellen dat de Hel en de Hemel meer realiteit zijn dan de fysieke wereld die wij kennen. Het is hier, waar we beslissen, welke richting we willen gaan: om de eeuwigheid met Jezus of in de brandende Hel door te brengen. De Heer zegden tot ons, "Zonder de heiligheid zal geen mens Mij zien, zonder de heiligheid zal geen mens Mij zien." (Hebreeën 12:14) Dat is waarom ik u vandaag hetzelfde wil vertellen, "Zonder de heiligheid kunt u de Heer niet zien."


Derde Getuigenis


Laten we in het Gods Woord gaan in Mattëus 10:28 "En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de Hel."


Wanneer een ziel in de Hel aankomt, verwerft de persoon een lichaam van dood. De Here Jezus nam mijn hand en wij begonnen naar beneden te gaan door een zeer donkere en zeer diepe tunnel die tot het centrum van de aarde leidde. Wij kwamen bij een plaats aan waar er verscheidene deuren waren; één van die deuren opende en wij gingen met de Heer naar binnen. Ik wilde de hand van de Heer niet loslaten, omdat ik wist, dat als ik het deed, dat ik dan voor altijd in de Hel zou moeten blijven. Wij kwamen binnen door die deur en het eerste dat ik zag was een enorme muur. Er waren duizenden mensen opgehangen aan haken met hun handen geketend en vastgebonden aan de muur. We konden ook zien duizenden en duizenden mensen staan in het midden van de vlammen.


Wij bevonden ons voor één van die vlammen. Het zakte langzaam naar beneden. Toen kon Ik een persoon daarin zien en toen de persoon begon te spreken, herkende ik dat het een man was. De man droeg een afschuwelijk priesterkledij, in stukken gescheurd. De wormen glibberden aan binnen en buiten van het lichaam van deze man. Zijn lichaam leek verkoold en verteerd door het vuur. Zijn ogen waren eruit geplukt en het vlees van zijn lichaam was aan het smelten en viel op de grond. Nadat alle huid van hem af was gevallen, groeide het weer terug en hetzelfde proces bleef zich herhalen. Toen deze man Jezus zag zegt hij: "Heer, heb genade met me, heb genade met me! Alstublieft, laat me hieruit voor een enkel ogenblik! Een enkele minuut!" Op zijn borst, had deze man een metaalplaat waarop de verklaring stond: "Ik ben hier voor diefstal" geschreven.


Toen Jezus dichterbij kwam, vroeg Hij deze man: "Wat is uw naam?" De man antwoordde, "Andrew, mijn naam is Andrew, Heer." De Heer vroeg hem, "Hoe lang bent u hier?" Andrew antwoordde Hem: "Ik ben hier al heel lang." De man begon zijn verhaal Hem te vertellen. Hij zei, dat hij de verantwoordelijkheid had om tienden te verzamelen en de geldelijke distributie aan de armen te organiseren in zijn Katholieke kerk. Maar in plaats daarvan, stal hij het geld. De Heer vroeg met Zijn ogen vol van bewogenheid, aan de man: "Andrew, heb je ooit gehoord van het Evangelie?" En Andrew antwoordde Hem: "Ja Heer, er was één christelijke vrouw die naar onze kerk kwam en zij predikte het Evangelie één dag, maar ik wilde het niet geloven en aanvaarden. Nu geloof ik dat dit echt is! Alstublieft Heer, neem me hieruit vandaan, minstens één enkel ogenblik!"


Terwijl hij sprak, kropen de wormen door zijn ogen, irriteerden zijn oren en keerden door zijn mond terug naar binnen. Hij probeerde om ze er met zijn handen af te trekken maar het was onmogelijk. Hij schreeuwde afschuwelijk en herhaaldelijk smeekte hij God om genade. Hij bleef Jezus vragen om hem uit die plaats te halen. Om de zaken nog erger te maken, waren demonen hem constant aan het martelen door zijn vlees met hun speren te doorboren. Deze demonen leken precies op sommige poppen die wij hier op aarde hebben genaamd "De Jordanos". Ik zag die poppen in de Hel, maar zij waren geen poppen meer; zij waren levend en zij waren demonisch. Zij waren ongeveer 90 cm lang en zij hadden zeer snijdende tanden. Bloed kwam uit hun monden en hun ogen waren volledig rood. Zij staken Andrew met al hun kracht, evenals iedereen die in deze deel van de Hel waren. Toen ik dit waarnam, vroeg ik de Heer, hoe het mogelijk is dat een pop die op de aarde is, er hetzelfde uitziet als deze demon. Jezus vertelde me dat deze demonen geesten van droefheid waren.


Terwijl we onze reis vervolgden, zagen we duizenden mensen lijden. Telkens als deze zielen de Heer zagen, probeerden zij om Hem met hun magere handen te bereiken. Ik bemerkte een vrouw op, die begon te schreeuwen, toen zij de Heer zag. Zij gilde: "Heer, heb alstublieft genade met me! Haal me uit deze plaats!" Deze vrouw leed ernstig en zij strekte haar handen naar de Heer uit. Zij bleef Hem smeken om haar voor minstens één enkele seconde uit die plaats te halen. Deze vrouw was totaal naakt en haar lichaam was bedekt met modder. Haar haren waren vuil en de wormen glibberden van boven naar beneden op haar lichaam. Ze probeerde ze te verwijderen, maar elke keer als ze erin slaagde om sommige van hen weg te houden, vermenigvuldigden ze zich zelfs nog meer. De wormen waren ongeveer 15-20 cm lang. Het woord van God zegt ons in Marcus 9:44 "Waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust."


Het was zo vreselijk om deze vrouw te horen en haar te zien schreeuwen terwijl deze wormen vraatzuchtig haar vlees aten. Er was ook een metalenplaat ingebed op haar borstkast die niet met de vlammen kon worden vernietigd. Het zei: "Ik ben hier vanwege de hoererij". Op dezelfde manier zij op aarde zondigde, moest deze vrouw overspel plegen in de Hel met een walgelijke slang. Deze slang had reusachtige doornen rondom zijn lichaam van ongeveer 15-20 cm lang. De slang doordrong haar privé delen en reisde door haar lichaam naar haar keel. Toen de slang het lichaam van deze vrouw inging, begon zij vreselijk te schreeuwen. Ze smeekte de Heer meer intens haar uit die plaats te halen "Heer, ik ben hier voor ontucht, ik ben hier al 7 jaar, sinds ik stierf aan AIDS stierf. Ik had zes minnaars, en ik ben hier voor ontucht." In de Hel moest ze haar zonde steeds opnieuw herhalen. Zij had geen rust dag en nacht. Zij leedde aldoor op dezelfde manier. Ze probeerde om haar handen uit te rekken naar de Heer, maar de Heer vertelde haar enkel: "Blanca, het is te laat voor jou. Wormen zullen uw bed zijn, en wormen zullen je bedekken." (Jesaja 14:11). Toen de Heer die woorden zei, werd zij bedekt door een deken van vuur en ik kon haar niet meer zien.


Wij bleven lopen en keken naar de duizenden en duizenden mensen. Er waren jonge mensen, volwassenen, en bejaarde mensen in die plaats die in kwelling leedden. Wij kwamen in een gebied aan, die eruit zag als een groot zwembad van vuur en daar binnenin waren duizenden mannen en vrouwen. Elk van hen had op hun borst een metalenplaat. Op deze metalen plaat werd het geschreven: "Ik ben hier voor het niet hebben gegeven van tienden en offers." Toen ik dat zag, vroeg ik de Heer: "Heer, hoe is dit mogelijk, dat de mensen hier zijn om deze reden?" De Heer antwoordde mij, "Ja, omdat deze mensen dachten dat tienden en offers niet belangrijk waren, nochtens Mijn Woord zegt dat het een bevel is." In Maleachi 3:8-9 staat er geschreven: "Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. 9Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel." De Heer vertelde me dat toen Zijn volk de tienden hoeden, de werkzaamheden van God werd belemmerd en het Evangelie niet meer gepredikt kon worden. De mensen in deze plaats leden duizend keer meer dan anderen omdat die mensen het Woord van de Heer kenden en Het niet gehoorzaamden.


Wij bleven lopen en de Heer stond me toe om een man te zien, vanaf zijn taille tot aan zijn hoofd. Ik kreeg een visioen hoe deze man stierf. Zijn naam was Rogelio, en hij was in zijn auto. Een persoon kwam dichtbij, om aan hem het Evangelie te prediken en om hem een Bijbel te geven. Maar Rogelio negeerde de waarschuwing van die persoon en ging verder op dezelfde manier, zonder te weten dat, een paar minuten later, zijn auto zou gebotst zijn. Zijn auto viel in een ravijn en Rogelio stierf kort daarna. Ten tijde van het ongeluk, de Bijbel opende zichzelf in Openbaringen 21:8 "Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood." Toen Rogelio dit vers las, stierf hij en kwam in de Hel aan.


Hij was daar nog maar één maand en had nog wat vlees op zijn gezicht. Maar, hij leed als ieder ander. In het begin wist hij niet waarom hij in Hel was. Ik denk dat toen deze Christen dicht bij zijn auto kwam, het de laatste kans voor Rogelio was, om Jezus te accepteren. Op dezelfde manier dat velen al de kans hebben gehad om Hem te accepteren. Vandaag, nodig ik u uit om uw harten voor Jezus te openen; Hij is de enige Weg, de Waarheid, en het Leven (Johannes 14:6). Alleen door Hem kunnen we het Koninkrijk der hemelen binnengaan (Handelingen 4:12). De Heer vraagt ons ook Zijn wegen te volgen in heiligheid en eer. God zegene u.


Vierde Getuigenis


God zegene u broeders. Het ogenblik dat de Heer mijn hand nam, kon ik zien dat ik me op een rots bevond, en achter ons zag ik een engel. Wij begonnen door die tunnel naar beneden te gaan met een ongelooflijke snelheid. In een flits, draaide ik me om en zag dat de engel daar niet meer was. Ik begon mij zo bang te voelen. Ik vroeg de Heer, "Heer, waar is de engel? Waarom is hij hier niet meer?" De Heer zei, "Hij kan niet mee, waar wij op het punt staan heen te gaan."


Wij bleven dalen en stopten abrupt, net zoals een lift. Ik zag verscheidene tunnels; en wij namen diegene waar mijn zuster Sandra u over sprak; deze tunnel waar mensen aan het hoofd werden opgehangen door haken en aan de middel werden vastgeketend. De muur waar de mensen aan hingen leek oneindig lang. Miljoenen mensen waren aan deze muur gehangen. Deze mensen hadden wormen over hun gehele lichaam. Ik draaide, om vooruit te kijken en zag een andere muur die precies hetzelfde leek. Ik zei dus tot Jezus, "Heer! Er zijn zo veel mensen in deze plaats!" Onmiddellijk kwam er een vers in mijn gedachten, een vers dat ik niet kon herkennen. De Heer vertelde me, "Dodenrijk en verderf zijn onverzadelijk." (Spreuken 27:20).


Wij verlieten die plaats en wij kwamen bij een andere plaats aan die wij, de "Vallei van de ketels" noemden. Deze ketels waren vol kokende modder. Wij begonnen om dichterbij één van ze te komen. De eerste persoon die ik waarnam daar was een vrouw. Haar lichaam dreef en zonk in de modder, maar toen de Heer naar haar keek, stopte ze met bewegen en zijn lichaam bleef in suspensie in de modder ter hoogte van haar middel. De Heer vroeg haar "Vrouw wat is jouw naam?" Zij antwoordde, "Mijn naam is Rubiella". De haar van deze vrouw waren vol van die kokende modder en het vlees hing van haar beenderen die al zwart waren door het vuur. De wormen kwamen binnen door de gaten in zijn ogen en kwamen er via zijn mond uit en kwamen vervolgens weer binnen via zijn neus en irriteerden zijn oren. Wanneer de wormen niet konden binnengaan, maakten zij eenvoudigweg een gat om een andere deel van het lichaam in te gaan, wat onbeschrijfelijke pijn veroorzaakten.


Ze schreeuwde, "Heer, alstublieft! Neem me uit deze plaats. Heb genade met me! Zo kan ik niet langer verdergaan! Laat het stoppen, Heer! Alstublieft, heb genade met me!" De Heer vroeg aan de vrouw waarom zij daar was. Zij antwoordde, dat zij daar was wegens ijdelheid. Ditzelfde woord was op de metaalplaat geschreven die dat zij op haar borstkast had. Zij had in haar hand een normale fles, maar voor haar scheen de fles een zeer dure parfum te zijn. Rubiella moest de fles, die gevuld was met zuur, pakken en over haar hele lichaam spuiten. Het smolt haar vlees, waardoor ze een grote pijn kreeg.


Zij schreeuwde tot de Heer: "Heer, alstublieft, heb genade met me! Ik kan niet langer hier blijven! Alleen één enkele seconde, Heer." De Heer vertelde ons dat, de vrouw daar was wegens haar parfum, als het Woord van God vertelt ons in Deuteronomium 5:7 "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben." Ze was daar omdat haar schoonheid, parfums, en ijdelheid de eerste plaats in haar leven innam. Jezus is de Koning der koningen en de Heer der heren! Hij moet de Eerste zijn in uw leven; dat is waarom deze vrouw daar was. De Heer keek naar haar met droefheid en vertelde: "Rubiella, het is te laat voor jou, wormen zullen jouw bed zijn, en wormen zullen je overdekken." Toen Hij dat zei, bedekte een deken van vuur haar totaal. Terwijl haar lichaam werd verteerd, binnenin die ketel, leed zij aan afschuwelijke pijnen.


Wij zijn ver van die plaats vandaan vertrokken en kwamen aan in een andere plaats met reusachtige deuren. Wij kwamen dicht bij deze deuren en deze deuren openden voor ons. Achter deze deuren was een gigantische grot. Ik keek en ik kon lichten van verschillende kleuren zien die zich voortbewogen als een rookwolk. Plotseling, hoorden wij muziek, salsamuziek, vallenato muziek, rock, en allerlei verschillende soorten populaire muziek waar de mensen op de radio naar luisteren. Plotseling maakte de Heer een beweging met Zijn handen, en toen konden wij miljoenen en miljoenen mensen zien die met kettingen aan hun handen hingen. Ze sprongen wild boven het vuur.


De Heer keek naar ons en vertelde ons: "Kijk, dit is het loon voor de dansers." Zij moesten wild op en neer springen op het ritme van de muziek. Als het salsa was gespeelt moesten zij springen op dat ritme, als het een ander soort muziek was gespeelt dan moesten zij springen op het ritme van dit muziek. Zij konden nooit ophouden met springen. Het ergste van alles was dat hun schoenen 15 cm lange hakken hadden. Telkens wanneer ze sprongen, doorboorden deze hielen hun voeten en ze hadden nooit een enig ogenblik van rust. Wanneer iemand probeerde op te houden, kwamen demonen meteen om hij, met speren neer te steken, ze vervloekten hij en zegden, "Prijs hem! Dit is nu je koninkrijk. Lof satan! Prijs hem! Je mag niet ophouden, hem te prijzen! Prijs hem! Je moet hem prijzen! Je moet springen! Je moet dansen! Je mag geen één enkele seconde stoppen."


Het was vreselijk want veel van deze mensen Christenen waren, die de Heer kenden maar zij waren in de nachtclubs toen zij stierven. Misschien vraagt u zich dat af: "Waar het in de Bijbel staat, dat het slecht is om te dansen?" Het Woord van God zegt in Jakobus 4:4 "Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God." Ook in 1Johannes 2:15-17, "Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 17En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid." Denk eraan, dat de wereld zal vergaan en alles zal verdwijnen, maar wie de wil van God doet blijft voor altijd levende.


Mijn vrienden en broeders, toen wij uit dit gebied verlieten, zagen wij iets als bruggen die de Hel in verschillende secties van kwellingen verdeelden. Wij zagen een geest lopen over een voetgangersbrug die precies op een pop leek, die wij al op de aarde hadden gezien. Deze poppen worden "Schatten-Trollen" genoemd. Zij hebben verschillende kleuren van haar, een gezicht van een oude man en een lichaam van een kind, zonder seksuele organen. Hun ogen zijn vol van kwaad. De Heer verklaarde aan ons dat ze geesten van verlies zijn. Deze geest had een speer in de hand, en liep meesterlijk op die voetgangersbrug alsof hij deel uitmaakte van het koningschap. Telkens als hij liep, stak hij de mensen, die onder hem waren neer met zijn speer. Hij vervloekte hen zeggende: "Herinnert u zich de dag dat u buiten een christelijke kerk stond en niet naar binnen wilde? Herinnert u zich de dag dat ze tot u preekten en dat u niet wilde luisteren? Herinnert u zich de dag dat ze u een evangeliepamflet gaven en u het weggooide?"


De verloren zielen probeerden de plaats te bedekken waar hun oren ooit waren. Zij antwoordden tegen de demon "Zwijg! Zwijg! Vertel me het niet meer! Ik wil het niet meer weten, zwijg!" De boze geest voelde er echter veel plezier in om het te doen, omdat het hun zielen veel pijn deed.


Wij bleven lopen met de Heer. Toen wij een massa van mensen bekeken, bemerkte wij een man die luider schreeuwde dan anderen die daar brandde. Hij zei: "Vader, Vader, heb genade met me!" De Heer had niet gestopt om naar hem te kijken vóór dat, maar toen Hij de woorden "Vader" hoorde, schudde Hij plotseling stil en draaide zich om. Jezus keek naar hem en vertelde hem: "Vader? Je noemt mij, Vader? Nee, Ik ben jouw Vader niet en je bent ook niet Mijn zoon. Als je Mijn zoon was, zou je nu met Mij in het Koninkrijk van de Hemel zijn. Je bent de zoon van jouw vader, de duivel." Onmiddellijk, kwamen een deken van vuur en overdekte zijn totale lichaam.


De Heer vertelde ons het levensverhaal van deze man. De man noemde Hem "Vader" omdat hij Hem had gekend. Hij ging naar gemeente en geluisterd had naar God door Zijn Woord en had vele beloften van God ontvangen. Dus vroegen wij: "Wat gebeurde hem Heer? Waarom is hij dan hier?" De Heer antwoordde: "Hij leefde een dubbelleven; hij leefde thuis op één manier, en in de gemeente op een andere manier. Hij dacht in zijn hart: ‘Wel, daar is toch niemand die dicht bij mij in de buurt leeft, niet de voorganger of een andere broer dus kan ik doen wat ik maar wil.’ Maar hij vergat dat de ogen van Heer op al uw wegen worden geplaatst en dat niemand kan liegen en zich kan verbergen voor de Heer." Het Woord van God vertelt ons: "Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten." (Galaten 6:7). Deze man leed duizend keer meer dan een ander. Hij betaalde een dubbele veroordeling. Een voor zijn zonden en de andere voor het feit dat hij dacht dat hij de Heer kon bedriegen.


Vandaag, probeerden de mensen om de ernst van de zonden te rangschikken; zij denken dat homoseksuelen, dieven, en moordenaars grotere zondaren zijn dan leugenaars of roddelaars. Maar in de ogen van de Heer, hebben al deze zonden hetzelfde gewicht en hetzelfde loon. De Bijbel vertelt ons dat "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood", en "De ziel die zondigt, die zal sterven." (Romeinen 6:23) (Ezechiël 18:20). Mijn vrienden en broeders, ik nodig u nu uit om de uitnodiging van Jezus te aanvaarden. Jezus zal Zijn hand van genade strekken op uw uit als u berouw hebt. Het Woord van de Heer zegt dat genade zal worden gegeven aan hem die zijn wegen verandert en zich bekeert. Het is echt beter om nu te geloven dan te wachten en de pijnlijke weg later te ontdekken. God zegene u.


Vijfde Getuigenis


Het Woord van God vertelt ons in Romeinen 6:23 "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here."


Toen wij op die plaats neerkwamen, begon ik de pijn te voelen en van hoe het is om dood te zijn te ervaren. Ik was zeer bang door de dingen, die ik zag. Ik realiseerde me, dat er vele, vele mensen in die plaats waren; elk van hen schreeuwde en huilde. De duisternis was totaal maar met de aanwezigheid van de Heer, begon deze duisternis te verdwijnen. Wij konden de zielen van duizenden en duizenden mensen zien die om hulp riepen en voor genade. Ze schreeuwden tot de Heer om hen uit deze plaats te nemen. Wij voelden ook grote pijn omdat wij wisten dat de Heer enorm leed wanneer Hij hen zag. Velen riepen tot de Heer om hen uit die plaats te halen enkel voor een seconde. De Heer vroeg hen: "Waarom wil jeeruit?" En ze antwoordden: "Omdat ik gered wil worden! Ik wil berouw tonen en gered worden!" Maar, het was al te laat voor hen. Beste lezers die nu naar mij luisteren, nu is het de enige kans om voor uw eeuwige bestemming te kiezen. U kunt of een eeuwige plaats van Redding, of een eeuwige plaats van veroordeling kiezen.


Daarna zijn we verder naar beneden gegaan. Ik kon zien dat de grond waarop we liepen werd verwoest door brand; modder en vlammen eruit ontsnapten. Daar was ook overal een vreselijke geur. Wij voelden ons zo van vol afkeer en misselijk door deze geur en het schreeuwen van deze mensen. Wij merkten ver van ons een man op, die tot zijn taille diep in de modder was. Wanneer hij zijn armen uit de modder haalde viel het vlees van zijn beenderen in de modder. Wij konden een grijze rook zien binnen in zijn skelet. Wij vroegen de Heer wat het was. Dit soort rook werd in elke persoon in de Hel gevonden. De Heer vertelde ons dat het hun zielen was die in hun zondelichamen waren opgesloten; zoals het staat geschreven in Openbaring 14:11 "En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt."


Wij begonnen vele dingen te begrijpen die wij op de aarde hadden genegeerd; de boodschap dat het duidelijkst was is dat ons leven op aarde bepaalt waar wij onze eeuwigheid zullen doorbrengen. Wij bleven lopen hand in hand met de Heer, en wij realiseerden dat de Hel vele verschillende gebieden had, met diverse niveaus van kwellingen. Wij kwamen bij een plaats aan waar er vele gevangenissen waren die gekwelde zielen bevatten. Deze zielen werden gekweld door vele typen van demonen. De demonen vervloekten de zielen zeggend tot hen "Je bent vervloekt ellendig, prijs satan! Dien hem zoals je deed toen je op de aarde was!" Deze zielen leden vreselijk wegens de wormen en het vuur was als een zuur op hun hele lichaam.


Wij zagen twee mannen binnen één gevangeniscel, allebei hadden dolken in hun handen en ze verwondden elkaar. Zij zeiden tot elkaar "Wees vervloekte, ellendeling! Het is jouw schuld dat ik in deze plaats ben! Jij bent de oorzaak dat ik hier ben omdat jij me hebt de waarheid verbergt en me de Heer niet liet kennen! Jij liet me Hem niet ontvangen! Vaak had ik de kans maar jij liet me Hem niet aannemen! Dat is waarom ik ben gekweld dag en nacht!" Door middel van een visioen liet de Heer ons hun leven op het aarde zien. Wij zagen die éne dag dat zij samen uit waren in een café. Zij begonnen te bekvechten en het leidde tot een gevecht. Zij waren allebei dronken. Één van hen nam een gebroken fles en de andere trok een mes. Zij vochten allebei tot elk dodelijk gewond was. Die twee mensen waren veroordeeld om dat scenario voor altijd te herhalen. Ze werden ook gekweld door de herinnering aan hun vriendschap op aarde. Ze waren toen twee beste vrienden die als broers van elkaar hielden. Ik wil u vandaag vertellen, dat er enkel één echte Vriend is, en Zijn naam is Jezus van Nazareth. Hij is de echte Vriend. Hij is de trouwe Vriend die met je is, op elk ogenblik.


Wij bleven lopen en wij zagen een vrouw, binnen een andere cel. Ze rolde in de modder. Haar haren waren helemaal in de war en vol met modder. Aan die binnenkant van ditzelfde cel stond een dikke en lange slang. Hij bewoog zich heel dicht bij haar, omringde haar lichaam en penetreerde haar in haar privé delen. Zij werd gedwongen om seksueel contacten te hebben met die slang. In die plaats werden alle vrouwen en mannen die in ontucht geleefd hadden, gedwongen om dit in Hel te herhalen. Ze moesten dit doen met een slang die bedekt was met 15 cm lange stekels. De slang scheurde haar lichaam uit elkaar elke keer als het in haar kwam. Ze huilde tot de Heer en vroeg Hem om dit te stoppen. Ze wilde niet meer lijden: "Laat het stoppen! Ik wil het niet meer doen! Alstublieft! Laat het stoppen!" Zij smeekte de Heer, als de slang in haar ging en haar lichaam steeds opnieuw vernietigde.


Wij probeerden om onze oren te bedekken om niet meer te luisteren naar het schreeuwen van deze vrouw maar wij konden haar toch nog steeds horen. Wij probeerden nog beter om onze oren te bedekken, maar dat hielp niet. Wij zeiden tot de Heer, "Alstublieft Heer, wij willen dit niet meer zien en horen! Alstublieft!" De Heer antwoordde "Het is noodzakelijk dat je dit ziet, zodat je het kunt vertellen aan anderen, omdat Mijn mensen worden vernietigd, Mijn mensen negeren de ware Redding, de ware weg naar Redding". Wij bleven lopen en zagen een reusachtig meer, met duizenden en duizenden mensen die in het midden van vlammen waren. Zij wuifden hun handen vragend om hulp, maar er waren vele demonen die over die plaats vlogen. Deze demonen gebruikten speren met S-vormige gebogen hoofden, die ze gebruikten om mensen te verwonden die in de meer brandden. Zij vervloekten hen en bespotten hen, zeggende hen, "Wees vervloekt, ellendeling! Nu moet je satan aanbidden en prijzen! Prijs hem zoals je dat deed toen je op de aarde was!" Er waren duizenden en duizenden mensen. Wij waren zo bang, wij waren van mening, dat als wij niet de hand van de Heer namen, wij in die met afschuw vervullende plaats zouden worden achtergelaten. Wij waren doodsbang over de dingen die wij voelden.


Op deze afstand zagen we een man staan, stervend en die een zeer grote pijn leed. Twee demonen vlogen over hem heen en kwelden hem. Ze groeven in zijn lichaam met hun speren en verwijderden zijn ribben. Ze lachten hem ook uit gedurende al die tijd. Nog verderop toonde de Heer me, dat hij ook nog een andere kwelling had door zich altijd ongerust te maken over de familie, die hij op de aarde had verlaten. De man wilde niet dat zijn familie in dezelfde plaats van kwelling komt. Hij was ongerust, omdat hij hen nooit de boodschap van Redding had gegeven. Hij werd gekweld omdat hij zich herinnerde dat hij eens de kans had gekregen om deze boodschap te ontvangen. Hij was een zeer belangrijke persoon om dit bericht aan zijn familie te geven, maar hij verkoos om het te negeren, en nu was hij ongerust over zijn zonen en zijn vrouw.


De kwellingen gingen door en toen de demonen zijn armen eraf hakten, viel hij in de brandende modder. Door de pijn van de brandende modder bewoog hij zich als een worm van de ene plaats naar de andere. Het vlees viel van zijn beenderen af wegens de hitte. Hij begon toen te slingeren als een slang om te proberen uit die plaats weg te komen. Maar elke keer als hij probeerde, duwden de demonen hem weg en zonk hij nog dieper in de modder. Wij zagen toen een aantal demonen in een specifieke plek. Ik zag iets dat mijn aandacht greep, ik merkte op dat één van die demonen een vleugel miste. Ik vroeg de Heer "Heer, waarom heeft die demon één miste vleugel?" De Heer zei: "Die demon was naar de aarde gezonden met een opdracht, maar hij verwezenlijkte zijn taak niet, en hij werd terug naar de Hel geworpen door één van de bedienden van God. Toen kwam satan en strafte hem, en sneed één van zijn vleugels af." Toen begrepen wij, dat wij, als Christenen, al het gezag en de macht hebben om in de Naam van Jezus alle demonen en vorstendommen uit te werpen.


Beste vrienden, die op dit ogenblik lezen naar deze woorden, deze verklaring is niet voor de veroordeling maar voor de Redding; dus kunt u, uzelf examineren en de gesteldheid van uw hart zien vóór de Heer. Dit is zodat u, uw wegen kan veranderen voor de Redding en niet voor de veroordeling. Nu, hef uw hart vóór de Heer op en belijdt uw zonden, zodat als de Heer op dit ogenblik zou komen, u met Hem mee kan gaan, in plaats van naar die plaats van kwelling, waar er schreeuwen en knersen van tanden zijn. Daar zult u echt begrijpen waarom Jezus ons op het kruis van Golgotha tegen hoge prijs heeft verlost. Wij zagen vele mensen in de Hel die zelfs niet wisten waarom zij daar waren. Hun leven waren vol activiteiten, waarvan ze niet dachten dat het zonden waren. Beste vriend, examineer zelf! Denk niet dat liegen, stelen en het feit ijdel te zijn aanvaardbaar dingen zijn! Dit alles is juist zonden in de ogen van de Heer! Beste broeders, doe weg van deze dingen en houdt op deze dingen te doen! Ik geef u deze boodschap zodat u kan stoppen met moedwillig te zondigen en om meer het gezicht van de Heer te kijken.


Zesde Getuigenis


Psalm 62:13 "Ook de goedertierenheid, o Here,
is uwe, want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk."


De ochtend dat de Heer ons in deze kamer bezocht, nam Hij ons bij de hand en we begonnen af te dalen. Mijn hart was volledig vol van vrees. Ik kan het niet met woorden beschrijven. Ik wist enkel dat ik de hand van mijn Verlosser niet kon loslaten. Ik voelde dat Jezus, mijn Leven en mijn Licht was, en dat al mijn hoop in Hem was. Zonder Hem, zou ik in die plaats achtergelaten zijn. Ik had nooit gedacht dat ik naar die plaats zou gaan. Ik geloofde niet dat een dergelijke plaats echt was. Ik dacht altijd, zelfs als Christen, dat vagevuur de Hel was, maar God toonde me de werkelijkheid van de Hel. Toen ik in de Hel aankwam, voelde ik dat deze plek schudde. En alle demonen in die plaats wegrenden en zich probeerden te verbergen omdat er niet één van hen was die de aanwezigheid van de Heer kon verdragen. Wij konden horen dat de gevangen zielen, die daar waren, nog luider begonnen te schreeuwen, omdat elk van hen wist dat Jezus van Nazareth daar was. Elk van hen wist dat er enkel één persoon was die hen misschien een kans kon geven om uit die plaats vandaan te gaan. Zij hadden die hoop, zelfs als het een valse hoop was.


Wij bleven met onze handen lopen in die van Jezus en wij kwamen aan in een afdeling van ontucht aan. Jezus draaide zich om, om naar een vrouw te kijken die totaal met vuur was bedekt. Toen Jezus haar zag, begon zij langzaam uit het vuur te komen, maar haar lijden daardoor niet ophield. Deze vrouw was totaal naakt en wij konden al haar fysieke kenmerken zien. Haar lichaam was bevuild en stinkend, haar haren waren totaal in de war, en zij had iets als had geelgroene modder op haar lichaam. Zij had geen ogen meer en haar lippen vielen in stukken. Zij had geen oren meer, enkel gaten. Met haar handen, waarvan de beenderen verbrand waren, pakte ze het vlees dat van haar gezicht viel en probeerde het terug te plaatsen. Maar het veroorzaakte hem nog meer pijn.


Ze begon toen te schudden en luider te schreeuwen; haar schreeuwen eindigde nooit. Zij was vol met wormen, en een slang was rondom haar armen opgerold. Het was zeer dik en had doornen rondom zijn lichaam. Deze vrouw had ook het getal 666 op haar lichaam gegraveerd staan; het getal van het beest, waarover het boek van Openbaring 13:11-18 spreekt. Zij droeg ook een metaalplaat ingebed op haar borst die van een onbekende metaalsoort was gemaakt dat het vuur niet kon consumeren. Er was iets geschreven in een vreemde taal op die plaat maar wij konden begrijpen wat er op geschreven stond. We waren aan het lezen: "Ik ben hier wegens ontucht." Toen Jezus haar zag, vroeg Hij haar, "Elena, waarom ben je hier?" Terwijl zij reageerde op Jezus, werd zijn lichaam verdraaid door de pijn van zijn kwellingen. Ze vertelde hem dat ze hier was vanwege ontucht. Ze bleef de Heer om vergeving vragen.


Toen begonnen wij de gebeurtenis van haar dood te zien. Toen zij stierf, had zij een seksuele relatie met één van haar minnaars. Zij dacht dat de man met wie zij leefde op reis was gegaan. Maar, hij kwam thuis van zijn werk en vond haar in bed met iemand anders. Hij ging toen naar de keuken en nam toen een grote dolk en steek het in Elena’s rug. Zij stierf toen en werd meegenomen naar de Hel precies op de manier als zij stierf: Totaal naakt. In Hel, is alles gematerialiseerd en zij had nog steeds die grote dolk in haar rug en die veroorzaakte bij haar enorme pijn. Zij was al zeven jaar in de Hel en zij kon zich elk ogenblik van haar leven en dood herinneren. Ze herinnerde zich ook die tijd toen iemand haar probeerde te prediken over Jezus en haar vertelde dat Hij De enige was die haar kon redden. Maar nu was het te laat voor haar en voor al anderen in de Hel.


Het Woord van God spreekt veel over de ontucht, het is er heel duidelijk over. De ontucht is het feit seksuele relaties te hebben buiten het huwelijk. 1Korintiërs 6:13 "Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Here, en de Here voor het lichaam." Ook in 1Korintiërs 6:18 "Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam." Toen Jezus gestopt was om met deze vrouw te spreken, was ze bedekt met een grote deken van vuur en wij konden haar niet meer zien. We hoorden echter het geluid van zijn vlees die brandde en vreselijke kreten. Ik kan ze niet eens in woorden beschrijven.


Terwijl wij met de Heer bleven lopen, toonde Hij ons alle mensen, die daar waren: Afgodendienaars, zij die magie gebruikten en beoefenden, immoreel, overspeligen en homoseksuelen. We waren zo bang. We wilden deze plek zo graag verlaten. Niettemin, Jezus bleef tegen ons zeggen dat het voor ons noodzakelijk was ons om naar deze dingen te kijken, zodat wij het aan anderen konden vertellen zodat ze zouden kunnen geloven. Dus liepen we met Jezus en hielden we Zijn hand nog sterker vast. We kwamen aan in de sectie die me het meest ontroerde. Wij zagen een jonge man van 23 jaar daar, en hij was opgehangen op taille hoogte in het midden van het vuur. Wij konden niet precies zien wat zijn kwelling was maar wij zagen het getal 666 dat op hem was gegraveerd. Hij droeg ook een metalen plaat op zijn borst die zei, "Ik ben hier voor het normaal zijn". Toen hij Jezus zag, strekte hij zijn handen uit naar Jezus smekend om genade. Het Woord van God zegt in Spreuken 14:12 "Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood."


Toen lazen wij op de metaalplaat "Ik ben hier voor het normaal zijn", vroegen wij de Heer "Hoe kan dit, Heer? Is dit mogelijk, dat een persoon in deze plaats kan komen om deze reden?" Toen vroeg Jezus hem, "Andrew, waarom ben je hier?" Hij antwoordde, "Jezus, toen ik op de aarde was, dacht ik dat alleen moord en stelen zonden waren, en dat is waarom ik nooit heb geprobeerd om dicht bij U te komen." In Psalm 9:18 wordt er geschreven "De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten." Andrew maakte een grote fout in het classificeren van zonden zoals vele anderen doen in deze tijd. De Bijbel is zeer duidelijk wanneer het zegt dat het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven. (Romeinen 6:23). Bovendien, wanneer de Bijbel over zonden spreekt, worden ze nooit in volgorde van ernst geclassificeerd, omdat elk van hen gewoon een zonde is. Andrew had de kans gehad om Jezus te leren kennen en te aanvaarden, maar hij nam niet de kans die God hem gaf. Misschien had hij ontelbaar gelegenheden om de Heer te leren kennen, maar hij wilde Hem nooit leren kennen en daarom was hij er ook bij. Toen bedekte een grote deken van vuur zijn lichaam en zagen we hem niet meer.


We bleven lopen met Jezus. In de verte zagen we iets vallen, zoals apparatuur. Toen we dichterbij kwamen, zagen we eindelijk dat het mensen waren die op elk moment in de Hel vielen. Mensen die net op aarde gestorven waren zonder Jezus Christus in hun hart te hebben aangenomen. We zagen verschillende demonen naar een jongeman toe rennen en zijn lichaam beginnen te vernietigen. Onmiddellijk, begon zijn lichaam zich te vullen met wormen. Hij schreeuwde "Nee! Wat is dit? Stop! Ik wil niet in deze plaats zijn! Stop het! Dit moet een droom zijn! Neem me uit deze plaats!" Hij wist zelfs niet eens dat hij dood was en dat hij was gestorven zonder Jezus in zijn hart. De demonen lachten hem uit en bleven zijn lichaam kwellen. Toen verscheen het getal 666 in zijn voorhoofd, en een metaalplaat op zijn borst. Zelfs al kenden wij de reden niet waarom hij naar de Hel kwam, wisten wij één ding zonder twijfel, dat was dat hij er nooit meer uit de Hel zou gaan. De Heer vertelde ons dat de kwellingen van al deze mensen in de Hel zelfs nog groter zouden gaan worden op de dag van de Oordeel. Als ze nu op een vreselijke manier leedden, kan ik me niet voorstellen hoeveel meer ze nog zullen lijden na de Dag des Oordeels.


Wij zagen geen kinderen in die plaats. Wij zagen enkel duizenden en duizenden jonge mensen, mannen en vrouwen van verschillende nationaliteiten. Niettemin, in de Hel zijn er geen nationaliteit meer of sociale niveau. Allen komen enkel om gekweld en gestraft te worden. Er was enkel één ding dat iedereen wilde: Het was een kans om, op zijn minst voor een seconde eruit te gaan. Ze wilden ook één enkel druppel water te ontvangen om hun tongen te verfrissen zoals het in het verhaal van de rijke man in de Bijbel (Lucas 16:19). Maar dit was niet meer mogelijk, zij kozen waar zij hun eeuwigheid wilden doorbrengen. Zij beslisten hun eeuwigheid zonder God door te brengen. God stuurt nooit iemand naar de Hel, maar iedereen komt daar door hun eigen handelingen aan. In Galaten 6:7 "Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten."


Vandaag hebt u de grote kans om uw eeuwig lot te veranderen. Jezus, is nu nog beschikbaar, en de Bijbel zegt dat als wij het leven nog hebben wij de hoop nog hebben. Vandaag hebt u het leven nog, mis deze kans niet, het kan de laatste zijn. God zegene u!
[Einde van de getuigenis].


Oproep tot Berouw


Beste vriend, jij die net dit getuigenis van deze 7 jonge Colombianen hebt gelezen, ik smeek je opnieuw te mediteren over het leven dat je leidt. De Hel is, zoals je net besefte, reëler dan je dacht. De Hel is echt, en het is eeuwig. Geen vocabulaire kan de mate van kwelling beschrijven die in de Hel is. De Hel is verschrikkelijk en hier is het tijd om deze verschrikkelijke eeuwige straf te ontvluchten. Als je denkt dat het niet langer de moeite waard is om je te bekeren, omdat je zonden talrijk zijn, zo talrijk zijn dat God ze niet langer kan vergeven, ik zou je geruststellen willen dat je ongelijk hebt. Het is precies vanwege onze vele zonden dat Jezus Christus aan het Kruis kwam sterven. En om ons te vergeven, houdt Hij geen rekening met het aantal van onze zonden. Integendeel, Hij laat Zijn grote Genade zegevieren. Grijp dus deze kans en geef je leven aan Jezus Christus om gered te worden.


Jij die gelooft dat vergeving niet langer aan jou kan worden verleend omdat je zonde te ernstig is, wil ik dat je weet dat, afgezien van godslastering tegen de Heilige Geest, die de enige zonde is die God nooit zal vergeven, geen enkele andere zonde te ernstig is om door God vergeven te worden. Heb berouw! Jezus Christus de enige Heiland en de enige Heer is bereid je te vergeven, ongeacht de ernst van jouw schuld. Jezus Christus is niet gekomen om te veroordelen, maar Hij kwam om te redden. Het was om ons te redden dat Hij zichzelf liet kruisigen aan het kruis van Golgotha. Red uzelf van de Hel door Jezus Christus de enige Heiland en de enige Heer te aanvaarden! En als je wilt weten wat de enige ernstige zonde is die God nooit zal vergeven, nodig ik je uit om het onderricht "De Lastering tegen de Heilige Geest" te lezen, die je kunt vinden op de website www.mcreveil.org.


Jij die in de sekte van de Illuminati bent, of in de Vrijmetselarij, of in de Rosicrucian, of in de Orde van Malta, of in de Eckankar-sekte, of in de Maïkari, of in enig occult omgeving, denk niet dat je al voor altijd verdoemd bent. Ik weet dat volgens de pacten die je in je loge hebt getekend, nooit mag in achteruit terugkomen op straffe van de dood, je wordt verondersteld nooit de geheimen van de sekte te verraden op straffe je wordt vermoord, wordt je verondersteld voor altijd veroordeeld worden om satan te dienen, om met hem te verbranden in de Hel na je dood. Ik wil je verzekeren dat alles wat mensen u hebben gebracht om in je sekte te geloven, vals is. Je kunt je in achteruit terugkomen zonder te sterven, je kunt de geheimen van de sekte onthullen zonder vermoord te worden, je kunt afstand doen van alle pacten die je met satan hebt gesloten, zonder met hem in de Hel verbranden na je dood. Het enige wat je hoeft te doen is je gewoonweg te bekeren, en Jezus Christus de Heiland en de enige ware Meester te aanvaarden, en Hij zal alle pacten die je met de duivel binden, annuleren en Hij je zult redden. Als je wilt weten hoe je satan kunt afzweren en volledig uit demonen bevrijd zijn door Jezus Christus, nodig ik je uit om het onderricht te lezen "Hoe het Kamp van satan te verlaten" dat je kunt vinden op de website www.mcreveil.org.


Jij die sjamaan bent, of helderziende, of medium, of genezer, of tovenaar, of waarzegger, of visionair, weet dat alles wat satan u heeft beloofd voor de dienst die je hem verleent er slechts één is leugen. Je zult niets krijgen uit alles wat hij je beloofd heeft. Het is de Hel die wacht je op als je geen berouw hebt. En in de Hel is het nog steeds satan (je dient hem op dit moment met grote ijver), die je zal bespotten en je zal martelen met extreme ondankbaarheid. Geef op van hekserij, Geef op van helderziendheid, geef op van alle satanische activiteiten en geloof nu in Jezus Christus. Hij zal je redden.


Jij die homoseksueel, of lesbisch, of transseksueel, of pedofiel, of prostituee, of andere seksuele misdadiger, recidivist of zelfs multi-recidivist bent, weet dat jouw geval nog niet voor God is afgesloten. Aangezien je nog leeft, is het nog niet te laat om aan de Hel te ontsnappen. Beken je werken en heb berouw. Jezus Christus is altijd bereid je te vergeven en je te redden van de Hel.


Jij die een lid van een van deze serviceclubs zoals de Lions club, Rotaryclub, Rotaract club, Jonge Economische Kamer, enz. is, die op het eerste gezicht niets verdachts of gevaarlijks heeft, weet dat je in een satanische club zit. Vroeg of laat zal je te maken krijgen met eisen die aan je zullen worden gesteld en dat zal je moeten doen omdat je leven of dat van je familie of je sociale positie zal worden bedreigd. Laat je niet verleiden door de zogenaamde materiële voordelen die je krijgt van het lidmaatschap van deze club. Kom onmiddellijk naar buiten en accepteer Jezus Christus als je Heer en persoonlijke Heiland, en je zal aan de Hel ontsnappen.


Jij die zich animistisch noemt en gehecht blijft aan de voorouderlijke tradities onder het voorwendsel dat het Christendom door de Blanken werd gebracht, weet dat wat betreft het Heil, bestaat er noch Blank noch Zwart. Het vuur van de Hel houdt geen rekening met de kleur van de huid. Als je blijft geloven dat een standbeeld, een dier, een dood persoon of een paar botten van de doden, of een voorwerp, je als god kan dienen, kom dan alstublieft tot zinnen. Het is niet de mens die God moet scheppen of die welke god dan ook moet scheppen. Het is het tegenovergestelde die waar is. Want een God, wat Hij ook is, wordt verondersteld Degene te zijn die hen die Hem aanbidden heeft geschapen. De normale mens, de geestelijk evenwichtige mens, de mens die van al zijn zintuigen geniet, moet een God alleen aanbidden omdat deze God hem heeft geschapen.


Jij die aanbidt een dode persoon, of een dier, of enig object, of zelfs een sterfelijk mens, neem een moment om na te denken en stel jezelf deze paar vragen: Wanneer heeft een dode je geschapen? Wanneer heeft een dier je geschapen? Wanneer heeft een object jou geschapen? Wanneer heeft een sterfelijke mens je geschapen? Als je ervoor kiest om een dode persoon, of een dier, of een object, of een mens te aanbidden, dan accepteer en aantoon je, zelfs zonder het te beseffen dat het die dode persoon, dat dier, dat object, of die mens is die je heeft geschapen. Ben je echt het schepsel van een dood persoon, of van een dier, of van een object, of van een eenvoudig mens? Alsjeblieft, kom opnieuw tot bezinning.


Een lucide mens aanbidt een God alleen omdat hij gelooft dat deze God hem kan redden. En zodat een God je kunnen redden, moet deze God Zichzelf kunnen redden. Geef mij de naam van een dode mens die zichzelf kan redden als je één kent. Geef mij de naam van een dier die zichzelf kan redden als je één kent. Geef mij de naam van een voorwerp die zichzelf kan redden als je één kent. Geef mij de naam van een mens die zichzelf kan redden als je één kent. Je bent het met mij eens dat geen van deze goden zichzelf kan redden en daarom hij niemand kan redden. Het is daarom een afwijking om te geloven in een god die niets heeft geschapen en die niet kan redden. Dus weet dat het volkomen onzin is om te geloven dat een standbeeld, een dier, een dood, enkele botten van de doden of een ander levenloos object plotseling je god kan worden. Accepteer Jezus Christus, de enige levende God, en zie af van afgoderij om te ontsnappen aan de kwelling van de Hel zoals beschreven in het getuigenis dat je zojuist hebt gelezen. Je moet niet vergeten dat het aanbidden van een andere god in plaats van God de Schepper van alle dingen, afgoderij is. Het is een ernstige zonde in de ogen van God en deze zonde zal je rechtstreeks naar de Hel leiden als je je niet bekeert.


Jij die jezelf Atheïst noemt en het bestaan van God blijft ontkennen, weet dat je een ernstig fout maakt. Geef het op voordat het te laat wordt. Alles om je heen bewijst het bestaan van God. Als je koppig blijft, zal je in de verschrikkelijke martelingen van de Hel toegeven dat God bestaat, maar het zal te laat voor je zijn. Hier is het moment om je te bekeren.


Het maakt niet uit in welke situatie je je bevindt, zolang je Jezus Christus nog niet de Heiland en Meester van je leven hebt gemaakt, weet dat deze plaats van pijniging altijd op je wacht. De Hel is echt en alleen Jezus Christus redt en bevrijdt van de Hel. Keer terug naar God terwijl dit nog steeds mogelijk is om het te doen. Alleen op aarde heb je alle mogelijke gelegenheden om je te bekeren. Een seconde na je laatste ademhaling is het te laat, en God zal Zijn woord niet veranderen om je op dat moment te redden. Ik smeek je, kom terug tot God door Jezus Christus, om te ontsnappen aan alle gruwelen waarover deze getuigenissen spreken. Belijd je zonden, doe afstand van je slechte daden en laat je dopen in water, dat wil zeggen door onderdompeling, voor de vergeving van je zonden, en je zult jezelf nooit vinden in deze eeuwige kwelling die hierboven is beschreven.


Jij die gelooft Christen te zijn, deze boodschap betreft je: De Hel is echt en het is eeuwig. De titel van Christen is geen garantie dat je al aan de Hel bent ontsnapt. Het is het leven dat je leidt dat alles zal bepalen. Als je een van degenen bent die zonden als grote en kleine zonden heeft geclassificeerd, weet dan dat je zich hebt vergist, zoals je zojuist in deze getuigenissen hebt gelezen. De Hel onderscheidt noch kleine zonde noch grote zonde. De Bijbel vertelt ons in Romeinen 6:23 dat "Het loon, dat de zonde geeft, is de dood." Het zei niet dat het loon van overspel of homoseksualiteit de dood is, maar het zegt wel "het loon van de zonde." Ren dus weg van wat je dacht dat kleine zonden zijn, bekeer je en stel je leven op orde vóór God. Geen zonde is te klein voor de Hel.


Jij die gelooft Christen te zijn en die toch je tijd besteedt aan het najagen van geld (Matteüs 6:32-34), weet dat geld niet nuttig voor je zal zijn op het moment dat je erop zult willen rekenen. En als je je nog steeds op je gemak voelt in onwaarheid, in corruptie en in intriges, stop! God verwacht heiliging van jou (Hebreeën 12:14). En zoals je net het hebt geleerd, zijn wat je dacht dat kleine zonden zijn, groter dan je dacht.


Jij die gelooft Christen te zijn en die nog steeds in hekserij en magische praktijken bent, stop onmiddellijk. En als je het soort christen die niet legaal getrouwde bent die in concubinaat woont, stop dan onmiddellijk en bekeer je. Zelfs als je in een gemeente bent die dat soort waanzin toelaat, weet dan dat God geen waanzin zal accepteren omdat jouw gemeente het accepteert. Weet ook dat God Zijn woord niet zal veranderen om zich te conformeren aan je verlangens en aan je manier van leven.


Jij die gelooft Christen te zijn en die een hart vol haat en wrok hebt, bekeer je nu en vergeef al diegenen die je onrecht hebben aangedaan en je om vergeving hebben gevraagd. De Hel is zo verschrikkelijk dat je iemand die je beledigd heeft en die je van ganser zijn harte om vergiffenis heeft gevraagd, niet naar de Hel zou laten gaan. Vergeet niet dat je door mensen te vergeven, hen vrijlaat en hen de gelegenheid geeft om vergeving voor God te verkrijgen, om aan de Hel te ontsnappen. Vergeet ook niet dat het gebrek aan vergeving je ook naar de Hel zal leiden. Zoek ook om de vergeving te vragen aan degenen dat je hebt beledigd. (Matteüs 5:23-24).


Jij die op het punt was gestaan een vals huwelijk te sluiten, dat wil zeggen een huwelijk met onzuivere motieven, pas op! En als je met een vriendin was die je onder druk zet om met haar te trouwen en die zelf het voortouw neemt voor je huwelijk, val dan niet in die val. Anders zal je er voor altijd spijt van krijgen. Weet dat je te maken hebt met een heks die wil om je te inslikken voordat je tijd hebt om na te denken. En als je van plan bent om met een gescheiden partner te trouwen, of als je van plan bent om te hertrouwen na uw scheiding, stop deze waanzin terwijl er nog tijd is. Ik verzoek je dringend om het onderricht "Het Huwelijk" te lezen die je kunt vinden op de website www.mcreveil.org.


Jij die gelooft Christen te zijn terwijl je nog niet in water bent gedoopt, dat wil zeggen door onderdompeling, weet dat je zich vergist. Om christen te zijn, moet men in Jezus Christus geloven en in water gedoopt worden voor de vergeving van zijn zonden. Als je in jouw toestand sterft, wacht de Hel op je. Ik verzoek je dringend om het onderricht "De Dopen" te lezen die je kunt vinden op de website www.mcreveil.org.


Jij die gelooft katholieke Christen te zijn, weet dat het Katholicisme de grootste satanische sekte is die op aarde bestaat. Als je in deze satanische sekte blijft, zult je je in de komende dagen in de Hel bevinden. En zoals je net het hebt geleerd, de Hel is echt en het is eeuwig. Ik weet dat u er vaak niet van houdt als u de waarheid wordt verteld. Maar gezien de urgentie van de Hel, kan ik het niet helpen, maar u laten weten over die trieste verrassing die u de komende dagen wacht als u in uw koppigheid blijft. En als u volhardt in het verdedigen van het Katholicisme zoals u graag doet, weet dan dat deze sekte u niet zal kunnen verdedigen wanneer u in de Hel zult bevinden.


Het Katholicisme is geen gemeente. De maagd maria waarover je elke dag wordt verteld, is een demon van de Hel en niet de moeder van Jezus. Maria, die de moeder van Jezus op aarde was, bestaat niet langer als een maagd. Ze had maagd geweest bij de conceptie van Jezus en vóór de geboorte van Jezus. Na de geboorte van Jezus trouwde ze zoals gepland met Jozef, en ze had haar andere kinderen zoals de Bijbel ons leert. Lees de volgende passages: Lucas 8:19-21 "19Zijn moeder en broeders kwamen tot Hem en zij konden Hem niet bereiken vanwege de schare …" Matteüs 12:46-50 "Terwijl Hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten en trachtten Hem te spreken te krijgen..." Marcus 3:31-35 "En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hem te roepen..." Galaten 1:19 "En ik zag geen ander van de apostelen dan Jakobus, de broeder des Heren." Marcus 15:40 "Er waren ook vrouwen, die uit de verte toeschouwden, onder wie ook Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, de jongere, en van Joses, en Salome."


Er is dus geen reden waarom ze nog steeds een maagd is. Houd op uzelf voor de gek te houden als idioten. Een getrouwde vrouw, die bovendien kinderen heeft gehad, kan niet langer als een maagd worden behandeld en als zodanig worden vereerd. Het is de grootste idiotie die kan bestaan. Weet ook dat Maria, de moeder van Jezus, ook een Heiland nodig had om gered te worden, zoals u kunt lezen in de volgende passage: "46En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here, 47en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, 48omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, 49omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En heilig is zijn naam, 50en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen." Lucas 1:46-50. Wat redding betreft, had zij geen bevoorrechte plaats vóór God.


Dus jij die nog steeds in deze satanische beweging bent die het Katholicisme wordt genoemd, ga daar snel weg als je je verlossing waardeert. En als je koppig bent, zult je in de volgende dagen zijn in deze mate van kwelling die je zojuist hebt gelezen, en dit voor alle eeuwigheid. Ik herinner je er nogmaals aan, de Hel is echt en het is eeuwig. Als je blijft geloven dat je door Maria moet gaan om bij Jezus te komen, onder het voorwendsel dat Maria als de moeder van Jezus beter in staat is om in jouw voordeel tot Jezus te spreken, komt de dag waarop je zult begrijpen dat Jezus niet nodig had noch directiesecretaresse noch privésecretaris.


Jij die deel uitmaakt van de sekte van Jehovah's Getuigen die leren dat de Hel niet bestaat, ga daar weg voordat het te laat wordt. De Hel bestaat, de Hel is reëler dan je denkt. Alle Jehovah's Getuigen die op aarde beweerden dat de Hel niet bestond, worden momenteel in die Hel dag en nacht gemarteld. Het is toen ze zich na hun dood in de vlammen van de Hel bevonden, dat ze beseften dat het verschrikkelijk was om met God te betwisten. Ze zijn daar nu, ze schreeuwen onophoudelijk en sommigen van hen vragen voortdurend aan de Heer Jezus om hen een kleine toestemming te geven, zodat ze de andere blinde mensen van de satanische sekte van Jehovah's Getuigen te komen vertellen, om het bestaan van de Hel te geloven, om te geloven dat Jezus Christus is God, en tot Hem vergeving te vragen om aan de eeuwige kwelling te ontsnappen.


Jij die in de sekte van de Mormonen bent, nog steeds de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen genoemd, of in een andere sekte die een andere bijbel gebruikt dan de Heilige Bijbel, ga daar onmiddellijk weg als je je redding op prijs stelt. Deze zonen van de duivel maakten hun eigen bijbels om het maximale aantal mensen naar de Hel te leiden. Je bent gewaarschuwd, de Hel is echt en het is eeuwig.


Jij die in de Brahnamiste sekte bent, of in de sekten die Internationale Verenigde Pinksterkerk en Progressieve Kerk van onze Heer Jezus Christus zijn genoemd, of in een andere sub branche van deze satanische sekten waar het wordt geleerd dat Jezus Christus tegelijkertijd God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ga daar snel weg. Volgens deze demonen was Jezus Christus, die al Zijn tijd op aarde had doorgebracht alleen over Zijn Vader sprekend, slechts een gewone leugenaar. Ik verzoek je dringend om het onderricht te lezen "Is Jezus Christus God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?" die je kunt vinden op de website www.mcreveil.org.


Jij die in het soort gemeente bent waar er is wat zij het boekje van tienden noemen, ga onmiddellijk weg. Deze agenten van satan laten je je zegeningen verliezen en je laten zondigen tegen God. De Bijbel zegt dat "Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet." (Matteüs 6:3). En als je in de soort gemeente bent waar tijdens elke dienst de boodschap moet worden onderbroken om tienden en offers te verzamelen, ga er snel uit. Weet dat hebzucht het belangrijkste motief van deze herders is.


Weet dat je ten minste je tienden en offers aan de Heer moet geven. En zoals je in dit getuigenis hebt gelezen, zijn er mensen in de Hel die daar zijn omdat ze God stolen, door te weigeren hun tienden en offers aan God te geven. Het is daarom het stelen God om ervoor te kiezen noch tienden noch offers aan God te geven. Aan God geven is dus een gebod, geen optie. U moet aan God geven, zodat Zijn werk gedaan kan worden. Maar God vroeg niet dat we in de Gemeenten satanische methoden doorlopen om mensen te dwingen tienden te geven. In plaats daarvan heeft Hij gevraagd dat Zijn kinderen wordt geleerd overvloedig, vrijelijk, zonder terughoudendheid en met vreugde te geven.


Zoals we in het onderricht over "De Gemeente" hebben bestudeerd, is het niet alleen de tiende die God Zijn kinderen aanmoedigt om te geven, het is eerder alles wat ze hebben. De Heer Jezus heeft ons het verborgen geheim onthuld door aan God overvloedig en vrijelijk te geven. En daarom legde Hij in het Nieuwe Verbond geen nadruk meer op tiende. Integendeel, Hij leerde Zijn discipelen om zichzelf volledig aan God te geven en alles wat ze hebben aan God te geven. Het is daarom in afwezigheid van het geven van alles dat mensen in de praktijk van tiende zijn gebleven. Degenen die niet klaar zijn om alles te geven, noch tienden en offergaven te geven, zullen in de komende dagen met God moeten omgaan. God heeft ons vrijgelaten. Maar degenen die willen dat hun vrijheid hen naar de Hel leidt, zullen daar daadwerkelijk landen. Niemand zal vóór God een excuus hebben.


Jij die in het soort pinkster sekte zijn waar vrouwen hun hoofd niet bedekken, zoals er staat geschreven in 1Korintiërs 11:5-6, of in die waar er is wat zij vrouwelijke pastors of vrouwelijke evangelisten, of vrouwelijke apostelen of vrouwelijke oudsten noemen, ga daar weg zonder tijd te verspillen als je aan de Hel wilt ontsnappen. (1Timoteüs 2:11-14). En als je gelooft dat de kwelling van de Hel zoals je die zojuist hebt gelezen, iets is dat je kunt verdragen, blijf dan in je koppigheid. Je zult het in de komende dagen begrijpen. Ik verzoek je dringend om het onderricht "De Bediening van de Vrouw in de Gemeente" te lezen die je kunt vinden op de website www.mcreveil.org.


Als je kunt lezen, weet dan dat je de plicht hebt om de Bijbel te lezen en de onderrichten die je ontvangt te verifiëren. Als je zich in een gemeente bevindt die niet volgens de leer van Christus loopt, dat wil zeggen, volgens wat er in de Bijbel is geschreven, ga er onmiddellijk uit. (2Johannes 9). Val vooral niet in de val van demonen die proberen de Bijbel bij te werken en te moderniseren, en die leren dat men zich niet alleen moet beperken tot wat er in de Bijbel staat, of dat het gevaarlijk zou zijn te proberen om de Bijbel letterlijk te begrijpen. Weet heel goed dat alleen de Bijbel een waarde van autoriteit heeft vóór God. Weet ook dat God ons nooit zal beoordelen op wat niet in Zijn woord is geschreven, de Bijbel.


Jij, retrograde christen, keer terug naar de Heer zonder tijd te verspillen. Als de dood je verrast in je staat, is de Hel voor je begonnen. Jezus Christus houdt van je en is klaar om je opnieuw te vergeven, wat je ook hebt gedaan, zolang je jezelf niet hebt betrokken bij de lastering tegen de Heilige Geest.


Jij die op het punt stond zelfmoord te plegen, jij die je in zoveel moeilijkheden bevindt dat je aan zelfmoord denkt zoals oplossing, stop snel. Zelfmoord zal je rechtstreeks naar de Hel leiden, in deze soort van kwelling die je net hebt gelezen in de getuigenissen van deze 7 jonge Colombianen. Zelfmoord zult je in die onbeschrijfelijke kwelling leiden en je zult er nooit uitkomen.


Ten slotte, of je je nu in het Christendom, in het Katholicisme, in de Islam, in het Boeddhisme, in het Hindoeïsme, in het Animisme, in het Sikhisme, in het Jodendom, in het Spiritisme, in het Daoïsme of het Taoïsme, in het Bahaïsme, in het Confucianisme, in het Jaïnisme, in het Shintoïsme, in het Zoroastrisme, in het Atheïsme en het Agnosticisme bevindt, of in enig ander andere godsdienst, je moet weten dat geen enkele godsdienst kan redden. Alle godsdiensten zonder uitzondering leiden naar de Hel. Alleen Jezus Christus kan van de Hel redden. Als je niet alle eeuwigheid wilt doorbrengen in deze plaats van onbeschrijfelijke kwelling die u hebt gelezen in de getuigenissen van deze zeven jonge Colombianen, vergeet dan uw religie en vergeet de oorlog van religies. Accepteer Jezus Christus de enige Heiland, en Hij zal je redden van de Hel. Als je wilt weten hoe je Jezus Christus kunt accepteren, nodigen we je uit om het onderricht "Het Heil" te lezen in het Onderricht over "De Waterdoop" die je kunt vinden op de website www.mcreveil.org. Ontsnap aan de Hel terwijl het nog mogelijk is te ontsnappen. Red jezelf van eeuwige kwelling. Red jezelf van eeuwige marteling. De Hel is echt en het is eeuwig.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden