Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Beste Lezers,

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

Wij willen u erop wijzen dat dit Onderricht in het Engels en Frans is geschreven. En om het voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken, hebben we computerprogramma's gebruikt om het in andere talen te vertalen.

 

Als u fouten ontdekt in de vertaalde tekst in uw taal, aarzel dan niet om ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij ze kunnen corrigeren. En als u God wilt eren en het werk van God wilt bevorderen door de Onderrichten in uw taal te vertalen, voel u dan vrij om contact met ons op te nemen.

 

Veel leesplezier!

 

RANDVOORWAARDEN VOOR BIJBELSTUDIES

(Bijgewerkt op 05 06 2024)


1- Inleiding


De Heer waarschuwt ons in Zijn woord tegen wat Hij Zelf heeft gekozen om te noemen "onenigheid van zulke mensen, die bedorven van zin en van de waarheid beroofd zijn…" 1Timoteüs 6:5.


Hoewel we geroepen zijn om ons best te doen om het Evangelie van Jezus Christus aan de mensen te brengen voor hun behoudenis, en hoewel we geroepen zijn om al het geduld te tonen dat nodig is om alle mensen te helpen het woord van God te begrijpen, zijn we op geen enkele manier geroepen om het woord van God te bespreken. We moeten voorkomen dat we in de val lopen die de agenten van de satan voor ons leggen, door discussies te creëren die niet bedoeld zijn om het woord van God te begrijpen, maar alleen om ons af te leiden. We moeten ook elke discussie vermijden die ons niet opgebouwd.


2- Satan's valstrikken


Zoals de Heer ons al heeft geopenbaard, wanneer de agenten van de satan er niet in slagen om ons in de valkuilen van de zonden te lokken die ze voor ons leggen, doen ze de moeite om ons nog een val te zetten, de valstrik om ons af te leiden, zodat we ons niet concentreren op ons behoudenis en op het werk van God. We moeten dus zeer waakzaam zijn.


Nu u weet dat de agenten van de Hel hebben gezworen om nooit de waarheid te accepteren, en dat hun missie is om alles te doen wat mogelijk is om u af te leiden van de weg van God om u naar de Hel te brengen, zijn er stappen die u moet nemen elke keer dat u wilt deelnemen aan een debat of discussie met mensen rond de Bijbel.


We kunnen niet, vanwege de agenten van satan, de deuren sluiten voor mensen die ons vragen stellen om het woord van God beter te begrijpen. Maar omdat we niet a priori kunnen weten wie er vragen stelt om te leren en wie vragen stelt om af te leiden, moeten we open, geduldig en klaar zijn om met liefde en zachtmoedigheid te reageren op al diegenen die willen leren.


Om niet in de val te lopen van de agenten van satan, wiens missie het is om u af te leiden van het woord van God, is hier een geheim dat wij u ter beschikking stellen. Dit zijn de zeven randvoorwaarden die mensen moeten worden opgelegd voordat er een debat of discussie plaatsvindt, als u denkt dat dit debat, of deze discussie, enkele vruchten zal kunnen afwerpen.


3- De bijbels van de sekten


Er zijn satanische sekten die, in de overtuiging dat zij hun valse leer niet door de Heilige Bijbel kunnen rechtvaardigen, gedwongen werden hun eigen bijbels te maken. Dat is het geval van de Katholieken, de Jehovah’s getuigen, de Mormonen en enkele andere satanische groepjes. De Katholieken hebben gecreëerd wat ze "De bijbel van Jeruzalem" en "De bijbel TOB" noemen. Ze hebben ook een aantal andere manuscripten en scripts die ze gebruiken om hun gelovigen voor de gek te houden. De Jehovah’s Getuigen hebben gecreëerd wat ze "Nieuwewereldvertaling" noemen. Ze gebruiken ook tal van brochures om hun ooien op een dwaalspoor te brengen. Het is ook het geval voor de Mormonen die hebben gecreëerd wat ze "Het boek van mormon" noemen.


U mag nooit debatten of discussies accepteren met mensen die de bijbels van deze sekten gebruiken. En als u met hen wilt debatteren, eis dan dat ze hun valse bijbel opzij zetten, en dat ze lijden om de echte Bijbel te gebruiken tijdens uw debat.


We hebben hierboven de katholiek bijbel TOB geciteerd. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat TOB (Traduction œcuménique de la Bible) een oecumenische vertaling van de Bijbel betekent, een vertaling die opzettelijk wordt gemaakt om alle religies te behagen; een vertaling die wordt gemaakt om alle mogelijke overtuigingen te verzoenen. Dus u hebt daar de echte prostitutie van de Bijbel, een schaamteloze en gewetenloze prostitutie van het woord van God.


4- De zeven (7) randvoorwaarden


Of u nu te maken hebt met de hierboven genoemde sekten of met een andere niet-geciteerd sekte, het principe dat u moet toepassen, blijft hetzelfde. Voordat u met iemand een Bijbelstudie, discussie of debat over de Bijbel aangaat, moet u het eerst samen akkoord te zijn over de zeven (7) volgende randvoorwaarden:


1- Ben het ermee eens dat de Bijbel Gods Woord is.


2- Ben het ermee eens dat alleen maar de Bijbel het Woord van God is, dat wil zeggen dat geen andere boek, geen andere tekst, geen ander manuscript, noch zelfs een commentaar in de Bijbel het Woord van God verbeeldt.


3- Ben het ermee eens dat God de enige schrijver van de Bijbel is, dat wil zeggen dat er geen woord van Petrus, Johannes of Paulus enz. in de Bijbel staan.


4- Ben het ermee eens dat de hele Bijbel tot ons is gericht, dat wil zeggen, dat er geen boodschap in de Bijbel staat voor de Korintiërs, of voor de Efeziërs, enz.


5- Ben het ermee eens dat de ware Bijbel die ons door God is gegeven 66 boeken bevat. Deze 66 boeken moeten de namen hebben van de boeken van de Heilige Bijbel die we kennen, en geclassificeerd zijn in de normale volgorde van de boeken zoals die in de Heilige Bijbel wordt gepresenteerd.


6- Ben het ermee eens dat de Bijbel waar is.


7- Ben het ermee eens dat wat niet geschreven staat, ons niet betreft.


Deze zeven (7) randvoorwaarden moeten absoluut in acht genomen worden als u een Bijbelstudie of gesprek rond de Bijbel wilt voeren die God eert. U moet in geen geval geen Bijbelse discussie moeten voeren met mensen die het Gezag van de Bijbel ontkent. Dat zou ongehoorzaam aan God zijn. U moet nooit over verder gaan, dan wat staat geschreven, zoals de Heer ons in dit vers van 1Korintiërs 4:6 voorschrijft: "Dit, broeders, heb ik op mijzelf… overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons (voorbeeld) zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat..." Leer bij de Bijbel te blijven, de hele Bijbel en alleen de Bijbel!


De ware Bijbel heeft 66 boeken die in de volgende volgorde gerangschikt zijn:


5- Oude Testament


Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Ruth, 1Samuel, 2Samuel, 1Koningen, 2Koningen, 1Kronieken, 2Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi. Totaal 39 boeken.


6- Nieuwe Testament


Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1Korintiërs, 2Korintiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1Tessalonicenzen, 2Tessalonicenzen, 1Timoteüs, 2Timoteüs, Titus, Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1Petrus, 2Petrus, 1Johannes, 2Johannes, 3Johannes, Judas, Openbaring. Totaal 27 boeken.


7- Opmerking


Ik wil u er echter aan herinneren dat de echte Bijbel verondersteld werd rijker te zijn aan onderrichten en openbaringen dan wat wij in de huidige Bijbel van 66 boeken vinden. Maar satan en zijn agenten, die een aanhoudende oorlog voeren tegen het woord van God, hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat bepaalde onderrichten en openbaringen die in de Bijbel gevonden zouden moeten worden, daar uiteindelijk niet te vinden zijn. Het staat dus vast dat de 66 boeken tellende Bijbel die wij vandaag hebben, onvolledig is.


Sommigen van jullie vragen zich misschien af ​​waarom ik erop sta dat onze Bijbelse onderrichten en studies alleen gebaseerd zijn op de 66-boeken tellende Heilige Bijbel die we momenteel hebben, terwijl ik me ervan bewust ben dat deze onvolledig is. Het antwoord is dit, geliefden:


Ten eerste, als we onze onderrichten en onze Bijbelstudies zouden baseren op manuscripten die niet voor iedereen beschikbaar zijn, en waarvan we niet eens zeker weten of ze door God zijn goedgekeurd, zou het voor ons vrijwel onmogelijk zijn om het eens te worden over het woord van God. Met andere woorden, het zou heel moeilijk zijn om te weten wie echt de waarheid leert en wie de leugen leert, of om te weten welke onderricht echt waar is en welke niet.


Vervolgens zorgde de Heer ervoor dat ondanks de afwezigheid van de onderrichten en openbaringen die satan en zijn agenten uit de Bijbel aftapten, het essentiële van wat we moeten weten om gered te worden, bewaard blijft. Dit betekent daarom dat de afwezigheid van de onderrichten en openbaringen die satan en zijn agenten uit de Bijbel hebben afgetapt, er niet voor kunnen zorgen dat we de Hemel missen. De Heer zorgt er in zijn soevereiniteit voor om dit gebrek of deze afwezigheid van openbaringen te compenseren, zodat we er geen last van hebben en dat we niet echt geestelijk uit balans zijn.


8- Conclusie


We moeten daarom, geliefden, ons tevreden stellen met deze Bijbel van 66 boeken die we nu hebben, voor onze onderrichten en onze Bijbelstudies. Deze Bijbel, hoewel onvolledig, bevat de essentie van wat we nodig hebben om God te kennen en Hem te dienen.


Het werk dat satans agenten doen bij het maken van hun eigen bijbels, is slechts de voortzetting van de oorlog die satans kamp al eeuwen voert, tegen het woord van God, alles doend wat ze kunnen, om de waarheid volledig van onder de zon te laten verdwijnen. Helaas voor de agenten van de Hel, en gelukkig voor ons, Kinderen van God, is elke strijd tegen het woord van God een verloren strijd op voorhand. Satan en zijn agenten zullen er nooit in slagen het woord van God te vernietigen of de waarheid te laten verdwijnen.


Zoals ik u vertelde in het onderricht over "Het Onderscheidingsvermogen", zal de Waarheid nooit worden verstikt. Gods Woord is de Waarheid en God heeft beloofd over Zijn Woord te waken en het te beschermen. Al degenen die tegen de Waarheid strijden, hakken een baobabboom om met een scheermesje. Ja, die dwazen ledigen de oceaan met een kopje. En in hun domheid geloven ze dat ze er ooit zullen komen. Halleluja!


Als de Heer het toestaat, zal ik dit onderwerp in meer detail in een ander onderricht nader voor u uitwerken.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden