Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Nota Bene

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

DE BEVRIJDING

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


1- Inleiding


Beste broeders en vrienden, wij vinden het nuttig en gepast om deze leer aan u ter beschikking te stellen om uw ijver te wekken en uw geloof te stimuleren, zodat bevrijding een realiteit wordt in uw leven en in het leven van degenen die rekenen op uw geestelijke rijpheid om bevrijd te worden.


Om de mensheid op een dwaalspoor te brengen en weg te houden van God, heeft satan in deze tijd van het einde miljoenen demonen in geest in de wereld gestuurd om mensen te bezeten, en duizenden demonen in vlees om totale verwarring te zaaien rond het begrip van bevrijding. Zo worden in naam van de bevrijding tegenwoordig in zogenaamde christelijke kringen allerlei satanische en angstaanjagende praktijken uitgevoerd. Deze strategie van de duivel heeft twee hoofddoelen: Aan de ene kant stelt deze strategie satan in staat om degenen die hun leven nog niet aan Jezus Christus hebben gegeven, te verharden, zodat deze laatste kan vechten en het ware Evangelie van Jezus kan verwerpen, om dan later in de Hel te belanden. Aan de andere kant stelt deze strategie satan in staat om diegenen te verslaan die hun leven al aan Jezus hebben gegeven, zodat ze hun behoudenis kunnen verliezen.


Dit onderricht heeft verschillende doelstellingen: Ten eerste is deze leer bedoeld om de onwetende kinderen van God te verlichten over wat de Bijbel zegt over bevrijding; zodat ze niet alleen zichzelf bevrijden, waarbij ze de valkuilen vermijden die herdersduivels voor hen hebben gezet, maar ook diegenen bevrijden die hun leven aan Jezus willen geven. Ten tweede beoogt het de agenten van satan en al hun werken en praktijken bloot te leggen, zodat niemand anders hen uit onwetendheid zal volgen. Ten derde is het de bedoeling om ieder kind van God uit te rusten met het nodige onderscheidingsvermogen, zodat hij nooit meer het slachtoffer wordt van die satanisten die de Bijbel en de naam van Jezus gebruiken om mensen in te wijden in hekserij en hen geestelijk, financieel en materieel te ruïneren. Ten vierde heeft dit onderricht tot doel aan de ware dienaren van God alle agenten van de satan te openbaren die in het verleden vallen voor hen zetten door zich voor te doen als mensen die bevrijd wilden worden. U zult ze te identificeren nu allemaal.


Om dit onderricht zo volledig mogelijk te maken, zullen we de belangrijke vragen die u zelf vaak stelt over de bevrijding met u doornemen, en we zullen u mee naar de Bijbel nemen, om u Gods antwoorden te geven. We dringen er bij u op aan om deze leer volledig en zeer zorgvuldig te lezen voor uw eigen behoudenis, en deze massaal om u heen te delen, om zo veel mogelijk mensen te redden. Omdat dit onderricht over Bevrijding al gedeeltelijk aan bod is gekomen in de Onderrichten van "Het Onderscheidingsvermogen" en "Het Geestelijke Gevecht", vonden we het niet nodig om de punten die daar al ontwikkeld zijn opnieuw te ontwikkelen. Wij bevelen u daarom deze twee onderrichten aan, die een aanvulling vormen op deze leer. U vindt ze op de website www.mcreveil.org.


2- Wat is de bevrijding?


Aangezien we dit onderricht maken voor de kinderen van God en degenen die kinderen van God willen worden, zullen we geen tijd verspillen met het definiëren van het woord bevrijding en het uitleggen van de verschillende soorten bevrijding die er kunnen zijn. Gij, kinderen van God, verspil geen tijd door in woordenboeken te zoeken naar de definities van het woord Bevrijding. Het is nutteloos. De bevrijding waarnaar in deze leer wordt verwezen, betreft mensen die bezeten zijn door onreine geesten. En wat de Bijbel in dit verband onder bevrijding verstaat, is het uitdrijven van de lichamen van bezetenen, van alle boze geesten die hen bezitten en die hun leven op een abusieve manier beheersen.


Laten we er terloops aan herinneren dat demonische bezetenheid de toestand is van een persoon waarin een of meer boze geesten leven. Een persoon in deze staat heeft niet altijd de controle over zijn acties en beslissingen. Hij of zij wordt heel vaak beïnvloed, gecontroleerd en gemanipuleerd door deze onreine geesten die hem of haar bewonen. De Bijbel geeft ons verschillende voorbeelden van zulke mensen, zoals dit voorbeeld uit Matteüs 9:32-33 "32Terwijl zij heengingen, zie, men bracht een doofstomme bezetene bij Hem. 33En nadat de boze geest was uitgedreven, sprak de doofstomme. En de scharen verbaasden zich en zeiden: Zo iets is nog nooit in Israël voorgekomen!"


3- Is het mogelijk om te weten of men bezeten bent?


Gelukkig is het antwoord JA. Elke bezeten persoon kan heel goed weten dat hij of zij bezeten is. U kunt weten of uw leven gemanipuleerd wordt door onreine geesten of dat u onder de controle van satan en zijn boze geesten bent. Er zijn verschillende elementen van onderscheidingsvermogen die u helpen om te weten dat u bezeten bent. Als u constant liegt, zelfs zonder een echte reden; als u constant steelt, zelfs zonder een echte reden; als u constant seks heeft in uw dromen; als u voortdurend wordt aangevallen in uw slaap; als u voortdurend ziek bent; als u constant koud bent tegenover de dingen van God; als u lui bent voor het werk van God; als u constant het verlangen hebt om u tegen God te verzetten; als u zelfmoordgedachten heeft; als u constant het verlangen hebt om God te vervloeken; als u constant het verlangen hebt om te lasteren; als u constant onreine gedachten heeft; als u merkt dat u regelmatig een zonde begaat, zelfs als u normaal gesproken kunt vermijden die zonde te begaan, enz., dan kunt u er zeker van zijn dat u bezeten bent.


In de leer over "Het Onderscheidingsvermogen" staat een hele grote titel die handelt over de vruchten, dat wil zeggen over deze verschillende elementen die u helpen te weten of uw leven wordt beheerst en gemanipuleerd door de boze geesten. Lees alstublieft dit onderricht, het zal u vrijmaken. U vindt het op de site mcreveil.org.


4- De tempel van de Heilige Geest of de tempel van boze geesten


Onthoud goed dat u als mens, of u het nu leuk vindt of niet, een tempel bent; u bent een woning. U bent ofwel de woonplaats van de Heilige Geest ofwel de woonplaats van onreine geesten. Het is dus aan u om te kiezen wie in u zou moeten leven. Het woord van God zegt in 1Korintiërs 6:19 "Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?"


Het is daarom duidelijk, geliefde broeders en geliefde vrienden, dat als u niet de tempel van de Heilige Geest bent, u de tempel van boze geesten bent. Of u nu heidenen bent of zogenaamde christenen, zolang het niet de Heilige Geest is die in u woont, zijn het boze geesten die in u wonen. Lege tempels bestaan ​​niet. De mens, vanwege de vele zonden die hij begaat, opent altijd deuren naar satan, en trekt boze geesten naar zich toe. Alleen Jezus Christus komt in ieder mens om de onreine geesten die zich in hem hadden gevestigd te verwijderen, om zich te vestigen. En Jezus Christus kan niet in u samenwonen met onreine geesten.


5- Kan men van alles bevrijd worden?


Als het woord "alles" hier boze geest of onreine geest betekent, zal het antwoord automatisch JA zijn. Men kan van alle boze geesten en onreine geesten bevrijd worden. En bovendien moet elke christen of ieder persoon die van plan is de Hemel binnen te gaan, verlost worden van alle boze geest en alle onreine geest. De Hemel is niet voor de bezetenen, en het is niet na de dood dat iemand bevrijding verkrijgt.


Bovendien zegt God dat het lichaam van zijn kinderen de tempel van de Heilige Geest is. Dit lezen we in 1Korintiërs 6:19. Deze zelfde God zegt dat wie de Geest van God niet heeft, geen zoon van God is, zoals we kunnen het lezen in Romeinen 8:9-11 "9Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 10Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont."


Als dus de ware kinderen van God degenen zijn in wie de Geest van God woont, dan kunt u gemakkelijk begrijpen dat al diegenen die nog steeds de tempel van boze geesten en onreine geesten zijn, geen kinderen van God zijn en niet moeten verwachten dat ze naar de Hemel opstijgen als de dood hen zou opvangen. Dat gezegd hebbende, of u bent de tempel van de Heilige Geest of u bent de tempel van boze geesten. En aangezien het niet de wens van de Heer is dat zijn kinderen een woonplaats van boze geesten zijn, bevrijdt Hij allen die bevrijding zoeken met heel hun hart, eerlijk en oprecht. Op de vraag "Wie Kan Bevrijd Worden van Onreine Geesten?" wordt het antwoord dus eenvoudiger: Iedereen die de bevrijding van een eerlijk en oprecht hart wenst, kan bevrijd worden.


Maar als het woord "alles" hier ziekte betekent, dan zal het antwoord niet meer automatisch ja zijn. Het antwoord kan ook nee zijn. Om redenen die nog steeds niet verklaard kunnen worden, kiest God er soms voor om Zijn kinderen te laten aan bepaalde ziekten te lijden. We hebben verschillende voorbeelden van dit type in het woord van God. Ik zal u er twee geven. Het geval van Paulus en het geval van Timoteüs.


In 2Korintiërs 12 legt de apostel Paulus ons uit hoe God ervoor koos om hem met zijn doorn te laten lijden, hoewel het God niets kostte om hem ervan te verlossen. Toch had Paulus hier herhaaldelijk om gebeden. "7en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. 8Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. …" 2Korintiërs 12:7-9.


In Galaten 4:13-14 beschrijft Paulus een ziekte van het lichaam waaraan hij had geleden. Men kan zich afvragen waar God was om hem niet te bevrijden. Was God's kracht weg? Was God vergeten om Paul te bevrijden? "13Ja, gij weet, dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb, 14en toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, (ja), als Christus Jezus."


In 1Timoteüs 5:23 spoort de apostel Paulus Timoteüs aan: "Drink voortaan niet (alleen) water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden." Men zou geneigd zijn zich af te vragen waar God was, of waarom God Timoteüs niet heeft bevrijd. Het is niet voor niets dat men zich kan verbazen over het feit om Timoteüs te zien, die toch een herder was, aan een kwaad lijden dat het gebed niet kan overwinnen, noch zijn eigen gebed, noch dat van de apostel Paulus, tot het punt waarop de apostel Paulus hem voorstelt "een weinig wijn te gebruiken" als een palliatieve oplossing.


Als we vandaag de dag een herder zien die aan een ziekte lijden die langzaam geneest, zal iedereen met overtuiging zeggen dat deze herder in zonde leeft, dat wil zeggen dat hij in overspel of ontucht leeft. U weet dat volgens het evangelie van deze generatie, zodra u een christen hoort zeggen dat een andere christen of een dienaar van God heeft gezondigd, u hem niet moet vragen wat die christen of die dienaar van God heeft gedaan. We moeten in plaats daarvan begrijpen dat ze in seksuele zonde zijn vervallen.


En als we tegenwoordig een apostel zien die lijdt aan een ziekte die langzaam geneest, of als deze apostel bidt voor een herder of voor een kind van God zonder genezing te krijgen, dan zullen de agenten van de Hel snel concluderen dat God deze apostel al in de steek heeft gelaten. Maar zoals u ziet met deze gevallen die ik zojuist heb aangehaald, hebben noch de apostel Paulus, noch herder Timoteüs in enige zonde geleefd, en God had geen van beiden in de steek gelaten. Gij, kinderen van God, volg boze geesten niet na in hun godslasteringen. Als God het toelaat, zal ik dit punt nader toelichten in de leer over Goddelijke Genezing.


6- Wie kan bevrijding uitvoeren?


Degenen die een bevrijdingsoperatie willen uitvoeren, moeten zich ervan verzekeren dat ze op de Rots zijn gegrondvest, dat wil zeggen dat ze Jezus Christus hebben en dat ze in de Waarheid leven. Satan en zijn duivels zijn heel sterke tegenstanders, tegenstanders wiens macht het dwaas zou zijn te onderschatten. Alleen mannen die de zalving van God hebben ontvangen en zichzelf in staat achten onreine geesten uit te drijven zonder daar de gevolgen van te ondervinden, moeten zich met bevrijding bezighouden. Bevrijding mag in geen geval een kwestie van trots of machtsvertoon zijn.


7- Het belang van bidden en/of vasten bij bevrijding


7.1- Wat zegt de Bijbel?


Een van de vragen die christenen zich vaak stellen is of vasten noodzakelijk is voor de bevrijding. De passage uit Matteüs hieronder zal ons helpen deze vraag te beantwoorden.


Matteüs 17:15-21 "15Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. 16En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. 17Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. 18En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. 19Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 20Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. 21Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten."


De cruciale informatie die de Here Jezus ons hier geeft, is dat er een soort boze geest is die alleen naar buiten komt door gebed en vasten. Dit bevestigt dus de dominante plaats van gebed en/of vasten in bevrijding. Het is daarom belangrijk om, wanneer we de bevrijding moeten uitvoeren, tijd te nemen voor gebed en/of vasten, vooral omdat we van tevoren niet weten met wat voor soort boze geest we te maken zullen krijgen.


Maar voordat deze conclusie te valideren, wil ik u een vraag stellen: Aangezien er een soort boze geest is die alleen door gebed en vasten naar buiten komt, en aangezien de maanzieke boze geest waar we het hier over hebben deel uitmaakte van dat soort boze geest, hoeveel dagen van vasten had Jezus dan genomen om hem uit te drijven? Het antwoord op deze vraag wordt ons in dezelfde passage gegeven, in vers 18: "En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af."Jezus had daarom geen moment van gebed of vastendag genomen om deze maanzieke boze geest uit te drijven, die niettemin deel uitmaakte van deze soort die alleen door gebed en vasten zou moeten worden uitgedreven.


Wat is er dan gebeurd? Het gebeurde dat Jezus het nodige geloof had om zijn gezag aan deze boze geest op te leggen zonder te bidden of te vasten. Dit betekent eigenlijk dat er geen gebed of vasten nodig is om een boze geest uit te drijven. Waarom waren de discipelen niet in staat om deze boze geest uit te drijven? Het is vanwege hun klein geloof, zoals Jezus het verklaarde in vers 20.


Om deze conclusie, die uw klein geloof zou moeten ondersteunen en rechtvaardigen, niet ondoordacht te bevestigen, wil ik u nog één vraag stellen: Na het vertrek van de Heer Jezus begonnen de Apostelen zich volledig te engageren in de bediening en bijna elke dag vonden er vele wonderen, bevrijdingen en genezingen plaats door hen. Hoeveel gebedstijd en hoeveel dagen van vasten namen ze in beslag voor elk geval van bevrijding?


Laten we eens kijken naar de volgende verzen:


Handelingen 3:1-8 "1Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds, dat is het negende. 2En een man, die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. 3Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. 4En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: Zie naar ons. 5En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. 6Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! 7En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, 8en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende."


Vraag: Hoeveel tijd van gebed en hoeveel dagen van vasten hadden Petrus en Johannes genomen voordat ze deze verlamde man bevrijdden?


Handelingen 5:12-16 "12En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. 13Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog. 14En des te meer werden er toegevoegd, die de Here geloofden, tal van mannen zowel als vrouwen, 15zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. 16En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen."


Vraag: Hoeveel tijd van gebed en hoeveel dagen van vasten had de schaduw van Petrus doorgebracht voordat het al die mensen genas en bevrijdde?


Handelingen 9:32-34 "32En het geschiedde, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam, die te Lydda woonden. 33Daar vond hij een man, genaamd Eneas, een verlamde, die reeds acht jaren bedlegerig was geweest. 34En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus geneest u; sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op."


Vraag: Hoeveel tijd van gebed en hoeveel dagen van vasten had Petrus genomen voordat hij Eneas bevrijdde?


Handelingen 16:16-18 "16En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. 17Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. 18En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur."


Vraag: Hoeveel tijd van gebed en hoeveel dagen van vasten had Paulus genomen voordat hij deze slavin bevrijdde?


Handelingen 19:11-12 "11En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, 12zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren."


Geliefden, zullen jullie zo dom zijn om te zeggen of te geloven dat de zweetdoeken of gordeldoeken die het lichaam van Paulus hebben aangeraakt, genoeg tijd hebben doorgebracht met bidden en enkele dagen vasten om al die zieke mensen te kunnen genezen en te kunnen bevrijden?


7.2- Lessen die geleerd moeten worden


Alles wat we net gelezen hebben, brengt me ertoe u een andere vraag te stellen: Hoe komt het dat dezelfde apostelen aan wie Jezus adviseerde te bidden en te vasten voordat ze een soort boze geesten uitdrijven, dezelfde soort boze geesten uitdrijven, zonder gebed en zonder vasten?


Als de apostelen ook allerlei boze geesten zoals Jezus kunnen uitdrijven zonder gebed en zonder vasten, dan was het probleem van de apostelen niet langer alleen maar klein geloof. Dit leidt u te begrijpen dat het verschil tussen Jezus en de apostelen is dat Jezus vervuld was met de Heilige Geest terwijl de apostelen nog niet vervuld waren met de Heilige Geest. Zodra de Heer Jezus de apostelen vervulde met de Heilige Geest nadat hij vertrok, hadden ze ook de zalving van de Heilige Geest die het kleine geloof in hen moest vernietigen. Vanaf dat moment konden ze, net als hun Meester Jezus Christus, allerlei soorten boze geesten uitdrijven, zonder gebed en zonder vasten.


Denk aan de belofte van de Heer aan ons in Johannes 14:12. "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader." Toen Jezus naar de Vader ging en de zalving van de Heilige Geest op zijn Apostelen goot, konden deze Apostelen nu alles doen wat hun Meester Jezus had gedaan en zelfs meer dan Jezus had gedaan. En zo gebeurde het. De Apostelen verrichtten bevrijdingen en buitengewone wonderen in de naam van Jezus Christus, zonder ooit hun toevlucht te nemen tot gebed of vasten. Vanaf dat moment kan het klein geloof niet meer gebruikt worden om een eventuele mislukking bij het uitvoeren van bevrijding te rechtvaardigen.


Weet geliefden, dat dezelfde Jezus Christus die de eerste Apostelen gebruikte om zijn werk te doen, dezelfde is die ons allemaal gebruikt, wij, ware dienstknechten van God van deze generatie. De zalving van de Heilige Geest die onze Meester Jezus Christus op de eerste Apostelen had uitgestort, is dezelfde zalving die hij over ons heeft uitgestort. We kunnen ons dus niet elke keer verharden, moedwillig in ongeloof blijven en als papegaaien reciteren wat Jezus zei over de apostelen, terwijl die apostelen nog niet de zalving van de Heilige Geest hadden ontvangen.


Voordat ik dit onderwerp verlaat, wil ik uw aandacht vestigen op een belangrijk punt. Laten we samen deze passage uit Marcus 9:15-29 lezen. "... 28En toen Hij een huis was binnengegaan, vroegen zijn discipelen Hem, terwijl zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 29En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed."


In sommige versies van de Bijbel, zoals de hierboven geciteerde, zegt Marcus dat dit geslacht door niets kan uitvaren, tenzij door gebed. Hij noemt het woord vasten niet. Dit doet de gedachte aan het vasten, waarvan sprake is in Matteüs 17, teniet, waardoor de kinderen Gods tegenwoordig geloven dat zij zonder te vasten de bezetenen niet kunnen bevrijden, noch zelf bevrijd kunnen worden. Dit verkeerde begrip van het woord van God accentueert het klein geloof van de kinderen van God en vertraagt ​​de beoefening van bevrijding.


Waarom spreekt Matteüs over gebed en vasten terwijl Marcus alleen over gebed spreekt? Omdat wanneer de zalving van de Heilige Geest actief is, gebed noch vasten nodig is voor bevrijding. En als de kinderen Gods zich dagelijks slechts afvragen hoe belangrijk het vasten al dan niet is voor de bevrijding, dan komt dat omdat zij in hun onwetendheid ervan overtuigd zijn dat de bevrijding door het gebed komt. Dit is niet het geval. Ik zal het u uitleggen in het volgende hoofdstuk.


8- Hoe boze geesten uit te drijven?


Er zijn geen tienduizend manieren om boze geesten uit te drijven. Om boze geesten uit te drijven, hoeft u ze alleen maar met gezag en in de naam van Jezus Christus te vragen om weg te gaan. Gebed, vasten en voorbede zijn hiervoor niet nodig. We hoeven alleen maar in de naam van Jezus Christus de onreine geesten te bevelen de lichamen die ze illegaal bezetten, vrij te laten.


Velen van jullie zullen zich afvragen hoe ik zeg dat gebed niet nodig is om boze geesten uit te drijven. Zoals ik u heb uitgelegd in het onderricht over "Het Geestelijke Gevecht", is er een verschil tussen gebed en strijd. Bidden is de Heer smeken om in onze plaats in te grijpen en te handelen, terwijl vechten is om zelf te handelen in de naam van Jezus Christus, is om zelf het gezag uit te oefenen dat de Heer ons heeft gegeven.


Als u al die Bijbelteksten die u hierboven hebt gelezen over Jezus of de Apostelen herleest wanneer ze boze geesten uitdreven, zult u zien dat geen van hen een gebed uitsprak. Ze gaven de boze geesten gewoon het bevel weg te gaan en de lichamen die ze gevangen hielden vrij te laten.


9- De bediening van bevrijding


De verblinding heeft de christenen vandaag de dag in alles laten geloven, zelfs in dingen die nooit hebben bestaan. Onwetendheid heeft de kinderen van God ertoe gebracht te geloven in een zogenaamde bevrijdingsbediening, tot het punt dat er in gemeenten zelfs zogenaamde "bevrijdingsleider" zijn. Het is een grote aberratie. Weet dat deze zogenaamde bevrijdingsleiders voor het merendeel geduchte tovenaars zijn, die vanuit de wereld der duisternis gezonden zijn om zoveel mogelijk mensen in te wijden in de hekserij.


Al deze dwaasheden die "bevrijdingsbediening", "bevrijdingsgroep", "bevrijdingsleider" genoemd worden, maken deel uit van satans listen om de Gemeente van Jezus Christus te vernietigen. Al deze satanische uitvindingen zijn afkomstig van agenten van satan die op missie zijn gestuurd in de Gemeente. En ze hebben de Gemeente zo vervuild met hun giffen dat het tegenwoordig erg moeilijk wordt om christenen ervan te overtuigen dat God nergens in deze afschuwelijke praktijken is dat ze al als normen hebben gesteld in de gemeenten.


Voor allen onder jullie die geloven dat Jezus Christus de enige ware God is, en dat de Bijbel waar is, weet dat er in de hele geschiedenis van de Gemeente nooit iets is geweest dat "bediening van bevrijding" heette. Bevrijding bestaat in het uitdrijven van al die boze geesten en onreine geesten die al die mensen bezitten die niet onder de bescherming van Jezus Christus staan. En dit werk van bevrijding was toevertrouwd aan ware dienaren van God, zoals u kon lezen in Matteüs 10:7-8. En de boze geesten uitdrijven die de lichamen van mensen bezetten is nooit een bediening geweest. En in de hele geschiedenis van de Gemeente werd nooit iemand aangesteld om zoiets te doen.


De enige bediening dat Jezus Christus heeft toevertrouwd aan al Zijn dienaren, of zij nu Apostelen, Profeten, Leraars, Herders of Evangelisten zijn, is de bediening van De Prediking van het Koninkrijk der Hemelen. "7Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit..." Matteüs 10:7-8.


En elke Dienaar van God ontmoet in de uitoefening van zijn bediening veel bezeten mensen en heeft de plicht hen te bevrijden. Dus vlucht al deze agenten van satan die opereren onder de titel van dienstknechten van God, en die door al satanische praktijken die uit de wereld van de duisternis zijn aangenomen, u elke dag in hekserij inwijden en u onvermijdelijk naar de Hel brengen.


Ik weet dat zoals gewoonlijk sommige slangen zullen proberen u het tegenovergestelde te bewijzen van dit onderricht dat ik u geef. Vraag hen om u een bediening in de Bijbel te laten zien die bediening van de bevrijding heet, en vraag hen de namen van degenen die de leiding hebben gehad over die bediening. Eis dat ze u antwoorden met behulp van de Heilige Bijbel. In dit verband beveel ik u het onderricht met de titel "Randvoorwaarden voor Bijbelstudies" aan, die u kunt vinden op de site www.mcreveil.org.


10- Zijn er bezeten mensen in de Gemeenten?


Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u te informeren dat als de Heer geen grote barmhartigheid en medeleven toont door een laatste grote opwekking toe te staan voor de Opname, dan na de Opname zal de wereld niet eens weten dat er iets is gebeurd. De Gemeente van Jezus Christus heeft een mate van verval bereikt die nog nooit eerder in de hele geschiedenis van de Gemeente is gezien. Hekserij is de gemeenten zozeer binnengedrongen dat bijna alle religieuze mensen ervan overtuigd zijn dat de Bijbel vals is, of dat God, als Hij echt bestaat, is veranderd.


Satan maakte van gemeenten zijn nest. Hij vestigde zich daar stilletjes met al zijn onreine geesten en andere duivels in het vlees. Er zijn tegenwoordig zoveel tovenaars in gemeenten dat u hele gemeenten aantreft met honderden gelovigen, zonder een enkel echt kind van God. Dit is ook de reden waarom deze gemeenten al hun tijd besteden aan het maken van bevrijdingen, en dit is waarom de tovenaarsherders creëerden wat zij bediening van bevrijding noemen. Er gaat geen dag voorbij in deze gemeenten zonder bevrijdingssessies.


Dus in plaats van zich af te vragen of er bezeten mensen in gemeenten zijn, is het juister om zich af te vragen of we nog steeds een paar niet bezeten mensen in gemeenten kunnen tegenkomen. Ieder van u die gelooft dat u een deel van het volk van God bent, het is in uw eigen belang God te smeken zijn belofte van Maleachi 4:6 na te komen door u een laatste grote geestelijke ontwaking te gunnen. Anders zal hij deze hele generatie met de ban treffen.


Maleachi 4:5-6 "5Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 6Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban."


11- Is het normaal om bezeten mensen in de Gemeenten te vinden?


Als we in termen van normaliteit moeten spreken, is het antwoord NEE. Men zou nooit bezeten mensen moeten vinden in een Gemeente van Jezus Christus. De Gemeente wordt verondersteld te bestaan ​​uit mensen die gered zijn. De Gemeente wordt niet verondersteld een asiel voor bezetenen te zijn. Alle bezetenen die de Gemeente willen binnengaan, moeten bevrijding verkrijgen bij de poorten van de Gemeente en kunnen de Gemeente niet binnengaan voordat ze bevrijd zijn. Als het nodig was om te spreken van een bediening van bevrijding, dan is het in werkelijkheid bij de ingang van de Gemeente dat zo'n bediening zou worden uitgeoefend, en niet in de Gemeente.


12- Bevrijding van christenen


Zoals u nu hebt begrepen, is de uitdrukking "Bevrijding van Christenen" een ongerijmdheid. En zoals u heeft gelezen in het onderricht over "De Waterdoop" die op de site www.mcreveil.org staat, volgens het woord van God, is De Christen de discipel van Jezus. Dit lezen we in Handelingen 11:26 "... En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden." En de discipel is degene die Jezus Christus tot zijn Meester heeft gemaakt, hij is degene die Jezus Christus heeft ontvangen en Hem heeft aangenomen als zijn Heer en zijn persoonlijke Redder, die zijn zonden heeft beleden, die in water zich liet gedoopt, dat wil zeggen, door onderdompeling, voor de vergeving van zijn zonden, en die vanaf nu leeft voor Jezus Christus. Dat is wat God als Christen beschouwt. Iedereen die de Heer op deze manier aanvaardt en al zijn zonden oprecht belijdt, verkrijgt zijn bevrijding op de dag van zijn doop en voegt aan bij de Gemeente, zijnde bevrijd.


13- Kan een kind van God door boze geesten bezeten worden?


We zeiden net dat er bezeten mensen in gemeenten zijn, en dat deze mensen in zeer grote aantallen zijn. We hebben ook zojuist de bevrijding van christenen als ongerijmdheid beschreven. Nu vragen we ons af of een kind van God bezeten kan worden door boze geesten. Ik wil u erop wijzen op het verschil dat deze vraag heeft met de andere al beantwoord.


In werkelijkheid moeten we deze bezeten mensen die naar de gemeenten toestromen niet als christenen beschouwen, want dat zijn ze nog niet. We hopen dat ze ooit christenen zullen worden. Onze vraag gaat veeleer over een kind van God, dat Jezus Christus in zijn leven heeft aanvaard, dat oprecht zijn zonden heeft beleden en dat door ware dienaren van God in het water is gedoopt en zijn bevrijding heeft verkregen voordat hij zelfs tot de Gemeente is toegetreden. Zo'n kind van God kwam daarom volledig bevrijd de Gemeente binnen. Kan zo'n kind van God ooit weer bezeten worden door boze geesten?


Het antwoord is helaas JA. Een echt kind van God, dat oprecht Jezus Christus heeft aanvaard en een wedergeboren christen is geworden volgens het woord van God, en dat zich heeft aangesloten bij de Gemeente, zijnde al gered en bevrijd van elke onreine geest, kan nog steeds bezeten zijn door boze geesten. Als u als wedergeboren kind van God deuren opent voor boze geesten, zullen ze u binnengaan. Daarom vraagt de Heer zijn kinderen een leven van heiliging te leiden. Het is bovendien voor dit soort kinderen van God dat persoonlijke bevrijding nuttig is, afhankelijk van het soort zonden dat ze hebben begaan en het soort deuren dat ze hebben geopend voor boze geesten.


14- Hoe lang duurt een bevrijding?


Hoezeer u het Nieuwe Testament ook op zijn kop zet, u zult geen enkel geval zien van bevrijding die enkele minuten duurde. Echte bevrijding duurt een paar seconden, of slechts een paar minuten. Aangezien de bevrijding geen feestelijke ceremonie is, noch een vrijetijdsspel, noch een theaterpodium voor vermaak, hoeft het niet enkele minuten of zelfs uren te duren. De bevrijding is geen komedie. De bevrijding bestaat uit het geven van een opdracht die de volgende seconden moet worden uitgevoerd. Om te vermijden het Nieuwe Testament volledig te citeren, geven we u de paar verzen die hieronder worden aangehaald. Voelt u vrij door het hele Nieuwe Testament te bladeren, en u zult geen enkel geval van bevrijding zien dat verschilt van wat u hieronder leest.


Matteüs 17:14-18 "14En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem, knielde voor Hem neder, en zeide: 15Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. 16En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. 17Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. 18En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af."


Lucas 13:11-16 "11En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. 12Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; 13en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. 14Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet worden, komt dàn om u te laten genezen en niet op de sabbatdag. 15Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken? 16Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?"


Handelingen 16:16-18 "16En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. 17Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. 18En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur."


Dus alles wat u hoeft te doen is al diegenen die gespreide bevrijdingen doen, of geleidelijke bevrijdingen, of blijvende bevrijdingen van dezelfde bezetenen, te gaan vragen waar zij zulke praktijken vandaan hebben. Smeek al die komieken die u ten onrechte herders noemt, om u in de Bijbel slechts één voorbeeld van dit soort bevrijding te laten zien.


Het is soms met trots dat sommige van die hongerige luie mensen die zich bezighouden met Gods werk om voedsel te krijgen, zeggen dat een bevrijding lang duurt, en dat sommige bevrijdingen zelfs jaren kunnen duren. En u hoort ze zulke onzin spuien zonder enige verlegenheid, met veel vertrouwen.


Nu geliefden, onthoud heel goed dat de eindeloze bevrijdingen die zijn gemaakt op dezelfde mensen in gemeenten, zijn een praktijk van hekserij. Het is een komedie die georganiseerd is vanuit de wereld van de duisternis om het volk van God af te leiden. Onthoud voor eens en altijd dat de uitdrukkingen "gespreide bevrijding", "geleidelijke bevrijding", enz. satanische praktijken zijn die door tovenaars georganiseerd worden voor vermaak. Ontvlucht al die tovenaarsherders die dergelijke bevrijdingen uitoefenen en ontvlucht al die satanische gemeenten waarin deze gruwelen beoefend worden.


En voor jullie Godvrezende herders, pas op voor deze zogenaamde christenen die altijd op zoek zijn naar bevrijding, en die nooit bevrijd worden. De meesten van hen zijn vrouwen. Na het lezen van dit onderricht, moet u de tijd nemen om alle gevallen van die mensen die ondanks alle gebeden die u doet nooit bevrijd worden, te onderzoeken en opnieuw te onderzoeken.


15- Moeten we bidden voor mensen die niet eerlijk zijn?


Geliefde dienaren van God, als God u de genade schenkt om mensen te identificeren die beweren bevrijding te willen, maar die liegen in het belijden van hun werken van hekserij, bid dan niet voor hen. U zult merken dat u voor niets tijd verspilt. Deze mensen zullen niet bevrijd worden, wat u ook doet. Als element van onderscheidingsvermogen, weet dat al deze mensen die vrijwillig verkiezen te liegen om hun eigen bevrijding te blokkeren, duivels zijn.


Geen enkel echt kind van God kan liegen om zijn eigen bevrijding tegen te houden. Geen echt kind van God kan zich op zijn gemak voelen met onreine geesten in zijn lichaam. Geen waar kind van God kan, wanneer God hem de gelegenheid geeft om bevrijd te worden, zich liever veroorloven om zijn bevrijding te verachten en ermee te spelen. Geen enkel echt kind van God kan contact opnemen met een dienstknecht van God om zogenaamde bevrijding te zoeken, en wanneer hem wordt gevraagd zijn werken van hekserij te belijden, kiest hij bewust en moedwillig om te liegen. Dit soort echt kind van God bestaat niet. Ieder waarachtig kind van God, zaad van Jezus Christus, springt altijd op de geringste gelegenheid die hem geboden wordt om zich te bevrijden of om zich bevrijd te laten, wanneer hij bezeten is.


Dus, op de vraag "Zijn er mensen voor wie niet te bidden?", het antwoord wordt eenvoudiger: Ga er nooit mee akkoord om te bidden voor leugenaars, en voor alle agenten van satan die in plaats daarvan komen om u te verzoeken, maar die de Heer in zijn genade aan u openbaart.


16- Kan iemand bevrijd worden zonder zijn wil?


Het antwoord is duidelijk NEE. Het is aan ieder mens om vrijwillig te kiezen of hij gered wil worden of niet, of hij bevrijd wil worden of niet, of hij genezen wil worden of niet. God heeft ons niet gevraagd om mensen iets op te leggen. God maakte ons allen vrije mensen, en iedereen moet ten volle van zijn vrijheid genieten. Ook moeten de dienaren Gods niet achter de mensen aanrennen om hen te genezen of te bevrijden, alsof zij de betrokkenen meer liefhebben dan de betrokkenen zelf.


17- Wat zijn de belemmeringen voor bevrijding?


Wat kan het feit rechtvaardigen dat ware dienstknechten van God soms bidden voor bezeten mensen zonder dat deze mensen bevrijd worden? Er zijn slechts twee geldige redenen die deze mislukking kunnen rechtvaardigen. Aan de ene kant het gebrek aan onderscheidingsvermogen van die ware dienstknechten van God die bevrijding uitvoeren, en aan de andere het opstandige en verharde hart van mensen die zogenaamd bevrijding zoeken.


17.1- Gebrek aan onderscheidingsvermogen
van ware dienaren van God


In het algemeen is het bij elke mislukking in een bevrijding, in een gebed of in een geestelijk gevecht altijd gemakkelijker over ongeloof te spreken, door te verwijzen naar de berisping die de Here Jezus de apostelen gaf, toen zij geconfronteerd werden met het geval van het bezeten kind in Matteüs 17:14-21 of in Marcus 9:14-29, of in Lucas 9:37-43. Maar zoals wij hierboven hebben bestudeerd, terwijl de Heer sprak over het klein geloof van de apostelen, hadden zij de zalving van de Heilige Geest nog niet ontvangen. Het is daarom verkeerd dat we mislukkingen in bevrijding blijven toeschrijven aan het klein geloof van ware dienaren van God. Het probleem van ware dienstknechten van God bij mislukte bevrijding is geen probleem van klein geloof, maar in plaats daarvan een probleem van gebrek aan onderscheidingsvermogen. Zij lopen vaak in de val om te bidden voor mensen voor wie helemaal niet gebeden zou moeten worden.


Bedenk eens en voor altijd dat de apostelen die de Heer had berispt wegens hun klein geloof toen zij er niet in slaagden de boze geest uit te drijven die dat maanzieke kind bezat, niet meer dezelfde Apostelen zijn die wij in Handelingen aantreffen. De apostelen in Matteüs of in Marcus of in Lucas waren nog niet gedoopt met de Heilige Geest, ze hadden de zalving van de Heilige Geest nog niet ontvangen. Terwijl de apostelen in Handelingen al bekleed waren met de kracht van de Heilige Geest. De ware Apostelen van Jezus Christus, die de Heer nu dienen, zijn allemaal gedoopt met de Heilige Geest en hebben allemaal de zalving van de Heilige Geest ontvangen. Het probleem van klein geloof doet dus zich niet meer voor.


Vergeet niet dat in zaken van bevrijding of wonderen het belangrijkst geloof, is van hen voor wie men bidt, en niet het geloof van degene die bidt. Wij hebben gezien hoe de Here Jezus zelf het klein geloof van het volk van Nazareth betreurde. Dit klein geloof had Jezus verhinderd wonderen te verrichten op hun grondgebied, zozeer zelfs dat de Heer slechts enkele zieken kon genezen.


Marcus 6:1-6 "1En Hij vertrok vandaar en kwam in zijn vaderstad, en zijn discipelen volgden Hem. 2En toen de sabbat aangebroken was, begon Hij te leren in de synagoge. En zeer velen van die Hem hoorden, stonden versteld en zeiden: Waar heeft Hij deze dingen vandaan en wat is dat voor een wijsheid, die Hem gegeven is? En zulke krachten, als door zijn handen geschieden? 3Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem. 4En Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. 5En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. 6En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof."


Deze waarneming laat ons begrijpen dat het niet zozeer de kracht van een dienaar van God is die het succes van bepaalde wonderen of bepaalde bevrijdingen bepaalt. Het is het geloof van hen voor wie deze wonderen of bevrijdingen bestemd zijn. Op dit punt zou ik echter een oproep willen doen aan de dienaren van God. Al u ware dienaren van Jezus Christus, als u voor bepaalde mislukkingen komt te staan in de strijden of in gevallen van bevrijdingen, als u na onderzoek beseft dat het de zalving van God in uw leven is die tekortschiet, en dat ongeloof de schuld is van deze mislukkingen, dan moet u zich snel enkele dagen terugtrekken in vasten, om uzelf te verfrissen, en de Here te smeken om u te herstellen, en Zijn zalving over uw leven te vernieuwen.


Het is tijd voor u om wakker te worden, om op te staan, en al uw overwinningen terug te winnen die gestolen zijn door satan en zijn vele agenten die er nu van overtuigd zijn dat zij machtiger zijn dan Jezus Christus, de enige ware God. Sta op en eis op wat u toekomt, namelijk de beloften van Jezus Christus, de enige God die in staat is de beloften te vervullen die Hij aan zijn kinderen doet.


17.2- Opstandige en verharde hart
van degenen die bevrijding
vragen


Gewoonlijk zijn mislukkingen in de gevallen van bevrijdingen te wijten aan het opstandige en verharde hart van mensen die bevrijding lijken te willen. U vindt vaak het geval van vrouwen die beweren bevrijding te willen, maar die niet bereid zijn de pacten op te geven die zijn gesloten met de wereld van de duisternis. En de dienaren van God, in hun gebrek aan onderscheidingsvermogen, beginnen voor hen te bidden. Ze raken uitgeput en hebben tevergeefs geen stoom meer. Soms geloven ze dat het de Heer is die hen niet wilt antwoorden, en ze beginnen hun leven te onderzoeken om te begrijpen wat God hen zou verwijten.


Het probleem ligt ergens anders, dierbare dienaren van God. Deze vrouwen die pacten hebben gesloten met de donkere wereld door hun make-up, hun satanische outfits en de slangen die ze op hun hoofd weven in de overtuiging dat ze haarextensions dragen, zullen nooit worden bevrijd totdat ze hebben opgegeven voor deze satanische pacten die ze hebben ondertekend door deze objecten van de onderwaterwereld. Het maakt niet uit hoeveel u bidt, tussenbeide komt, autoriteit neemt, u zult niets krijgen. En zelfs als u lange periodes van vasten neemt, krijgt u niets. U kunt niets krijgen door te vasten voor mensen die pacten hebben ondertekend en die die pacten niet willen verbreken.


Ik doe een beroep op alle verwaande en geharde vrouwen die beweren de Hemel te willen, maar niet bereid zijn zichzelf te zuiveren en het leven van ijdelheid op te geven. Weet dat als u zich vastklampt aan de dingen van satan, u nooit bevrijd zult worden en de Hel op u wacht. Uw bevrijding hangt af van de levensstijl die u aanneemt. Als u als hoeren wilt leven, zult u uw eeuwigheid doorbrengen waar onberouwd hoeren hun eeuwigheid zullen doorbrengen, dat wil zeggen, in de poel van vuur.


Haarextensions die u op uw hoofd draagt zijn slangen die bezit van u nemen, u beheersen en u steeds weer verbinden met de wereld van de duisternis. De pruiken en ander haar van doden dat u op uw hoofd draagt, zijn grote vloeken die u overal volgen en elke dag uw leven ruïneren. U zult nooit bevrijding krijgen totdat u deze items van satan zult opgeven.


Menselijk bloed en andere gruwelen die u op uw lippen, op uw nagels en op uw gezicht smeert om mooie vrouwen uit te zien, zijn allemaal objecten die u aan de wereld van satan binden en die directe toegang geven tot de boze geesten in uw leven. Hoeveel u ook bidt en vast, u zult nooit bevrijding verkrijgen, zolang u deze dingen niet zult afzweren.


1Johannes 2:15-16 "15Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld."


De broeken en al die afschuwelijke uitdossingen die uw lichamen blootstellen en dat u sexy kleding noemt, het is in de Hel dat u zult begrijpen waar deze sexy voorwerpen vandaan komen. Verwacht nooit bevrijd te worden zolang u zich zult vastklampen aan deze ijdelheden. De sieraden en al die ijdelheid-items die u vastklampt, blokkeren uw bevrijding, en de boze geesten zullen uw leven blijven ruïneren totdat u naar de Hel leiden als u deze gruwelen niet opgeeft. Onthoud heel goed dat geen bezeten persoon de Hemel zal binnengaan. De plaats van de bezetenen is in de Hel.


Dienaren van God, verspil nooit uw tijd om te bidden voor de bevrijding van die verharde hoeren die niet bereid zijn om satanische voorwerpen op te geven, zoals valse nagels, valse wenkbrauwen, make-up, parfums, haarextensions, pruiken, juwelen, broeken en andere satanische uitrustingen die sexy worden genoemd. Deze mensen zullen nooit bevrijd worden. Hier, gebrek aan onderscheidingsvermogen verspilt uw tijd. Het maakt niet uit hoeveel u de zalving van de Heilige Geest hebt, u zult er nooit in slagen zulke mensen te bevrijden. De voorwaarde voor u om voor dit soort heksen te bidden, is dat ze eerst al deze dingen weggooien en beloven ze niet meer terug te nemen.


Ten slotte doe ik een beroep op alle kinderen van God die nog steeds lijden onder de marteling van satan en zijn boze geesten, en die ervan bevrijd willen worden. Gij allemaal kinderen van God die nog steeds in allerlei satanische banden verkeren, gij allemaal die nog steeds lijden onder de marteling van satan en zijn boze geesten, gij allemaal wiens leven nog steeds gemanipuleerd wordt door satan en zijn boze geesten, gij die constant gekweld worden door onreine geesten, gij die nog steeds lijdt aan dingen die gij niet kunnen begrijpen, gij die nog steeds niet vrij zijn van bepaalde banden, ook al hebben jullie meerdere keren met heel uw hart gebeden, sta nu op en zeg NEE tegen satan en zijn boze geesten. Neem een ​​moment van isolering van enkele dagen in vasten, om uw leven opnieuw te onderzoeken voor de Heer, om uw geestelijk leven op orde te brengen en om de zaken weer in handen te nemen. U moet uw overwinning terugkrijgen. Satan en zijn agenten zijn niet machtiger dan Jezus Christus, uw God en uw Meester.


Maar voordat u deze strijd voor uw bevrijding begint, en voordat u naar de ware Dienaren van God gaat zodat ze voor uw bevrijding bidden, moet u zich er eerst van vergewissen dat u geen geval van teruggave hebt te vereffenen in uw leven. Want indien u onder vloeken zijt in verband met een onopgeloste teruggavezaak, zult u niet bevrijd worden voordat u alles hebt teruggegeven wat u moet teruggeven. Voor een beter begrip van dit onderwerp, gelieve het onderricht over "De Teruggave" te lezen, dat u kunt vinden op de website https://www.mcreveil.org.


17.3- Elementen van onderscheidingsvermogen


Ik zou u enkele elementen van onderscheiding willen geven met betrekking tot de invoering van de dingen van satan in de gemeenten. Weet dat de missie van agenten van satan in de Gemeente is om er alles aan te doen om de wereld terug te brengen in de Gemeente. Deze agenten van satan zijn meestal vrouwen. Zij zijn degenen die de zogenaamde vrouwenbroeken, de satanische uitrustingen zogenaamde sexy, de juwelen van alle soorten, de make-up, de haarextensions, de pruiken, de kunstnagels en al deze voorwerpen van ijdelheid in de gemeenten introduceren die uiteindelijk gemeenten tot nachtclubs veranderden.


Er zijn heksen die u christenen door onwetendheid noemt, die halsstarrig blijven in het dragen van haarextensions door satanische voorwendsels te creëren om hun hekserij te rechtvaardigen. Sommigen vertellen u dat hun haarextensions natuurlijk zijn, anderen zeggen u dat hun haarextensions synthetisch zijn en dat ze door mensen zijn gemaakt. De adders die zeggen dat hun haarextensions natuurlijk zijn, proberen u te laten geloven dat het haar van de doden en van bezetenen, dat door middel van afschuwelijke riten in verschillende landen van de wereld worden verzameld, natuurlijk haar zouden zijn geworden. Wat een gruwel! Door welke alchemie denkt u dat het haar van de doden en het haar die aan satanische goden gewijd zijn natuurlijk kan zijn? Natuurlijk in welke zin? Natuurlijk vergeleken met wat? Wat bedoelt u met natuurlijk? Helaas hebt u mensen die dwaas genoeg zijn om in dit soort stommiteiten te geloven.


Heksen die zeggen dat hun haarextensions synthetisch zijn, proberen u daarom te laten geloven dat het woord van God vals is. Dit is eigenlijk een sluwe manier om de Bijbel tegen te spreken. Laten we eens kijken wat God zelf zegt: 1Timoteüs 2:9-10 "9Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, 10maar - zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen - door goede werken." 1Petrus 3:3-4 "3Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, 4maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God."


Deze adders vertellen u dat ze synthetische haarextensions dragen omdat ze kort haar hebben. U hebt zelfs herdersduivels die dit soort dwaasheden ondersteunen. Sommigen van hen verdedigen zelfs hun heksenvrouwen en beginnen te rechtvaardigen waarom hun meerminvrouwen haarextensions, sieraden en andere make-up dragen.


Wat zegt de Bijbel over kort haar? 1Korintiërs 11:1-16 " ... 3Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God. 4Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. 5Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is. 6Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. ... "


Zoals u zojuist hebt gelezen, moet de vrouw die God toebehoort, niet alleen vermijden haar hoofd te scheren, maar zij moet zich ook dekken. Echter, een gesluierde vrouw heeft geen probleem met lang haar of kort haar, aangezien niemand haar haar kan zien behalve haar man, of haar kinderen, of de mensen van haar huishouden. Het haar van een vrouw kan alleen gezien worden door iemand die met haar in dezelfde kamer woont of die in haar huis woont. Doe niet die verleidsters na die doen alsof ze gesluierd zijn, maar die in plaats daarvan een klein zakdoekje over hun hoofd zetten dat hun haar nauwelijks bedekt. Het zijn vrouwen die bezeten zijn door boze geesten van verleiding, wellust en ijdelheid.


Een echte vrouw van God moet altijd haar hoofd volledig bedekt hebben. Waar komt het vandaan dat men zijn toevlucht moet nemen tot zogenaamde natuurlijke of synthetische haarextensions om het probleem van kort haar of haargebrek te verlichten? U begrijpt nu, dat al deze zogenaamde herders, die de prostitutie van vrouwen in de gemeente rechtvaardigen wanneer ze juwelen, haarextensions, make-up, vrouwenbroeken dragen, en andere demonische uitrustingen die zogenaamde sexy zijn, duivels zijn. Al deze herders komen uit de duistere wereld. Sommige mensen, om zich te verleiden door u te verleiden, vertellen u dat vrouwen toch wel een beetje make-up kunnen gebruiken, niet veel, of dat vrouwen kleine sieraden kunnen dragen, enz.


Ik heb het u al eerder gezegd, en ik zeg het nog een keer, geen echte dienaar van God kan vrouwen ertoe aanzetten om verbonden met satan te ondertekenen, terwijl we allemaal weten dat deze verbonden hen voor eeuwig naar de Hel zullen leiden. Alleen de agenten van de Hel die naar de aarde zijn gekomen met de missie om zoveel mogelijk mensen voor de Hel te rekruteren, doen dit. Weet dus dat al die herders die vrouwen aanmoedigen sieraden te dragen, zogenaamde synthetische of natuurlijke haarextensions, make-up, broeken voor vrouwen en andere demonische kleding die zogenaamde sexy zijn, agenten van de Hel zijn. Ren weg van hen als u uw eeuwigheid niet in de Hel wilt doorbrengen. Als u de uitleg van 1Korintiërs 11:1-16 volledig wilt begrijpen, lees dan het onderricht getiteld "Het Onderscheidingsvermogen", die u kunt vinden op www.mcreveil.org.


Weet dat de missie van deze adders is om de kinderen van God in de wereld van satan in te wijden. Als u naar ze luistert, en als u ze imiteert, wordt u ingewijd in hun wereld en zult u uw eeuwigheid in de Hel doorbrengen. Vergeet het nooit. Weet ook dat al deze zogenaamde wedergeboren christenen, die weten dat God tegen haarextensions is en die halsstarrig blijven in het dragen ervan, door u te vertellen dat hen haarextensions speciaal zouden zijn, omdat ze natuurlijk of synthetisch zijn, heksen zijn. Ze zijn agenten van de koningin van de kust op missie in de Gemeente om zwakzinnige zusters in hekserij en rebellie in te wijden. En als u een zogenaamde herder ziet die dat soort Izebel ondersteunt, weet dan dat die herder een verleider is, een echte tovenaar. Elke herder, ware dienaar van de ware God Jezus Christus, weet dat de vermeende natuurlijke of synthetische haarextensions objecten van satanische pacten zijn. Elke enigszins spirituele christen begrijpt dit gemakkelijk.


De herders die dit soort gruwelen ondersteunen, zijn meestal degenen met opstandige heksvrouwen die de haarextensions dragen en niet klaar zijn om God te gehoorzamen door ze te verlaten. En daar beginnen de tovenaarsherders die hun heksvrouw liever eren dan God eren, te rechtvaardigen en onhandig uit te leggen dat er natuurlijke haarextensions zouden zijn. God heeft nooit haarextensions gemaakt. De haarextensions zijn een creatie van satan en zijn agenten. Onthoud dat het de dingen zijn die God schiep die natuurlijk zijn. God schiep het haar, maar hij schiep niet de haarextensions. En het haar van de doden of de levenden dat van het ene hoofd naar het andere kan worden gedragen, is niet langer natuurlijk. Het natuurlijke haar voor elke persoon is het eigen haar waarmee hij of ze uit de baarmoeder kwam, dat wil zeggen het haar dat op zijn eigen hoofd groeit. Het haar van een persoon is geen hoed of sjaal die mensen met elkaar kunnen ruilen, of zelfs kunnen verkopen of kopen.


Er zijn dus nooit natuurlijke haarextensions geweest, en de zogenaamde synthetische haarextensions zijn verleidingsobjecten gemaakt uit de wereld van de duisternis. Ik hoop dat ik een einde heb gemaakt aan deze satanische leugen. Gij, kinderen van God, ren weg van al die adders die doen alsof ze zusters in Christus zijn, en die zich vastklampen aan de dingen van satan, zelfs als de onderrichten van God duidelijk zijn. Weet dat al deze zogenaamde zusters missionarissen van de koningin van de kust in de gemeenten zijn. Ze blijven niet halsstarrig omdat het onderricht moeilijk te begrijpen is. Ze blijven halsstarrig omdat ze op een missie zijn. Ze moeten absoluut zoveel mogelijk kinderen van God verleiden, en zoveel mogelijk zusters in hekserij en rebellie inwijden, zodat de gemeente een gruwel in de ogen van God wordt, zodat God de gemeente uitspuwt.


Weet ook dat al deze zogenaamde herders van de zogenaamde ontwaakte gemeenten die de boodschap van heiligheid veranderen om de opstand van hun vrouwheks te ondersteunen, tovenaars zijn. Het is vrijwillig en bewust dat ze de boodschap van God verwateren, om hun vrouw niet in verlegenheid te brengen. Ze zijn afgodendienaars, dat wil zeggen mensen die meer belang hechten aan hun vrouw dan aan God. En tenzij ze zich snel bekeren, zullen ze de eeuwigheid in de Hel doorbrengen. Vlucht al deze tovenaars als u uw behoudenis op prijs stelt. Ze zijn over het algemeen goede misleiders, met lieve woorden, en die graag laten zien dat ze de Heer liefhebben en Hem met heel hun hart dienen. Bedenk heel goed dat het enige dat God van zijn ware dienaren verwacht, absolute gehoorzaamheid aan God is.


Deze mannen die bereid zijn God te verachten om hun vrouwen, of hun kinderen, of hun ouders te eren, zijn afgodendienaars. God duldt geen afgoderij. God duldt nooit dat een mens Hem veracht ten bate van wie of wat dan ook. Hij zegt ons in zijn woord dat hij hen zal eren die hem eren, en versmaden die hem versmaden. 1Samuel 2:30 "Daarom, luidt het woord van de HERE, de God van Israël, Ik heb duidelijk gezegd: uw huis en uws vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen, maar nu luidt het woord des HEREN: dit zij verre van Mij! Want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden."


Ik doe een beroep op al die tovenaarsherders die de wil van hun Izebel onderwijzen ten nadele van de wil van God: Gij allemaal, zogenaamde herders, die leugens onderwijzen om de rebellie van uw vrouwen te ondersteunen, de Heer geeft u hier nog een laatste kans om u te bekeren. Geef hekserij op, heb snel berouw en stop met het verspreiden van leugens; stop ermee de kinderen van God af te leiden van het pad van heiliging.


18- Voorzorgsmaatregelen die moeten
genomen worden tijdens de bevrijding


Aangezien bevrijding geen spektakel is, wanneer u een bezetene bevrijdt, vermijdt dit te doen waar er veel mensen zijn, tenzij u zich ofwel in evangelisatiecampagnes ofwel in openbare bijeenkomsten bevindt. Hoe dan ook, als u te maken hebt met een vooraf geplande en georganiseerde bevrijding, pas dan op dat u er geen show van maakt.


Zoals u hebt gezien bij het geval van die onreine geesten die Jezus smeekten om ze in varkens te laten gaan, weet dat boze geesten de mogelijkheid hebben om, eenmaal uit de ene persoon gedreven, andere mensen binnen te gaan, van wie de toegang tot hen mogelijk is. Daarom moet u voorkomen boze geesten uit te drijven en hen toe te laten in de lichamen van geestelijk kwetsbare mensen.


19- Valstrikken van tovenaarsherders


Veel van deze agenten van satan die u door onwetendheid dienaren van God noemt, onderwijzen dat bevrijding alleen effectief kan zijn als de belijdenis van zonden wordt gedaan "vóór getuigen". En om hun dwaasheid te ondersteunen citeren zij Handelingen 19:18-19 die zegt: "18en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. 19En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken."


In de eerste plaats betekent dit Bijbeltekst niet dat elke zonde elke keer in het bijzijn van iedereen moet worden beleden. Als bewijs, alle andere mensen die geloofden, gingen niet noodzakelijk door deze praktijk of deze methode.


Ten tweede, deze passage zegt "Velen van hen die gelovig geworden waren". Het zegt niet "Allen die geloofden".


Ten derde wordt in dit Bijbeltekst niet als norm of wet gesteld wat die paar discipelen hadden gedaan.


Ten vierde wordt in dit Bijbeltekst niet gezegd dat deze discipelen hun zonden op deze wijze beleden, omdat dit de conditio sine qua non was om bevrijd of vergeven te worden.


Trap daarom nooit meer in de val van deze satanisten die zich voordoen als voormalige satanisten. Ze zijn geen ex-satanisten in wat dan ook. Ze zijn gewoon satanisten. Wanneer zij de wereld verontreinigen met deze satanische onderrichten, beweren zij te vertellen wat God voor hen heeft gedaan. Volg ze niet meer. Door sluwheid zetten deze duivels valstrikken voor u door middel valse onderrichten, die in de wereld van satan gemaakt zijn. Nergens heeft God Zijn kinderen gevraagd een schouwspel van zichzelf te maken telkens wanneer zij een zonde begaan, en nergens heeft God Zijn ware dienaren gevraagd de kinderen van God vóór iedereen te vernederen en te ontmaskeren telkens wanneer zij een zonde begaan.


Die satanisten die deze afschuwelijke praktijken onderwijzen, doen dat om twee hoofdredenen. Ten eerste om de kinderen Gods te vernederen en te frustreren wanneer zij toevallig een zonde begaan; ten tweede om de gedachten te bezoedelen van allen die de pech hebben daar te zijn wanneer deze droevige komedie zich afspeelt, en om hen in te wijden in de hekserij.


U moet weten dat de meesten van hen die deze zogenaamde openbare biechten doen, heel vaak geen eenvoudige mensen zijn die werkelijk zonden hebben begaan, en die deze willen opbiechten om vergeven en/of bevrijd te worden. Deze mensen zijn eerder agenten van satan op een missie. Zij zijn gezonden uit de wereld der duisternis, om gruwelen te belijden, alleen om zoveel mogelijk mensen te verontreinigen, en hen in te wijden in de hekserij. Soms zijn deze gruwelen die zij belijden niet eens zonden die zij werkelijk hebben begaan.


Het is zeer dikwijls tijdens dergelijke openbare bekentenissen dat veel mensen in hekserij ingewijd worden. En het is na het volgen van deze gruwelen die als bekentenissen worden gepresenteerd, dat veel christenen in hun gedachten onweerstaanbare seksuele aanvallen beginnen te ondergaan en uiteindelijk in fysieke seksuele zonden belanden. Het was ook na deze satanische openbare biechtzittingen dat sommige christenen die geen geestelijke problemen hadden, in hun dromen aangevallen begonnen te worden. Daarom is het gevaarlijk en zeer riskant om tovenaarsherders te volgen. Als u waarde hecht aan uw behoudenis, vlucht dan voor al die zogenaamde ex-satanisten die zich voordoen als berouwvolle satanisten, alleen maar om verwoestingen te scheppen onder het volk van God. Weet nu heel goed, dat al deze herders en andere zogenaamde dienaren van God, die deze praktijk van belijdenis van zonden in het openbaar doen, agenten van satan zijn. Ren snel van ze weg, als u niet voor eeuwig in de Hel wilt belanden. U bent gewaarschuwd!


20- Hoe de zonden te biechten?


Weten hoe de zonden beleden moeten worden, speelt een essentiële rol bij het verkrijgen van bevrijding. Daarom is het belangrijk, wanneer u bevrijd wilt worden, om goed alle zonden te belijden die aan de oorsprong liggen van datgene waaraan u lijdt.


20.1- Hoe hekserij te biechten?


Gezien het belang van dit onderwerp, leek het mij het beste om het volledig te behandelen in een afzonderlijk onderricht, getiteld "Hoe het kamp van satan te verlaten", dat u kunt vinden op de website www.mcreveil.org. Ik beveel het u aan.


20.2- Hoe de andere zonden te biechten?


Geliefden, weet dat het belijden van zonden in de context van een bevrijding anders is dan het belijden van zonden in het gewone leven. Niet alle zonden die u begaat openen de deuren naar boze geesten in uw leven. Veel van de zonden die u elke dag begaat, zijn zonden die, gelukkig voor u, gewoon een overtreding zijn in de ogen van God, of soms in de ogen van de mensen, zonder dat ze deuren openen naar boze geesten in uw leven.


Het voordeel dat wij hebben met dit soort zonden, die wij in de context van dit onderricht "normale zonden" kunnen noemen, is dat het voldoende is ze oprecht te belijden, hetzij aan God alleen, hetzij aan God en aan de mensen als u mensen hebt beledigd. En als God en de betreffende mensen u vergeven, is het probleem opgelost. Voor dit soort zogenaamde "normale" zonden, moet u ze belijden terwijl u ze begaat. Laat nooit zonden onbeleden. Aanhoud nooit zonden om later te biechten.


Onthoud zeer goed dat elke zonde satan en zijn boze geesten toegang geeft op uw levens. Hoewel boze geesten in de meeste gevallen geen bezit van u kunnen nemen, hebben zij toch de mogelijkheid u aan te vallen vanwege de toegang die deze zonden hen geven, die wij "normale zonden" hebben willen noemen. U begrijpt daarom dat u uzelf nooit moet toestaan bepaalde zonden te begaan alleen omdat ze geen deuren openen voor boze geesten in uw levens. De term "normale zonden" die wij hebben gebruikt, betekent niet dat het onbelangrijke of zonder zwaartekracht zonden zijn.


Afgezien van de zonden die wij in de context van deze studie "normale zonden" hebben genoemd, moeten alle andere zonden die deuren openen voor boze geesten worden beleden, zoals wij hebben uitgelegd in de titel "Hoe Hekserij Te Biechten?" En als u deze zonden wilt kennen die de deuren openen aan boze geesten, verwijs dan naar het onderricht getiteld "Het Geestelijke Gevecht", die u kunt vinden op www.mcreveil.org.


Wanneer u uw zonden wilt belijden, moet u de namen van die zonden citeren, en voor elk van die zonden Gods vergeving vragen. Vermijd uitdrukkingen als: "Heer, vergeef me al mijn zonden in de naam van Jezus Christus." Neem de tijd om de zonden te noemen die u wilt belijden, en belijd ze één voor één, niet in een groep. Vermijd ook uitdrukkingen als: "Heer, als ik u heb beledigd, vergeef mij. Heer, als ik deze zonde heb begaan, vraag ik u om vergeving." Of u nu God om vergiffenis vraagt, of u nu de mensen om vergiffenis vraagt, u moet uw fouten oprecht erkennen en uit de grond van uw hart om vergiffenis vragen.


Wanneer u voor iemand staat die u hebt beledigd en aan wie u vergeving moet vragen, en u zegt: "Als ik je beledigd heb, vergeef me. Als ik je onrecht heb aangedaan, vraag ik je om vergiffenis", zegt u hiermee dat u de fout niet erkent waarvoor u veinst om vergiffenis vragen. Dit soort hypocriet berouw is zinloos. Het is een klucht. U zult nooit vergeving krijgen na dat soort schuldontkenning. Als u eerlijk bent in het belijden van uw zonden, zal God u vergeven. Hij deed dit een belofte, zoals u kunt het lezen in deze Bijbeltekst uit 1Johannes 1:9 "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."


20.3- Voor welke zonden moeten we
de dienaren van God contacteren?


Voor alle zonden die deuren openen voor boze geesten. U vindt een niet-uitputtende lijst van deze zonden in het onderricht getiteld "Het Geestelijke Gevecht", dat te vinden is op de website mcreveil.org.


21- Hoe te weten dat men volledig bevrijd is?


U zult makkelijk weten dat u volledig bent bevrijd. Zodra de boze geesten die uw leven gevangen hielden zijn uitgedreven, bent u bevrijd, en u voelt deze bevrijding en geestelijke vrijheid. U voelt dat een grote last u heeft verlaten. En de tastbare elementen van uw bevrijding zijn de nieuwe vruchten die u zult beginnen te dragen. De verandering in uw leven zal voelbaar zijn. De dingen die u niet kon doen tot eer van God, zult u ze gemakkelijk en blijmoedig doen.


De onderdrukkingen die u voelde zullen ophouden; de onophoudelijke aanvallen die u iedere nacht had zullen ophouden; de herhaalde mislukkingen die u iedere keer had zullen ophouden, en u zult overwinning en succes in uw leven beginnen te ervaren; de vervloekingen die uw leven klooiden en die uw vreugde iedere keer totaal braken af, zullen verbroken worden, en u zult een opbloeide geestelijk leven kennen. Als de boze geesten die in u waren, u ziek hielden, zullen uw kwaad verdwijnen, uw pijnen verdwijnen, u zult genezen en totaal bevrijd zijn.


Dus u hoeft niet zeer ver te gaan om bewijzen te krijgen van uw bevrijding. Deze bewijzen zullen in u en om u heen zijn. Als u een vrouw die zwanger was vraagt om u het bewijs te geven dat ze bevallen is, zal ze niet ver gaan om deze bewijzen te krijgen. Ze zal u haar buik laten zien die is teruggekeerd naar zijn normale staat of zijn normale vorm, zij zal u haar baby tonen, en als zij de pech heeft gehad haar baby te verliezen, wat soms gebeurt, zal zij u vertellen over de pech die haar trof met de dood van haar baby. U ziet dus dat dit heel concrete dingen zijn. Dus, alstublieft, beste kinderen van God, houd op de dienaren van God te storen door hen telkens te vragen of u werkelijk bevrijd bent. Want als u bevrijd bent, zult u de eerste zijn om het te weten; en als u eraan twijfelt, bent u niet bevrijd. Mediteer over het geval van deze beschreven vrouw in Marcus 5:22-33:


"22En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jaïrus, en toen deze Hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten, 23en hij smeekte Hem dringend, zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. 24En Hij ging met hem mede en een grote schare volgde Hem en zij drongen tegen Hem op. 25En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, 26en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, 27had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan. 28Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. 29En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. 30En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt? 31En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? 32En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had. 33De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor Hem neder en zeide Hem de volle waarheid."


22- Toon en gezag in bevrijding


Is de toon van belang in hoe u de boze geesten beveelt om te gehoorzamen? Speelt de toon, die bij de bevrijding gebruikt moet worden, een rol bij de bevrijding? Met andere woorden, heeft de toon die men aanslaat om de boze geesten te bevelen te vertrekken invloed op de bevrijding? Het antwoord is JA. Bevrijding is een grote geestelijke oorlogsvoering, het is een serieus gevecht. En geen oorlog, zelfs de minst serieuze, wordt in een bed uitgevochten. Een strijd wordt ook niet geleid comfortabel gezeten op een zachte sofa. Geen echte strijd wordt geleid met een amorfe, of apathische, of melancholische stem. Het wordt met kracht, energie en gezag geleid en uitgedrukt.


Laten we de volgende voorbeelden overdenken:


Matteüs 17:14-21 "14En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem, knielde voor Hem neder, en zeide: 15Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. … 18En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. …"


Marcus 1:23-27 "23En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij schreeuwde luid, 24zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. 25En Jezus bestrafte hem zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem. …"


Marcus 9:17-26 "17En één uit de schare antwoordde Hem: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stomme geest heeft. … 25En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem. 26En hij ging uit onder geschreeuw en hevige struiptrekkingen. …"


Lucas 4:33-36 "33En in de synagoge was iemand met een boze, onreine geest 34en hij schreeuwde met luider stem: Ha, wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. 35En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. 36En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit."


Lucas 4:38-39 "38Daarna stond Hij op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts en zij riepen zijn hulp voor haar in. 39En hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts en deze verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en diende hen."


Johannes 11:1-45 "1Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta. 2Maria was het, die de Here gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. 3De zusters dan zonden Hem bericht: Here, zie, die Gij liefhebt, is ziek. 4Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. ... 14Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven, 15en het verblijdt Mij om u, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt; maar laten wij tot hem gaan. ... 21Marta dan zeide tot Jezus: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. ... 32Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, viel zij Hem te voet en zeide tot Hem: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. 33Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd, 34en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie. 35Jezus weende. ... 38Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. 39Jezus zeide: Neemt de steen weg! ... 41Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. 42Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. 43En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! 44De gestorvene kwam naar buiten, ..."


23- De handoplegging


Gezien het belang van dit onderwerp, vonden we het beter om het alleen te behandelen in een les getiteld "De Handoplegging", die u kunt vinden op de site www.mcreveil.org.


24- Wie kan niet bevrijd worden?


Deze vraag was volledig beantwoord in het onderricht over "Het Onderscheidingsvermogen". U kunt het vinden op de website www.mcreveil.org in de rubriek Onderrichten.


25- Wie moet de bevrijding niet uitvoeren?


Na zorgvuldig de gevaren te hebben bestudeerd die gepaard gaan met het uitoefenen van bevrijding, is het gemakkelijk te begrijpen dat bevrijding geen triviale handeling is waaraan iedereen straffeloos kan uitvoeren. Bevrijding bestaat in gezag over boze geesten nemen, zowel de kleinste als de grootste, en hen te drijven uit een gebied dat zij als veroverd achten. Bevrijding is daarom niets meer dan een groot geestelijk gevecht. Het is een zeer riskante daad, zozeer zelfs dat boze geesten zich nooit zonder slag of stoot onderwerpen, en zich alleen onderwerpen als zij geen keus hebben.


Als voor persoonlijke bevrijding ieder Kind van God het kan uitvoeren, zoals wij in het onderricht "De Persoonlijke Bevrijding" hebben uiteengezet, dan is dat niet het geval voor de bevrijding in het algemeen. Er is een categorie mensen die nooit aan bevrijding moeten uitvoeren. Daartoe behoren heidenen, nieuwe bekeerlingen, onwetende of onstandvastige christenen, bezeten christenen, christenen die van het valse evangelie genieten, opstandige christenen, d.w.z. zij die niet bereid zijn het Woord van God in praktijk te brengen, en vrouwen.


25.1- Heidenen


Satan is sterker dan elke mens. Het is Jezus Christus in ons die sterker is dan satan, en Hij is het die ons de overwinning geeft over satan en onreine geesten. Daar de heidenen Jezus Christus niet in zich hebben, is het moeilijk voor hen om overwinning te hebben over boze geesten.


25.2- Nieuwe bekeerlingen


Nieuwe bekeerlingen zijn in hun prille ijver zeer dikwijls geneigd de macht van satan en boze geesten te onderschatten. Dit brengt hen ertoe zich roekeloos in te laten met gevechten om bevrijding waarvan zij de beginselen niet kennen. Het is niet voor niets dat de Heer nieuwe bekeerlingen heeft gewaarschuwd tegen bepaalde verantwoordelijkheden. "Hij mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle." 1Timoteüs 3:6.


25.3- Onwetende of onstandvastige christenen


Weet dat om een boze geest uw bevelen te uitvoeren, u een positie van gezag over hem moet hebben. U moet geestelijk sterker zijn dan een boze geest om hem uit te kunnen drijven. Dit gezegd zijnde, voor hen die in onwetendheid leven, of in een of andere vorm van compromis, is het zeer riskant om aan een andere bevrijding dan persoonlijke bevrijding te beginnen.


25.4- Bezeten christenen en opstandige christenen


Ik heb u al gezegd dat de term "bezeten christen" een aberratie is. Een bezeten christen is niet anders dan een heiden. Hetzelfde geldt voor een opstandige christen. Dit zijn allemaal mensen die nog in het kamp van satan zijn, op weg naar de Hel. En de mensen die nog in het kamp van satan zijn, hebben geen gezag over satan en zijn boze geesten.


25.5- Zij die het valse evangelie genieten


De enige zekere grond waarop wij moeten staan om satan te bestrijden en hem te verslaan is de Waarheid, dat wil zeggen, de Gezonde Leer van Jezus Christus. In het valse evangelie te genieten, betekent nog steeds aan de zijde van satan te staan, en het is onmogelijk satan te bestrijden terwijl men nog steeds in zijn kamp staat.


25.6- Vrouwen


De Heer verbood de vrouw formeel te onderwijzen, of gezag over de man te hebben, en vroeg haar om in een positie van onderdanigheid in de Gemeente te blijven. "11Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, 12maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. 13Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. 14En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;" 1Timoteüs 2:11-14.


Vrouwen mogen niet afdwalen van de plaats die God voor hen in de Gemeente heeft gereserveerd. De uitoefening van de bevrijding heeft dus geen betrekking op hen. Zij moeten zich beperken tot persoonlijke bevrijding. Dit onderwerp betreffende de bediening van de vrouw is op een beknopte manier behandeld in verschillende onderrichten die u op de mcreveil.org website kunt vinden, en op een volledige manier in een ander onderricht getiteld "De Bediening Van De Vrouw", die u kunt vinden op dezelfde site.


In de tussentijd, onthoud dat al deze mannen die vrouwen herders aanstellen, duivels zijn. Als u hen volgt, zult u met hen branden in de Hel. Bedenk ook eens en voor altijd, dat al die Izebels die u zelf "vrouwelijke herders", "vrouwelijke evangelisten", "vrouwelijke leraressen", vrouwelijke profetessen die hen eigen bediening hebben, "vrouwelijke apostelen" of gewoon "vrouwelijke oudsten" noemen, heksen zijn. Het zijn duivels die zijn gezonden uit de wereld der duisternis om zoveel mogelijk mensen te verleiden en te misleiden. Als u waarde hecht aan uw behoudenis, vlucht dan uit alle gemeenten die door deze heksen worden geleid, en vlucht uit alle gemeenten waarin vrouwen zijn herders aangesteld. Als u uw eeuwigheid in de Hel wilt doorbrengen, blijf ze dan volgen. U bent gewaarschuwd!


Als u door zulke heksen bent gedoopt, als een van deze heksen voor uw bevrijding heeft gebeden, weet dan dat u in hekserij bent ingewijd, en dat u bezeten bent.


26- Gevaren in verband met bevrijding


Er zijn vele gevaren verbonden aan de bevrijding en zij betreffen in de eerste plaats degenen die aan de bevrijding uitvoeren zonder daarvoor gekwalificeerd te zijn, in de tweede plaats degenen die tovenaarsherders volgen, en in de derde plaats de onwetende dienaren van God en dienaren van God die zonder onderscheidingsvermogen zijn.


26.1- Gevaren voor degenen die niet gekwalificeerd zijn


Bevrijding uit te voeren bestaat in het geven van bevelen aan boze geesten, bevelen waaraan zij zich moeten onderwerpen. Een voorbeeld wordt ons gegeven in deze passage uit Marcus. "23En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij schreeuwde luid, 24zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. 25En Jezus bestrafte hem zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem. 26En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. 27En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!" Marcus 1:23-27.


Bevrijding uit te voeren is geen triviale daad die iedereen veilig kan uitvoeren. De gevolgen die aan het uitoefenen van de bevrijding zonder onderscheidingsvermogen verbonden, zijn divers. Zij kunnen gaan van demonische bezetenheid tot de dood van hen die zich ermee inlaten zonder daartoe gekwalificeerd te zijn om het te doen. We hebben in dit opzicht een nogal opbouwend voorbeeld in Handelingen 19:13-16 "13En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. 14Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. 15Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? 16En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten." We zien in deze passage het trieste lot dat boze geesten hebben gereserveerd voor mensen die zich in bevrijding inlaten zonder daarvoor gekwalificeerd te zijn.


26.2- Gevaren voor onwetende herders
en
die zonder onderscheidingsvermogen zijn


De dienaren van God moeten begrijpen dat het bidden zonder onderscheidingsvermogen voor mensen een grote val is, en dat zich blindelings inlaten in de bevrijding een gevaar is. Naast andere gevaren die samenhangen met bevrijding zonder onderscheidingsvermogen, kunnen we de afleiding noemen waarin de agenten van satan onwetende herders storten, en de vuilheid waarin tovenaars al die dienaren van God overhalen die onderscheidingsvermogen missen. Sommige van deze tovenaars, vooral vrouwen, hebben altijd bevrijding nodig en worden nooit bevrijd. Als ze u om bevrijding komen vragen, is dat in de eerste plaats om u af te leiden, uw tijd te verspillen en te voorkomen dat u zich op Gods werk concentreert; daarna is het om valstrikken voor u te zetten om de kracht van God in uw leven te vernietigen en om de zalving van God die op u is te verstikken. Trap nooit meer in de val van deze vampiers.


Deze tovenaars weten het gebrek aan onderscheidingsvermogen van onwetende herders uit te buiten. Ze komen elke keer, doen zich voor als mensen die bevrijding willen. En onwetende herders lopen in de val. Andere heksen komen met de medeplichtigheid van verschillende andere boze geesten, om shows te creëren, de herders uit te putten, hen af ​​te leiden, hun tijd te verspillen en hun spirituele macht te ruïneren. Omdat ze de mate van naïviteit van veel herders vandaag kennen, komen ze met kledingen die is voorbereid uit de wereld van de duisternis, zonder enige onderkleding. Zodra u in de val trapt om voor hen te bidden, vallen zij en beginnen over de grond te rollen, en schikken zich om hun naaktheid bloot te leggen, om jouw gedachten te bezoedelen en hun bezweringen op u te laten inwerken.


26.3- Gevaren voor degenen die tovenaarsherders volgen


Al degenen die naar tovenaarsherders gaan en naar al deze heksen die "vrouwelijke herders" worden genoemd, om bevrijdingen te zoeken, worden automatisch ingewijd in hekserij. En in plaats van te worden bevrijd, zijn ze in plaats daarvan bezeten. Weet dat elke keer dat de tovenaars voor u bidden, het bezweringen zijn die ze over u maken. Ze wijden u in hekserij in. Tovenaarsherders wachten alleen op zulke gelegenheden om zoveel mogelijk mensen in hekserij te wijden. Het is ook de ideale gelegenheid voor hen om pacten te sluiten tussen hun slachtoffers en de wereld van satan. Accepteer nooit dat de tovenaarsherders voor u bidden. Als u dat doet, zult u er spijt van krijgen.


Ik waarschuw die geharde christenen die de voorkeur geven aan verleiding boven waarheid. Jullie allemaal die de waarheid ontvluchten om valse macht, valse wonderen, valse onderrichten en valse getuigenissen na te jagen die uit de duistere wereld zijn verzonnen, weet dat de Hel op u afwacht. Bekeer u snel en ga terug naar de onderrichten van Jezus die gebaseerd is op wat er in de Bijbel staat. Stop met het najagen van getuigenissen. Geen enkel getuigenis kan het woord van God vervangen.


Weet dat er verschillende getuigenissen zijn gemaakt uit de wereld van de duisternis, eerder om u in hekserij in te wijden. Wee allen die de ware onderrichten van de Heer mijden en alleen de getuigenissen lezen. U wordt gezuiverd door uw Bijbel te lezen, niet door de getuigenissen te lezen. Als u meer geniet van het lezen van getuigenissen dan van uw Bijbel, weet dan dat u bezeten bent. Als u meer houdt van het kijken naar religieuze films dan van het lezen en mediteren over uw Bijbel, weet dan dat u bezeten bent. Als u meer op uw gemak bent om naar de leringen van verleiding te luisteren die u zegeningen, voorspoed, huwelijk en andere lusten van vlees en ogen beloven, dan de onderrichten van gezonde leer te volgen, weet dan dat u bezeten bent. Zoek bevrijding. Elk echt kind van God dat niet door boze geesten bezeten is, vindt het leuk om het woord van God en de ware en authentieke onderrichten te lezen en erover te mediteren, gebaseerd op gezonde leer.


Er zijn verschillend christenen die zichzelf bedriegen en de Heer de indruk geven God lief te hebben en de waarheid lief te hebben. Zodra de Heer hun de waarheid laat zien, onderzoeken ze de waarheid en beseffen ze dat ze niet bereid zijn de prijs voor de waarheid te betalen. Ze doen dus alsof ze de waarheid niet hebben gezien en blijven zoeken. Ze rennen achter satanisten aan, op zoek naar glorie, macht en kennis van de dingen van satan. Ze horen liever aangename dingen. De Heer ziet ze en laat hen doen.


Wanneer deze satanisten ze bezitten, ze in hekserij inwijden, ze geestelijk, financieel en materieel ruïneren, beginnen ze te jammeren, klagen dat de satanisten ze hebben verslonden, en keren ze terug om uit te roepen tot de Heer. Voor jullie allemaal die in dit geval zijn, weet dat uw tranen en uw klachten niet het mededogen van God op u zullen trekken, aangezien God weet dat het niet de onwetendheid is die u in de val van deze satanisten heeft geleid, maar in plaats daarvan uw verlangen om aangename woorden te volgen. God weet dat u met opzet de waarheid bent ontvlucht. Voor u is het woord van 2Timoteüs 4:3-4 vervuld "3Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, 4dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren."


U heeft geen reden tot klagen. Bekeer u met heel uw hart, en als u de Hemel wilt binnengaan, laat de verleiding dan achterwege en keer terug naar de gezonde leer zolang er nog tijd is. U heeft zelf de bewijzen dat deze satanisten u bezaten. Weet dat u in hekserij ingewijd bent en dat deze satanisten pacten hebben ondertekend tussen u en de wereld van satan. Dus u hebt bevrijding nodig. En zoals u door dit onderricht ontdekt, zult u de Hemel niet binnengaan als u niet bevrijd bent. U bent gewaarschuwd!


Weet ook dat al het geld en alles wat u in deze tovenaars heeft geïnvesteerd, verspild zijn. God zal ze niet classificeren onder de goede werken die hij van zijn kinderen verwacht. U kwam in deze puinhoop terecht nadat u de genade die de Heer u heeft gegeven door de waarheid aan u te openbaren, heeft veracht. Alles wat u aan deze tovenaars hebt gegeven als tienden, offers, gaven, enz. is voorgoed verloren. U zult geen zegen of kroon in de Hemel hebben die verband houdt met deze valse offers die u hebt gebracht. Integendeel, het zijn vloeken die u door uw koppigheid op uzelf hebt uitgeoefend.


Satanisten, zogenaamde ex-satanisten en alle tovenaarsherders vormen een groot gevaar voor u. U moet voor ze weglopen als u gered wilt worden. Sommigen van jullie zullen zich afvragen hoe tovenaarsherders te herkennen. Als de Heer het toestaat, zal ik een speciaal onderricht geven met de titel "Hoe Tovenaarsherders Te Herkennen". Maar wachtend op dit onderricht, is er al een ander onderricht gegeven die op een beknopte manier de tovenaarsherders aan de kaak stelt. Het wordt "Het Onderscheidingsvermogen" genoemd. U vindt het op de website mcreveil.org, in de sectie Onderrichten.


27- Het gebruik van voorwerpen voor bevrijding


De tovenaarsherders hebben hekserijpraktijken in de gemeente ingesteld die hen vanuit de wereld van duisternis zijn opgelegd. Elke keer dat ze hun komedies organiseren, die ze bevrijdingssessies noemen, gebruiken ze satanische voorwerpen om bezweringen uit te gieten op de naïeve die hen volgen. Hier zijn enkele verzen waarop deze tovenaars vertrouwen om gelovigen tot hekserij in te wijden.


Marcus 7:33-34 "33Hij nam hem terzijde, buiten de schare, en stak zijn vingers in zijn oren, spuwde, raakte zijn tong aan, 34en Hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem: Effata, dat is: wordt geopend!" Marcus 8:23 "En Hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem: Ziet gij iets?"


Handelingen 19:11-12 "11En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, 12zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren." Handelingen 5:14-16 " ... 15zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. 16En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen."


Deze tovenaars gebruiken deze passages om het gebruik van producten zoals de zogenaamde zalfolie, zout, hun gordeldoeken, zweetdoeken en andere voorwerpen te rechtvaardigen tijdens hun zogenaamde momenten van bevrijding. En deze hebzuchtige duivels verkopen al deze kleine hekserijartikelen aan de gelovigen. Vraag deze tovenaars of ze ooit Jezus of zijn apostelen hebben gezien die een enkel bevrijdingsvoorwerp verkochten. Aangezien ze beweren Jezus of zijn apostelen te imiteren door speeksel of zweetdoeken en andere voorwerpen te gebruiken, vraagt ​​u hen voor welke prijs Jezus zijn speeksel verkocht aan degenen die Hij afleverde, voor welke prijs de apostel Petrus zijn schaduw verkocht die de zieken bedekte, en voor welke prijs de apostel Paulus verkocht zijn gordeldoeken of zweetdoeken die aan de zieken werden aangebracht voor hun genezingen.


Terwijl Jezus en zijn discipelen gratis bevrijdingen voerden uit, zijn deze tovenaars die beweren Jezus na te volgen specialisten in de verkoop van zogenaamde bevrijdingsproducten. De instructies van God zijn echter duidelijk: "Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet." Matteüs 10:8.


Laten we deze duivels eraan herinneren dat de apostel Paulus zelf nooit iemand een gordeldoek of zweetdoek heeft aangebracht voor een bevrijding of een genezing. Dit zijn broeders die, zich bewust van de zalving die God aan de apostel Paulus had geschonken, geloofden dat mensen bevrijd en genezen konden worden, door bij afwezigheid van Paulus, voorwerpen toe te passen die zijn lichaam hadden aangeraakt.


We weten heel goed dat God soeverein is in de manier waarop hij handelt, zoals we kunnen lezen in deze passage uit Psalm 135:6. "De HERE doet al wat Hem behaagt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepten." Maar we moeten ons niet verschuilen achter de notie van de soevereiniteit van God om de dwaasheden te rechtvaardigen waarmee tovenaars zich tegenwoordig bezighouden. Dus hoewel God zichzelf had verheerlijkt door de zieken te genezen door zaken als zweetdoeken, olie, doeken en dergelijke, is olie de enige die Hij ons aanbeveelde te gebruiken bij geestelijke gevecht. Marcus 6:13 " En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen." Jakobus 5:14 "Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren."


Weet daarom dat al deze zogenaamde herders die voorwerpen gebruiken om hun hekserij te beoefenen die zij bevrijding noemen, agenten van de Hel zijn. Het zijn duivels die uit de wereld van de duisternis zijn gezonden om mensen tot hekserij in te wijden en hen voor altijd aan satan te binden. Als u uw behoudenis op prijs stelt, ren dan weg van deze slangen. En als u de voorkeur geeft aan Hel, blijf ze dan volgen. U bent gewaarschuwd! Uw bloed zal over uw hoofd neerkomen.


28- Demonische komedie


Er zijn verschillende satanisten die zich hebben gespecialiseerd in demonische komedie. Ze organiseren regelmatig in hun satanische tabernakels komediesessies tussen henzelf en enkele heksen die zijn opgeleid in komedie. Elke keer gaan deze heksen op de grond liggen en doen alsof ze bezeten vrouwen zijn die door de onreine geesten worden geagiteerd. Zodra ze beginnen, komt de herderduivel het toneel op en vraagt: "Wie ben jij?" En elke heks citeert de naam van een politicus of een persoonlijkheid waarvoor de herderduivel betaald is om te vechten.


Zodra de naam van een persoonlijkheid door de zogenaamd bezeten heks wordt geciteerd, gaat de herderduivel een eindeloze dialoog met zijn zogenaamd bezetene aan, en dit misselijkmakende tafereel wordt het thema van de eredienst van die dag. En de reeds gehypnotiseerde gelovigen realiseren zich niet eens dat ze getuige zijn van een georganiseerde en geplande enscenering vanuit de wereld van de duisternis.


Wat triest is, geliefden, is dat elke dag dezelfde scènes opnieuw plaatsvinden, met dezelfde heksen die nooit worden bevrijd. Laat me u onthullen hoe deze herdersduivels zichzelf voor gek zetten zonder het te beseffen. Ik zal met u een voorbeeld analyseren van een van die rampzalige komedies tussen een van deze herders-slangen en een van zijn adders zogenaamd "onzuivere geest". Ik ga een korte video van een van deze dwaasheden gepost op YouTube voor u ontleden.


28.1- Voorbeeld van rampzalige komedie


Herderduivel: Sta op! Wie ben jij? Bezeten heks: Ik lag al in bed. Herderduivel: Wie ben jij? Eeh! Wie ben jij? Waar was je aan het liggen? Bezeten heks: Bij mij thuis. Herderduivel: Waar? Bezeten heks: Bij mij thuis. Herderduivel: Waar? Bezeten heks: Waar, hoe? Herderduivel: Waar is je huis? Bezeten heks: Weet je met wie je te maken hebt? Herderduivel: Het vuur is op jou. Bezeten heks: Wat is vuur? Herderduivel: Het vuur is van top tot teen op je (door harder te gillen). Bezeten heks: Wil je dat ik het naar je terugstuur? Herderduivel: Wie ben jij? Bezeten heks: Ik ben zijn excellentie. Herderduivel: Wie? Bezeten heks: (De bezeten heks citeert de naam van een minister van de Republiek dat de herder-tovenaar was betaald om te demoniseren.) Herderduivel: Wat? Wie? Wie is dat? Euh!


Op dit niveau reageren mensen in de zaal en vertellen deze herder-slang dat het de naam van een minister is. En deze bedrieger reageert alsof hij niet weet wie het is. Toch is hij inderdaad de bekendste en beroemdste minister in zijn land vanwege zijn smerige verdorvenheden. Daarna roept de herderduivel: "Euh! Welkom!" En de idioten applaudisseren in de zaal. En dan presenteert de herderduivel deze heks aan het publiek als de beroemde minister. En hij gaat door met zijn eindeloze gesprek.


28.2- Analyse


Geliefden, dit soort komedie duurt elke keer urenlang. Ondertussen geeft deze zogenaamde machtige herder bevelen aan zijn bezeten heks die hem weerstaat, en onderwerpt hij zich aan geen bevelen van de tovenaar. Integendeel, zij bedreigt de tovenaar en daagt hem urenlang uit. Als deze slang ook maar een greintje intelligentie bezat, zou hij begrijpen dat hij zijn nietigheid voor de hele wereld verbreidt; want het is voor het oog van vele camera's dat al dit smerige theater zich afspeelt. Welke echt machtige man van God kan urenlang zonder succes bevelen geven aan een onreine geest? Maar omdat de mensen van satan gaten in hun hersenen hebben, meent deze slang, door deze walgelijke scènes te laten filmen om ze voor de hele wereld beschikbaar te maken, dat hij laat zien dat hij machtig is. Het is zielig!


Bedenk geliefden, dat al deze zogenaamde herders die een spektakel met de heksen uitvoeren om hun macht te demonstreren, agenten van satan zijn. Het zijn duivels, gezonden uit de wereld der duisternis om de onwetenden af te leiden van Gods weg. U zult in de Bijbel geen enkele dienaar van God vinden die theater speelt met onreine geesten.


En de zielige aard van deze surreële situatie is dat dezelfde onreine geesten elke dag in dezelfde gemeenten zijn en dezelfde komedies spelen, zonder ooit uitgedreven te worden. En dezelfde zogenaamd bezeten heksen zijn in dezelfde gemeenten, en bij elke dienst voeren ze dezelfde komedies uit, zonder ooit bevrijd zijn. En deze tovenaars die zich voordoen als machtige mannen van God, geven elke dag bevelen aan dezelfde onreine geesten, die hen nooit gehoorzamen. Vlucht voor al deze herdersduivels en satanische gemeenten, als u uw behoudenis op prijs stelt. Als u deze herdersduivels blijft volgen, zult u met hen in de Hel branden. U bent goed gewaarschuwd!


29- De betalende bevrijding


Een satanische praktijk nam geleidelijk zijn intrede in de religieuze wereld. De agenten van satan uit de wereld van de Hel hebben oplichtingssessies opgezet die ze "consultaties" en "bevrijdingen" noemen. Om deze herdersduivels te ontmoeten, arme bezeten of zieke mensen moeten een bepaalde hoeveelheid geld te betalen als "consultatiekosten". En na dit vermeende consultatie stelt de herder-tovenaar een te betalen bedrag vast, afhankelijk van de ernst van elk geval.


Beste broeders en beste vrienden, hier is een element waardoor u verschillende agenten van de Hel kunt herkennen die u uit onwetendheid dienaren van God noemt. Bedenk dat al deze herders, profeten, apostelen, bisschoppen en andere vermeende dienstknechten van God die om geld vragen, hetzij voor een "consult" of voor een bevrijding, duivels zijn. Ze zijn agenten van de Hel. Hun extreme hebzucht is er altijd, om hen te verraden. Deze duivels zijn nooit dienstknechten van God geweest en zullen Jezus Christus nooit kunnen gehoorzamen. Satan stuurde ze om de ellende van de arme onschuldige mensen uit te buiten door ze financieel te ruïneren, en om ze vervolgens tot hekserij in te wijden.


Onthoud dat de uitdrukkingen "duivels" en "agenten van de Hel" die ik gebruik om deze tovenaars te noemen, geen beledigingen zijn. Deze slangen zijn agenten van satan die vanuit de wereld van de duisternis zijn gezonden om iedereen die Jezus Christus, de ware God, wil volgen van het pad van God af te leiden. Als u in de val loopt door ze uw geld te geven, opent u door deze transactie een deur naar satan in uw leven. Deze tovenaars maken gebruik van deze open deur om pacten te ondertekenen tussen u en de wereld van satan. Dus u merkt dat u aan satan overgeleverd bent, handen en voeten vastgebonden.


Ze ruïneren u niet alleen financieel, maar ze wijden u ook tot hekserij in door voor u te bidden. De zogenaamde gebeden die deze zonen van de boze over u maken, zijn geen gebeden, het zijn bezweringen. Door deze bezweringen wijden ze u tot hekserij in en verbinden ze u met de wereld van de duisternis. En u hebt nog de genade van God nodig om ooit echte bevrijding te krijgen.


Weet ieder van jullie die op een dag deze tovenaarsherders hebben gezien voor "consultaties" of bevrijdingen, dat u pacten met satan hebt gesloten; weet dat in tegenstelling tot wat u denkt, in plaats van bevrijd te worden, u was ingewijd. U komt meer bezeten uit die herdersduivels dan toen u er heen ging. Weet dan, beste vrienden, dat u bezeten bent. U hebt bevrijding nodig. Zoek snel ware bevrijding nu er nog tijd is.


Weet dat Jezus Christus, de ware God, nooit behoudenis heeft verkocht; Hij heeft nooit genezing verkocht; en Hij heeft nooit bevrijding verkocht. En Hij verbood Zijn ware dienaren streng om genezing of bevrijding te verkopen. Dit is het vaste gebod dat Hij gaf aan al zijn ware dienaren: "7Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet." Matteüs 10:7-8


Geen enkele ware dienaar van God kan dit gebod van Jezus Christus overtreden. Weet dan dat al deze zogenaamde dienstknechten van God die om geld vragen om voor de zieken te bidden of om mensen te bevrijden, duivels zijn. Weet ook dat zelfs degenen die geen geld vragen voor het gebed of voor de bevrijding, maar die geld accepteren na genezing of na bevrijding, hebzuchtig zijn. Jezus vroeg niet om eerst mensen te genezen of te bevrijden, en daarna om geld aan te nemen. In plaats daarvan vroeg hij niets te nemen, noch vóór bevrijding of genezing, noch erna. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Deze boodschap is duidelijk en stevig.


En zoals u zelf kunt zien, is het inderdaad voor dit specifieke geval van gebed, genezing en bevrijding dat de Heer heeft gekozen om aan te dringen op gratuitheid. De Heer staat erop dat behoudenis, genezing, bevrijding en de wonderen die Hij door zijn ware dienaren verricht, geheel en absoluut gratis zijn. Het zijn agenten van satan die duivels zijn die van gebed, genezing, bevrijding of wonderen een bron van handel maken.


Jullie allemaal die gelooft dat u ware dienaren van God bent, trap nooit in de val om geld van iemand aan te nemen in ruil voor gebed, genezing, bevrijding of wonderen. En als u ooit hebt toegegeven aan de verleiding van hebzucht en geld van mensen hebt afgenomen voor gebed, of genezing, of bevrijding, of wonderen, dan moet u berouw hebben en aan al deze mensen hun geld teruggeven. En zelfs in de gevallen waarin het deze mensen zijn die na hun genezing, hun bevrijding of hun wonder kwamen om u geld te geven, en u nam, bekeer en geef hen hun geld terug; anders zult u verantwoording verschuldigd aan God zijn. Laat de kinderen van Gechazi het werk van hun vader Gechazi doen. Doe ze niet na. Ik nodig u uit om het verhaal van Gechazi in 2Koningen 5 opnieuw te lezen om uw geheugen op te frissen.


30- Bevrijding in de vorm van een show


Beste broeders en beste vrienden, hier is nog een element van onderscheidingsvermogen waardoor u de agenten van de Hel kunt herkennen die u uit onwetendheid dienaren van God noemt. Velen hebben de bevrijding veranderd in een soort gruwelijk spektakel dat elke dag van eredienst plaatsvindt. U ziet hen mensen op de grond duwen, hetzij door hen te duwen, hetzij door op hen te blazen, hetzij door hen aan te raken met voorwerpen van bezweringen, zoals stukken stof, enz. En terwijl ze deze show doen, lopen andere tovenaars achter hen aan om al die mensen op te rapen die gaan vallen.


Als u uw Nieuwe Testament al minstens één keer hebt gelezen, zult u zien dat Jezus nooit bevrijding in de vorm van een show heeft gemaakt, en dat geen enkele ware apostel van Jezus zo'n bevrijding in de vorm van een show heeft gegeven. Dat soort waanzin komt u nergens in de Bijbel tegen. Bedenk dat al deze tovenaarsherders die deze shows maken, agenten van de Hel zijn, afkomstig uit de wereld van de duisternis met de opdracht de onwetenden te misleiden. Als u waarde hecht aan uw behoudenis, vlucht dan voor al deze duivels.


31- Bevrijding en reclame


De agenten van satan die u uit onwetendheid dienaren van God noemt, geven u telkens de indruk Christus te volgen. Laten we gaan kijken wat de ware Christus aan het doen was:


Matteüs 9:27-30 "27En terwijl Jezus vandaar verder ging, volgden Hem twee blinden, al roepende en zeggende: Heb medelijden met ons, Zoon van David! 28En toen Hij het huis was binnengegaan, kwamen de blinden tot Hem, en Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here. 29Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof. 30En hun ogen gingen open. En Jezus verbood hun ten strengste en zeide: Ziet toe, niemand mag dit weten!"


Marcus 5:35-43 "35Terwijl Hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen: Uw dochter is gestorven; waarom valt gij de Meester nog lastig? 36Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. 37En Hij stond niemand toe met Hem mede te gaan, behalve Petrus en Jakobus en Johannes, de broeder van Jakobus. 38En zij kwamen in het huis van de overste der synagoge en Hij zag het misbaar en mensen, die luid weenden en weeklaagden. 39En binnengekomen, zeide Hij tot hen: Waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. 40En zij lachten Hem uit. Doch Hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader van het kind en de moeder en die bij Hem waren mede en Hij ging het vertrek binnen, waar het kind lag. 41En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op! 42En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen; want het was twaalf jaar. En zij ontzetten zich terstond bovenmate. 43En Hij gebood hun nadrukkelijk, dat niemand dit te weten zou komen en zeide, dat men haar te eten zou geven."


Zoals u zojuist hebt gelezen, maakte Jezus geen reclame na zijn wonderen, bevrijdingen of genezingen. Wat doen de duivels, die u uit onwetendheid dienaren van God noemt? Zodra ze de paar wonderen doen die ze in satans wereld hebben voortgebracht, maken ze er overal reclame voor. Heel vaak nodigen ze zelfs camera's uit om hun wonderen te filmen; een manier om u te vertellen dat ze van tevoren weten dat ze wonderen gaan doen. Hier, dit is een bewijs van de manipulatie van agenten van satan. De ware dienstknechten van God weten van tevoren niet dat ze zo'n wonder of zo'n bevrijding zullen verrichten, aangezien zij het niet doen, maar het is Jezus Christus, hun Meester, die het doet. En alles wat de Heer doet, hij doet wanneer hij het wil en hoe hij het wil. Satanisten daarentegen besteden hun tijd aan het adverteren over hun werken. Ze presenteren zichzelf en worden overal gepresenteerd door de verschillende wonderen die ze beweren te hebben verricht; via foto's van krukken, rolstoelen en andere voorwerpen die ze naar eigen zeggen verzameld hebben na de wonderensessies; enzovoort.


Voor u, kinderen van God, pas op dat u nooit meer in de val van deze satanisten trapt. De Heer heeft ervoor gekozen om ze te ontmaskeren en uw ogen te openen. Als u nog in de val trapt van het volgen van een enkele agent van de Hel die ten onrechte een herder of dienaar van God wordt genoemd, zult u geen excuses meer hebben. Weet dat allen die de mensen wonderen beloven, duivels zijn. Deze wonderen die ze u beloven zijn gemaakt uit de wereld van satan. Geen enkele ware dienstknecht van God kan wonderen aan mensen beloven, aangezien ware dienstknechten van God zelden van tevoren de verschillende wonderen weten die hun Meester Jezus Christus zal verrichten. Als u uw behoudenis op prijs stelt, ren dan weg van al deze duivels.


32- Gesprek met duivels


Veel onwetende herders, tijdens ze bevrijding uitvoeren, besteden hun tijd aan het praten met onreine geesten. Sommigen brengen uren en zelfs dagen door met praten en kibbelen met de onreine geesten. Deze onwetende mensen ondersteunen hun dwaasheid door het voorbeeld van Jezus tegenover de bezeten man uit het land van de Gerasenen in Marcus 5. Omdat ze daarom geloven dat ze Jezus navolgen, besteden deze zogenaamde herders al hun tijd, op elk geval van bevrijding, aan met onreine geesten te praten. Heel vaak krijgen ze zelfs ruzie. Laten we deze passage uit het Evangelie van Marcus eens bekijken.


Marcus 5:1-13 "1En zij kwamen aan de overkant der zee in het land der Gerasenen. 2En toen Hij uit het schip ging, kwam Hem terstond uit de grafsteden een mens tegemoet met een onreine geest, … 6En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor Hem neder, 7en zeide, roepende met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt. 8Want Hij zeide tot hem: Onreine geest, ga uit van deze mens. 9En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam? 10En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk. En hij smeekte Hem dringend hen niet buiten het land te zenden. 11Nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed. 12En zij smeekten Hem, zeggende: Zend ons in de zwijnen, dat wij daarin varen. 13En Hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen; en de kudde, ongeveer tweeduizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee."


Hier is de passage die verschillende onwetende herders en vele tovenaarsherders uitbuiten om deze waanzin te rechtvaardigen, die erin bestaat met onreine geesten te praten elke keer dat ze hun komedie maken, die ze vaak kwalificeren als bevrijding. Wat moeten we uit deze passage halen?


Ten eerste, deze bevrijding is niet de enige die Jezus had gemaakt. Toch kunt u geen andere passage vinden waar Jezus om een bevrijding te maken, een gesprek voerde met onreine geesten.


Ten tweede had Jezus niet urenlang gepraat met deze onreine geest. Toen deze onreine geest om de genade van Jezus vroeg om hem niet volgens zijn eigen woorden te kwellen, vroeg Jezus zijn naam. Toen willigde hij zijn verzoek in en beval hem het lichaam van de bezetene los te laten en naar de zwijnen te gaan.


Ten derde, de onreine geest twistte niet met Jezus. Integendeel, hij was volledig onderdanig aan Jezus, zoals blijkt uit zijn reactie vanaf het moment dat hij Jezus ontmoette in vers 6. "En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor Hem neder." Bovendien zette Jezus, nadat Hij zijn naam had gevraagd, het gesprek niet voort; en toen Jezus deze boze geesten gebood naar buiten te komen, kwamen zij onmiddellijk naar buiten.


Nu, vraag deze onwetende herders en al deze tovenaars die zich voordoen als herders, om u te laten zien waar Jezus urenlang praten met die onreine geest. Afgezien van het feit dat Jezus naar de naam van deze boze geest vroeg, had hij geen ander gesprek met hem. Vraag die dwaze herders die met boze geesten in gesprek zijn, onder het voorwendsel Jezus na te volgen, om u een ander gesprek te tonen dat Jezus had met die onreine geest, of alle andere onreine geest. De hele tijd die Jezus nodig had om naar de naam van deze boze geest te vragen en hem uit te drijven, duurde maar een paar seconden. Al die tovenaars die de tijd besteden aan het vragen naar de namen van boze geesten zogenaamd om Jezus te imiteren, dat ze Jezus tot het einde navolgen. Dat ze ervoor zorgen dat hun gesprek met de boze geesten tot aan de verdrijving van deze boze geesten maar een paar seconden duurt.


Voor u allemaal herders die geloven dat u van Jezus Christus bent, als u ooit in dit soort val bent gelopen uit onwetendheid, bekeer dan en stop met deze praktijk. Imiteer niet langer agenten van satan. Kopieer niet langer de praktijken van tovenaars die bestaan uit om uren en zelfs dagen met hun collega’s die duivels zijn te praten. Weet nu dat u niet moeten met onreine geesten praten. Bevrijding bestaat niet uit praten, bespreken of vechten met boze geesten, maar in plaats daarvan ze verdrijven. Bevrijding bestaat uit het verdrijven van boze geesten uit de lichamen die ze bezetten.


En om deze onreine geesten uit te werpen, hoeft u hun titels in hun wereld niet te kennen, of hun rollen en rangen in satans leger. Trap niet meer in de val van deze satanisten die u de zogenaamde namen van boze geesten leren, hun titels, hun rollen, hun rangen, hun dagen van werkzaamheid, enz. Ze doen het niet om boze geesten aan het licht te brengen, ze doen het om u af te leiden en u af te wijken van echte spirituele oorlogsvoering, om u beter in hekserij in te wijden. Onthoud voor eens en altijd dat u niet met boze geesten hoeft te onderhandelen. Ze zijn niet uw vrienden.


33- Ex-satanisten


Laat me hier een haakje openen en u aan iets belangrijks herinneren. In het onderricht over "Waarschuwing Voor Getuigenissen", openbaarde ik u dat velen van hen die u vaak "Ex-Satanisten" noemt, gewoon satanisten zijn. Maar als u hun getuigenissen leest, ziet u dat sommigen echte bevrijdingen hebben doorgemaakt. Er zijn er zelfs die zijn bevrijd door de Heer Jezus zelf, en die echt waren bevrijd. Maar hoe komt het dat ze nog steeds echte satanisten zijn, zoals ik u het zeg? Het is omdat zij niet in staat zijn het nieuwe leven in Christus te leven, en omdat ze na slechts een korte tijd in de Heer, bijna automatisch, de deuren voor boze geesten weer openzetten.


Aangezien deze mensen in het satanisme gewend waren zelf macht te gebruiken en macht naar hun hand te manipuleren, slagen zij er vaak niet in ons soort leven te leiden. U weet dat wij Kinderen van God geen macht hebben; we manipuleren geen enkele macht; dat hebben we niet de mogelijkheid. We wachten elke keer uit de Heer. Het is Jezus Christus die onze macht is, en hij werkt alleen wanneer hij wil, niet wanneer wij dat willen. Satanisten van hun kant hebben de mogelijkheid hun macht te manipuleren, en het te gebruiken wanneer zij dat willen. Daarom aarzelen ze niet om bezweringen tegen ons te doen wanneer ze maar willen. Zij zijn degenen die hun macht behouden, in tegenstelling tot ons, Kinderen van God.


Wanneer deze ex-satanisten dus tot Jezus komen, en beseffen dat zij hun macht niet langer vrij, vrijwillig en naar eigen goeddunken kunnen gebruiken, wordt dat voor hen iets heel moeilijks om te aanvaarden. Daarom gaan ze uiteindelijk altijd, bijna allemaal, terug naar hun wereld. Er is een speciale genade van God voor nodig, ik bedoel een wonder, voor een ex-satanist om zich te onderwerpen aan de Waarheid, aan de Gezonde Leer van Christus, en om trouw te blijven aan Jezus tot het einde.


33.1- Geval van de tovenaar Simon


Dit voorbeeld van hun collega de tovenaar Simon in Handelingen 8, stelt u in staat te begrijpen wat ik u openbaart.


Handelingen 8:5-23 "5En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 6En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8en er kwam grote blijdschap in die stad. 9En een man, met name Simon, was reeds vóór deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was; 10en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: Deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods. 11En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had. 12Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. 13En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door de tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden. 14Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 15die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. 16Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. 17Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest. 18En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, 19en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de heilige Geest ontvange. 20Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. 21Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. 22Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; 23want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid."


Deze tovenaars of zogenaamde ex-tovenaars kunnen het nauwelijks verdragen om zonder macht te leven. Zij zijn niet bereid te wachten dat Jezus in hen handelt volgens zijn wil. Ze doen de dingen altijd liever zelf. De dorst om machtig te zijn of te blijven brengt hen terug in het kamp van satan. Zij openen de deuren opnieuw voor de boze geesten die hen opnieuw komen bezitten, en hun huidige toestand wordt erger. De ex-satanisten zijn honden die terugkeren naar hun kotsen, het zijn gewassen zeugen die zich weer in de modderpoel storten. "Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel." 2Petrus 2:22.


33.2- Pas op voor de zogenaamde ex-satanisten


Wees dus zeer voorzichtig met deze zogenaamde "ex-satanisten" die tegenwoordig de zogenaamde christelijke TV-shows afschuimen, en die mensen verleiden door hun getuigenissen. Volg hen niet zoals u dienaren van God volgt; beschouw ze niet als dienaren van God Oudsten van de Gemeente. Beschouw hen maar als iedere christen aan wie de Heer de genade heeft geschonken om gered te worden. Dus totdat zij terugkeren naar hun wereld, wat zij bijna altijd doen, zijn zij slechts gewone christenen, en zij moeten als zodanig worden beschouwd. Weet heel goed dat het feit dat deze mensen de diepten van satan hebben gekend, hen daar altijd weer terugbrengt. Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen.


Ik heb zelfs de tijd genomen om u te waarschuwen tegen de titels die deze zogenaamde ex-satanisten dragen. Dat zult u in het onderricht over "De Oudsten van de Gemeente"lezen, dat u kunt vinden op de website mcreveil.org. Deze mensen geven zichzelf allemaal pompeus titels van dienaren van God, en elk van hen beweert een oudste van de Gemeente zijn. Iedereen geeft zichzelf de titel die hij wil. Sommigen noemen zichzelf Evangelist, anderen Herder, anderen Leraar, anderen Profeet, en nog anderen Apostel. Sommigen beginnen zelfs met een titel, en veranderen die titel enkele weken of maanden later, wanneer het hen uitkomt. Sommigen die reeds de titel van Apostel hadden gekregen, veranderden zelfs hun titel opnieuw en werden "Bisschoppen", omdat hun zou zijn verteld dat de titel van "Bisschop" nog groter is.


Dat, beliefden, is hoe u satans mensen herkent. Ze zijn alleen op zoek naar glorie en macht. Zij houden van gezien worden, zij houden van gerespecteerd worden, zij houden van erkend worden als machtig, zij houden van erkend worden als groot. Zoals u uit hun getuigenissen hebt gezien, pronkt iedereen nogal opzichtig met hun titel in de duistere wereld, en ze spreken er meestal met grote trots over. Als u ze erover hoort praten, begrijpt u met een beetje onderscheidingsvermogen dat ze blijven op de plaats te benijden die ze in satans kamp bekleedden. Ze zien zichzelf als heel klein in het huis van God. Het is om hun frustratie te vullen en hun vroegere verloren rang te compenseren, dat ze zich snel een titel geven, ieder, en de moeite nemen om een ​​titel te kiezen die groot genoeg is. Daarom veranderen ze van titels.


Uiteindelijk bagatelliseerden ze de titel van Oudste van de Gemeente. Zoals in Jerobeams tijd, wordt ieder van hen priester op zijn eigen manier. Zij verwarren het huis van God met hoogten. Ja, de Gemeente van Jezus Christus is voor hen een hoogte geworden, en zij kunnen priesters der hoogten worden naar hun begeerten. 1Koningen 13:33 "Na deze gebeurtenis bekeerde Jerobeam zich niet van zijn kwade weg, maar hij stelde opnieuw uit alle kringen van het volk priesters aan voor de hoogten. Wie het begeerde, die wijdde hij, zodat hij tot priester der hoogten werd."


Ik wil u er nogmaals aan herinneren dat een ex-satanist geen Oudste van de Gemeente is, en dat een ex-satanist zelfs geen Oudste van de Gemeente kan worden. U hebt de verklaring van dit punt in het onderricht over "De Oudsten van de Gemeente", die u kunt vinden op de site www.mcreveil.org. Ex-satanist zijn is geen reden om een Oudste van de Gemeente te worden. Het tegendeel is waar. Een ex-satanist zijn, diskwalificeert iedere man om een Oudste van de Gemeente te worden. Het dienen van satan kan geen kortere weg zijn om Oudste van de Gemeente te worden. De titel van ware Oudste van de Gemeente wordt verdiend, en de criteria om Oudste van de Gemeente te worden zijn duidelijk door de Heer in Zijn woord vastgesteld.


Kinderen van God, het wordt tijd dat u wakker wordt, en dat u terugkeert naar het woord van God zoals het geschreven staat. De Bijbel is niet veranderd, en God is niet van plan zijn woord te veranderen. Vergeet dat nooit: God zal ons alleen beoordelen op wat zwart op wit in de Bijbel staat. Laten we nu de parenthese over de ex-satanisten sluiten, en teruggaan naar het onderricht over De Bevrijding.


34- Hoe te leven na de bevrijding?


Onthoud goed, geliefden, dat bevrijding geen onomkeerbare daad is. Het is geen enkeltje. Bevrijding is geen gebroken ei. U weet allen dat wanneer een ei gebroken is, u het niet meer kunt oprapen, in elkaar zetten en terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat. Dit is niet het geval met bevrijding. U kunt uw bevrijding op elk moment ongedaan maken, en zelfs heel gemakkelijk. Het enige wat u hoeft te doen is de deuren weer te openen die je net gesloten had, en dezelfde boze geesten zullen terugkeren, en in grotere aantallen. Dit is wat de Here Jezus ons in de volgende passages openbaart:


Lucas 11:24-26 "24Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. 25En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. 26Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin."


Johannes 5:14 "Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome."


2Petrus 2:20-22 "20Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. 21Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. 22Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel."


Weet daarom dat het aan u is om uw bevrijding te behouden. Wanneer de Heer u de genade schenkt om bevrijd te worden, moet u uw bevrijding koesteren. U moet uw leven in de gaten houden om niet langer de minste deur voor satan open te zetten. U moet van het zoeken naar heiliging uw nieuwe leven maken. U moet ernaar streven om te lopen als een overwinnaar. Als een winnaar te lopen bestaat uit een leven leiden van gehoorzaamheid aan God, een leven van geestelijk gevecht, voorbede, vasten, verzaking, geloof, zuivering, enz. Herlees het onderricht getiteld "Het Geestelijke Gevecht", meer bepaald de titel "Hoe Te Leven Als Een Winnaar?" U vindt dit onderricht op de website www.mcreveil.org, in de rubriek Onderrichten.


U kunt niet als winnaars leven door de tovenaarsherders te volgen. Alleen al door hun berichten uit de duistere wereld, bezitten ze u. Dit is het voorbeeld van die rusteloze boze geesten die zich "generaals van God"noemen en die al hun tijd besteden om u obsceniteiten te leren. Al hun berichten draaien om seks. Deze duivels om u te verontreinigen en u in te wijden in de hekserij door hun satanische boodschappen, vertellen u dat sex geen taboe is, en dat het belangrijk is dat zij kinderen van God, alles over sex leren. Helaas hebt u sommige bezeten mensen die naar hen luisteren, tot het punt waarop ze hen waarderen. Kunt u ons één passage in de Bijbel aanwijzen waar de Heer Jezus of zijn discipelen Gods volk seksuele gruwelen onderwezen?


Weet dat de eenvoudige handeling van het luisteren naar de rotte berichten van deze boze geesten, u bezeten maakt. Dit zijn onreine geesten die u in u trekt, door te luisteren naar deze agenten van de Hel. Sommigen van u zullen beseffen dat na het luisteren naar obscene berichten van die duivels die u generaals van god en ex-satanisten noemt, ze in seksuele zonden terechtkwamen die ze nooit hadden begaan, en in afschuwelijke praktijken waarin ze zichzelf nooit hadden aangetroffen.


Deze agenten van satan zijn erg sluw. Verscheidene van deze geduchte satanisten om u in te wijden met seksuele gruwelen, tonen u afbeeldingen en video's van scènes van seksuele gruwelen, onder het voorwendsel dat ze bizarre praktijken van mensen willen blootleggen. Deze duivels bezoedelen u met pornografie door de indruk te geven dat ze de werken van satan ontmaskeren. In werkelijkheid is het een strategie die goed is opgezet vanuit de wereld van de duisternis, om u in seksuele zonden in te wijden. Als u in de val trapt om deze gruwelen te zien, bent u meteen bezeten.


En aangezien wij ons in het tijdperk van televisie en digitale technologie bevinden, heeft elk van deze duivels zijn eigen kanaal gecreëerd om al zijn gruwelen en zijn bezweringen live uit te zenden. Geliefden, als u waarde hechten aan uw behoudenis, vlucht dan voor al deze duivels. Als u niet voor eeuwig in de Hel wilt belanden, vlucht dan voor al die agenten van de Hel. De Heer heeft u gewaarschuwd.


Al deze zogenaamde dienaren van God die bevrijding een spektakel maken zijn duivels. Als u een zogenaamde herder kent die op TV zogenaamde live bevrijding doet, weet dan dat hij een agent van satan is. Ren weg van hen! Deze goddelozen vernederen de arme bezetenen en stellen ze in live aan de hele wereld bloot. Mensen over de hele wereld kijken naar deze bezeten mensen die over de vloer rollen, sommigen urineren op zichzelf, anderen kwijlen, weer anderen poepen op zichzelf, en deze schokkende, beschadigende en vernederende beelden gaan de wereld rond. Moet ik u echt zeggen dat alleen de agenten van de Hel zo gemeen zijn en er zoveel plezier in scheppen om kwetsbare mensen te vernederen en hen in live op deze manier te pronken?


Als u uw bevrijding wilt behouden, ontvlucht dan alle tovenaarsherders en al die satanisten die van satan de opdracht hebben gekregen om u naar de Hel te leiden. Vlucht ook van al die satanische gemeenten die u uit onwetendheid ontwaakte gemeenten noemen, en die hun tijd besteden aan het prediken van voorspoed, en het doen van bevrijdingen in de vorm van een show. Ik raad u aan het onderricht over "Het Onderscheidingsvermogen" te lezen of te herlezen, om te weten hoe u al deze herders van satan en al deze satanische gemeenten kunt herkennen en identificeren. U kunt dit onderricht vinden op de website www.mcreveil.org.


35- Conclusie


Ik zegen de Heer, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, dat hij mij de genade heeft verleend om dit onderricht beschikbaar te stellen aan het volk van God, opdat de kinderen van God ophouden mishandeld en gemarteld te worden door de agenten van satan die door onwetendheid dienaren van God worden genoemd. Sommige van deze duivels noemen zichzelf zelfs in plaats daarvan "generaals van god". Weet dat wanneer zij spreken over generaals van god, zij spreken over generaals van hun god, en niet van onze God.


Onthoud voor eens en altijd, geliefden, dat al deze grappenmakers die zich "Generaals van God" noemen, allemaal duivels zijn. God, de Schepper van Hemel en Aarde, de Ware en Enige God, heeft deze titel nooit aan iemand op aarde gegeven. Ze zijn duivels die deze titel van satan hun meester in hun wereld krijgen, en die zich met hun titels aan u komen vertonen. Het enige probleem is dat ze oneerlijk zijn. Zij onthullen u hun titels, maar ze verkiezen om u niet te zeggen dat deze titels hen uit de duistere wereld toekomen. Zij vertellen u niet dat zij de generaals van hun god lucifer zijn, en niet van de ware God van Abraham, Isaak en Jakob, die wij dienen.


Ik verheug mij erover dat uit dit onderricht ieder waarachtig kind van God de bevrijding zal verkrijgen waarnaar zo lang wordt gezocht. Elk echt kind van God zal eindelijk bevrijd worden: Bevrijd van onwetendheid, bevrijd van blindheid, bevrijd van ongeloof, bevrijd van alle banden, bevrijd van alle satanische overheersing, en van alle vervloeking. Ja, elk echt kind van God zal nu bevrijd worden. Bevrijd van elke boze geest, bevrijd van elke onreine geest, bevrijd van elk satanisch pact, bevrijd van elke afleiding, bevrijd van de geestelijke slaap, bevrijd van de Hel, bevrijd van elke nutteloze last.


Moge de ware God, de Schepper van Hemel en Aarde, die Zich in Jesaja 45:18 voorstelt als De Enige God, verheerlijkt worden dat Hij aanvaard heeft met ontferming te kijken naar zijn arme kinderen die wij zijn, en dat hij aan ons gedacht heeft, en uiteindelijk besloten heeft ons te bevrijden, en ons te opstaan. Hem alleen komt alle eer toe, in de naam van Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon! Amen!


Geliefde broeders, er is niets gelukkiger voor een mens dan de exclusieve tempel van de Heilige Geest te zijn. Als Jezus Christus in u woont, is het leven op aarde minder gecompliceerd. Dat alleen al is reden genoeg voor niemand om te tolereren dat hij een woonplaats van boze geesten is. Dit alleen al is reden genoeg voor geen zinnig mens om passief te aanvaarden om afschuwelijke schepselen in zijn lichaam te huisvesten, terwijl de enige ware God dit lichaam tot zijn tempel wil maken.


Voor u, bezeten mensen, zogenaamde christenen die schijnen te genieten van uw toestand, zou deze boodschap u eindelijk wakker moeten schudden. Nu u begrepen hebt dat geen bezetene naar de Hemel kan opstijgen, is het niet langer nodig u te smeken om uw bevrijding te zoeken. Het is met heel uw hart dat u bevrijding moet zoeken. De Hel is echt, en dat weet u heel goed.


Al u ware dienaren van God, doe moeite om uzelf rein te houden. Vermijd zoveel mogelijk om door onwetendheid, nalatigheid, compromis en gebrek aan standvastigheid deuren te openen voor satan en zijn boze geesten. Trap niet in de valstrikken die heksen telkens voor u zetten door u de indruk te geven dat ze bevrijding zoeken. Weet, dat vele agenten van satan, die om bevrijding komen vragen, veeleer komen om de kracht van God in u uit te zuigen en om de zalving van God op uw leven te vernietigen. Vraag de Heer om onderscheidingsvermogen en openbaring om degenen te kunnen identificeren die ware bevrijding willen en degenen die komen om valstrikken voor u te zetten. Bid nooit tweemaal voor een heks voor wie gij reeds gebeden hebt, en die de eerste maal vrijwillig haar zonden en sommige van haar werken van hekserij verborgen heeft gehouden. Dit soort heksen zijn agenten van satan op een missie tegen u.


Alvorens te bidden voor een agent van satan, vraag hem eerst om zich te geruststellen dat al zijn werken van tovenarij beleden zijn. Als hij u verzekert dat hij al zijn tovenarij heeft beleden en alle plannen van satan heeft ontmaskerd, bid dan voor hem met geloof volgens het onderscheidingsvermogen of de openbaring die de Heer u zal geven. Als hij eerlijk is geweest, zal hij worden bevrijd. Maar als dezelfde agent van satan later terugkomt om uw vergiffenis te vragen door u te vertellen dat hij tijdens zijn biecht had gelogen door sommige van zijn toverijwerken te verbergen, terwijl hij u vraagt om opnieuw voor hem te bidden, weet dan dat u te maken hebt met een agent van satan die op zending achter u is. Verspil geen seconde om weer voor hem te bidden. Dit is meestal het werk van agenten van satan die vrouwen zijn. Ze zijn geduchte heksen.


Tot slot vind ik het belangrijk dit fundamentele punt te benadrukken: Evenzeer als u eraan moet onthouden dat persoonlijke bevrijding voor u geen middel mag zijn om uw zonden te verbergen, evenzeer als u eraan moet onthouden dat u niet telkens uw hele leven voor iedereen moet blootgeven onder het voorwendsel dat u bevrijding zoekt. Deze nauwkeurigheid is des te noodzakelijker daar vele tovenaars, die door onwetendheid herders worden genoemd, de mensen dwingen al hun zonden in het bijzijn van iedereen te belijden, als voorwaarde om bevrijd te worden. Deze praktijk is satanisch. Vlucht voor deze tovenaars. Het is een val die ze voor u zetten. Het doel van deze agenten van de Hel is enerzijds om u te vernederen en onnodig met u te pronken, en anderzijds de geest en gedachten te verontreinigen van allen die naar uw bekentenissen zullen luisteren. Deze praktijk komt uit de wereld van de duisternis.


Kinderen Gods en Dienaren Gods over de gehele wereld, allen die Jezus Christus als uw Meester hebben, neemt van nu af aan ogenblikken van vasten en gebed, om de Heer te smeken u de Elia te zenden die Hij u voor de laatste opwekking heeft beloofd, zonder wie hij dit geslacht zal vervloeken. Vermenigvuldig vasten, gebeden en smeekbeden!


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden