Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Nota Bene

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

HET VUUR VAN GOD

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


1- Inleiding


Het is op het uiterste onmogelijk om over Geestelijke Strijd te spreken, om nog maar te zwijgen van Gods Vuur. Het Vuur van God, dat het favoriete wapen van de ware Soldaten van Christus is geworden, is ook een zeer gevreesd wapen van satan en zijn agenten. Dit wapen is des te meer gevreesd omdat het wordt aangevallen door bepaalde ijverige agenten van satan, die sluwheid gebruiken om de Kinderen van God te brengen om het niet meer te gebruiken. Aangezien de argumenten die deze tovenaars gebruiken om de Kinderen van God op een zijspoor te zeten uit de Bijbel komen, is het belangrijk dat we niet onze armen over elkaar doen en dat we deze agenten van de Hel niet laten door te gaan de verwarring in de geesten van de Soldaten van Christus te zaaien, en zo de dynamiek van de Geestelijke Oorlogsvoering van de dienaren van Christus doorbreken.


Ik vond het nodig om dit onderwerp te behandelen, enerzijds om deze onwetende kinderen van God gerust te stellen, die al in de val liepen van het geloof in het gif van de agenten van de Hel, die de indruk wekken door hun trucs dat men ervoor moet oppassen dat men demonen en agenten van satan niet schaadt en dat het een zonde zou zijn om demonen en agenten van satan te slaan met Gods Vuur. Het feit dat deze tovenaars een passage uit de Bijbel gebruiken om hun leugens te ondersteunen, doet onwetende christenen bezwijken.


Ik heb ervoor gekozen om deze leer over het Vuur van God te ontwikkelen, aan de andere kant, om voor eens en voor altijd de mond te sluiten van deze agenten van satan die er alles aan doen om de Kinderen van God op een zijspoor te zetten uit Geestelijke Oorlogsvoering, door te proberen om aan te tonen dat het gebruik van het Vuur van God in Geestelijke Oorlogsvoering, niet bijbels is. Deze slangen vertellen u in hun verleiding dat Jezus niet heeft gevraagd om Gods Vuur op demonen te sturen. Omdat ze weten hoe ze de betekenis van sommige Bijbelverzen kunnen verdraaien om hun bezweringen te rechtvaardigen, citeren ze u de passage van Lucas 9:51-56.


2- Wat zegt Lucas 9:51-56?


"51En het geschiedde, toen de tijd vervuld was, dat hij van hier genomen zou worden, dat hij zijn aangezicht keerde, om naar Jeruzalem te reizen. 52En hij zond boden voor zich uit; die gingen, en kwamen in een vlek der Samaritanen om herberg voor hem te bestellen. 53En zij namen hem niet aan, omdat hij zijn aangezicht gekeerd had om naar Jeruzalem te reizen. 54Toen nu zijne jongeren Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heer, wilt gij dat wij zeggen, dat Vuur van den Hemel valle en dezen verslinde, gelijk ook Elía gedaan heeft? 55Maar Jezus keerde zich om en bestrafte hen, en zeide: Weet gij niet, wat geestes kinderen gij zijt? 56Des Mensen Zoon is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om te behouden."


Laat me deze leer beginnen door u een element van onderscheidingsvermogen te geven. Onthoud dat al die zogenaamde christenen of predikanten die u op een zijspoor proberen te zetten van Geestelijke Oorlogsvoering door u te vertellen dat het sturen van Gods Vuur op demonen niet bijbels is, demonen zijn. Dit zijn demonen die u op deze manier proberen te intimideren, zodat u het gevecht zult opgeven. Het is in werkelijkheid om zichzelf te beschermen tegen het Vuur van God dat u elke keer in hun kamp stuurt in de naam van Jezus, dat ze u op deze manier intimideren. Het Vuur dat u naar hun kamp stuurt, verteert hen en omdat ze het u niet openlijk kunnen vertellen, gebruiken ze liever sluwheid om u te ontmoedigen.


Laat me nu met u met het onderricht beginnen. Laten we beginnen met deze passage uit Lucas 9:51-56 die tovenaars graag citeren. Wanneer u een paar minuten de tijd neemt om deze passage te onderzoeken, realiseert u uzelf dat alleen de kinderen van God die hun Bijbel niet goed mediteren, worden afgeleid door deze tovenaars. Deze passage is heel duidelijk, en het is niet moeilijk te begrijpen. Ik zal u uitleggen hoe u elke keer moet mediteren op het woord van God, om het goed te begrijpen. U moet in staat zijn om essentiële vragen te formuleren, waarvan de antwoorden u zullen helpen om het onderwerp dat u wilt bestuderen te begrijpen.


3- Essentiële Vragen


Om u een voorbeeld te geven, zal ik deze oefening met u doen. We zullen beginnen met het identificeren van de essentiële vragen die ons zullen helpen om het onderwerp te begrijpen dat we in handen hebben. Deze vragen zijn de volgende:


1- Welke personen wilden de discipelen, Jakobus en Johannes, vernietigen door het Vuur van de Hemel?
2- Waarom wilden de discipelen het Vuur van de Hemel bevelen om deze Samaritanen te vernietigen?
3- Waarom dachten ze Gods Vuur aan te roepen tegen degenen die ze dachten dat ze vijanden van God waren?
4- Waarom had Jezus zich in dit geval verzet tegen het gebruik van dit wapen door de discipelen?


De antwoorden op deze vragen zullen ons toelaten deze leer te begrijpen. Laten we nu deze vragen beantwoorden:


3.1- Welke personen wilden de discipelen, Jakobus en Johannes, vernietigen door het Vuur van de Hemel?


Deze mensen dat de discipelen door het Vuur van de Hemel wilden vernietigen, waren Samaritanen, eenvoudige mensen die Jezus nog niet eens kenden. De Heer zei discipelen dat Hij niet is gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. Ze waren inderdaad mensen dat de Heer wilde redden. Het was dus niet agenten van satan of demonen die dag en nacht tegen ons vechten en die niet gered kunnen worden.


3.2- Waarom wilden de discipelen het Vuur van de Hemel bevelen?


Het is deze wens om de geestelijke strijd te leiden die discipelen bezielde, die ze motiveerde om het Vuur van de Hemel te bevelen om deze Samaritanen te verteren. De discipelen geloofden dat zij er waren, aangezicht Gods vijanden en wilden ze voor deze reden het Geestelijke Gevecht voeren. In hun onwetendheid hadden ze niet begrepen dat deze arme Samaritanen slechts heidenen waren die de heilsboodschap nodig hadden, en dat ze geen vijanden waren.


3.3- Waarom dachten ze Gods Vuur aan te roepen?


De discipelen dachten Gods Vuur aan te roepen tegen degenen die ze dachten dat ze vijanden van God waren omdat ze wisten dat het Vuur van God deel uitmaakte van de gevechtswapens die we tot onze beschikking hebben. Wetende dat we in elk gevecht tegen Gods vijanden al onze wapens moeten gebruiken, inclusief Gods Vuur, waren ze klaar om dit gevaarlijke wapen te gebruiken.


3.4- Waarom had Jezus zich in dit precies geval verzet
tegen het gebruik van dit wapen?


In dit precies geval, Jezus had verzet tegen het gebruik van dit wapen door de discipelen omdat het doelwit waartegen de discipelen dit wapen wilden gebruiken niet het juiste doelwit was. De arme onwetende Samaritanen, tegen wie dit wapen moest worden gebruikt, konden gered worden. Ze waren geen demonen wiens missie is om ons te vernietigen en die niet gered kunnen worden.


4- Wat te Onthouden?


Het is duidelijk uit deze studie, geliefden, dat de discipelen van Jezus heel goed wisten dat het Vuur van God een wapen was voor het Geestelijke Gevecht. Het is ook duidelijk dat Jezus het niet onhandig vond dat de discipelen hadden gedacht voor het Vuur van God als gevechtsinstrument. Ten slotte is het duidelijk dat de reden dat Jezus de discipelen had berispt, was dat de mensen, dat de discipelen wilden aanvallen met het Vuur van God niet noodzakelijk vijanden van God waren.


Tovenaars vertellen ons dat we Vuur niet moeten gebruiken in Geestelijke Oorlogsvoering, alsof wij, Kinderen van God, het gebruik van vuur hebben uitgevonden. Het Vuur van God is inderdaad een wapen in de strijd, zoals ik u zojuist heb laten zien door de passage van Lucas dat we over hebben gemediteerd. De discipelen Jakobus en Johannes wisten dit en daarom waren zij bereid het te gebruiken.


5- Was Gods Vuur gebruikt in de Bijbel?


De Heer gebruikte het Vuur van God in Zijn strijd tegen Zijn vijanden in Sodom en Gomorra, zoals u het kunt lezen in Genesis 19:1-25.


Genesis 19:1-25 "1En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom en toen Lot hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet, boog zich neder met het aangezicht ter aarde, 2en zeide: Zie toch, mijne heren, neemt toch uw intrek in het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgenvroeg uws weegs gaan. Maar zij zeiden: Neen, wij zullen de nacht op het plein doorbrengen. 3Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij hem hun intrek en kwamen in zijn huis; en hij bereidde voor hen een maaltijd en bakte ongezuurde koeken, en zij aten. 4Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd,


5en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. 6Toen ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe, 7en hij zeide: Mijn broeders, doet toch geen kwaad; 8zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap hebben gehad; laat mij die tot u naar buiten brengen en doet met haar, zoals goed is in uw ogen; alleen doet deze mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen. 9Maar zij zeiden: Ga op zij! En zij zeiden: Deze ene is als vreemdeling komen vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen! Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En zij drongen sterk op tegen de man, tegen Lot, en kwamen naderbij om de deur open te breken. 10Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot tot zich naar binnen en sloten de deur.


11En de lieden, die bij de ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid, van klein tot groot, zodat zij zich tevergeefs moeite gaven om de ingang te vinden. 12Toen zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voer hen uit deze plaats, 13want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar voor de HERE; daarom heeft de HERE ons gezonden om haar te verwoesten. 14Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen, en zeide: Staat op, verlaat deze plaats, want de HERE gaat de stad verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand, die schertste. 15Toen de dageraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt. 16En toen hij talmde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat de HERE hem wilde sparen, en leidden hem uit en brachten hem buiten de stad.


17En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zeide een van hen: Vlucht om uws levens wil; zie niet om, en sta nergens in de Streek stil; vlucht naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt. 18En Lot zeide tot hen: Neen toch, mijn heer. 19Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in het leven te behouden, maar ik zal niet naar het gebergte kunnen ontkomen, zonder dat het onheil mij achterhaalt en ik sterf. 20Zie toch, gindse stad is dicht genoeg bij om daarheen de wijk te nemen; zij is maar klein; laat mij toch daarheen vluchten; zij is immers klein? Dan zal ik in het leven blijven. 21Toen zeide hij tot hem: Zie, ik zal u ook in dit opzicht ter wille zijn, dat ik de stad, waarvan gij gesproken hebt, niet zal omkeren. 22Haast u, vlucht daarheen, want ik zal niets kunnen doen, voordat gij daar aangekomen zijt. 23Daarom noemt men die stad Soar. De zon was over de aarde opgegaan, toen Lot te Soar aankwam. 24Toen liet de HERE zwavel en Vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de Hemel; 25en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem."


Elia gebruikte Gods Vuur in zijn strijd tegen Gods vijanden, zoals u het kunt lezen in 2Koningen 1:1-15.


2Koningen 1:1-15 "... Toen zeide hij: Dat is de Tisbiet Elia. 9Daarop zond hij tot hem een overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze klom tot hem op - want zie, hij zat op een bergtop - en sprak tot hem: Man Gods, de koning beveelt: daal af! 10Toen antwoordde Elia en sprak tot de overste over vijftig: Indien ik dan een man Gods ben, laat er dan Vuur van de Hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde Vuur van de Hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal. 11Wederom zond hij tot hem een andere overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze nam het woord en zeide tot hem: Man Gods, zo beveelt de koning: haast u, daal af! 12Toen antwoordde Elia en sprak tot hen: Indien ik een man Gods ben, laat er dan Vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde Gods vuur van de Hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal.


13Wederom zond hij een derde overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze derde overste over vijftig klom tot hem op, kwam nader en knielde voor Elia; hij smeekte hem en zeide tot hem: Man Gods, laat toch mijn leven en het leven van deze uw vijftig knechten kostbaar zijn in uw ogen. 14Zie, vuur is van de hemel neergedaald en heeft de eerste twee oversten over vijftig met hun vijftigtallen verteerd. Nu dan, laat mijn leven kostbaar zijn in uw ogen. 15Toen sprak de Engel des HEREN tot Elia: Daal met hem af, vrees niet voor hem. En hij stond op en daalde met hem af naar de koning."


6- Vlees en Bloed


Hier is nog een andere passage die satan's agenten gebruiken om Gods Kinderen op een zijspoor te zetten van Geestelijke Oorlogsvoering. Efeziërs 6:12 "Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten." De agenten van de Hel worden gedwongen om de betekenis van Gods woord te verdraaien elke keer als ze ons willen bevechten. Maar het woord van God verwart hen altijd, zodat om te kunnen om het gebruiken, gedwongen ze worden om de betekenis ervan te verdraaien. Laten we deze passage samen onderzoeken. De Heer zegt ons hier dat we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed.


6.1- Wat is "Vlees en Bloed"?


"Vlees en bloed' staat voor normale mensen die niets te maken hebben met de wereld van de duisternis, als deze Samaritanen, dat de discipelen door het Vuur van God wilden vernietigen. "Vlees en bloed' heeft niets te maken met de agenten van satan wiens missie is om tegen God te vechten, en ons te bestrijden. "Vlees en bloed" heeft niets te maken met die demonen die gezworen hebben ons te vernietigen.


6.2- Wie zijn de overheden, machten
en prinsen van deze wereld van duisternis?


De overheden, de machten, prinsen van deze wereld van duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten, tegen wie wij moeten strijden, zijn al die demonen, die boze geesten en andere satans agenten die ons elke dag hevig bevechten en die gezworen hebben om ons de Hemel te laten missen. Begrijp daarom nogmaals, geliefden, dat al degenen die al deze verzen citeren om te proberen u te ontmoedigen, demonen zijn. Zij weten heel goed wat het effect is dat het Gods Vuur, dat u zendt, op hen en in hun kamp maakt. Het is in hun wanhoop dat ze proberen om de betekenis van Gods woord te verdraaien, zodat de strijd die u voert te stoppen. Val nooit in de valkuil van het luisteren naar hen.


Deze tovenaars vertellen u over "Vlees en bloed". Stel ze deze eenvoudige vragen: Over wie had de Heer het Vuur van God in Sodom en Gomorra gegoten? Over wie heeft Elia het Vuur van God in Samaria gegoten? Wees niet verbaasd dat ze u vertellen dat deze gevallen in het Oude Testament stonden. U weet al dat ze u elke keer als ze vast komen te zitten, proberen te doen geloven dat het Oude Testament geen deel meer uitmaakt van de Bijbel.


Het volk over wie de Heer het Vuur van God in Sodom en Gomorra had gegoten, en zij over wie Elia het Vuur van God in Samaria had gegoten, zijn wat we door onwetendheid "Het vlees en bloed" kunnen noemen. Weet dat het niet omdat sommige agenten van satan menselijke vormen aannemen om God beter te bestrijden en ons te vernietigen, is dat u ze moet verwarren met "Vlees en bloed".


Kinderen van God, ik geloof dat dit onderricht over het gebruik van Gods Vuur in het Geestelijke Gevecht nu voor ieder van u duidelijk genoeg is en dat geen enkele agent van de Hel ooit nog in staat zal zijn om u te destabiliseren in uw impuls voot het gevecht, met hun bezweringen, met de leugens die ze maken in hun wereld om u te ontmoedigen. Ik dank God!


7- Is het Vuur van God een wapen voor de Strijd?


We hebben dit zojuist gedemonstreerd. Het Vuur van God is inderdaad een wapen voor Geestelijke Oorlogsvoering. Onthoud eens en voor altijd, geliefde Soldaten van Jezus Christus, dat het Vuur van God voor ons een oorlogswapen is, een zeer effectief wapen dat u regelmatig moet gebruiken om het kamp van satan te vernietigen. Laat u nooit meer intimideren door deze demonen zogenaamde christenen of pastoors, die u vertellen dat de strijd die u voert niet bijbels is. Ze zeggen tot u dat om u de strijd te laten stoppen. Het Vuur van God dat u over hen en in hun kamp zendt, verteert hen zeer goed, en ze lijden er aan het serieus, ook al doen zij vaak alsof zij het niet voelen. Ze verstoppen zich vaak om te huilen. Het Vuur van God laat vaak zelfs sporen en plaquettes achter op hun lichaam en ze proberen ze zo goed mogelijk te verbergen. Ik moedig u dan ook aan om het zenden van Gods Vuur, op alle agenten van de Hel, te intensiveren, om hen te vernietigen en al hun plannen tegen ons te vernietigen.


8- Heeft Jezus het gebruik van Gods Vuur verboden?


We hebben het net samen bestudeerd. Jezus verbood nooit het gebruik van Gods Vuur in de Geestelijke Oorlogsvoering. De reden waarom Jezus Zijn discipelen die dit wapen wilden gebruiken, had berispt, is dat het doelwit waartegen dit wapen moest worden gebruikt, niet het juiste was. Het Vuur van God is een wapen dit moet worden gebruikten tegen demonen en satans agenten wiens missies zijn ons te vernietigen, niet tegen de arme heidenen die Jezus nodig hebben. Sommige agenten van de Hel zullen niet aarzelen om u te vertellen dat demonen ook gered kunnen worden. Laat dat u niet verrassen. Hadden sommige van hun broers ons niet verteld dat Judas Iskariot berouw had?


9- Conclusie


Geliefden en geachte broeders in Christus, dit onderwerp over het Vuur van God is voor ons meer een element van onderscheidingsvermogen dan een onderricht. In werkelijkheid kan geen enkel echt kind van God een probleem hebben met het gebruik van Gods Vuur als wapen van Geestelijke Oorlogvoering.


U zult nooit een echt kind van God zien dat zoveel van demonen houdt dat hij ze wilt beschermen tegen het Vuur van God. U zult nooit een echt kind van God de zaak van demonen zien verdedigen. U zult nooit een waar kind van God zien dat aan andere kinderen van God vraagt om te stoppen met het zenden van Gods vuur in het kamp van demonen. U zult nooit een echt kind van God zien die sluwheid gebruikt om te voorkomen dat andere kinderen van God de demonen slaan met het vuur van God. U zult nooit zien dat een echt kind van God andere kinderen van God intimideert door bijbelse verzen waarvan ze de betekenis verdraaien, om het zenden van het Vuur van God in het kamp van demonen te stoppen.


Onthoud goed dat hun verklaring dat Jezus niet gevraagd heeft om demonen en andere boze geesten met het Vuur van God te slaan, pure intimidatie is. Elk waarachtig kind van God weet dat zijn ergste vijanden satan, zijn demonen en al zijn agenten zijn. Elk waar kind van God weet zeer goed wat hij elke dag lijdt aan satan en zijn demonen. Om deze reden kan geen enkel echt kind van God verontwaardigd zijn tegenover het zenden van Gods Vuur in het kamp van satan. U zult nooit een echt kind van God zien dat demonen en satans agenten verdedigt.


Zoals wij, Kinderen van God, bidden en pleiten voor onze broeders en zusters in Christus, zo bidden en pleiten ook satans agenten voor demonen en andere agenten van satan, die niemand minder zijn dan hun broeders en medewerkers. Als u minstens één reden kent die een echt kind van God medelijden met demonen kan geven en demonen en dienstknechten van satan kan beschermen, deel dit dan met ons.


Onthoud ten slotte, geliefden, dat het Vuur van God inderdaad deel uitmaakt van onze wapens in de Geestelijke Oorlogsvoering. Onthoud ook dat al diegenen die u proberen te intimideren zodat u niet langer Gods Vuur in het kamp van satan stuurt, demonen zijn. Het zijn dienaren van satan die zichzelf willen beschermen, en hun broeders en hun medewerkers beschermen.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden