Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Nota Bene

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

GETUIGENIS VAN BERNARDA FERNANDEZ

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


Voordat u deze getuigenis leest, raden wij u aan een belangrijk voorbehoud te lezen dat wij hebben gemaakt ten aanzien van getuigenissen. Deze waarschuwing met de titel "Waarschuwing voor Getuigenissen" is te vinden op de website www.mcreveil.org.


Beste vrienden, het verslag dat u gaat lezen is het getuigenis van een dame, Bernarda Fernandez, die het voorrecht had om ontvoerd te worden door Jezus Christus, om het hiernamaals te bezoeken. Deze getuigenis heeft ons wakker gemaakt, en we geloven dat het u niet onverschillig zal laten. Lees het alstublieft, en deel het met anderen.


1- Hier is de getuigenis van mijn eerste reis


Omdat ik die ochtend niet goed was, weigerde mijn man me met rust te laten om aan het werk te gaan. Ik zei hem dat ik niet alleen was. Nadat hij wegging, voelde ik me alsof ik doodging. Dus begon ik mijn vrienden te bellen, zonder mijn schoonmoeder te vergeten. Mijn schoonmoeder antwoordde me: "Bernarda, vandaag zal God je zegenen, heb geen angst". Hetzelfde antwoord kreeg ik van een andere broeder in Christus die ik had gebeld, maar hij voegde eraan toe: "Bernarda, sta op uit uw bed en prijs de Heer, verheerlijk Hem en roep Hem toe". Zo riep ik, ondanks mijn gebrek aan kracht, tot Jezus door te zeggen: "Heer, U bent mijn kracht, kom en help mij". Ik probeerde op te staan, maar mijn krachten gaven me op. Mijn stem kwam niet meer naar buiten, maar in mijn ziel riep ik de Heer uit om me te komen helpen omdat ik doodging. Plotseling werd mijn kamer verlicht door een licht dat eruitzag als een vuur. Onmiddellijk verdween mijn angst en ik zag de engelen naar mijn kamer beneden komen. Ik hoorde ze met elkaar praten. Plotseling verscheen er een mooier wezen dan de engelen. Hij was gekleed in het wit met een gouden gordel. Op zijn borst was in goud geschreven: "Trouw en Waar". Haar gezicht gaf uitdrukking aan Zachtheid en Liefde. Jezus was vóór mij, de Koning der koningen en de Heer der heren.


Jezus kwam naar mij toe en raakte mijn hoofd aan en dan zei tegen mij: "Ik ben Jezus die voor jou gestorven is. Kijk naar deze tekens in mijn handen, ze zijn er nog steeds voor jou. Ik ben van mijn Troon der Glorie neergedaald om tot jou te spreken; er zijn veel dingen in jouw leven waar je zich van moet afkeren. Je bent lui en boos, deze dingen doen mijn kinderen pijn. Bovendien wil Ik geen christenen met 25% of 95%, maar met 100%. Als je naar de Hemel wilt gaan, moet je jezelf heiligen, want Ik ben zelf Heilig; Ik ben gekomen om je op te halen voor een reis". Ik zei tegen hem: "Heer, is dit een zendingsreis?" Hij antwoordde mij "Nee". Toen nam Hij me bij de handen en tilde me op, Hij sprak met eenvoud en Liefde tot me. Hij nam me mee naar mijn slaapkamerraam, Hij keek naar de stad van New York en toen zag ik Zijn gezicht triest worden. Hij huilde en zei tot mij: "Mijn Woord is veel gepredikt, maar het wordt niet gehoord. De zonde van deze stad is vóór mijn Vader opgegaan". De stad zat vol met homoseksuelen, onder hen zaten politici. De Heer zei tegen mij: "Het is een andere Sodom, maar Ik leef nog en Mijn Vaders oordelen zullen spoedig op deze stad vallen". Toen wierp ik mij voor de Heer neer en Hij zei tot mij: "Wees niet bang, want wanneer de oordelen in deze wereld zullen vallen, zal mijn Gemeente niet meer op aarde zijn". Hij nam me mee naar mijn bed en zei dat ik een broer in mijn gemeenschap moest bellen wiens naam Hij me vertelde. Hij zei tegen mij dat ik hem moest vertellen dat mijn geest uit mijn lichaam zou komen en dat hij mijn lichaam niet naar het ziekenhuis of naar de begrafenisondernemingen of naar de autoriteiten moest brengen, maar mijn man te vertellen dat hij degene die de Verrijzenis en het Leven is, moest vertrouwen.


De Heer nam het woord weer op en zei: "Ik die het leven geeft, ik neem je geest, maar je zult terugkomen en tegen de mensen zeggen dat ze mij ten volle moeten vertrouwen. Wie in mij gelooft, zal nooit sterven". Johannes 11:26. Hij strekte zijn hand uit en ik zag dat er nog een lichaam uit mij was gekomen. Ik was gekleed in het wit en scheen als het lichaam van de Heer. Hij zei tegen me: "Kijk! Dit is het lichaam dat Christenen die Mijn woord gehoorzamen, spoedig zullen hebben". Ik merkte dat ik door de muren kon gaan. De Heer die mijn hand vasthield, zei tegen mij: "Kijk!" Toen ik me omdraaide, zag ik mijn lichaam zonder de geest, Hij legde me uit dat mijn fysieke lichaam nutteloos was, dat het slechts stof was en dat bij overlijden, het terugkeert naar stof, net als het fysieke lichaam van iedereen. Hij voegde eraan toe dat het nieuwe lichaam dat ik had een glorieus lichaam was en dat dit de geest is die Hij de Mens gaf.


Ik dacht dat Hij me naar de Hemel zou brengen, maar dat was eerst niet het geval. We zijn door een tunnel op de bodem van de aarde naar beneden gegaan. Toen we een bepaalde plaats naderden, voelde ik een ondraaglijke geur. Ik zeg: "Heer, ik wil niet naar deze plek gaan". Maar we zijn binnengekomen; deze plek was erg donker en onleefbaar. Ik hoorde mensen lijden, huilen en schreeuwen. Aan het einde van de tunnel zaten we op een rots en de Heer zei tegen me: "Kijk"! Toen ik keek, zag ik mensen voor me die in een toestand van lijden verkeerden. In de Hel, mensen huilen alleen maar.


Mijn lieve broeders en zusters, ik had me net gerealiseerd dat de Hel Echt is. Ik huilde, huilde, door te kijken naar de Heer, Hij zei tegen mij: "Onthoud wat je zag, vergeet het nooit". Ik keek naar de Hel, mensen schreeuwden: "Auw! Auw! Auw!" Het is voor altijd, het is voor altijd, pijn en haat tot in alle eeuwigheid. Ik wendde me tot de Heer en vroeg Hem: "Is er iemand van mijn familie in deze Hel?" Hij antwoordde me: "Ik sta niet toe dat je een lid van je familie ziet". Ik vroeg Hem opnieuw: "Is er iemand die ik hier ken?" "Ja", zei de Heer tegen mij, "en Ik zal je toestaan hem te zien". Ik zag meteen een jongeman uit de diepten van de Hel opstaan, het was Alexander. Ik ontmoette deze jongeman tijdens een evangelisatiecampagne in de Dominicaanse Republiek, waar ik met mijn man was. Tijdens deze Evangeliecampagne hoorde ik een hoorbare stem tegen me zeggen: "Sta op en ontmoet Alexander die zal langskomen. Zeg hem dat hij de boodschap niet moet afwijzen, want Ik geef hem nog een laatste kans". Deze stem was die van de Heer, ook al zag ik Hem niet.


Ik vertelde Alexander wat de Heer me had verteld. Dit is wat zijn antwoord was: "Gij, Christenen, zijn jullie allemaal dwazen, jullie bedriegen mensen door te zeggen dat Jezus Christus terugkomt, ik, Alexander, ik denk niet dat dit allemaal waar is". Ik zei tegen hem: "Alexander, God geeft leven en neemt het weg wanneer Hij dat wil; Alexander, je zult spoedig sterven". Hij antwoordde me: "Ik ben te jong om te sterven, ik heb nog vele mooie jaren van vreugde over op deze aarde". Deze kans was inderdaad de laatste voor Alexander. Wat weet je er voor jou ook van, geachte lezer? Drie weken later, Alexander stierf terwijl hij dronken was. Zijn bestemming was die plaats van kwelling waar ik hem zag, de Hel. De Bijbel zegt duidelijk dat dronkaards niet naar de Hemel zullen gaan. (Galaten 5:21). Door naar de mensen in de Hel te kijken, zag ik Alexander aangevallen worden door twee grote wormen. Hij schreeuwde: "Auw! Auw! Auw!" Hij werd gekweld. Hij herkende me en zei tegen mij: "Ik heb deze laatste kans verwaarloosd en hier ben ik vandaag aan het lijden, maar als je terugkeert naar de aarde, ga dan naar mijn huis en zeg tegen mijn familie dat ze in Jezus Christus moeten geloven en Zijn woord moeten gehoorzamen, om niet waar ik ben te komen".


Toen liet de Heer mij duizenden mensen zien die in deze Hel lijden en Hij zei tot mij: "Zie je, sommige van deze mensen kenden mij toen zij op aarde waren. Er zijn nog steeds veel mensen op aarde die op straat lopen zonder te weten waar ze naartoe gaan, maar weet dat de weg naar de Hemel heel klein is en dat deze nog krapper zal zijn; er zullen beproevingen op aarde komen, zodat je gezuiverd wordt als goud, maar vrees niet, Ik ben vóór u als een machtige krijger". Ik vroeg Hem: "Zijn er Christenen in deze Hel?" Hij antwoordde me: "Ja, weet je waarom? Ze hadden in me geloofd, maar ze liepen niet volgens mijn Woord. Veel Christenen gedragen zich alleen goed als ze in de tempels zijn, in het bijzijn van hun voorganger en in het bijzijn van hun familie. Maar ze hebben het ernstig mis; de ogen van mijn Vader zien alles en Hij hoort al uw woorden, waar u ook bent. Vertel Mijn volk dat het tijd is om een onberispelijk leven voor het aangezicht van mijn Vader, van de duivel en van de wereld te leiden. De duivel mag geen reden hebben om mijn volk te beschuldigen en de wereld mag niet met de vinger naar mijn volk wijzen. Zoek heiliging en toewijding".


Daarna gingen we naar een plek waar een meer van vuur was. Toen we dit meer naderden, voelde ik een zeer slechte geur en de Heer zei tegen mij: "Wat je daar ziet is de vijver van vuur, die al klaar is voor de duivel, de valse profeet en de antichrist. Ik heb dit niet voor de mens voorbereid, maar daar, zullen er allen komen die weigeren Mij als Verlosser te aanvaarden, maar ook zij die niet volgens Mijn woord leven". Op dat moment zag ik Jezus huilen en Hij zei me weer: "Er zijn meer mensen die zich verliezen dan degenen die naar de Hemel gaan". En Jezus liet me het aantal mensen zien dat per minuut stierven en Hij zei tegen me: "Kijk! Hoeveel zichzelf verliezen! Mijn Gemeente slaapt en toch heeft het mijn kracht ontvangen, het heeft mijn woord en de Heilige Geest maar het slaapt. Op aarde zijn er mensen die prediken dat de Hel niet bestaat. Ga ze vertellen dat deze plek echt is". Ik was heel ver van deze plaats, maar ik voelde de hitte naar me toe komen. We kwamen uit de diepten van de aarde en bereikten de Hemel. We waren doorgegaan met klimmen en kwamen bij een andere Hemel. In deze Hemel liet de Heer me de zon en de sterren zien en Hij zei tegen mij: "Kijk naar deze sterren, Ik noem ze allemaal bij hun naam; je ziet deze zon, het is door Mijn kracht dat het de goede personen en de kwade personen verlicht, maar er zal een dag komen waarop de zon niet meer zal schijnen, alles zal donker zijn".


We waren blijven klimmen en kwamen aan in de Hemel waar God woont. Er stonden daar prachtige huizen. Ik kon de muren van deze zeer hoge huizen van goud en edelstenen en twaalf pareldeuren zien. Ik dacht dat ik er niet in kon komen, maar de Heer keek me aan en zei tot mij: "Wil je binnenkomen?" "Oh ja, Heer! Ik wil het." "Nou, kom binnen! Want Ik ben zelf de deur". Op dat moment kwam ik door een kostbare deur binnen en zag ik een tuin met prachtige bloemen. "Wil je deze tuin binnengaan? Dus ga je gang, want ik heb het voor jou en Mijn volk voorbereid". Toen ik deze tuin binnenkwam, begon ik bloemen te plukken en boeketten van bloemen te maken. Ik rende van de ene kant van deze tuin naar de andere als een klein meisje. De bloemen die ik geplukt heb waren van verschillende kleuren met een aangename geur. Toen riep Jezus iemand. Hij was een sterke en zeer mooie engel. Hij zei tot mij: "Zie je deze, het is de Aartsengel Michaël, hij is degene die mijn Leger leidt. Kijk nog eens!" Ik zag een machtig leger te paard en Jezus zei tegen mij: "Het is niet een leger van Mens, maar die van mijn Vader. Dit leger staat ter beschikking van de werkelijk wedergeboren Christenen; wees niet bang, want het is machtiger dan het leger in de wereld".


Toen liet Hij me een andere Engel zien. "Deze", zegt de Heer tegen mij, "is de boodschapper van de Christenen die mijn woord gehoorzamen". Ik was blij dat te horen. Jezus zei tegen mij: "Wees aandachtig! Ik ben de God van Abraham, de God van Mozes, de God van Elia, degene die het vuur uit de Hemel liet vallen; Ik ben nooit veranderd. Ik zal je de toestand laten zien waarin mijn volk leeft in deze laatste dagen die hem nog resten". De Heer zei tegen me: "Wees voorzichtig met wat Ik je zal laten zien". Ik begon zwakke en vermoeide Christenen te zien. De Heer stelde me de volgende vraag: "Denk je dat Ik deze Gemeente in zijn huidige staat kan wegnemen?" En Hij zei tot mij: "De Christenen die Ik ga wegnemen zullen glorieus, triomfantelijk, zonder vlekken, zonder rimpels zijn. Er zijn leugens onder mijn volk, heel weinig Liefde, mijn volk is verdeeld. Ik heb je in deze laatste dagen de toestand van de Christenen laten zien. Nu zal Ik je laten zien hoe de Christenen van de Vroege Gemeente liepen.


Deze broeders en zusters waren gevuld met de glorie van God. Ze vastten en baden voortdurend; ze predikten mijn woord zonder enige angst. Maar de Christenen van nu geloven dat Ik veranderd ben, geloven ze ook dat de Heilige Geest veranderd is. De grootste fout van Christenen van vandaag is dat ze zichzelf een routinematig leven hebben gecreëerd dat door de mens is geprogrammeerd. Zij vergaten dus dat de boodschappen uit de Heilige Geest komen en van bovenaf komen. Vertel mijn bedienden, de pastoors, dat het tijd is om deze routineprogramma's te beëindigen, en u zult een kracht in uw midden zien werken, de Heilige Geest, dezelfde die vroeger in de Vroege Gemeente handelde. Hij zal wonderen in grote aantallen verrichten, het opwekken van de doden. De Heilige Geest is nog steeds dezelfde, jullie zijn degenen die veranderd zijn". Christenen, het is tijd voor jullie om terug te keren naar het leven van de Vroege Gemeente. Toen verliet ik deze prachtige tuin en kwam ik aan in een prachtige golden straat en de Heer zei tegen me: "Bevoel! Ja, het is goud. Ga en vertel mijn kinderen dat ze zeer binnenkort deze gouden straten zullen bewandelen door de hand van degene die het leven geeft". Openbaring 21:10-15.


Oh! Het is zo goed om door deze gouden straten te lopen! Toen zag ik een mooie Troon omringd door Engelen, Aartsengelen en Serafijnen, die steeds weer prezen degene die op de Troon was. Zij zeiden: "Heilig, heilig, heilig, is de Almachtige Heer God, de Hemelen en de aarde zijn vervuld met Zijn Glorie. Amen!" "De tijd is gekomen om zuivere handen op te heffen om Mij te loven". Tegelijkertijd zag ik een rivier van levend water uit deze troon komen, ik zag ook de boom des levens en aan de andere kant zag ik de regenboog en de kristallen zee. Dus vroeg ik de Heer: "Wie zit er op de troon?" Hij antwoordde mij: "Hij is mijn Vader, de Heer van de Legers". Ik zei tot Hem: "Laat mij de Vader zien", "Nee, het is nog geen tijd", zei de Heer tegen mij. Ook al zag ik de Vader niet, Degene die op de troon zat was Machtig. Ik zag donder en bliksem uit die troon komen, en toen hoorde ik lof. Jezus zei tegen mij: "Hoort je deze lof? Dit zijn de lof van de verlosten".


Ik zag zeven engelen die elk een gouden beker vasthielden en zeven andere engelen die elk een trompet vasthielden. "Heer, wie zijn deze engelen?" En Hij antwoordde me: "De zeven schalen dat de engelen vasthouden, zijn vervuld met de toorn van God; zij zullen spoedig worden uitgestort en wanneer de bazuinen zullen klinken, zal mijn Gemeente (de Christenen die leven naar de wil van mijn Vader) weggenomen zijn. Het zal niet langer op aarde zijn tijdens de grote verdrukking. Voordat de antichrist zich manifesteert, deze man van de zonden, zal mijn Gemeente de laatste geluiden van de bazuinen horen en het zal mij in de lucht ontmoeten".


Ik was er, beste vriend, vóór een machtige troon, ik had geen idee meer van de tijd. Een moment nadat, Jezus mij heeft laten zien hoe Zijn Gemeente (de ware Christenen) zal worden weggenomen! Ik zag in dit visioen duizenden mensen verdwijnen. Dit gebeurde over de hele wereld, televisie en radio gaven het nieuws van deze verdwijning. De kranten door grote rode krantenkoppen, gaven ook het nieuws. De Heer zei tegen mij: "Het nieuws zal spoedig komen. Als de oordelen van mijn Vader nog niet op aarde zijn gevallen, is dat te danken aan de Christenen die mij trouw zijn, degenen die mij liefhebben". Daarna zag ik de man van de zonde verschijnen door tegen de bewoners van de aarde te zeggen: "Ik breng u vrede en veiligheid" en onmiddellijk waren de mensen de gebeurtenis die net had plaatsgevonden al vergeten.


Jezus zei tegen mij: "Kijk goed en wees aandachtig". Ik zag in het visioen de zeven engelen met de zeven kommen. Beste vriend, wat er gebeurde was moeilijk te zien; ik zag de engelen de zeven schalen van Gods toorn over de aarde uitstorten. De trompetten begonnen te klinken. Gods oordelen vielen op de bewoners van de aarde, hele landen verdwenen. De Heer zei tegen mij: "Kijk! Al deze mensen maakten deel uit van mijn Gemeente, sommigen waren predikanten". Ik begreep dit alles niet goed, ik vroeg dus aan Jezus: "Hoe komt het dat uw volk zo talrijk is gebleven in de grote verdrukking? Hoe komt het dat er onder hen, predikanten zijn die Uw woord predikten?" Jezus antwoordde mij: "Ja, ze hebben mijn woord gepredikt, maar ze leefden niet volgens dat woord". Toen liet de Heer me een andere menigte voorgangers zien en zei tegen mij: "Deze voorgangers predikten mijn woord niet, omdat zij ten tijde van hun leven geloofden dat Mijn woord zich niet aan deze eeuw aanpaste, zoals mijn woord geschreven staat. Ze hadden veel aandacht voor degenen die de hoogste tiende gaven omdat ze geïnteresseerd waren in het materiaal. Ga en vertel Mijn dienaren dat Ik ze geroepen heb, dat Goud en Zilver van Mij zijn en dat Ik hen volgens mijn grootheid en glorie zal geven. Zeg hen dat ze mijn woord moeten prediken zoals het is geschreven. Veel mensen geven een andere interpretatie aan mijn woord. Mijn woord is mijn woord, het kan niet veranderd worden. Het moet gepredikt worden zoals het geschreven staat. Er zijn veel mensen onder mijn volk die mijn woord verdraaien voor hun voordeel".


Daarna kwamen we in een woonkamer in dit nieuwe Jeruzalem en de Heer zei tegen mij: "Wat je ziet is het Paradijs". In het Paradijs zag ik de Apostelen en vroeg Hem: "Heer, waar is Abraham?" Ik verwachtte een oude man te zien, maar plotseling zag ik een jongeman van ongeveer 25 jaar oud naderen. Jezus zei tegen mij: "Dit is Abraham, de vader van het Geloof". De Heer riep een vrouw van onuitsprekelijke schoonheid, zoals alle vrouwen die ik daar had gezien en Hij zei tegen mij: "Daar komt Maria! Ga en zeg tegen iedereen dat Maria niet de koningin van de Hemel is, dat Ik de Koning van de Hemel ben, de Koning der koningen, de Heer der heren; degene die zei: Ik ben De Weg, De Waarheid en Het Leven. Alleen door Mij, Jezus Christus, bereikt men de Hemel (Johannes 14:6-7). Ga deze geblinddoekte mensheid vertellen dat er niet zoiets bestaat als een vagevuur, want als dat er een was, had Ik het je laten zien. Maar er is de Hel, de vijver van vuur, het kostbare Jeruzalem en het paradijs dat Ik je heb laten zien. Maar zeg hun dat er geen vagevuur is; zeg hun dat het een leugen van de duivel is en dat er geen vagevuur is".


Toen leidde Jezus me naar een Arsenaal van kronen. "Dit zijn de kronen van het leven". De Heer vroeg me: "Wat zie je?" Ik zag mijn christelijke gemeenschap, ik zag de gelovigen van die gemeenschap zingen en prediken, dus ik vroeg het aan Jezus: "Waarom staan de namen van de gelovigen in mijn gemeenschap niet in dit boek?" En Hij zei tegen mij: "Vanwege de slechte daden die ze op aarde doen". Na dit alles, stond de Heer mij toe om terug te keren naar de aarde.


2- Hier is de getuigenis van mijn tweede reis


Op een dag waren we in een gebedsbijeenkomst, we waren twintig mensen. Het eerste wat we hadden gedaan, zoals we gewoonlijk doen, was om de Heer te prijzen en te aanbidden. Plotseling voelden we de aanwezigheid van God met zo'n kracht dat het als de dag van Pinksteren was. Ik herinner me dat de moeder van mijn man, een zeer oude vrouw, maar zeer actief in het werk van de Heer, me kwam vertellen: "Bernarda, er moet de stem een beetje zachter laten vallen tijdens de lof omdat we veel lawaai maken". Het was waar, de lof klonk als het geluid van een waterval. Ik stond op met de bedoeling om mijn broeders te vertellen dat ze hun stem moesten laten zakken toen ik de stem van de Heer me hoorde zeggen: "Zeg niets! Want als er in de wereld lawaai is, zorgt niemand ervoor, dus waarom zouden jullie de lof stoppen?"


Dus bleven we de Heer prijzen en verheerlijken en ik voelde dat er iets heel groots ging gebeuren. Plotseling herinnerde ik me de woorden die de Heer mij had toevertrouwd toen ik met Hem meeging. Hij had me gezegd: "Ik zal terugkomen om je mee te nemen". Plotseling zag ik een fel licht die mijn huis overstromen. Al mijn broeders hebben ook dit licht gezien. Allen knielden voor de kracht van deze levende en ware God. Ik wist niet wat ik moest doen, ik stond onbeweeglijk. Dit licht werd steeds groter en kreeg een menselijke vorm. Ik had de Heer Jezus Christus vóór me met een zekere blik en een mooi gezicht vol liefde. Ik heb nog nooit zo'n schoonheid op aarde op het gezicht van een mens gezien. Hij benaderde elk van mijn broeders. Op het moment dat ik mijn broeders wilde vertellen dat de Heer was gekomen om me mee te nemen, op dit moment waren mijn woorden in tongen (1Korintiërs 14:39-40).


De Heer kwam naar mij toe. Alleen door naar me te kijken, kwam mijn geest uit mijn lichaam. Ik was in de lucht en kon alles zien wat er in mijn huis gebeurde. Ik zag mensen tot het deur aanbellen, toen mijn man de deur ging openen, stonden er twee politieagenten aan de deur. De politieagenten zeiden: "We hebben geleerd dat hier een vrouw is gestorven; daarom zijn we hier". Mijn man antwoordde hen: "Nee, hier, komen we bijeen om de Heer te prijzen en te aanbidden". De politieagenten geloofden niet veel, maar ze konden niet binnenkomen. Ze zeiden: "Oké, ga door, maar maak niet te veel lawaai!". Ik was in de lucht toen ik dit alles zag. Jezus nam mijn hand en we vertrokken naar de Dominicaanse Republiek. Toen we in de hoofdstad aankwamen, zei de Heer tegen mij: "Er zijn twee grote zonden dat dit volk voor het aangezicht van mijn Vader begaat, namelijk hekserij en afgoderij". Ik zag zelf de mensen van dit land naar de tovenaars en fetisj-priesters rennen…


Daarna nam de Heer me mee naar Venezuela en Mexico. In Venezuela was ik in de luchten met Jezus, maar ik zag mensen zich overgeven aan magie, fetisjisme en hekserij. In Mexico zag ik mensen samenkomen om demonen te aanbidden. De Heer zei tot mij: "De afschuw van deze zonde is tot naar mijn Vader op gegaan. Het eerste teken dat Ik je als waarschuwing geef is dat er een aardbeving in Mexico zal plaatsvinden; als de mensen van dit land niet veranderen om naar Mij terug te komen". Toen ik terug op aarde kwam, ging ik deze Boodschap aan Mexico geven, maar de mensen luisterden niet en onlangs werd Mexico getroffen door een vreselijke aardbeving.


In de lucht, zegt de Heer mij dat de hand van Zijn Vader over de bewoners van de aarde is uitgestrekt. Ik zag de zee met gigantische golven oprijzen, ze leken op een monster. Ik zag ook orkanen naar de aarde komen. Ik stelde de Heer de vraag: "Heer, wanneer dit alles zal gebeuren, wat zullen er dan met de Christenen worden?" Hij antwoordde me: "Ga ze vertellen dat, voor degenen die mij trouw zijn, geen enkel van hun haar zal aangeraakt worden". Toen nam de Heer me mee naar een andere plaats. Ik heb plaatsen gezien waar de grond gespleten was. De Heer zei tegen mij: "Binnenkort zullen veel landen worden opgeslokt". Daarna vertrokken we van deze plek om naar een andere plek te gaan waar wateren erg turbulent waren. We zijn door deze wateren gegaan om door een tunnel de bodem van de aarde te bereiken. Ik zag grote deuren. Het was niet dezelfde deuren die ik op mijn eerste reis had gezien. Op deze deuren zaten grote kettingen. De Heer had deze poorten benaderd. Na het verwijderen van de grote kettingen, liet hij me binnen door de tunnel.


Beste broeders en zusters, ik zag duizenden mensen met hun hoofd gebogen dragend gescheurde kleren. Ze werden vastgebonden door grote kettingen die een geluid maakten dat personen doof kon maken, en ik zei: "Maar wat betekent dat, Heer?" Hij antwoordde mij: "Al deze mannen en vrouwen lopen naar de Hel". In de menigte mensen die naar de Hel liep, zag ik de oudere broer van mijn man, zijn naam is Adolfo. Hij was een zeer moeilijke man, hij trouwde en scheidde wanneer hij maar wilde, hij vervloekte God. Toen begon ik de Heer te smeken me te laten gaan naar de aarde om Adolfo te waarschuwen dat hij naar de Hel ging. Maar de Heer gaf me geen antwoord. En ik zag Adolfo en zijn vrouw nog een laatste keer naar de tunnel lopen. Ze waren aan de rand van de Hel. Ik smeekte de Heer nogmaals om mij naar de aarde te laten terugkeren, zodat ik de wereld kon vertellen wat ik zag. De Heer hief zijn handen en zei tot mij: "Ga en zeg hun dat de tijd ten einde loopt". Hij zei me opnieuw: "Duizenden en duizenden mensen zullen naar de Hel gaan, de tijd voor Adolfo is voorbij, hij zal weldra sterven".


Toen ik terug op aarde kwam, wilde mijn zwager Adolfo zijn manier van leven niet veranderen. Op een dag kwam hij snel thuis van zijn werk en zei tegen zijn vrouw: "Ik kan niet meer werken, iets zegt me dat ik dood ga". Zijn vrouw antwoordde hem: "Het is omdat je dronken bent zoals gewoonlijk dat je dat zegt". Ze zijn allebei naar bed gegaan. Een paar minuten later had ze een visioen. In het visioen zag ze zichzelf en haar man in een tunnel, gekleed in vuile kleren, op weg naar de Hel. Toen hoorde ze de stem van de Heer tegen haar zeggen: "Uw tijd voor u beiden is voorbij". Altijd in de ruimte zei de Heer tot mij: "Weet je waarom ik je hier weer naartoe heb gebracht? Het is om je te laten zien dat er bij jouw eerste bezoek hier minder verloren mensen waren dan deze keer". Plotseling kwamen Jezus en ik uit deze plaats bij de snelheid van de bliksem om de eerste Hemel te bereiken, en toen de tweede Hemel. Toen we de derde Hemel hadden bereikt, zag ik engelen van de ene naar de andere kant bewegen; toen vroeg ik de Heer: "Waarom zijn deze engelen in beweging?" Jezus antwoordde me: "Het is waar dat mijn engelen hier bewegen, maar ik zal je laten zien hoe de aarde zich ook beweegt. Wees voorzichtig, want veel demonen zijn de mensheid binnengedrongen. De duivel is woedend op de Christenen omdat hij nog maar weinig tijd over heeft".


Jezus stond mij toe deze demonen in vreselijke woede te zien, dus zei Hij tot mij: "Deze demonen die je ziet zijn demonen van overspeligen. Ze zullen duizenden van mijn dienaren aanvallen en velen zullen in deze zonde vallen. Weet je waarom de duivel mijn bedienden ten val kan brengen? Dat komt omdat mijn bedienden me niet alle glorie geven. Ze stelen mijn glorie en worden trots. Bovendien leven hun vrouwen in een grote geestelijke wanorde. Ze hebben hun huis niet met wijsheid gebouwd". Ik zag duizenden engelen die onmogelijk te tellen zijn, zo veel dat ze talrijk zijn voor de strijd. Toen zei Jezus tot mij: "Nu stuur ik deze duizenden engelen naar de aarde opdat ze Mijn volk beschermen. De laatste paar dagen zal Ik de bewaker verdubbelen. Satan zal ook zijn inspanningen verdubbelen, maar u moet niet vergeten dat Ik groot en machtig ben. Als jullie aan Mij gehecht zijn, zal er niets met jullie gebeuren".


Toen nam Jezus me mee naar een andere plaats. Daar zag ik een grote tafel waar gouden stoelen omheen stonden en op elk van ze werd een naam geschreven, werd een gewaad van fijn linnen geplaatst. Met het gezicht naar elke stoel gericht, zag ik op de tafel kronen staan. Toen zag ik een stoel die groter was dan de anderen. Voor deze stoel stond een grote gouden beker en Jezus zei me te gaan kijken wat er in de beker zit. Het zat vol met wijn, klaar om te serveren. Jezus zei tegen mij: "Weet je waarom wijn klaar is om geserveerd te worden? Ga en vertel Mijn volk dat Ik al aan de deur sta, Ik kom spoedig terug". Jezus gaf me een linnen gewaad en een kroon. Ik trok een gewaad aan en legde de kroon op mijn hoofd en toen nam Hij me mee naar een andere plaats waar ik mezelf zag zoals in een spiegel en Jezus zegt tegen mij: "Er zijn geen vlekken of valse vouwen op je gewaad, nietwaar? Niemand mag door deze deur binnenkomen of aan deze tafel gaan zitten, tenzij hij in dit kledingstuk gekleed is. Sommige van mijn volk op aarde hebben deze gewaad bevuild. Anderen hebben het verfrommeld en anderen hebben het terzijde geschoven en het vergeten. Zeg Mijn volk dat het tijd is om dit kledingstuk te wassen, te strijken en opnieuw te nemen. Mijn Christenen moeten de Heilige Geest vragen om hen te helpen hun kleren terug in goede staat te brengen, want de Koning zal spoedig de bruiloft in het koninkrijk van Zijn Vader vieren.


Ik kom uit een familie waarvan de ouders gescheiden zijn en het was bij mijn vader dat ik woonde. Mijn moeder was een zeer religieuze vrouw. Wat mijn vader betreft, hij geloofde nergens in. Ik heb een zuster die in een katholiek nonnenschool zit, maar ik weet dat Jezus Christus haar binnenkort uit dat nonnenschool zal wegnemen. Ik bid veel voor haar. Toen ik aan het leven van mijn moeder in deze mystieke religie dacht, tijdens mijn eerste reis naar de Hemel, huilde ik voor het aangezicht van de Heer door Hem te zeggen: "Heer, mijn moeder zal verdwalen, maar ik heb haar veel over U verteld, maar ze heeft nooit naar me geluisterd. Ze raakt meer en meer gehecht aan deze heidense religie". De Heer antwoordde mij: "Ik zal jouw moeder redden, maar Ik zal haar onmiddellijk terugnemen, anders zal zij terugvallen in de zonde en naar de Hel gaan. Daarom zal ze, zodra ze zich bekeerd heeft, enige tijd later sterven en hier naar de Hemel komen".


Toen ik op aarde was teruggekeerd, bad ik, riep, verzuchtte door de Heer te herinneren aan de belofte die Hij mij had gedaan. Maar ik zag mijn moeder nog steeds dieper en dieper wegzinken in de afgoderij van haar religie. Op een dag gebruikte God mijn zoon om mijn moeder te bekeren. Slechts drie dagen na haar bekering stierf mijn moeder. Eer aan God! Op mijn tweede reis naar de Hemel zei de Heer dan ook tegen mij: "Kijk, wat mijn mond zegt, doet mijn hand." Ik zag mijn moeder in dit prachtige paradijs; ze was onder andere vrouwen. Toen nam de Heer me mee naar een andere plaats in dit paradijs. Daar zag ik duizenden in het wit geklede kinderen, ze prijzen en verheerlijken de Heer. Jezus zei tegen mij: "Zie je deze kinderen, dit zijn de baby's die zijn geaborteerd door criminele- ouders en artsen. De baby's die door mensen worden gedood terwijl ze nog in de schoot van hun moeder zitten en dat men gevonden worden in vuilnisbakken en rivieren, deze kinderen, zie je, ze zijn hier in de Hemel".


Beste broeders en zusters, in tegenstelling tot wat u gelooft, is voor de Heer de foetus een leven vanaf de conceptie, vanaf de eerste dag van de zwangerschap. Jezus zei weer tegen mij: "Bernarda, werk omdat Ik je kracht ben. Deze boodschap moet wereldwijd verspreid worden. Het is een boodschap voor Christenen, predikanten en alle inwoners van de aarde, met inbegrip van jij. Wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd". Op dat moment werden de poorten van de Hemel geopend. Er was een mooie trap. Jezus riep duizenden engelen die kwamen, en toen bracht de Heer me naar mijn huis. Toen we in mijn huis aankwamen, zag ik mijn man en de Christelijke broeders wachten op mijn geest om terug te keren. Ik keek naar mijn fysieke lichaam die op aarde was gebleven. Ik zeg tegen Jezus: "Ik wil dit lichaam niet langer". De Heer zegt tegen mij: "Je kunt niet met mij naar de Hemel gaan terug omdat het nog geen tijd voor je is. Eerst moet je mijn volk vertellen wat je gezien hebt, zodat ze zich klaarmaken". En met een luide stem, zegt Hij tegen mij: "Kom binnen en ontvang het leven, Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven". (Johannes 11:25-26).


[Einde van de Getuigenis].


3- Oproep tot Berouw


Beste vriend, jij die net dit getuigenis hebt gelezen, ik smeek je opnieuw te mediteren over het leven dat je leidt. De Hel is, zoals je net besefte, reëler dan je dacht. Geen vocabulaire kan de mate van kwelling beschrijven die in de Hel is. Hier is het tijd om deze verschrikkelijke eeuwige straf te ontvluchten. Als je denkt dat het niet langer de moeite waard is om je te bekeren, omdat je zonden talrijk zijn, zo talrijk zijn dat God deze niet langer kan vergeven, ik zou je geruststellen willen dat je ongelijk hebt. Het is precies vanwege onze vele zonden dat Jezus Christus aan het Kruis kwam sterven.


Jij die gelooft dat vergeving niet langer aan jou kan worden verleend omdat je zonde te ernstig is, wil ik dat je weet dat, afgezien van godslastering tegen de Heilige Geest, die de enige zonde is die God nooit zal vergeven, geen enkele andere zonde te ernstig is om door God vergeven te worden. Heb berouw! Jezus Christus de enige Heiland en de enige Heer is bereid je te vergeven, ongeacht de ernst van jouw schuld. En als je wilt weten wat de enige ernstige zonde is die God nooit zal vergeven, nodig ik je uit om het onderricht "De Lastering tegen de Heilige Geest" te lezen, die je op de website www.mcreveil.org zal vinden.


Jij die in de sekte van de Illuminati bent, of in de Vrijmetselarij, of in het Rozenkruis, of in de Orde van Malta, of in de Eckankar-sekte, of in de Maïkari, of in een of andere occult omgeving, denk niet dat je al voor altijd verdoemd bent. Ik weet dat volgens de pacten die je in je loge hebt getekend, nooit wordt verondersteld in achteruit terugkomen op straffe van de dood, je wordt verondersteld nooit de geheimen van de sekte te verraden op straffe je wordt vermoord, wordt je verondersteld voor altijd veroordeeld worden om satan te dienen, om met hem te verbranden in de Hel na je dood. Ik wil je verzekeren dat alles wat mensen je hebben gebracht om in je sekte te geloven, vals is. Je kunt je in achteruit terugkomen zonder te sterven, je kunt de geheimen van de sekte onthullen zonder vermoord te worden, je kunt afstand doen van alle pacten die je met satan hebt gesloten, zonder met hem in de Hel verbranden na je dood. Het enige wat je hoeft te doen is je gewoonweg te bekeren, en Jezus Christus de Heiland en de enige ware Meester te aanvaarden, en Hij zal alle pacten die je met de duivel binden, annuleren en Hij je zult redden. Als je wilt weten hoe je satan kunt afzweren en volledig bevrijd bent door Jezus Christus, nodig ik je uit om het onderricht "Hoe het kamp van satan te verlaten" te lezen op de website www.mcreveil.org.


Jij die sjamaan bent, of helderziende, of medium, of genezer, of tovenaar, of waarzegger, of visionair, weet dat alles wat satan je heeft beloofd voor de dienst die je hem verleent er slechts één is leugen. Je zult niets krijgen uit alles wat hij je beloofd heeft. Het is de Hel die wacht je op als je geen berouw hebt. En in de Hel is het nog steeds satan die je met grote ijver dient, die je zal bespotten en je zal martelen met extreme ondankbaarheid. Geef op van hekserij, geef op van helderziendheid, geef op van alle satanische activiteiten en geloof nu in Jezus Christus. Hij zal je redden.


Jij die homoseksueel, of lesbisch, of transseksueel, of pedofiel, of prostituee, of andere seksuele misdadiger, recidivist of zelfs multi-recidivist bent, weet dat jouw geval nog niet voor het aangezicht van God is afgesloten. Aangezien je nog leeft, is het nog niet te laat om aan de Hel te ontsnappen. Beken je werken en heb berouw. Jezus Christus is altijd bereid je te vergeven en je te redden van de Hel.


Jij die een lid van een van deze serviceclubs zoals de Lions club, Rotaryclub, Rotaract club, Jonge Economische Kamer, enz. is, die op het eerste gezicht niets verdachts of gevaarlijks heeft, weet dat je in een satanische club zit. Kom onmiddellijk naar buiten en accepteer Jezus Christus als je Heer en persoonlijke Heiland, en je zal aan de Hel ontsnappen.


Jij die zich animistisch noemt en gehecht blijft aan de voorouderlijke tradities onder het voorwendsel dat het Christendom door de Blanken werd gebracht, weet dat wat betreft het Heil, bestaat er noch Blank noch Zwart. Het vuur van de Hel houdt geen rekening met de kleur van de huid. Als je blijft geloven dat een standbeeld, een dier, een dood persoon of een paar botten van de doden, of een voorwerp, je als god kan dienen, het is tijd om terug te komen op de rede. Elke geestelijk evenwichtige mens moet een God aanbidden alleen omdat deze God hem heeft geschapen. Jij die aanbidt een dode persoon, of een dier, of enig object, of zelfs een sterfelijk mens, alsjeblief antwoord deze vragen: Wanneer heeft een dode je geschapen? Wanneer heeft een dier je geschapen? Wanneer heeft een voorwerp je geschapen? Wanneer heeft een sterfelijke mens je geschapen? Als je ervoor kiest om een dode persoon, of een dier, of een voorwerp, of een mens te aanbidden, dan accepteer en aantoon je, zelfs zonder het te beseffen dat het die dode persoon, dat dier, dat object, of die mens is die je heeft geschapen. Ben je echt het schepsel van een dood persoon, of van een dier, of van een voorwerp?


Jij die jezelf Atheïst noemt en het bestaan van God blijft ontkennen, weet dat je een ernstig fout begaat. Geef dat op, voordat het te laat is. Alles om je heen bewijst je het bestaan van God. Als je koppig blijft, zal je in de verschrikkelijke martelingen van de Hel toegeven dat God bestaat, maar het zal te laat voor je zijn. Hier is het moment om je te bekeren.


Jij die gelooft Christen te zijn, deze boodschap betreft je: De Hel is echt en het is eeuwig. De titel van Christen is geen garantie dat je al aan de Hel bent ontsnapt. Het is het leven dat je leidt dat alles zal bepalen. Als je een van degenen bent die zonden als grote en kleine zonden heeft geclassificeerd, weet dan dat je zich hebt vergist. De Hel onderscheidt noch kleine zonde noch grote zonde. De Bijbel vertelt ons in Romeinen 6:23 dat "Het loon, dat de zonde geeft, is de dood". Het zei niet dat het loon van overspel of homoseksualiteit de dood is, maar het zegt wel "het loon van de zonde." Ren dus weg van wat je dacht dat kleine zonden zijn, bekeer je en stel je leven op orde vóór God. Geen zonde is te klein voor de Hel.


Jij die gelooft Christen te zijn en die nog je tijd besteedt aan het najagen van geld, weet dat geld niet nuttig voor je zal zijn op het moment dat je erop zult willen rekenen. En als je je nog steeds op je gemak voelt in onwaarheid, in corruptie en in gekonkelen, stop! God verwacht heiliging van jou. Wat je denkt dat kleine zonden zijn, zijn groter dan je het denkt.


Jij die gelooft Christen te zijn en die nog steeds in hekserij en magische praktijken bent, stop onmiddellijk. En als je het soort christen die niet legaal getrouwde bent die in concubinaat woont, stop dan onmiddellijk en bekeer je. Zelfs als je in een gemeente bent die dat soort waanzin toelaat, weet dan dat God geen waanzin zal accepteren omdat jouw gemeente het accepteert. Weet ook dat God Zijn woord niet zal veranderen om zich te conformeren aan je verlangens en aan je manier van leven.


Jij die gelooft Christen te zijn en die een hart vol haat en wrok hebt, bekeer je nu en vergeef al diegenen die je onrecht hebben aangedaan en je om vergeving hebben gevraagd. De Hel is zo verschrikkelijk dat je iemand die je beledigd heeft en die je van ganser zijn harte om vergiffenis heeft gevraagd, niet naar de Hel zou laten gaan. Vergeet niet dat je door mensen te vergeven, hen vrijlaat en hen de gelegenheid geeft om vergeving voor Gods aangezicht te krijgen, om aan de Hel te ontsnappen. Vergeet ook niet dat het gebrek aan vergeving je ook naar de Hel zal leiden. Zoek ook vergeving van degenen die je hebt beledigd. (Matteüs 5:23-24).


Jij die op het punt was gestaan een vals huwelijk te sluiten, dat wil zeggen een huwelijk met onzuivere motieven, pas op! En als je met een vriendin was die je onder druk zet om met haar te trouwen en die zelf het voortouw neemt voor je huwelijk, val dan niet in die val. Anders zal je dat voor altijd spijt van krijgen. Weet dat je te maken hebt met een heks die wil om je te inslikken voordat je tijd hebt na te denken. En als je van plan bent om met een gescheiden partner te trouwen, of als je van plan bent om te hertrouwen na uw scheiding, stop deze waanzin terwijl er nog tijd is. Ik verzoek je dringend om het onderricht "Het Huwelijk" te lezen die je op de website www.mcreveil.org zult vinden.


Jij die gelooft Christen te zijn terwijl je nog niet in water bent gedoopt, dat wil zeggen door onderdompeling, weet dat je zich vergist. Om Christen te zijn, moet men in Jezus Christus geloven en in water gedoopt worden voor de vergeving van zijn zonden. Als je in jouw toestand sterft, wacht de Hel op je. Ik verzoek je dringend om het onderricht "De Dopen" te lezen die je op de website www.mcreveil.org zult vinden.


Jij die gelooft katholieke Christen te zijn, weet dat het Katholicisme de grootste satanische sekte is die op aarde bestaat. Als je in deze satanische sekte blijft, zult je je in de komende dagen in de Hel bevinden. En zoals je net het hebt geleerd, de Hel is echt en het is eeuwig. Ik weet dat vaak, je houdt niet van als je de waarheid wordt verteld. Maar gezien de urgentie van de Hel, kan ik het niet helpen, maar je laten weten over die trieste verrassing die je de komende dagen wacht als je in je koppigheid blijft. En als je volhardt in het verdedigen van het Katholicisme zoals je graag doet, weet dan dat deze sekte je niet zal kunnen verdedigen wanneer je in de Hel zult zijn.


Jij die deel uitmaakt van de sekte van Jehovah's Getuigen die leren dat de Hel niet bestaat, ga daar weg voordat het te laat wordt. De Hel bestaat, de Hel is reëler dan je het denkt. Alle Jehovah's Getuigen die op aarde beweerden dat de Hel niet bestond, worden momenteel in die Hel dag en nacht gemarteld. Het is toen ze zich na hun dood in de vlammen van de Hel bevonden, dat ze beseften dat het een verschrikkelijke ding was om met God te betwisten. Ze zijn daar nu, ze schreeuwen onophoudelijk en sommigen van hen vragen voortdurend aan de Heer Jezus om hen een kleine toestemming te geven, om de andere blinde mensen van de satanische sekte van Jehovah's Getuigen te komen vertellen, om het bestaan van de Hel te geloven, om te geloven dat Jezus Christus is God, en tot Hem vergeving te vragen om aan de eeuwige kwelling te ontsnappen.


Jij die in de sekte van de Mormonen bent, nog steeds de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen genoemd, of in een andere sekte die een andere bijbel gebruikt dan de Heilige Bijbel, ga daar onmiddellijk weg als je je redding op prijs stelt. Deze zonen van de duivel maakten hun eigen bijbels om het maximale aantal mensen naar de Hel te leiden. Je bent gewaarschuwd, de Hel is echt en het is eeuwig.


Jij die in de Brahnamiste sekte bent, of in de sekten die Internationale Verenigde Pinksterkerk en Progressieve Kerk van onze Heer Jezus Christus zijn genoemd, of in een andere sub branche van deze satanische sekten waar het wordt geleerd dat Jezus Christus tegelijkertijd God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is, ga daar snel weg. Volgens deze demonen was Jezus Christus, die al Zijn tijd op aarde had doorgebracht alleen over Zijn Vader sprekend, slechts een gewone leugenaar. Ik verzoek je dringend om het onderricht "Is Jezus Christus God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?" te lezen op de website www.mcreveil.org.


Jij die in het soort gemeente bent waar er is wat zij het boekje van tienden noemen, ga onmiddellijk weg. Deze agenten van satan laten je je zegeningen verliezen en je laten zondigen tegen God. De Bijbel zegt dat "Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet." (Matteüs 6:3). En als je in de soort gemeente bent waar tijdens elke dienst de boodschap moet worden onderbroken om tienden en offers te verzamelen, ga er snel uit. Weet dat hebzucht het belangrijkste motief van deze herders is. Weet dat je ten minste je tienden en offers aan de Heer moet geven. En zoals je het in dit getuigenis hebt gelezen, zijn er mensen in de Hel die daar zijn omdat ze God stolen, door te weigeren hun tienden en offers aan God te geven. Het is daarom het stelen God om ervoor te kiezen noch tienden noch offers aan God te geven. Aan God geven is dus een gebod, geen optie. U moet aan God geven, zodat Zijn werk gedaan kan worden. Maar God vroeg niet dat we methoden in de Gemeenten satanische doorlopen om mensen te dwingen tienden te geven. In plaats daarvan heeft Hij gevraagd dat Zijn kinderen wordt geleerd overvloedig, vrijelijk, zonder terughoudendheid en met vreugde te geven.


Jij die in het soort pinkster sekte zijn waar vrouwen hun hoofd niet bedekken, zoals er staat geschreven in 1Korintiërs 11:5-6, of in die waar er is wat zij vrouwelijke pastors of vrouwelijke evangelisten, of vrouwelijke apostelen of vrouwelijke oudsten noemen, ga daar weg zonder tijd te verspillen als je aan de Hel wilt ontsnappen. En als je gelooft dat de kwelling van de Hel zoals je die zojuist hebt gelezen, iets is dat je kunt verdragen, blijf dan in je koppigheid. Je zult het in de komende dagen begrijpen. Ik verzoek je dringend om het onderricht "De Bediening van de Vrouw in de Gemeente" te lezen op www.mcreveil.org.


Als je kunt lezen, weet dan dat je de plicht hebt om de Bijbel te lezen en de onderrichten die je ontvangt te verifiëren. Als je zich in een of andere gemeente bevindt die niet volgens de leer van Christus loopt, dat wil zeggen, volgens wat er in de Bijbel is geschreven, ga er onmiddellijk uit. (2Johannes 9). Val vooral niet in de val van demonen die proberen de Bijbel bij te werken en te moderniseren, en die leren dat men zich niet alleen moet beperken tot wat er in de Bijbel staat, of dat het gevaarlijk is te proberen om de Bijbel letterlijk te begrijpen. Weet heel goed dat alleen de Bijbel een waarde van autoriteit heeft voor Gods aangezicht. Weet ook dat God ons nooit zal beoordelen over wat niet in Zijn woord is geschreven, de Bijbel.


Jij, achteruitgaand christen, keer terug naar de Heer zonder tijd te verspillen. Als de dood je verrast in je staat, is de Hel voor je begonnen. Jezus Christus houdt van je en is klaar om je opnieuw te vergeven, wat je ook hebt gedaan, zolang je jezelf niet hebt betrokken bij de lastering tegen de Heilige Geest.


Jij die op het punt stond zelfmoord te plegen, jij die je in zoveel moeilijkheden bevindt dat je aan zelfmoord denkt zoals oplossing, stop snel. Zelfmoord zal je rechtstreeks naar de Hel leiden, in deze soort van kwelling die je net hebt gelezen in deze getuigenis. Zelfmoord zult je in die onbeschrijfelijke kwelling leiden en je zult er nooit uitkomen.


Ten slotte, of je je nu in het Christendom, in het Katholicisme, in de Islam, in het Boeddhisme, in het Hindoeïsme, in het Animisme, in het Sikhisme, in het Jodendom, in het Spiritisme, in het Daoïsme of het Taoïsme, in het Bahaïsme, in het Confucianisme, in het Jaïnisme, in het Shintoïsme, in het Zoroastrisme, in het Atheïsme en het Agnosticisme bevindt, of in enig ander andere godsdienst, je moet weten dat geen enkele godsdienst redt. Alle godsdiensten zonder uitzondering leiden naar de Hel. Alleen Jezus Christus redt van de Hel. Als je niet alle eeuwigheid wilt doorbrengen in deze plaats van onbeschrijfelijke kwelling die u hebt gelezen in dit getuigenis, vergeet nu jouw religie en vergeet de oorlog van religies. Accepteer Jezus Christus de enige Heiland, en Hij zal je redden van de Hel. Als je wilt weten hoe Jezus Christus te accepteren, nodigen we je uit om het onderricht "Het Heil" te lezen die je zult vinden in het Onderricht over "De Waterdoop" op de website www.mcreveil.org. Ontsnap aan de Hel terwijl het nog mogelijk is te ontsnappen. Red jezelf van eeuwige kwelling. Red jezelf van eeuwige marteling. De Hel is echt en het is eeuwig.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden