Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

DE HANDOPLEGGING


1- Introductie


Handoplegging is een bijbelse en geestelijke praktijk om voor mensen te bidden, of mensen te zegenen, door hen de handen op te leggen. Het is een zeer belangrijke spirituele daad en ook zeer riskant. Handoplegging houdt de overdracht van macht en kracht in. Met andere woorden, er is altijd een overdracht van macht tussen degene die de handen oplegt, en degene aan wie de handen worden opgelegd. Dit is wat handoplegging tot een groot geestelijk gevaar maakt. Het gevaar van handoplegging is zo groot dat God het nodig vond om een waarschuwing over dit onderwerp te doen. Dit is wat we lezen in 1Timoteüs 5:22. "Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein." Dit onderricht maakt deel uit van een ander zeer belangrijk onderricht getiteld "De Bevrijding", dat u kunt vinden op mcreveil.org.


2- Wat gebeurt er bij handoplegging


Handoplegging is eerst en vooral een geestelijk gevecht. En zoals in elke geestelijke gevecht, zijn de tegengestelde geestelijke machten in conflict, en het is de grotere macht die wint. Er zijn een aantal scenario's die zich voordoen bij de handoplegging. Laten we proberen ze te onderzoeken:


1- Als degene die de handen oplegt een echt kind van God is, en als degene op wie de handen opgelegd worden ook een kind van God is, dan verloopt de overdracht van kracht zonder problemen. Met andere woorden, het gebed wordt aan beide zijden met succes verricht. Wie de handoplegging krijgt, ontvangt de macht die hem gegeven wordt, en krijgt zijn genezing of bevrijding terug; en hij die de handen oplegde, ontvangt van de Heer een vernieuwing van de macht en de zalving van de Heilige Geest.


2- Als degene die de handen oplegt een echt kind van God is, en als degene op wie de handen opgelegd worden een agent van satan is, zal er een conflict zijn. De overdracht van macht kan met moeite, of helemaal niet, of liever in de tegenovergestelde richting gedaan worden. Dit betekent dat als de agent van satan aan wie handen worden opgelegd machtiger is dan het kind van God dat het risico nam om handen zonder onderscheidingsvermogen op te leggen, deze agent van satan zal zijn satanische macht overdragen op degene die bidt. Degene die bidt kan dan bezeten worden door de boze geesten die de agent van satan op hem heeft overgebracht.


3- Als degene die de handen oplegt een agent van satan is, en als degene op wie de handen worden opgelegd een waar kind van God is, zal er een conflict zijn. Ook hier kan de overdracht van macht met moeite, of helemaal niet, of liever in de tegenovergestelde richting worden gedaan. Dit betekent, dat als het kind van God, op wie de handen worden gelegd, machtiger is dan de agent van satan die het risico nam God te verleiden, de macht van deze agent van satan zal worden vernietigd door de macht van God, en het kind van God zal ontkomen aan deze poging tot inwijding in hekserij, en door de genade van God zal hij niet de boze geesten ontvangen die de agent van satan op hem wilde overbrengen.


4- Als degene die handen oplegt een agent van satan is, en als degene aan wie handen worden opgelegd een kind van God is dat geestelijk niet sterk genoeg is, zal de agent van satan de macht van satan op hem overdragen en hem door boze geesten bezitten. Dit kind van God zal dan ingewijd worden in de hekserij en zal bezeten zijn door alle onreine geesten die de agent van satan op hem heeft overgebracht.


5- Als degene die handen oplegt een agent van satan is, en als degene aan wie handen worden opgelegd een andere agent van satan is, zal de machtigste van de twee de macht van de ander aftroggelen, om de zijne te voltooien. Vergeet niet dat bij satan, concurrentie heerst. Iedereen wil de sterkste en de machtigste zijn. Zij voeren zeer dikwijls oorlog tegen elkaar, en vernietigen elkaar vaak zelfs om machtiger te worden. Het kamp van satan is een echte jungle. De sterksten verslinden de meest zwakkeren.


Dit is echt wat er gebeurt bij de handoplegging. Het is dus niet voor niets dat de Heer zijn kinderen waarschuwt tegen de handoplegging die op een overhaaste manier en zonder onderscheidingsvermogen is gedaan. Kinderen van God moeten vermijden op mensen op geen enkele manier de handen op te leggen. Het is dus belangrijk dat ieder kind van God weet wanneer hij de handen moet opleggen, op wie hij de handen moet leggen, en bij welke gelegenheid of omstandigheid hij de handen moet opleggen.


3- Handoplegging en bevrijding


Hoewel u eigenlijk in bijna elke mogelijke situatie de handoplegging kan veroorloven, is het belangrijk op te merken dat er enkele gevallen zijn waarin de handoplegging niet nodig is. Dit is het geval bij bevrijding, die bestaat uit het verdrijven van boze geesten die een persoon bezitten. Voor dit soort gevallen voldoet het woord van gezag alleen. Bedenk daarom, Kinderen van God, dat u geen handen hoeft op te leggen aan mensen als het probleem van deze mensen slechts demonische bezetenheid is. Dit is wat we zien in de volgende passages:


Matteüs 17:14-18 "14En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem, knielde voor Hem neder, en zeide: 15Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. 16En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. 17Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. 18En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af."


Handelingen 16:16-18 "16En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. 17Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. 18En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur."


4- Handoplegging en genezing


Als het om ziekten gaat, kunt u zich veroorloven in elk geval de handen op te leggen, met onderscheidingsvermogen natuurlijk. De macht van genezing ligt in de handoplegging van ware Kinderen van God. Dit is de belofte die de Heer aan zijn discipelen deed in Marcus 16:17-18 "17Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden."


Dit is wat de Heer Jezus zelf en zijn Apostelen deden tijdens hun bedieningen.


Marcus 6:5 "En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging."


Lucas 4:40 "Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen."


Handelingen 28:8 "Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem."


Er zijn gevallen die bevrijding en genezing betrekken. In dergelijke gevallen kunt u gebruik maken van de twee methoden die God zijn kinderen ter beschikking heeft gesteld: Het woord van gezag, en de handoplegging. Dit is wat we Jezus zien doen in de passage hieronder:


Lucas 13:11-16 "11En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. 12Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; 13en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. 14Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet worden, komt dàn om u te laten genezen en niet op de sabbatdag. 15Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken? 16Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?"


Maar zelfs in dit soort gevallen waarin het woord van gezag en de handoplegging worden gebruikt, moet u onderscheid tussen bevrijding en genezing kunnen maken. Als u goed kijkt naar het geval van Lucas 13:12-13 dat we zojuist gelezen hebben, dan zult u zien dat Jezus beide oplossingen had toegepast voor hetzelfde geval, maar op een heel aparte manier."12Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; 13en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God." Jezus had het woord van gezag gebruikt om het probleem van demonische bezetenheid aan te pakken door haar te zeggen: "Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid". Toen legde Jezus zijn handen op haar om het aspect van de ziekte aan te pakken: "Hij legde haar de handen op."


Beste broeders, ook al is handoplegging voor bevrijding geen zonde, bedenk toch dat het een onwetendheid is. U hebt geen handoplegging nodig om boze geesten uit te drijven. In plaats daarvan hebt u het nodig om de ziekten te genezen die veroorzaakt zijn door de boze geesten die u hebt uitgedreven.


5- Handoplegging en doop met de Heilige Geest


Handoplegging is een praktijk die verder gaat dan genezing. Het kan ook gebruikt worden voor gebed voor de Doop met de Heilige Geest. Dit is wat wij lezen in de volgende passages:


Handelingen 8:14-17 "14Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 15die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. 16Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. 17Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest."


Handelingen 19:1-7 "1En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. 2En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. 3En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 4Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. 6En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 7En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen."


6- Handoplegging en gebeden van aanbeveling


Naast gevallen van genezing en van het bidden om de doop met de Heilige Geest, kan handoplegging ook gebruikt worden om te bidden en Gods kinderen aan God op te dragen voor een bepaalde zending, voor een reis, of zelfs om een kind van God op te stijgen als een dienaar van God. Dit is wat de volgende passages ons laten zien:


Handelingen 6:1-6 "1En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. 2En de twaalven riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: Het bevredigt niet, dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. 3Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen; 4maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. 5En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte, en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een Jodengenoot uit Antiochië; 6hen stelden zij voor de apostelen, die, na gebeden te hebben, hun de handen oplegden."


Handelingen 13:1-3 "1Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaën, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus. 2En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. 3Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan. "


1Timoteüs 4:14 "Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten."


2Timoteüs 1:6 "Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is."


7- Handoplegging en zegeningen


Handoplegging kan ook gebruikt worden voor zegeningen, zoals ons in deze passage uit Matteüs 19:13-15 openbaart "13Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. 14Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 15En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar."


8- Gevaren van handoplegging


Wat er gebeurt tijdens de handoplegging laat de gevaren zien van deze handeling wanneer het haastig wordt verricht, en vooral wanneer het zonder onderscheidingsvermogen wordt verricht. Door toe te staan dat wie dan ook de handen op hen legt tijdens momenten van bevrijding of gebeden, stellen kinderen van God zich bloot aan vele gevaren, waaronder inwijding in hekserij, vervloekingen en bezweringen. Waarlijk, wanneer een tovenaar u de handen oplegt, zijn het zijn boze geesten, die hij in u zendt, en niet de Geest van God. En het is duidelijk dat van deze boze geesten niet de zegen van God kan komen, maar de vloek.


Kinderen van God moeten ook begrijpen dat zij, door mensen de handen op te leggen, zichzelf blootstellen aan twee grote gevaren: Enerzijds het risico van een demonische bezetenheid als zij in de val lopen te bidden voor agenten van satan die machtiger zijn dan zijzelf, en anderzijds het risico deel te nemen aan de zonden van oneerlijke mensen die list en leugen gebruiken om gebed te vragen, terwijl zij hun zonden verbergen. Indien u de handen oplegt aan huichelaars, die vrijwillig in zonden leven, en verkiezen hun zonden niet te belijden, zult u aan hun zonden deel hebben.


9- Vrouwen en handoplegging


Kinderen van God die weten dat God in de Heilige Bijbel vrouwen formeel verboden heeft te onderwijzen of een oudste te worden in de Gemeente, vragen zich vaak af of een vrouw mensen de handen kan opleggen. We hebben zojuist bestudeerd wat handoplegging inhoudt. Handoplegging is niet alleen een bediening van geestelijke gevecht, maar het is ook een bediening van gezag. Het is dus niet het werk van vrouwen die tot Jezus behoren en die de Hemel willen binnengaan.


Gij alle vrouwen, ware zusters in Christus die tot Jezus Christus de ware God behoren, imiteer nooit die sirenes van de wateren die bedieningen hebben gecreëerd, en die zichzelf "knechten van God" noemen, door zich de titels van herders, evangelisten, enz. te usurperen. Al deze Izebels zijn agenten van de Hel, gezonden om de onwetenden te verleiden en de Gemeente te verontreinigen. Als u kopieert wat zij doen, zult u met hen branden in de Hel. Bedenk eens en voor altijd, dat al die Izebels dat u "vrouwelijke herders", "vrouwelijke evangelisten", "vrouwelijke leraressen", vrouwelijke profetessen die hen eigen bediening hebben, "vrouwelijke apostelen" of gewoon "vrouwelijke oudsten" noemen, heksen zijn. Ze zijn duivels, gezonden uit de wereld der duisternis om zoveel mogelijk mensen te verleiden en te misleiden.


Als u waarde hecht aan uw behoudenis, vlucht dan uit alle gemeenten die door deze heksen geleid worden, en vlucht voor alle herders die duivels zijn die hen aanstellen. Als u door zulke heksen gedoopt werd, als een van hen u eens de handen heeft opgelegd, als een van die heksen voor uw bevrijding heeft gebeden, weet dan dat u in de hekserij werd ingewijd en dat u bezeten bent.


Een andere vraag die broeders zich vaak stellen is of een vrouw tenminste op haar kinderen de handen kan leggen. Ik zal deze vraag met andere vragen beantwoorden. Wil ze de kinderen de handen opleggen omdat er niemand anders is om dat te doen? Is er geen rijp broer om het te doen? Kan ze niet gewoon voor de kinderen bidden zonder hen de handen op te leggen?


Hoewel niets een vrouw ervan weerhoudt voor haar kinderen te bidden door hen de handen op te leggen, moet u wel bedenken dat het gevaar van handoplegging hetzelfde blijft. Als het zogenaamde kind waarop u de handen wilt leggen een agent van satan is, (en dit soort duivels, die zogenaamde kinderen zijn, zijn tegenwoordig zeer talrijk in gezinnen, ook in christelijke gezinnen), dan zal je, vrouw, die hem de handen oplegt, de prijs betalen. Als je kind, op wie je de hand wilt leggen, een agent van satan is die machtiger is dan jou, verwacht dan de ernstige gevolgen vanwege jouw ondoordachte daad.


10- Waarschuwing


Kinderen van God, trap nooit in de val van het bidden voor mensen die u vragen om hen de handen op te leggen. Ze zijn agenten van satan. Allen die u vragen voor hen te bidden, door u uitdrukkelijk te vragen hen de handen op te leggen, zijn agenten van satan, die valstrikken voor u leggen. Als u in de val trapt om hen de handen op te leggen, zullen zij niet alleen al uw macht opzuigen, maar zij zullen ook de zalving van de Heilige Geest op uw leven annuleren, en kunnen u bereiken door hun bezweringen. Bedenk dat geen enkel echt kind van God u het gebed kan vragen, en u te opleggen hoe u voor hem moet bidden. Dit is dus een element van onderscheidingsvermogen waarmee u de agenten van satan zult vangen. En als u zogenaamde christenen kent die in het verleden zulke verzoeken tot u hebben gericht, zult u ze nu herkennen. Ze zijn duivels.


11- Conclusie


De handoplegging is niet beperkt in haar gebruik. Het varieert van genezing tot zegeningen, door gebed voor de Doop met de Heilige Geest, en gebed voor het aanbevelen van Gods kinderen aan God om verschillende redenen. Maar zijn toepassing ervan moet in een kader worden geplaatst. Met andere woorden, handoplegging mag geen onderwerp van trots zijn, noch een onderwerp van glorie, noch een onderwerp van demonstratie van macht, noch een onderwerp van vermaak. Ieder ernstig kind van God moet, om de handoplegging te kunnen doen, er zeker van zijn dat hij geestelijk sterk genoeg is om het veilig te doen. Doe nooit aan handoplegging zonder onderscheidingsvermogen. "Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein." 1Timoteüs 5:22.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden