Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Nota Bene

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

HOE HET KAMP VAN SATAN TE VERLATEN

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


1- Inleiding


Zoals het woord van God ons zegt in 1Johannes 5:19, "...de gehele wereld in het boze ligt." Satan is erin geslaagd de hele wereld te verontreinigen met hekserij, en wel in die mate dat het moeilijk is mensen te vinden die niet betrokken zijn bij hekserij. Niet alleen zijn de meesten van hen die de aarde bewonen mensen die met hun hekserij ter wereld zijn gekomen, maar zelfs onder hen die zonder hekserij geboren zijn, zijn velen erin ingewijd.


Wanneer u in toverij, of in één van de verschillende satanische sekten zit die de wereld vandaag overspoelen, dan bent u in het kamp van satan. Sommigen zijn ongewild en onbewust het kamp van satan binnengegaan, hetzij door onwetendheid of door nalatigheid. Anderen daarentegen zijn er vrijwillig en bewust in getreden, uit hebzucht, of het zoeken naar roem, of het zoeken naar een gemakkelijk leven, of ijdelheid, of trots op het leven, enz.


Maar hoe u ook in het kamp van satan terecht bent gekomen, of waarom u daar terecht bent gekomen, het resultaat is helaas hetzelfde. U bent onder de controle van satan, en u bent in dienst van satan. Als u toevallig sterft, komt u in de Hel terecht, om daar uw eeuwigheid door te brengen. Ik ben mij bewust van het gevaar dat op de loer ligt voor allen die in het kamp van satan zijn, en daarom heb ik het het beste gevonden dit onderricht voor u beschikbaar te stellen. Deze boodschap is daarom gericht aan iedereen die nog in het kamp van satan is.


2- Dit is de tijd om uit de Hel te ontsnappen


Beste vriend, jij die nog steeds in het kamp van satan, of je nu een satanist bent of een eenvoudige tovenaar, of je nu een agent van de onderwaterwereld bent of een agent van een ander koninkrijk van satan, wat voor graad je ook hebt of welke rang je ook bekleedt in het kamp van satan, deze boodschap is tot jou gericht.


Satan en allen die hem dienen zullen in de Hel eindigen. Of je een tovenaar bent, dat wil zeggen, een agent van satan van laag niveau die de duivel dient zonder hem te zien, en die alleen met boze geesten werkt, of je een satanist bent; dat wil zeggen, een agent van satan van hoog niveau die bijeenkomsten en ontmoetingen bijwoont met satan, de Hel wacht je voor eeuwigheid als je in dit kamp blijft.


Weet dat je het kamp van satan kunt verlaten als je dat wilt en je kunt bij het kamp van Jezus Christus voegen om bevrijd te worden van alle macht van satan en om gered te worden voor de eeuwigheid. Het enige wat je hoeft te doen is oprecht al je hekserijpraktijken en al je werken van duisternis te belijden, met de vastberaden verbintenis om ervoor voorgoed af te zweren. Dit onderricht legt jij uit wat je moet doen als je jouw werken van hekserij wilt bekennen en het kamp van satan voorgoed wilt verlaten.


3- Hoe moet je hekserij biechten?


Jij die nog steeds in de hekserij bent moet weten dat je niet kunt hopen op Gods vergeving en bevrijding totdat je een eerlijke en volledige belijdenis doet. Als je een valse bekentenis aflegt, of als je sommige van je daden bekent terwijl je andere verbergt, of als je je daden op een geheime manier bekent, dat wil zeggen met sluwheid, dan verspil je jouw tijd. Als je doet alsof je jouw daden van hekserij belijdt, maar ervoor kiest om bepaalde details te verbergen, zal je geen vergeving krijgen, omdat God weet dat je liegt, en je bevrijding zal nooit mogelijk zijn.


De pacten die met satan zijn gemaakt, worden nooit verbroken tenzij ze volledig en eerlijk worden gebiecht. Satan weet het heel goed. Daarom probeert hij tovenaars in de leugen te houden elke keer dat ze hun daden willen belijden. Satan weet dat je vergeven zou worden als je een echte bekentenis aflegde. Hij weet ook dat een enkele leugen je bekentenis teniet zou doen. Je moet dus weten wat je wilt.


Onthoud zeer goed dat al praktijken en werken van hekserij opgebiecht moeten worden om tot bevrijding te komen. Het tegendeel is onmogelijk. Het is juist om deze reden dat de meerderheid van hen die geloven dat zij hekserij hebben gebiecht, altijd vast in hun tovenarij lopen. Ondanks de bevrijding die zij menen te hebben ontvangen, zijn zij nog steeds in het kamp van satan. Weet dus dat je alles wint als je eerlijk bent, en dat je de enige verliezer bent als je ervoor kiest te liegen. Jouw behoudenis staat op het spel. Zolang je in het kamp van satan blijft, zal de Hel op je wachten.


4- Pas op voor leugens


Verscheidene agenten van satan, die gezworen hebben trouw te blijven aan hun meester satan, weigeren hun werken van hekserij te belijden, zelfs wanneer God hen daartoe de gelegenheid geeft door hun werken te ontmaskeren. Niet in staat hun hekserij te ontkennen wanneer de Heer hen heeft ontmaskerd, beginnen deze agenten van de Hel met de verleiding. Terwijl sommigen beweren in "onbewuste hekserij" te zitten, beweren anderen slachtoffers te zijn van "nachtmerries".


De termen "onbewuste hekserij" en "nachtmerries" werden instrumenten van leugens in hun mond. Wat zij niet weten is dat wanneer zij in de Hel zullen zijn, hun meester satan niet in staat zal zijn hen te redden. Integendeel, hij zal zelfs de eerste zijn om hen te martelen. Jullie allen, agenten van satan, die telkens beweren in onbewuste hekserij te verkeren of slachtoffers van nachtmerries te zijn, moeten weten dat in het vuur van de Hel uw onbewuste hekserij bewust zal worden, en uw nachtmerries werkelijkheid zullen worden. Jullie zijn gewaarschuwd!


5- Stappen van bekentenis van hekserij


Hier zijn de verschillende stappen die gevolgd moeten worden om alle werken van hekserij op te biechten in de hoop vergeven en/of bevrijd te worden.


1- Leg uit wanneer en hoe je ingewijd bent in de hekserij.


Er zijn tovenaars die niet kunnen zeggen wanneer en hoe zij in hekserij werden ingewijd. Sommigen zeggen zelfs dat ze, voor zover ze weten, nooit zijn ingewijd. Dit is vaak het geval bij hen die met hun hekserij in de wereld zijn gekomen. Dus als je hekserij beoefent maar niet kunt uitleggen wanneer en hoe je ingewijd bent, dan behoor je tot degenen die met hekserij ter wereld zijn gekomen. In dit geval, meld gewoon in jouw bekentenis dat je geboren bent met je hekserij.


2- Zeg wanneer je met hekserij begon.


3- Biecht elke daad van hekserij.


4- Citeer de namen van alle mensen die slachtoffers waren van je hekserij.


5- Zeg in details wat je tegen elk van hen deed.


6- Citeer de namen van iedereen met wie je werkt zonder een naam weg te laten.


7- Citeer de namen van al degenen, kinderen en volwassenen, die je met succes in de hekserij hebt ingewijd.


8- Citeer de namen van al diegenen, kinderen en volwassenen, die je niet succes hebt kunnen inwijden, en leg precies uit waarom de inwijding niet werkte.


9- Citeer de namen van alle mensen over wie je bezweringen heeft gemaakt. Leg de verschillende soorten bezweringen uit die je over elke geciteerde persoon hebt gemaakt.


10- Als je een agent van satan bent met een opdracht in een Gemeente, citeer dan alle andere tovenaars die je in die Gemeente kent, zelfs als jullie niet in hetzelfde team werken.


11- Als je een agent van satan bent met een opdracht in de Gemeente in het algemeen, moet je de opdracht die je en je metgezellen is toevertrouwd absoluut bekendmaken en je moet al je metgezellen citeren.


12- Citeer alle slechte daden die je hebt gedaan.


6- Waarom is het nodig om op deze manier te biechten?


Want er is geen andere manier. God zal je nooit vergeven zolang de mensen die je gevangen houdt door je hekserij nog steeds gebonden zijn. Door elke persoonsnaam te citeren waartegen je bezweringen hebt uitgesproken en door bijzonderheden te biechten van wat je tegen deze personen hebt gedaan, opent je de weg tot hun bevrijding en dus tot je eigen bevrijding. God zal je niet bevrijden als Hij weet dat je opzettelijk andere mensen gevangen houdt. Dit is niet mogelijk.


Nadat je een ware bekentenis hebt afgelegd, zal je de gelegenheid hebben om vergeving te vragen aan al je slachtoffers die nog in leven zijn. Als je ervoor opzettelijk kiest om sommige van jouw daden en werken van hekserij te verbergen, kun je er zeker van zijn dat je bevrijding niet zal plaatsvinden, en dat je nooit vergeving zult krijgen. En als je sommige elementen vergeet, terwijl je eerlijk in je hart bent, dan zal de Heer je herinneren aan de vergeten elementen. Elke leugen die je in de bekentenis zult introduceren, zal de hele bekentenis vernietigen.


Al diegenen die dachten dat zij hun hekserij reeds hadden gebiecht, maar die weer dezelfde praktijken doen, moeten begrijpen dat hun bekentenis niet naar behoren is afgelegd. Ze moeten het opnieuw doen.


Als je werken van hekserij zeer zichtbaar zijn en ondanks alles geloof je niet dat je een tovenaar bent en je weet niet wat je moet bekennen, dan betekent dat je een duivel bent. Wie de vruchten van satan draagt, maar ze niet kan erkennen en belijden om vergeven en bevrijd te worden, is een duivel, dat wil zeggen een persoon die niet zal worden gered. Omdat het onmogelijk is voor iemand om om gered te worden zonder bekering en bevrijding. Dat is onmogelijk.


Dus als je een agent van satan bent en je gelooft dat je behoort tot degenen die gered kunnen worden, weet dan dat het absoluut zal zijn door het belijden van al je werken en het afzweren van alle vruchten van satan. Voordat je ervoor kiest om te blijven liegen door te doen alsof je niet weet wat je te biechten hebt, onthoud dat de Hel op je wacht. Stop met jezelf te verleiden!


7- Pas op voor verleiding


Wanneer de Heer je vraagt om Hekserij te belijden, probeer dan niet om jezelf af te leiden door diefstallen, leugens, de losbandigheid, de hoererij en de andere zonden te belijden. Biecht alleen de hekserij. Als je andere zonden te belijden hebt, zal je dat apart doen en niet door ze te vermengen met hekserij. En indien je hoopt om enige vergiffenis te ontvangen als resultaat van je belijdenis, probeer dan niet om jezelf te rechtvaardigen, maar geef eenvoudig je werken en je praktijken toe, en belijd ze.


8- Conclusie


Satan brengt tijd door met het intimideren en bedreigen van zijn agenten door hen te vertellen dat zij zullen sterven als zij hun werken belijden. Laat u niet intimideren door satan. Als u Jezus Christus aanvaardt, hangt uw leven of dood vanaf nu van Hem af. Belijdt al uw werken eerlijk en oprecht, en de Here Jezus zal u kunnen beschermen tegen elke wraak van satan. Maar zelfs als hij verkiest u te laten sterven, zou u voor eeuwig gered zijn. Matteüs 16:26 zegt: "Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?" En Filippenzen 1:21 voegt daaraan toe: "Want het leven is mij Christus en het sterven gewin."


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden