Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Nota Bene

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

BOODSCHAP AAN DE GEMEENTEN

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


Getuigenis van een Colombiaanse zuster
Juli 2015


Voordat u deze getuigenis leest, raden wij u aan een belangrijk voorbehoud te lezen dat wij hebben gemaakt ten aanzien van getuigenissen. Deze waarschuwing met de titel "Waarschuwing voor Getuigenissen" is te vinden op de website www.mcreveil.org.


We willen u vertellen over een sterke ervaring, die onlangs door een 83-jarige Colombiaanse zuster werd beleefd, een dienstmaagd van God die is opgegroeid in de Gemeente en in het Woord van God. Terwijl ze voor de Gemeente en voor de nakende terugkeer van Jezus bad, had deze zuster een onvergetelijke bovennatuurlijke ervaring. Terwijl ze zat te bidden op haar bed, kwam ze plotseling in vervoering des geestes, in de Hemel, terwijl haar lichaam er nog was, alsof het geïmmobiliseerd was op haar bed.


Vanuit de Hemel keek zij naar beneden en zag duizenden en duizenden demonen op de aarde, die zij pijnlijk vond om naar te kijken; het was verschrikkelijk. Toen ze nog steeds hoger in de Hemel werd getransporteerd, zag ze een deur volledig opengaan en toen ze door die deur binnenkwam, zag ze een ontelbaar leger van engelen aan haar rechterzijde en een ontelbaar leger van engelen aan haar linkerzijde, en in het midden daarvan een stralend Wezen dat op een wit paard zat. Hij had een kroon op zijn hoofd en op zijn dijen stond geschreven: "Koning der koningen, Here der heren". Zijn gezicht was niet te zien, omdat het zo stralend was; maar ze begreep uit de geschriften en de kroon dat Hij werkelijk de Koning der koningen en de Here der heren, Jezus, was.


Hogerop zag ze hier en daar nog meer engelen rennen en die druk in de weer waren, op een immens grote plaats rond de tafels. Maar de zuster kon niet begrijpen wat er om haar heen gebeurde en toen werd ze meegenomen door Jezus die tegen haar zei: "Deze engelen rennen, want ze moeten zich haasten om het Bruiloftsmaal te voorbereiden. Alles is klaar. Het bevel is al gegeven door Mijn Vader. Alles is nu geregeld."


"Heer," antwoordde de vrouw, "Maar wat betekenen al die demonen die ik ten eerste op aarde zag?" Jezus antwoordde haar: "In mijn Woord staat geschreven dat er in de laatste dagen heel veel demonen zullen komen. En nu worden ze al op de aarde losgelaten, daarom is de wereld zo in beroering. Deze demonen willen Mijn volk vernietigen, ze willen hem uit Mijn aanwezigheid plukken, hem kwellen, hem verstrooien en afleiden, zodat het niet klaar bent voor Mijn terugkeer."


"Maar Heer, wat zal er met Uw volk gebeuren? Deze demonen zijn verschrikkelijk!" riep de vrouw uit. Dus de Heer nam haar hoger mee en zei: "Kijk!" En ze zag een groot leger van engelen, en ze waren te veel om te tellen. Hij zei: "Kijk naar Mijn leger! Het is een almachtig leger! Maar het is hier om alleen Mijn volk te bevrijden! Alleen zij die Mij hebben aanvaard als hun persoonlijke Redder en Heer van hun leven en dat met heel hun hart hebben gedaan."


Toen vroeg de zuster hem: "Maar, Heer, zijn deze niet allemaal van U?" En Jezus nam haar mee naar een kamer vol met spiegels en wees hem, nadat Hij haar een wit gewaad had gegeven, erop hoe van ver het gewaad wit en vlekkeloos leek, maar van dichtbij was het een gewaad vol met zeer kleine en onmerkbare vlekken.


Toen werd ze verdrietig omdat de vlekken de zonde vertegenwoordigen en ze begon te huilen omdat haar gewaad vies was. Op dat moment kwam Jezus de kamer binnen en zei tegen haar: "Zie je mijn kind? Ondanks het feit dat u in de Gemeente bent geboren, ondanks het feit dat je in het Evangelie bent opgegroeid, ondanks het feit dat je Mijn dienstmaagd bent, ondanks het feit dat jouw knieën beschadigd zijn door het bidden, ondanks dit alles, zijn er nog steeds dingen die mij in je storen. Je moet jezelf reinigen."


Toen zei Hij: "Ik zal je iets sterkers laten zien." En Hij nam haar mee naar de lokale gemeente die ze nu vaak in Colombia bezoekt. Het was tijdens een dag van eredienst. De gemeente was vol met mensen en Hij zei tegen haar: "Luister Mijn dochter, Ik observeer alle erediensten, en zoals je zelf kunt zien, is er geen perfect witte gewaad, en de smerigste gewaden zijn die van de oudsten en de leiders. Kijk goed."


Ze keek en zag dat ze allemaal vuile gewaden hadden, sommige gescheurd, sommige vlekkerig en donker, maar die in de slechtste staat behoorden aan de oudsten en leiders. Ze was erg geschokt door het visioen en begon te huilen, omdat er in haar gemeente geen enkele witte gewaden waren.


Maar plotseling staken allen hun handen op om de Heer te aanbidden en te prijzen en hun handen bloedden. Jezus zei tegen haar: "Dit bloed dat je in hun handen ziet is een bloed van zonde die net is begaan, een verse zonde, niet het bloed van Jezus die wast en reinigt van de zonde." En dit verhinderde de aanbidding om de troon van Zijn genade te bereiken.


Jezus raakte de hoofden van mensen aan en toen werden plotseling hun gedachten hoorbaar. Deze gedachten waren geenszins op de Heer gericht, ze waren daar, God aan het aanbidden, maar de gedachten waren gericht op de dingen van het dagelijks leven, verloving, het sturen van e-mails, enz. De een dacht aan zijn huis, de ander aan zijn auto, weer een ander aan zijn kinderen, enz., totdat de eredienst eindigt.


En Jezus zei: "Zie je, de gedachten van de mensen in de gemeente zijn niet gericht op Mijn Vader, maar op de dingen van het dagelijks leven, op de dingen van de aarde. Daarom komt de aanbidding van deze gemeente niet voor mijn troon. Ze geven niet om Mijn koninkrijk, noch om Mijn terugkeer."


En Hij nam haar bij de hand en begeleidde haar naar verschillende gemeenten in de wereld en Hij zei tegen haar: "Deze heb Ik nooit bezocht, deze heb Ik nooit bevolen om geopend te worden, deze wordt gerund door satan..." Ze bezochten vele gemeenten over de hele wereld, ze vroeg Hem: "Maar Heer, wie zal er dus gered worden?" En Jezus zei tegen haar: "Allen die hun gewaden in Mijn bloed zullen wassen en bleken."


Hij nam haar dan mee om een panoramisch gezicht op alle gemeenten te zien, en plotseling keek ze Hem aan en zag ze Jezus heel hard huilen. Ze was erg getroffen toen ze de Heer zo zag huilen: "Maar Heer, U huilt meer dan ik!" En Hij zei tegen haar: "Ja, Mijn kind, het ergste is dat iedereen denkt dat ze gered zijn". En ze zei: "Maar, Heer, wat is het doel van dit visioen dat U mij laat zien?" Hij antwoorde haar: "Luister!" "Tik-tak, Tik-tak, Tik-tak ..." En het lawaai werd steeds luider.


"Hoor je Mijn kind?" En ze zei: "Ja, Heer, het is het geluid van een klok!" "Luister nog eens!" "Tik-tak, Tik" en de klok is gestopt. Hij zei tegen haar: "Hoor je het?" En ze zei: "Er is geen lawaai meer!" En Jezus zei tegen haar: "Ga de gemeenten vertellen dat de tijd om is! Vertel de gemeenten dat de tijd om is!"


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden