Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

BOODSCHAP AAN DE SOLDATEN VAN CHRISTUS


1- Introductie


Beste broeders en vrienden, in deze momenten van het einde van tijden, nu we nog maar weinig tijd hebben om de muur te herbouwen, vóór het geluid van de bazuin, vinden we het belangrijk om een beroep te doen aan alle Soldaten van God, en aan alle hypocrieten en leugenaars die zich voordoen als ware Soldaten van God, zodat iedereen zijn standpunt kan heroverwegen en dat iedereen zijn keuze duidelijk beweert en bevestigt, volgens de instructies van Jezus in Openbaring 22:10-15 "10En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 12Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 13Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 14Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 15Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet."


2- Boodschap aan hen die voorwaarden stellen
om Gods werk te doen


Beste vrienden, gij die u ertoe engageren om het werk van God te doen, en om het te doen, uw sluwheid gebruiken om ofwel het werkmateriaal, ofwel materiële of financiële steun voor deze of gene reden, ofwel een beloning die niet bij zijn naam wordt genoemd, te eisen, hier is de boodschap van God voor jullie.


Ten eerste: Het wordt tijd dat jullie begrijpen dat ieder die God dient, dat doet voor zijn eigen bestwil. Als we God dienen, zoeken we onze zegeningen, niet Gods zegeningen. God heeft niet langer zegeningen nodig, Hij is al gezegend. Door voor God te werken, zijn het onze kronen die we zoeken, niet die van God. God heeft niet langer kronen nodig, Hij heeft ze al. Door onze lichamelijke kracht, geld en talenten in dienst van God te stellen, vergaren wij onze schatten, niet die van God. God heeft niet langer schatten nodig, Hij heeft ze al.


Ten tweede: Jullie moeten begrijpen dat het doen van Gods werk een offer is. God zelf koos ervoor om Zijn enige Zoon op te offeren om ons te redden. Jezus, de enige Zoon van God, heeft Zich voor ons opgeofferd, zodat we het eeuwige geluk kunnen hebben dat ons na dit aardse leven van ellende te wachten staat. En ieder waarachtig kind van God moet ook zichzelf opofferen voor de heerlijkheid van Zijn Meester Jezus Christus en voor het heil van allen voor wie Jezus is gekomen om te sterven.


Ten derde: Het is noodzakelijk dat jullie begrijpen dat jullie geen enkel gunst doen aan God door Hem te dienen, en dat jullie geen enkel gunst doen aan de Dienaar van God door Gods werk te doen. Jullie doen jullie zelf een groot gunst door God te dienen. Het is een voorrecht om God te dienen. Dus stop God en de Dienaar van God chanteren wanneer jullie Gods werk willen doen. Als jullie God niet willen dienen, doe het dan niet. Als jullie denken dat jullie God of Zijn dienaar een gunst doen door Gods werk te doen, doe het dan niet langer.


Ik heb een belangrijke openbaring voor jullie. Het is dit: "Of jullie nu voor God werken of niet, Gods werk zal worden gedaan. Of jullie nu God dienen, of weigeren om Hem te dienen, de dienst van God zal gedaan worden. Niets, en niemand, kan het werk van God tegenhouden." Dus stop de chantage, het is nutteloos.


Voordat jullie geboren werden, werd Gods werk gedaan, en na jullie, zal Gods werk gedaan worden. Dus God heeft jullie niet per se nodig voor Zijn werk. Met of zonder jullie, Zijn werk zal gedaan worden. Jullie zijn zeker belangrijk voor Gods werk als jullie ervoor kiezen om jullie zelf nuttig te maken, maar jullie zijn niet onmisbaar, en dat zullen jullie ook nooit zijn. Niemand is onmisbaar.


Mediteer met mij op deze Bijbelpassage uit Maleachi 1:6, 8; 13-14: "6Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien Ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor Mij? en indien Ik een heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de HERE der heerscharen tot u, o priesters, die mijn naam veracht. En dan zegt gij: Waarmee verachten wij uw naam? 8Want, wanneer gij een blind dier ten offer brengt, is dat niet erg? Wanneer gij een kreupel of ziek dier brengt, is dat niet erg? Bied dat eens uw landvoogd aan; zal hij welgevallen aan u hebben of u goedgunstig gezind zijn? zegt de HERE der heerscharen. 13gij brengt het geroofde, het kreupele en het zieke. Als gij dat offer brengt, zou Ik het uit uw hand met welgevallen aannemen? zegt de HERE. 14Vervloekt is ook de bedrieger, die in zijn kudde een mannelijk dier heeft en die dat wel belooft, maar de Here toch een ondeugdelijk dier ten offer brengt! Want een groot Koning ben Ik, zegt de Here der heerscharen, en mijn naam is geducht onder de volken."


Wat zegt God in deze Bijbelpassage?


De Heer openbaart jullie hier dat Hij alleen verheugt met offers die ons iets kosten en die een offer voor ons vormen. Als je niet bereid bent om aan God te offeren wat je dierbaar is, houd je niet van Hem. Als je snel aan God alleen aanbiedt wat je hebt gestolen, of wat je hebt opgepikt, of wat je niet nuttig vindt, dan spot je met God. Hij accepteert zulke offers niet.


Om ons te redden zond God geen zwak lam, een ziek schaap of een engel, maar Zijn eniggeboren Zoon, Zijn dierbaarste bezit. Dit is een waar offer, en dit is het soort offer dat God verkoos ons te geven. Waarom moeten we Hem in ruil waardeloze offers teruggeven? Waarom moeten wij hem in ruil daarvoor valse offers brengen die ons niets kosten? God zal ze niet accepteren.


1Kronieken 21:24 "Doch koning David zeide tot Ornan: Neen, maar ik wil stellig de volle prijs geven, want ik wil niet wat u behoort, aan de HERE opdragen en geen brandoffer brengen dat mij niets kost." Dus als jullie voor God willen werken, moeten jullie uw hart, uw ijver en al uw middelen erin steken. Zeg niet dat jullie voor God willen werken, en jullie wachten dat wij jullie alles ter beschikking stellen wat jullie nodig hebben. Dat is het willen offeren van een blind dier aan God, dat is het willen aanbieden Hem van een kreupel of ziek dier aan te bieden, dat is het willen om aan de Heer te presenteren wat niet van u is, wat jullie niets kosten. Elk waarachtig kind van God zou zich zelfs moeten haasten om God te dienen, want het is een heerlijkheid om God te dienen.


Jullie vinden vandaag de dag veel huichelaars, zogenaamde kinderen van God, die, als het gaat om het kopen van dure nieuwe paren schoenen, extravagante nieuwe outfits om mee te pronken, hypermoderne mobiele telefoons en andere overbodige en soms nutteloze gadgets, nooit zonder geld komen te zitten. Maar zodra het werk van God gedaan moet worden, vragen ze ons om voor hen te kopen of ter beschikking te stellen, wat zij noemen werkmaterialen; anderen vragen om gegeven te worden wat ze noemen een kleine motivatie. Zij zijn alleen bereid aan de Heer te geven wat hun niet toebehoort.


Voor jullie, huichelaars, die doen alsof jullie kinderen van God zijn, maar die niets voor God kunnen doen zonder betaald te worden, vergeet niet dat het niet in de Hemel van Jezus Christus is dat jullie met zo'n boosaardig hart zullen binnenkomen. Jullie zijn op de weg naar de Hel. Hou uzelf niet meer voor de gek. Uw hart is gevuld met hebzucht en lust van alle soorten. Jullie willen elke kleine kans die op uw pad komt, benutten om er een kans op winst van te maken. Hebzuchtigen, heb berouw!


Als het u nooit ontbreekt aan geld om ijdele dingen te kopen, als het u nooit ontbreekt aan middelen voor dingen die voor u belangrijk zijn en het u alleen ontbreekt aan middelen als u het werk van God moet doen, als het u nooit ontbreekt aan tijd om uw eigen dingen te doen en het u alleen ontbreekt aan tijd als u het werk van God moet doen, dan behoort u tot hen die in zijn kudde een mannelijk dier heeft en die een ondeugdelijk dier aan de Heer wijden en offeren. Jullie zijn bedriegers, echte dieven.


De Heer heeft Zichzelf niet voor jullie opgeofferd, opdat jullie Hem niet onbaatzuchtig zouden kunnen dienen. Als God van ons enige materiaal of beloning had verwacht voordat Hij Zijn eniggeboren Zoon voor ons offerde, zou Hij het nooit hebben gedaan. En als de Zoon van God enige materieel, of enige kleine motivatie van ons had gewacht voordat Hij kwam om voor ons te sterven, zou Hij nooit zijn gekomen. Dat is ware liefde. Jullie kunnen niet beweren God lief te hebben als u niet in staat bent zelfs het kleinste ding voor Hem te doen zonder ervoor betaald te worden of erom gesmeekt te worden.


Conclusie: Als jullie betaald willen worden om Gods werk te doen, doe het dan niet. Als jullie het werkmateriaal en kleine motivaties willen krijgen om Gods werk te doen, doe het dan niet. Als jullie gesmeekt willen worden om Gods werk te doen, doe het dan niet. Met jullie of zonder jullie, Gods werk zal gedaan worden. Ik zal niemand omkopen om Gods werk te doen. Op de dag dat er geen mensen meer zullen zijn om Gods werk te doen, zal de Heer zelfs de stenen oprichten om het te doen.


3- Boodschap aan hen die Gods werk saboteren


Jullie hebben ook zogenaamde kinderen van God, die accepteren om Gods werk te doen, maar die er vrijwillig voor kiezen om Gods werk te saboteren. Dit betekent dat deze mensen er vrijwillig voor kiezen om het werk onvolledig te doen, of om bewust en vrijwillig fouten in Gods werk in te voegen, of om aan het werk toe te voegen wat niet bestaat. Weet dat dit fout zeer ernstige is. Het is niet anders dan godslastering tegen de Heilige Geest. Of het nu gaat om hen die opzettelijk leugens onderwijzen aan het volk van God of om hen die opzettelijk het werk van God saboteren, het doel is om mensen opzettelijk van God af te keren; het beoogde doel is om mensen die God zoeken opzettelijk op een dwaalspoor te brengen. God zal jullie dat nooit vergeven. Nooit. Laat deze boodschap duidelijk zijn voor alle agenten van satan die dergelijke risico's nemen. Uw Hel zal evenredig zijn aan uw slechtheid.


4- Boodschap aan hen die niet gemotiveerd zijn voor het werk van God


Voor jullie die niet gemotiveerd zijn voor het werk van God, weet dat het uw eigen zegeningen zijn dat jullie verachten. Jullie zijn zeker Esau. Voor het ogenblik betekenen zegeningen nu niets voor jullie. De tijd komt dat deze zegeningen iets voor jullie zullen betekenen, maar het zal te laat zijn. De zegeningen die jullie vandaag verachten, zullen jullie in de komende dagen ze tevergeefs met tranen zoeken. Onthoud dat jullie de aarde met niets zullen verlaten. Alles wat jullie vandaag gelukkig of trots lijkt te maken, jullie zullen het in de komende dagen vrijwillig of met geweld verlaten. Niets zal de aarde met jullie verlaten. Niets. Zelfs als jullie het wensen.


Laten we de volgende Bijbelpassages overdenken:


Genesis 25:29-34 "29Eens had Jakob een gerecht gekookt, en Esau kwam vermoeid van het veld. 30Toen zeide Esau tot Jakob: Laat mij toch slokken van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. 31Maar Jakob zeide: Verkoop mij dan eerst uw eerstgeboorterecht. 32En Esau zeide: Zie, ik ga toch sterven; waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? 33Daarop zeide Jakob: Zweer mij eerst. En hij zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jakob zijn eerstgeboorterecht. 34Toen gaf Jakob aan Esau brood en het linzengerecht; hij at en dronk, stond op en ging heen. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht."


Hebreeën 12:15-17 "15Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. 16Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht."


Laat me jullie uitleggen wie Esau zijn. Esau zijn mensen dat alleen aan het heden denken. De toekomst betekent niets voor hen. Wat voor hen telt is het heden, het nu. Alles wat ze willen is wat ze nu met hun eigen ogen zien. Met hen praten over toekomstige zegeningen is een beetje onzin. Ze hebben geen interesse in wat ze niet zien. Wanneer we ze aanmoedigen om Gods werk met ijver te doen, hen eraan herinnerend dat de kroon de ware soldaten van God wacht, zeggen zij bij zichzelf, zoals Ezau: "Wat heb ik aan de kroon?" De tijd zal komen dat zij in tranen om die kroon zullen vragen, maar hun berouw zal geen uitwerking hebben. Toen Esau de zegen verachtte, dacht hij alleen aan het heden, hij dacht er niet aan dat de toekomst zou komen. De toekomst kwam, het werd een ander heden, een ander nu, maar een nu dat voor hem niet langer tastbaar was.


Jeremia 48:10 "Vervloekt, wie het werk des HEREN met lauwheid verricht; en vervloekt, wie zijn zwaard van bloed weerhoudt!" Je moet je niet alleen inzetten om het werk van de Heer te doen, maar je moet het ook doen zonder lauwheid.


5- Boodschap aan hen die weigeren het werk van God te doen


Voor iedereen die weigert om het werk van God te doen, weet dat God u schiep om Hem te dienen, om Zijn werk te doen. Bedenk eens en voor altijd dat het doen van Gods werk voor u geen optie is, maar een verplichting. Als u koppig wilt zijn, voelt zich dan vrij, en jullie zullen dit in de komende dagen begrijpen.


Matteüs 25:24-30 "24Nu kwam ook hij, die het ene talent ontvangen had, en zeide: Heer, ik wist van u, dat gij een hard mens zijt, die maait, waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt uitgestrooid. 25En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond verborgen; hier hebt gij het uwe. 26En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid? 27Dan hadt gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. 28Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft. 29Want aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. 30En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars."


Weten jullie waarom God jullie naar de Hel zal sturen omdat jullie weigerden zijn werk te doen? Ik zal jullie zeggen waarom: De fysieke kracht die jullie hebben, is iets dat God jullie gaf. De gezondheid die jullie hebben, God gaf jullie die gezondheid. De intelligentie die jullie het hebben, is Gods geschenk aan jullie. De wijsheid die jullie hebben heeft God jullie gegeven. En Hij heeft jullie dit alles gegeven als werkmateriaal om Hem te dienen. Dus als jullie het werkmateriaal aannemen en weigeren te werken, jullie weten wat jullie te wachten staat: Het huilen en tandenknarsen in eeuwige kwelling. Jullie hebben de keuze.


6- Boodschap aan hen die het werk van God met vreugde doen


Voor jullie allen die de Heer liefhebben met heel uw hart, die de Heer vrezen en die voor God werken met ijver, met vreugde, met zelfverloochening en op een volkomen onbaatzuchtige manier, weet dat jullie uw tijd niet verspillen. Dit zijn uw zegeningen dat jullie verzamelen. Jullie bouwen uw huis in het Koninkrijk der Hemelen. Jullie verzamelen eeuwige schatten in de Hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Matteüs 6:19-20. Houd stand tot het einde en jullie zullen er geen spijt van krijgen.


Laten we de volgende Bijbelpassages overdenken:


2Johannes 1:8 "Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt."


1Korintiërs 2:9 "Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben."


Laten we dat refreintje neuriën, dat zegt: "De Hemel is mooi en wonderbaarlijk, de Hemel is mooi en prachtig!"


7- Laatste Waarschuwing


Jullie die elke keer weer contact met ons opnemen om te zeggen dat jullie zelf wilt inzetten voor Gods werk en wanneer u deze kans krijgt, gaan jullie door de sluwheid om de begeerten van uw hart te bevredigen door te vragen om zogenaamd werkmateriaal en andere hulp van allerlei aard, laat dit de laatste keer zijn. We zijn hier niet om plezier te maken. We zijn hier om voor God te werken, en om het met vreugde te doen. Wij worden door niemand betaald, en we verdragen geen hebzuchtige hypocrieten die naar ons toe komen om niet te werken, maar om hun hebzucht te bevredigen. We zijn niet bereid om iemand om te kopen om Gods werk te doen, noch zijn we bereid om iemand te betalen om Gods werk te doen. Wij zijn bereid om in het werkteam te aanvaarden, allen die de Heer Jezus Christus met heel hun hart liefhebben, die Hem vrezen en die bereid zijn om voor God te werken met ijver, vreugde, zelfverloochening en op een totaal onbaatzuchtige manier. Als jullie een van deze mensen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Zo niet, vermeid ons dan afleiden.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden