Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

WAARSCHUWING VOOR GETUIGENISSEN


Beste broeders en beste vrienden, wij zijn verheugd u verschillende getuigenissen ter beschikking te stellen. We vinden deze nuttig voor onze geestelijke vooruitgang en voor onze opbouwing. Sommige van deze verhalen komen van mensen die satan hebben gediend, en andere van mensen die de Hemel en/of de Hel hebben gezien. Over het geheel genomen versterken deze verhalen ons onderscheidingsvermogen en openen ze onze ogen voor het Geestelijke Gevecht. Bovendien helpen ze ons om beter gewapend te zijn tegen de aanvallen die we voortdurend ondergaan van satan en zijn agenten.


Deze getuigenissen mogen in geen geval worden opgevat als het Woord van het Evangelie, d.w.z. als absoluut waar, noch mogen zij uw Bijbel vervangen. Verlaat uw Bijbel nooit om een getuigenis in praktijk te brengen. Het is niet op basis van enige getuigenis dat God ons later zal oordelen, maar op basis van de Bijbel. Houdt u er rekening mee dat wij ervoor gekozen hebben deze getuigenissen te publiceren, maar dat wij de auteurs van deze getuigenissen om deze reden niet aanbevelen.


Zoals wij u reeds hebben gezegd in het onderricht over Onderscheidingsvermogen, gebruikt God wie Hij wil om Zijn heerlijkheid voort te brengen of om tot Zijn kinderen te spreken. Het loutere feit dat iemand getuigt, maakt hem nog geen kind van God. Of het getuigenis nu dat is van iemand die satan heeft gediend of dat van iemand die de Hemel en/of de Hel heeft gezien, u moet eenvoudig aanvaarden wat God u door deze getuigenissen als openbaring wil geven zonder in de val te trappen te geloven dat de mensen die de Heer heeft gebruikt om ze aan u te geven van God zijn.


Weet heel goed dat God, om Zijn boodschappen over te brengen, zelfs objecten en dieren kan gebruiken. U hebt de ezel van Bileam als voorbeeld. Laat me uw geheugen opfrissen met deze passage uit Numeri 22. "... 27Toen de ezelin de Engel des HEREN zag, ging zij onder Bileam liggen; toen ontbrandde de toorn van Bileam en hij sloeg de ezelin met de stok. 28Nu opende de HERE de mond der ezelin, en zij zeide tot Bileam: Wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? 29En Bileam zeide tot de ezelin: Omdat gij de spot met mij drijft; had ik een zwaard in mijn hand, dan zou ik u nu zeker doden. 30Maar de ezelin zeide tot Bileam: Ben ik niet uw ezelin, waarop gij uw leven lang tot op deze dag hebt gereden? Ben ik ooit gewoon geweest u zó te behandelen? En hij zeide: Neen. ..." Numeri 22:1-33.


Als u het met mij eens bent dat de ezelin dat God gebruikte om met Bileam te praten noch een echte dienaar van God was, noch een kind van God, begrijp dan dat degenen door wie God ons de verschillende getuigenissen geeft die we lezen, noodzakelijkerwijs geen echte dienaren van God zijn, noch kinderen van God. Deze waarschuwing moet vanaf nu duidelijk voor u zijn.


Veel mensen zijn, na het lezen van de getuigenissen die wij hebben gepubliceerd, naar het internet gegaan om een beetje onderzoek te doen over hun auteurs. Wat ze zagen, verontwaardigde hen. Zij realiseerden zich dat de schrijvers van deze getuigenissen niets van God in hun manier van leven hadden. Deze auteurs zijn bijna allemaal een echte laster voor het Evangelie van Jezus Christus. Ze zijn gewoon onderwerpen van schandaal. Bijna al deze zogenaamde ex-satanisten, zowel mannen als vrouwen, hebben zichzelf tot dienaren van God uitgeroepen. Iedereen heeft zichzelf de titel gegeven die ze willen. Sommigen noemen zichzelf Herders, anderen Evangelisten, anderen Profeten. Anderen durven zich zelfs Apostelen te noemen. Sommigen begonnen als Predikanten, en een paar maanden later werden zij Apostelen, en nu zijn zij wat zij noemen "Bisschoppen" geworden.


Zij hebben een evangelie aangehangen dat niets te maken heeft met de gezonde leer van Christus. Als u sommigen van hen ziet, is het moeilijk te geloven dat zij ooit Jezus Christus hebben gekend; zij verschillen niet van wereldse mensen. Ze dragen sieraden en allerlei soorten make-up. Vrouwen dragen pruiken, haarlokken en andere afschuwelijke kapsels op hun hoofd. Hoewel ze zeggen dat ze Jezus Christus de Heer hebben ontmoet, lijken ze zich er niet van bewust te zijn dat een vrouw die een kind van God is zichzelf moet bedekken, dat wil zeggen haar hoofd bedekken in de aanwezigheid van God. Zij schijnen niet te weten dat een vrouwelijk kind van God zich fatsoenlijk moet kleden, make-up, juwelen, satanische uitdossingen zoals broeken en andere verleidelijke kleding moet vermijden.


Deze vrouwen hebben zich bijna allemaal de titel van Oudsten van Gemeenten aangemeten, dat wil zeggen, zij zijn allen predikanten, evangelisten, profeten, leraars, apostelen geworden, terwijl zij het Woord van God verachten, dat vrouwen verbiedt te onderwijzen en gezag over de man te hebben. Ze zijn dus ware instrumenten van satan geworden om het volk van God op een dwaalspoor te brengen, want veel onwetende christenen nemen ze voor kinderen van God, vanwege hun getuigenissen. Jullie, Kinderen van God, laat dit jullie niet meer verbazen. Het is slechts een ander plan van satan om verwarring te zaaien in het werk van God. Laten we God zegenen voor het Onderscheidingsvermogen.


Een van deze zogenaamde ex-satanisten onthult u duidelijk in haar getuigenis dat satan haar had aangeboden een hele keten van juwelierszaken te openen en haar had uitgelegd dat zij door de juwelen te verkopen satan in staat zou stellen voortdurend mensenbloed en mensenzielen te ontvangen. Zij is het zelf die ons vertelt dat satan haar openbaarde dat allen die de juwelen kopen een directe prooi zullen worden van satan en zijn boze geesten. Ze onthult ons dat juwelen, dankzij de vele bezweringen die op deze gemaakt zijn vanuit de wereld van de duisternis, boze geesten bevatten, en dat wanneer iemand een juweel koopt, het eigenlijk boze geesten zijn dat die persoon koopt, en dat deze boze geesten, eenmaal in hun huis, het bloed van de bewoners van het huis trekken tijdens de nacht. Zij weet dus beter dan u en ik dat de juwelen boze geesten bevatten die niet alleen bezitten van hen die ze dragen, maar zelfs van hen die in hetzelfde huis wonen als zij die ze dragen. Maar als u deze zogenaamde ex-satanist ziet, bent u geschokt. Ze is altijd versierd met allerlei soorten sieraden, zelfs de meest extravagante. Dit is een echte laster van het Evangelie. Vergeet niet dat een van de missies van agenten van satan is om het evangelie te belasteren, om verwarring te zaaien in de hoofden van de mensen, zodat degenen die de Heer willen volgen, in de war raken.


Degenen die deze getuigenissen lezen en geschokt zijn door hun auteurs op het Internet te zien, schrijven ons om ons te vragen hoe het mogelijk is dat iemand die beweert de Hemel en/of de Hel te hebben gezien, en die zelfs de Heer Jezus Christus heeft ontmoet, het tegenovergestelde leeft van wat het Woord van God leert. Het antwoord is eenvoudig: Ze zijn niet van God. Wees dus voorzichtig met de termen "ex-satanisten" of "voormalige satanisten" die gebruikt worden om diegenen te kwalificeren die satan gediend hebben en die beweren zich tot Jezus Christus bekeerd te hebben. Het is mogelijk dat sommige van deze bekeringen waar zijn; maar deze zogenaamde ex-satanisten zijn over het algemeen niets anders dan satanisten. Laat u dus niet verleiden door deze agenten van satan, vermomd als kinderen van God. Maak goed gebruik van het onderricht over "Het Onderscheidingsvermogen" die u kunt vinden op de site www.mcreveil.org.


Weet dan, geliefden, dat veel van deze getuigenissen over Hemel, Hel, de wereld van de duisternis, enz., waar zijn. Als hun auteurs niet van God zijn of zich van God afkeren, maakt dat deze getuigenissen nog niet ongeldig. Begrijp alleen dat dit ezels zijn die God gebruikte om ons te openbaren wat Hij ons wilde openbaren. De boodschap die de ezelin aan Bileam had gegeven was van God. Het feit dat deze boodschap werkelijk van God kwam, maakte de ezelin nog niet tot een kind van God of een dienaar van God. De ezelin gaf zijn boodschap aan Bileam en bleef een ezelin. Bileam ontving de boodschap van God en was vrij om te gehoorzamen of niet te gehoorzamen. Dat is het geval met u vandaag. Nadat u deze getuigenissen hebt ontvangen die God ons door middel van deze ezels geeft, bent u vrij om u te bekeren en God te vrezen of om met God te blijven spelen.


Beste broeders en vrienden, bedenk eens en voor altijd dat het zien van de Hemel en/of de Hel nog niemand tot een kind van God maakt. Het feit dat iemand satan heeft gediend en daarna Christus heeft ontmoet, maakt hem nog geen kind van God. Veel dienaren van satan die beweren hem te hebben verlaten om Jezus te volgen, keren uiteindelijk altijd terug naar hun ware meester satan. Neem dus wat u opbouwt in de getuigenissen, maar trek u niets aan van hun auteurs. Doe wat Jezus het ons heeft bevolen in Matteüs 23:1-3 "1Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, 2zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. 3Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet."


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden