Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Nota Bene

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

DE LASTERING TEGEN DE HEILIGE GEEST

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


"De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads." Spreuken 16:4


1- Inleiding


De Here in Matteüs 12:22-34 en in Marcus 3:20-30, sprak tot ons over een zonde die aan mensen niet vergeven zal worden, noch op aarde, noch tijdens het laatste oordeel. Het gaat dus om een zonde die nooit vergeven zal worden. Dit betekent dat als iemand deze zonde begaat, alles voor hem voorbij is. Er is geen en er zal geen mogelijkheid van berouw zijn.


We kennen de grote liefde van God, we kennen Zijn grote barmhartigheid. En in de Bijbel heeft de Heer Zich herhaaldelijk aan de mensen voorgesteld als de barmhartig en genadige God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid. God is altijd bereid om mensen alles te vergeven, zolang zij maar besluiten zich te bekeren. En deze zelfde God, telkens als Hij mensen wil straffen, houdt altijd rekening met hun zwakheid en de grens van hun capaciteiten. De Bijbeltekst van Psalm 103 hieronder, bevestigt ons dat.


Psalm 103:1-3, 8-14 "1Van David. Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; 2loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden; 3die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, … 8Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; 9niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; 10Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; 11maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. 12Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; 13gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen. 14Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn."


Als dan God de mensen al hun zonden kan vergeven, met inbegrip van misdaden, moorden, verkrachtingen en andere zeer abominabele zonden zoals homoseksualiteit en alle andere verschillende dwaasheden van mensen, waarom kan Hij zichzelf zo streng en zo onverzettelijk tonen tegenover een bepaalde zonde, en wat kan die zonde zijn? We zullen een aantal essentiële vragen formuleren wiens de antwoorden daarop zullen ons helpen om dit onderwerp goed te begrijpen.


2- Essentiële vragen


Wat is de Lastering tegen de Heilige Geest? Waarom is het anders dan andere zonden? In wat is het anders dan de andere zonden? Waarom is deze zonde onvergeeflijk wanneer God weet dat mens zo gemakkelijk zondigt, en soms zelfs zonder het te beseffen? Kunnen we mensen kennen die deze zonde hebben begaan? Het onderzoek van de Bijbelteksten hieronder zal ons helpen het mysterie te boren.


3- Matteüs 12:22-25, 30-34


"22Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en stom was. En Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. 23En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden: Dit is toch niet de Zoon van David? 24Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door beëlzebul, de overste der geesten. 25Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden."


"30Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. 31Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. 32Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. 33Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom. 34Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond."


4- Marcus 3:22-25, 28-30


"22En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft beëlzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit. 23En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? 24En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden. 25En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen bestaan."


"28Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; 29maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde. 30Immers, zij zeiden: Hij heeft een onreine geest."


5- Wat is de lastering tegen de Heilige Geest?


Uit dit onderricht van Jezus Christus in Matteüs 12 en Marcus 3 volgt dat de lastering tegen de Heilige Geest het feit is om de Geest van God tot de geest van satan of een werk van de Heilige Geest tot een werk van duivel te noemen. Dit is de Lastering tegen de Heilige Geest, die een zonde lijkt te zijn die ieder per ongeluk, en zelfs zonder zich ervan bewust te zijn kan begaan. Ik zal u enkele voorbeelden geven:


Met de verspreiding van deze grote satanisten, die grote Gods mannen worden genoemd door onwetendheid, en die met hun satanische macht overal naartoe gaan om mensen te verleiden met hun zogenaamde wonderen, weet men niet meer hoe men een echt wonder van een vals wonder onderscheiden. We zijn daarom verleid, zodra we vandaag over wonderen horen, om te zeggen zonder te denken dat dit hekserij is, of dat het gewoon een andere manipulatie van satan is. Maar in deze chaos van wonderen die vandaag zijn gedaan, is het mogelijk dat er sommigen zijn die van God komen.


Op dezelfde manier, zodra u al een van die grote verleiders kent die zichzelf internationale evangelisten of grote profeten enz. noemen, door te kennen al goed hun werken, kunt u niet meer niets goeds van hen verwachten. Als u hoort dat ze een wonder hebben verricht, zult u niet aarzelen om te zeggen dat het een wonder is dat door satan wordt uitgevoerd. Maar niets bewijst dat elk wonder dat door die mensen wordt uitgevoerd, uit satan komt. Sommige van die wonderen en genezingen, kunnen van God komen, die, om Zijn kinderen te antwoorden, zelfs die agenten van satan kan gebruiken.


Vergeet niet dat God in Zijn woord heeft gezegd dat het feit van het uitvoeren van een wonder door Zijn naam of in Zijn naam, niet maakt degene die dat wonder uitvoert, een kind van God of een dienaar van God. Matteüs 7:21-23 "21Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid."


God doet wat Hij wil, en kan wie Hij wil gebruiken om Zijn doelen te bereiken. Dat gezegd hebbende, zou het riskant zijn te concluderen dat alle wonderen en genezingen die door agenten van satan worden verricht, valse wonderen zijn. Toch komen we tegenwoordig heel gemakkelijk tot dit soort conclusies, vanwege de verwarring die de agenten van satan zaaien. Zoals u zou beseffen, geven zeer weinig ware Christenen nog steeds geloof aan al deze wonderen uitgevoerd door valse predikanten. Daarom kan men zich afvragen of het mogelijk is om nog steeds christenen te vinden die nog niet in deze zonde van Lastering tegen de Heilige Geest zijn gevallen.


Want als het simpele feit van het per ongeluk of door onwetendheid toeschrijven van een werk van de Heilige Geest aan duivels, zoals we het net hebben bestudeerd, vormde de Lastering tegen de Heilige Geest, dan zou deze zonde een zonde zijn die bijna ons allen reeds hebben begaan. En als u weet dat deze zonde nooit vergeven zal worden, kunt u zich afvragen waarom de Heer, die alleen maar van plan is ons te redden, en die er zelfs voor gekozen heeft Zichzelf voor ons op te offeren, kan tegelijkertijd zetten zo'n grote val voor ons. Toestaan dat een zonde die zo gemakkelijk kan worden begaan, en soms zelfs zonder het te beseffen, een zonde is die nooit zal worden vergeven, is een zeer grote val.


Maar zoals u al weet, houdt de Heer Jezus Christus van ons met een onveranderlijke liefde, een ontegenzeglijke liefde en een niet-voorbehouden liefde. Als Hij wou om ons te veroordelen, zou Hij ons niet in de val hoeven te zetten om tot dit punt te komen. Hij is aan niemand verantwoording schuldig. Daarom begrijpt u gemakkelijker dat de definitie van de Lastering tegen de Heilige Geest zoals hierboven gegeven iets verbergt. Waar gaat het om?


Wat de Lastering Tegen de Heilige Geest tot een zeer bijzondere zonde maakt, is de mate van affront die deze zonde begeleidt, het is de kennis van de dingen van God door hen die deze zonde begaan, en hun bewuste wil om schade te berokkenen. De farizeeën en schriftgeleerden, door te zeggen dat Jezus boze geesten uitwierp door beëlzebul, de heerser der boze geesten, wisten heel goed dat Jezus geen boze geesten uitwierp door beëlzebul. Ze waren daarom niet onwetend, en ze hadden geen verwarring over de persoon van Jezus, of over de werken van Jezus, terwijl we vandaag enige twijfelen hebben over de persoon en werken van sommige zogenaamde mannen van God. Deze goddelozen hadden deze leugen uit goddeloosheid en jaloezie verteld met het doel de mensen van God af te trekken.


Ze wisten zeer goed dat Jezus de Zoon van God was; ze wisten ook, en zeer goed, dat Jezus boze geesten uitwierp met de kracht van God. Maar in hun jaloezie waren ze niet blij om Jezus te zien mensen bevrijden die satan gevangen hield in de leugen en slavernij. Zij moesten daarom tegenaanvallen, zij moesten alles doen om de mensen die in Jezus, de Zoon van God herkenden en die Hem volgden, te ontmoedigen. Dat is wat achter hun daden verborgen was.


6- Waarom is lastering tegen de Heilige Geest
anders dan andere zonden?


In tegenstelling tot andere zonden zal de Lastering tegen de Heilige Geest nooit vergeven worden, noch in dit leven, noch op de dag van het grote Oordeel. Dit betekent dat iedereen die deze zonde begaat, veroordeeld is tot de Hel, ongeacht wat voor berouw hij daarna ook zal kiezen te doen. Veel zogenaamde christenen die tegenwoordig de gemeenten vullen, met inbegrip van de zogenaamde dienaren van God, zijn mensen die al tegen de Heilige Geest hebben gelasterd en die alleen maar wachten op de dag dat ze in de Hel zullen eindigen.


7- In wat is lastering tegen de Heilige Geest
anders van de andere zonden?


De Lastering tegen de Heilige Geest is anders van de andere zonden in die zin dat zij nooit per ongeluk, noch per onwetendheid, noch per zwakte, noch onbewust wordt begaan. Deze zonde is het resultaat van een weloverwogen, bewuste, opzettelijke en met voorbedachten rade keuze. De Lastering tegen de Heilige Geest is daarom niet het loutere feit om de Geest van God, geest van satan te roepen, of om een werk van de Heilige Geest aan werk van duivel toe te kennen, maar het is het feit dat het bewust en vrijwillig wordt gedaan, met de bedoeling mensen van God af te trekken. U zult nu gemakkelijker begrijpen, dat alleen de kinderen van satan deze zonde kunnen begaan. Geen enkel waar kind van God kan deze zonde begaan. U zult nooit een echt kind van God zien die leugens vertelt om mensen van God af te trekken. U zult er nooit een zien.


8- Waarom is deze zonde onvergeeflijk?


Weet geliefden, dat vergeving is voorbehouden aan de Mensen, en niet aan satan en zijn duivels. Wij hebben zojuist aangetoond dat de Lastering tegen de Heilige Geest een zonde is die alleen door duivels kan worden begaan. Omdat duivels al voor eeuwig veroordeeld zijn, is vergeving voor hen niet langer nodig. Houd er echter rekening mee dat de daad van bewust iemand van de weg van God aftrekken een misdaad is die nooit vergeven is, en God heeft deze zonde altijd zeer streng gestraft, zelfs in het Oude Verbond, zoals we het in de volgende Bijbelsteksten kunnen lezen:


Deuteronomium 13:1-5 "1Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, 2en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen - 3dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de HERE, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de HERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 4De HERE, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen. 5Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de HERE, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft - om u af te trekken van de weg, die de HERE, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen."


Deuteronomium 13:6-11 "6Wanneer uw broeder, de zoon van uw moeder, of uw zoon, uw dochter, uw eigen vrouw of uw boezemvriend u in het geheim wil verleiden en zegt: laten wij andere goden gaan dienen, goden die noch gij noch uw vaderen gekend hebben, 7behorende tot de goden der volken rondom u, dichtbij of veraf, van het ene einde der aarde tot het andere - 8dan zult gij hem niet ter wille zijn noch naar hem luisteren; gij zult hem niet ontzien, noch hem sparen en zijn schuld bedekken, 9maar hem zeker doden; het eerst zal uw hand zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen en daarna de hand van het gehele volk. 10Gij zult hem stenigen, zodat hij sterft, omdat hij getracht heeft u af te trekken van de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft. 11Dan zal geheel Israël het horen en vrezen en men zal niet opnieuw zulk een wandaad in uw midden doen."


Zoals we het zojuist hebben gelezen, heeft de Here in het Oude Verbond gevraagd dat deze duivels onverwijld in de Hel worden geworpen, zonder tijd te verspillen. In het Nieuwe Verbond moeten we deze duivels niet langer stenigen. Maar Gods eeuwige vonnis over hen blijft. En in afwachting van Gods eeuwige oordeel tegen hen, vraagt de Heer ons niet alleen om niet voor deze duivels te bidden, zoals we lezen in 1Johannes 5:16, maar Hij vraagt ons ook om hen niet eens toe te laten tot onze huizen, zoals u kunt lezen in de Bijbeltekst hieronder:


2Johannes 7-11 "7Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. 8Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. 9Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. 10Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. 11Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken."


9- Kunnen we mensen kennen die deze zonde hebben begaan?


Laten we samen deze passage uit 1Johannes 5:16 onderzoeken, waarin staat: "Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen."


God vraagt ons om te bidden voor iedere broeder die een normale zonde begaat, dat wil zeggen een vergeeflijk zonde, dat de Bijbel een zonde noemt die niet tot de dood leidt. Deze zelfde God vraagt ons om niet te bidden voor iemand die een abnormale zonde begaat, dat wil zeggen een onvergeeflijke zonde, dat de Bijbel zonde noemt die tot de dood leidt. God kan ons zulke instructies niet geven als we niet in staat zullen zijn om de zonde die tot de dood leidt te onderscheiden van de zonde die niet tot de dood leidt. Zo kunnen we heel goed al die mensen kennen die lasteren tegen de Heilige Geest. Zodra we weten wat de Lastering tegen de Heilige Geest is, wordt het heel gemakkelijk om te weten zij die deze zonde al heeft begaan, en zij die deze zonde aan het begaan.


De Lastering tegen de Heilige Geest is dus geen gemakkelijke zonde om te begaan, en het is geen zonde die ware Kinderen van God, die het recht hebben op Gods koninkrijk, en die, zelfs een paar minuten voor de dood, nog berouw kunnen hebben, kunnen begaan. Het is daarom een zonde die alleen kinderen van satan, dat wil zeggen onkruid, dat wil zeggen duivels, kunnen begaan. Daarom zal deze zonde niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. God zal ons nooit toestaan om zo'n grote zonde ongewild en onbewust te begaan. Hallelujah!


Weet daarom, geliefden, dat al die agenten van satan die bewust en vrijwillig mij, duivel of tovenaar of dienaar van satan roepen, om enkel te proberen mensen van de weg van God af te trekken, tegen de Heilige Geest lasteren. Als zij onwetend waren, zou God rekening houden met hun onwetendheid en hen een kans van berouw geven. Maar omdat zij dit doen uit haat, jaloezie en kwaadwilligheid, om mensen te misleiden en van Gods weg af te trekken, zullen zij in de komende dagen begrijpen dat zij God aanvielen, niet mij.


Daarom, als u al die mensen ziet die met mij zijn geweest, die mij hebben gevolgd, die tijd hebben gehad om de wijsheid en de voordelen van God te waarderen, en die nu mensen op het verkeerde spoor zetten door leugens die ze niet kunnen rechtvaardigen, begrijp dan dat ze duivels zijn die hun bediening achter mij hebben voltooid, zoals hun broer Judas zijn achter Jezus had voltooid. Ze vullen de maat van hun zonden op, terwijl ze wachten op de eeuwige straf.


"64Gij zult hun vergelden, o HERE, naar het werk hunner handen. 65Gij zult hun geest verblinden - uw vloek over hen! 66Gij zult hen in toorn vervolgen en verdelgen van onder des HEREN hemel." Klaagliederen 3:64-66.


10- Getuigenissen


"Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest." Romeinen 9:1


Laat mij u enkele getuigenissen van duivels in het vlees geven die reeds de zonde van Lastering tegen de Heilige Geest hebben begaan, of die bezig zijn deze te begaan.


10.1- Eerste getuigenis


Ik zou een reeks seminaries in verschillende landen na elkaar houden. Toen ik met het seminarie in het eerste land begon, was de leider van de herders in het tweede land waar ik heen zou gaan, naar de conferentie in het eerste land gekomen. Hij maakte dus deel uit van de groep herders die mij in het eerste land ontvingen. We brachten samen onvergetelijke momenten door voor God. Deze herders realiseerden zich dat, hoewel zij al vele jaren als herders werkzaam waren, zij niets van het Woord van God wisten. De boodschap die ik bracht, zette alles wat zij hun volgelingen ooit geleerd hadden, op zijn kop.


Deze hoofd herder, die verantwoordelijk was voor alle herders in het tweede land waar de seminaries zouden worden gehouden, werd zich bewust van het effect dat mijn onderrichten zouden hebben, eerst op de herders in zijn land, en vervolgens op al hun volgelingen. Hij begon in paniek te raken en na te denken over wat hij kon doen om te voorkomen dat de waarheid zijn land zou bereiken. Hij wist niet dat de man van God die kwam, anders was dan allen die zij altijd hadden uitgenodigd. Hij werd dus geconfronteerd met een situatie die hij niet had verwacht en die geen van hen had voorzien, een situatie waarmee voorzichtig moest worden omgegaan, met het risico dat er een schandaal van zou worden gemaakt dat gevolgen zou hebben tot buiten de grenzen van hun land.


De vergelijking was ingewikkeld. De enige echte oplossing om te voorkomen dat gezonde leer naar zijn land zou komen, was een strategie te vinden om de seminaries in zijn land te annuleren. Maar deze oplossing was niet mogelijk, omdat hij niet de enige herder was die betrokken was bij de organisatie van deze seminaries. Het was het collectief van bijna alle grote herders in het land. Het was niet erg gemakkelijk om al deze herders ervan te overtuigen de seminaries waarop zij hadden gewacht en waarvoor zij veel tijd hadden geïnvesteerd, te annuleren, zowel in de organisatie als in de voorbereiding. En zelfs indien al deze herders konden worden omgekocht om in te stemmen met het afgelasten van de seminaries, zou er nog de tijd moeten vinden om met hen daarover te spreken en hen te overtuigen.


Maar de tijd was erg kort. Zodra ik het eerste land had verlaten, moesten de seminaries in het tweede land de volgende dag moeten beginnen. Dus er was geen pauze tussen de landen. En deze hoofd herder moest met me meereizen naar zijn land. Er was zelfs geen mogelijkheid voor hem om vroeger dan mij terug te keren om de andere herders te gaan verontreinigen. De ideale oplossing, die erin bestond een strategie te vinden om de seminaries in zijn land helemaal af te gelasten, was dus onmogelijk.


Deze ideale oplossing kon niet worden aangenomen, dus dacht hij aan iets dat iets gewaagder was. Toen we klaar waren met het seminarie in het eerste land, gingen we naar het tweede land, geleid door deze hoofd herder. Toen we in zijn land aankwamen, had hij heel weinig tijd om zijn plan te organiseren. Wat hij gemakkelijk vond, was het omkopen van alle tolken die mijn boodschappen tijdens de seminaries moesten vertolken. Daar ik in een taal onderwees en de boodschappen in de taal van dat land werden vertolkt, vond deze grote, door satan geïnspireerde herder het beter om aan degenen die de boodschappen moesten vertolken, te vragen liever te zeggen wat zij wilden tegen de menigte die naar mij moest luisteren, en niet wat ik zou zeggen.


Toen wij in zijn land aankwamen, ontvingen hij en degenen die mij moesten ontvangen, mij en begeleidden mij naar de plaats die zij voor mij hadden geregeld. Zodra zij mij verlaten hadden, belegde hij onmiddellijk een vergadering met het organiserende team, om hun een snel verslag te geven van wat hij in het eerste land had geleerd, en hen te waarschuwen voor het gevaar waarin zij allen als herders verkeerden, als zij mijn ruwe, onverdund boodschap aan de gelovigen laten verkondigen. Het was dus in de nacht dat zij hun ultieme oplossing die bestaat in het corrumperen van de tolken.


Het was een zeer gecompliceerde oefening, en de wanorde waarin we terecht kwamen was spectaculair. Aangezien er veel mensen in de menigte waren die de taal kenden die ik gebruikte om les te geven, was het moeilijk voor hen om het tegenovergestelde van de boodschap die ik aan het onderwijzen was aan de menigte over te brengen. En omdat de mensen niet wisten dat deze herder satanische afspraken met de tolken had gemaakt, moesten de andere gelovigen in de zaal elke keer de interpretatie van de boodschap die ik gaf corrigeren. Zij dachten dat de tolk niet tegen zijn taak opgewassen was, en probeerden hem te helpen.


Maar omdat de fouten in de interpretatie steeds terugkwamen, ontstond er een zeer grote wanorde. Op een gegeven moment vroegen mensen om de tolk te vervangen. Dit werd gedaan. De tweede tolk, die er ook bij betrokken was, wist niet hoe hij door moest gaan met het succesvol saboteren van de boodschap van de waarheid. Telkens als hij probeerde te saboteren, werd hij snel gecorrigeerd door de broeders in de menigte. Hijzelf besefte dat hun oplossing niet kon slagen, en werd uiteindelijk gedwongen de interpretatie op de juiste manier voort te zetten.


Het is na deze eerste dag van seminaries, dat één van de herders mij discreet benaderde, om mij te openbaren dat wat tijdens deze eerste dag van seminaries was gebeurd, een satanische opzet was die de Heer had verijdeld. Het is dus een van hen die, zeer tevreden de waarheid te horen die ik had onderwezen, mij dit satanische geheim kwam overbrengen dat ik met u deel. Dus, beste broeders, dit is wat veel herders vandaag de dag doen. Als zij leugens onderwijzen, is dat niet uit onwetendheid. Het is een keuze die zij gemaakt hebben om het evangelie van satan te onderwijzen.


10.2- Tweede getuigenis


Ik zou een reeks seminaries geven in verschillende steden in een land. Toen ik met het seminarie in de eerste stad begon, waren verscheidene herders uit de andere steden waar de seminaries waren gepland, gekomen om het seminarie in de eerste stad bij te wonen. Zodra ik met de onderrichten begon, beseften velen dat de boodschap die ik uitdroeg in niets leek op de waanzin waarin zij in hun gemeenten vaak zwemmen. Terwijl sommigen zich verheugden bij het horen van de wonderen van God, knarsten anderen hun tanden. Onder hen waren er twee die voortdurend op de achtergrond nadachten over hoe het verder moest met de hele uitvoering van mijn programma in hun land, omdat er verschillende steden op het programma stonden.


Een van deze herders koos ervoor het seminarie in de eerste stad een dag voor het einde te verlaten, om in allerijl terug te keren. Hij had een voorwendsel gecreëerd om zijn abrupte en onaangekondigde terugkeer te rechtvaardigen. Hoewel wij de redenen die hij opgaf voor zijn terugkeer een beetje gek vonden, hadden wij medelijden met hem en lieten hem teruggaan. Wat we niet wisten was de missie die deze duivel voor zichzelf had gesteld. Hij was snel teruggekeerd om de grootste herders te waarschuwen, zij die de grootste gemeenten van dit land leidden. Daarom had hij een spoedvergadering met hen belegd, waarin hij hen met klem waarschuwde tegen de waarheid die ik onderwees, en hun adviseerde alles in het werk te stellen om te voorkomen dat ik in de andere steden zou onderwijzen.


Maar daar Jezus Christus de enige Meester blijft, en altijd het laatste woord heeft, verwarde Hij de raadgevingen van deze slang, en deed deze grote herders Zijn mening niet omhelzen. Ik ging dus door met de seminaries zoals gepland, tot de dag dat ik in de grote stad aankwam, waar de gemeenten van deze grote herders, die het hele land beheersten, gegroepeerd waren. Toen ik het seminarie in die stad begon, begrepen deze grote en machtige herders waarom hun slang-collega een spoedvergadering had belegd om hen te waarschuwen. Helaas voor hen was het te laat, want de gelovigen hadden mijn eerste onderrichten reeds gevolgd en het was onmogelijk geworden hen ervan te weerhouden de anderen te volgen. Om niet van het onderwerp af te dwalen, zou ik u de rest van deze komedie in een ander getuigenis kunnen vertellen, als God het toelaat.


Deze andere grote en machtige herders van satan gaven toen reden aan hun duivel-collega, maar het was te laat helaas voor hen, en gelukkig voor de kinderen van God, want de boodschap van God was reeds uitgegaan. Alle andere pogingen om de waarheid tegen te houden bleken vruchteloos, tot eer van Jezus Christus, de enige ware God. Hallelujah!


Enige tijd later sloeg God deze ijverige en stoutmoedige duivel die de zware verantwoordelijkheid op zich had genomen om de opwekking van God in een heel land te willen blokkeren. Toen de Heer deze duivel had verslagen, verklaarde zijn duivel-collega die bij hem was op het allereerste stadsseminarie, om zichzelf en de andere huichelaars te troosten: "God heeft gegeven en God heeft genomen, moge Zijn naam verheerlijkt worden." Terwijl de ijverige duivel in de Hel brandde, vertelde zijn mede- duivel aan een ieder die wilde luisteren, dat God heeft gegeven en dat God heeft genomen.


10.3- Derde getuigenis


Ik moest naar een land voor seminaries. Een heks in dat land, die mij nog nooit had gezien en zelfs nog nooit naar mij had geluisterd, begon een grote sabotagecampagne tegen mij, en vroeg de mensen niet naar de seminaries te gaan. Toen haar werd gevraagd waarom zij de mensen vroeg de seminaries die ik zou geven te mijden, zei zij dat ik leer dat mannen met elkaar kunnen trouwen, met andere woorden dat ik het homohuwelijk leer. Zij was erin geslaagd sommige mensen op een zijspoor te zetten, maar degenen die wat waakzamer waren, verkozen de godslastering van deze heks niet te geloven zonder na te gaan. Dus stelden ze haar wat vragen.


Ze vroegen deze heks of ze me ooit had gezien. De heks zei nee. Ze vroegen haar of ze ooit naar mijn onderrichten had geluisterd, de heks zei weer nee. Zij vroegen haar vervolgens op welke basis zij haar uitspraken kon rechtvaardigen. Ze zei dat ze dit van andere mensen had geleerd. Deze mensen vertelden haar dat als zij geen bewijs had voor wat zij zei, zij zelf zouden komen luisteren en hun beslissingen zouden nemen. Dus kwamen ze naar de seminaries, en hun verrassingen waren groot. Dit zijn deze mensen die deze getuigenis met ons deelden.


Toen na het seminarie sommigen van degenen die de heks tevergeefs had geprobeerd op een zijspoor te zetten, naar haar toe gingen om haar het verslag van het seminarie te geven, deed deze heks met alle schaamte alsof zij berouw toonde, en sloot zich bij ons aan in de leer van Christus. Maar haar werken kwamen al snel aan de oppervlakte, en we hebben haar uiteindelijk uit ons midden verdreven.


10.4- Vierde getuigenis


Verscheidene tovenaars die wij uit de Gemeente hebben verdreven, hebben in plaats van berouw te tonen, hun toevlucht genomen tot lastering tegen de Heilige Geest. Ieder doet het op zijn eigen manier, met zijn eigen methodes. Ze wedijveren elkaar in hun vindingrijkheid. Ik zal u enkele voorbeelden geven:


Eerste Voorbeeld: Er zijn tovenaars die, toen zij nog onder ons waren en zich voordeden als kinderen Gods, hun telefoonnummers hadden gezet op de onderrichten die wij verspreiden in de vorm van een papieren krant. Dit waren deze nummers die iedereen die ons in hun land wilde bereiken, moest gebruiken. Toen we deze tovenaars uit de Gemeente verdreven, bleven de kranten met hun nummers in omloop. Mensen die deze kranten tegenkwamen, belden deze nummers, maar kwamen in plaats daarvan terecht bij deze tovenaars die al uit de Gemeente waren verdreven. Deze tovenaars ontvingen dus allen die op zoek waren naar de gezonde leer, maar verborgen voor hen het feit dat zij reeds uit de Gemeente waren verdreven. Zij onderwezen satanische leer aan deze christenen, en keerden hen willens en wetens af van Gods weg.


Na verloop van tijd begonnen sommige van deze christenen, bij het zien van alle gruweldaden die in het milieu van deze tovenaars werden bedreven, zich af te vragen of zij wel in de gezonde leer waren. Degenen die al met succes door de tovenaars in hekserij waren ingewijd, zijn helaas verloren. Maar zij die niet ingewijd konden worden, ontvluchtten deze satanische kringen. Sommigen bleven thuis, anderen raakten ontmoedigd. Er zijn er zelfs die tot de oude valse gemeenten zijn teruggekeerd, bij zichzelf zeggen dat als de gezonde leer is wat zij te midden van deze tovenaars zagen, is er dus geen verschil tussen wat zij geloofden dat de gezonde leer was, en de valse kringen die zij ontvluchtten. Deze arme onschuldige mensen weten niet dat zij in hekserij terecht zijn gekomen, en niet in de gezonde leer.


Zo verwierpen deze tovenaars de gelegenheid tot bekering die de Heer hun had gegeven, en verkozen zij lastering tegen de Heilige Geest. Deze goddeloze mensen besteden tijd aan op een zijspoor het zetten van arme zielen die behoudenis zoeken in Jezus Christus. Zij wijden deze onschuldige mensen in tot de hekserij, verwoesten hun levens en ze zijn er blij mee. De tragedie is dat ze dit allemaal vrijwillig en bewust doen. Denkt u dat God hen zal vergeven voor deze mate van moedwillige, bewuste en op voorhand beraamde slechtheid? Het antwoord is NEE. Dit helpt u om de zonde van lastering tegen de Heilige Geest beter te begrijpen, en waarom de Heer heeft verklaard dat deze zonde nooit zal worden vergeven.


Tweede voorbeeld: Er is een andere tovenaar die zichzelf de opdracht heeft gegeven om enerzijds alle christenen met wie hij contact had toen hij nog in de Gemeente was, op een dwaalspoor te brengen, en anderzijds alle andere tovenaars die wij uit de vergaderingen hebben verjaagd, te verzamelen om een grote groep tovenaars te vormen, om zo God beter te kunnen bestrijden. En hij vervulde zijn ambt goed, tot grote tevredenheid van zijn meester en vader de duivel. En al deze tovenaars hebben zich luidkeels schuldig gemaakt aan lastering tegen de Heilige Geest, en ze geven de indruk, aan iedereen die hen wil geloven, dat ze God dienen. Het is nog steeds triest om te zien hoe mensen zich tijdens het dansen in de Hel gaan. Als God het toelaat, zal ik u in een volgend getuigenis meer bijzonderheden geven over elk van deze gevallen.


Derde voorbeeld: Dit is wat andere tovenaars hebben gedaan om een zo groot mogelijk aantal mensen, die God zochten, op een dwaalspoor te brengen. Omdat zij wisten dat christenen die de waarheid zochten, onze onderrichten herkenden aan het briefhoofd van onze kranten, maakten deze duivels valse onderrichten, en plaatsten die op papieren met ons briefhoofd. Al degenen die met deze satanische onderrichten in aanraking kwamen, geloofden dus stellig dat het onze onderrichten waren. En God alleen weet de ravage die deze duivels hebben aangericht door deze methode geïnspireerd uit de wereld van de duisternis.


Vierde voorbeeld: Weer andere tovenaars waren iets listiger geweest, om de mensen van het pad der waarheid af te trekken. Zij kozen ervoor niet ons briefhoofd te gebruiken om hun satanisch evangelie te verspreiden, maar om alles wat wij doen na te bootsen. Zij hadden gezworen onze modus operandi te kopiëren, en waren er zo in geslaagd de waakzaamheid van de onoplettende mensen te misleiden. Zij hadden een krantenopmaak gemaakt die niet veel verschilde van de onze, en begonnen hun kranten te schrijven volgens hetzelfde model als wij. Ze kopiëren mijn manier van schrijven en stijl, en doen de moeite om te schrijven zoals ik, in die mate dat iemand die niet erg oplettend is, het gif van deze slangen kan verwarren met mijn onderrichten. Zij hebben zelfs een website gemaakt naar het voorbeeld van de onze, en houden vergaderingen naar het voorbeeld van de onze, enz. En wanneer deze duivels dat doen, zeggen zij arrogant dat God niet straft, dat er geen God is. Zij hebben zichzelf er uiteindelijk van overtuigd dat het woord van God vals is. Psalm 10:4.


Deze duivels zijn voortdurend op onze website, om te kijken of er iets nieuws is, om te kopiëren. Zij zullen de komende dagen werk te doen hebben, want wij gaan onze site veranderen. Ik heb besloten om de manier te veranderen waarop ik de onderrichten beschikbaar stel voor Gods volk op de website. Zodra ze dit beseffen, zullen ze proberen hetzelfde te doen. Ze zullen deze nieuwe configuratie kopiëren. Om aan iedereen te bewijzen dat al hun inspiratie zich alleen beperkt tot kopiëren-plakken, zullen ze zich de komende weken niet schamen om al het oude kopiëren-plakken om te veranderen voor een nieuwe kopiëren-plakken van mijn nieuwe manier van werken. Dit is wat hun meester satan doet. Hij brengt zijn tijd door met het kopiëren van wat God heeft gedaan. Vergeet niet dat satan gespecialiseerd is in het imiteren van wat God doet.


Toen ik een van deze duivels had gevraagd waarom zij niets anders konden doen dan alles kopiëren wat ik doe, had hij mij brutaal gezegd dat ik een model was, en dat hij niet inzag waarom ik het abnormaal zou moeten vinden dat mensen mij kopiëren, en had hij mij arrogant gezegd dat zij mij altijd zullen kopiëren. Dit is dus hoe deze agenten van de Hel om wanorde in het werk van God proberen te zaaien, zodat zoveel mogelijk mensen van het ware evangelie af te trekken. Ze willen absoluut de straf verdienen die hen te wachten staat in de Hel voor de eeuwigheid.


Wanneer u de extreme boosaardigheid begrijpt die schuilgaat achter deze zonde van lastering tegen de Heilige Geest, en de verwoesting die deze zonde veroorzaakt in Gods kamp, dan begrijpt u waarom Jezus Christus, de ware God, zwoer dat deze zonde niet zal worden vergeven noch in deze eeuw, noch in de toekomende. En als u gelooft dat het woord van God waar is, weet dan dat wat Jezus Christus heeft gezegd ook zal gebeuren!


10.5- Vijfde getuigenis


Verschillende kleine agenten van satan zijn door satan gestuurd om de sociale netwerken te vervuilen. Ze wekken allemaal de indruk God lief te hebben. Ze gebruiken de naam van Jezus om de onwetenden te verleiden. Veel van deze agenten van satan gebruiken onze onderrichten als aas, om allen aan te trekken die de waarheid zoeken. Vervolgens doen zij hun best om alle onwetende christenen van het pad der waarheid af te trekken, door list en andere technieken die zij in de duistere wereld hebben geleerd.


Deze demonen nemen onze onderrichten, lezen ze regel voor regel, en verwijderen alle verwijzingen die de lezers naar onze website leiden. Zij verwijderen alle plaatsen waar het adres www.mcreveil.org in het onderricht wordt genoemd. En overal waar wij ons adres hebben gezet om de lezers te helpen ons te vinden in geval van nood, verwijderen deze demonen ons adres en vervangen het door hun eigen adres, om al degenen die de waarheid zoeken op een zijspoor te zetten. We hebben enkele van deze demonen ontmaskerd in het onderricht getiteld "Het Onderscheidingsvermogen" die u kunt vinden op de site www.mcreveil.org.


De contactgegevens van een van deze demonen:
WhatsApp: 0022367501343
Facebook-profiel: "Élie Elie"
Adres: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056852889863.


De tweede heeft verschillende Facebook pagina's waaronder deze: https://www.facebook.com/DNG-100568642178253/


De derde demon heet Romeo Sewanou, en zijn contactgegevens zijn: Whatsapp: +22962936838
Facebook1: https://www.facebook.com/sewarom1
Facebook2: https://www.facebook.com/romeo.sewanou
WhatsApp Groepen: Camp de vérité N°1, Camp de vérité N°2, N°3, N°4, enz.


U zult de details over deze demonen lezen in het onderricht over het Onderscheidingsvermogen.


Helaas zijn er veel van deze agenten van de Hel, gezonden vanuit de wereld van de duisternis om sociale netwerken binnen te dringen en mensen die behoudenis zoeken af te trekken van het pad van God. Deze duivels besteden hun tijd aan het lasteren van de Heilige Geest, om de maat van hun zonden vol te maken. U begrijpt nu dat deze duivels vrijwillig voor de Hel hebben gekozen, het is aan u om voor hen te vluchten. U moet niet alleen voor hen vluchten, u moet hen ook verklikken, om hun satanische missie tegen de kinderen Gods te stoppen, en sommigen van hen die in hun val lopen, te redden.


Sommige van deze duiveltjes hebben op verschillende sociale netwerken groepen opgericht, waarin zij mensen verbieden onze onderrichten te lezen, en zij dreigen iedereen die het waagt naar de website www.mcreveil.org te gaan, uit deze groepen te verwijderen. En allen die deze bedreigingen niet serieus namen en dachten dat het om een grap ging, werden uit deze groepen gezet, omdat zij het waagden de website mcreveil.org te bezoeken. Dit is hoe de duivels werken. Zij doen zich voor als wedergeboren christenen, en beweren Jezus Christus te dienen. Weet nu dat zij missionarissen van de duistere wereld zijn. Daarom lasteren zij tegen de Heilige Geest, zonder zich te schamen. Zij weten dat zij uit de Hel komen, en dat zij slechts naar de Hel zullen terugkeren. Doe hen niet na, en volg hen niet. Verraad deze duivels zodat de andere onschuldigen die in hun satanische groepen zitten, ook bevrijd kunnen worden.


Als u een zogenaamde wedergeboren Christen of een zogenaamde dienaar van God ziet die u verbiedt de onderrichten, die op de website mcreveil.org staan, te lezen, weet dan dat u met duivels te maken hebt. God heeft geen van deze slangen gezonden om u voor te schrijven wat u wel en niet moet lezen. Ieder van u heeft het vermogen om een op waarheid gebaseerd onderricht te herkennen. Als de onderrichten op de website mcreveil.org waar zijn, zult u in staat zijn om het te herkennen. En als ze vals zijn, zult u ook in staat zijn om het te herkennen. Het is dus niet aan de duivels om ze te lezen voordat ze u een verslag geven. Laat de agenten van de Hel u niet langer van de waarheid aftrekken.


11- Conclusie


Ter afsluiting van dit onderricht zou ik een plechtige oproep willen doen aan allen die van God enige vergeving van hun zonden hopen te verkrijgen. Gij allemaal christenen die niet standvastig genoeg zijn in uw geloof en die nog twijfelen, en gij tovenaars, die tegen God strijden ondanks Gods uitgestoken hand naar u toe en ondanks de verschillende oproepen tot bekering die regelmatig worden gedaan, als u nog aan de Hel wilt ontsnappen, als u er nog steeds van droomt van God vergeving van uw zonden te verkrijgen, als u hoopt dat God uw zaak met een beetje soepelheid zal beoordelen bij het laatste oordeel, stel dan alles in het werk om de rode lijn niet te overschrijden, die de zonde van lastering tegen de Heilige Geest is. Bedenk dat zolang u deze zonde nog niet hebt begaan, toegang tot de Hemel nog steeds mogelijk voor u is, en vergeving van God nog steeds u kan worden verleend. Pas dus op dat u niet zelf de deur naar de Hemel voor uw neus dichtslaat, pas op dat u niet uw plaats in de Hel verzegelt.


"Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan." Jona 3:9.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden