Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Beste Lezers,

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

Wij willen u erop wijzen dat dit Onderricht in het Engels en Frans is geschreven. En om het voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken, hebben we computerprogramma's gebruikt om het in andere talen te vertalen.

 

Als u fouten ontdekt in de vertaalde tekst in uw taal, aarzel dan niet om ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij ze kunnen corrigeren. En als u God wilt eren en het werk van God wilt bevorderen door de Onderrichten in uw taal te vertalen, voel u dan vrij om contact met ons op te nemen.

 

Veel leesplezier!

 

IS JEZUS CHRISTUS GOD?

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


1- Inleiding


Geliefde broeders in Jezus Christus en geliefde vrienden, wij zijn aan het einde der tijden, en wij leven de laatste dagen op aarde, vóór de wederkomst van Jezus Christus voor de Opname van Zijn Vrouw. De Bijbel vertelt ons dat één van de belangrijkste tekenen van de eindtijd afval is, zoals we lezen in 2Tessalonicenzen 2:3 "Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs."


Hoewel wij reeds enkele jaren geleden, met de officiële erkenning van de oecumenische beweging, de tijd van afval zijn binnengegaan, zinken wij er met de dag dieper in weg. De Gemeente van Jezus gaat door een van de droevigste tijden in haar geschiedenis. Er is zoveel wanorde en verwarring dat men niet weet welke kant men op moet. Afval heeft zijn hoogtepunt bereikt. En wanneer wij weten dat afval betekent het officieel en vrijwillig verlaten van het geloof in Christus, zijn wij geneigd ons af te vragen hoe God miljoenen christenen ervan kan beschuldigen het geloof in Jezus te hebben afgezworen, terwijl deze christenen de indruk wekken Jezus Christus lief te hebben en zeer ijverig te zijn.


In werkelijkheid weet God waar Hij het over heeft. Hij durft niet over het afval te spreken als het niet zou bestaan. Op het eerste gezicht zijn er op dit moment veel meer Christenen in de wereld dan op enig ander moment in de geschiedenis van de mensheid. Er zijn nu dus tientallen miljoenen zogenaamde wedergeboren Christenen op aarde, met honderdduizenden zogenaamde dienaren van God, sommigen met titels die nooit hebben bestaan.


Deze zogenaamde dienaren van God, die niets anders zijn dan de agenten van de Hel die satan speciaal heeft gezonden om de Gemeente in deze eindtijd te verontreinigen, hebben allerlei satanische leringen in de Gemeente geïntroduceerd, zozeer zelfs dat het voor de weinige mensen die werkelijk gered willen worden, heel moeilijk wordt om onderscheid te maken tussen De Leer van Christus, en de leringen van lucifer die vandaag de dag het religieuze milieu hebben overspoeld.


Vele Christenen, slachtoffers van het venijn van deze agenten van de Hel die ten onrechte dienaren van God worden genoemd, besteden vandaag hun tijd aan het verdedigen van de valse leer, met een grote overtuiging, tot groot geluk van satan, de vijand van hun zielen. Zij zijn zo ijverig in het verdedigen van ketterijen dat men zich afvraagt of ze nog gered kunnen worden.


We hebben het punt bereikt dat we niet meer weten wie Jezus Christus is. De verwarring heeft het niveau bereikt waarop wij gedwongen zijn ons in te laten met de meest ongelooflijke discussies en debatten, waarbij zelfs discussies ontstaan over de goddelijkheid van Christus. Zelfs de eenvoudige basisleringen, die nooit bedoeld waren om op enigerlei wijze ter discussie te staan, en waarvan het begrijpen voor geen enkel waarachtig kind van God een probleem zou mogen zijn, zijn grote onderwerpen van discussies geworden.


Hoewel het debat over de goddelijkheid van Christus voor ware Kinderen van God slechts een afleiding lijkt, toch zijn wij verplicht er tegen onze wil aan deel te nemen om de weinigen te winnen die oprecht door de agenten van de Hel in de val zouden worden gelokt. Weet, dat de demonen in het vlees, om u te kunnen afleiden, om u te kunnen tegenspreken, en om u in verlegenheid te kunnen brengen, verplicht zijn de Bevoegdheid van de Bijbel te ontkennen. Niemand die de Bevoegdheid van de Bijbel erkent, zal erin slagen u tegen te spreken, zolang het de Bijbel is die u de mensen onderwijst.


Daarom, om niet in de val van de zonen van het verderf te lopen, moet u, voordat u met mensen aan enige Bijbelstudie begint, voordat u aan enige discussie of debat over de Bijbel begint, het eerst eens zijn over de volgende zeven (7) randvoorwaarden:


1- Ben het ermee eens dat de Bijbel Gods Woord is.


2- Ben het ermee eens dat alleen maar de Bijbel het Woord van God is, dat wil zeggen dat geen andere boek, geen andere tekst, geen ander manuscript, noch zelfs een commentaar in de Bijbel het Woord van God verbeeldt.


3- Ben het ermee eens dat God de enige schrijver van de Bijbel is, dat wil zeggen dat er geen woord van Petrus, Johannes of Paulus enz. in de Bijbel staan.


4- Ben het ermee eens dat de hele Bijbel tot ons is gericht, dat wil zeggen, dat er geen boodschap in de Bijbel staat voor de Korintiërs, of voor de Efeziërs, enz.


5- Ben het ermee eens dat de ware Bijbel die ons door God is gegeven 66 boeken bevat. Deze 66 boeken moeten de namen van de boeken van de Heilige Bijbel hebben die we kennen, en geclassificeerd zijn in de normale volgorde van de boeken zoals die in de Heilige Bijbel wordt gepresenteerd.


6- Ben het ermee eens dat de Bijbel waar is.


7- Ben het ermee eens dat wat niet geschreven staat, ons niet betreft.


Deze zeven (7) randvoorwaarden moeten absoluut in acht genomen worden als u een Bijbelstudie of gesprek rond de Bijbel wilt voeren die God eert. U moet in geen geval geen Bijbelse discussie moeten voeren met mensen die het Gezag van de Bijbel ontkent. Evenmin moet u de Bijbel bespreken met de demonen die de Heilige Bijbel hebben ontzegd, om hun eigen bijbel te maken. Dit zou ongehoorzaam zijn aan God en in de val lopen van wat de Bijbel in 1Timoteüs 6:5 noemt: "onenigheid van zulke mensen, die bedorven van zin en van de waarheid beroofd zijn."


U moet leren om niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, zoals de Heer ons in dit vers van 1Korintiërs 4:6 voorschrijft: "Dit, broeders, heb ik op mijzelf… overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons (voorbeeld) zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat..." Leer te blijven op de Bijbel, op de hele Bijbel en alleen maar op de Bijbel!


Aangezien wij ervoor gekozen hebben te geloven dat er onder degenen die de goddelijkheid van Christus ontkennen of betwijfelen, ook onwetenden zijn, dat wil zeggen, oprechte mensen, zullen wij samen de Bijbel doornemen, om hen te helpen begrijpen. We gaan gewoon met u door de Bijbel lopen, met zo weinig mogelijk commentaar, en u zult zien dat u met de Bijbel echt geen moeite hoeft te doen om iemand ervan te overtuigen dat Jezus Christus God is.


2- Direct bewijs van de goddelijkheid van Jezus Christus


2.1- Jezus Christus is de Schepper God


Genesis 1:1 zegt: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde." Laten we de volgende verzen met dit vers verbinden: Johannes 1:1-3 "1In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2Dit was in den beginne bij God. 3Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is." Johannes 1:14 "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid."


Eerste Conclusie: Vers 1 "Het Woord was God", Vers 14 "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." En we weten allemaal dat deze eniggeboren Zoon van de Vader Jezus Christus is.


Tweede Conclusie: Aangezien het in het begin God was die de hemelen en de aarde schiep, Genesis 1:1, en dat Johannes 1:1 ons eraan herinnert dat in het begin het Woord was, en het Woord God was, en dat Johannes 1:14 ons vertelt dat het Woord vlees werd, en dat dit vleesgeworden Woord de eniggeboren Zoon van de Vader, volgt hieruit natuurlijk dat de Schepper God van Genesis 1:1 Jezus is.


Kolossenzen 1:16 "Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen." Hebreeën 1:10 " En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen."


Psalmen 33:6 "Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer." Jesaja 42:5 " Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen."


Jesaja 45:18 "Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft - Hij is God - die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander."


De bovenstaande passages bevestigen dat Jezus Christus de Schepper God is. Jezus Christus is de Schepper van de hemelen, de enige God, zoals Jesaja 45:18 getuigt.


2.2- Jezus Christus werd God verklaard door God de Vader


Hebreeën 1:1-10 "1Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 3Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, 4zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. 5Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. 6En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen. 7En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; 8maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. 9Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. 10En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen."


Psalmen 45:7-8 "7Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. 8Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen."


Het feit dat de Vader Jezus Christus God noemt, getuigt ervan dat Jezus werkelijk God is.


2.3- Jezus Christus verklaart zichzelf God


Johannes 10:30-36 "30Ik en de Vader zijn één. 31De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen. 32Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? 33De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt. 34Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden? 35Als Hij hén goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden, 36zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?"


Vers 33 laat ons begrijpen dat Jezus Zijn goddelijke identiteit erkende, d.w.z. Zijn goddelijkheid. Hij ontkende de beschuldigingen van de Joden niet. Door in vers 30 te zeggen dat Hij en Zijn Vader Eén zijn, zegt Hij dat Hij van dezelfde aard is als de Vader, dat wil zeggen, God.


2.4- Jezus Christus de God "Ik ben"


Johannes 8:58 "Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik." Exodus 3:14 "Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden."


Deze passages maken duidelijk dat de God van Mozes gewoon Jezus Christus is.


2.5- Jezus Christus aanvaardt Zijn goddelijkheid


Johannes 20:26-28 "26En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! 27Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!"


Merk op dat de Here Jezus Tomas niet berispte voor wat godslastering zou zijn, als Hij werkelijk niet God was. Jezus is dus God.


2.6- Jezus Christus, de God, die zich de Gemeente
door het bloed van Zijn eigene verworven heeft


Handelingen 20:28 "Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft." Efeziërs 5:23 "Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner Gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt."


Openbaring 1:4-5 "4Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, 5en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed."


Uit deze passages blijkt dat Jezus Christus de God is die zich de Gemeente door het bloed van zijn eigene verworven heeft. Jezus Christus is dus God!


2.7- Jezus Christus, God en Heiland


2Petrus 1:1 "... Door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus." Titus 1:1-3 "Paulus, een dienstknecht van God, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods … in opdracht van God, onze Heiland…" Titus 2:11-13 "... verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus." Jezus Christus is dus God!


2.8- Jezus Christus is de waarachtige God


1Johannes 5:20 "Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven." Jezus Christus is dus God!


2.9- Jezus Christus gelijk aan God


Filippenzen 2:5-6; 9-11 "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, ... 9Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!"


Johannes 14:7-9 "7Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 8Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. 9Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?" Jezus Christus is dus God!


2.10- Jezus Christus wordt Heer genoemd


Efeziërs 4:5 "Eén Here, één geloof, één doop." Openbaring 22:20 "Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!" Johannes 20:28 "Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!" Galaten 3:20 "Een middelaar is niet (de vertegenwoordiger) van één; God echter is één." Openbaring 1:8 "Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige."


Openbaring 4:8; 10-11 "En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt... 10zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: 11Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen."


Openbaring 11:17 "Zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard." Openbaring 15:3 "En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!"


Openbaring 17:14 "Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen - want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen..." Openbaring 19:6 "En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard."


Openbaring 22:5-6 "5En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 6En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet."


Openbaring 1:1 "Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven."


Jesaja 40:3 "Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in de wildernis een baan voor onze God." De vervulling van deze profetie is te vinden in Matteüs 3:3 "Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden." Ons wordt verteld dat de stem die deze dingen moest uitroepen, die van Johannes de Doper was. Nu, van wie bereidde Johannes de Doper de weg? Van Jezus Christus. Jezus Christus is God!


2.11- Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God


Kolossenzen 1:12-13; 15-19 "12En dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. 13Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, ... 15Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken."


2Korintiërs 4:4 "Ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is." Jezus Christus is dus God!


2.12- In Jezus Christus woont al de volheid der godheid lichamelijk


Kolossenzen 2:6-9 "6Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 7geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. 8Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, 9want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk." Jezus Christus is God!


2.13- Jezus Christus is de Here der heren


Openbaring 17:14 "Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen - want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen..." Openbaring 19:16 "En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren."


1Timoteüs 6:13-15 "13Ik beveel voor God … 14dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, 15welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren."


Deuteronomium 10:17 "Want de HERE, uw God, is de God der goden en de Here der heren, de grote, sterke en vreselijke God, ..." Psalmen 136:3 " Looft de Heer der heren, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid." Jezus Christus is de Here der heren, daarom is Hij God!


3- Indirect bewijs van de goddelijkheid van Jezus Christus


3.1- Jezus Christus is God met ons


Jesaja 7:14 "Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven." Matteüs 1:21-23 "21Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. 22Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: 23Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons." Jezus Christus is dus God!


3.2- Jezus Christus is sterke God, eeuwige Vader


Jesaja 9:5 "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." We zien de vervulling van deze profetie in Lucas 2:11 "U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David." Jezus Christus is God!


3.3- Jezus Christus is God wiens oorsprong is van ouds


Micha 5:1 "En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid." We zien de vervulling van deze profetie in Matteüs 2:1-6 "1Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, 2en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. 3Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem... en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden. 5Zij zeiden tot hen: Te Betlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet: 6En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal." Dus de oorsprong van Jezus Christus gaat terug tot in de oudheid, tot in de dagen der eeuwigheid. Jezus Christus is God!


3.4- Jezus Christus is de Eerste en de Laatste


Jesaja 41:4 "Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de HERE, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde." Jesaja 43:10 "Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn."


Jesaja 44:6 "Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God." Jesaja 48:12 "Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste."


Door de bovenstaande verzen te combineren met de onderstaande, begrijpen we beter.


Openbaring 1:1-17 "Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. ... 5en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed ... 8Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige. ... 17En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste."


Openbaring 21:6 "En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. ..." Openbaring 22:13 " Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde." Jezus Christus Zelf verklaart dat Hij de eerste en de laatste is, zoals Hij dat deed in Jesaja 44:6. Jezus Christus is de Eeuwige, dus Hij is God.


3.5- Jezus Christus, de God die nieren en harten doorzoek


Jeremia 17:10 "Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden."


Openbaring 2:18-23 "En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons ... 23En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken." Wij zien dat Jezus Christus degene is die de nieren en de harten doorzoekt. Hij is dus God.


3.6- Jezus Christus, de God die rechtvaardigt


Romeinen 3:30 "Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof." Romeinen 8:33 "Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt." Handelingen 13:37-39 "Maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. ... 39ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem."


Romeinen 5:8-9 "God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. 9Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn."


1Korintiërs 6:11 "En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God."


Galaten 2:16-17 "16wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. 17Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet."


Titus 3:5-7 "5heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest, 6die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, 7opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens."


Deze passages bewijzen dat het Jezus Christus is die rechtvaardigt. Jezus Christus is dus God.


3.7- Jezus Christus, de God die vanaf het begin is


Spreuken 8:22-30 "22De HERE heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af. 23Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd, van den beginne, eer de aarde bestond. 24Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. 25Eer de bergen omlaaggezonken waren, vóór de heuvelen ben ik geboren; 26toen Hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, noch de eerste stofdeeltjes der wereld. 27Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar; toen Hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan, 28toen Hij de wolken daarboven bevestigde, en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelden, 29toen Hij aan de zee haar perk stelde, opdat de wateren zijn gebod niet zouden overtreden, en Hij de grondslagen der aarde bepaalde, 30toen was ik een troetelkind bij Hem, ik was een en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht."


Door de bovenstaande verzen hiermee in verband te brengen, begrijpen we beter. Kolossenzen 1:18-19 "… Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken." Johannes 1:1-3 "1In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2Dit was in den beginne bij God. 3Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is."


Uit deze passages kunnen we opmaken dat we het hebben over de eeuwige Zoon van God, dat wil zeggen, Jezus Christus. Jezus Christus is dus God.


3.8- Jezus Christus is de enige God die aanbidding waardig is


Matteüs 4:8-10 "8Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. 10Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen."


Lucas 4:8 "En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen." Openbaring 19:9-10 "9En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. 10En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! ..."


Openbaring 22:8-9 "8En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. 9Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!" De engel zegt alleen God te aanbidden en verschillende keren in de Bijbel wordt Jezus aanbeden. Laten we deze passages lezen:


Matteüs 28:9 "En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem." Lucas 24:51-52 "51En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. 52En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap."


Jezus heeft nooit iemand tegengehouden om Hem te aanbidden. Als Jezus niet God was, zou Hij Zijn volgelingen gezegd hebben Hem niet te aanbidden, net zoals de engel in Openbaring deed. Deze andere passages helpen ons te begrijpen dat alleen God aanbeden moet worden.


Matteüs 2:1-2 "1Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,2en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen." Matteüs 2:11 "En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre."


Johannes 9:35-38 "35Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hij zeide, toen Hij hem aantrof: Gelooft gij in de Zoon des mensen? 36Hij antwoordde en zeide: En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven? 37Jezus zeide tot hem: Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. 38Hij zeide: Ik geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neder." Hebreeën 1:6 "En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen."


Openbaring 4:10-11 "10zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: 11Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen."


Openbaring 5:8 "En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen."


Openbaring 5:12-14 "12Zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. 13En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. 14En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden." Jezus Christus is God!


3.9- Alleen tot God wordt gebeden


Matteüs 7:21-22 "21Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?"


Handelingen 7:59 "En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest." 2Korintiërs 12:8 "Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten." Openbaring 22:20 "Amen, kom, Here Jezus!" Als Jezus Christus niet God was, zouden we niet tot Hem bidden.


3.10- Jezus Christus is het licht


2Samuel 22:29 "Want Gij, o HERE, zijt mijn lamp, en de HERE doet mijn duisternis opklaren." Psalmen 27:1 "Van David. De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? ..."


Jesaja 60:19-20 "19De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. 20Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen."


Johannes 1:4-9 "In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. ... 9Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld." Johannes 8:12 "Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben."


3.11- Jezus Christus is de Herder


Ezechiël 34:15 "Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Here HERE." Ezechiël 34:31 "Gij toch zijt mijn schapen, de schapen die Ik weid; gij zijt mensen en Ik ben uw God, luidt het woord van de Here HERE." Johannes 10:11 "Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen." Jesaja 40:9-11 "9Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: 10Zie, hier is uw God! … 11Hij zal als een herder zijn kudde weiden, …"


3.12- Jezus Christus vergeeft zonden


Lucas 5:20-24 "20En hun geloof ziende, zeide Hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven. 21En de schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te overleggen en zeiden: Wie is deze, die (zulke) godslasterlijke dingen zegt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 22Doch Jezus doorzag hun overleggingen en antwoordde en zeide tot hen: Wat overlegt gij in uw harten? 23Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? 24Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven..."


3.13- Jezus Christus is de Here


Jesaja 43:10-12 "10Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. 11Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser. 12 gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des HEREN, en Ik ben God." Jezus zei tegen zijn discipelen in Handelingen 1:8 "... Gij zult mijn getuigen zijn..." Jezus Christus is de Here, daarom is Hij God.


3.14- Jezus Christus is de Rots


Psalm 18:32 zegt: "Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?" De Bijbel zegt ons duidelijk in 1Korintiers 10:4 dat de rots Christus is. Dus Jezus Christus is God.


3.15- Jezus Christus is de levende God


1Timoteüs 4:10 zegt: "Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen." Wij weten dat de Heiland Christus is volgens Lucas 2:11 "U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David." En Hij wordt hier de levende God genoemd. De Bijbel verklaart niet alleen dat Jezus Christus God is, maar toont het ook aan.


Samenvattend, beste broeders en vrienden, moet u bedenken dat naar de Bijbel gaan om te proberen verzen te vinden die bewijzen dat Jezus Christus God is, hetzelfde is als ervoor kiezen een duik te nemen in een visvijver die vol zit met vissen, om het bestaan van vissen te bewijzen. De Bijbel, van Genesis tot Openbaring, spreekt over Jezus, en bewijst dat Jezus Christus God is. Elk boek van de Bijbel getuigt van het feit dat Jezus Christus God is. Deze ene passage uit Lucas 24:25-44, die hieronder wordt geciteerd, maakt duidelijk dat het hele Oude Testament alleen over Jezus sprak.


Lucas 24:25-44 "En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! ... 44Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden."


Laten we opmerken dat het degenen waren die de goddelijkheid van Christus niet wilden aanvaarden, die Hem kruisigden. Allen die heden ten dage de goddelijkheid van Christus blijven ontkennen, kruisigen Hem nog steeds.


4- Was deze studie echt nodig?


Het antwoord is duidelijk Nee. Dat komt omdat er dingen zijn die ware kinderen van God niet onderwezen mogen worden. Er zijn dingen die ware kinderen van God natuurlijk en eenvoudig moeten begrijpen. In dit verband had iemand in deze termen op een dag uitgeroepen: "Waar komt het vandaan dat de goddelijkheid van Christus zelfs onder zogenaamde christenen een probleem wordt? Toch staat dit onderwerp zo duidelijk in de Bijbel."


Zoals u zojuist hebt gezien, bewijst elk deel van de Bijbel ons dat Jezus Christus God is, en elk boek van de Bijbel bewijst ons dat Jezus Christus God is. Het is gewoonweg absurd om te proberen de kinderen van God te bewijzen dat Jezus Christus, hun Meester, hun Heer, hun Redder, hun Verlosser, hun Herder, hun Gids, hun Schild, hun God, enz., God is. Want als Jezus Christus niet God was, wat zouden de Kinderen van God dan zijn?


Stelt u even voor dat Jezus Christus niet God is, en probeer de gevolgen te begrijpen. Laat me u uitleggen wat deze satanische leer volgens welke Jezus Christus niet God is, betekent. Deze leer leert eenvoudigweg tot de hele wereld dat God nooit heeft bestaan, dat de Bijbel vals is, en dat allen die generaties lang voor God of voor Jezus Christus zijn gestorven, allen tevergeefs zijn gestorven. Dat is wat deze satanische doctrine betekent.


Ik ga een reeks anaforen uitspreken om u te helpen de ernst van deze satanische leer, volgens welke Jezus Christus niet God zou zijn, beter te begrijpen. Deze gruwel is in feite een van de grootste godslasteringen die er kunnen bestaan.


Als Jezus Christus niet God is, dan is dat omdat allen die in Hem geloven voor hun heil, allen verloren zijn, omdat zij zouden geloven in een fictieve redder, in een denkbeeldige redder, in een redder die niet werkelijk bestaat.


Indien Jezus Christus niet God is, dan zijn zij die hem aanbidden allen afgodendienaars, want het aanbidden van een andere god dan de Schepper God is afgoderij. Afgoderij is een zonde die rechtstreeks naar de Hel leidt. Zij die Jezus Christus volgen zullen dus allen naar de Hel gaan, volgens deze leer van de demonen.


Als Jezus Christus niet God is, dan is de hele Bijbel vals, omdat het van het Oude tot het Nieuwe Testament leert, dat Jezus Christus God is.


Als Jezus Christus niet God is, dan is God de Vader een leugenaar, Hij die gezegd heeft dat Jezus Christus, Zijn enige Zoon, God is.


Voor gij, zogenaamde Christenen, die deze leer van lucifer aanhangen, en die verdedigen dat Jezus Christus niet God is, hebben jullie nu heel goed begrepen hoe ernstig de zonde is die jullie begingen. Het is aan jullie om jullie onmiddellijk te bekeren als jullie van God zijn, of om koppig te zijn, als gij demonen zijn.


Wij Kinderen van God zeggen datwe ons leven aan Jezus hebben gegeven. Indien Jezus Christus niet God is, dan hebben wij ons leven gegeven, hetzij aan een mens, hetzij aan een voorwerp, hetzij aan een monster.


Wij Kinderen van God zeggen datwe gered zijn door Jezus. Als Jezus Christus niet God is, dan zijn wij niet gered, want alleen God kan redden. Geen mens kan een ander redden.


Wij Kinderen van God zeggen datJezus Christus in ons leeft. Als Jezus Christus niet God is, dan zijn we allemaal bezeten.We zijn dus allemaal bewoond door een mens, een monster of de geest van een dode.


Wij Kinderen van God zeggen datJezus Christus zeer spoedig terugkomt om ons weg te halen. Als Jezus Christus niet God is, zal er geen Opname zijn. Want een gewone mens kan niet genoeg kracht en macht hebben om ons weg te nemen.


Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u nog een element van onderscheidingsvermogen te geven. Zij die zeggen dat Jezus Christus niet God is, kunnen in twee groepen worden ingedeeld: De bezetenen en de demonen in het vlees. U zult dus nooit, ik herhaal nooit, een echt kind van God zien beweren dat Jezus Christus niet God is. U zult er nooit een zien.


Dit soort godslastering kan alleen van een demon komen. Of degene die dit zegt is bezeten door een demon die hem gebruikt om te lasteren, of hij is zelf een demon. Wat u moet doen om te onderscheiden, is hem gewoon deze leer geven om te lezen. Als hij geen demon is, zal hij berouw tonen na het lezen. En als hij een demoon is, zal hij zich niet bekeren. Demonen zijn mensen die hun ziel aan lucifer hebben verkocht. Zij hebben voor de Hel gekozen, en er is niets wat u daaraan kunt doen. Dit is wat de Bijbel ons leert:


Johannes 6:36 "Maar Ik heb u gezegd, dat gij niet gelooft, ook al hebt gij Mij gezien." Wanneer demonen niet geloven, is dat niet omdat zij twijfelen, of omdat zij niet overtuigd zijn. Het is omdat zij verkiezen niet te geloven. Johannes 6:37 "Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, ..." Johannes 8:37 "Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt."


Johannes 8:41 "Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden tot Hem: Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij hebben één Vader, God." Deze demonen doen altijd alsof zij God als vader hebben, zij doen altijd alsof zij ook God dienen, net als wij. Johannes 8:42-44 "... Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44Gij hebt de duivel tot vader..."


Johannes 8:47 "Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt." Johannes 10:26-27 "26Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. 27Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij." 1Johannes 4:5-6 "5Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 6Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling."


Waarom geloven sommige Christenen zo gemakkelijk alle ketterijen die de agenten van de Hel vandaag de dag onderwijzen? Dit is een keuze die zij maakten, zoals u zojuist hebt geleerd uit de hierboven geciteerde verzen, en zoals ook de volgende passage bevestigt: "3Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, 4dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren." 2Timoteüs 4:3-4.


In feite hebben zij die uit God zijn, of zo u wilt, zij die door de Geest van God zijn doortrokken, over het algemeen geen moeite om God te herkennen. Ik zal u enkele voorbeelden geven om u op te bouwen: Het geval van Abraham in Genesis 18, en het geval van Lot in Genesis 19.


Genesis 18:1-5 "1En de HERE verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. 2En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem; toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet, en boog zich ter aarde; 3en hij zeide: Mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. 4Laat toch een weinig water gehaald worden, en wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom; 5dan wil ik een bete broods gaan halen, opdat gij uw hart versterkt; daarna kunt gij verder trekken; daartoe zijt gij immers langs uw knecht getrokken? En zij zeiden: Doe zoals gij gesproken hebt."


Genesis 19:1-3 "1En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom en toen Lot hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet, boog zich neder met het aangezicht ter aarde, 2en zeide: Zie toch, mijne heren, neemt toch uw intrek in het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgenvroeg uws weegs gaan. Maar zij zeiden: Neen, wij zullen de nacht op het plein doorbrengen. 3Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij hem hun intrek en kwamen in zijn huis; en hij bereidde voor hen een maaltijd en bakte ongezuurde koeken, en zij aten."


De vragen die u uzelf moet stellen zijn de volgende: Hoe herkende Abraham God zo gemakkelijk, terwijl God geen onderscheidende kenmerken had? Hoe kon Lot God zo gemakkelijk herkennen terwijl God niet op een groot wit paard zat met engelen om Hem heen?


Het antwoord is simpel. Het was de Geest van God in hen die God herkende. De Geest van God heeft er geen moeite mee God te herkennen. U kunt dus gemakkelijk begrijpen dat allen die beweren van God te zijn zonder Hem te kennen, niet van Hem zijn; want zij die werkelijk de Geest van God hebben, erkennen God. Geen echt kind van God kan zijn Schepper negeren. Dit is niet mogelijk. De Heilige Geest in ons stelt ons altijd in staat onze Schepper te herkennen en te aanvaarden.


Tot slot zou ik een beroep willen doen op het gezond verstand van al diegenen die zich reeds christen noemen en die geloven dat Jezus niet God is. Beste vrienden die nog steeds in dit soort satanische redeneringen zitten, wordt snel wakker en bekeert u. Uw redenering is gewoon beschamend. Hoe kan een christen die gelooft dat Jezus de Verlosser van de mensheid is, tegelijkertijd geloven dat diezelfde Jezus niet God is? Kan een gewone mens de Verlosser van de mensheid zijn? Hoe is dit mogelijk?


Filippenzen 2:10 zegt: "Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn." Als Jezus Christus niet God is, wie is dan die bijzondere mens voor wiens naam elke knie zich moet buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde? Kan zo'n mens bestaan?


Johannes 5:21 zegt: " Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil." Als Jezus Christus niet God is, is dat omdat Hij voor u slechts een mens is. Maar wie is deze man die zo Meester over het leven is dat hij het aan iedereen kan geven die hij wil? Heeft zo'n mens ooit bestaan?


Hoe meer men dit onderwerp analyseert, hoe duidelijker het wordt dat al die zogenaamde christenen die geloven dat Jezus de Redder van de mensheid is en tegelijkertijd geloven dat diezelfde Jezus niet God is, blijk geven van een zekere mate van idiotie en gebrek aan gezond verstand, omdat het eenvoudigweg onmogelijk is dat een gewone mens de Redder van de mensheid kan zijn.


Wij Christenen, wij ware Kinderen Gods, laten aan de buitenstaanders de godslastering, de onvruchtbare debatten en de ijdele discussies over, die eigen zijn aan mensen die bedorven van verstand zijn. Er zijn onderwerpen die geen twijfel meer zouden mogen zaaien in de geest van iemand die beweert christen te zijn. Alles in de Bijbel overtuigt ons van de goddelijkheid van onze Meester Jezus Christus. Naast alles wat wij reeds hebben vermeld, hebt u Zijn Alomtegenwoordigheid, Zijn Alwetendheid en Zijn Almacht.


5- Alomtegenwoordigheid van Jezus Christus


Alomtegenwoordigheid is een eigenschap die alleen bij God voorkomt. Wij weten dat geen enkel schepsel van God het vermogen heeft om voortdurend op alle plaatsen aanwezig te zijn. Geen engel, geen demon en ook satan zelf heeft deze eigenschap, dat alleen valt onder de opperheerschappij van de scheppende God.


Matteüs 28:20 "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." Matteüs 18:20 "Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden." Kolossenzen 3:11 "... Maar alles en in allen is Christus." Johannes 8:58 "Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik." Openbaring 22:13 "Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde."


6- Alwetendheid van Jezus Christus


Jezus wist alle dingen en legde ze met zo'n gemak uit. Hij sprak over de dingen die komen gaan alsof ze al gebeurd waren. Laten we eens kijken naar een stichtelijk voorbeeld in Matteüs 16:21 "Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden."


7- Almacht van Jezus Christus


Hij stond op uit de doden: Matteüs 28, Marcus 16, Lucas 24, en Johannes 20.


Matteüs 28:5-6 "5Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. 6Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft."


Marcus 16:4-6 "4En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. 5En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. 6Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden."


Lucas 24:5-6 "5En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? 6Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft."


Johannes 20:15-17 "15Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. 16Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! 17Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God."


Terwijl satan en zijn agenten gedwongen zijn overal camera's, drones en andere satellieten en radars te installeren om te proberen een globaal beeld van de wereld te krijgen, is Jezus Christus overal tegelijk; Hij ziet alles; Hij weet alles, en Hij kan alles doen. Jezus doet zoveel dingen die alleen God kan doen. Gezien de bijzonderheden van Jezus is Zijn goddelijkheid dus onbetwistbaar.


8- Conclusie


Tot slot, geliefde broeders in Jezus Christus, en beste vrienden, vergeet niet dat Jezus Christus God is. Hij is trouwens de enige God die redt. Hij is de enige levende God. Hij is de enige God die regeert. Hij is de enige God die op de troon zat. Hij is, zoals de Bijbel zegt in 1Johannes 5:20, de ware God, en het eeuwige leven. Jezus Christus is God, en dit feit staat vast in de Bijbel. Imiteer niet hen die vrijwillig voor de Hel Hebben gekozen. Als u waarde hecht aan uw heil, vlucht dan voor al die demonen die God tarten en die de goddelijkheid van Christus betwisten!


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden