Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

DE TERUGGAVE


1- Inleiding


In het onderricht over het Geestelijke Gevecht definieerden we diefstal als een dubbele zonde: Diefstal zelf en goddeloosheid. Het is duidelijk uit dit onderricht dat wanneer u iets van een persoon steelt, u die persoon zijn of haar ding berooft, en u die persoon in een situatie van nood, in het lijden en in grote problemen plaatst. U bent dus voor God schuldig aan een zonde van goddeloosheid en aan een zonde van onrechtvaardigheid. Als de zonde van de goddeloosheid gewoon als andere zonden kan worden beleden, acht God dat de zonde van de ongerechtigheid niet alleen beperkt moet blijven tot eenvoudige belijdenis, maar moet worden gerepareerd. God, om dit probleem van onrecht op te lossen, heeft vastgesteld wat de Bijbel de Teruggave noemt.


Teruggave volgens de Bijbel is het teruggeven aan de ware eigenaar, of degenen die er recht op hebben, iets dat vrijwillig is gestolen, of iets dat illegaal is achtergehouden, of iets dat is gevonden of verzameld, maar dat de eigenaar niet heeft weggegooid. De Heer, die ervoor had gekozen om zich aan Zijn volk te presenteren als de God van de Gerechtigheid, had niet nagelaten om duidelijke instructies te geven over het beheer van gestolen en/of gevonden dingen. Om er zeker van te zijn dat we niets meer of minder doen dan wat God heeft geëist, is het belangrijk dat we de Bijbel bestuderen.


2- Wat zegt het Oude Verbond?


In de Bijbel, in het bijzonder in het Oude Verbond, had God de teruggave van gestolen voorwerpen geëist, evenals van verloren gevonden voorwerpen, zoals we in de volgende passages kunnen lezen:


Numeri 5:5-8 "En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: 6Spreek tot de kinderen Israëls: Wanneer een man of ene vrouw enige zonde tegen een mens doet, en zich daarmede aan den Heer bezondigt, zo heeft die ziel ene schuld op zich; 7en zij zullen hunne zonde bekennen, welke zij gedaan hebben, en zullen hunne schuld verzoenen door de hoofdsom te geven, en daarenboven het vijfde deel van deze er bij te doen, en het geven aan dengene, aan wien zij zich bezondigd hebben. 8Maar is er niemand, aan wien men het betalen kan, zo zal men het den Heer geven voor den priester…"


Leviticus 6:1-5 "1De HERE sprak tot Mozes: 2Wanneer iemand zonde doet en ontrouw wordt jegens de HERE, en tegenover zijn volksgenoot ontkent, dat hij iets in bewaring heeft, of dat hem iets is ter hand gesteld, of dat hij iets weggeroofd heeft; 3of hij heeft zijn volksgenoot iets afgeperst, of hij heeft iets dat verloren was, gevonden en hij ontkent het, en doet een valse eed ten opzichte van enige zaak die een mens doen kan, zodat hij zich daaraan bezondigt, 4wanneer hij zo zonde doet en schuldig wordt, dan zal hij teruggeven het geroofde dat hij wegroofde, of het afgeperste dat hij afperste, of het in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was, of het verlorene dat hij gevonden had, 5of alles, ten opzichte waarvan hij een valse eed zwoer. Hij zal de volle waarde ervan vergoeden en nog een vijfde daaraan toevoegen; aan degene wie het behoorde, die zal hij het geven, op de dag wanneer hij zijn schuldoffer brengt."


Exodus 22:1-4 "1Wanneer iemand een rund of een stuk kleinvee steelt en het slacht of verkoopt, dan zal hij vijf stuks rundvee als vergoeding geven voor het rund en vier stuks kleinvee voor het stuk kleinvee. …4Indien werkelijk het gestolene levend in zijn bezit gevonden wordt, hetzij rund, ezel of een stuk kleinvee, zal hij het dubbele als vergoeding geven."


3- Wat zegt het Nieuwe Verbond?


Het Nieuwe Verbond is niet teruggekomen op deze praktijk, hoewel we zien Zacheüs die vrijwillig besloot om de schade die hij mensen had berokkend te herstellen. Dit is wat we lezen in Lucas 19:8 "Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig."


We hebben net gelezen wat de Bijbel zegt over teruggave. Nu we onszelf zuiveren en onszelf voorbereiden voor de Opname, is het belangrijk dat we niets laten wat ons op het laatste moment kan blokkeren. Het is ook belangrijk dat we ons niet door de onwetendheid en een bittere ijver in veel fouten laten dwingen. Om die reden is een beter begrip van het begrip van teruggave van het grootste belang. We zullen een aantal essentiële vragen formuleren wiens de antwoorden daarop zullen ons helpen om dit onderwerp goed te begrijpen.


4- Essentiële vragen


- Waarom had de Heer de teruggave geëist?


- Wie waren degenen die ervan zouden profiteren?


- Hoe moest het uitgevoerd worden?


- Moeten we deze teruggavewet nog steeds toepassen?


- Wat moeten we nu doen?


Al deze vragen zijn belangrijk voor ons, en hun antwoorden zullen ons helpen om ons leven op dit punt in orde te brengen bij God, zodat we niet langer in schuldgevoelens leven.


4.1- Waarom had de Heer de teruggave geëist?


Het is om het recht onder het volk te herstellen, dat de Heer de teruggave van gestolen of gevonden bezit had ingesteld. Gods zorg was om een mens niet te zien lijden omdat zijn eigendom aan hem door iemand anders is ontnomen of door diefstal, of door truc of gewoon door het vinden dit ding zonder het aan zijn eigenaar teruggeven. Dat blijkt uit de passages die we zojuist hebben gelezen.


4.2- Wie waren degenen die ervan zouden profiteren?


In de wet betreffende de teruggave spreekt God over onze "volksgenoot". Het is duidelijk dat wat God onze volksgenoot noemt, noch een instelling, een natie of een organisatie is, maar een individu.


4.3- Hoe moest het uitgevoerd worden?


De vraag "Hoe moest de teruggave zich uitgevoerd worden?", is beantwoord in de passages van Numeri 5:5-8, Leviticus 5:20-24, en Exodus 22:1-4 die we zojuist hebben gelezen.


4.4- Moeten we deze teruggavewet nog steeds toepassen?


Het antwoord is JA. We moeten op deze opdracht nog steeds gehoorzamen, zelfs als zijn toepassing niet langer zou moeten worden gedaan zoals voorheen, waar het nodig was om ofwel het hele object terug te geven door een vijfde, of de tweevoudig van het gestolen voorwerp, of de viervoudig, of de vijfvoudig toe te voegen, afhankelijk van het gestolen voorwerp. Het feit dat de Heer ervoor kiest om dit niet te vermelden in het Nieuwe Verbond, annuleert deze wet niet, aangezien Gods standpunt over rechtvaardigheid niet is veranderd.


4.5- Wat moeten we nu doen?


Ten eerste: Doe moeite om niet meer te stelen. Stop met stelen. Breng uzelf niet meer in de positie waar u beschaamd met dit probleem van teruggave zult zijn. U weet uzelf dat teruggave een zeer gênante daad is. Vermijd stelen om dat soort situatie niet meer onder ogen te zien.


Ten tweede: Alles wat u in het verleden gestolen had, moet uw huis verlaten. Laat geen gestolen voorwerpen in uw huis, ik herhaal "geen". Elk gestolen voorwerp dat u in uw huis bewaart kan altijd een geopende deur zijn voor satan. Daarom moet u al deze voorwerpen sorteren. Degenen die toebehoren aan individuen, dat wil zeggen, aan fysieke personen die u kent en die nog in leven zijn, moet u om hun vergiffenis vragen, en hun teruggeven wat van hen is. Als deze mensen niet meer in leven zijn, en u kent hun kinderen, ga dan en geef deze bezit of deze voorwerpen dan terug aan de kinderen. Maar als er echter geen kind is aan wie de voorwerpen kunnen worden gegeven of naaste familieleden, ga en geef ze aan een ware dienaar van God, die zal weten wat hij met deze dingen moet doen volgens de instructies die hij van de Heer zal ontvangen.


Bijvoorbeeld, als u velden, huizen, auto's, of een ander bezitting hebt, dat u uit de handen van de armen en zwaksten hebt geplunderd, of dat u in beslag hebt genomen, of dat u hebt gestolen, of dat u verkregen hebt door de naam van de echte eigenaar te vervalsen, of dat u de truc gebruikt hebt om ze u toe te eigenen, of dat u uw macht of gezag hebt misbruikt om ze te verkrijgen, moet u alles aan de persoon teruggeven als zij nog in leven zijn, of aan hun familie als zij niet zijn. Onthoud dat als u in het bezit van deze bezit blijft, de Hel op u wacht. En als na uw dood uw familieleden deze goederen niet aan hun ware eigenaars teruggeven, wacht hen ook de Hel. Voordat u zich vastklampt aan goederen die u niet toebehoren, weet dan heel goed dat u uw eeuwigheid in de Hel zult doorbrengen.


En ook in dit geval, als u niet langer iemand van zijn familie hebt aan wie u deze bezit kunt teruggeven, ga dan naar een ware dienaar van God met deze bezit en hij zal zien wat ermee te doen voor het aangezicht van de Heer. Neem vooral niet de kortere weg van het gaan naar de dienaar van God met dingen wanneer hun echte eigenaars toegankelijk zijn.


In het geval dat de voorwerpen die u van individuen gestolen hebt niet meer beschikbaar zijn, maar de slachtoffers van uw diefstal er nog steeds zijn, moet u deze personen om hun vergiffenis gaan vragen en moet u hen de teruggave aanbieden. Als zij de teruggave aanvaarden, maar verkiezen de waarde van hun ding in geld, en niet langer het ding zelf, moet u hen geven wat ze vragen. En als ze ermee instemmen u te vergeven, maar weigeren de teruggave, ga dan en geef God de waarde van het gestolen voorwerp als offer. Als deze mensen niet meer leven, zal de teruggave plaats bij hun familie vinden als ze die hadden.


In het algemeen, tijdens de teruggave, als uw slachtoffers om een vorm compensatie vragen omdat u hen van hun voorwerpen had beroofd, moet u zich eraan onderwerpen. En als ze vinden dat hun voorwerpen versleten zijn en erop aandringen dat ze weer in hun oorspronkelijke staat zijn, dan moet u zich aan hun eis onderwerpen, want dit is normaal voor Gods aangezicht. Wanneer u gestolen voorwerpen moet teruggeven, is het aan u om te bidden dat de Heer het hart van uw slachtoffers sust.


Met betrekking tot voorwerpen die u bijvoorbeeld van instellingen, organisaties of bedrijven had gestolen, bent u niet verplicht om terug te gaan naar die bedrijven. Ga naar een ware dienaar van God, biecht deze daad en geef hem alle deze dingen. Hij zal voor u bidden en die dingen aan behoeftigen geven.


5- Mensen tot wie niet te gaan om teruggave uit te voeren


Er zijn mensen tot wie het niet veilig is om te gaan om teruggave uit te voeren, zelfs als ze nog leven. Dit is met name het geval bij tovenaars en elke satanist. Als u de pech hebt gehad iets te stelen van een tovenaar, of een andere dienaar van satan, is het gevaarlijk naar hem terug te keren om teruggave uit te voeren. Probeer in plaats daarvan contact op te nemen met een ware dienaar van God om u te helpen hiermee om te gaan. Neem vooral niet het risico iets in uw bezit te houden dat is gestolen van een tovenaar of een beoefenaar van het occultisme. Als u dat doet, weet dan dat uw leven in groot gevaar is.


6- Wie is bij de teruggave betroffen?


Elke dief of boef is betroffen bij de teruggave. Wie u ook bent, of u nu een wedergeboren christen bent of niet, als u betrokken bent geweest bij daden van diefstal, fraude, afpersing of omkoping, tegen fysieke personen of personen, dan bent u betroffen bij de teruggave. Dus dit onderricht betreft niet alleen voor wedergeboren Christenen. Het betreft iedereen. Ook de heidenen moeten begrijpen dat elke daad van goddeloosheid een vloek is. Diefstal, oplichterij, afpersing, corruptie en allerlei soorten misbruik zijn daden van goddeloosheid en vormen daarom een ​​echte bron van vervloekingen in het leven van al degenen die zich eraan schuldig maken.


Bepaalde beroepen stellen degenen die ze beoefenen bloot aan dit soort zonde van goddeloosheid. Dit geldt voor douanebeambten, politieagenten, rijkswachters, belastinginners, rechters, magistraten, advocaten, politici, beheerders van openbare goederen, en al degenen die vaak betrokken zijn bij corruptie en allerhande gekonkel. Allen zijn onder de vloek, en zijn betroffen bij de teruggave, en moeten, indien zij vrij willen zijn van de vloek die op hen rust, teruggave doen voor alles wat zij hebben gestolen, afgeperst, opgelicht, verduisterd, enz.


Allen die misbruik maken van hun macht om zichzelf te verrijken ten koste van hun arme slachtoffers, zijn allemaal onder de vloek, en als ze door ongeluk sterven zonder berouw te hebben en zonder de gestolen of afgeperste bezit aan hun slachtoffers terug te geven, dan is het in de Hel dat ze zullen begrijpen dat de God die geen God van gerechtigheid leek te zijn, en die hen observeerde terwijl ze hun dwaasheden vrijuit deden, inderdaad de God van gerechtigheid is. Het is na hun dood dat ze zullen begrijpen dat er gerechtigheid bestaat.


Indien u dus een van de beroepen uitoefent die ik zojuist heb genoemd, of enig ander beroep uitoefent dat u in staat stelt misbruik te maken van de zwakheid van de armen en zwakken, of voordeel te trekken uit de onwetendheid van de onwetenden, weet dan dat de teruggave wacht op u. Voordat u zich met vreugde bezighoudt met corruptie en afpersing van de eigendommen van de armen en zwakken, moet u er rekening mee houden dat u alles zult teruggeven, anders zult u uw eeuwigheid in de Hel doorbrengen. En als u bent zoals de Jehova's Getuigen die niet in de Hel geloven, blijf halsstarrig; als u daar komt, zult u het geloven.


Als ouders die zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal, fraude en afpersing niet voor hun dood de teruggave uitvoeren, zullen hun kinderen daar in sommige gevallen toe worden gedwongen. Indien u dus slechte en kwaadaardige ouders hebt, die er behagen in scheppen zich te verrijken met het bloed van arme onschuldigen, en u te voeden en op te voeden met de vruchten van hun boosaardigheid, weet dan, dat u onder de vloek zijt, en dat u in sommige gevallen gedwongen zult kunnen worden terug te geven al hetgeen uw ouders hebben gestolen, opgelicht, in beslag genomen of afgeperst.


6.1- Douanebeambten en belastinginners


Douanebeambten en belastinginners die hun functie misbruiken om de arme mensen aan wie zij geacht worden een normale en kosteloze dienst te bewijzen, te bedriegen en te ruïneren, zijn onder de vloek, en zijn allen betroffen bij de teruggave. Ze moeten hun slachtoffers alles teruggeven wat ze van hen hebben afgeperst; anders wacht de Hel op hen.


6.2- Heilloze rechters en magistraten


Kwaadaardige rechters en andere kwaadaardige magistraten die zich laten corrumperen om heilloze oordelen te vellen, zijn onder de vloek, en zijn allen betroffen bij teruggave. Zij moeten hun slachtoffers alles teruggeven wat zij van hen hebben afgeperst, anders wacht hun de Hel.


6.3- Politie, gendarmes, en andere beveiligingsbeambten


Politieagenten, gendarmes en andere beveiligingsbeambten, die hun positie op de weg misbruiken om taxichauffeurs, bus- of vrachtwagenchauffeurs en andere arme kleine chauffeurs die worstelen om te overleven, op te lichten en te ruïneren, zijn onder de vloek en zijn allen betroffen bij de teruggave. Ze moeten hun slachtoffers alles teruggeven wat ze van hen hebben afgeperst; anders wacht de Hel op hen.


6.4- De verraderlijke en slechte advocaten


Advocaten die zich door de tegenstanders van hun cliënten laten corrumperen om de zaak van hun cliënten te laten verliezen, maken zich schuldig aan een dubbele misdaad, boosaardigheid en hoogverraad. Deze demonen zullen op de een of andere manier boeten voor hun afschuwelijke misdaden. Ze zijn allemaal betroffen bij de teruggave. Zij moeten hun slachtoffers alles teruggeven wat zij van hen gestolen hebben, en wat zij hen hebben aangedaan.


6.5- Zij die misbruik maken van hun titel, macht of gezag


Allen die hun titel, macht, gezag of hoge positie misbruiken om bezit van mensen op te lichten of af te persen, zijn betroffen bij teruggave. Zij moeten hun slachtoffers alles teruggeven wat zij van hen hebben afgeperst, als zij gered willen worden.


6.6- Vrouwen die mannen bedriegen en oplichten


Vrouwen die mannen bedriegen en oplichten en zich door hen laten financieren door hen valselijk het huwelijk te beloven en zich voor te doen als hun verloofden, zijn onder de vloek, en zijn allen betroffen bij teruggave. Zij moeten hun slachtoffers alles teruggeven wat zij van hen hebben afgeperst, als zij gered willen worden.


6.7- Mannen die vrouwen bedriegen en oplichten


Mannen die vrouwen bedriegen en oplichten en zich door hen laten financieren door hen valselijk het huwelijk te beloven en zich voor te doen als hun verloofden, zijn onder de vloek, en zijn allen betroffen bij teruggave. Zij moeten hun slachtoffers alles teruggeven wat zij van hen hebben afgeperst, als zij gered willen worden.


6.8- Zij die openbare middelen verduisteren


In tegenstelling tot wat ik hierboven heb uiteengezet, namelijk dat alleen misdaden tegen individuen moeten worden teruggegeven, moet u weten dat er gevallen zijn van diefstal en verduistering waarbij regeringen betrokken zijn, die ook teruggave vereisen. Wanneer uw daad de ellende en het lijden van vele slachtoffers tot gevolg heeft, kunt u Gods toorn en straf niet ontlopen. U bent onder de vloek, en wordt getroffen door de teruggave. U moet absoluut alle gestolen publieke rijkdom teruggeven, anders wacht de Hel op u. En al uw kinderen die u voedt en opvoedt met dit gestolen en verduisterde fortuin zijn allen onder de vloek. U bent gewaarschuwd!


6.9- Kromme, oneerlijke en hebzuchtige politici


Al die corrupte politici en andere oneerlijke en hebzuchtige beheerders van publieke rijkdom, die de schatkisten van regeringen ledigen om zichzelf te verrijken terwijl miljoenen mensen omkomen in bittere armoede om hen heen, zijn daarom allemaal onder de vloek en worden allemaal getroffen door teruggave. Zij moeten het volk alles teruggeven wat zij hebben gestolen, anders wacht hun de Hel. En als u zulke demonen als ouders hebt, en een goed leven leidt op het bloed van de armen, zult u niet ontkomen. U bent ook gewaarschuwd!


7- Pas op voor huichelaars


Onthoud geliefden, dat alles wat we doen, we doen het voor de Heer en niet voor mensen. Wij maken niet de show, onze wens is niet gezien te worden door mensen. We willen de goedkeuring van de Heer. Om die reden moeten we altijd handelen met gezond verstand, en volgens het woord van God. Imiteer daarom niet de farizeeën die in hun hypocrisie rechtvaardiger lijken dan iedereen te zijn, en die u vragen te doen wat ze zelf niet kunnen doen, en die u in fouten duwen om hun ego tevreden te stellen. Deze hypocrieten doen alsof ze te zeer rechtvaardig zijn. Ik zal u enkele voorbeelden geven:


7.1- Eerste voorbeeld


Het eerste is dat van een jong meisje dat in een Europees land woonde en nog niet zijn papieren had gekregen. Haar farizeeër-herder, die beweerde rechtvaardiger te zijn dan iedereen, en die geloofde een van de weinigen te zijn om het onderricht over de teruggave te beoefenen, vertelde haar dat ze teruggave moest doen, en dat de Bijbel vraagt om de teruggave te doen. De zuster had hem gevraagd dan welke teruggave ze moest doen en hoe het te maken. Deze farizeeër had haar gevraagd om naar de immigratieautoriteiten te gaan en hen te vertellen dat zij illegaal in het land leefde.


De naïeve zuster had dit afschuwelijke advies gevolgd. In haar onwetendheid had ze gehoorzaamd. Zij was gegaan en deed wat de tovenaar haar vroeg te doen en de immigratieambtenaren hadden haar gearresteerd ter plekke en hadden haar gerepatrieerd naar haar land zonder haar de kans te geven om het even welk van haar bezittingen te nemen. Na een aantal jaren in het buitenland, werd ze lege handen verbannen alsof ze een dief was.


Laat me u vertellen dat het heel gemakkelijk zal zijn voor een vrouw als zij om God te vervloeken in haar lijden en in haar onbegrip. Zij zal zelfs gaan geloven dat God zeker een val voor haar had geplaatst. Wat zij niet zal begrijpen is het feit dat zij door haar farizeeërs-herders werd misleid. Dat is het nadeel van het zijn in valse gemeenten, en onwetende en blinde herders te volgen die meestal tovenaars zijn.


7.2- Tweede voorbeeld


Het tweede voorbeeld is dat van een andere farizeeër die zegt dat om een examen af te leggen, had zij bedrogen, en dat toen zij begon te werken, God haar had gevraagd om te gaan om de teruggave uit te voeren. Ze ging daarom naar de autoriteiten om haar baan op te geven, door hen te zeggen dat ze in een examen had bedrogen. En de autoriteiten hadden haar verteld dat zij nooit een zo rechtvaardige persoon als haar hadden gevonden. Pas op voor verleiding!


Deze misinterpretatie van het begrip van de teruggave is zeer gebruikelijk in sommige Pinkstersekten. Omdat zij het woord van God niet begrijpen en niet de zin van Christus hebben, geloven zij dat het door hun eigen gerechtigheid is dat zij de Hemel zullen binnengaan. Laten we eens bestuderen naar de volgende passages: Matteüs 5:20 "Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan." Prediker 7:16 "Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs; waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen?"


We leren uit deze passages dat we gerechtigheid moeten zoeken en gerechtigheid moeten leven. De Heer verwacht van ons dat we rechtvaardiger zijn dan de mensen van de wereld. En Hij zegt trouwens in Openbaring 22:11 dat wij, die rechtvaardig zijn, moeten we nog meer rechtvaardigheid bewijzen. Derhalve wordt vastgesteld dat de rechtvaardigheid belangrijk is voor de Heer. Dit is nog steeds dezelfde Heer die ons vertelt niet te zeer rechtvaardig te zijn. In werkelijkheid is het zelfs niet mogelijk om te zeer rechtvaardig te zijn. We zijn niet eens rechtvaardig, laat staan te zeer rechtvaardig te zijn. Wat de Heer hier bedoelt, is dat we niet in onze trots moeten geloven, de gerechtigheid beter te uitoefenen dan wie dan ook, en dat we de farizeeën niet mogen imiteren die zoeken om hun gerechtigheid te uitoefenen om door mensen te worden gezien. Zij laden mensen met lasten die zij zelf niet kunnen dragen (Lucas 11:46).


We moeten niet de hypocrieten imiteren die niet in staat zijn kleine dingen te doen, maar die grote dingen beweren te doen. De observatie van het woord van God is voorbij hen, maar zij geven de indruk van te zeer rechtvaardig voor het aangezicht van mensen te zijn. Het onderricht over de teruggave is niet ingewikkeld te begrijpen; het zijn de hypocrieten te zeer rechtvaardig in hun eigen ogen, die het onderricht ingewikkeld maken.


8- De Dieven der Tienden en Offers


Er zijn twee categorieën van dieven der tienden en offers: Degenen die de Heer dieven noemt omdat zij hun tienden en offers niet geven, en degenen die zich ronduit de tienden en offers toelaten stelen die Gods Kinderen hebben gegeven. Als we voor de eerste categorie kunnen spreken van eenvoudige diefstal, of hebzucht, gaat de tweede categorie verder dan de eenvoudige zonden die een normaal Gods kind kan begaan, en onthult het eerder een element van onderscheidingsvermogen. Laten we het eens hebben over deze twee categorieën.


U allemaal, Gods kinderen die u zich schuldig maakt aan diefstal voor Gods aangezicht door ervoor te kiezen, om noch tienden noch offers te geven in het huis van God, begrijp dat diefstal, net als andere zonden, u rechtstreeks naar de Hel zal leiden als u geen berouw hebt. En berouw hebben betekent hier alles teruggeven wat u al gestolen hebt. Speel niet met uw behoudenis. Neem niet het risico om verslagen te worden door hebzucht om uzelf voor eeuwig in het vuur van de Hel te bevinden. Als u één van degenen bent die elke keer enkele reden vindt om Gods geld te stelen, weet dan dat u op weg bent naar de Hel. Doe uw best om alles terug te geven wat uw al gestolen hebt, en stop met stelen van God.


Als u niet elke keer uw tienden of uw gaven aan God geeft, onder het voorwendsel dat u hebt geleend met de bedoeling terug te betalen, weet dan dat u dieven bent in de ogen van God. Stop met uzelf te verleiden. U hebt niet het recht om de dingen van God zonder toestemming te gebruiken, zelfs niet als het is om terug te betalen. Stop met hebzucht, en stop met het begeren van dingen die voor God bestemd zijn. Doe moeite om alles wat u al gestolen heeft, snel terug te brengen. Als u halsstarrig blijft in het niet teruggeven en de dood u grijpt, is voor u de Hel begonnen.


En jullie allemaal agenten van satan, zogenaamde kinderen van God, die God trotseren door in Gods huis te komen om te stelen, neem deze boodschap serieus. Satan heeft u zeker overtuigd dat de Hel niet bestaat en dat hij zijn heerschappij met u zult delen. Ik wil u eraan herinneren dat satan u bedriegt. Hij heeft geen heerschappij om met u te delen. Het is de Hel die hem te wachten staat, en deze beroemde heerschappij die hij met u wilt delen is het vuur van de Hel. Dus voordat u hem volgt, dus kunt u er maar beter over nadenken.


Onthoud dat om vergeven te worden, als u van plan bent vergeven te worden, moet u al het geld dat u gestolen hebt terugbetalen, zonder dat er een enige cent minder is. Als u van plan bent om aan de Hel te ontsnappen, moet elke cent die u gestolen hebt, worden terugbetaald. En als u wilt zien voordat te accepteren, blijf dan halsstarrig zonder terugbetalen, en u zult het de komende dagen begrijpen.


Voor u andere, Gods Kinderen, grijp ik deze gelegenheid aan om u een element van onderscheidingsvermogen te geven. Weet dat geen enkel echt kind van God het zich kan veroorloven om het huis van God binnen te gaan om te stelen. Geen enkel echt kind van God kan het zich veroorloven om in de geldkisten van de Heer te stelen. Dus al deze zogenaamde kinderen van God of leiders die in de geldkisten van de Heer stelen omdat ze geloven dat niemand hen ziet, zijn ofwel demonen of bezeten. Zelfs als de normale christen in zijn zwakke momenten kan stelen, kan niemand het zich veroorloven tot het huis van God te gaan om de offers van Gods Kinderen of een ander voorwerp te stelen.


9- Dieven van voorwerpen in Gods Huis


Of het nu geld of een ander voorwerp is dat u ooit uit Gods huis hebt gestolen, onthoud dat u alles moet teruggeven en vraag om uw bevrijding, voor het geval u geen demon zou zijn. Er zijn slechts twee categorieën mensen die in Gods huis kunnen stelen: Demonen en bezeten mensen. Als u gewoon bezeten bent, moet u zich snel bekeren, alles wat u hebt gestolen teruggeven en om uw bevrijding vragen.


10- Conclusie


Tot slot, onthoud dat teruggave anders is dan reparatie van alle zonden uit het verleden. De teruggave heeft betrekking op de zonde van diefstal en mag niet worden veralgemeend tot andere zonden. Stap nooit meer in de valkuil van deze satanische agenten die u vertellen dat u oude diploma's die u hebt behaald door valsspelen, banen die u hebt gekregen door corruptie, immigratiedocumenten die u hebt gekregen door onjuiste verklaringen, enz. terug moet geven.


Weet zeer goed dat het eenvoudig onmogelijk voor u is om te beweren om al uw fouten van het verleden te repareren. Dus, het proberen om het woord van God te verdraaien en het begrip van teruggave te veralgemenen tot de dingen die God niet heeft geleerd, is een val voor degenen die deze onwaarheden onderwijzen, en voor degenen die hen volgen. Door dit te doen, in het kader van de gestolen en gevonden items, moet u teruggave in praktijk brengen zoals we zojuist het hebben bestudeerd. En voor de andere zonden moet u repareren wat nog gerepareerd kan worden, of wat nog steeds nodig is te repareren.


Zo, als er fouten van het verleden zijn dat u zonder het creëren van andere problemen kunt oplossen, doe het. Onthoud dat onze doel is aan problemen te ontsnappen en alle probleem te voorkomen. Dus, telkens wanneer u kunt een probleem repareren zonder het creëren van anderen, doe het. Laat u niet in de val vallen van het willen oplossen van kleine problemen door grotere het creëren.


Als u vragen heeft over dit onderwerp, of als u betrokken bent bij de teruggave en niet weet hoe het aan te pakken, neem dan gerust contact met ons op, en wij zullen u helpen. En als u bezeten bent, als u nog leeft onder de invloed van onreine geesten, als u nog onder een of andere vloek leeft, en bevrijding zoekt, zorg er dan eerst voor dat u geen zaak van teruggave in uw leven hebt te regelen, voordat u aan de broeders vraagt om voor uw bevrijding te bidden. Ik beveel u het onderricht getiteld "De Bevrijding" aan, die u kunt vinden op de website https://www.mcreveil.org.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden