Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

PWOFESÈ JEAN-BERNARD FOURTILLAN AN DANJE


Chè frè ak chè zanmi, Pwofesè Jean-Bernard Fourtillan an Danje Lanmò. Gouvènman fransè a te deside detwi li. Se poutèt sa, sa a se yon rèl detrès ke n’ap lanse ban nou, se konsa ke tout moun nan nivo li mennen konba ki nesesè pou sove Pwofesè imen sa a, ki gen kouraj, te chwazi pa fè pak ak satanis yo nan pwojè yo a pou detwi limanite.


1- Ki moun Pwofesè Jean-Bernard Fourtillan ye?


Li se syantifik fransè sa a, pa li verite sou orijin egzak Kovid-19 la te revele bay lemonn antye. Se gras a li ke lemonn antye kounye a konnen ke "Kovid-19 la te fabrike an Frans, pa syantis fransè ki soti nan Enstiti Pasteur, ki soti nan natirèl Kowonaviris Sars-CoV, epi transfere nan Wuhan, kote fransè yo ki nan Enstiti Pasteur a fè espre lage li san yo pa fè syantis nan laboratwa Wuhan ak gouvènman Chinwa a konnen." Nou tout kounye a konnen ke se gouvènman satanik franse a ki dèyè krim sa a kont limanite.


Si anpil lòt syantifik serye te kanpe pou denonse komedi ke lidè nan mond sa a ap jwe nan prezante nou yon grip ki fasil pou geri tankou yon pandemi, Pwofesè Jean-Bernard Fourtillan rete sila ki pral pèmèt nou konnen avèk presizyon, tout bagay sou orijin swadizan pandemi sa a.


2- Ki kote Pwofesè Fourtillan ye nan moman sa a?


Li te arete, swadizan paske li te sijè a yon manda ki te pibliye pa yon jij envestigasyon vil pari. Li te answit te mete nan detansyon pwovizwa nan prizon Nîmes, selon deklarasyon komisè Nîmes nan. Men, kiryezman, olye ke li trouve li nan prizon sa a, li entène, kont volonte l', nan yon lopital, presizeman nan yon sikyatrik enstitisyon, e prive de nenpòt ki vizit.


3- Sò Pwofesè Jean-Bernard Fourtillan


Iliminati yo ak fran-mason yo k’ap gouvène Lafrans yo te deside mete yon fen nan lavi Pwofesè Fourtillan, paske li te ekspoze dezas pwojè jenosid planetè yo a. Nou pral revele nou desizyon yo te pran nan reyinyon sekrè yo a. Demon sa yo te rankontre nan mès nwa yo a pou egzaminen sò ke yo dwe rezève pou Pwofesè Fourtillan.


Gen kèk ki te egzije asasina li; lòt yo te jwenn ke pwojè asasina a non sèlman te dwe atire atansyon lemonn antye, men an plis, pat dwe rezoud pwoblèm reyèl la, ki se verite a ke lemonn antye deja konnen, sou vrè orijin Kovid-19 la. Sa yo te montre yon ti kras plis entèlijan, pwopoze olye pou yo arete l', mete l' nan yon sant sikyatrik, e ke yo rann li fou. Yon fwa li te pèdi kapasite mantal yo, li pral prezante devan televizyon atravè mond lan kòm yon moun fou, epi li pral di ke pawòl li yo konsènan fabrikasyon Kovid-19 la an Frans pa Enstiti Pasteur, yo te gen rapò ak move sante mantal li. Bann lòt moun ankò te pito yon konbinezon tou de solisyon, ki se, rann li fou ak touye l' answit. Konnen ke moun satan yo ekstrèmeman mechan.


Se konsa, isit la nou gen yon lide sou sa ki ap tann Pwofesè Fourtillan nan jou kap vini yo. Swa yo pral asasinen li oswa yo pral prezante li nan je lemonn antye tankou yon moun fou, e tout medya manti yo ki nan sèvis demon sa yo, yo pral gaye enfòmasyon an ke li t’ap soufri depi plizyè skizofreni, epi ke pawòl li yo konsènan orijin nan Kovid-19 la ta rezilta a.


4- Jean-Bernard Fourtillan tankou Serge Monast


Nou ta pi byen pou pran ka Pwofesè Fourtillan an oserye anpil. Li pral sètènman asasinen, oswa rann li fou, sof si Bondye nan favè Li entèveni. Ka sa a etranjman sanble ak yon lòt ki te pase 24 ane de sa, ka Serge Monast la.


5- Ki moun Serge Monast ye?


Serge Monast se jounalis anketè Kanadyen sa a, ki te bay tèt li pou misyon pou ekspoze plan dyabolik Iliminati yo ak fran-mason yo. Li te revele depi 1993, pwojè sekrè Kovid-19 sa a, ke Iliminati yo te deja prepare, e ki te pou mennen nan mete mak sou tout moun nan lemonn antye, ki vle di enpozisyon vaksen Kovid-19 sa a tout limanite, ki te swiv pa enpozisyon yon pis elektwonik sou men oswa sou fwon chak moun ki rete sou latè. Se pwojè satanik sa a ke Bib la rele nan liv Revelasyon an nan chapit 13, "Mak Bèt la".


Donk sa k’ap pase jodi a, epi ki pou anpil moun ta sanble pou yo yon bagay nouvo, se an reyalite yon pwojè nan preparasyon depi yon bann dizèn ane, nan mond fènwa yo. Sa yo rele pandemi Kovid-19 la ke demon Macron te sot mete nan egzekisyon, se pa okenn pwojè nouvo. Se yon pwojè ansyen Iliminati yo ak mason yo, ki jis rive nan faz final li yo. Kovid-19 la donk pa yon pandemi, e vaksen li yo se pa yon senp vaksen. Se yon pwazon ki gen efè irevokab. Se yon kontra definitif ke moun yo pral siyen ak satan lè yo pran vaksen sa a. Se poutèt sa nou dwe denonse li, e se poutèt sa tou ke pèsonn pa dwe aksepte li. Moun ki aksepte vaksen sa a pral vann nanm yo ak dyab la.


Serge Monast te asasinen 05 desanm 1996 pa gouvènman kanadyen an, sou konsèy bann demon Iliminati yo ak fran-mason yo. Anvan pou asasinen l', kanay sa yo te detwi fanmi l', epi te pran gad de timoun li yo. Sa a se egzakteman sa k’ap pase ak Pwofesè Fourtillan. Madanm li te disparèt e li pa ka jwenn, tankou rès fanmi li. Gouvènman franse a donk te fè sèman pou detwi l', menm jan gouvènman kanadyen an te fè pou Monast.


6- Kouman ede Pwofesè Fourtillan?


Nou tout ki kretyen ki fèt yon-lòt fwa dwe priye ak jene pou li. Se yon gwo batay espirityèl ki dwe fèt. Sonje byen ke Iliminati yo ak fran-mason yo se moun ki pwisan, tèlman pwisan ke yo menm kwè ke yo tout-pwisan. Nou ka sèlman reziste yo lè nou konte sou pouvwa Jezi Kris la, ki daprè Bib la, se pouvwa ki pi gran an.


E nou tout ki pa kwè nan Jezi Kris kòm vrè Bondye a, nou dwe antreprann tout aksyon posib, sa ki ka mennen nan echèk pwojè asasina Pwofesè Fourtillan sa a. Konnen ke satanis franse yo ki dèyè pwojè fatal sa a, avèk èd konpayon yo ki soti nan lòt peyi yo, yo pa pare pou sipòte imilyasyon yo te soufri avèk ekspoze vrè sous Kovid-19 la. Si Bondye pa entèveni, yo pral mete fen nan lavi Pwofesè Fourtillan.


Nou menm tout Pitit Bondye yo ki ap mennen batay espirityèl la pou Pwofesè Fourtillan, pa bliye mennen menm batay la pou tout lòt syantifik yo, chèchè yo ak moun ki onèt ki ap denonse ak ekspoze vaksen satanik sa a ke yo pral enpoze sou lemonn antye nan jou kap vini yo. Lavi yo tou an danje. Chak nan yo se yon sib pou ajan satan sa yo.


7- Lòt Revelasyon de Serge Monast?


Pou nou ki pa janm tande pale de Serge Monast, nou ka li kèk nan revelasyon sa yo sou sit www.mcreveil.org, nan seksyon Iliminati a. N’ap jwenn atik tankou "Plan pou Mete Mak la sou Moun", "Pwojè Beam Blue Nasa a", ak "Pwotokòl Toronto". Serge Monast te yon nonm trè detèmine e trè enfòme. Se te depi 1993 ke li te ekspoze pwojè Kovid-19 sa a ak vaksen ke yo enpoze sou lemonn antye kounye a, pou kontwòl total limanite.


Mobilize pou ka sa a, e masivman pataje rèl detrès sa a!


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF