Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

COVID-19: YON KOMÈS RANTAB POU LOPITAL YO


1- Entwodiksyon


Chè frè ak chè zanmi, nou mete nou pou mete a dispozisyon nou atik trè edifyan sa a, ki rezime liv Patrick Jaulent an ki rele: "Yon Mond Chaje avèk Mantè: Cyber Siveyans nan Sèvis Verite a". Nan liv sa a, Patrick Jaulent, Doktè nan elektronik ak Ekspè nan estrateji ak nan cyber-sekirite, eksplike kòman swadizan pandemi Covid-19 la, an plis pou se projè yon jenosid planetè tankou plizyè syantifik te deja demontre’l, se tou yon komès trè rantab pou lopital yo. Tèks sa a se transkripsyon yon entèvyou ke kouraje jounalis Richard Boutry te akòde’l. Nou konseye nou pou li’l nèt, menm jan avèk lòt atik trè entèresan yo ke n’ap jwenn sou sit www.mcreveil.org a.


2- Kòmansman Entèvyou a


Richard Boutry: Madam, madmwazèl, mesye, bonjou e byenvini nan emisyon sa a, Le Défi de la Vérité de France-Soir, avèk li, nou pral wè jodi a, yon envite trè makab, yon nonm ekstrèmman kouraje. Patrick Jaulent, bonjou.


Patrick Jaulent: Bonjou Richard.


Richard Boutry: Ou se doktè diplome nan youn nan pi prestijye inivèsite ameriken yo, ou te direktè deskriptaj de youn nan pi gwo sosyete ameriken cyber sekirite yo. Ou pral pale nou pandan prèske yon demi-è de kriz sa a, avèk li, nou pral wè’l, e la a, mwen adrese’m a piblik la, bann gwo revelasyon kle. Alò tou dabò, poukisa liv sa a?


Patrick Jaulent: Poukisa liv sa a, Richard? Mwen an kolè. Mwen an kolè paske yo te sakrifye aktif yo, bann jèn, pou bann granmoun tankou’m. Mwen an kolè paske yo enpoze’m pou’m vaksinen, alòske mwen pa vle. Mwen an kolè paske gen yon prezidan, ann klè, ki pa konn pale avèk jèn yo. Sèl bagay ke li propoze, se ranbousman yon vizit kay yon psi. Mwen an kolè e mwen apiye, paske efektivman, jenerasyon’m nan, yon jenerasyon dore, ki pat konn lagè, se yon jenerasyon ki pati nan retrèt a 60 tan, ki te kapab achte bann byen imobilye kan se te posib, se yon jenerasyon ki privilejye. E yo pral fout detwi, si n’ap pale vilgè, bann jèn ak bann aktif, pou yon jenerasyon tankou’m. Donk avèk yon moman done, fòk yo devwale yon sèten nonm bagay. Fòk laverite a soti.


Richard Boutry: Verite sa a, li soti vrèman nan liv ou, ekstrèmman a chaj, "Yon mond chaje avèk bann mantè", ke ou te oto edite, e ou pral konprann, piblik la, poukisa li pat jwenn editè. An fèt ou nan kèlke sòt nouvo Snowden, yo ka di’l?


Patrick Jaulent: Mwen espere ke mwen pap fini tankou’l.


Richard Boutry: Nan tout ka yo, ou menm ki te nan cyber sekirite, ou kapab di’l jodi a, ak afime’l trè klèman: 80 % bann enfòmasyon yo jodi a k’ap sikile yo sou entènèt, se bann fakes news, men fakes news yo, se pa nan sans kote yo tande’l jodi a, an tou ka kote gouvènman an tande’l jodi a.


Patrick Jaulent: Vrèman, genyen bann fakes news, mwen pral di, ki te vle, nou pral genyen okazyon pou pale de sa. Wòl mwen se esansyèlman, nan tout fakes news sa yo, pou gade sa ki vre. Donk tout sa ke mwen pral rakonte yo egziste sou entènèt. S’al ye, se senpleman genyen tan pou chache enfòmasyon sa a, ak enfòmasyon sa a, e pou asire ke li bon. Se sa ki djòb mwen.


Richard Boutry: Alò, ou genyen privilèj pou metrize pi byen ke tout moun, e mwen panse ke yo kapab reyèlman di’l; cyber sekirite a, ou rantre nan mekanis sistèm yo, men egalman ou gen fakilte sa a, byen si tankou an bileng, pou kapab tradwi bann dokiman ofisyèl ki se prèske pèdi sou entènèt e ke ou rive vrèman pou resoti nan lo a.


Patrick Jaulent: Wi, mwen pral di’w li, m’ap avwe’w yon sekrè, mwen mete’m menm nan chinwa.


Richard Boutry: Ke w’ap pale kounye a nan kèl nivo?


Patrick Jaulent: Nan yon nivo trè mwayen, men mwen mete’m nan chinwa paske avèk yon moman done, fòk yo te kòmanse pou konsilte bann sit chinwa, e fòk yo te jere ak eseye pou triye nan tout seri enfòmasyon sa yo, vil Wuhan avèk yon sit patikilye, e genyen bann bagay ki te pase a pati mwa oktòb 2018, 2019 ak 2020, sou sit vil Wuhan sa a, e mwen te kanpe absoliman pou fè’m penetre nan kilti chinwa a pou eseye gade yon ti kras pi prè sa ki te vre nan fo a paske efektivman se bann moun k’ap manipile, mwen pral di, vrè ak fo.


Richard Boutry: Alò, pami tout revelasyon yo ke’w pral fè pou nou yo, e la a yo rantre vrèman nan vif sijè a, genyen yon pwen trè presi, yon dat presi: Se 2003, kote deja viris sa a, e sa pèsonn pa konnen’l nan Lafrans, te egziste an Chin, sou yon fòm prèske diferan, men se prèske menm nan: SARS a.


Patrick Jaulent: Efektivman, fame sendrom respirasyon sa a k’ap provoke bann konsekans grav nan nivo moun yo, te egziste an 2003, an Chin ak nan Hong Kong, men si yo vle vrèman antre nan tout sijè a, li te touche yon dizèn peyi. Nonm mò yo pat anpil pa rapò avèk sa ke yo konnen jodi a. Ozalantou mil mò. Sa pa reprezante anyen. SARS la te parèt an fevriye 2003 li sanble pou mwen, e tou te sispann an jiyè 2003. San vaksinasyon.


Richard Boutry: San vaksinasyon. Li kanpe pou kont li.


Patrick Jaulent: Li te kanpe pou kont li paske efektivman, te genyen yon sèten nonm jès baryè yo tankou jan y’ap pale de yo jodi a, ki te anonse pa OMS, paske OMS te konnen viris sa a ak jès baryè yo te klasik, yo te pote bann mas, yo lave men yo, yo itilize distans lan, e yo netwaye patou kote yo pase, Alò pa gen anyen pou wè e yo pral pale de sa pa rapò ak viris la ke yo konnen jodi a, men se te deja yon premye sentom nan sa ke yo ta kapab yon jou pase.


Richard Boutry: Men, avèk bann tès egalman PCR ki te mennen nan epòk la ak bann tès ki pat sèvi anyen.


Patrick Jaulent: Si ou gade sou sit OMS la e ke ou klike sou dat 3013, ou pral remake yon mesaj an franse ak an angle, mwen di’l britalman: Fèt atansyon avèk tès PCR yo, yo gen tandans pou provoke bann fo pozitif oswa bann fo negatif. Nou an 2003.


Richard Boutry: Nou an 2003. Answit ou genyen sosyete EcoHealth Alliance, ki se yon sosyete ameriken ki t’ap travay deja avèk chinwa yo sou gen nan fonksyon yo. Alò gen nan fonksyon yo, mwen panse ke se trè enpòtan pou telespektatè yo ke ou te eksplike ki sa sa ye egzatteman.


Patrick Jaulent: Mwen propoze ke yo fè yon ti tounen nan pase pou ke yo kapab konprann yon ti kras pi prè evolisyon pandemi sa a. Donk yo pral ale nan pase; 31 desanm 2019, Lachin enfòme yon ajans OMS nan Peken, tankou yo te idantifye, yon nouvo tip viris, SARS, nan vil Wuhan. Alò Wuhan, se yon vil enpòtan, Wuhan se, intramuros, 9 milyon abitan, se 11 milyon mwen t’ap di avèk periferi a, se 5 gwo lopital, nou pral gen okazyon pou pale de sa, se bann inivèsite nan wo nivo an medsin, an agrikilti, an syans. Donk Lachin te avèti ke genyen yon deteksyon yon nouvo viris.


Richard Boutry: Sa ki te reprann pa OMS kèk jou apre.


Patrick Jaulent: Yo te reprann sa 31. OMS pibliye enfòmasyon sa a sou sit entènèt li a 2 ou 3 janvye 2020, e yo konnen ke OMS deklare pandemi an mondyal 11 mas 2020. Donk sa ki te pase, ki sa ki te jistifye sa? Kan yo gade sa ki te pase a, yo apèsi ke enstiti viroloji Wuhan nan t’ap travay deja sou bann viris nan tip SARS o mwens depi 2015. Pouki sa yo konnen’l depi 2015? Paske depi 2015 genyen bann piblikasyon bann rechèch e la a sa ke yo dekouvri, nan piblikasyon sa yo, se ke gen yon inivèsite ameriken, ki rele inivèsite Chapel Hill, ki fè bann piblikasyon bann rechèch ansanm. Men ou te site sosyete EcoHealth Alliance. Gwo mansonj lan, se, genyen yon patenarya ki egziste avèk enstiti viroloji Wuhan ak yon enstiti ameriken depi plizyè ane k’ap travay sou gen nan fonksyon gwo viris sa yo e se sa ke yo rele Eco Alliance lan.


Richard Boutry: Alò gen nan fonksyon pou gran piblik la?


Patrick Jaulent: Nou pral repale de bann gen nan fonksyon yo. Sosyete sa a se yon sosyete nan bi ki pa rapòte lajan, ki resevwa lajan nan prezidans Obama a, ak nan prezidans Trump lan. Alò ki sa ki se yon gen nan fonksyon? Yon gen nan fonksyon se bay posiblite avèk yon jèn patojèn, avèk yon eleman patojèn pou vini pi virilan, pi mòtèl ke pi mòtèl. Yo pran yon viris, yo manipile’l, e yo fè’l vin pi mòtèl, e an plis, yo fè’l yon viris ki swa difizab nan lè a. Yo fè yon gen nan fonksyon. Yo ba li bann fonksyon siplemantè, bann fonksyon mòtèl siplemantè. Ou rann ou kont?


Richard Boutry: Donk, sa ke ou di la a an fèt, mwen eseye pou tradwi pou telespektatè yo, sa soti donk daprè ou menm, trè klèman, nan yon desizyon ki pran nan Moun pou kreye viris sa a pou ekstèmine planèt la.


Patrick Jaulent: Alò, mwen pa konnen si se pou ekstèmine planèt la, nou pral wè pi devan, men sa soti nan operasyon ki pran nan Moun, e menm jan pi plis pran nan Moun nan se kan yo grate sa ki gen dèyè a, genyen efektivman sosyete ameriken Eco Alliance k’ap travay depi bann ane sou gen nan fonksyon sa yo, esansyèlman depi 2017. E pouki sa 2017? Paske se a pati 2017 ke enstiti viroloji Wuhan nan te etikete P4. Anvan, li pat etikete P4. P4, sa vle di P kòm patojèn, 4 sa vle di yo kòmanse ap manipile bann viris mòtèl, trè mòtèl pou Moun. Se sa P4.


Richard Boutry: E fòk yo di ke se yon laboratwa ki te vizite pa François Hollande e avèk tout yon delegasyon franse.


Patrick Jaulent: Alò, pi byen ke sa! Se yon laboratwa ki te founi pa Lafrans avèk Lachin, ki te inogire an 2017, pa Premye Minis Bernard Cazeneuve, ki te inogire pa Minis Sante a, Marisol Touraine, ki te inogire pa Yves Levy, mari fiti Minis Sante a, e ki te inogire pa Mr Raoult ki anndan an. Ou rann ou kont?


Richard Boutry: Jodi a nou gen vrèman lenpresyon, nan kòmansman ane a, donk genyen yon ane edmi kounye a, ke prezidan repiblik la te dekouvri tankou sa sibitman egzistans viris sa a, donk tout moun te deja o kouran, se ke ou di, deja depi petèt bann mwa, depi mwa oktòb, an tou ka, vresanblabman tou depi bann ane, depi 2015.


Patrick Jaulent: Depi 2015, egziste bann kominikasyon ki aksesib sou nèt la, ki piblik, ki montre trè klèman ke yo kòmanse ap manipile yon sèten nonm viris, alò nan depa, SARS nan nimewo 1, SARS nan nimewo 2, answit bann lyen avèk chòtsourit, e depi 2017, 2018, mwen pral mande’w an swit eksplikasyon 2018 la, yo kòmanse ap ogmante mòtalite bann viris yo pa entèmedyè bann gen nan fonksyon yo. Se sa ke yo kòmanse ap fè. Yo kòmanse ap amize yo avèk sa, e menm jan plis a pati 2018, yo sèten de 2018 paske an 2018 anbasad ameriken ki nan Chin nan voye bann mesaj alamis bay otorite ameriken yo: Atansyon, nou pa konnen sa k’ap pase a nan enstiti viroloji Wuhan nan, men nou konnen avèk de dwèt yon pandemi mondyal SARS. Bann mesaj chifre ki soti nan anbasad ameriken ki te voye bay otorite ameriken yo, premye trimès 2018. Prèv.


Richard Boutry: Genyen tou bann tès ki fèt an paralèl nan Pays-Bas. Sa ou ka pale nou de sa paske se kan menm trè enpòtan e piblik la pa konnen sa, baze notamman sou bann matyè fekal zannimo ak veyikil donk pa bann zwazo. Kisa sa ye egzatteman?


Patrick Jaulent: Efektivman, se prèske bann enfòmasyon ke yo pral jwenn difisilman sou nèt la men se posib pou jwenn lyen yo sou nèt la, se ke te genyen bann esè, e te genyen bann esè, ki te efektye nan Pays-Bas. Viris la, apre yo te fin genyen gen nan fonksyon siplemantè sa yo, mòtalite siplemantè’l la, yo te vle teste sa ke li te bay, yo te enfekte bann zwazo, yo te lage yo nan yon jaden vach e tout vach yo te mouri. Viris la te vrèman byen. Yo te fè yon bon boulo. Yo te ajoute avè’l bann gen nan fonksyon siplemantè. Alòs poukisa?


Richard Boutry: Si se sa, kiyès k’ap profite krim nan finalman?


Patrick Jaulent: Alò, ann retounen nan diferan aktè sèn malsen sa a.


Richard Boutry: Nou prèske nan yon James Bond la a.


Patrick Jaulent: Wi, Nou an 2019, Lachin enfòme ke gen deteksyon yon nouvo viris, yo deklanntche yon pandemi, yo apèsi ke yon sosyete ameriken ki trè lye avèk enstiti viroloji Wuhan nan, k’ap travay ansanm sou bann gen nan fonksyon, ogmante mòtalite viris la. E yo apèsi efektivman ke se trè danjere. Anbasad ameriken enfòme otorite yo, e yo apèsi ke Dr Antony Fauci, doktè sante Amerik la, doktè ki reskonsab, ki se direktè enstiti bann enfeksyon nan Etazini, NIAID ...


Richard Boutry: Viroloji lokal. Li menm li te envesti nan moman sa a.


Patrick Jaulent: Anbasad ameriken nan Chin te enfòme ke "Atansyon, nou pa konnen sa k’ap pase a nan Wuhan nan enstitisyon viroloji a, atansyon genyen bann risk, …" Pa anpeche ke yo valide yon kontra de 3,1 milyon dola pou kontinye travay yo.


Richard Boutry: Donk li ankouraje sa.


Patrick Jaulent: E li ankouraje sa menm jan plis ke li mete 600 000 dola nan pròp lajan’l nan laboratwa Wuhan nan. Non sèlman yo enfòme ke se danjere, …, o lye pou di stop, yo siyen yon kontra 3,1 milyon dola e yo mete lajan siplemantè. Poukisa nou te retounen nan nivo sa a? Poukisa lyezon sa a? Poukisa Lachin te devlope jan de bagay sa yo? Se paske USA an 2004 te di stop avèk gen nan fonksyon yo ki te manipile nan Fort Detrick ak anpil lòt, yo te di se trò danjere, yo te di stop. E byen yo te di stop lakay nou men yo pral fabrike deyò.


Richard Boutry: Se poutèt sa ke yo te fabrike’l an Chin. Alò Paralèlman tou, se prèske fòm kous kont mont lan, te genyen lagè nan espas yon tan, ant Ameriken yo ak Ris yo, e la a se te yon gè egalman avèk Islamis yo. Èske ou kapab eksplike nou poukisa? Paske sa rantre tou kan menm nan kad sa a. Fòk yo te meyè, pi pisan yo e genyen yon bonb ki kapab mondyal anvan tout moun pou di konsa.


Patrick Jaulent: Ou genyen rezon, Richard. Tout sèvis ransèyman yo konnen ke leta islamik la te eksperimante bann ajan patojèn nan matyè animal. Tout sèvis ransèyman yo konnen’l. A tèl pwen ke Mohamed Abrini, youn nan reskonsab bann atanta Pari yo an 2015, te pran avèk yon sak ki genyen bann matyè fekal ak zannimo, ak bann testikil zannimo. E sa, sèvis ransèyman fransè yo konnen’l. An fèt, yo pa dekouvri anyen. Yo di tèt yo ke leta islamik la kòmanse ap eksperimante kèk bagay, fòk nou an avans. Mwen imajine ke se nan lòd sa a, san devwale sekrè yo prèske delika pou mete sou yon antèn.


Richard Boutry: Wi, yo te byen konprann li, e telespektatè yo konnen’l. Paske nou te fè yon lòt liv ki pou kounye a nan off men ki di prèske entegralite sa ke nou genyen jodi a, e la a se ke yon teaser, kòm yo di prèske nan metye a. Sa ki trè entèresan an pou wè a, se ke sou plas, nan Wuhan, Harvard te vrèman dekouvri bann enfòmasyon ekstrèmman enpòtan ke yo te wè pa satelit, prèske 2 mwa anvan.


Patrick Jaulent: Vrèman, sa vle di ke kan yo gade, efektivman viris la te dekouvri an desanm, kèk jou anvan, sa se sa ke yo wè sou entènèt, se sa ki difize nan medya yo. Wi, men problèm nan se ke genyen difizyon an sou sit entènèt Harvard la, sa toujou egziste, li sifi senpleman pou gade lyen an, difizyon foto yo pa satelit nan 5 prensipal lopital yo nan vil Wuhan ki te totalman plen. Kan yo konpare sa ki te pase a, e nou nan mitan oktòb 2019, kan yo konpare sa ki te pase yon semèn anvan an, e kan yo konpare sa ki te pase 1 an anvan, e Harvard te konte nonm veyikil yo, …


Richard Boutry: Rapò 200 à 600 an…


Patrick Jaulent: Men, soti nan 200 a 600, sou 5 lopital yo.


Richard Boutry: Donk gen yon mare moun ki te ale pou fè swanye yo nan moman sa a.


Patrick Jaulent: Donk nou sipoze ke genyen yon mare moun ki pase pandan 15 premye jou mwa oktòb yo. E se vre menm jan an tou, ke kan yo fè bann rechèch, yo apèsi ke avèk menm peryòd sa a, te genyen yon rechèch sou entènèt bann mo kle, tankou grip, tankou, tanperati, elatriye. Ki di ke genyen yon moman done, yo pat konnen sa ki t’ap pase. Men yo pa kapab di ke viris la te dekouvri an desanm, wè kèk mwa anvan.


Richard Boutry: An gwo, sa ke ou di a, mwen karikati prèske, sa ke Wuhan an fèt te amize’l la si’n ta di konsa, pou manevre avèk viris sa yo, e ke yon jou kote lòt yo konnen ke sa t’ap soti.


Patrick Jaulent: Yo te konnen ke sa t’ap soti. Nan fòs jwe avèk bann alimèt, yo fini pa mete dife. E pandan peryòd sa a, ki sa ki te pase pa rapò a Lafrans? Se entèresan. Lafrans te lwe yon avyon militè ki te soti nan Lès Lafrans, 31 desanm 2019, sa vle di nan menm tan kote OMS anonse … E tandiske nan dekalaj orè a, sa pa mache paske yo te voye avyon an anvan. Donk yo te voye yon avyon militè pou rekipere pèsonèl franse yo ki te trouve yo nan Wuhan anvan ke OMS anonse ofisyèlman sa. E yo te voye de lòt avyon, mwen ta di "sivil", ki te soti nan Istres.


Richard Boutry: E pami pasajè nan retou yo, te gen youn ki te mouri.


Patrick Jaulent: Alò tann. Efektivman se soti nan baz Craie, baz militè a, li te konfine. Kan avyon militè a te rive, li te konfine. Te genyen 10 moun ki te konfine. Fòk ou konnen ke premye mò nan Lafrans lan; se yon chinwa, nan katreven zan, e ke premye franse ki te mouri a te mouri nan Oise, ki pa trè lwen baz la.


Richard Boutry: Dakò, donk sa se premye gran eskandal ke ou anonse nou nan liv sa a "Yon Mond chaje avèk Mantè". Kounye a, nou pral pale de bann chif yo, paske se ekstrèmman entèresan, anvan pou’n pale de bann finansman yo ak de Bill Gates. Nan USA, ou te kapab plonje tèt prèske nan chif yo, de sa ke yon malad Covid ta kapab rapòte nan lopital yo. Èske ou genyen bann enfòmasyon pou livre nou piblikman sou antèn Frans swa sa a "Le défi de la vérité", nan nivo sa a? Konbyen koute yon dyagnostik Covid, konbyen koute yon ospitalize Covid, konbyen koute ou rapòte yon mò Covid?


Patrick Jaulent: Alò eleman sa a li piblik; yon ankèt te mennen pa bann jounalis envestigasyon USA Today. Donk mwen menm mwen te rekipere enfòmasyon an, mwen te efektivman te pran kontak avèk jounalis sa a pou’m asire’m de verasite enfòmasyon an. Se diferan de yon eta pa rapò a yon lòt. Chema a se konsa: Ou idantifye tankou se "Ka Kontak Covid", ou rantre nan lopital la, lopital la resevwa 50 dola nan eta sa a, nan lòt la, li resevwa 100 dola. Ou itilize yon respiratè, lopital la resevwa 300 dola. Malerezman, ou mouri nan lopital sa a, lopital la resevwa 4 000 dola.


Richard Boutry: Konklizyon pou ou, te genyen, izaj pou fòse moun yo mouri, ou ka anplwaye mo?


Patrick Jaulent: Mwen pa konnen si te genyen izaj pou fòse moun yo mouri, men an tou ka sa ki te prouve, e sa ke’m konnen, se ke te genyen yon egzajerasyon pou ke lopital la transfòme’l an machin avèk cash.


Richard Boutry: Sa ki vle tou di… E, padone’m pou poze’w kesyon sa a, men la poze’l, ou pale de Etazini, men nan Lafrans?


Patrick Jaulent: Mwen trè jennen Richard pou reponn avèk sa.


Richard Boutry: Mwen konprann byen, paske fòk yo konnen ke Mesye a ke mwen gen anfas mwen an resevwa bann menas an pèmanans e se yon ak ekstrèmman kouraje, nou mèt krè’m, pou vini isi a, sou plato a, revele nou tout bagay sa yo jodi a, donk mwen pap mande’w plis de sa, menm si a travè repons ou a nou rive detekte kan menm yon sèten nonm bagay… se sa nou kapab di mwens. Alò, lòt revelasyon ke ou fè nan liv la, se sou vaksen yo.


Patrick Jaulent: Ekskize’m, mwen pral swete retounen prèske sou chif yo, paske chif yo yo pale. Yo tande pale "Genyen 3 000 mò", "4 000 ospitalizasyon", bann bagay konsa ak lòt. Konkrètman kòman sa pase? Se kan menm enkwayab ke anvan Covid la, yon sètifika desè te gen sèlman yon sèl liy: Koz lanmò. "Mwen mouri nan yon ovèdòz", "Mwen mouri nan kansè" avèk definisyon nan tip kansè a, "Mwen mouri pa bal", … sa, se te anvan Covid la.


Richard Boutry: Yo chanje libele a.


Patrick Jaulent: Aprè Covid la, avèk direktiv OMS yo, yo te ajoute yon liy. Yo te di: "Ou mouri nan ovèdòz e ou te genyen Covid la." Ou mouri "avèk", men ou mouri nan yon ovèdòz. E totalite de chif sa yo, se ke ou ka mouri nan yon ovèdòz "avek" Covid la ou pa, se totalize nan nonm mò yo.


Richard Boutry: Se sa. Donk yo te fè gonfle chif yo konplètman abitrèman.


Patrick Jaulent: Donk yo te fè gonfle chif yo, e mwen pral ale menm pi mal ke sa, piske genyen bann prèv ke mwen te kapab mwen menm verifye pandan’m te deplase nan kèk lopital. Si yon moun sou wout pou mouri nan etaj la kote y’ap trete Covid la, nan sètifika desè a; la, yo pral make "mò nan Covid", alòske li te rantre e desede nan yon kansè, men li te sou yon etaj kote efektivman te genyen tretman bann Covid, yo te kòmanse ap fè bann tès ak bann bagay konsa.


Richard Boutry: Nou pral pale de sa nan yon ti tan kan nou pral evoke kominikasyon an nan matyè sa a. Lòt revelasyon, mwen te di’l talè a, se sou vaksen yo. Efektivman nou pale de vaksinasyon, de to de siksè de tout vaksen yo ki soti yo e ke ou konnen tout, twa ou kat prensipal yo ki sou mache a kounye a menm nan Lafrans, yo pale de yon to siksè nan laprès 94 a 95%, sa mache trè byen. Alò ou menm, ou genyen bann enfòmasyon pou livre nou paske chif yo ki avanse yo, jodi a nou pa ka genyen yo. Yo pa piblik, fòk gen yon moun tankou’w ki konnen pa kè e ak yon nivo enkwayab cyber sekirite a pou kapab jwenn yo. Ki sa ki vrè chif sa yo?


Patrick Jaulent: Alò si nou gade, se vre ke genyen bann mesaj piblisite bann prensipal fabrikasyon vaksen, pou pa site yo, Pfizer, Johnson e Johnson, Moderna, AstraZeneca. Moderna asire 95% siksè de vaksen’l lan, kèk jou apre li asire 100%. Johnson asire 90%. Mwen menm mwen vle byen. Kesyon ke mwen poze tèt mwen se: Kote chif sa yo soti? Kote 90% sa yo soti e baze so kisa? "A non, sa nou pa kapab, se konfidansyèl." A bon, se konfidansyèl? Men poukisa se konfidansyèl? Kòman ou te genyen 95% sa yo? Alò mwen te prèske grate. Mwen te tonbe pa aza sou bann papye ki montre ke an anreyalite, efikasite a nètman piti, san anonse bann chif, ke sa ki anonse a.


Richard Boutry: Èske ou denonse egalman nan liv la, se trè entèresan paske ou pale de bann vaksen yo, se dabò finansman ki ase opak yo ki dèyè a, paske efektivman pa genyen trò mal moun politik nan premye plan ki ta envesti nan vaksen sa yo.


Patrick Jaulent: Nan tout sosyete yo ki fabrike bann vaksen yo, sof vaksen Spoutnik russe la, mwen ta di ke Bill Gates te mete lajan.


Richard Boutry: Sosyete chinwa yo ladann tou.


Patrick Jaulent: Menm nan Acino Pharma.


Richard Boutry: Paske genyen twa vaksen chinwa.


Patrick Jaulent: Genyen twa vaksen chinwa; menm nan twa fabrikasyon chinwa yo. Mwen ta di ke pou’w ka trè klè, nan sosyete Moderna, Bill Gates te mete 10 milyon dola.


Richard Boutry: Sa ke nou ka di se ke Bill Gates te pran yon patisipasyon nan tout vaksen sa yo, eksepte russe la.


Patrick Jaulent: Eksepte russe la. Nan konesans mwen, mwen pa gen enfòmasyon konsènan russe yo. Li te mete lajan nan sosyete Moderna, li te mete lajan kay Johnson e Johnson, li te mete lajan nan AstraZeneca, li te mete lajan, bann don nan o mwens yon sosyete chinwa.


Richard Boutry: Tout sosyete sa yo te bann kastròl anvan, sa ke’w te pale de yo la a.


Patrick Jaulent: Sof Moderna. Nou pral pale nan manyè patikilye sou Moderna. Tout sosyete sa yo genyen bann kastròl. Si ou poze kesyon, Richard, "Poukisa ou pa fè yo vaksine’w Patrick?" Premyèman, se sèlman sosyete sa yo ki fabrike bann prodwi ke yo pa reskonsab sou yo. Mwen fè vaksinen’m, mwen gen yon problèm, kiyès mwen pral wè? Yo pa reskonsab. Mwen pral wè Kominote Eropeyen an, ki li pral ranbouse’m. Poukisa mwen pa fè yo vaksinen’m? Kan mwen gade tout kastròl yo ke yo trete yo, …


Richard Boutry: Genyen asirans yo tou. Asirans yo, yo pa ranbouse?


Patrick Jaulent: Asirans yo pral di’w: "Tande, Nou pa kapab ranbouse’w sou yon vaksen ki nan tès." N’ap pale de sa. Vaksen yo yo nan tès.


Richard Boutry: Faz 2, e pa faz 3.


Patrick Jaulent: Faz 2, yon pati nan faz 2 a. Faz 2 a sou Pfizer ap fini an jiyè 2021. Nou poko nan jiyè 2021, k’ap fen faz 2 a. Men sa, se sou sit entènèt sosyete a, mwen pa envante anyen.


Richard Boutry: E ou te pale de Moderna.


Patrick Jaulent: Nan nivo Moderna, se yon trè bèl sosyete.


Richard Boutry: Dirije pa yon fransè.


Patrick Jaulent: Ki te fè lekòl santral Pari a, ki fè pati lis bann milyadè yo. Alò sosyete Moderna a, dayè non Moderna a soti nan kisa? Modènize, RNA a, vle di "Modènize ARN nan" – "Mwen vle Modènize ARN nan". Men kote non an soti. Se toujou enpòtan pou gade etimoloji non yo. Moderna te kreye an 2010.


Richard Boutry: Pa genyen okenn anteryorite nan milye sa a.


Patrick Jaulent: Okenn anteryorite, okenn pa pase nan milye sa a. An 2018, yo te depoze yon dosye pou rantre nan Bourse New York la. Kan ou rantre nan Bourse New York la, gen yon jandam nan Bourse New York la ki rele SEC, ki sot analize dosye a.


Richard Boutry: Sa te refize.


Patrick Jaulent: Li analize dosye a, e rapò a ki egalman disponib sou entènèt di: "Tande, nivo risk nivo prodwi, se trè enpòtan. Ou pat menm fè bann esè sou zannimo yo. Nou pa konnen sa ke sa pral di ARN nan, regade kopi’w la." Donk li te refize an premye. Yo retounen, epi li aksepte. Mwen menm mwen te pran dosye a, ki fè 267 paj an angle, e aswè mwen te li paj yo pou gade. E mwen te tonbe sou yon paj kote Moderna nan 2018 te genyen bann patnè privilejye avèk sosyete ki rele AstraZeneca a. Alò mwen di "Men kòman sa, y’ap travay ansanm?" Men y’ap travay ansanm depi bann ane Mr. Jaulent. A bon! Men se menm note nan dokiman ofisyèl Bourse la. Avèk bann patnè avèk DARPA, sa vle di sant rechèch militè ameriken, e avèk bann patenarya avèk Fondasyon Bill Gates e Melinda Gates.


Alò mwen di, men se entèresan kòm trik. Kan mwen fè vaksinen’m pa Moderna, se vaksen AstraZeneca ou lòt? Kisa patenarya yo ye? Nou nan 2018, nou pa nan 2019. Men patenarya a toujou egziste. Ann ale prèske pi lwen sou sosyete Moderna a, e piske ou te poze’m kesyon sou vaksen yo. Nou nan kòmansman 2020. 11 janvye, e se make sou sit sosyete a, sou cycle devlopman vaksen sosyete Moderna, genyen yo ti kaz ki ekri: "Chinwa yo te founi nou jenòm, sekans jenetik Covid la. E gras avèk chinwa yo, nou te kapab, twa jou apre, kreye pròp jenòm pa nou, e twa mwa apre, faz 1 vaksen yo te soti." A, chinwa yo vrèman senpa. Yo trè senpa.


Richard Boutry: Yo te bay yo konsa, se yon ti kado byenvini.


Patrick Jaulent: Se sa. Sitou ke yo fabrike yo menm bann vaksen.


Richard Boutry: Donk yo kan menm konkouran malgre tou, e donk yo ta livre nan konkirans konesans yo a.


Patrick Jaulent: Se make sou sit yo a, e se toujou make sou sit yo a. Apre 11 janvye, mwen gade sou sit OMS la, efektivman se konfime 11 Janvye. Men mwen gade, ki mon ki fè maksimòm don avèk OMS? Se Bill Gates.


Richard Boutry: 70% bidjè OMS la, se Bill Gates.


Patrick Jaulent: Kiyès ki te mete yon maksimòm lajan nan Moderna? Se Bill Gates. Donk dat 11 la, mwen pa kwè’l. Mwen pral fè yon vire sou maison blanche, e mwen tonbe sou bann kominikasyon Mike Pompéo, sekretè deta a, ki di: "Nou nan 22 avril 2020, chinwa yo pap jwe jwèt la, yo pa founi jenòm viris la ankò, nou pa konn anyen pou’n fè." Alò, kiyès ki kwè? Genyen ki di "nou genyen jenòm lan, nou ka fabrike, nou nan 11 lan. " E genyen sekretè deta a, ki di "Tande, 22 avril, mwen pat resevwa anyen, e nan mwa jiyè, mwen pat resevwa anyen toujou."


Richard Boutry: Alò kiyès k’ap bay manti nan afè a?


Patrick Jaulent: Nan tou ka yo, mwen menm mwen se yon popilasyon. Donk tout brikolaj la, mwen ta pral di magouy entèn nan, mwen pa vle tande pale de li. Mwen menm, sa ke’m vle fè, se èske’m dwe fè konfyans avèk tip vaksen sa?


Richard Boutry: Men, e se poutèt sa ke ou te ekri liv sa a: "Yon Mond Chaje avèk Mantè: Cyber Siveyans lan nan Sèvis Verite a". Yo ban nou gwo manti. Yo ban nou manti sou tout bagay. 80% bann enfòmasyon ke yo di ki se enfòmasyon "ofisyèl yo" se selon ou menm, fo. Alò, ann retounen nan Bill Gates pou yon ti tan, paske Bill Gates te envesti nan sosyete sa yo, e pou enterè ki retonbe pou li yo, epi Paralèlman, li envesti vrèman anpil; e se sa ki trè entèresan an; nan kominikasyon an. Paske fòk li ta tou metrize konplètman kominikasyon an. Yo konnen ke li te envesti nan Mond lan, men pa sèlman nan Mond lan. Mond lan gen otè nan Lafrans 2 milyon ero, an tou ka ant 1 milyon 4 ak 2 milyon vizibman, e pou rès la, èske ou kapab livre nou lis bann jounal yo ke ladan yo ke li ta envesti?


Patrick Jaulent: Alò, mwen pral fè yon liv sou Bill Gates. Li previ. Mwen eprouve’m pou konnen si’m rakonte tout. Bill Gates te envesti nan tout laboratwa yo, ke se Merck, ke se Novartis, ke se AstraZeneca, ke se Johnson e Johnson, ke se Moderna e lòt. Li envesti bann santèn milyon dola. Bill Gates, pou yon sèten nonm rezon, te kouvri tèt laprès ak medya yo. Li te fè bann don nan Mond lan, avèk Al Jazeera tankou a jounal, BBC, The Guardian, a lekòl jounalism eropeyen. Poukisa?


Richard Boutry: Pou fòmasyon bann jounalis pou demen.


Patrick Jaulent: Poukisa? Kòm mwen gen lespri prèske mal plase, sa depan kòman mwen leve’m, mwen te di tèt mwen, avèk sa, jounal Mond lan pa prè pou fès yon move papye sou Bill Gates.


Richard Boutry: E pi li te egalman envesti nan pa mal jounal Eropeyen nan Lès yo. Mwen panse ke kòm grann mwen te di, tas la plen apre tout sa ke’m sot livre nou an kòm enfòmasyon nan tou premye enpòtans. No pa pral di plis ke sa paske kan menm, fòk nou fè rezèv e ke telespektatè yo kapab li liv ou a. An tou ka nou te pase plis pase demi è avèk ou, sa ki te deja gwo. Mwen remèsye’w enfiniman paske’w te vini trè kourajman, e mwen di’l trè fò, paske bann moun tankou’w yo, pa genyen anpil k’ap oze di tout sa sou antèn lakay nou, ak nan kondisyon yo an dirèk. Pa genyen sèlman Covid la, se pral petèt okazyon pou retounen sou chèn sa a ou sou yon lòt, pou pale de yo. Mèsi enfinitivman paske’w te vini, Patrick Jaulent. Mèsi avèk nou, telespektatè yo paske nou t’ap swiv nou.


[Fen Entèvyou a]


3- Konklizyon


Chè zanmi, nou konprann pi byen ke mond lan dirije pa bann pitit dyab la, ki gen pou zouti pou travay manti lan ak mechanste a. Nan diferan ansèyman yo ke nou te deja mete a dispozisyon nou, nou te klèman mete toutouni vrè nati bann demon yo k’ap dirije mond sa a, ak tout pyèj yo a. Si pito ke pou nou soumèt nou avèk Bondye Kreyatè mond lan, nou soumèt nou avèk demon destriktè mond lan, n’ap regrèt li.


Konnen ke apre vi sa a sou tè a, genyen lavi etènèl la. Se dayè pou sa ke ajan satan yo ap ajite yo anpil konsa a. Yo genyen pou misyon pou detounen tout moun nan vrè Bondye a, nan bi pou kondwi yo nan Lanfè. Diferan revelasyon yo ekspoze nan manyè detaye sijè a, yo disponib gratwitman sou sit www.mcreveil.org. Fè efò pou li yo, pou Sali nou ak menm pou kilti jeneral nou.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF