Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

TEMWAYAJ BERNARDA FERNANDEZ


Anvan ou li temwayaj sa a, nou ankouraje’w li yon avètisman enpòtan nou te fè konsènan temwayaj yo. Avètisman sa a ki gen tit "Avètisman Temwayaj" li trouve sou sit www.mcreveil.org.


Chè zanmi, istwa nou pral li a se temwayaj yon dam, Bernarda Fernandez, ki te gen privilèj pou te anlve pa Jezi Kris, pou vizite lodela. Temwayaj sa a te reveye nou nou menm, epi nou kwè ke li pap kite nou endiferan. Tanpri li’l, e pataje’l bò kote nou!


1- Men temwanyaj premye vwayaj mwen an


Kòm mwen pa t' byen maten sa a, mari m' te refize kite m' pou kont mwen, pou ale nan travay. Mwen di l' mwen pa t' pou kont mwen. Apre li te fin ale, mwen te santi mwen t’ap mouri. Se konsa, mwen te kòmanse telefone zanmi m' yo, san bliye bèlmè mwen. Bèlmè mwen te reponn: "Bernarda, jodi a, Bondye ap beni ou, ou pa bezwen pè". Menm repons lan te ban mwen pa yon lòt frè nan Kris ke mwen te rele, men li te ajoute: "Bernarda, leve soti nan kabann ou, fè lwanj Senyè a, fè lwanj Li epi rele Li." Se konsa, malgre manke fòs mwen an, mwen rele byen fò bay Jezi pandan m’ap di: "Senyè, ou se fòs mwen, vin ede m' ". Mwen te eseye leve, men fòs mwen kite m'. Vwa mwen pa t' soti ankò men nan nanm mwen, mwen t’ap kriye bay Senyè a pou vin ede mwen paske mwen tap mouri. Toudenkou chanm mwen an te limen ak yon limyè ki te sanble ak yon dife. Imedyatman pè m' te disparèt e mwen te wè zanj yo ki t'ap desann nan chanm mwen an. Mwen te ka tande yo ap pale youn ak lòt. Toudenkou te parèt yon èt pi bèl pase zanj yo. Li te abiye an blan ak yon senti lò. Sou pwatrin li te ekri an lò: "Fidèl e Veritab". Figi l' te eksprime Dousè ak Renmen. Jezi te devan mwen, Wa tout wa yo, Senyè tout senyè yo.


Jezi te pwoche bò kote m' e manyen tèt mwen epi te di m': "Mwen se Jezi ki te mouri pou ou a. Gade nan mak sa yo nan men m' yo, yo toujou la pou ou. Mwen te desann soti nan Twòn Glwa mwen an pou pale ak ou; gen anpil bagay nan lavi ou ke ou gen pou vire do bay. Ou parese e renmen fè kòlè, bagay sa yo fè pitit mwen yo mal. Anplis, mwen pa vle Kretyen nan 25% oswa 95% men 100%. Si ou vle pou ‘w ale nan Syèl la, ou dwe sanntifye ou paske mwen menm mwen Sen; mwen te vin chache ou pou yon vwayaj. Mwen di: "Senyè, èske se yon vwayaj misyonè?" Li te reponn mwen "Non". Lè sa a, Li te pran m' nan men e leve m', Li pale avè m' avèk senplisite ak Renmen. Li mennen m' nan fenèt chanm mwen an, Li gade vil New York epi mwen te wè figi l' vin tris. Li t’ap kriye e Li di m: "Pawòl Mwen an preche anpil, men yo pa koute li. Peche vil sa a te monte devan Papa Mwen". Vil la te plen masisi ak madivinèz; pami yo te gen Moun Politik yo. Senyè a te di m': "Se yon lòt Sodòm, men Mwen vivan, epi jijman Papa Mwen ap tonbe sou vil sa a byento." Se konsa, mwen bese tèt devan Senyè a pandan’m t’ap kriye epi Li te di m': "Ou pa bezwen pè paske lè jijman yo pral tonbe nan mond sa a, Legliz mwen an pap sou latè ankò". Li te kondwi m' tounen nan kabann mwen epi li te di m' pou rele yon frè nan kominote mwen an ke li te di m' non’l. Li te di m' di l' ke lespri mwen pral soti nan kò m' e ke li pa dwe mennen kò mwen ni nan lopital oswa nan mòg ni devan otorite yo; men pou di mari m' pou fè konfyans nan moun ki se Rezirèksyon an ak Lavi a.


Senyè a te pale ankò, Li di: "Mwen menm ki bay lavi, mwen pran lespri ou, men ou pral retounen, epi ou pral rapòte bay pèp la ke yo dwe fè’m konfyans konplètman. Nenpòt moun ki kwè nan mwen p'ap janm mouri. Jan 11:26. Li te lonje men li epi mwen te wè ke yon lòt kò te soti nan mwen. Mwen te abiye an blan e te klere tankou kò Senyè a. Li te di m': "Gade! Sa a se kò ke kretyen ki obeyi pawòl mwen an pral genyen byento". Mwen te reyalize ke mwen te ka pase nan mi yo. Senyè a ki te kenbe m' nan men an di m': "Gade!" Lè m' vire, mwen te wè kò mwen san lespri, Li te eksplike’m ke kò fizik mwen an li initil, ke se te sèlman pousyè e ke nan lanmò, li retounen nan pousyè, kòm kò fizik tout moun. Li te ajoute ke nouvo kò a mwen te genyen an te yon kò gloriye e ke li se lespri a ke Li te bay Moun.


Mwen te panse Li ta pral mennen m' nan Syèl la men se pat dabò sa. Nou te desann nan yon tinèl anba tè a. Kòm nou t’ap pwoche bò yon sèten kote mwen te santi yon sant ensipòtab. Mwen di: "Senyè, mwen pa vle ale nan kote sa a." Men, nou te antre; kote sa a te trè nwa e ensipòtab. Mwen te kapab tande moun k’ap soufri, kriye e rele. Lè nou te rive nan fen tinèl la, nou te chita sou yon wòch epi Senyè a te di m': "Gade"! Lè m' gade, mwen te wè devan m' bann moun nan yon eta nan soufrans. Nan Lanfè, moun pase tout tan yo ap kriye.


Chè frè ak sè m' yo, mwen te jis reyalize ke Lanfè a li Reyèl. Mwen te kriye, kriye, lè mwen te gade Senyè a, Li te di m': "Sonje sa ou te wè, pa janm bliye li". Mwen te gade Lanfè a, moun yo t'ap rele byen fò: "Way! Way! Way!" Li pou tout tan, li pou tout tan, doulè ak èn pou tout syèk ak tout syèk. Mwen tounen vin jwenn Senyè a epi mwen mande li: "Èske gen nenpòt moun nan fanmi mwen ki nan Lanfè sa a?" Li te reponn: "Mwen pa pral pèmèt ou wè yon manm fanmi ou". Mwen mande l' ankò: "Senyè, èske gen yon moun mwen konnen isit la?" "Wi", Senyè a di mwen e mwen pral pèmèt ou wè li. Mwen imedyatman te wè yon jenn gason k’ap monte soti nan fon nan Lanfè, se te Aleksann. Mwen te konnen jenn sa a pandan yon kanpay Evanjelizasyon nan Repiblik Dominikèn ke mwen te avèk mari m'. Pandan kanpay evanjelizasyon sa a, mwen te tande yon vwa ki te di mwen: "Leve epi ale rankontre Aleksann ki pral pase. Ou pral di li pou li pa rejte mesaj la, paske mwen ba li yon dènye chans." Vwa sa a se te Senyè a byenke mwen pa t' wè li.


Mwen te di Aleksann sa Senyè a te di m'. Men sa ki te repons li a: "Nou menm kretyen yo nou tout fou, n’ap twonpe moun nan di yo ke Jezi Kris ap retounen, mwen menm, Aleksann mwen pa kwè ke tout bagay sa yo se vre". Mwen te di l': "Aleksann, Bondye bay lavi e pran li lè Li vle; Aleksann, ou pral mouri byento." Li te reponn: "Mwen twò jenn pou mwen mouri, mwen rete toujou anpil bèl ane rejwisans sou tè sa a." Chans sa a te vrèman dènye chans pou Aleksann. Ki sa ou konnen pou ou menm, chè lektè? Twa semèn apre, Aleksann te mouri pandan ke li te sou. Destinasyon li a te kote sa a nan touman kote mwen te wè l' la, Lanfè. Bib la byen klè di ke tafyatè pa pral nan Syèl la. (Galat 5:21). Lè mwen te gade moun ki nan Lanfè yo, mwen te wè Aleksann atake pa 2 gwo vè. Li t’ap rele byen fò: "Ay! Ay! Ay!" Li t’ap toumante. Li te rekonèt mwen epi li di: "Mwen te neglije dènye chans sa a e men mwen jodi a isi a nan soufrans, men lè ou pral retounen sou tè a, ale nan kay mwen epi di fanmi m' kwè nan Jezi Kris epi obeyi pawòl Li pou yo pa vini kote mwen ye a."


Epi Senyè a te montre m' dè milye moun k’ap soufri nan Lanfè sa a; e Li te di m': "Ou wè, kèk nan moun sa yo te konnen m' lè yo te sou latè. Genyen toujou anpil moun sou latè k’ap mache nan lari yo ki pa konnen kote yo prale, men konnen ke chemen ki mennen nan Syèl la li trè piti epi li pral pi sere ankò; pral gen eprèv sou latè, se konsa, nou pral pirifye tankou lò, men nou pa bezwen pè anyen, Mwen devan nou tankou yon vanyan sòlda". Mwen te mande li: "Èske gen kretyen nan Lanfè sa a?" Li te reponn: "Wi, èske’w konnen poukisa? Yo te kwè nan mwen, men pa t' mache selon Pawòl mwen. Gen anpil Kretyen ki konpòte yo byen sèlman lè yo nan tanp yo, devan pastè a ak devan fanmi yo. Men, yo twonpe tèt yo anpil; je Papa mwen wè tout bagay e Li tande tout pawòl nou tout kote nou ye. Di pèp mwen an ke li tan pou mennen yon lavi pafè devan Papa m', devan dyab la e devan mond lan. Dyab la pa dwe gen okenn rezon pou li akize pèp mwen an e mond lan pa dwe pwente dwèt sou pèp mwen an. Chèche sanntifikasyon ak konsekrasyon."


Lè sa a, nou te dirije nan yon plas kote te gen yon lak dife. Kòm nou t’ap pwoche bò lak sa a, mwen te santi yon trè move odè e Senyè a di m': "Sa ou wè la ba a, se lak dife a, ki deja pare pou dyab la, fo pwofèt la ak anti-kris la. Mwen pa t’ prepare lak sa a pou moun, men tout moun ki refize aksepte M' kòm Sovè ak tout moun ki pa viv daprè pawòl Mwen an pral ale la". Nan moman sa a mwen te wè Jezi ap kriye e Li te di m' ankò: "Gen plis moun ki pèdi pase moun ki ale nan Syèl la". Apre sa, Jezi te montre mwen kantite moun ki te mouri nan yon minit epi li te di m': "Gade, konbyen moun k’ap pèdi tèt yo! Legliz mwen an ap dòmi malgre lefèt ke li te resevwa pouvwa mwen, li gen pawòl mwen ak Sentespri a men li ap dòmi. Sou tè a gen moun k’ap preche ke Lanfè a pa egziste. Ale epi di yo ke kote sa a li reyèl ". Mwen te trouve’m trè lwen kote sa a, men mwen te santi chalè a vini jis kote m' te ye a. Nou moute soti nan fon tè a e te rive nan Syèl la. Nou te kontinye monte epi nou te rive nan yon lòt Syèl. Nan Syèl sa a Senyè a te montre m' solèy la ak zetwal yo e Li te di m': "Gade nan zetwal sa yo, Mwen rele yo tout pa non yo; ou wè solèy sa a, se ak pouvwa Mwen ke li klere sou bon yo ak mechan yo, men pral gen yon jou k’ap vini lè solèy la p 'ap klere ankò, tout bagay pral fènwa."


Nou te kontinye monte epi nou te rive nan Syèl la kote Bondye rete a. Te gen bèl kay la. Mwen te wè mi kay sa yo trè wo fèt nan lò ak pyè presye ak douz pòt fèt ak bèl grenn pèl. Mwen te panse mwen pa t 'kapab antre, men Senyè a gade m' e te di: "Ou vle antre?" "Oh wi Senyè! Mwen vle li." "Ebyen antre! Donk Mwen se pòt la mwen menm". Nan moman sa a mwen te antre pa yon pòt presye e mwen te wè yon jaden bèl flè. "Èske ou vle antre nan jaden sa a? Se konsa, ale la paske mwen te prepare li pou ou ak pou pèp Mwen an". Lè m' te antre nan jaden sa a, mwen te kòmanse ap keyi bann flè e ap fè bann boukè flè. Mwen t’ap kouri nan tout bout jaden sa a tankou yon ti fi piti. Flè yo ke mwen te chwazi yo te nan plizyè koulè e yon bèl sant. Apre sa, Jezi rele yon moun. Se te yon zanj fò e bèl anpil. Li te di m': "Ou wè sa a, li se Akanj Michèl, se li k’ap dirije Lame mwen an. Gade ankò!" Mwen te wè yon lame pwisan sou cheval e Jezi di m': "Se pa yon lame Moun men pa Papa m' nan. Lame sa a li nan dispozisyon kretyen ki reyèlman fèt ankò; pa pè paske li pi pisan pase sa ki nan mond lan."


Lè sa a, li te montre m' yon lòt zanj. "Sa a, Senyè a te di m', li se mesaje Kretyen ki obeyi pawòl mwen." Mwen te kontan tande sa. Jezi te di m': "Ou dwe atantif! Mwen se Bondye Abraram nan, Bondye Moyiz la, Bondye Eli a, sila ki te fè dife tonbe soti nan Syèl la; Mwen pat janm chanje. Mwen pral montre’w kondisyon ke pèp mwen an ap viv nan dènye jou sa yo ki rete a." Senyè a te di’m: "Fè atansyon ak sa mwen pral montre’w la." Mwen te kòmanse wè bann Kretyen fèb e fatige. Senyè a te poze m' kesyon sa a: "Èske’w panse mwen ka anlve Legliz sa a nan eta kote li ye a?" Apre sa, li te di m', "Kretyen yo ke mwen pral anlve yo pral gloriye, triyonfan, san okenn tach, san okenn defo. Pami pèp mwen an gen bann manti, yon trè ti kras lanmou, pèp mwen an divize. Mwen te fè ou wè kondisyon Kretyen yo nan dènye jou sa yo. Kounye a, kite m' montre’w kijan Kretyen nan Legliz Primitiv la te mache.


Frè ak sè sa yo te ranpli avèk glwa Bondye. Yo t’ap jene, yo t’ap priye san rete. Yo t’ap preche pawòl mwen an san okenn krent. Tandiske Kretyen jodi a panse ke mwen te chanje, yo menm tou yo panse ke Sentespri a te chanje. Gwo erè Kretyen jodi a se lefèt ke yo ap viv yon lavi woutin, ki te planifye pa moun. Se poutèt sa, yo te bliye ke mesaj yo soti nan Sentespri a e soti anwo a. Di sèvitè m' yo, pastè yo, ke lè a te rive mete yon fen nan pwogram woutin sa yo. Si yo fè sa, nou pral wè pouvwa Bondye nan mitan nou, Sentespri a, sa a ki te menm t’ap aji nan Legliz Primitiv la. Li pral fè mirak, bèl bagay, gwo kantite mèvèy, leve moun ki mouri yo. Sentespri a toujou menm, se nou menm ki te chanje." Kretyen, li tan pou nou retounen nan lavi Legliz Primitiv la. Lè sa a, mwen te kite bèl jaden sa a epi mwen te rive nan yon bèl lari an lò epi Senyè a te di m': "Touche! Wi se vrèman Lò. Ale epi di timoun mwen yo ke trè byento yo pral mache nan lari lò sa yo pa men moun ki bay lavi a." Revelasyon 21:10-15.


Oh! Ke li bon pou mache nan lari an lò sa yo! Lè sa a, mwen te wè yon bèl Fòtèy ki te antoure pa Zanj, Akanj ak Serafen, Yo te toujou t'ap fè lwanj sila sou Fòtèy la san rete. Yo t'ap di: "Sen, Sen, Sen se Bondye sèl Mèt la ki gen tout pouvwa a; Syèl la ak latè yo plen ak tout bèl Pouvwa li. Amèn!" Lè a rive pou leve men yo sen pou fè lwanj Mwen. An menm tan mwen te wè yon rivyè dlo viv k’ap soti nan fòtèy sa a, mwen te wè tou pyebwa lavi a e nan lòt bout la mwen te wè lakansyèl la ak lanmè kristal la. Se konsa, mwen mande Senyè a: "Ki moun ki sou fòtèy la?" Li reponn: "Se Papa mwen, Senyè ki gen tout pouvwa a". Mwen te di l': "Kite’m wè Papa a", "Non, se poko tan", Senyè a di m'. Malgre ke mwen pa t' wè Papa a, sila ki te sou fòtèy la te pisan. Mwen te wè loraj ak kout zèklè k’ap soti nan fòtèy sa a, lè sa a mwen tande bann lwanj. Jezi te di m': "Èske’w tande lwanj sa yo? Sa yo se lwanj moun ki sove yo"


Mwen te wè sèt zanj ki te gen yon gode fèt an lò ak sèt lòt zanj ki te gen yon klewon. "Senyè, kiyès zanj sa yo ye?" Epi Li reponn mwen: "Sèt gode ke zanj yo kenbe yo plen ak kòlè Bondye a; yo pral byento vide epi lè klewon yo va sone, Legliz mwen an (Kretyen yo ki ap viv daprè volonte Papa m' lan) pral anlve. Li p’ap ankò sou tè a pandan gwo tribilasyon an. Anvan ke li manifeste tèt li, antikris la, moun peche sa a, Legliz mwen an pral tande dènye son klewon yo epi li pral rankontre m' nan lè yo."


Mwen te la, chè zanmi devan yon fotèy pwisan, mwen pat gen okenn nosyon tan ankò. Yon moman apre, Jezi te montre mwen kijan Legliz li a (vrè Kretyen yo) pral anlve! Mwen te wè nan vizyon sa a dè milye moun disparèt. Li te rive nan tout mond lan, televizyon ak radyo t’ap bay nouvèl disparisyon sa a. Jounal yo atravè gwo tit an wouj te bay nouvèl la tou. Senyè a te di m': "Nouvèl la pral byento parèt. Si jijman Papa m' lan poko tonbe sou latè, se gras a kretyen ki fidèl nan mwen yo, moun ki renmen m' yo." Apre sa, mwen te wè nonm peche sa a parèt, li di moun ki rete sou latè yo: "Mwen pote lapè ak sekirite pou nou" e imedyatman moun yo te deja bliye evènman sa yo ki te sot passe yo.


Jezi di m': "Gade ak anpil atansyon epi ou dwe atantif". Mwen te wè nan vizyon an sèt zanj yo avèk sèt gode yo. Chè zanmi, sa ki te pase a te difisil pou wè; Mwen te wè zanj yo vide sèt gode kòlè Bondye a sou tè a. Klewon yo te kòmanse sonnen. Jijman Bondye yo te tonbe sou moun yo ki rete sou tè a, sèten peyi tout antye disparèt. Senyè a te di m': "Gade! Tout moun sa yo te fè pati Legliz mwen an, gen kèk ki te pastè." Paske mwen pa t' konprann konplètman sa a, mwen te mande Jezi: "Kouman fè ke pèp ou a te rete konsa anpil nan gwo tribilasyon an? Kouman fè ke gen nan mitan yo pastè ki t’ap preche pawòl ou a?" Jezi te reponn mwen: "Wi, yo te preche pawòl mwen an, men yo pa t'ap viv daprè pawòl sa a." Lè sa a, Senyè a fè m' wè yon lòt foul pastè e li te di m': "Pastè sa yo pa t' preche pawòl mwen an paske nan moman an lè yo t’ap viv la, yo te kwè ke pawòl mwen pa adapte ak syèk sa a, tankou li ekri. Yo te gen anpil konsiderasyon pou moun ki te bay pi gwo ladim yo paske yo te entèrese nan materyèl. Ale, di sèvitè m' yo ke se mwen ki te rele yo, ke Lò ak Ajan se pou mwen, epi mwen pral ba yo selon grandè mwen ak laglwa mwen. Di yo pou yo preche pawòl mwen an jan sa ekri a. Gen anpil moun ki bay yon lòt entèpretasyon ak pawòl mwen an. Pawòl mwen se pawòl mwen, ou pa ka chanje li. Li dwe preche jan li ekri a. Gen anpil moun pami pèp mwen an ki defòme pawòl mwen pou benefis yo."


Apre sa, nou te rive nan yon salon nan nouvo Jerizalèm sa a e Senyè a te di m': "Sa ou wè a se Paradi a". Nan paradi a, mwen te wè Apot yo epi mwen te mande li: "Senyè, kote Abraram?" Mwen te espere wè yon vye granmoun gason, men toudenkou mwen te wè apwoche yon jenn gason sou 25 ane anviwon. Jezi di m': "Sa a se Abraram, papa Lafwa a." Senyè a te rele yon fanm nan yon bote endeskriptib tankou tout fanm mwen te wè laba a e Li te di m': "Men Mari! Ale epi di tout moun ke Mari se pa larenn Syèl la, ke Wa Syèl la se Mwen, Wa tout wa yo, Chèf tout chèf yo; sila ki te di: Se mwen menm ki Chemen an, Verite a ak Lavi a. Se sèlman a travè mwen Jezi Kris, ke yo ka rive nan Syèl la (Jan 14:6-7). Ale di sa a ki gen je yo mare a ke pa gen okenn pigatwa paske, si te gen youn, mwen ta montre’w li. Sepandan, gen Lanfè, lak dife a, presye Jerizalèm nan ak paradi a ke mwen te montre ou la. Men, di yo pa gen okenn pigatwa; di yo ke li se yon manti dyab la, pa gen okenn pigatwa".


Lè sa a, Jezi mennen m' nan yon Pil Bann kouwòn. "Sa yo, se kouwòn lavi." Senyè a mande m': Kisa ou wè? Mwen te wè kominote kretyen mwen an, mwen te wè fidèl yo nan kominote sa a ap chante ak preche, se konsa mwen te mande Jezi: "Poukisa non fidèl yo nan kominote mwen an pa ekri nan liv sa a?" Epi Li di m': "A koz move aksyon ke y’ap komèt sou latè a". Apre tout bagay sa yo, Senyè a te pèmèt mwen retounen sou tè a.


2- Men temwayaj dezyèm vwayaj mwen an


Yon jou nou te nan yon reyinyon lapriyè, te gen ven moun konsa. Premye bagay nou te fè a, jan nou toujou fè sa, se te fè lwanj ak adore Senyè a. Toudenkou nou te santi prezans Bondye avèk yon tèl pouvwa tankou jou Lapannkòt la. Mwen sonje manman mari m' lan, yon fanm ki fin vye granmoun, men trè aktif nan travay Senyè a, te vin di m': "Bernarda, fòk ou bese vwa ou yon ti kras pandan lwanj lan paske nou fè anpil bri". Li te vre, lwanj lan sonnen tankou son yon kaskad dlo. Mwen te leve kanpe ak entansyon pou di frè m' yo bese vwa yo, lè mwen tande vwa Senyè a di m': "Pa di anyen! Paske nan mond lan lè gen bri pa gen moun ki prete atansyon, Se konsa, poukisa nou ta sispann fè lwanj lan?"


Se konsa, nou kontinye t'ap fè lwanj ak adore Senyè a e mwen te santi ke yon bagay trè gwo ta pral rive. Toudenkou, mwen vin chonje pawòl ke Senyè a te konfye’m nan lè mwen te ale avè Li a. Li te di m': "Mwen pral tounen vin chache’w." Toudenkou, mwen te wè yon limyè klere ranpli kay mwen an. Tout frè m' yo te wè limyè sa a tou. Yo tout te mete ajenou devan pouvwa Bondye vivan an. Mwen pa t' konnen ki sa pou’m fè, mwen te kanpe toujou. Limyè sa a te vin pi gwo e pi gwo te pran sou fòm imen. Mwen te gen devan m' Senyè Jezi Kris avèk yon rega sèten ak yon bèl figi plen lanmou. Mwen pa janm wè yon bote tankou figi sa a sou figi yon nonm sou latè. Li te apwoche chak frè m' yo. Lè mwen te vle di frè m' yo ke Senyè a te vin pran’m pou ale avè’m, nan moman sa a menm pawòl mwen yo te an lang (1Korint 14:39-40).


Senyè a te apwoche mwen. Sèlman lè Li gade m', lespri m' te soti nan kò mwen. Mwen te an lè a epi mwen te wè tout bagay ki t’ap pase nan kay mwen an. Mwen te ka wè moun ap frape nan pòt la, lè mari m' te ale louvri, de ofisye polis te nan pòt la. Polisye yo te di: "Nou te aprann ke yon fanm te mouri isit la; se poutèt sa nou la." Mari m' te reponn: "Non, isit la nou reyini ansanm pou fè lwanj ak adore Senyè a." Polisye yo pa t' kwè tèlman, men yo pa t' kapab antre. Yo te di: "Oke, dakò, men pa fè twòp bri!". Mwen te an lè a lè mwen te wè tout bagay sa yo. Jezi te pran m' nan men e nou te pati pou Repiblik Dominikèn. Lè nou te rive nan kapital la, Senyè a te di m': "Gen de gwo peche ke moun sa yo komèt devan Papa m', sa yo, se maji ak idolatri." Mwen menm mwen te wè moun nan peyi sa a ap kouri dèyè maji ak wanga…


Apre sa, Senyè a te mennen m' nan Venezyela ak Meksik. Nan Venezyela, mwen te an lè a ak Jezi men mwen te wè moun yo livre tèt yo nan dyab, fetich ak maji. Nan Meksik, mwen te wè moun yo ki te rasanble yo ansanm pou adore demon yo. Senyè a te di m': "Laterè peche sa a te rive kot Papa m'. Premye siy an giz avètisman ke mwen ba ou se ke pral gen yon tranbleman tè nan Meksik; si moun yo ki nan peyi sa a pa chanje pou tounen vin jwenn mwen." Lè m' te tounen sou latè, mwen te ale bay Mesaj sa a nan Meksik, men moun yo pa t' koute e dènyèman Meksik fè eksperyans yon tranbleman tè tèrib.


Lè nou te an lè a, Senyè a di mwen ke men Papa l' lonje sou moun ki rete sou tè a. Mwen te wè lanmè a k’ap monte ak gwo vag, yo te sanble ak yon mons. Mwen te wè tou siklòn kap vini sou latè. Mwen te mande Senyè a: "Senyè, lè tout bagay sa yo pral rive, ki sa Kretyen yo ap vini?" Li te reponn: "Ale di yo ke, pou moun ki fidèl ak mwen yo, pa youn nan cheve yo pral manyen". Lè sa a, Senyè a transpòte m' nan yon lòt kote. Mwen te wè andwa kote tè a te fann. Senyè a te di m': "Talè konsa anpil peyi pral vale." Lè sa a, nou te kite kote sa a pou ale nan yon lòt kote te gen dlo ki trè ajite. Nou te ale nan dlo sa yo pou rive anba nan tè a pa yon tinèl. Mwen te wè bann gwo pòt. Li pa t' menm jan ak sa yo mwen te wè nan premye vwayaj mwen an. Sou pòt sa yo te gen gwo chèn. Senyè a te apwoche pòt sa yo. Apre li te retire gwo chèn yo, Li te mennen m' nan tinèl la.


Chè frè ak sè, mwen te wè dè milye moun avèk tèt yo bese nan rad chire. Yo te mare pa gwo chèn ki t’ap fè yon bri ki ka fè ou soud, e mwen te di: "Men, ki sa sa vle di, Senyè?" Li reponn: "Tout gason ak fanm sa yo ap mache nan direksyon Lanfè a." Nan foul moun yo k’ap mache nan direksyon Lanfè a, mwen te wè gran frè mari mwen an, non li se Adolfo. Li te yon nonm trè difisil, li te marye e divòse lè li te vle, e li t’ap madichon Bondye. Se konsa, mwen te kòmanse sipliye Senyè a kite m' tounen sou latè avèti Adolfo ke li ta prale nan Lanfè. Men, Senyè a pa t' reponn mwen. Apre sa, mwen wè Adolfo ak madanm li yon dènye fwa ap mache nan direksyon tinèl la. Yo te nan kwen Lanfè a. Mwen te ankò mande Senyè a pou kite m' retounen sou tè a pou m' ka di mond lan sa mwen te wè. Senyè a leve men l' e di m': "Ale epi di yo ke tan an pral fini". Li te di m' ankò: "Dè milye ak dè milye moun pral nan Lanfè, tan pou Adolfo a fini, li pral mouri byento."


Lè m' te retounen sou latè, bòfrè mwen Adolfo pa t' vle chanje fason li t’ap viv la. Yon jou li te vini lakay li sot nan travay byen vit epi li di madanm li: "Mwen pa ka travay ankò, yon bagay di m' mwen pral mouri." Madanm li te reponn: "Se paske ou sou kòm dabitid ke ou di sa." Tou de te ale nan kabann. Yon kèk minit pita, li te gen yon vizyon. Nan vizyon an li te wè tèt li ak mari l' nan yon tinèl, abiye an rad sal, t’ap dirije nan direksyon Lanfè a. Apre sa, li tande vwa Senyè a ki di li: "Tan nou tou de a fini". Lè m' te toujou an lè a, Senyè a di m': "Èske ou konnen poukisa mwen fè yo mennen ou isit la pou yon dezyèm fwa? Se te pou montre ou ke pandan premye vizit ou a isi a, nonm moun pèdi yo te mwens pase tan sa a". Toudenkou Jezi ak mwen te kite plas sa a nan vitès yon kout zèklè pou rive nan premye Syèl la, epi nan dezyèm Syèl la. Lòske nou te rive nan twazyèm Syèl la, mwen te wè bann zanj ki t’ap deplase sòti yon kote ale yon lòt kote; se konsa, mwen te mande Senyè a: "Poukisa zanj sa yo an mouvman?" Jezi te reponn mwen: "Se vre ke zanj mwen yo an mouvman isit la, men mwen pral montre’w ki jan latè a tou an mouvman. Fè atansyon paske anpil demon yo te anvayi limanite. Dyab la firye kont Kretyen yo paske li gen yon ti kras tan ki rete."


Jezi te pèmèt mwen wè demon sa yo nan yon tèrib kòlè alò li te di m': "Demon sa yo ke ou wè yo se demon adiltè. Yo pral atake dè milye Sèvitè m' yo e anpil pral tonbe nan peche sa a. Èske ou konnen poukisa dyab la reyisi nan fè tonbe sèvitè’m yo? Se paske sèvitè’m yo pa ban mwen tout bèl glwa, yo vòlè laglwa mwen epi yo vin ògeye. Anplis de sa, madanm yo ap viv nan yon gwo dezòd espirityèl. Yo pa t 'bati kay yo avèk sajès." Mwen te wè dè milye zanj ke mwen pa t' kapab konte yo, te gen anpil nan yo ki pare pou batay la. Lè sa a, Jezi te di m': "Kounye a, mwen ap voye dè milye zanj sa yo sou tè a pou al pwoteje pèp Mwen an. Nan dènye jou sa yo mwen pral double gad yo. Satan pral double efò tou, men nou pa dwe bliye ke Mwen gran e pwisan. Si nou atache ak Mwen pa gen anyen ki pral rive nou."


Lè sa a, Jezi te mennen m' yon lòt kote. Mwen te wè yon gwo tab alantou li te gen bann chèz an lò e sou yo chak, yon non te ekri, yon bèl rob fen blan te depoze. Nan devan chak chèz yo, sou tab la mwen te wè yon kouwòn. Lè sa a, mwen remake yon chèz pi gwo pase lòt yo. Nan devan chèz sa a te gen yon gwo gode fèt an lò epi Jezi te di’m pou m’al wè kisa ki nan gode a. Li te plen diven pare pou sèvi. Jezi di m': "Ou konnen poukisa diven an pare pou sèvi? Ale di pèp mwen an, Mwen nan papòt la, M’ap vini byento." Jezi te lonje ban mwen yon ròb fin blan ak yon kouwòn. Mwen te mete rad la e mwen mete kouwòn lan sou tèt mwen, lè sa a, Li te mennen m' nan yon lòt andwa kote mwen te wè tèt mwen tankou nan yon glas e Jezi di m': "Pa gen okenn tach oswa pli sou rad ou a, pa vre? Pa gen moun ki pral antre nan pòt sa a oswa pran plas sou tab sa a si li pa abiye ak rad sa a. Gen nan pami pèp mwen an sou latè te sal rad sa a. Gen lòt ki gen rad ki te fwote, e gen toujou lòt ki te mete li sou kote, e yo te bliye li. Di pèp mwen an ke li nan tan pou yo lave rad yo, repase yo, e repran yo. Fòk Kretyen mwen yo mande Sentespri a pou ede yo mete rad yo nan bon eta paske Wa a pral byento selebre maryaj la nan wayòm Papa Li."


Mwen fèt nan yon fanmi ki gen paran yo divòse epi se te avèk papa m' ke mwen te viv. Manman’m te yon fanm trè relijye. Papa m' li menm, li pat kwè nan anyen. Mwen gen yon sè ki nan yon kouvan katolik men mwen konnen ke byento Jezi Kris pral retire l' nan Kouvan sa a. M’ap priye anpil pou li. Lè mwen te panse sou lavi manman m' nan relijyon mistik sa a, pandan premye vwayaj mwen nan paradi a, mwen te kriye devan Senyè a, di L': "Senyè manman m' pral pèdi, men mwen te di l' anpil sou ou, men li pa janm koute m'. Li vin pi plis e plis atache ak relijyon payen sa a." Senyè a reponn mwen: "Mwen pral sove manman ou, men mwen pral pran l' touswit, si non li pral retounen tonbe nan peche epi li pral nan Lanfè. Pou sa a le pli vit ke li konvèti, li pral mouri kèk tan apre sa, epi li pral vini isit la nan paradi."


Lè m' tounen sou latè mwen t’ap priye, kriye, soupi, raple pwomès ke Senyè a te fè m' nan. Men, mwen toujou te wè manman m’ap desann pi fon e pi fon nan idolatri relijyon li an. Yon jou Bondye te itilize pitit gason m' nan pou konvèti manman m'. Jis twa jou apre konvèsyon l' manman m' te mouri. Lwanj pou Bondye! Pandan dezyèm vwayaj mwen an nan paradi a, Senyè a di m': "Gade, sa bouch mwen di, men mwen akonpli li." Mwen te wè manman’m nan bèl paradi sa a; li te pami lòt fanm yo. Lè sa a, Senyè a te mennen m' nan yon lòt kote nan paradi sa a. Se la mwen te wè dè milye timoun abiye an blan, t'ap fè lwanj ak bay Senyè a glwa. Jezi te di m': "Ou wè timoun sa yo, sa yo se ti bebe yo ki te avòte pa paran yo e pa doktè kriminèl yo. Ti bebe yo ke moun yo te touye pandan ke yo te toujou nan vant manman yo epi yo jwenn nan bwat fatra ak rivyè, timoun sa yo, ou wè, yo nan Syèl la isit la."


Chè frè ak sè, kontrèman ak sa nou kwè, pou Senyè a, fetis la se yon lavi depi nan konsepsyon an, depi premye jou gwosès la. Jezi di m' ankò: "Bernarda, travay paske mwen se fòs ou. Mesaj sa a dwe gaye nan tout mond lan. Li se yon mesaj pou kretyen yo, pastè yo e pou tout moun ki rete sou latè a, e ou menm tou. Moun k'ap viv pou Bondye yo mèt kontinye viv pou Bondye." Nan moman sa pòt Syèl la louvri. Te gen yon bèl eskalye. Jezi te rele dè milye zanj ki te vini, lè sa a, Senyè a akonpaye m' nan kay mwen an. Lè nou te rive nan kay mwen an, mwen te wè mari’m ak frè Kretyen yo ap tann pou lespri mwen retounen. Mwen te gade kò fizik mwen an ki rete sou latè a. Mwen di Jezi, "Mwen pa vle kò sa a ankò." Senyè a te di’m: "Ou pa ka retounen nan Syèl la avèk mwen, donk se pa ankò tan an pou ou. Ou dwe dabò anonse sa ou te wè nan pèp mwen an se konsa yo ka rive pare yo." E nan yon vwa pwisan, Li te di m': "Antre epi resevwa lavi, Mwen se rezirèksyon an ak lavi a, nenpòt moun ki mete konfyans yo nan mwen ap viv menm si li mouri." (Jan 11:25-26).


[Fen Temwayaj la].


3- Apèl pou Repantans


Chè zanmi, ou ki sot li temwayaj sa a, mwen sipliye’w pou’w medite ankò sou lavi w’ap mennen an. Lanfè, jan ou sot reyalize a, li pi reyèl pase jan ou te panse a. Pa gen vokabilè ki kapab dekri degre touman ki nan Lanfè a. Kounye a se tan pou kouri pou tèrib chatiman etènèl sa a. Si ou panse ke sa pap anyen menm ankò repanti paske peche ou yo anpil, si tèlman anpil ke Bondye pa ka padone yo ankò menm, mwen ta renmen rasire ou ke ou fè erè. Se jisteman a koz anpil peche nou yo ke Jezi te vin mouri sou Kwa a.


Ou menm ki kwè ke padon pa ka akòde ankò ak ou paske peche ou twò grav, mwen ta renmen ou konnen, ke apa de pale mal sou Sentespri a (Blasfèm) ki se sèl peche ke Bondye p'ap janm padone, okenn lòt peche pa twò grav pou yo padone pa Bondye. Repanti! Jezi Kris sèl Sovè a e sèl Senyè a pare pou padone ou, kèlkeswa gravite fòt ou. Men, si ou vle konnen sa ki se sèl peche ki grav ke Bondye pap janm padone a, mwen envite ou li ansèyman "Pale mal sou Sentespri a", ke w’ap jwenn sou sit la www.mcreveil.org.


Ou menm ki nan sèk Iliminati a, oswa nan Fran-Masonnri a, oswa nan Roz-Kwa, oswa nan Lòd Malte, oswa nan sèk Eckankar, oswa nan Maïkari, oswa nan nenpòt ki gwoup okilt la, pa kwè tèt ou deja kondane pou tout tan. Mwen konnen daprè alyans ou te siyen nan sèk ou a, ou sipoze pa janm tounen dèyè pou’w pa mouri, ou sipoze pa janm trayi sekrè sèk yo pou yo pa asasinen ou, ou sipoze pou tout tan kondannen pou sèvi lisifè epi boule avè l' nan Lanfè apre lanmò ou. Mwen vle rasire ou ke tout bagay ke yo te fè’w kwè nan sèk ou a se fo. Ou ka fè bak san ou pa mouri, ou ka ekspoze sekrè sèk la san ou pa asasinen, ou ka abandone tout alyans ou te siyen yo avèk lisifè yo, san ou pa boule avè’l nan Lanfè apre lanmò ou. Ou jis bezwen repanti, e aksepte Jezi Kris Sovè a e sèl vrè Mèt la, epi Li pral anile tout alyans yo ki te mare ou nan dyab la, e sove ou. Si ou vle konnen ki jan pou renonse a satan epi pou totalman delivre pa Jezi Kris, mwen envite ou li ansèyman "Ki jan kite Kan satan an" sou sit entènèt la www.mcreveil.org.


Ou menm ki se majisyen, oswa vwayan, oswa ougan ak manbo, oswa marabou, oswa lougawou, oswa moun kap fè mò pale, oswa divinò, oswa vizyonè, konnen ke tout sa ke satan te pwomèt ou pou sèvis la w’ap rann li a pa anyen men yon manti. Ou pap gen anyen nan sa li te pwomèt ou yo. Se Lanfè k’ap tann ou si ou pa repanti. E nan Lanfè a, se toujou satan ke w’ap sèvi a avèk gwo devosyon an, ki pral ri’w, epi ki pral tòtire’w avèk ekstrèm engratitid. Renonse ak maji a, renonse a vwayans lan, renonse ak aktivite satanik yo, e kwè nan Jezi Kris kounye a. Li pral sove ou.


Ou menm ki se masisi ak madivinèz, oswa transseksyèl, oswa moun ki renmen gen rapò seksyèl ak timoun, oswa fanm/nonm movèz vi, oswa lòt kriminèl seksyèl, delenkan oswa menm gwo delenkan, konnen ke ka ou a pa ankò sele devan Bondye. Depi ou toujou vivan, li pa twò ta pou chape Lanfè a. Konfese zèv ou e repanti. Jezi Kris toujou pare pou padone ou epi sove ou soti nan Lanfè a.


Ou menm ki se yon manm nan youn nan klèb sèvis sa yo tankou Lions club, Rotary club, Rotaract club, Jèn chanm ekonomik, elatriye. Ki nan premye gade pa sispèk oswa danjere, konnen ke ou nan yon klèb satanik. Pi bonè oswa pita, ou pral fè fas a egzijans ki pral enpoze sou ou yo, epi ou pral oblije konfòme ou paske lavi ou oswa pa fanmi ou an oswa pozisyon sosyal yo pral menase. Pa kite tèt ou sedwi pa sa yo rele benefis materyèl ke w’ap jwi pa klèb sa a. Soti la imedyatman epi aksepte Jezi Kris kòm Senyè ou ak Sovè pèsonèl ou, epi ou pral chape anba Lanfè a.


Ou menm ki rele tèt ou animist, epi rete tache ak tradisyon zansèt yo sou pretèks ke Krisyanis se relijyon Blan, konnen ke nan zafè Sali, pa gen ni Blan, ni Nwa. Dife Lanfè a pa pran an kont de koulè po. Si ou kontinye kwè ke yon estati, yon bèt, yon moun ki mouri oswa kèk zo moun mouri, oswa nenpòt objè, ka sèvi ou tankou yon dye, silteplè, retounen nan rezon. Se pa moun ki dwe kreye Bondye oswa ki dwe kreye yon nenpòt ki bondye. Se kontrè a ki vrè. Paske yon Bondye, nenpòt ke Li ye a, sipoze se li ki pou kreye moun k’ap adore L' yo. Moun nòmal, moun mantalman balanse, moun ki jwi tout sans li yo, dwe adore yon Bondye sèlman paske Bondye sa a te kreye l'. Ou menm k’ap adore yon moun ki mouri, oswa yon bèt, oswa nenpòt objè, oswa menm yon moun mòtèl, pran yon ti moman pou reflechi e mande tèt ou kèk kesyon sa yo: Ki lè yon moun ki mouri te kreye ou? Ki lè yon bèt te kreye ou? Ki lè yon objè te kreye ou? Ki lè yon moun mòtèl te kreye ou? Lè ou chwazi adore yon moun ki mouri, oswa yon bèt, oswa yon objè, oswa yon moun, ou aksepte epi demontre, menm san’w pa rann ou kont, ke se moun mouri sa a, bèt sa a, objè sa a, oswa moun sa a, ki te kreye ou. Èske ou reyèlman kreyati yon moun mouri, oswa yon bèt, oswa yon objè?


Ou menm ki di tèt ou Ate epi kontinye refize egzistans Bondye, konnen ke se yon erè grav ke ou komèt. Renonse ak sa anvan li twò ta. Tout bagay alantou ou pwouve egzistans Bondye. Si ou kontinye pèsiste, se nan touman tèrib nan Lanfè a ke ou pral admèt ke Bondye egziste, men li pral twò ta pou ou. Kounye a se moman sa a pou ou repanti.


Ou menm ki kwè ou se Kretyen, mesaj sa a konsène ou: Lanfè a reyèl, epi li etènèl. Tit kretyen an se pa yon asirans ke ou te deja chape anba Lanfè a. Se lavi ke w’ap mennen an ki pral detèmine tout bagay. Si ou se youn nan moun k’ap klase peche nan gwo peche ak ti peche, konnen ke ou fè erè, jan ou sot li nan temwayaj sa yo. Lanfè a pa fè distenksyon ni ti peche ni gwo peche. Bib la di nou nan Rom 6:23 ke "Salè peche se lanmò". Li pa t' di ke salè adiltè oswa omoseksyèl se lanmò, men li te di "salè peche." Se konsa, kouri lwen tout sa ou te panse ki te ti peche yo, repanti epi mete lavi ou nan lòd devan Bondye. Pa gen peche ki twò piti pou Lanfè.


Ou menm ki kwè ou se Kretyen epi ki toujou pase tan ou ap kouri dèyè lajan, konnen ke lajan pa pral itil pou ou, nan moman menm kote ou va vle konte sou li. Epi si ou toujou konfòtab nan fo, koripsyon ak manèv, sispann! Bondye ap atann nan men’w sanntifikasyon. E jan ou sot aprann li an, sa ou te panse yo ki se ti peche yo, pi gwo pase jan ke ou te panse’l la.


Ou menm ki kwè ou se Kretyen epi ki toujou nan maji ak pratik majik, sispann imedyatman. Men, si ou se kalite kretyen ki pa legalman marye ki abite avèk yon patnè, sispann imedyatman, epi repanti. Menm si ou nan yon legliz ki admèt kalite bagay moun fou sa a, konnen ke Bondye pa pral aksepte bagay moun fou paske legliz ou a aksepte li. Epitou konnen ke Bondye pa pral chanje pawòl li pou Li konfòme’L ak dezi ou yo ak fason ou ap viv la.


Ou menm ki kwè ou se Kretyen epi ki gen yon kè ranpli ak rayi ak rankin, repanti kounye a epi padone tout moun ki te fè ou mal epi ki te mande’w padon. Lanfè a tèlman tèrib ke ou pa ta kite ale ladann yon moun ki te ofanse ou epi ki ak tout kè li te mande’w padon. Pa bliye ke lè ou padone moun, ou libere yo epi ba yo opòtinite pou yo ka jwenn padon devan Bondye, pou yo chape soti nan Lanfè. Epitou pa bliye ke mank padon pral tou mennen ou nan Lanfè. Tou chache mande padon a moun ou te ofanse yo. (Matye 5:23-24).


Ou menm ki te sou pwen pou fè yon fo maryaj, ki vle di, yon maryaj avèk move motif, fè atansyon! E si ou te ak yon mennaj k’ap pouse ou marye ak li e ke li menm l’ap pran devan pou marye ak ou, pa tonbe nan pèlen sa a. Sinon ou pral regrèt li pou tout tan. Konnen ke ou ap fè fas ak yon ajan dyab ki vle vale ou anvan ke ou gen tan reflechi. Epi si ou ap planifye marye ak yon patnè divòse, oswa si ou ap planifye remarye apre divòs ou, sispann bagay moun fou sa a pandan gen tan toujou. Mwen ankouraje’w li ansèyman "Maryaj la" ke w’ap jwenn sou sit la www.mcreveil.org.


Ou menm ki kwè ou se Kretyen alò ke ou toujou pa ankò batize nan dlo, sa vle di, pa plonje nan dlo, konnen ke ou fè erè. Pou se yon Kretyen, ou dwe kwè nan Jezi Kris epi ou dwe batize nan dlo pou padon peche yo. Si ou mouri nan eta ou a, Lanfè ap tann ou. Mwen ankouraje ou li ansèyman "Batèm" yo ke w’ap jwenn sou sit la www.mcreveil.org.


Ou menm ki kwè ou se yon Kretyen katolik, konnen ke Katolitism se pi gwo sèk satanik ki egziste sou latè. Si ou rete nan sèk satanik sa a, ou pral jwenn tèt ou nan Lanfè a nan jou kap vini yo. E jan ou sot aprann li an, Lanfè a reyèl, e li etènèl. Mwen konnen nou souvan pa renmen ke yo di nou verite. Men, anfas ijans Lanfè a, mwen pa ka anpeche’m pou enfòme nou de tris sipriz ki ap tann nou nan jou kap vini yo, si nou kontinye fè tèt di. Epi si nou pèsiste nan defann relijyon katolik la tankou nou byen renmen fè li, konnen ke sèk sa a pa pral kapab defann nou lè nou nan Lanfè.


Ou menm ki fè pati sèk Temwen Jewova yo k’ap anseye ke Lanfè pa egziste, soti anvan li twò ta. Lanfè a egziste, Lanfè pi reyèl pase jan ou panse a. Tout Temwen Jewova yo ki te sou latè te deklare ke Lanfè a pa egziste, yo kounye a nan Lanfè sa a ap tòtire lannwit ak lajounen. Se lè yo retrouve yo nan mitan flanm dife yo nan Lanfè apre lanmò yo, ke yo te reyalize ke se yon bagay tèrib pou diskite avèk Bondye. Yo toujou ap kriye la tout tan, e kèk nan yo kontinye mande Senyè Jezi ba yo yon ti pèmisyon, pou yo vini epi di lòt avèg yo ki nan sèk satanik Temwen Jewova yo, pou yo kwè ke Lanfè a egziste, pou yo kwè ke Jezi Kris se Bondye, epi mande Li padon pou chape nan touman ki p'ap janm fini an.


Ou menm ki nan sèk Mòmon yo, ki rele ankò Legliz Jezi Kris sen dènye jou yo, oswa nan nenpòt ki lòt sèk ki itilize yon Bib diferan a Sent Bib la, soti la imedyatman si ou vle sove. Pitit dyab sa yo te fè pwòp bib yo, pou mennen anpil moun ke posib nan Lanfè. Ou avèti, Lanfè a reyèl, epi li etènèl.


Ou menm ki nan sèk Brahnamist, oswa nan sèk yo rele Legliz Pentkotist Ini Entènasyonal la, ak Legliz Pwogresis Senyè nou an Jezi Kris, oswa nan nenpòt lòt branch yo nan sèk satanik sa yo kote li te anseye ke Jezi Kris se an menm tan Bondye Papa a, Pitit la, ak Sentespri a, soti byen vit. Pou demon sa yo, Jezi Kris ki te pase tout tan li sou latè ap pale sèlman sou Papa li, te sèlman yon vilgè mantè. Mwen ankouraje’w li ansèyman "Jezi Kris se Bondye Papa a, Pitit la, ak Sentespri a?" sou sit la www.mcreveil.org.


Ou menm ki nan kalite legliz kote gen sa yo rele kaye ladim, soti imedyatman. Ajan satan sa yo fè ou pèdi benediksyon ou yo e fè ou peche kont Bondye. Bib la di ke "Fè l' yon jan pou menm pi bon zanmi ou pa konn sa." (Matye 6:3). Epi si ou nan kalite legliz kote, nan chak kilt yo dwe sispann mesaj la, pou kolekte ladim ak ofrann, soti byen vit. Konnen ke renmen lajan an se rezon prensipal la pou pastè sa yo. Konnen ke nou dwe omwen bay dim nou yo ak ofrann a Senyè a. E jan nou te li nan temwayaj sa a, gen moun ki nan Lanfè, paske yo te vòlè Bondye, lè yo te refize bay ladim ak ofrann yo a Bondye. Donk se vòlè Bondye lè yo chwazi pou pa bay ladim oswa ofrann a Bondye. Bay Bondye se donk yon kòmandman, epi se pa yon opsyon. Ou dwe bay Bondye, pou ke travay Li ka fèt. Men, Bondye pa t' mande ke nan Legliz yo, pou pase pa bann metòd satanik yo pou yo fòse moun yo bay ladim yo. Olye de sa, Li te mande pou yo ansenye pitit L' yo pou yo bay anpil, libreman, san kontrent, e ak kè kontan.


Ou menm ki nan kalite sèk pentkotist yo kote fanm yo pa kouvri tèt yo, kòm li ekri nan 1Korint 11:5-6, oswa nan sa yo kote gen sa yo rele fanm pastè oubyen fanm evanjelis yo, oswa fanm apot yo oubyen fanm ansyen, soti la san pèdi tan si ou vle chape Lanfè a. (1Timote 2:11-14). Men, si ou kwè ke touman nan Lanfè a tankou ou jis sot li l' la, se yon bagay ke ou pa ka sipòte, kontinye fè tèt di. Ou pral konprann li nan jou kap vini yo. Mwen ankouraje’w li ansèyman "Ministè Fanm nan Legliz lan" sou sit la www.mcreveil.org.


Si ou ka li, konnen ke ou gen yon devwa li Bib la epi tcheke ansèyman yo ou resevwa yo. Si ou retrouve’w nan nenpòt legliz ki pa mache daprè doktrin Kris la, sa vle di, daprè sa ki ekri nan Bib la, soti imedyatman. (2Jan 9). Sitou pa tonbe nan pèlen demon yo k’ap eseye mete ajou e modènize Bib la, epi k’ap ansenye ke yo pa dwe limite sèlman nan sa ki ekri nan Bib la, oswa ke, eseye konprann Bib la literalman ta danjere. Konnen trè byen ke Bib la pou kont li gen valè otorite devan Bondye. Epitou konnen ke Bondye p'ap janm jije nou sou sa ki pa ekri nan pawòl Li, Bib la.


Ou menm, kretyen ki te abandone lafwa, retounen nan Senyè a san pèdi tan. Si lanmò siprann ou nan eta ou a, Lanfè a kòmanse pou ou. Jezi Kris renmen ou, epi li pare pou padone ou ankò, kèlkeswa sa ou te fè a, osi lontan ke ou pat lanse tèt ou nan pale mal sou Sentespri a.


Ou menm ki te sou pwen pou touye tèt ou, ou menm ki retrouve nan anpil pwoblèm ke ou panse pou touye tèt ou pou solisyon, sispann byen vit. Swisid ap mennen ou tou dwat nan Lanfè, nan degre touman sa yo ou jis sot li yo nan temwayaj sa a. Swisid ap mennen ou nan touman endeskriptib sa a, epi ou pap janm soti nan li.


Finalman, si ou nan Krisyanis, nan Katolik, nan Islam, nan Boudis, nan Endouyis, nan Animism, nan sikism, nan Jidayis, nan Spiritism, nan Daoism oswa Taoism, nan Bahaism, nan Konfisyanism, nan Jainism, nan Shintoism, nan zoroastrism, nan Ateism ak Agnostisism, oswa nan nenpòt ki lòt relijyon, konnen ke pa gen okenn relijyon ki ka sove. Tout relijyon san eksepsyon mennen nan Lanfè. Jezi Kris pou kont li ki ka sove soti nan Lanfè. Si ou pa vle pase tout letènite nan kote sa a nan touman endeskriptib ke ou te li nan temwayaj sa a, bliye relijyon ou an kounye a, e bliye lagè relijyon an. Aksepte Jezi Kris sèl Sovè a, e li pral sove ou pou pa ale nan Lanfè. Si ou vle konnen ki jan yo aksepte Jezi Kris, nou envite ou li ansèyman "Sali a" ke w’ap jwenn nan ansèyman sou "Batèm Dlo" a sou sit la www.mcreveil.org. Kouri lwen Lanfè pandan ke li toujou posib pou chape. Sove tèt ou nan touman etènèl la. Sove tèt ou soti nan tòti ki p'ap janm fini an. Lanfè a li reyèl, epi li etènèl.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF