Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

BATÈM DLO A


1- Entwodiksyon


Byen-neme nan Senyè a, ak nou tout ki ap li ansèyman sa a, kè poze avèk nou! Mwen beni Senyè Bondye nou an, Papa Mèt nou ak Senyè Jezi Kris, ki nan fidelite Li ban mwen favè pou mete a dispozisyon nou seri ansèyman sa a sou Batèm Dlo a, ke Bib la rele tou batèm Jan an oswa batèm repantans.


Nan liv Jan an chapit 1, Bib la ansenye nou ke tout moun se kreyati Bondye, men se pa tout ki pitit Bondye. Bib la fè nou konnen tou ke se chak moun ki pou chwazi volontèman pou vin pitit Bondye. Epi kondisyon pou vin yon pitit Bondye daprè Bib la, se resevwa Jezi Kris kòm Senyè ak Sovè pèsonèl, epi kwè nan non li. Men sa nou li nan Jan 1:12-13 "12Men, tout moun ki te resevwa l', moun ki te kwè nan non li, li te bay pouvwa pou yo vin pitit Bondye, ki te fèt, 13pa nan san, ni nan volonte lachè a, ni nan volonte lèzòm, men nan Bondye." Kondisyon pou vin pitit Bondye se yon kondisyon ki la pou tout moun. Lè sa a, chak moun kapab, si li vle, kite estati yon senp kreyati Bondye, pou vin yon pitit Bondye. Lè sa a, li ase pou li tou senpleman resevwa Jezi Kris kòm Senyè ak Sovè pèsonèl.


E pou resevwa Jezi Kris kòm Senyè ak Sovè pèsonèl daprè Bib la, nou dwe kwè nan Li, epi nou dwe batize. Mak 16:16 di: "Moun ki kwè epi ki resevwa batèm va delivre. Men, moun ki pa kwè va kondannen" Batèm nan dlo a mare absanm ak Sali a; e kan nou wè gran enpòtans li, nou jwenn li pi bon pou etidye li nan fason ki pi konplè posib, reponn tout kesyon yo ke nou poze tèt nou trè souvan.


2- Kisa Batèm Dlo a ye?


2.1- Sali a


Anvan nou defini sa batèm dlo a ye, ann pale yon ti jan sou Sali a. Bib la ansenye nou ke nan kreyasyon an, Bondye te avèti moun ke dezobeyisans lan t’ap kondwi’l nan lanmò. Jenèz 2:16-17 "16Senyè a, Bondye a, bay nonm lan lòd sa a. Ou mèt manje donn tout pyebwa ki nan jaden an. 17Men, piga ou manje donn pyebwa ki fè moun konnen sa ki byen ak sa ki mal la. Paske, jou ou manje l', w'ap mouri." Satan, ki te deja pèdi tout bèl pouvwa Bondye a poutèt lògèy ak rebelyon li, te fè jalouzi pou l' wè moun benefisye glwa Bondye sa a. E satan ki te konnen ke Bondye pa tolere peche, te konnen tou ke li te ase pou l' pote moun nan peche, pou ke moun li menm tou, te rejte pa Bondye epi pèdi plas privilejye l' devan Bondye. Li mete yon pèlen pou moun ak trennen l' nan peche pa riz li. Epi peche a te ouvè pòt bay lanmò, nan lavi moun. Rom 5:12 "Se poutèt yon sèl moun peche antre sou latè. Peche a louvri pòt pou lanmò. Se konsa lanmò vin pou tout moun, paske tout moun fè peche."


Bib la aprann nou ke Bondye, akoz de lanmou Bondye pou moun, Li te chwazi pou pa abandone moun san ba li posiblite pou peche li yo padone, pou li apwoche li sou Bondye. Kòm nan je Bondye se sèlman san ki ka efase peche, Bondye te pèmèt moun fè sakrifis bèt (Levitik 4) se konsa ke san bèt sa yo ta ka kouvri peche yo a. Sa a se sa moun te fè nan tan lontan, nan sa Bondye te rele Ansyen Kontra. Ebre 9:22 "Daprè lalwa, san an mete prèske tout bagay nan kondisyon pou fè sèvis Bondye. Si san pa koule, nanpwen padon pou peche yo."


Bondye, pou manifeste renmen’l a moun Li te chwazi pou fè yo pòtre ak Li, te ankò chwazi rann Sali a pi aksesib pou moun, sa ki pèmèt ke sèlman yon sèl sakrifis pou tout tan ranplase anpil diferan sakrifis ke moun te dwe fè daprè kalite peche li komèt, e ke li te dwe renouvle chak fwa. Pou rive nan solisyon final sa a, Bondye te jwenn li pi bon pou transfòme pwòp Pitit Li a, sèl Pitit Gason L' lan, nan yon sakrifis. Li te deside fè sèl Pitit Gason L' lan Mouton Ekspyasyon an. Se poutèt sa Li te voye Jezi Kris mouri pou peche moun, pou Li vin yon sakrifis pou tout peche tout moun.


Ebre 9:11-14 "11Men, Kris la vini deja tankou granprèt k'ap bay benediksyon ki gen pou vini yo. Tant kote l'ap fè sèvis li a pi gwo, pi bon lontan. Se pa moun ki te bati li. Tant sa a pa fè pati bagay ki sou latè. 12Kris la pase nan tant lan, li antre kote yo mete apa pou Bondye a, li ofri san an yon sèl fwa devan Bondye epi li fini. Lè sa a, se pa t' san bouk kabrit ni san ti towo bèf li te ofri. Se san pa l' menm li te ofri. Se sak fè li antre yon sèl fwa a devan Bondye, li tou peye pou l' te ka delivre nou pou tout tan. 13Si yo ka pran san bouk kabrit ak san towo bèf ansanm ak san vyann ti gazèl bèf yo boule sou lotèl la pou voye sou moun ki mete tèt yo nan kondisyon yo pa ka sèvi Bondye daprè lalwa, pou mete yo nan kondisyon pou yo fè sèvis Bondye, 14nou pa bezwen mande kisa san Kris la p'ap fè. Avèk pouvwa Sentespri ki la tout tan an, li menm li ofri tèt li bay Bondye tankou yon ofrann bèt ki bon nèt, san okenn defo. Se konsa, san l'ap lave konsyans nou, l'ap delivre nou anba esklavaj lalwa k'ap touye nou an pou nou ka sèvi Bondye vivan an."


Revelasyon 5:9 "Yo t'ap chante yon kantik tou nèf ki pati konsa: Wi, ou merite vre, ou kapab pran Liv la pou kase sele yo, paske yo te touye ou. Se konsa ou bay san ou pou achte yon bann moun pou Bondye, moun tout ras, tout lang, tout pèp, e nan tout nasyon."


Depi lè sa a, pou moun pwoche bò kote Bondye, pa bezwen fè sakrifis ankò; li jis bezwen aksepte sakrifis ke Bondye te deja bay la. Sakrifis sa a rele Jezi Kris. Se konsa, an reyalite, pa gen okenn moun ki ta dwe ale nan Lanfè paske li te peche, paske sakrifis pou peche moun yo te deja fèt. Jan 19:30 di "Lè Jezi fin pran vinèg la, li di: Tou sa ki pou te rive rive! …" Atravè sakrifis Jezi Kris la, ti Mouton Bondye a, moun pa wè tankou yon pechè ankò nan je Bondye. Kris la te mouri sou kwa a avèk tout peche tout moun yo. Nenpòt moun ki pral retrouve’l nan Lanfè, pap retrouve yo ladann non plis paske yo gen peche, men paske li te rejte plan sali Bondye a pou lavi l', paske li te refize sakrifis ke Bondye te akòde l' pou peche li yo. Sali moun donk pa depann swa sou kantite peche oswa sou kalite peche li fè; sali moun depann sèlman sou sakrifis Jezi Kris la.


Nan je nan Bondye, yon moun ki te komèt yon peche, pa diferan ak yon moun ki te komèt mil. Ak yon moun ki te jis bay manti, pa diferan ak yon moun ki te pito komèt vòl oswa touye moun. Chak peche merite lanmò. Donk se moun nan inyorans li ki kwè ke li egziste ti peche san konsekans reyèl devan Bondye, ak gwo peche. Li se yon erè. Yon sèl peche, piti nan je moun ou non, li sifizan pou mennen moun nan Lanfè. Rom 6:23 "Peche peye nou kach: li ban nou lanmò; men kado Bondye ban nou gratis la, se lavi ansanm ak Jezi Kris, Senyè nou an, yon lavi ki p'ap janm fini."


Se poutèt sa Sali moun pa depann ni swa nan kantite peche yo ke moun te komèt oswa nan kalite peche li te komèt, oswa sou nati peche sa a. Chak peche, "gwo" oswa "piti" bezwen san, pou yo dwe efase. Sa vle di ke si ou komèt yon peche, epi ou vle wè peche sa a padone ak efase pa Bondye, ou pral bezwen san. E se sèlman san ki ka efase peche, se san Jezi Kris la, ki te sakrifye pa Bondye pou padon peche a. Nou konprann lè sa a, poukisa sali chak moun depann sèlman sou Jezi Kris, epi pa sou yon lòt moun, oswa sou yon lòt Bondye, oswa menm sou nenpòt ki tradisyon. Travay 4:12 "Se li menm sèl ki ka bay delivrans paske Bondye pa bay non okenn lòt moun sou latè ki kapab delivre nou."


Apa nan Jezi Kris, pa gen okenn lòt nonm ki te mouri pou sove moun soti nan peche yo. Li pa’t menm posib pou nenpòt moun mouri pou sove lèzòm anba peche yo, paske se sèlman yon moun ki pa’t janm peche ki te ka sove lèzòm. E tankou jan ke nou konnen’l nou menm, chak moun fèt nan yon nonm ak yon fanm, se deja fèt nan peche, ak jan sa yo, li pa an mezi pou pretann pou sove nenpòt moun ki soti nan peche. Se konsa, sonje trè byen, chè zanmi mwen yo, ke Sali a pa gen anyen pou wè ak relijyon, ke sali pa gen anyen pou wè ak tradisyon, e ke sali pa gen anyen pou wè ak koutim moun. Sali a se yon kado gratis Bondye pou nenpòt moun ki aksepte sakrifis san Jezi Kris la, sèl san ki pirifye ak efase peche.


Si ou defini tèt ou kòm kretyen, oswa kòm mizilman, oswa kòm katolik, oswa kòm boudis, oswa kòm ate, oswa kòm animis, konnen ke pa gen okenn relijyon ki ka sove moun; pa gen okenn lòt moun eksepte Jezi Kris ki ka sove moun; ni filozofi, ni tradisyon, ni zansèt ki ka sove moun. Se Jezi Kris pou kont li ki te bay lavi Li pou sove limanite. Jan 3:16 "Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p'ap pèdi lavi yo. Okontrè y'a gen lavi ki p'ap janm fini an."


Fè pati oswa pa nan yon Legliz se pa enpòtan, paske pa gen Legliz ki ka sove moun. Ke’w se te yon manm nan fanmi yon prèt oswa yon pastè, oswa nenpòt lòt sèvitè Bondye a, pa gen enpòtans, pa gen okenn nonm oswa relasyon imen ki kapab sove moun. Tit plis oswa mwens ki twonpe ke nou gen nan sosyete a pa pral gen okenn enpòtans devan jijman Bondye a. Nivo entèlektyèl plis oswa mwens onore ke nou genyen pa pral gen okenn kontribisyon nan jou Jijman an. Jezi Kris se, epi li rete Inik pòt paradi a. Jan 10:9 di: "Se mwen menm ki pòt la. Moun ki pase nan Mwen pou antre, la sove. La antre, la soti, la jwenn manje pou l' manje." Jan 14:6 di: "Jezi reponn li: Se mwen menm ki chemen an. Se mwen menm ki verite a, se mwen menm ki lavi a. Pèsonn pa ka al jwenn Papa a si li pa pase nan mwen."


Poukisa Jezi Kris e non pa yon lòt moun? Paske Jezi Kris pou kont li te sakrifye tèt li pou peche limanite yo. Okenn lòt moun, menm yon Pwofèt, pat mouri pou peche nou yo; e okenn fanm, menm manman Jezi, pat mouri pou peche nou yo. 1Timote 2:5-6 di:" 5Se yon sèl Bondye a ki genyen. Se yon sèl moun tou ki mete lèzòm dakò ak Bondye ankò, se Jezi, Kris la. 6Se li menm ki te asepte mouri pou tout moun ka sove. …"


Tout inyoran Katolik sa yo ki kwè ke yo batize e menm konfime, dwe konprann kounyeya ke yo pat janm konnen vrè Sovè a Jezi Kris. Si lanmò siprann yo, se dirèkteman nan Lanfè ke yo pral ateri. Yo gen enterè pou yo repanti pandan gen tan toujou. Si yo chwazi pou yo pèsiste epi rete nan sèk abominab sa a, se nan dife Lanfè a ke yo pral konprann ke doktrin konfimasyon an, doktrin premye kominyon ak doktrin dezyèm kominyon an, te soti nan dyab la.


Jan nou jis li nan Jan 1:12-13, Bondye te kite chak moun chwa pou yo vin yon pitit Bondye. Pa gen moun ki eskli nan Sali a, e pa gen moun ki oblije aksepte sali Bondye bay gratis la. Se lib, volontèman, e konsyamman ke chak moun dwe aksepte li. Sepandan li enpòtan pou raple ke se sèlman pitit Bondye yo ki pral antre nan Syèl la. E Syèl la tankou Lanfè a, li etènèl. Donk tout bagay pa fini apre lanmò jan kèk moun panse li a. Se dayè apre lanmò ke vrè lavi a kòmanse, lavi etènèl la.


Bib la di nou nan Ebre 9:27… "Tout moun gen pou mouri yon sèl fwa, apre sa, Bondye gen pou jije yo." Apre jijman sa a pral gen yon separasyon: gen kèk ki pral pase letènite yo avèk Bondye, nan pafè kontantman, ak lòt moun pral pase letènite yo nan dife. Matye 25:31-41, 46 "31Lè Moun Bondye voye nan lachè a va vini nan tout bèl pouvwa li ak tout zanj li yo, la chita sou fotèy li ak tout bèl pouvwa li. 32Tout nasyon ki sou latè va sanble devan li. Lè sa a, la separe yo fè de gwoup, menm jan moun k'ap gade mouton mete mouton yon bò, kabrit yon bò. 33La mete mouton yo sou bò dwat li, kabrit yo sou bò gòch li. 34Apre sa, wa a va pale ak sa ki sou bò dwat li yo, la di: Vini non, nou menm ki resevwa benediksyon Papa m', vin pran posesyon peyi ki te pare pou nou depi lè Bondye t'ap kreye lemonn lan. … 41Apre sa, la pale avèk sa ki sou bò gòch li yo, la di: Wete kò nou sou mwen, nou menm ki gen madichon! Al nan dife ki p'ap janm mouri an, dife ki te pare pou dyab la ak zanj li yo. …46Apre sa, l'ap voye yo resevwa chatiman ki p'ap janm fini an. Men, pou moun ki te fè byen yo, y'ap antre nan lavi ki p'ap janm fini an." Se chwa ou ap fè sou tè sa a ki pral detèmine ki kote ou pral pase letènite a.


Bondye di nou nan Jan 3:18 "Moun ki pa kwè nan li, yo deja kondannen, paske yo pa t' gen konfyans nan sèl Pitit Bondye a." Ak nan Mak 16:16, nou li: "Moun ki pa kwè va kondannen." Se konsa, tout moun ki pa kwè nan Jezi Kris yo pral kondannen! Sa a pa gen anyen pou wè ak bon oswa sa ki mal ke ou ta fè sou Latè. Sa a pa gen anyen po wè ak bon zèv. Sa a pa gen anyen pou wè ak relijyon ou. Sa a pa gen anyen po wè ak orijin ou, sa a pa gen anyen pou wè ak koutim ou, epi sa a pa gen anyen pou wè ak koulè po ou. Jis lefèt ke ou pa kwè nan Jezi kondane ou, menm si ou se moun ki renmen bay nan mond lan.


2.2- Nouvo Nesans


Koulye a ke nosyon Sali a byen eksplike, Se pou nou eseye wè ki jan moun ta dwe ale sou li, pou yo sove. Ki sa Bib la di? Mak 16:16 di: "Moun ki kwè epi ki resevwa batèm va delivre. …" Li montre la a, alò pou’w sove, yon moun dwe kwè epi dwe batize. Sèl pasaj sa a montre nou ke Bondye te mare batèm nan a Sali a, ki fè batèm nan yon kondisyon pou antre nan Syèl la. Jan 3:1-5 di: "… 3… Sa m'ap di ou la a, se vre wi: Pèsonn pa kapab wè Peyi kote Bondye Wa a si li pa fèt yon dezyèm fwa. 4Nikodèm di li: Ki jan yon nonm ki fin granmoun ka fèt yon dezyèm fwa? Li pa ka tounen nan vant manman l', pou l' fèt yon lòt fwa ankò. 5Jezi reponn li: Sa m'ap di ou la a, se vre wi: Pèsonn pa ka antre nan Peyi kote Bondye Wa a si li pa fèt nan dlo ak nan Sentespri." Kòm nou sot li’l, pèsonn pap antre nan Syèl si li pa fèt nan dlo ak nan Sentespri.


2.2.1- Ki sa sa vle di fèt nan Dlo ak nan Sentespri?


Lè nou kwè nan Jezi ak batize nan dlo, nou fèt nan dlo. An retou, Senyè a ba nou Sentespri a ki se garanti Sali a, ak prezans Sentespri a nan nou fè nou yon moun ki fèt nan Sentespri. Kòm rezilta, nou vin yon kote kay Sentespri a: Se poutèt sa Bib la di ke nou se tanp Sentespri a. Soti nan moman sa a, nou kite estati yon moun ki fèt sèlman nan lachè a, pou estati yon moun ki an plis ki fèt nan lachè, e tou fèt nan dlo ak nan Sentespri. Se poutèt sa nou vin tounen yon moun ki fèt ankò.


2.2.2- Poukisa batèm nan dlo a endispansab?


Petèt ou ka mande tèt ou poukisa li absoliman nesesè pou fè batize’w nan dlo pou antre nan Wayòm Bondye a. Repons ki pi senp lan se sa a: Bondye te vle l' konsa. Konnen trè byen, ou menm moun, ke ou pa la pou konteste avèk Bondye, ou la pou obeyi l'. Bondye anvan tou se Kreyatè ou, e pa yon senp pèsonaj ak li ou ka konteste libman. Bondye nan souverènte’L li te chwazi pou fè batèm dlo a ke Bib la rele tou batèm repantans lan, yon eleman Sali a. Si batèm nan la pou mennen nou nan repantans, e kòm san repantans lan, pa gen okenn moun ki ka sove, nou konprann poukisa li absoliman nesesè pou fè batize’w nan dlo pou ka sove, pou yon moun ki vle sove.


2.3- Idantifikasyon ak lanmò ak rezirèksyon Kris la


Bib la prezante nou batèm dlo a kòm idantifikasyon ak lanmò ak rezirèksyon Jezi Kris la. Sa vle di ke pandan n’ap fè batize nou, nou pral mouri pa rapò ak lavi pase nou an pou nou viv dezòmè pou Jezi Kris sèlman. An reyalite, lè nou plonje nan dlo batèm nan, nou antere nou avèk Kris, epi lè nou soti nan dlo a, nou resisite avèk li. Se sa ke nou li nan pasaj sa yo:


Rom 6:3-4 "3Èske nou pa konn sa: nou tout ki resevwa batèm pou n' te fè yonn ak Jezi Kris, avèk batèm sa a nou te fè yonn avè l' nan lanmò li. 4Se sak fè, avèk batèm nou an nou te antere ansanm avè l', nou te mouri ansanm avè l' tou. Men, menm jan Papa a te fè l' leve soti nan lanmò avèk gwo fòs pouvwa li, konsa tou nou menm nou ka mennen yon lòt lavi."


Kolos 2:12 "Wi, lè yo te batize nou, nou te antere ansanm ak Kris la. Apre sa, nou leve soti vivan ansanm avè l' tou, paske nou te kwè nan pouvwa Bondye ki te fè l' leve soti vivan nan lanmò."


Kolos 3:1-3 "1Nou menm ki deja leve soti vivan ansanm ak Kris la nan lanmò, se pou nou chache bagay ki anwo nan syèl la kote Kris la chita sou bò dwat Bondye. 2Pa kite bagay ki sou latè pran tèt nou, mete lide nou sou bagay ki anwo nan syèl la. 3Konnen sa byen: nou mouri deja, lavi nou kache ansanm ak Kris la nan Bondye."


Nan konklizyon, batize se mouri nan relasyon ak peche, pou tounen yon kreyati nouvo. 2Korint 5:17 "Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòt moun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagay nèf ki pran plas yo koulye a."


2.4- Angajman pou viv lavi Jezi Kris la


Pou ou menm ki dezire pran batèm ou, li enpòtan ke ou konprann ke batèm dlo a, se yon angajman, epi tou li se yon ve, pou renonse ak ansyen lavi’w la. Yon moun ki fè yo batize’l, vle di fèt yon lòt fwa. Ou pran angajman pou rekòmanse yon lòt lavi, nan swiv modèl Kris la, sa vle di mache tankou jan Kris te mache a Li menm. 1Jan 2:6 "Lè yon moun di li fè yonn ak Bondye, se pou l' viv tankou Jezi te viv la." Donk batèm dlo a se ve pou obeyi a Bondye e pou viv pou Li an Jezi Kris.


3- Batèm dlo a, Batèm Jan an, ak Batèm Repantans lan?


Èske gen yon diferans ant batèm dlo a, batèm Jan an, ak batèm repantans lan? Absoliman non! An akò ak Pawòl Bondye a, pa gen okenn diferans ant tèm "batèm dlo", "batèm repantans" ak "batèm Jan". Tout vle di menm bagay la.


3.1- Poukisa tèm Batèm Dlo a?


Tou senpleman paske batèm sa a li fèt nan dlo, kòm opoze ak batèm Sentespri a, ki fèt nan Sentespri a.


3.2- Poukisa tèm Batèm Jan an?


Tou senpleman paske se Jan ke yo te voye pou fè batèm sa a. Ministè batèm nan dlo a se Bondye ki te konfye Jan’l. Se dayè poutèt sa ke li te rele Jan Batis la. Nan menm fason an ke nou rele batèm nan dlo a, batèm Jan an, nan menm fason an, nou ka rele batèm nan Sentespri a, batèm Jezi, paske se Jezi ki batize moun nan Sentespri a.


3.3- Poukisa tèm Batèm Repantans lan?


Tou senpleman paske batèm sa a mennen moun tounen vin jwenn Bondye, kòm Jan Batis te di nan Matye 3:11 "Mwen menm, mwen batize nou nan dlo, pou mennen nou tounen vin jwenn Bondye. …"


Se demon nan sèk yo k’ap soutni ke Jezi Kris li se an menm tan Bondye Papa a, Pitit la ak Sentespri a, ki ap eseye sipòte foli yo a, yo demontre ke ta gen yon diferans ant twa tèm sa yo. Pa swiv ajan dyab lougawou sa yo, si ou pa vle pase letènite’w nan Lanfè. Se moun sa yo ki te chwazi Lanfè, yo kounye ap angaje moun ki pral akonpaye yo. Kouri pou demon sa yo si ou renmen Sali’w la, oswa rete avèk yo si ou pito Lanfè a. Nan nenpòt ka, ou avèti!


An konklizyon, sonje ke Batèm nan dlo a = Batèm Jan an = batèm repantans. Sa a li konfime pa pasaj ki an napre yo: Matye 3:11 "Mwen menm, mwen batize nou nan dlo, pou fè nou tounen vin jwenn Bondye. …" Lik 3:3 "Jan mache nan tout peyi bò larivyè Jouden an; li t'ap bay mesaj sa a: Tounen vin jwenn Bondye. vin resevwa batèm: Bondye va padone peche nou yo." Travay 1:5 "Jan te batize nou nan dlo, men nan kèk jou ankò, nou pral resevwa batèm nan Sentespri a." Travay 13:24 "Men, anvan Jezi te vini, Jan t'ap mache bay mesaj sa a, li t'ap rele tout pèp Izrayèl la pou yo te tounen vin jwenn Bondye, pou yo te resevwa batèm." Lik 7:29 "Tout pèp la ansanm ak pèseptè kontribisyon yo t'ap tande li. Moun sa yo te rekonèt se Bondye ki gen rezon, se pou sa yo te fè Jan Batis batize yo."


4- Ki sa pou fè anvan Batèm Dlo a?


Pou batèm nan dlo dwe valab devan Bondye, yon kantite kondisyon yo dwe ranpli. Moun ki angaje’l la pou batèm nan dwe kwè ak konfese peche li yo.


4.1- Kwè: Yon Kondisyon anvan tou pou Batèm nan


Bib la di nou nan Mak 16:16 ke "Moun ki kwè epi ki resevwa batèm va delivre. Men, moun ki pa kwè va kondannen." Nou konprann lè sa a ke nou dwe kwè anvan ke nou resevwa batèm. Nan nivo sa a yon ti presizyon ki nesesè. Nan Jak 2:19 se sa ki ekri: "Ou kwè gen yon sèl Bondye. Ou fè byen. Demon yo tou yo kwè sa, men y'ap tranble sitèlman yo pè." Se poutèt sa, kwè pa vle di sèlman rekonèt egzistans Bondye kòm se ka pou anpil moun nan mond sa a. Kwè vle di rekonèt ke Jezi Kris se Pitit Bondye. Aksepte sakrifis Li a sou kwa a, se sa ki, aksepte Jezi Kris kòm Sovè epi adopte Li kòm nouvo Mèt avèk tout soumisyon ke sa gen ladann. Men kisa sa sinyifi "bay lavi’l ak Jezi".


Vèsè sa yo konfime ke anvan pou fè yo batize’w ou dwe kwè dabò:


Travay 2:37-41 "37Lè pèp la tande pawòl sa yo, yo santi kè yo boulvèse. Yo mande Pyè ansanm ak lòt apòt yo: Frè nou yo, kisa pou nou fè? 38Pyè reponn yo: Tounen vin jwenn Bondye, epi yonn apre lòt vin resevwa batèm nan non Jezi Kris, pou Bondye padone tout peche nou yo. Apre sa, n'a resevwa Sentespri, kado Bondye a. … 41Anpil ladan yo te kwè sa Pyè t'ap di a, yo te resevwa batèm. Jou sa a, te gen twamil (3.000) moun konsa ki te mete tèt yo ansanm ak disip yo."


Travay 8:12 "Men, lè Filip anonse bon nouvèl peyi kote Bondye wa a, lè l' fè yo konnen non Jezi Kris la, moun yo te kwè pawòl la; fanm kou gason resevwa batèm."


Travay 8:13 "Ata Simon te kwè. Li menm tou li te resevwa batèm. Apre sa, li te toujou avèk Filip…"


Travay 8:36-38 "36Antan yo prale konsa, yo rive yon kote ki te gen dlo. Lè sa a, nonm peyi Letiopi a di li: Bon, men dlo. Kisa ki pou anpeche m' resevwa batèm? 37Filip di li: Si ou kwè ak tout kè ou, ou ka resevwa batèm. Nonm lan reponn li: Mwen kwè Jezi Kris se Pitit Bondye a. 38Apre sa, li fè yo rete cha a. Filip desann nan dlo a ansanm ak gwo chèf la. Filip batize li."


Travay 16:31-34 "31Yo reponn li: Mete konfyans ou nan Senyè Jezi, epi wa va delivre, ou menm ansanm ak tout fanmi ou. 32Epi yo fè l' konnen pawòl Senyè a, li menm ansanm ak tout moun ki te lakay li.33Menm lè a, nan mitan lannwit lan, li pran yo, li mete remèd sou tout kote yo te blese. Lèfini, Pòl ak Silas batize l' ansanm ak tout fanmi li. 34Chèf prizon an fè yo moute lakay li, li ba yo manje. Nonm lan te kontan anpil ansanm ak tout fanmi l' paske koulye a yo te kwè nan Bondye."


Travay 18:8 "Krispis, chèf sinagòg la, te mete konfyans li nan Senyè a ansanm ak tout fanmi li. Anpil lòt moun Korent te kwè tou lè yo te tande sa Pòl t'ap di yo, epi yo te resevwa batèm."


4.2- Konfese peche li yo: Yon Kondisyon anvan tou pou Batèm nan


Nenpòt moun ki kwè nan Jezi Kris dwe konfese peche l yo; e konfesyon peche yo dwe fèt anvan plonje nan dlo batèm nan, jan nou li nan pasaj sa yo:


Matye 3:5-6 "5Moun soti lavil Jerizalèm, nan tout peyi Jide a ak nan tout vwazinaj larivyè Jouden an, yo tout te vin jwenn Jan. 6Yo te konfese peche yo. Apre sa, Jan te batize yo nan larivyè Jouden an."


Mak 1:5 "Tout moun nan peyi Jide a ansanm ak tout pèp lavil Jerizalèm lan te vin jwenn li: yo te konfese peche yo, epi Jan te batize yo nan larivyè Jouden an."


Koulye a ke li klè ke konfesyon an se yon kondisyon anvan tou pou batèm dlo a, ou ka mande tèt ou ki jan konfesyon peche yo dwe fèt.


4.2.1- Ki jan pou konfese peche li yo?


Pwovèb 28:13 "Moun k'ap kache peche p'ap janm wè zafè yo mache. Men, Bondye va gen pitye pou moun ki rekonèt peche yo, pou moun ki chanje lavi yo." Si ou mete’w pou jwenn padon ak pou sove, ou dwe konfese tout peche’w yo, nan manyè onèt e sensè, avèk yon angajman fèm pou abandone yo definitivman.


Li enpòtan pou raple ke konfesyon peche yo pa fèt nan kè, ou a vwa ba, ou nan gòj. Konfesyon peche yo dwe fèt a vwa wo, devan sèvitè Bondye a k’ap batize’w la. Matye 3:5-6 "5Moun ki rete Jerizalèm yo, nan tout Jide a ak nan tout peyi nan anviwon Jouden an, yo te rann yo bò kote’l; 6e, konfese peche yo, yo te fè’l batize yo nan flèv Jouden an.


Ti avètisman: Pa tonbe nan pèlen fo pastè yo k’ap fòse ou kanpe devan yon foul moun pou konfese peche ou. Se pa devan yon foul moun, ni devan nenpòt asanble, ke ou dwe konfese peche ou yo. Konfese peche a wot vwa pa vle di konfese peche devan tout legliz la.


An fen, sonje ke chak konfesyon yo dwe fèt a wot vwa; si wi ou non se pou konfese peche ou lè ou te peche, oswa konfese Jezi Kris, sa vle di, rekonèt Jezi Kris kòm Senyè, kòm Sovè, e kòm Bondye. Rom 10:9-10 " 9Si ou deklare ak bouch ou devan tout moun Jezi se Senyè a, si ou kwè tout bon nan kè ou Bondye te fè l' leve soti vivan pami mò yo, wa sove. 10Paske, lè yon moun gen konfyans tout bon nan kè l', se lè sa a Bondye fè l' gras. Lè yon moun deklare ak bouch li devan tout moun li gen konfyans nan Bondye, se lè sa a Bondye delivre li."


4.2.2- Ki peche pou absoliman konfese?


Konnen ke avèk batèm nan dlo a yo sipoze jwenn non sèlman Sali a nan Jezi Kris, sa vle di lavi etènèl, men yo ta dwe jwenn tou delivrans nan tout lespri sal ak nan tout lyen avèk mond fènwa a. Pou sa, yon konfesyon onèt e sensè tout peche yo egzije. Pou pi byen konprann sijè sa a, se pou nou li ansèyman sou "Delivrans lan", ke n’ap jwenn sou sit https://www.mcreveil.org.


Menm si nan ansanm yo ka pa ekspre bliye kèk peche ki te komèt nan tan lontan, sitou nan yon pase byen lwen, nou pa ta dwe anba nenpòt pretèks la neglije konfese peche ki bay yon gwo aksè a satan sou lavi nou. Pami peche sa yo fòk nou absoliman konfese yo, genyen:


- Bagay dyab yo nan tout fòm li yo (maji, okiltis, sèk yo, omoseksyalite):
- Touye moun yo, (avòtman volontè yo ladann tou), tantativ swisid, tantativ touye moun (tantativ avòtman ladann tou);
- Peche seksyèl yo (adiltè, fònikasyon, mastibasyon, tout lòt fòm dezòd lachè ak imoralite);
- Vyòl, vòl, èn, rankin, refize padon, refize restitisyon, ak mechanste.


Tou peche sa yo ouvè pòt byen laj bay demon yo, e bay yon trè gran aksè a satan sou lavi nou. Se pou rezon sa a yo nou dwe absoliman konfese yo anvan pou pran batèm. Si kèk nan peche sa yo bezwen sèlman konfesyon an, lòt, anplis konfesyon an, nesesite reparasyon. Sa revoye nou nan nosyon restitisyon an. Nou dwe mande Bondye padon tou pou peche zansèt nou yo, nan bi pou’w libere nan lyen eredite yo.


Bagay dyab yo nan tout fòm li yo enplike maji aktif, maji pasif, ak tout bagay ki gen rapò ak maji. Pa maji aktif la mwen vle di moun k’ap pratike maji a menm, ak tout fòm inisyasyon nan dyab, konsiltasyon mò, yoga ak lòt teknik meditasyon ak detant. Maji pasif, kanta li menm li regroupe tout lòt fòm pratik endirèk maji yo, tankou vizite marabou, konsiltasyon divinò ak lòt vwayan (ougan ak manbo), konsiltasyon vwayan pou fè mò yo pale, li owoskòp yo, nimeroloji, konsilte kat yo, pratike arts masyal, elatriye. Si ou vle konnen ki jan yo konfese bagay dyab yo, gen yon ansèyman sou li sou sit entènèt https://www.mcreveil.org la. Se ansèyman Sa a ki rele: "Ki jan yo kite kan satan an".


Tout fòm maji, maji ak okiltism, mete moun ki pratike yo nan kontak dirèk avèk mond okil la, e etabli ke nou vle’l ou non, bann pak avèk mond fènwa a. Pou pak sa yo dwe kase nan moman batèm nan, li nesesè pou fè repantans lan ak konfesyon an onèt. Malerezman, nan pifò ka yo, yon lespri manti sal konvenk moun ki vle batize yo pou kache sèten aspè, espesyalman bagay dyab lougawou yo, oswa pou yo rete vag epi pa klè nan konfesyon yo; sa a anpeche delivrans yo.


An fèt, nan chwazi pa konfese bagay dyab yo, yo pèmèt satan kenbe tout dwa li sou yo. Paske, moun ki pratike maji pa ka espere ke yo dwe padone pa Bondye epi yo dwe libere sòf si yo fè yon repantans onèt e konplè. Si yo fè yon sanblan repantans, oswa si yo konfese kèk nan zèv yo pandan y’ap kache lòt, oswa si yo konfese zak yo a nan yon fason vag ak degize, ki vle di avèk riz, li se yon tan pèdi. Travay 19:18-19 "18Anpil nan moun ki te kwè yo vini, yo kanpe devan tout moun, yo t'ap avwe tou sa yo te fè, yo t'ap rekonèt sa an piblik. 19Te gen anpil ladan yo ki te konn pratike maji, yo pote liv yo, yo boule yo devan tout moun. Daprè kalkil yo te fè, te gen liv pou de san senkant mil (250.000) goud antou."


Kòm nou te wè pi wo a, batèm dlo a se an reyalite angajman pou mache ak Jezi Kris. Angajman pou fè Jezi Kris Mèt ou. Le pli vit ke ou vle fè angajman sa a, ou dwe premyèman e obligatwaman kite bann angajman ou te pran anvan yo avèk satan ak mond fènwa a, se jan nou li nan Matye 6:24 "pèsonn pa ka sèvi byen ak de mèt an menm tan. Li gen pou l' rayi yonn si l' renmen lòt la. L'ap sèvi byen ak yonn, men l'ap meprize lòt la …"


Pou peche yo ki nesesite reparasyon, mwen rekòmande nou ansèyman ki rele "Restitisyon an", ki eksplike sijè sa a andetay. N’ap jwenn li sou sit www.mcreveil.org a.


5- Ki jan Batèm Dlo a dwe fèt?


Nou pa bezwen vrèman itilize diksyonè oswa rechèch orijin mo yo, pou konprann ki sa batèm dlo a ye ak ki jan li dwe fèt. Senyè a te epanye nou nan rechèch ki pa nesesè, sa ki pèmèt Pawòl Li a pale pou tèt li; nou sèlman gen pou etidye Bib la byen, epi nou pral konprann, epi san difikilte, tout sa ke nou vle konprann. Bib la se pwòp diksyonè pa’l. An fèt, pi bon diksyonè biblik, se toujou Bib la. Pou konnen ki jan batèm dlo a dwe fèt, senp lekti, san bezwen entèpretasyon, nan kèk vèsè Bib la ase pou nou.


Matye 3:5-6 di: "5Moun soti lavil Jerizalèm, nan tout peyi Jide a ak nan tout vwazinaj larivyè Jouden an, yo tout te vin jwenn Jan. 6Yo te konfese peche yo devan tout moun. Apre sa, Jan te batize yo nan larivyè Jouden an."


Matye 3:16 di: "Fini Jan fin batize l', Jezi soti nan dlo a …"


Travay 8:38-39di: "38Apre sa, li fè yo rete cha a. Filip desann nan dlo a ansanm ak gwo chèf la. Filip batize li. 39Lè yo soti nan dlo a, Lespri Bondye fè Filip disparèt, gwo chèf la pa janm wè l' ankò. Men, li kontinye chemen l' ak kè kontan."


Kolos 2:12 "Wi, lè yo te batize nou, nou te antere ansanm ak Kris la. Apre sa, nou leve soti vivan ansanm avè l' tou, paske nou te kwè nan pouvwa Bondye ki te fè l' leve soti vivan nan lanmò."


Rom 6:3-4 "3Èske nou pa konn sa: nou tout ki resevwa batèm pou n' te fè yonn ak Jezi Kris, avèk batèm sa a nou te fè yonn avè l' nan lanmò li. 4Se sak fè, avèk batèm nou an nou te antere ansanm avè l', nou te mouri ansanm avè l' tou. Men, menm jan Papa a te fè l' leve soti nan lanmò avèk gwo fòs pouvwa li, konsa tou nou menm nou ka mennen yon lòt lavi."


Kèk vèsè sa yo pèmèt nou konprann san nenpòt difikilte, ke batèm nan fèt nan dlo, e non deyò dlo a. E menm si nou te gen pou resò etimoloji mo batèm nan, nou pa t’ap gen okenn pwoblèm pou konprann ki jan batèm dlo a dwe fèt. Tèm batèm nan soti nan grèk "baptizein", ki vle di plonje nan yon likid, tranpe.


Sa ke nou jis sot li a, mennen nou pou konprann, chè frè m' yo ak zanmi’m yo, ke pa gen anpil fason yo fè batèm nan dlo. Gen yon sèl fason, pa plonje. Se konsa ale epi mande tout ajan Lanfè sa a ki mete kèk gout dlo sou tèt moun yo kòm batèm, pou di nou ki kote doktrin batèm yo a soti. Sonje ke gout dlo sa a ke demon sa yo mete sou tèt ou a, se madichon ke yo vide sou ou, an menm tan yo fè bann degre maji sou ou pou kenbe ou nan lyen satan ak mare ou nan Lanfè. Si ou kenbe Sali’w, kouri byen lwen pou tout moun ki nan sèk satanik sa yo k’ap mete kèk gout dlo sou tèt moun yo kòm batèm. Ke ou ta rete nan sèk abominab sa yo pa tèt di ou ke ou ta soti, sitou pa tonbe nan pèlen pou pran gout madichon sa yo ke ou te resevwa sou tèt ou a pou batèm. Sa a pat janm batèm, epi pap janm batèm. Ou bezwen vrè batèm nan pou ka sove.


Li epi medite sou pasaj Jan 3:22-23 sa a ki di: "22Apre sa, Jezi ale ansanm ak disip li yo nan peyi Jide. Li rete kèk tan la ak yo, li t'ap batize moun. 23Jan Batis menm t'ap batize moun tou nan Enon, toupre Salim, paske te gen anpil dlo la. Anpil moun te vin jwenn li la pou li te batize yo." Si batèm nan fèt pou mete kèk gout dlo sou tèt moun yo, di m' poukisa Jan Batis pou batèm nan te sèlman chèche kote ki gen anpil dlo. Poukisa li pa’t jis mache ak yon boutèy plen ak dlo si li te sèlman te gen pou mete kèk gout dlo sou tèt moun yo? Sispann sedwi tèt nou. Ansèyman an klè pou chak nan nou koulye a. Okenn nan nou ki fè tèt di pou rete nan sèk satanik ki fè sa yo rele "batèm nan mete ti dlo sou tèt moun" pap gen eskiz. Bondye te chwazi pou revele tèt li ak nou nan ansèyman sa a. Se konsa, donk nou pa inyoran ankò menm. Konnen ke ansèyman sa a li la, swa pou sove nou oswa pou kondane nou.


6- Ki kote yo dwe fè batèm dlo a?


Kounye a ke nou konnen ki jan batèm dlo a dwe fèt, nou ka byen fasil reponn kesyon an, "Ki kote?" Batèm dlo a dwe fèt tout kote ki gen ase dlo pou plonje. Li ka yon dlo k’ap kouri, yon rivyè, yon flèv, pou moun ki gen li nan vwazinaj yo, oswa yon pisin pou moun ki genyen li, oswa yon benwa pou moun ki gen sèlman sa. Ou pa dwe distrè pa ajan satan yo ki di ou ke batèm dlo a dwe fè sèlman nan sa yo rele "dlo k’ap koule".


Mwen te rankontre sèk satanik ki fè sa yo rele "dlo k’ap koule", sèlman kondisyon pou validation yon batèm. Epi pou rezon sa a, nan kèk vil ak nan kèk peyi, demon sa yo kenbe moun pou bann mwa san batèm, nan chache "dlo k’ap koule" yo a. An Eròp ak nan peyi ki konnen sezon fredi a, yo rasanble tout kandida pou batèm yo, yo rete tann pandan ete. E menm nan sezon lete a, yo dwe reyisi pou jwenn fame "dlo k’ap koule" yo a. Lè ajan satan sa yo fè bagay estipid sa yo, ou gen enpresyon ke yo inyoran, tandiske yo konnen trè byen sa yo vle. Li se yon pèlen pou anpeche moun yo sove. Fè atansyon pa tonbe nan pyèj yo a. Ki sa ki nesesè pou batèm dlo a se, ase dlo pou plonje. Sa a li konfime pa vèsè nan Jan 3:23 ke nou te jis li epi ki ka toujou li ankò: "Jan Batis menm t'ap batize moun tou nan Enon, toupre Salim, paske te gen anpil dlo la. Anpil moun te vin jwenn li la pou li te batize yo."


7- Ki lè yo dwe fè Batèm Dlo a?


Le pli vit ke nou konprann siyifikasyon batèm nan, kesyon "Ki Lè a?" vin initil. Men, depi mond lan avèk teyoloji li yo te deja abandone Bondye, nou trouve nou fòse pou eksplike poutan sa ki trè senp pou konprann.


Ki lè ou dwe fè yo batize’w? Jezi nan Mak 16:16 di nou sa "Moun ki kwè epi ki resevwa batèm va sove…" Sa vle di ke pou ke yo rele yon moun moun sove, fòk li kwè e fè batize’l. Batèm nan donk dwe fèt imedyatman le pli vit ke ou aksepte Jezi Kris. Jan 1:12 raple nou ke nou tout se kreyati Bondye, men nou tout pa pitit Bondye, e ke tout moun ka chwazi pou vin yon pitit Bondye, lè yo resevwa Jezi Kris, epi lè yo kwè nan non li. Jan 3:3 di: "… Pèsonn pa kapab wè Peyi kote Bondye Wa a si li pa fèt yon dezyèm fwa." E Jezi di nan Jan 3:5 fòk ou fèt nan dlo ak nan Sentespri a pou antre nan wayòm Bondye a. E si nou dwe fèt nan dlo ak nan Lespri a pou antre nan wayòm Bondye a, sa ta dwe premye nan bagay pou fè yo.


Matye 3:6 di ke gen moun ki te vini, konfese peche yo, epi yo te batize nan larivyè Jouden an; san pèdi tan, san lekòl batèm, san fòmasyon pou batèm.


Travay 2:37-41 "37Lè pèp la tande pawòl sa yo, yo santi kè yo boulvèse. Yo mande Pyè ansanm ak lòt apòt yo: Frè nou yo, kisa pou nou fè? 38Pyè reponn yo: Tounen vin jwenn Bondye, epi yonn apre lòt vin resevwa batèm nan non Jezi Kris, pou Bondye padone tout peche nou yo. Apre sa, n'a resevwa Sentespri, kado Bondye a. … 41Anpil ladan yo te kwè sa Pyè t'ap di a, yo te resevwa batèm. Jou sa a, te gen twamil (3.000) moun konsa ki te mete tèt yo ansanm ak disip yo." Pawòl Bondye a di nou byen "jou sa a" epi pa yon jou pita, pa menm twa mwa pita apre klas batèm, oswa sis mwa apre nenpòt fòm fòmasyon.


Travay 8:12 "Men, lè Filip anonse bon nouvèl peyi kote Bondye wa a, lè l' fè yo konnen non Jezi Kris, moun yo kwè pawòl la; fanm kou gason resevwa batèm."


Travay 8:26-39 "… 35Filip pran pale: li kòmanse avèk pasaj li t'ap li nan liv la, li fè l' konnen bon nouvèl ki pale sou Jezi a. 36Antan yo prale konsa, yo rive yon kote ki te gen dlo. Lè sa a, nonm peyi Letiopi a di li: Bon, men dlo. Kisa ki pou anpeche m' resevwa batèm? 37Filip di li: Si ou kwè ak tout kè ou, ou ka resevwa batèm. Nonm lan reponn li: Mwen kwè Jezi Kris se Pitit Bondye a. 38Apre sa, li fè yo rete cha a. Filip desann nan dlo a ansanm ak gwo chèf la. Filip batize li. 39Lè yo soti nan dlo a, Lespri Bondye fè Filip disparèt, gwo chèf la pa janm wè l' ankò. Men, li kontinye chemen l' ak kè kontan."


Filip te kapab mande enik etyopyen an pou ale e retounen nan de semèn pita kòm kèk inyoran predikatè fè jodi a. Li te kapab te pè gwo minis Kandas sa a kòm kèk predikatè ki fin pouri fè jodi a. Li te kapab chache kèk fo eskiz tankou nou konnen yo jodi a, nan mansyone pa egzanp pwoblèm rad rezèv; li te kapab enpoze tou kèk semèn nan klas batèm menm jan moun fou yo ap fè sèjousi. Men, Bib la di nou ke Filip te pou Bondye, e pou sa li te kapab sèlman mete Pawòl Bondye a an pratik san kreye lòt metòd monden, ak san ale nan teyori teyoloji, ki se sèlman bann teyori satanik.


Travay 9:17-18 "17Ananyas ale, li antre nan kay la, li mete men l' sou tèt Sòl, li di li: Sòl, frè mwen, Senyè Jezi voye m' kote ou. Se li menm ki te parèt devan ou sou gran chemen an lè ou t'ap vini an. Li voye m' pou ou ka wè ankò, pou ou vin anba pouvwa Sentespri. 18Menm lè a, bagay tankou kal pwason sot tonbe nan je Sòl, epi l' wè ankò. Sòl leve, li resevwa batèm."


Si Ananyas te kalite apot oswa evanjelis oswa pastè nan jenerasyon sa a, li ta enpoze Sòl omwen sis mwa klas batèm pou obsèvasyon, pou wè si konvèsyon li a te reyèl. Li ta di ke pou yon moun tankou Sòl, ki te kontribye pou touye Kretyen, ou pa ka pran risk pou batize l' san yo pa rasire yo ke li te vrèman konvèti.


Travay 10:44-48 "… 47Moun sa yo resevwa Sentespri menm jan avèk nou. Koulye a, ki moun ki ka anpeche nou batize yo nan dlo tou? 48Epi li bay lòd batize yo nan non Jezi Kris. …"


Travay 16:14-15 "14Yonn ladan yo te rele Lidi. Se te moun lavil Tiyati, yon machann bèl twal koulè wouj yo vann byen chè a. Li te konvèti nan relijyon jwif yo. Li t'ap koute nou. Senyè a louvri lespri l' pou l' te swiv tout sa Pòl t'ap di. 15Li resevwa batèm, li menm ansanm ak tout fanmi li…"


Travay 16:25-33 "25Vè minwi konsa, Pòl ak Silas t'ap lapriyè, yo t'ap chante fè lwanj pou Bondye. Lòt prizonye yo menm t'ap koute… 32Epi yo fè l' konnen pawòl Senyè a, li menm ansanm ak tout moun ki te lakay li. 33Menm lè a, nan mitan lannwit lan, li pran yo, li mete remèd sou tout kote yo te blese. Lèfini, Pòl ak Silas batize l' ansanm ak tout fanmi li."


Pwofesè avèg yo jodi a, pase tan pou transmèt teyori imen ke yo te aprann nan pouriti yo rele enstiti biblik yo.


Travay 18:8 "Krispis, chèf sinagòg la, te mete konfyans li nan Senyè a ansanm ak tout fanmi li. Anpil lòt moun Korent te kwè tou lè yo te tande sa Pòl t'ap di yo, epi yo te resevwa batèm."


Ou pa jwenn nan Bib la okenn egzanp de yon moun ki te bay Jezi lavi l', epi ke disip yo te chwazi pou voye batèm nan pou pita. Tout moun ki te aksepte Jezi Kris te batize imedyatman. Se konsa, konnen ke tout swadizan sèvitè Bondye yo k’ap enpoze sa ke yo rele "klas batèm nan", "fòmasyon pou batèm", elatriye. Se ajan satan yo ye. Ansèyman yo a soti nan mond fènwa yo. Mwen te menm te tande kèk fonksyonè k’ap touche nan legliz yo ke yo rele malman pastè, ki di ke yo ta pito ansenye moun yo anvan yo batize yo, pè ke yon fwa yo batize, pou moun sa yo pa peche ankò. Kèl rezònman estipid! Swadizan pastè sa yo, ap konfime nou ke yo pat janm aple. Pou chak vrè pitit Bondye konnen ke objektif batèm dlo a se pa pou anpeche nou fè peche. Batèm dlo a pap janm sispann nenpòt moun ke li ye a peche.


Nan tout istwa Legliz la, ou pa pral jwenn yon egzanp yon sèl moun ki te batize, epi ki pa’t janm ankò komèt yon sèl peche. Ou pa pral jwenn okenn egzanp okenn kote. Ale mande pastè ajan dyab lougawou yo pou ba ou yon lòt rezon ki fè yo jistifye riz yo a. Di yo ke rezon sa a tèlman grotèsk ke li pa kapab pase. Anjeneral pou konfonn ajan satan sa yo, mwen mande yo tou senpleman si depi yo te pran batèm pa yo a, si yo pat komèt ankò yon peche. Sou kesyon sa a yo, yo toujou gen bouch yo fèmen, kòm fòk yo te atann yo a sa. Finalman, mezanmi, sonje ke osi lontan ke ou gen opòtinite pou jwenn ase dlo pou plonje, batèm nan dlo a dwe fèt imedyatman le pli vit ke ou aksepte Jezi Kris.


8- Nan ki laj ou ka fè yo batize’w?


Men kèk eleman ki dwe ede nou pou rezoud pwoblèm laj sa a pou batèm dlo a. Yo pa ta dwe nòmalman pale an tèm laj pou dwe batize nan dlo, yo dwe pale pito an tèm matirite lespri. Pa gen okenn laj yo dwe mete pou batèm. Yon fwa nou konprann ki sa ki batèm dlo a, li vin pi fasil pou moun ki gen pouvwa pou batize moun yo, pou deside ki moun ki aksepte pou batèm, ak ki moun ki pa ka ankò aksepte. Se pou nou eseye pakouri Bib la pou wè sa ke li di sou batèm dlo a, ak sou moun ki te batize yo, epi n’ap konprann pi fasil nan ki laj yon moun sipoze dwe aksepte pou batèm dlo a.


Bib la di nou nan Mak 16:15-16 "15Epi li di yo: -Ale toupatou sou latè, anonse Bon Nouvèl la bay tout moun. 16Moun ki kwè epi ki resevwa batèm va delivre. Men, moun ki pa kwè va kondannen."


Vèsè sa a pou kont li reponn a kesyon konsènan laj la pou batèm dlo a, e mete yon fen nan nenpòt konfli ki gen rapò ak sijè sa a. Dabò, Senyè a mande nou anonse bon nouvèl la. Sa vle di ke nenpòt moun ki vle dwe resevwa batèm dwe koute bon nouvèl la ki anonse a. An swit, moun k’ap kwè ... Li vle di ke apre koute, ou gen pou kwè. Finalman, epi ki resevwa batèm. Sa vle di ke fòk ou dabò koute bon nouvèl la ki te anonse a, an swit, chwazi pou kwè bon nouvèl sa a, epi finalman aksepte volontèman pou yo batize’w. Lè pawòl Bondye a konsa klè, kote deba esteril sa a soti ki gen chak fwa sou laj batèm dlo a?


Malgre ke sèl vèsè sa a te deja byen klè reponn kesyon nou an, an al wè sa ke lòt vèsè nan Bib la di sou sijè sa a:


Travay 2:37-38 "37Lè pèp la tande pawòl sa yo, yo santi kè yo boulvèse. Yo mande Pyè ansanm ak lòt apòt yo: Frè nou yo, kisa pou nou fè? 38Pyè reponn yo: Tounen vin jwenn Bondye, epi yonn apre lòt vin resevwa batèm nan non Jezi Kris, pou Bondye padone tout peche nou yo. Apre sa, n'a resevwa Sentespri, kado Bondye a."


Travay 2:41 "Anpil ladan yo te kwè sa Pyè t'ap di a, yo te resevwa batèm. Jou sa a, te gen twamil (3.000) moun konsa ki te mete tèt yo ansanm ak disip yo."


Travay 8:12 "Men, lè Filip anonse bon nouvèl peyi kote Bondye wa a, lè l' fè yo konnen non Jezi Kris, moun yo kwè pawòl la; fanm kou gason resevwa batèm."


Travay 8:13 "Ata Simon te kwè. Li menm tou li te resevwa batèm. Apre sa, li te toujou avèk Filip…"


Travay 8:36-37 "36Antan yo prale konsa, yo rive yon kote ki te gen dlo. Lè sa a, nonm peyi Letiopi a di li: Bon, men dlo. Kisa ki pou anpeche m' resevwa batèm? 37Filip di li: Si ou kwè ak tout kè ou, ou ka resevwa batèm. Nonm lan reponn li: Mwen kwè Jezi Kris se Pitit Bondye a."


Travay 10:44-48 "44Pyè t'ap pale toujou lè Sentespri a desann sou tout moun ki t'ap koute mesaj la. 45Frè ki te soti lavil Jope ansanm ak Pyè yo se jwif yo te ye. Yo te sezi wè ki jan Bondye te bay moun ki pa jwif yo Sentespri l' an kantite. 46Yo te tande moun lòt nasyon yo ap pale nan lòt lang. Yo t'ap fè lwanj Bondye, yo t'ap di jan li gen pouvwa. 47Lè sa a Pyè di: Moun sa yo resevwa Sentespri menm jan avèk nou. Koulye a, ki moun ki ka anpeche nou batize yo nan dlo tou? 48Epi li bay lòd batize yo nan non Jezi Kris. …"


Travay 16:14-15 "14Yonn ladan yo te rele Lidi. Se te moun lavil Tiyati, yon machann bèl twal koulè wouj yo vann byen chè a. Li te konvèti nan relijyon jwif yo. Li t'ap koute nou. Senyè a louvri lespri l' pou l' te swiv tout sa Pòl t'ap di. 15Li resevwa batèm, li menm ansanm ak tout fanmi li. …"


Travay 16:30-33 "30Apre sa, li fè yo soti, li mande yo: Mesye, kisa m' dwe fè pou m' delivre? 31Yo reponn li: Mete konfyans ou nan Senyè Jezi, epi wa va delivre, ou menm ansanm ak tout fanmi ou. 32Epi yo fè l' konnen pawòl Senyè a, li menm ansanm ak tout moun ki te lakay li. 33Menm lè a, nan mitan lannwit lan, li pran yo, li mete remèd sou tout kote yo te blese. Lèfini, Pòl ak Silas batize l' ansanm ak tout fanmi li."


Travay 18:8 "Krispis, chèf sinagòg la, te mete konfyans li nan Senyè a ansanm ak tout fanmi li. Anpil lòt moun Korent te kwè tou lè yo te tande sa Pòl t'ap di yo, epi yo te resevwa batèm."


Kòm ou sot li’l, nan tout Bib la, gen sèlman moun ki tande bon nouvèl Jezi Kris la, ak moun ki kwè nan li e aksepte pou resevwa batèm pou tèt yo, ki resevwa batèm. Se konsa, nou pap jwenn okenn kote nan batèm moun ki pat ni koute Levanjil la, ni aksepte Levanjil la, ni mande pou batèm nan yo menm. Avèk sa a, nou klèman konprann ke doktrin sèk katolik la se yon doktrin piman satanik. Se konsa, sonje yon fwa pou tout ke lè nou di ou ke katolik se pi gwo sèk satanik nan mond lan, se pa ni yon ensilt, ni yon denigre, ni fo akizasyon. Katolitism pat janm te yon legliz, se pi gwo relijyon lisifè sou latè. Tèm "legliz katolik" se yon betiz. Nou ta dwe pale de sèk katolik, pa legliz katolik. Ou pral fè pi byen kounye a pou pa fè erè sa a pou twonpe anpil moun.


Pa fason pou konklizyon, sonje ke nan tout Bib la, yon moun resevwa batèm sèlman apre li te kwè nan Senyè Jezi. Epi se chak moun ki aksepte Libreman e volontèman pou yo batize apre li tande bon nouvèl la, sa vle di Levanjil ki sove a, e apre ou te fin kwè.


9- Ki moun ki Ka Batize Moun?


Enstriksyon pou ale fè nan tout nasyon yo bann disip yo nan batize yo nan dlo a se Senyè a ki te ban nou’l nan Matye 28:16-20 "16Onz disip yo ale sou ti mòn nan peyi Galile a, kote Jezi te di yo ale a. 17Lè yo wè l', yo adore li. Men, te gen nan yo ki pa t' fin kwè nèt. 18Jezi pwoche bò kote yo, li di yo konsa: Mwen resevwa tout pouvwa nan syèl la ak sou tè a.19Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a. 20Moutre yo pou yo obsève totu sa mwen te ban nou lòd fè. Chonje sa byen: mwen la avèk nou toulejou, jouk sa kaba."


Enstriksyon sa a se Apot yo yo te bay li. Se poutèt sa, se Apot yo ki gen travay pou batize a. Men nou konnen ke Apòt yo pa kapab fè travay Senyè a pou kont yo. Pou sa, yo fòme lòt disip yo avèk yo ke yo ka bay onksyon pou yo fè travay sa a tou. Dayè se sat te pase pandan tout tan Legliz la. Sa te di, apa de Apot yo, disip ki resevwa otorizasyon ak onksyon Apot yo ka fè batèm.


Konnen ke batèm dlo a se pa ni yon aksyon òdinè ni yon aksyon lachè. Batèm nan se yon aksyon espirityèl nan yon gwo enpòtans nan je Bondye. Pou rezon sa a, pa gen pitit Bondye ki dwe janm pran risk pou yo kanpe epi pou yo batize moun san yo pa gen pèmisyon nan men Ansyen yo nan Legliz la. Pa imite sa ou wè ajan satan yo ap fè yo. Pou yo ka toujou anime pa yon lespri fyète, rebelyon e menm rivalite, yo pèmèt tèt yo san yo pa gem pèmisyon vrè ansyen yo, yo tonbe batize moun. Ou genyen menm kèk fanm lougawou ki tou pèmèt tèt yo batize moun. Pou ou menm ki se moun ki soti nan Bondye, sonje yon fwa pou tout ke okenn frè nan Kris la, san otorizasyon ansyen yo nan Legliz la pa ka batize moun, e okenn fanm, anba nenpòt ki pretèks la, pa ka batize moun. Anplis, si ou wè yon fanm k’ap batize moun, konnen ke li se yon ajan dyab lougawou. E si ou wè yon swadizan ansyen nan Legliz la ki bay pèmisyon ak yon fanm pou batize moun, konnen ke li se yon demon. Pa gen vrè pitit Bondye ki pral tante Bondye nan pwen sa a.


10- Nan ki non pou batize?


Nan Matye 28:18-20, Senyè a e Mèt Jezi Kris bay enstriksyon pou Batèm Dlo a avèk Apot Li yo nan tèm sa yo: "18Jezi pwoche bò kote yo, li di yo konsa: Mwen resevwa tout pouvwa nan syèl la ak sou tè a. 19Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a. 20Moutre yo pou yo obsève tou sa mwen te ban nou lòd fè. Chonje sa byen: mwen la avèk nou toulejou, jouk sa kaba."


Malgre ke mesaj Senyè a jan ou sot li’l la pi wo a san difikilte, ajan satan yo te reyisi menm jan yo konnen ki jan pou yo fè’l, pou kreye konfizyon alantou sijè sa a, ap eseye ak malis pou pwouve ke sa ke ou te sot li a, ta dwe pito yon parabòl ki kache ki yon mistè ki ta dwe sèlman revele pita pa Apot Pyè. Lè sa a, yo diskite ke enstriksyon Senyè a nan Matye 28:19 ta reyèlman gen yon siyifikasyon diferan ki soti nan mesaj ki te bay la. Konfizyon abilman sa a kreye epi nouri pa ajan Lanfè sa yo te fini pa kreye sa ki apwopriye sèjousi yo rele Fòmil Batèm Dlo a.


Etandone enpòtans sijè sa a epi sitou mezi domaj yo ke doktrin demon sa a lakòz nan mitan pèp Bondye a, mwen te panse li pi bon pou fè sijè sa a yon ansèyman apa, epi pou trete li nèt nan yon ansèyman ki rele "Fòmil Batèm Dlo a", ke w’ap jwenn sou sit la www.mcreveil.org. Mwen rekòmande li pou ou.


11- Ou ka fè yo rebatize’w?


Kòm nou te deja etidye, batèm dlo a sèlman valab devan Bondye si li te fèt daprè nòm yo. Si pou yon rezon o swa pou yon lòt batèm nan pat ranpli kritè Bondye yo, li pa valab, epi li dwe refèt ankò. Men kèk egzanp ke nou kapab rankontre:


11.1- Mesaj Levanjil la pat konprann ditou


Nou gen yon egzanp nan Travay 19:1-5 "1Antan Apolòs te lavil Korent, Pòl menm t'ap pase nan tout mòn peyi Lazi yo jouk li rive lavil Efèz. Li jwenn kèk disip nan lavil la. 2Li mande yo: Èske nou te resevwa Sentespri lè nou te kwè a? Yo reponn li: Yo pa t' janm di nou te gen yon Sentespri. 3Lè sa a, Pòl mande yo: Ki batèm nou te resevwa? Yo reponn li: Batèm Jan an. 4Pòl di yo: Jan te batize moun ki te asepte tounen vin jwenn Bondye, li t'ap di pèp Izrayèl la pou yo te kwè nan moun ki t'ap vini apre l' la, ki vle di Jezi. 5Lè yo tande sa, yo mande pou resevwa batèm nan non Senyè Jezi."


Isit la, Apot Pòl, ki te vle verifye ke disip yo te resevwa batèm Sentespri a, reyalize ke disip sa yo pa t' menm okouran de egzistans Sentespri a; men kote etonman ke Pòl eksprime nan kesyone kondisyon yo pou antre nan Senyè a soti: Kouman ou ka se yon pitit Bondye epi pou inyore egzistans Sentespri a? Apot Pòl te lè sa a konprann ke disip sa yo te batize san yo pat konnen baz lafwa yo. Se konsa, li te eksplike yo byen vrè mesaj Jezi a, epi li te batize yo, epi li te priye pou yo ka resevwa batèm Sentespri a.


11.2- Chwa pou fè batize’w la pat volontè


Bondye pa enpoze anyen sou moun, se sa ke nou jwenn nan tout Bib la. Nenpòt moun ki kwè, lib pou chwazi pou fè batize’l. Moun ki pa kwè yo yo lib tou pou refize batèm nan. Se konsa, si yon moun batize pandan ke yo te fòse’l, batèm sa a pa valab epi yo dwe fè’l ankò. Li ka yon presyon ki soti nan paran yo, zanmi, sosyete, elatriye. Chwa pou batèm nan dwe volontè, fè libreman, e san okenn kontrent.


11.3- Batèm nan pat fèt pa yon vrè sèvitè Bondye


Jezi te avèti nou anpil fwa kont fo apòt yo, move travayè yo, chen mawon devoran yo, mechan chen mawon yo, ak lòt ajan satan yo. Epi yo anpil anpil sèjousi. Anpil nan moun sa yo ke n’ap rele apòt, pwofèt, doktè, pastè, ak evanjelis, se ajan dyab lougawou, ajan nan mond fènwa yo. Ou gen tou kèk demon ki pa’t jwenn tit pami tit Bondye te kreye yo, te kreye pwòp tit pa yo. Gen kèk nan demon sa yo ki rele tèt yo "jeneral bondye". Si batèm nan te fèt pa youn nan koulèv sa yo, li absoliman nesesè pou reprann’l. Menm jan an tou, lè batèm nan te fèt pa nenpòt lòt nonm ki pa ranpli kritè Bondye yo, batèm sa a nil epi dwe refèt ankò. E nan ka presi sa a, li nesesè pou sèvitè Bondye a k’ap refè ankò batèm sa a priye pou delivrans kretyen an. Donk move travayè sa yo tankou jan’l ekri nan liv Jan 10:10, gen yon misyon destriksyon; yo se ajan dyab la, ki profite bann okazyon batèm yo, pou inisye nouvo konvèti yo nan maji.


11.4- Batèm nan te fèt nan yon sèk


Se pa sèlman paske ou te resevwa batèm pa plonje ke ou dwe kwè ke batèm ou an valab. Validite batèm ou an tou depann nan ki milye ou te fè’l la. Gen anpil sèk satanik avèk yon fasad kretyen ki batize moun nan dlo. Men kòm yo nwaye nan okiltis, tout sa ke yo fè li totalman anba kontwòl satan. "Batèm" ki te fèt yo nan sèk satanik sa yo yo pa batèm nan je Bondye. Moun ki gen lagras pou chape anba milye sa yo, epi ki vini nan vrè batèm Bondye a, dwe konfese fo batèm sa a, konfese apatenans ke yo te gen avèk sèk sa yo, ak konfese tout lòt pratik yo ke yo te enplike ladan yo. Pasaj sèk sa yo dwe wè tankou yon pwen apa pou trete nan repantnas la. Kòm egzanp kalite sèk sa a, nou ka site Temwen Jewova yo, lame selès, mormon, tout sèk pentkotist ki dirije pa lougawou Jezabèl sa yo ki rele fanm pastè, ak lòt sèk pentkotist ki dirije pa bann satanists ke yo malerezman konsidere kòm sèvitè Bondye.


11.5- Batèm nan te fèt pa yon fanm


Kòm ou deja konnen’l, nou ap viv nan fen tan yo. Satan ki wè tan l' fini, te entansifye lagè a. Pou espere gen viktwa a, li te miltipliye ajan’l yo nan tout mond lan nèt, epi li voye plizyè nan ajan’l pou atake Legliz la. Se konsa nan jou nou yo plizyè sirèn nan dlo ak lòt lougawou nan wayòm okil la te enstale tèt yo nan tèt legliz yo jodi a, e fè yo rele yo, evanjelis, pastè, doktè, pwofèt, e menm apot. Si’w te batize pa youn nan vipè sa yo, konnen ke ou te inisye nan maji, epi ou bezwen yon serye delivrans. Swadizan batèm ou te pran an se donk yon alyans ou te siyen ak mond satan an. Sa a se pa yon batèm di tou.


Kòm nou te li nan ansèyman sou "Disèneman" an, ke nou ka konsilte sou sit entènèt la www.mcreveil.org, tout fanm sa yo ki fè yo rele yo ansyen nan legliz, sa vle di ki pote tit evanjelis, pastè, doktè, pwofèt, e menm apot, oswa moun ki tou senpleman k’ap egzèse yon ministè ki gen otorite sou gason nan Legliz la, se lougawou. Yo se demon yo voye nan mond lan pou konbat Bondye, twonpe ak devye plis moun ke posib. Si ou te toujou nan inyorans e t’ap swiv lougawou sa yo, paske ou te panse ke yo te sèvant Bondye, repanti kounye a, ak kouri vit byen lwen lougawou sa yo. Yo pa moun k' ap sèvi Bondye, men yo se ajan Lanfè. Kouri byen lwen lougawou sa yo si ou te inyoran. Osi lontan ke ou konnen verite sa a, ou pa gen okenn eskiz. Bondye te fòmèlman entèdi fanm ansenye ak pran otorite sou gason. Mesaj sa a klè nan pawòl Bondye a. Okenn vrè pitit Bondye pa ka oze’l pou defye Bondye kòm vipè sa yo fè’l la. Yo fè sa paske yo nan misyon nan mitan moun Bondye yo. Yo se moun yo voye soti nan mond fènwa a. Si ou vle pou ale nan Lanfè, kontinye swiv yo. Ou byen avèti!


11.6- Batèm ki pat fèt pa plonje


Kòm nou te konprann lè nou te li ansèyman sa a, tout sa yo ki rele legliz kretyen yo ki pa batize moun pa plonje, yo se sèk satanik ki pa ta dwe okenn sikonstans konsidere sa yo kòm legliz. Se paske nou pa li Bib nou ke nou pran sèk sa yo pou Legliz. Yo pat janm te legliz. Donk nou jis sot reyalize sa nan dekouvri sa Bib la di sou batèm dlo a. Se konsa, nou dwe byen vit soti nan tout fatra sa yo, epi bay Jezi lavi nou tankou jan’n sot li’l la, epi mande vrè batèm pa plonje a nan non Jezi Kris. Kòm egzanp nan kalite sèk satanik sa yo, ou gen katolik, metodis, pwotestan, presbiteryen, ak tout lòt swadizan legliz sa yo k’ap pratike sa ke yo rele batèm vide ti dlo sou tèt la. Kèk ti gout dlo ke ou te resevwa sou tèt ou nan sèk abominab sa yo pa konstitye nan anyen menm batèm; li se an reyalite degre maji ak pawòl malefik ke satanis sa yo fè sou ou, pou kenbe’w kaptif pou ka pase letènite ou nan Lanfè. Soti nan fatra santi sa yo san ezitasyon, epi repanti pou sove kite Lanfè a.


12- Èske nou ka refize yon moun batèm dlo a?


Kan’w premye gade kesyon sa a li sanble kontradiktwa pa rapò a tout sa ke nou sot etidye yo. Nou pa ka yon kote di ke batèm dlo a se yon egzijans pou antre nan syèl la, e yon lòt kote, reflechi sou posiblite pou refize batèm sa a ak yon moun. Donk si li etabli kòm Bib la ansenye nou an, ke pou antre nan Syèl la tout moun dwe kwè epi yo dwe resevwa batèm, se ke, refize batèm dlo ak yon moun ta ekivalan refize aksè nan Sali a pou moun sa a. Èske nou ka pran risk sa yo? Èske nou gen dwa sa a? Èske nou gen otorite pou pran desizyon sa yo devan Senyè a? Sa yo se tout kesyon nou gen dwa poze tèt nou, pou pi byen konprann sijè sa a, e pou ede tout moun pi byen konprann li.


Deja, chè frè ak chè zanmi, li enpòtan pou fè li klè ke nou pa dwe pale an tèm pou pran risk, oswa gen nenpòt dwa pou fèmen Syèl la devan moun ki vle antre nan li, oswa menm gen kèk otorite ki ta pèmèt nou maltrete oswa pou entimide moun ki vle bay Jezi lavi yo. Nou se sèvitè Bondye, disip Jezi Kris, anime pa menm lespri avèk Jezi Kris, Mèt nou an, Sovè mond lan. Se poutèt sa li pa nan kesyon ke pou nou soti nan Sali moun ke Jezi Timouton Bondye a te vin mouri pou yo a. Poukisa kounye a nou poze tèt nou kesyon sou posiblite pou refize batèm dlo a ak yon moun?


Lè nou medite sou pawòl Bondye a, nou konprann ke se pa tout moun ki di yo vle Sali a nan Jezi Kris, ki reyèlman vle li. Pandan ke gen kèk moun ki dezire avèk tout kè yo pou yo bay lavi yo a Jezi pou ka sove, lòt moun jis bay enpresyon ke yo vle Sali a. Sa a se sa ki jistifye gran reyaksyon Jan Batis la ak Jezi, pa rapò a kèk moun ki sanble poutan yo vle vin disip Jezi Kris. Ann medite pasaj sa a yo:


Matye 3:7-9 "7Lè Jan wè te gen anpil farizyen ak sadiseyen ki t'ap vin jwenn li pou resevwa batèm nan men l', li di yo: Bann vèmin! Ki moun ki fè nou konnen nou kapab chape anba kòlè Bondye k'ap vini an? 8Fè bagay ki pou fè wè lavi nou chanje tout bon. 9Pa konprann nou ka di nan kè nou: Se pitit pitit Abraram nou ye. Paske, mwen p'ap kache di nou sa: Bondye kapab pran wòch sa yo, li fè yo tounen pitit pou Abraram."


Reyaksyon frèt Jan Batis sa a nan je moun k’ap fofile yo vè batèm li an, kite nou yon ti jan anbarase. Ki jan Jan Batis ki gen pou misyon pou mennen moun yo vè repantans, te kapab an menm tan repouse kèk moun ki te vin jwenn li?


Jan 8:30-31 "30Anpil moun ki te tande Jezi pale konsa te kwè nan li. 31Jezi di jwif ki te kwè nan li yo: Si nou kenbe pawòl mwen yo nan kè nou, nou se disip mwen vre."


Nou wè Senyè Jezi tou, ki pat montre tèt li trè antouzyas osijè moun ki sanble yo te kwè nan li yo. Olye de rele byen fò "Alelouya" jan nou ta fè’l, li resevwa avèk etonan fwadè sa ki sanble se yon trè bon nouvèl. Ak lè nou li rès pasaj sa a nou konprann ti antouzyas Jezi a fas a sa ke nou, nan mank disèneman nou, ta selebre.


Jan 8:32-59 "32N'a konnen verite a, lè sa a verite a va ban nou libète nou. 33Yo di li: Nou se pitit pitit Abraram. Nou pa janm esklav pèsonn. Ki jan ou ka fè di nou: N'a gen libète nou? 34Jezi reponn yo: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Tout moun ki fè peche, se esklav peche yo ye. 35Yon esklav pa fè pati moun kay la pou tout tan. Men, yon pitit fè pati moun kay la pou tout tan. 36Si Pitit Bondye a ban nou libète, n'a lib tout bon. 


37Wi, mwen konnen se pitit pitit Abraram nou ye vre. Men, n'ap chache touye m' paske nou pa asepte sa m'ap moutre nou. 38M'ap di nou sa Papa m' moutre mwen. Men nou menm, n'ap fè sa papa pa nou di nou fè. 39Yo reponn li: Men, papa nou se Abraram. Jezi di yo: Si nou te pitit Abraram tout bon, nou ta fè sa li menm li te fè. 40Gade koulye a, m'ap di nou verite a jan Bondye te moutre m' li, atousa n'ap chache touye mwen. Abraram pa janm fè bagay konsa. 41Men nou menm, n'ap fè sa papa nou ap fè. Yo reponn li: Nou pa pitit deyò non. Nou gen yon sèl papa, se Bondye.


42Jezi di yo: Si Bondye te papa nou vre, nou ta renmen mwen. Paske, mwen soti bò kot Bondye. Se li menm ki voye m' isit la. Mwen pa vini pou kont mwen. Se li menm menm ki voye mwen. 43Poukisa nou pa konprann sa m'ap di nou la a? Paske nou pa kapab tande pawòl mwen yo. 44Se Satan ki papa nou. Se sak fè nou vle fè sa papa nou vle. Depi nan kòmansman se sa ase l'ap fè: touye moun. Li pa janm pran pozisyon pou verite a paske pa gen verite menm nan li. Depi l' louvri bouch li, se manti l'ap bay paske sè mantò li ye. Se papa nan bay manti li ye.


45Men mwen menm, mwen pale verite a. Se poutèt sa nou pa vle kwè mwen. 46Kilès nan nou ki ka bay prèv mwen fè peche? Si sa m' di a se vre, poukisa nou pa kwè mwen? 47Tout moun ki moun Bondye, yo koute pawòl Bondye. Men nou menm, nou pa moun Bondye. Se sak fè nou pa vle koute. 48Jwif yo reponn li: Nou te gen rezon lè n' t'ap di se moun Samari ou ye. Ou gen yon move lespri sou ou. 49Jezi di yo: Mwen pa gen okenn move lespri sou mwen. M'ap fè respè Papa mwen. Men nou menm, se derespekte n'ap derespekte mwen. … 52Jwif yo di li: Koulye a, nou sèten ou gen yon move lespri sou ou. … 59Lè sa a, yo ranmase wòch pou kalonnen li. Men, Jezi kache kò l' yon kote epi li soti nan tanp lan."


Sa ke nou sot li a, li reflete reyalite de sa ke n’ap viv chak jou. Men bann moun ki te pretann yo te kwè nan Jezi, e ki te prezante yo konsa. Kèk minit pita, yo ap di ke Jezi gen yon demon. Sa vle di ke yo te chwazi kwè nan yon moun ki gen yon demon. E ankò nan kèk minit pita, yo vle kalonnen l' ak kout wòch. Sa vle di yo te chwazi pou kwè nan yon moun ki pito merite lapidasyon. Sa pa etranj? E tankou jan nou ka konstate’l, Jezi pa t' menm ba yo opòtinite pou yo rive nan batèm nan. Poukisa? Paske batèm nan pa t’ap sèvi yo anyen. 


Konklizyon: Sou baz disèneman oswa revelasyon yo ke Senyè a te akòde nou, nou ka refize batèm nan ak kèk moun ki pretann yo vle bay Jezi lavi yo.


Men kèk ka ki ka jistifye desizyon nou an pou refize batèm nan pou yon moun:


1- Si moun nan pa vle konprann mesaj Sali a, epi li vle swiv Bondye daprè pwòp filozofi pa li, batèm nan dwe refize. Ou gen ka moun ki di ou ke yo vle batèm, men yo pa pare pou kite move lavi yo a.


2- Si moun nan pa sensè nan apwòch li yo. Gen moun ki vini nan batèm nan pito pou bann motif enterè divès e se pa dezi Sali a ki pouse yo. Ou gen ka moun ki atravè batèm nan, chèche pito solisyon pou pwoblèm chanèl yo.


3- Si se yon ajan dyab k’ap chèche pou enfiltre nan mitan frè yo, li dwe bloke. Pi lwen pase difèt ke antre ajan satan yo nan asanble a, se yon danje, lefèt menm pou priye pou yo, konstitye yon lòt danje pou sèvitè Bondye a li menm.


Donk nou ka konkli ke yon batèm ka, e ta dwe refize, si sèvitè Bondye a konstate ke se pa yon vrè repantans.


13- Ou ka refize pou fè yo batize’w nan dlo epi pou sove?


Repons lan li klèman NON. Moun ki gen opòtinite pou resevwa batèm, epi ki chwazi pa fè sa, e twonpe tèt yo ak fo rezònman, pa’p wè Bondye. Mwen envite nou pou nou medite sou pasaj sa a nan Lik 7:29-30 "29Tout pèp la ansanm ak pèseptè kontribisyon yo t'ap tande li. Moun sa yo te rekonèt se Bondye ki gen rezon, se pou sa yo te fè Jan Batis batize yo. 30Men, farizyen yo ak direktè lalwa yo te refize sa Bondye te vle fè pou yo; se sak fè yo pa t' kite Jan Batis batize yo." Tout moun sa yo ki rejte batèm dlo a, rejte sali a. Yo tou senpleman anile plan Bondye a pou yo. Nan moun konsa yo, se moun sa yo ki di ke yo te deja batize epi yo menm te konfime, ak sa yo ki di yo pral pran plis tan ankò pou yo panse. Nou ta renmen raple tout moun ki fè reklamasyon yo te batize ak konfime ke teyori konfimasyon an soti nan demon k’ap jere gwo sèk satan an. Nou ta renmen tou raple moun sa yo ki pran tan pou reflechi yo, yo tou senpleman ap panse pou wè si yo pral aksepte Jezi. Ke yo pa kwè pou yon moman ke yo te deja bay lavi yo a Jezi Kris.


Nenpòt ki moun ki gen opòtinite pou fè batize’l nan dlo, men chwazi refize batèm nan, ap pase letènite li nan Lanfè. Ou lib pou aksepte pawòl sa a oswa rejte li. Lè ou pral jwenn ou nan dife Lanfè a, ou pral konprann li. Pou ke ou chape Lanfè apre ou fin refize pou fè yo batize nan dlo, Fòk Bib la ta fo; fòk Bondye ta renye tèt li. Pou nou tout ki refize batèm nan dlo e ki nan sediksyon nou pretann nou sove, kontinye ap fè tèt di. Lè nou pral nan dife Lanfè a pou boule ak soufri anpil pou letènite, la li pral pi fasil pou nou pou aksepte ke pawòl Bondye a se vre.


14- Ou ka antre nan Syèl la san batèm?


Pou nou ki te chwazi Paradi, mwen sinyale nou anvan nou rive ladann, ke nou pral rankontre nan Paradi a moun ki pat batize nan dlo. Nou pa bezwen sezi nan sa, paske Bondye jis. Gen moun ki pou yon rezon ou pou yon lòt, pa gen opòtinite pou yo fè batize yo. Se pou nou pran egzanp frè sa a ansyen bandi a, ki te aksepte Jezi sou kwa a. Senyè a pa t' voye l' nan Lanfè paske li pa’t batize. Li pa t' refize pou te fè batize’l, li te tou senpleman pa’t gen opòtinite a. Lik 23:39-43 "39Yonn nan krimenèl yo te kloure sou kwa yo t'ap joure li. Li t'ap di li: Se pa ou ki Kris la? Sove tèt ou non, epi sove nou ansanm avè ou tou. 40Men lòt la reprann li, li di li: Gen lè ou pa pè Bondye, ou menm ki anba menm kondanasyon avèk li a? 41Pou nou menm se jistis, paske nou resevwa sa nou merite pou krim nou fè. Men li menm, li pa fè anyen. 42Epi li di Jezi: Chonje m' wi lè wa vin pran gouvènman an nan men ou! 43Jezi reponn li: Sa m'ap di ou la, se vre wi: Jòdi a ou pral avè m' nan paradi."


Konsidere ka moun ki resevwa Senyè a sou yon kabann lopital, e ki mouri kèk tan apre. Bondye pa pral rejte yo. Yo pa t' refize batèm yo, yo jis pa t' jwenn yon chans pou pran li. Konsidere tou ka moun ki resevwa Jezi epi aksepte pou fè batize yo. Si anvan nou jwenn yon kouran dlo oswa yon kote ak ase dlo pou batize yo, yo mouri, paske sa ka rive, Bondye pa pral rejte yo. Yo pa t' refize batèm nan, yo te aksepte batèm nan, men pa t gen opòtinite pou yo pran li.


15- Èske yon moun ki batize nan dlo ka ale nan Lanfè?


Menm jan nou ka li nan 1Korint 10:1-12 ki site pi ba a, se pa tout moun ki te batize nan Moyiz nan nyaj la ak nan lanmè a ki te sove. Paske yo te dezobeyi Bondye, anpil nan yo te frape pa Bondye, epi yo te peri nan dezè a, menm si yo tout te resevwa batèm nan Moyiz. Nou konprann lè sa a ke se pa batèm dlo a nan li menm, ki sove. Batèm dlo a se pito angajman nou fè nan bi pou nou ka sove. Si ou mete’w pou sove, ou dwe respekte ak onore angajman sa a jouk nan fen. Men si nan yon moman ki rive ou pa vle angajman sa a ankò, ou lib pou kase’l. E si ou kase’l, pa atann pou antre nan Syèl la. Se bèl e byen Lanfè ki ap tann ou.


Menm jan an ke de moun marye yo rele marye osi lontan ke yo kenbe relasyon maryaj la, epi toudenkou pran non divòse si relasyon sa kraze, se konsa yon disip, si li renonse lafwa li nan Jezi Kris, sispann yon disip. Ke tout moun k’ap konsole yo pa lefèt ke yo batize nan dlo pa plonje a, konprann ke yo dwe mete pawòl Bondye a an pratik. Mwen ta dwe neglijan pou pa fè nou sonje ke gen kounye a nan Lanfè, moun ki, sou latè, yo te batize nan dlo. Kèk enkredil ki pral mande m' si mwen te nan Lanfè pou wè yo; si ou se youn nan moun ki wè anvan yo aksepte, kontinye kalomnye Levanjil Jezi Kris la epi kloure Pitit Bondye a pou ou menm. Lè ou pral rive nan Lanfè, w’ap rankontre kanmarad ou yo ki tankou’w, yo te batize nan dlo.


16- Sa batèm dlo a pa ye


Si li te nesesè pou eksplike ki sa batèm dlo a ye, li pral nesesè menm jan an tou pou presize ki sa li pa sitou ye. Batèm dlo a se pa sali a, sa vle di batèm dlo a nan li menm pa sove. Li se pito angajman pou ka sove, oswa angajman nan yon bon konsyans anvè Bondye kòm nou kapab li nan pasaj 1Pyè 3:21-22 a: "21Pou nou menm, dlo sa a kanpe pou dlo batèm lan k'ap delivre nou koulye a. Batèm lan, se pa yon bagay k'ap wete kras sou kò nou. Men, se yon angajman nou pran devan Bondye ak yon konsyans san repwòch. Bondye sove nou gremesi Jezi Kris ki te leve soti vivan nan lanmò, 22ki moute nan syèl la, ki chita sou bò dwat Bondye kote l'ap dominen sou tout zanj yo, sou tout chèf yo ak sou tout otorite yo."


Batèm dlo a se yon angajman, li ka tankou nenpòt lòt angajman, kase nan nenpòt ki lè. Ann medite 1Korint 10:1-12 " 1Frè m' yo, mwen vle fè nou sonje sa ki te rive zansèt nou yo lè yo t'ap swiv Moyiz. Yo tout te anba pwoteksyon nyaj la, yo tout te pase nan mitan Lanmè Wouj la. 2Antan yo te nan nyaj la ak nan lanmè a ansanm ak Moyiz, yo tout te resevwa yon batèm. 3Yo tout te manje menm manje Lespri Bondye te ba yo a. 4Yo tout te bwè menm bwason Lespri Bondye te ba yo a. Se konsa yo t'ap bwè dlo ki t'ap soti nan gwo wòch Lespri Bondye te ba yo epi ki t'ap mache ansanm ak yo a: Wòch sa a, se te Kris la menm. 5Atousa, anpil ladan yo pa t' fè Bondye plezi. Se poutèt sa yo tonbe, yo mouri nan dezè a. 6Tout bagay sa yo rive pou sa sèvi nou leson pou nou pa kite move lanvi kaye nan kè nou tankou yo te genyen l' lan. 7Piga nou sèvi zidòl tankou kèk ladan yo te fè l', jan sa ekri nan Liv la: Pèp la chita, yo manje, yo bwè. Lèfini, yo leve pran plezi yo. 8Pa lage kò nou nan dezòd lachè tankou kèk ladan yo te fè li. Lè sa a, venn twamil (23.000) tonbe, yo mouri yon sèl jou. 9Piga nou seye fè plan ak Bondye tankou kèk ladan yo te fè li. Sa lakòz sèpan te mòde yo, yo tout yo mouri. 10Pa bougonnen tankou kèk ladan yo te bougonnen. Lè sa a, zanj lanmò a te touye yo tout. 11Tout bagay sa yo rive pou sa sèvi lòt yo egzanp. Yo ekri yo nan Liv la pou sa sèvi nou avètisman. Paske, pou nou menm k'ap viv koulye a, pa rete lontan ankò anvan pou lafen an rive. 12Se sak fè, moun ki kwè li byen kanpe a, pito li veye kò l' pou l' pa tonbe."


17- Batèm Dlo a se yon opsyon?


Pou sousi pou rann ansèyman sa a konplè ke posib tou, jan’l te anonse nan entwodiksyon an, nou jwenn li pi bon pou pa mete fen nan li, san revele kèk lòt pwen ke ajan satan yo esplwate pou sipòte fo ansèyman yo a. Demon pastè sa yo ki konteste enpòtans batèm dlo a, yo gen kòm dabitid tòde sans yon vèsè ki soti nan Bib la, pou jistifye foli yo a. Ou deja konnen trè byen ke ajan Lanfè yo briye nan travay tòde sans vèsè biblik yo, nan bi pou jwenn ki kalite entèpretasyon ki pral ka jistifye egareman yo a. Depi pa gen okenn vèsè nan Bib la ki jistifye klèman foli yo a, demon sa yo toujou oblije defòme siyifikasyon pawòl Bondye a, pou reyalize objektif yo. E vèsè ke yo rete kole sou li a pou di ke batèm dlo a ta yon opsyon, se deklarasyon Pòl la nan 1Korint 1:17.


1Korint 1:17 di: "Epitou, Kris la pa t' voye m' batize moun. ..." mechan sa yo tòde siyifikasyon an nan pawòl Pòl sa a, akize l' ke li banalize batèm dlo a. Pou koulèv sa yo, Pòl ta di ke batèm dlo a li pa tèlman enpòtan, e ta petèt menm se yon opsyon. Mwen beni Senyè a ke li bati Pawòl Li a tankou yon fason mèveye ke moun ki vle entèprete li nan pwòp fason yo toujou konfonn. Se poutèt sa, okenn nan moun sa yo k’ap tòde siyifikasyon Pawòl Bondye a pa pral gen okenn eskiz devan Bondye. Non sèlman menm vèsè ke ajan dyab lougawou sa yo eseye esplwate a li ase pou konfonn yo, men anplis, gen anpil lòt pasaj ki fèmen bouch ipokrit sa yo, jan nou pral demontre nou anba a.


Ann kòmanse demonstrasyon nou an avèk menm deklarasyon Pòl sa a ke ajan dyab lougawou sa yo kwè ke yo ka esplwate a. Nan 1Korint 1:17 Pòl di: "Epitou, Kris la pa t' voye m' batize moun. Li te voye m' anonse Bon Nouvèl la, epi se pou m' anonse l' san m' pa bezwen sèvi ak bèl diskou bon konprann lèzòm, pou m' pa fè lanmò Kris la sou kwa a pase pou anyen."


Kesyon: Poukisa Pòl di ke Kris la pa t' voye l' batize moun? Repons: paske Kris la pa t' voye l' batize moun. Kris la te voye Pòl pou anonse Levanjil la, pa pou batize moun. Menm si nan anonse Levanjil La, li dwe batize moun, li klè ke ministè li se pa batèm dlo a. Li rekonèt li, e nou tout rekonèt li. Bondye pat janm voye Pòl batize moun. Se Jan Batis ki te voye pou batize moun. Pòl pa di anyen nouvo nan fè deklarasyon li an. Li senpleman afime sa ki etabli a.


Kesyon: Èske Pòl se sèl moun ki rekonèt ke ministè batèm nan dlo a se ministè Jan Batis? Repons: Non, Pòl se pa sèl moun. Bondye Papa a te rekonèt li; Jezi Kris Pitit Papa a te rekonèt li; Apot yo te rekonèt li; e menm chèf prèt yo ak chèf fanmi yo nan pèp la te rekonèt li, jan nou ka dekouvri nan vèsè sa yo:


Jan 1:33 "Lè sa a, mwen pa t' ankò konnen ki moun li te ye. Men, Bondye ki te voye m' batize nan dlo a, te di m': Wa wè Lespri Bondye a desann. La rete sou tèt yon nonm: Se li menm ki gen pou batize moun nan Sentespri."


Travay 1:4-5 "4Yon jou yo t'ap manje ansanm, Jezi ba yo lòd sa a: Pa kite lavil Jerizalèm. Rete tann sa Papa a te pwomèt la, kado mwen t'ap pale nou an. 5Jan te batize nou nan dlo, men nan kèk jou ankò, nou pral resevwa batèm nan Sentespri a."


Travay 1:21-22 "21Se poutèt sa, nou bezwen yon lòt moun ansanm ak nou pou sèvi temwen Senyè Jezi te leve soti vivan nan lanmò. Moun sa a, fòk se yonn nan moun ki te toujou la avèk nou tout tan Senyè Jezi t'ap mache avèk nou nan tout peyi a, 22depi lè Jan te batize l' la jouk jou li te kite nou an pou l' moute nan syèl la."


Matye 21:23-27 "23Jezi antre nan tanp lan, li t'ap moutre moun yo anpil bagay. Chèf prèt yo avèk chèf fanmi ki t'ap dirije pèp jwif la vin di li: Ki dwa ou genyen pou w'ap fè tout bagay sa yo? Kilès ki ba ou otorite sa a? 24Jezi reponn yo: M'ap poze nou yon kesyon mwen menm tou. Si nou reponn mwen, m'a di nou ki dwa mwen genyen pou m' fè bagay sa yo. 25Ki moun ki te voye Jan batize moun? Bondye osinon moun? Men, yonn t'ap di lòt konsa: Si nou reponn: Se Bondye ki te voye l', la mande nou poukisa nou pa t' kwè l'. 26Si nou reponn: Se moun ki te voye l', afè nou p'ap bon ak foul moun yo, paske yo tout te pran Jan Batis pou yon bon pwofèt. 27Apre sa, yo reponn Jezi: Nou pa konnen. Jezi di yo: Enben, mwen menm tou, mwen p'ap di nou ki dwa mwen genyen pou m' fè bagay sa yo."


Kòm nou sot li’l, soti nan Bondye Papa a, a ajan satan yo, pase pa Jezi ak Apot li yo, tout te rekonèt ke ministè batèm nan te konfye bay Jan Batis. Si Pòl te deklare ke Kris te voye l' batize moun, li ta bay manti. Kidonk, Kris pa t' voye Pòl batize moun.


Ann kontinye demonstrasyon nou an avèk de lòt pasaj nan Bib la, Travay 19:1-5, ak Mak 16:15-16. Demon sa yo ki akize Pòl ke li banalize batèm dlo a e nan fè li yon opsyon, ka sèlman dwe konfonn pa reyaksyon menm Pòl sa a nan Travay 19:1-5, ki site pi ba a


" 1Antan Apolòs te lavil Korent, Pòl menm t'ap pase nan tout mòn peyi Lazi yo jouk li rive lavil Efèz. Li jwenn kèk disip nan lavil la. 2Li mande yo: Èske nou te resevwa Sentespri lè nou te kwè? Yo reponn li: Yo pa t' janm di nou te gen yon Sentespri. 3Lè sa a, Pòl mande yo: Ki batèm nou te resevwa? Yo reponn li: Batèm Jan an. 4Pòl di yo: Jan te batize moun ki te asepte tounen vin jwenn Bondye, li t'ap di pèp Izrayèl la pou yo te kwè nan moun ki t'ap vini apre l' la, ki vle di Jezi. 5Lè yo tande sa, yo mande pou resevwa batèm nan non Senyè Jezi."


Kòm nou ka wè, premye reyaksyon Pòl la lè li rankontre disip yo, se mande yo si yo te batize nan Sentespri a. Pòl pa mande yo si yo batize nan dlo. Poukisa? Paske li konnen ke yo deja batize nan dlo. Pòl konnen ke pou pote non disip la, fòk ou te deja te batize nan dlo. Okenn moun pa ka konsidere kòm yon disip Jezi kris san li pa batize nan dlo. Batèm dlo a donk se pa yon opsyon; se sa Pòl demontre isit la. Se konsa, li fèmen bouch tout ajan satan sa yo k’ap akize li yo.


Mak 16:15-16 di: "15Epi li di yo: -Ale toupatou sou latè, anonse Bon Nouvèl la bay tout moun. 16Moun ki kwè epi ki resevwa batèm va delivre. …"


Si batèm dlo a te yon opsyon, Sovè a Jezi pa tap fè li yon kondisyon pou ka sove. Sepandan kòm nou sot li’l la, batèm dlo a se vrèman yon kondisyon pou sove. Batèm dlo a donk pa yon opsyon; se sa Jezi Kris Sovè limanite a demontre isit la. Li konsa fèmen bouch tout demon sa yo k’ap devye moun nan batèm dlo a nan fè konnen ke batèm pa tèlman enpòtan. Pou nou tout ki te pran nan pyèj nan tout pastè ajan dyab sa yo k’ap ansenye ke ou ka pa fè batèm dlo a e ou antre nan Syèl la, yo te ansenye nou verite kounye a. Nou p ap gen eskiz menm ankò. Soti rapidman nan tout poubèl sa yo ke nou malman rele legliz, ki meprize batèm dlo a.


18- Enpòtans Batèm Dlo a


Pou montre kijan batèm dlo a li enpòtan nan je L', Bondye te chwazi pou pase menm moun yo nan Ansyen Kontra a atravè batèm dlo a, menm jan nou li nan 1Korint 10:1-2 " 1Frè m' yo, mwen vle fè nou sonje sa ki te rive zansèt nou yo lè yo t'ap swiv Moyiz. Yo tout te anba pwoteksyon nyaj la, yo tout te pase nan mitan Lanmè Wouj la. 2Antan yo te nan nyaj la ak nan lanmè a ansanm ak Moyiz, yo tout te resevwa yon batèm."


Batèm dlo a pa t' kòmanse ak Jan, men pito ak Moyiz, jan nou sot li’l la. Diferans pou note se ke batèm nan Ansyen Kontra a nan Moyiz te kolektif, alò ke batèm nan Nouvo Kontra a pa Jan Batis la se endividyèl. Nan lòt mo, nan Ansyen Kontra a, pèp la te pase nan yon batèm kolektif, e nan Nouvo Kontra a, se pa yon batèm endividyèl ke chak pitit Bondye dwe pase. Depi Jan Batis, moun ki vle sove yo dwe endividyèlman batize nan dlo.


Donk batèm dlo a nan gwo enpòtans nan je Bondye, epi pèsonn pa dwe pran sa alalejè. Moun ki panse ke yo ka meprize oswa neglije oswa banalize batèm dlo a epi antre nan Syèl la, yo fè erè. Yo pa ka jwe ak yon bagay ki gen pri nan je Bondye, e chape pinisyon Lanfè a. Konnen ke tout swadizan pastè k’ap di ke Batèm Dlo a li pa enpòtan, yo se demon. Misyon yo se pou angaje’w pou Lanfè. Chak vrè sèvitè Bondye konnen ke si Batèm dlo a pa t' enpòtan, Jezi Kris Mèt nou an pa tap fè yo batize’l.


19- Ki sa pou fè apre Batèm Dlo a?


Matye 28:19-20 di: "19Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a. 20Moutre yo pou yo obsève tou sa mwen te ban nou lòd fè…"


Jezi te di fè disip, epi ansenye yo. Men, gen kèk ajan satan, ki sèlman pou kontredi Jezi, kòm mèt yo satan, yo di pito ke nou dwe premyèman ansenye moun yo, anvan pou fè yo disip. Kesyon mwen an se: "Ant Jezi oswa sèvitè satan yo kiyès ki konnen pi byen?" Si ou kwè ke se Jezi ki moun ki konnen pi byen sa ke Li di a, mete pawòl Li an pratik. Men, si ou kwè ke ajan satan yo konnen plis pase Jezi, kontinye swiv yo. Jou a vini kote ou pral konprann.


Travay 2:42 di: “Yo pase tout tan yo ap koute sa apòt yo t'ap moutre yo, yo t'ap viv ansanm tankou frè yonn ak lòt, yo reyini pou separe pen an bay tout moun, epi yo t'ap lapriyè." 


Vrè Apòt Jezi Kris yo se moun ki mete pawòl Jezi Kris la an pratik. Yo te fè prèske 3000 disip nan yon sèl jou, lè yo batize yo nan dlo, apre sa yo te mete yo pou ansenye yo pou yo gen krentif pou Bondye ak mete pawòl Li an pratik. Apòt satan yo k’ap dirije legliz yo jodi a, fè volonte mèt yo chak jou e dezobeyi Kris la. Yo kenbe nan legliz yo moun ki pa batize, sou pretèks ke y’ap ansenye yo. Epi ou pa wè gen okenn bon fwi ki soti nan sa yo rele ansèyman yo sou lavi moun k’ap koute yo a.


Sa ke Bondye ap tann nan men nou apre batèm nan, se pou rete nan ansèyman L’ yo ak aplike tèt nou pou obsève yo chak jou, paske batèm nan nan li menm se pa yon fen. Esansyèl se pa pou di: "Alelouya, mwen batize!" Tout moun ki vle antre nan Syèl la, dwe pèsevere jiska la fen.


Matye 10:22 di nou: "Tout moun pral rayi nou poutèt mwen. Men, moun ki va kenbe fèm jouk sa kaba, se yo ki va sove."


Se poutèt sa, pa tonbe nan pèlen pou kwè ke "sove se sove nèt" kòm kèk moun k'ap twonpe moun ki konte sou pasaj nan Mak 16:16 la pou fè ou kwè ke apre batèm nan, sali ou garanti. Mwen ta renmen fè ou sonje ke gen nan moman sa a nan Lanfè plizyè moun ki te batize nan dlo pandan lavi yo. Fè atansyon!


Ebre 10:35-36 di: " 35Pa pèdi lasirans nou te genyen an. Paske, gen yon gwo rekonpans ladan li. 36Men, nou bezwen pasyans pou nou ka fè sa Bondye vle, pou nou ka resevwa sa l' te pwomèt la." 


Pasaj sa a pi lwen konfime lefèt ke nou dwe pèsevere jiska la fen pou jwenn sali Bondye a.


1Timote 6:12 "Mennen batay pou lafwa a byen. Kenbe lavi ki p'ap janm fini an fèm. Paske, se Bondye menm ki te rele ou pou ou te konnen lavi sa a, lè ou te byen pale devan yon bann temwen, pou fè konnen jan ou gen lafwa." 


Nou wè nan pasaj sa a ki jan Bondye mande Pastè Timote pou kenbe lavi etènèl la, yon fason pou di ke si li pa kenbe li byen fèm, li va pèdi li. Si ankourajman sa a pou kenbe lavi etènèl la te bay avèk yon pastè, nou ka fasilman konprann ke li pi plis, pou yon "senp" kretyen.


Filip 2:12 "Se konsa, zanmi m' yo, nou tout nou te toujou obeyisan lè m' te la avèk nou. Koulye a m' pa la ankò, se lè sa a pou n' pi obeyisan: toujou fè jefò pou nou ka fin sove nèt, avèk krentif pou Bondye, avèk soumisyon devan li."


Nan pasaj sa a, Senyè a mande zanmi L' yo, sa vle di ak moun ki deja batize nan dlo yo, pou yo toujou fè jefò pou yo ka fin sove nèt, avèk krentif ak soumisyon. Si "sove se sove nèt" kòm ajan satan yo di, poukisa Senyè a toujou mande pitit Li yo pou yo toujou fè jefò pou yo ka fin sove nèt, avèk krentif ak soumisyon? Nou dwe donk kontinye travay di apre batèm nan pou jwenn sali a.


Ebre 3:12-13 di: "12Frè m' yo, atansyon pou okenn nan nou pa rive gen move santiman nan kè l' ki pou fè l' pèdi konfyans nan Bondye, pou lè sa a, li pa vire do bay Bondye vivan an. 13Okontrè, chak jou, se pou nou yonn ankouraje lòt toutotan n'ap viv nan epòk Liv la rele jòdi a. Piga nou yonn kite peche detounen nou, pou lè sa a nou pa rive nan kenbe tèt ak Bondye."


Ebre 10:24 "Se pou nou yonn veye sou lòt pou yonn ka ede lòt gen renmen nan kè nou, pou yonn ka ankouraje lòt nan fè sa ki byen." 


Nou konprann nan pasaj sa yo enpòtans pou yon vrè disip Kris apre batèm dlo a, pou rete nan mitan moun k’ap chache Bondye nan Lespri ak nan verite, paske ankourajman chak jou mennen nou nan renmen Bondye a pi plis ak anpeche nou pou redi tèt nou nan peche. Apre batèm nan, se poutèt sa, nou dwe rete nan kominyon fratènèl, e pèsevere avèk moun k’ap chache Bondye ak yon kè ki pi, kòm Senyè a rekòmande nou nan 2Timote.


2Timote 2:22 "Pa kite lanvi ki nan kè jenn moun yo pran pye sou ou. Rete lwen yo. Men, mete tèt ou ansanm ak moun ki gen kè yo nan kondisyon pou sèvi Bondye moun k'ap rele Bondye, k'ap chache fè sa ki dwat devan l' epi k'ap chache gen konfyans, renmen ak kè poze."


Plis tan ou pase avèk moun ki gen krentif pou Bondye onètman, plis li ankouraje ou gen krentif pou Senyè a tou, se sa ke nou ka konprann avèk pasaj nan Pwovèb 13:20 ki di: "Fè zanmi ak moun ki gen konesans, ou menm tou w'a vin gen konesans. Fè zanmi ak moun ki san konprann, ou nan pwoblèm." 


Men, lè ou antoure pa moun k’ap moke Bondye, ou menm ou fini pa moke Bondye nan fè kè’w di tikal pa tikal nan peche, donk move konpanyon gate bon levasyon, kòm nou li nan pasaj sa a:


1Korint 15:33 "Piga nou twonpe tèt nou: move zanmi gate bon levasyon." 


Pwovèb 22:24-25 "24Pa fè zanmi ak moun ki ankòlè fasil. Pa mache ak moun ki gen san wo. 25W'a pran move mès yo. W'a rale malè sou ou."


Donk li enpòtan apre batèm dlo a, pou rete nan yon vrè asanble pitit Bondye kote sèn doktrin Jezi Kris la ap preche, epi se pa nan legliz prostitiye sa yo ki anpil jodi a. Nou envite ou medite sou ansèyman sou "Legliz" la ki disponib sou sit entènèt www.mcreveil.org nan bi pou pa tonbe nan pèlen asanble apostazi sa yo.


19.1- Atansyon ak sediksyon


Yon lòt pèlen ou dwe evite, se izole tèt ou e kwè ke pou kont ou ou ka grandi ak Senyè a; se yon sediksyon. Ou bezwen asosye tèt ou ak lòt frè k’ap viv sèn doktrin nan, pou grandi espirityèlman. Sòm 133 di: "1Gade, ala bèl, ala dous pou frè yo rete ansanm! 2Se tankou lwil ki koute chè, ki vide sou tèt, desann sou bab, Arawon, ki desann sou kwen rad li. 3Se tankou lawouze Emon ki desann sou mòn Siyon yo, paske se la Senyè a voye benediksyon, lavi, pou tout tan an.


An konklizyon, sonje ke apre batèm dlo a ou dwe rete nan yon Legliz vivan, nan mitan lòt pitit Bondye kap chèche verite a. Apre batèm nan dlo a, ou dwe pèsevere nan ansèyman apot yo, nan kominyon fratènèl, nan kase pen an, ak nan lapriyè. Se sèlman nan fason sa a ou pral grandi nan lafwa nan Jezi Kris.


19.2- Eleman disèneman


Pa imite ajan satan yo ki pretann ke yo ka viv lavi kretyen yo a pou kont yo epi antre nan Syèl la. Gen anpil moun k'ap twonpe moun, ki di ke yo pa bezwen ni yon Apot, ni yon Pastè, ni okenn lòt Ansyen nan Legliz la, sou pretèks ke jezi yo a sèl pastè yo. Gen kèk nan demon sa yo pou yo jistifye foli yo a, di ke nan Bib la Jezi te di, "Nou tout se frè." Pitit dyab sa yo k’ap briye nan travay tòde sans pawòl Bondye a, soti nan kontèks pawòl Senyè a nan Matye 23. Ann egzamine pasaj sa a ansanm:


Matye 23:1-10 "1Apre sa, Jezi pale ak foul moun yo ansanm ak disip li yo, li di yo: 2Dirèktè lalwa yo ak farizyen yo la pou eksplike Lalwa Moyiz la. 3Se pou nou koute yo, se pou nou fè tou sa yo di nou fè. Men, pa fè tankou yo. Paske yo menm, yo pa fè sa yo di nou fè. 4Yo mare gwo chay lou yo mete sou zepòl lòt moun. Men, yo menm yo p'ap leve yon ti pwent dwèt pou ede moun yo pote chay la. 5Tout sa yo fè, se pou moun kapab wè yo. Gade gwosè meday ki make ak pawòl Liv la yo mare sou fwon yo ak nan bra yo! Gade longè ganiti ki nan woulèt rad long yo! 6Yo renmen pi bon plas nan resepsyon. Yo renmen chita kote pou tout moun wè yo nan sinagòg. 7Yo renmen pou moun di yo bonjou jouk atè lè yo sou plas piblik, pou moun rele yo: Mèt, Mèt. 8Men, nou menm, pa fè moun rele nou Mèt, paske se yon sèl mèt nou genyen. Apa sa, nou tout se frè. 9Pa rele pèsonn sou latè papa, paske nou gen yon sèl papa: sa ki nan syèl la. 10Pa kite yo rele nou chèf, paske nou gen yon sèl chèf, se Kris la."


Se konsa, byen-neme, pasaj la ke kèk demon itilize pou eseye pwouve nou ke pou yo ale nan syèl la, yo pa bezwen ni yon Apot, ni yon Pastè, ni okenn lòt Ansyen nan legliz la. Koulèv sa yo di ou ke se jezi yo a ki mande yo pou yo meprize otorite Sèvitè Bondye yo, epi anile itilite yo ak ministè yo. Selon ajan satan sa yo, Sèvitè Bondye yo yo initil. Pou yo, mond lan pa bezwen okenn minis Bondye.


Lè ou ale nan pasaj sa a soti nan Matye 23, ou konprann san difikilte nan ki kontèks ke Senyè a te pale. Mesaj Jezi a isit la pa difisil pou konprann. Men, ou wè sa ke pitit satan yo pare pou fè ak li. Chak fwa nou trouve nou devan demon yo ki nye ministè Sèvitè Bondye yo nan fason sa a, nou mande yo kèk ti kesyon ki konplètman fèmen bouch yo. Men kèk nan kesyon sa yo:


1ye Kesyon: Èske’w bezwen batèm dlo a pou sove? Repons yo se jeneralman wi.


2yèm Kesyon: Piske ou pa rekonèt otorite nenpòt Sèvitè Bondye, bò kote ki moun ou ta dwe ale pou batèm ou? Repons demon sa yo se ke yo batize tèt yo.


3yèm kesyon: Èske’w gen nan Bib la yon egzanp yon moun ki te batize tèt li? A kesyon sa a, lougawou yo kole, e pa gen okenn repons pou ban nou.


Mesaj enpòtan: Byen-neme, si ou rive rankontre kèk moun ensanse ki nan foli yo a, te batize tèt yo, di yo ke sa yo rele batèm yo a pa gen okenn enpòtans devan Bondye. Si yo vle antre nan Syèl la, yo dwe chache yon vrè sèvitè Bondye pou yo jwenn yon vrè batèm.


Apèl pou repantans: Nou tout moun ensanse ki te chwazi batize tèt nou, repanti si nou vle sove, epi byen vit chache yon vrè sèvitè Bondye pou jwenn yon vrè batèm nan dlo daprè ansèyman sa a ke nou sot li a.


4yèm Kesyon: Piske Apot yo, Pwofèt yo, Evanjelis yo, Pastè yo ak Doktè yo pa itil, ki sa ou di sou pasaj Efez 4 la? E le pli vit ke nou site pasaj sa a yo, koulèv sa yo gen bouch yo fèmen, men yo pa repanti. Si yo te repanti, rele yo demon ta dwe yon joure. Se pou nou li ansanm pasaj sa a ki soti nan Efez 4:10-16.


"10Moun ki te desann lan, se li menm tou ki te moute anwo nan syèl la, pou l' te kapab plen tout sa ki egziste ak prezans li. 11Se li menm ki fè lèzòm kado divès pouvwa. Li bay kèk ladan yo pouvwa pou sèvi apòt, li bay lòt ladan yo pouvwa pou sèvi pwofèt, li bay lòt ankò pouvwa pou anonse bon nouvèl la, li bay lòt ankò pouvwa pou sèvi tankou pastè ak doktè. 12Konsa, li byen òganize pèp Bondye a pou yo chak fè travay sèvis yo, pou kò Kris la ka grandi nan konfyans. 13Li fè sa konsa pou nou tout ansanm nou ka rive fè yon sèl kò nan konfyans nou genyen an ak nan konesans Pitit Bondye a. Konsa, nou tout ansanm nou ka vin granmoun ki byen devlope, daprè dènye mezi devlòpman Kris la ki bon nèt. 14Lè sa a, nou p'ap viv tankou timoun ankò, tankou moun k'ap chanje lide fasil, ki kite kouran nenpòt doktrin trennen yo ale, ki tankou jwèt nan men bann rize sa yo ki konn ki jan pou yo pran tèt moun nan bay manti. 15Okontrè, ann pale verite a avèk renmen nan kè nou, konsa n'a ka grandi nan tout sans nan Kris la ki chèf kò a. 16Gremesi Kris la, tout pati nan kò a byen òganize, yo tout byen mare yonn ak lòt nan jwenti yo. Konsa, lè chak pati fè sa yo gen pou yo fè a, tout kò a ap grandi, l'ap devlope nan renmen."


Menm jan nou aprann nan pasaj sa a, pou Legliz Jezi Kris la rive nan pèfeksyon, Sèvitè Bondye yo nesesè, e se Jezi Li menm ki vle’l konsa. Men ajan satan yo, ki toujou konnen plis pase Jezi, yo konvenki ke Jezi, lè Li rele Sèvitè Li yo pou ministè a, te tou senpleman fè yon erè.


5yèm Kesyon: Èske ou souvan rele papa ou sou latè papa? Yon fwa nou mande ipokrit yo kesyon sa yo, yo jennen, epi yo pa reponn. Yo di tèt yo: "Si nou di non, sa ta trè evidan, paske chak jou nou rele papa nou sou latè papa. E si nou di wi, yo pral site rès menm vèsè nou itilize pou sedwi nou an."


Sa ki anpeche ipokrit sa yo reponn kesyon sa a, se lefèt ke kontinyasyon pasaj Matye 23:8-9 ki soti nan ekspresyon "nou tout se frè" a, di: "Pa rele pèsonn sou latè a papa nou." Kounye a, si nou pa dwe respekte okenn sèvitè Bondye, e si nou pa dwe rekonèt tit okenn sèvitè Bondye sou pretèks ke Bondye ta di "nou tout se frè", se ke nou pa dwe rele ankò papa chanèl nou an papa, paske Bondye ki te di "nou tout se frè a", se menm nan ki te di "pa rele pèsonn sou latè papa nou". Apre sa, li te di li an menm tan, ak nan menm kontèks la. Sa a se sa ki konfonn ajan dyab sa yo.


Ajan satan yo toujou gen anpil lògèy anvè sèvitè Bondye yo. Yo diman ba yo respè, epi yo diman rele yo pa tit yo. An reyalite, se lespri ki nan yo a, k’ap goumen kont otorite Bondye a. Yo se vrè rebèl, ki pa pare pou yo soumèt ni a Bondye, ni a moun Bondye te etabli yo.


19.3- Bondye mande m' pou m' mete apa pou li


Isit la se yon lòt eleman nan disèneman ak li ou rekonèt lòt ajan satan yo. Le pli vit ke yo jwenn li trè flagran pou yo deklare tankou kèk nan kòlèg majisyen yo ke yo pa bezwen ni yon Apot, ni yon Pastè, ni okenn lòt ansyen nan Legliz la, yo pito di ke bondye yo a te mande yo pou yo mete yo apa pou li. Swa pou fòmasyon pèsonèl, oswa pou yon moman restorasyon, oswa pou yon moman gerizon, elatriye. Apre sa, yo di ou ke pandan tan sa a nan mete apa pou bondye yo a, se sila sa a a li menm ki pral okipe yo. Se sa ki jistifye, dapre yo, lefèt ke yo retire nan Asanble Pitit Bondye yo pou yo rete pou kont yo.


Ajan satan yo pa janm manke eskiz pou bay tèt yo manti ak bay lòt moun manti. Lè yo pa ka kanpe nan mitan pitit Bondye yo, yo kouri, yo di moun ki vle tande yo, se bondye yo a ki te ba yo lòd pou yo mete tèt yo apa, swa pou li pi byen revele ak yo, swa pou li ba yo direktiv ak enstriksyon konsènan sa li espere de yo a. E nan tèt yo nan sediksyon yo, yo di ke dapre enstriksyon yo pral resevwa nan men bondye yo a, yo pral kapab retounen nan mitan pitit Bondye yo.


Byen-neme, nou pa bezwen gwo disèneman pou nou konprann se ajan monn fènwa a ki di pawòl sa yo. Pa gen yon vrè pitit Bondye ki ka kenbe langaj sa a, e okenn vrè pitit Bondye pa ka twonpe pa kalite manti sa a. Enstriksyon sa a pa ka soti nan Jezi Kris, Bondye nou an; pou rezon ki senp ke li konplètman kontredi vizyon li pou Legliz li a. Legliz la pou li Jezi Kris te mouri a, dwe rive nan pèfeksyon, ak rive nan inite nan lafwa a ak konesans Pitit Bondye a, sa a anvan anlèvman Legliz la. Pou reyalize objektif sa a, Jezi Kris te twouve li enpòtan pou li leve sèvitè li yo, apot, pwofèt, evanjelis, pastè ak doktè.


Bondye pa ka tabli òganizasyon sa a san li Legliz li a pap rive pèfeksyone, epi an menm tan mande kèk nan vrè pitit li yo pou yo kite lòt vrè pitit li yo, paske li ta renmen pale ak yo an sekrè, retabli yo an kachèt, paske li vle pale ak yo ankachèt. Byen-neme, pa kwè kalite manti sa a ki fabrike pa ajan satan yo soti nan mond yo a. Bondye nou an pa travay konsa.


Se Senyè a ki di nou nan Jak 5:14 "Èske gen yonn nan nou malad? Se pou l' rele ansyen yo nan Legliz la, epi se pou ansyen yo lapriyè pou li, wenn li ak lwil nan non Senyè a." Senyè a pa kapab, apre li fin bay pèp li a enstriksyon, toujou mande kèk nan pitit li yo ki malad oswa ki posede yo pou yo retire kò yo nan mitan pitit Bondye yo, pou li ka geri yo an kachèt andeyò Legliz la, oswa pou li retabli yo an sekrè lwen prezans lòt pitit Bondye yo, oswa ba yo enstriksyon e lòt pretann direktiv. Sa a se pi bon kalite sediksyon satanik. Jezi Kris, Bondye nou an, pa kapab dèyè kalite manti sa a. Jezi Kris, vrè Bondye a, pa ka mande yon moun pou li kouri kite pitit Bondye yo epi izole tèt yo pandan plizyè ane, ap tann yon sa yo rele gerizon.


Sediksyon sa a, pa diferan de sa ki anime lòt ajan satan yo ki di chak fwa toutotan yon lespri pa revele yo bagay konsa, yo pa pral obeyi, ni pa pral mete pawòl Bondye a an pratik. Mwen deja avèti nou kont ajan lanfè sa yo. Depi nou tande yon moun ki, anfas pawòl Bondye a, di nou ke yon lespri dwe toujou vin di’l pou li obeyi, konnen li se yon ajan satan. Se menm sediksyon sa a ki anime ipokrit yo ki pretann yo toujou ap chache volonte Bondye, sediktè sa yo ki pase tan yo pa fè anyen, sou pretèks y’ap tann volonte Bondye, menm pou bagay ki gen volonte Bondye deja di klèman nan Bib la.


E sa yo rele kretyen sa yo ki, malgre yo te deja rankontre bon doktrin nan, kouri soti nan pitit Bondye yo, e reklame ke se Bondye ki mande yo retire e rete pou kont yo, se majisyen. Lè yo di nou ke se Bondye ki mande yo pou yo kouri kite lòt pitit Bondye yo izole tèt yo, yo ap pale de satan bondye yo a, epi se pa Bondye nou an Jezi Kris. Okontrè, Jezi Kris, Bondye nou an, ansenye opoze manti sa a nan pawòl li. Kouri pou sediksyon demon yo!


E moun sa yo ki di nou ke Bondye ta mete yo apa pou retabli ak geri yo, pase ane san yo pa retabli oswa geri. Yon fason pou di nou ke bondye yo a bezwen yon letènite pou geri yo ak restore yo. Se pitye! Satan vrèman konnen ki jan pou li twonpe ajan li yo, epi fè yo parèt ridikil. Yon Levanjil Bondye, diferan de sa Bondye deja ban nou nan Bib la, pa egziste. Men sa Bondye, vrè Bondye a Jezi Kris di:


Galat 1:6-9 "6Mwen sezi si nou vire vit konsa sot nan moun ki te rele nou gras a favè Kris la, pou nou vin tounen yon lòt bon nouvèl. 7Pa gen yon lòt bon nouvèl, men gen pou moun k'ap boulvèse nou, e ki vle ranvèse Levanjil Kris la. 8Men, si nou menm, menm, si yon zanj ki sot nan Syèl la preche yon levanjil diferan de sa nou te preche nou an, se pou’l anatèm!


Se pou tout sediktè konprann trè byen kounye a, ke vrè Bondye a pap janm kache pou li ba yo yon levanjil diferan de sa li te deja ban nou nan pawòl li ki se Bib sen an. Sonje donk, byen-neme, pa gen okenn vrè pitit Bondye ki ka pretann li kapab viv lavi kretyen an pou kont li. Se pitit satan yo ki gen reklamasyon sa a. Sitou pa imite yo, sinon nou pral peri nan Lanfè.


Apre batèm nan dlo a, chak vrè disip Kris la dwe rete nan yon vrè asanble Pitit Bondye yo, kote yo ansenye bonjan doktrin Jezi Kris la.


20- Deviyasyon yo


20.1- Frè pou peye pou batèm nan


Gen kèk sèk satanik ki fè batèm dlo a peye. Demon yo k’ap mennen sèk sa yo te etabli sa yo rele "frè pou batèm". Yo enpoze sou tout moun ki vle resevwa batèm, yon kantite lajan ke yo dwe peye anvan ke yo akòde yo batèm nan. Si ou nan kalite sèk abominab sa a, soti la byen vit si ou vle kenbe Sali’w la. Bib la ansenye nou depi nan kòmansman rive nan fen ke Sali a se gratis, ak batèm dlo ki akonpaye Sali a se tou gratis. Ou pa pral jwenn nenpòt kote nan Bib la yon sèl batèm ki te achte, oswa pou li menm yon moun te peye yon mwendr pyès lajan. Se konsa, sonje trè byen ke tout moun sa yo k’ap fè ou peye swadizan sa ke yo rele "frè pou batèm" yo se demon. Yo se ajan Lanfè, ki se moun ki te chwazi Lanfè, e ki vle ale avèk maksimòm moun. Rete lwen yo.


Men sa Senyè a di sou koulèv sa yo: "Malè pou nou, nou menm doktè lalwa ak farizyen, bann ipokrit! Nou fèmen pòt ki mennen nan Peyi Wa ki nan syèl la pou pèsonn pa antre. Nou menm, nou pa antre ladan li. Lèfini, moun ki ta vle antre, nou enpoze yo antre." Matye 23:13.


Se sèvitè satan yo ki gen kondanasyon yo ekri depi lontan. "Paske, gen kèk mechan ki gen tan fofile kò yo nan mitan nou. Se moun ki san respè pou Bondye. Yo pran renmen Bondye renmen nou an sèvi yon kouvèti pou fè dezòd. Yo vire do bay Jezi Kris ki sèl Mèt ak sèl Senyè nou an. Depi lontan yo te ekri nan Liv la ki kalite kondanasyon k'ap tann moun sa yo." Jid 1:4.


Yo fè sa Senyè a pa kòmande. "… Bagay mwen pa janm mande yo fè, bagay mwen pa janm louvri bouch mwen di, bagay ki pa janm vin nan lide m'." Jeremi 19:5.


Kòm nou te deja etidye, batèm dlo a se yon kondisyon pou ka sove, kòm li ekri nan: Mak 16:16 "Moun ki kwè epi ki resevwa batèm va delivre…" Anplis li ekri: "Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p'ap pèdi lavi yo. Okontrè y'a gen lavi ki p'ap janm fini an." Sali a totalman gratis kòm ou ka wè nan vèsè ki anba la a:


Matye 10:8 "… Se gratis nou resevwa, se gratis tou pou nou bay."


Rom 3:23-24 "23Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a. 24Men Bondye ki renmen yo, li fè yo gras. Li fè sa pou yo gratis, gremesi Jezi Kris ki vin delivre yo."


Rom 6:23 "Peche peye nou kach: li ban nou lanmò; men kado Bondye ban nou gratis la, se lavi ansanm ak Jezi Kris, Senyè nou an, yon lavi ki p'ap janm fini."


1Korint 9:18 "Ki jan yo peye m' atò? Tout plezi m' se pou m' anonse bon nouvèl la gratis, san m' pa egzije anyen nan sa yo dwe m' pou travay m'ap fè a lè m'ap anonse bon nouvèl la."


Revelasyon 21:6 "Apre sa li di ankò: Bon. Tout bagay fin fèt. Mwen se A ak Z, mwen se kòmansman, mwen se finisman. Si yon moun swaf dlo, m'a ba li bwè dlo gratis nan sous dlo ki bay lavi a."


Revelasyon 22:17 "Lespri Bondye a ansanm ak lamarye a di: Vini non. Se pou tout moun ki tande sa di tou: Vini non. Se pou tout moun ki swaf dlo vin bwè dlo. Se pou tout moun ki vle ti gout nan dlo ki bay lavi a vin resevwa l' gratis."


Travay 8:18-20 "18Simon te wè jan moun yo te resevwa Sentespri lè apòt yo mete men sou tèt yo. Li ofri Pyè ak Jan lajan. 19Li di yo: Ban m' pouvwa sa a tou, pou lè m' mete men m' sou tèt yon moun li ka resevwa Sentespri a tou. 20Men, Pyè di li: Al mouri ansanm ak tout lajan ou lan! Sa Bondye fè kado, ou kwè moun ka achte sa ak lajan?" Apot Pyè pa t' prese pran lajan yo ofri l' la, men li seryezman reprimande sila sa a ki te menm te gen panse pou kwè ke kado Bondye a ka achte nan pri lajan.


Apre kèk envestigasyon ki te fèt nan tanp satanik sa yo ki enpoze frè pou batèm nan, nou jwenn ke montan an varye selon rejyon an, nan lokalite yo, peyi yo epi menm dapre moun ki vle batize a. Nan kèk vilaj yo egzije yon kòk, yon kabrit, yon mouton, oswa pwodwi ki pi bon nan rekòt ou a. Nan lòt rejyon yo, yon sòm lajan nan lajan yo mande yo. Pou lòt sèk, batèm nan fèt nan yon sèl peyi e fòk depanse plizyè mil Ero pou transpò ak depans pou batèm nan.


20.2- Kou batèm ak fòmasyon pou batèm


Gen lòt ajan dyab lougawou ki te etabli sa yo rele "kou batèm" oswa "fòmasyon pou batèm". Gen kèk moun ki menm fè egzamen nan fen swadizan sa yo rele kou batèm nan, e si ou pa pase selon yo menm, ou pap batize. Si ou nan kalite sèk abominab sa yo, soti la byen vit si ou vle kenbe Sali’w la. Pa gen yonn nan ajan dyab sa yo k’ap ka mennen ou nan vrè sali. Demon sa yo se ajan Lanfè, k’ap mennen ou nan Lanfè. Tankou jan ou te li nan ansèyman sa a, Senyè a te mande batize pitit li yo pou mennen yo nan Sali a, epi ansenye yo apre batèm nan, se pa anvan.


Poukisa Bondye te mande pou batize pitit Li yo anvan ou ansenye yo? Rezon an klè e senp pou konprann. Se apre ou fin batize nan dlo ke yon moun sove. Sa vle di ke osi lontan ke ou pa batize, ou pa ankò sove. Ajan dyab sa yo ki kenbe ou pou mwa nan yon swadizan kou batèm, aktyèlman kenbe ou nan kote mò yo ye a pandan tout tan swadizan fomasyon batèm nan. Si lanmò siprann ou pandan swadizan kou batèm ou an, ou pral jwenn tèt ou nan Lanfè a segond apre a. A ki sa sa pral sèvi’w tout tan sa ou te pase a nan yon swadizan legliz? Men, si ou deja batize epi sove, si pandan y’ap ansenye’w pawòl Bondye a, lanmò siprann ou, se nan paradi ke ou pral moute, epi ou pral nan bra zanj Bondye yo segond apre a. Èske li tèlman konplike pou konprann lojik senp Bondye sa a?


20.3- Rad espesyal pou batèm


Genyen tou pastè ajan dyab lougawou yo ki te etabli sa yo rele "Rad pou Batèm". Yo mande pou ke tout moun ki vle batize yo mete yo tou blan. Se poutèt sa, se sèlman nan rad blan ke nenpòt kandida pou batèm dwe antre nan dlo batèm nan. Konnen ke tout egzijans sa yo ke ajan satan yo enpoze sou ou, se preskripsyon nan mond fènwa a. E preskripsyon satanik sa yo vize inisye ou nan dyab. Lè ou soumèt a egzijans sa yo, ou siyen kontra avèk mond okil la san ou pa konnen li. Bondye pa janm mande rad espesyal pou batèm, epi ou pa jwenn nan Bib la okenn Apot oswa disip ki te egzije bagay sa yo. Si ou pa vle fini nan Lanfè ak pastè ajan dyab sa yo, kouri byen lwen yo byen vit.


20.4- Batèm kolektif


Ajan satan yo pase tan yo pou reflechi sou nouvo metòd yo kapab itilize pou devye moun ki sòti nan Bondye. Se konsa ke kèk ajan dyab pastè te deja kreye seyans pou batèm kolektif yo, pandan ke yo mete tout kandida batèm yo nan dlo a menm tan, e chak moun plonje tèt ou nan dlo a. Nan lòt mo, chak fwa gen nouvo konvèti, pastè ajan dyab sa yo rete tann jiskaske gen moun ase pou òganize yon seyans batèm. Yo mete yon jou pou sa. Le pli vit ke jou sa a va rive, yo mennen tout kandida pou batèm yo, nan dlo a. Depi ke yo rive nan dlo a, yo antre nan dlo a, e envite tout kandida pou batèm yo pou yo antre nan dlo a, e chak moun batize tèt ou ou menm, nan plonje tèt ou nan dlo a ou menm.


Pou ou ki gen privilèj pou li ansèyman sa a, pran mesaj sa a oserye. Si ou te gen malè pou batize tèt ou nan kalite seremoni satanik sa a, repanti, epi soti byen vit nan sèk satanik sa a si ou te toujou la. Mande pou yon vrè batèm pandan ke gen tan toujou. Finalman, sonje ke yon batèm ki fèt nan dlo se pa nesesèman yon bon batèm. Yon bon batèm se sa ki fèt nan dlo daprè nòm biblik yo, jan nou te eksplike nan ansèyman sa a. Chak moun ki deja batize nan dlo donk dwe verifye si batèm li an koresponn ak nòm biblik yo jan nou jis sot etidye yo a.


21- Konklizyon


Senyè a sot mete a dispozisyon nou yon ansèyman sou Batèm Dlo ki ase konplè e ase detaye. Moun ki sedwi tèt yo p'ap gen ankò okenn rezon pou jistifye tèt di yo a. Senyè a sot anpeche yo nan nenpòt ki agiman sediksyon, e nan nenpòt ki pretèks la. Ansèyman sa a ap fèmen bouch yo yon fwa pou tout. Sa yo rele kretyen katolik, kretyen metodis, kretyen presbiteryen, moun ki sòti nan tout lòt sèk satanik sa yo k’ap mete kèk gout dlo sou tèt moun yo kòm batèm, ak moun ki nan lòt sèk abominab ki di ke batèm dlo a se jis yon senbòl oswa yon opsyon, yo dwe konprann koulye a ke yo sou chemen Lanfè a. Batèm nan dlo a se tout bon yon egzijans pou ka sove.


21.1- Ki moun ki kretyen?


Konnen yon fwa pou tout sa ki pa’t janm genyen selon Bondye, e konfòmeman ak Bib la, "kretyen katolik", oswa "kretyen metodis", oswa "kretyen presbiteryen", oswa "kretyen refòme", oswa "kretyen evanjelik", oswa "kretyen batis", oswa "kretyen advantis", oswa "kretyen apostolik", oswa "kretyen pannkotis", oswa "kretyen reveye". Gen tou senpleman Kretyen. E selon Bib la, Kretyen an se disip. Se sa ke nou li nan Travay 11:26 "… Se nan lavil Antiòch sa a pou premyè fwa yo te rele disip yo kretyen E disip la se yon moun ki fè Jezi Kris Mèt Li, se yon moun ki te resevwa Jezi Kris e aksepte L' kom Senyè li ak Sovè pèsonèl li, ki konfese peche l' yo, ki te batize nan dlo, sa vle di plonje nan dlo, pou padon peche l' yo, epi ki kounye a ap viv pou Jezi Kris. Men sa ke Bondye konsidere tankou Kretyen. Tèm "kretyen katolik" oswa "kretyen metodis", elatriye. se donk yon betiz. Yon Katolik se pa yon Kretyen, e yon Kretyen se pa yon Katolik. Ou pa ka Katolik ak Kretyen an menm tan. Se yon betiz.


Pou dwe konsidere kòm yon disip Jezi Kris, fòk ou pase pa dlo batèm. Mesaj sa a li absoliman klè nan pawòl Bondye a. Men sa Bib la di: Matye 28:19 "Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a." Li etabli daprè enstriksyon Jezi yo, ke se lè nou batize moun yo ke nou fè yo disip. Se poutèt sa, pa ka gen disip ki pa batize nan dlo.


Travay 2:37-41 "37Lè pèp la tande pawòl sa yo, yo santi kè yo boulvèse. Yo mande Pyè ansanm ak lòt apòt yo: Frè nou yo, kisa pou nou fè? 38Pyè reponn yo: Tounen vin jwenn Bondye, epi yonn apre lòt vin resevwa batèm nan non Jezi Kris, pou Bondye padone tout peche nou yo. Apre sa, n'a resevwa Sentespri, kado Bondye a. 39Paske pwomès la, Bondye fè l' pou nou, pou pitit nou yo, pou tout moun ki byen lwen, pou tout moun Bondye, Mèt nou an, va rele vin jwenn li. 40Pyè t'ap di yo anpil lòt pawòl ankò pou l' te fè yo kwè, pou l' te ankouraje yo. Li t'ap di yo konsa: Sove tèt nou. Wete kò nou nan mitan moun pèvèti sa yo. 41Anpil ladan yo te kwè sa Pyè t'ap di a, yo te resevwa batèm. Jou sa a, te gen twamil (3.000) moun konsa ki te mete tèt yo ansanm ak disip yo."


Men bann milye de moun ki pa konvèti, e ki apre yo fin tande Levanjil la, te mande Pyè ak lòt Apot yo ki sa yo te dwe fè pou yo dwe sove. Le pli vit ke yo te resevwa batèm yo, yo imedyatman te resevwa tit disip. Isit la ankò li etabli ke tit disip la te bay yo sèlman apre yo te fin resevwa batèm. Donk pa ka gen disip Jezi Kris ki pa batize nan dlo. Ou p’ap jwenn li nan Bib la.


Ansèyman sa a kounye a klè pou nou chak, e pèsonn pa ka pretann yo inyoran ankò. San repantans ak batèm pa plonje nan dlo a, se Lanfè k’ap tann ou. Ou avèti! Moun sa yo ki vle Syèl la kounye a konnen ki sa pou yo fè pou antre nan li, epi moun ki vle pito Lanfè a, yo pral jwenn yo ladann, epi yo pa pral etone yo pou jwenn yo ladann.


21.2- Ki sa ki Lanfè a?


Pou ede nou fè chwa nou an pi byen avèk tout konesans nan sa, mwen panse ke se yon bagay enpòtan pou eksplike nou sa ki Lanfè a vrèman. Men sa Bib la di sou Lanfè:


Matye 25:41 "Apre sa, la pale avèk sa ki sou bò gòch li yo, la di: Wete kò nou sou mwen, nou menm ki gen madichon! Al nan dife ki p'ap janm mouri an, dife ki te pare pou dyab la ak zanj li yo."


Matye 13:40-43 "40Menm jan yo te rache move zèb yo pou jete yo nan dife a, se konsa tou sa pral rive, lè tout bagay va fini. 41Moun Bondye voye nan lachè a va voye zanj li yo pou yo wete tout moun k'ap fè lòt moun fè peche, ansanm ak moun k'ap fè sa ki mal. Y’a mete yo deyò nan Peyi kote l' Wa a. 42Zanj yo va jete yo nan gwo founo k'ap boule a. Se la va gen rèl, se la moun va manje dan yo.43Men, lè sa a, moun ki te mache dwat devan Bondye yo va klere tankou solèy nan peyi Papa yo ki Wa a. …"


Senyè Jezi Kris Li menm di nou ke Lanfè a se dife ki p'ap janm fini an, ke Lanfè a se gwo fou tou limen an, epi Li prezante Lanfè a tankou li se plas kote ki pral gen rèl ak manje dan. Si se Jezi Kris Li menm ki di ke Lanfè a se dife ki p'ap janm fini an, se paske Lanfè se reyèlman dife ki p'ap janm fini an. E si se Jezi Kris Li menm ki di ke Lanfè a se gwo fou tou limen an, se paske Lanfè a se vrèman gwo fou tou limen an. E si se ankò Jezi kris Li menm ki di ke Lanfè a se plas kote ki pral gen rèl ak manje dan, se paske Li konnen, antan ke Bondye, ke kalite tòti ak touman ki gen nan Lanfè a pa egziste pyès lòt kote ankò. Si ou panse ke Jezi Bondye nou an ka tronpe tèt li, kontinye fè tèt di. Men, si ou kwè ke Jezi Sovè mond lan pa ka tronpe tèt li, pran mesaj sa a oserye.


21.3- Kèk eleman pou disèneman


Mwen ba nou isit la yon eleman pou disèneman. Bib la revele nou ke Lanfè a p'ap janm fini, e ke li se plas kote pral gen rèl ak manje dan, tout moun ka byen fasil konprann ke touman nan Lanfè a li atròs e ensipòtab. Li dayè pa ka dekri. Piske sa yo di, nenpòt moun nòmal ka sèlman pè Lanfè a. Nenpòt moun ki lisid ka sèlman gen krentif pou Lanfè a. Si anpil moun ap viv lwen krent Bondye san yo pa jennen, se paske satan te reyisi fè yo kwè ke Lanfè a pa egziste. Ou pa pral wè yon sèl moun nòmal konnen ke Lanfè a egziste kòm Bib la ansenye nou, e volontèman chwazi pou yo ale ladann. Pou moun ke Lanfè a pa fè yo pè, se ajan Lanfè yo.


Se konsa, si ou rankontre moun ki apre yo fin li yon ansèyman klè tankou sa a, yon ansèyman ki konvenk yo nan egzistans Lanfè a pandan y’ap ofri yo Sali a gratis, di ou ke yo ta pito rete nan sèk katolik yo oswa metodis, oswa presbiteryen, jis konnen ke yo se ajan Lanfè. Syèl la pa pou yo. Yo te deja rezève plas yo nan Lanfè a, epi yo pa vle pou anyen nan mond lan pèdi kote sa a. Kòm yo pral boule nan Lanfè pou tout letènite, moun ki te aksepte Jezi Kris yo, ki te batize nan dlo, e ki te viv pou Jezi Kris, yo pral klere tankou solèy la nan pafè kontantman, nan wayòm Papa yo a, e sa se pou tout letènite.


Matye 13:41-43 "41Moun Bondye voye nan lachè a va voye zanj li yo pou yo wete tout moun k'ap fè lòt moun fè peche, ansanm ak moun k'ap fè sa ki mal. Y’a mete yo deyò nan Peyi kote l' Wa a. 42Zanj yo va jete yo nan gwo founo k'ap boule a. Se la va gen rèl, se la moun va manje dan yo. 43Men, lè sa a, moun ki te mache dwat devan Bondye yo va klere tankou solèy nan peyi Papa yo ki Wa a. …"


Gen kèk apre yo fin byen li mesaj sa a nan yon senplisite ak klate enplakab, ap di ou ke yo deja sove, pandan ke yo toujou nan sèk yo k’ap mete kèk gout dlo madichon sou tèt moun yo, nan non batèm nan. Pou tande yo pale, ou pral sètènman mande tèt ou si yo te reyèlman li ansèyman an. Wi, yo te reyèlman li’l. Ki sa ki pwoblèm nan? Pwoblèm nan, si nou dwe rele li konsa, se ke ajan satan yo pap janm ap aksepte Levanjil Jezi Kris la, pou yo ka pa sove.


Matye 13:14-15 "14Konsa, sa pwofèt Ezayi te di a rive vre pou yo: n'a tande nan zòrèy nou, men, nou p'ap konprann. n'a gade ak je nou, men, nou p'ap wè. 15 Paske, lespri pèp sa a vin lou. Yo bouche zòrèy yo, yo fèmen je yo, pou yo pa wè ak je yo, pou yo pa tande nan zòrèy yo, pou yo pa konprann ak lespri yo, pou yo pa tounen vin jwenn mwen pou m' geri yo. Se Bondye ki pale konsa."


Konnen tou ke tout moun sa yo ki, byenke yo te konvenki ke katolitism se yon sèk satanik, chwazi malgre tou pou rete ladann di ou ke menm yon bouldozè pap kapab retire yo la, yo se ajan dyab lougawou. Yo tout se ajan satan. Yo prefere konsyamman anviwònman sa a paske li se yon bon kote pou yo pratike maji. E piske yo pa pare pou renonse ak bagay dyab yo, yo pa ka kite anviwònman sa a. Yo konnen trè byen ke pou kite anviwònman sa a e aksepte Jezi, fòk yo dwe renonse ak maji a, bagay ke yo pa pare pou fè. Yo te fè chwa a konsyan e volontè pou yo sèvi satan.


Finalman, mwen ta renmen raple tout moun ki pral toujou fè tèt di, ke Lanfè a reyèl, e ke li p'ap janm fini. Pa gen okenn dout sou sa. Se konsa, Lanfè a se pa yon prizon ki pral pase dis oswa ven ane; Lanfè a pral dire pou tout letènite. "Lè n'a wè Abraram, Izarak, Jakòb ak tout pwofèt yo nan bèl peyi kote Bondye Wa a, epi nou menm nou deyò, se lè sa a va gen rèl, se lè sa a moun va manje dan yo." Lik 13:28. Men sa ke mwen gen abitid pou di moun yo ki panse ke Lanfè a pa egziste. Mwen toujou di yo nan repons ke si Lanfè a pa t' egziste, epi si Lanfè sa a pat etenel, Jezi Kris pa ta janm te vin mouri sou kwa a. Se pou moun ki gen zòrèy pou yo tande tande!


21.4- Avètisman


Nou panse li enpòtan pou feni ansèyman sa a pa yon avètisman. Nou pa gen dout sou detèminasyon ajan satan yo pou konbat verite a, ak fè tout bagay pou yo kenbe ou nan fo relijyon an, nan bi pou mennen’w nan Lanfè. Se konsa, nou pa pral sezi ke gen kèk ajan dyab k’ap eseye pwouve ou kontrè ansèyman sa a. Nou asire dayè ke sa pral fèt. Ajan satan yo pral eseye nan tout fason pou konteste pawòl Bondye a, epi fè’w soti nan li.


Nou te chwazi fè fas ak sijè sa a nèt ke posib, nan lòd pou fèmen bouch tout opozan yo. Men, sa p’ap anpeche demon ensousyan yo fè tout sa yo kapab pou fè nou kite repantans lan. Gen kèk ajan satan ki pral eseye montre nou ke Bib la fo. Gen lòt ki pral eseye pwouve nou ke gen kontradiksyon nan Bib la. Gen lòt ankò ki pral fè efò pou yo konvenk nou ke Bib la pa konplè. Yo pral fè tout bagay sa yo pou yo ka fè nou aksepte fo ansèyman yo ke yo tire nan liv satanik ki pa gen anyen pou wè ak vrè pawòl Bondye a. Pou rezon sa a, nou vle fè avètisman sa a ki pral pèmèt nou pa tonbe nan pèlen mechan sa yo ki te sèmante pou mennen nou nan Lanfè.


Men sa nou ta dwe fè lè nou rankontre fas a fas ak moun k’ap blasfème sa yo. Pa pèdi tan ap diskite ak moun k’ap eseye montre nou ke Bib la pa bon. Yo sètènman kwè yo konnen plis pase Bondye. E pou moun ki di nou gen kontradiksyon nan Bib la, di yo ke nou konnen yo, e sa pa chanje lefèt ke Bondye se Bondye. Kanta pou moun ki panse y’ap detounen nou de Bondye lè y’ap fè nou sonje Bib la pa konplè, di yo ke nou konnen’l. Di yo ke byenke Bib la pa konplè, Bondye te aksepte’l jan li ye a. Fè yo sonje ke nou sèlman entèrese nan sa Bondye Kreyatè a panse de Bib la.


Sonje, demon sa yo k’ap pale mal sou langaj nou sot devlope a fè sa paske yo konnen si nou soti nan espirityèl la pou nou diskite selon lachè, yo pral gen rezon sou nou. Nou dwe konnen sa. Moun ki di Bib la fo yo, yo pral antre nan filozofi, espere twonpe nou. Moun ki nan misyon pou detekte kontradiksyon nan Bib la pral site vèsè pou nou pou yo jistifye tèt yo, paske vèsè sa yo egziste. E moun ki di nou ke Bib la pa konplè, yo pral sèvi ak Bib la pou pwouve nou li.


Konnen byen ke li pa mal pou di ke Bib la enkonplè, paske li vrèman sa vre. Men, Bondye te chwazi detounen plan mechan ajan satan yo nan pèmèt ansèyman Bib la dwe ase pou mennen nou swiv Bondye epi fè volonte’l. Si Bondye pèmèt, m’ap devlope sijè sa a nan plis detay pou nou nan yon lòt ansèyman.


Sonje byen-neme, ke si Bondye se vrèman Bondye jan nou kwè’l la, si Bondye gran jan nou kwè’l la, si Bondye ki gen tout pouvwa jan nou kwè’l la, eleman sa yo ki nan Bib la ki konstitye kontradiksyon pou kèk e manti oswa fo pou lòt, pat kapab chape anba kontwòl Bondye. Kidonk, poukisa Bondye, Toupisan an, Kreyatè a, ka kite nan pawòl li eleman sa yo ki ka entèprete swa kòm kontradiksyon oswa kòm verite? Repons lan senp: Bondye te fè Bib la yon chodyè syans, sajès, kwayans, filozofi, elatriye. Moun ki vle sove yo jwenn nan Bib la sa k’ap ede yo sove. Epi moun ki vle ale nan lanfè, jwenn nan menm Bib la sa ki pral ede yo pèdi. Bondye te vle pou tout moun jwenn yon bagay nan Bib la.


Pou ede nou fèmen bouch ajan satan sa yo ki gen misyon pou detounen sou pawòl Bondye a, nou prepare pou nou yon leson ki rele "Kondisyon pou Etid Biblik yo", ke n’ap jwenn sou sit www.mcreveil. Org a. Fè efò pou nou li li. Ansèyman sa a eksplike nou sèt kondisyon yo nou dwe enpoze nou anvan chak deba, oswa anvan chak diskisyon, lè nou panse ke deba sa a oswa diskisyon sa a pral kapab bay kèk fwi. Pa janm aksepte deba oswa diskisyon ak demon yo ki chanje Bib la. E si nou vle diskite ak yo, mande pou yo mete fo Bib yo sou kote, epi soufri pou yo sèvi ak vrè Bib la nan diskisyon nou an.


Gen bann sèk satanik ki, konvenki ke yo pap kapab jistifye fos doktrin yo avèk Sent Bib la, yo te fòse yo fè pwòp bib yo. Sa a se ka Katolik yo, Temwen Jewova yo, Mormon yo ak kèk lòt gwoup satanik. Katolik yo te fabrike sa yo rele "bib Jerizalèm", ak "bib TOB". Anplis de sa, yo gen kèk lòt maniskri ak brochi ke yo itilize pou twonpe fidèl yo. Temwen Jewova yo te fabrike sa yo rele "tradiksyon monn nouvo". Yo menm tou yo sèvi ak anpil bwochi pou twonpe mouton yo. Sa a se tou ka pou Mòmon yo, ki te fabrike sa yo rele "liv mòmon".


Nou te site pi wo a bib katolik la TOB. Li enpòtan sonje ke TOB vle di Tradiksyon ekimenik Bib la, yon tradiksyon ki te fè esprè pou fè plezi ak tout relijyon yo; yon tradiksyon ki te fè pou rekonsilye tout kwayans posib. Se konsa, nou gen isit la vrè prostitisyon Bib la, yon pwostitisyon devègondèz. Yon pwostitisyon malonèt. E demon sa yo ki pèmèt yo pou bay liv satanik sa a non Bib. Ou menm k’ap itilize vèsè satanik sa yo e panse ke ou te fè fas ak yon Bib, voye’l jete byen vit nan poubèl.


21.5- Mesaj pou prèt yo ak lòt sa yo rele pastè k’ap twonpe pèp Bondye a


Nou menm mechan yo ki te siyen kontra avèk lisifè pou ofri l' inyoran yo ki vini jwenn nou yo ki kwè ke n’ap swiv Bondye, mesaj sa a adrese avèk nou: Apre nou fin li ansèyman sa, di nou ki kote doktrin nou an soti, ak nan ki moun nou te pran’l. Si nou vle bay defi oswa konbat ansèyman nou an, voye pa nou yo ban nou. Rasire nou ke nou limite nou sèlman nan Sent Bib la jan nou menm nou te fè a. Nou te pran swen pou byen eksplike nou ki sa Sent Bib la ye. Nou pa vle okenn ansèyman ki baze sou bib sèk yo ak lòt liv satanik yo, ou ki baze sou maniskri ki pa apwouve pa Bondye.


Nou dwe konsyan, ke li pa ankò twò ta pou tounen vin jwenn Bondye. Nou ka toujou renonse ak satan, epi fè Jezi Kris nouvo Mèt nou. Jezi pare pou resevwa nou e pou padone nou, si nou vini jwenn li ak yon kè onèt. Si nou vle renonse ak satan e aksepte Jezi Kris, Nou lib pou kontakte nou.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF