Nan kòmansman se te Pawòl la, e Pawòl la te avèk Bondye, e Pawòl la te Bondye. Li te nan kòmansman an avèk Bondye. Tout bagay te fèt pa li, e anyen nan sa ki te fèt yo pa fèt san li. Nan li lavi a te ye, e lavi a te limyè moun yo. Jan 1:1-4

Byenvini sou mcreveil.org

NANM YON MOUN KI FÈ AKSIDAN SOTI NAN KÒ L’             
             
     
     
       Gen aksè ak Sit la      
     
   
   
     
   
   
             Pou toujou, o Letènèl! Pawòl ou a ap rete nan syèl yo. Psòm 119:89
Pawòl ou a se yon lanp nan pye’m, e yon limyè sou wout mwen. Psòm 119:105

N’ap konnen verite a, e verite  pral afranchi nou. Jean 8:32