Nan kòmansman se te Pawòl la, e Pawòl la te avèk Bondye, e Pawòl la te Bondye. Li te nan kòmansman an avèk Bondye. Tout bagay te fèt pa li, e anyen nan sa ki te fèt yo pa fèt san li. Nan li lavi a te ye, e lavi a te limyè moun yo. Jan 1:1-4

Byenvini sou mcreveil.org

VAKSEN KOVID-19: PWOJE POU TOUYE ANPIL MOUN SOU PLANET LA

BATÈM DLO A

RESTITISYON

KA GBAGBO A: PÒT REVÈY AFRIKEN

DELIVRANS

ENPOZISYON MEN YO

DISÈNEMAN

1000 LAN NAN MOND FÈNWA YO

KONBA ESPIRITYÈL

DIFE BONDYE

REVENAN

MESAJ POU LEGLIZ YO

TEMWANYAJ ANGELICA ZAMBRANO

TEMWANYAJ YON JENN MALGACH

MARYAJ

JEZI KRIS SE BONDYE?

JEZI KRIS SE BONDYE PAPA A, PITIT LA, AK SENTESPRI A?

MISYON REN KOT LA

MEDSIN K: YON JENOSID ÒGANIZE

MALADI AK ALIMANTASYON

VAKSEN AN: YON PWAZON EKSTRÈMMAN DANJERE

MEDSIN NATIREL LA REPONN A KOWONAVIRIS LA

VAKSEN COVID-19 LA: ZAM POU DETWI ANPIL MOUN

KI JAN YO MANIPILE POPILASYON AN

KRIM LETA EBRE A NAN KAMEROUN

GE FRANS-AFRIK: SOLISYON

KÒMAN SATAN BLOKE PRIYÈ NOU YO

TEMWANYAJ BIENVENU MEGNANOU

TEMWANYAJ ÉBALÉ ANGOUNOU

NANM YON MOUN KI FÈ AKSIDAN SOTI NAN KÒ L’             
             
     
     
       Gen aksè ak Sit la      
     
   
   
     
   
   
             Pou toujou, o Letènèl! Pawòl ou a ap rete nan syèl yo. Psòm 119:89
Pawòl ou a se yon lanp nan pye’m, e yon limyè sou wout mwen. Psòm 119:105

N’ap konnen verite a, e verite  pral afranchi nou. Jean 8:32