Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đă làm nên
mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Giăng 1:1-4

Chào mừng bạn đến mcreveil.org


CẢNH BAO - LỜI CHỨNG

THONG DIỆP CHO NHỮNG NGƯỜI LINH CỦA CHUA CHRIST

ĐIỀU KIỆN TIEN QUYẾT DỂ NGHIEN CỨU KINH THANH

TUYỂN DỤNG CHO CHUA

VẮC-XIN COVID-19: DỰ ÁN DIỆT CHỦNG HANH TINH

BAP-TEM BẰNG NƯỚC

CONG THỨC CỦA BAP-TEM BẰNG NƯỚC

BAP-TEM BẰNG ĐỨC THANH LINH VA NOI TIẾNG LẠ

LAM THẾ NAO ĐỂ RỜI KHỎI TRẠI CỦA SA-TAN

LINH HỒN CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐĂ CHẾT RA KHỎI CƠ THỂ ANH TA


             
             
     
     
       Đi đến trang web      
     
   
   
     
   
   
             Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Thánh Thi 119:89
Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. Thánh Thi 119:105

Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.Giăng 8:32