ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ NGHIÊN CỨU KINH THÁNH

 

1- Giới thiệu

 

Chúa trong lời ngài cảnh báo chúng ta chống lại những gì chính Ngài đã chọn để gọi "... những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật..." 1Ti-mô-thê 6:5.

 

Mặc dù chúng ta được kêu gọi làm hết sức mình để mang phúc âm của Chúa Jêsus Christ đến với con người để cứu họ, và mặc dù chúng ta được kêu gọi thể hiện tất cả sự kiên nhẫn cần thiết để giúp tất cả mọi người hiểu lời của Ðức Chúa Trời, chúng ta không có cách nào được kêu gọi để thảo luận về lời của Ðức Chúa Trời. Chúng ta phải tránh rơi vào cái bẫy mà các đặc vụ của sa-tan đặt ra cho chúng ta, tạo ra các cuộc thảo luận không phải để hiểu lời Ðức Chúa Trời, mà chỉ để đánh lạc hướng chúng ta. Chúng ta cũng phải tránh xa bất cứ cuộc thảo luận mà không chút để gây dựng cho chúng tôi.

 

2- Bẫy của sa-tan

 

Như Chúa đã tiết lộ cho chúng ta, khi các đặc vụ của sa-tan thất bại trong việc bẫy chúng ta trong những tội lỗi mà họ đang cho chúng ta, họ nỗ lực để đặt ra một cái bẫy khác cho chúng ta, đó là đánh lạc hướng chúng ta, để chúng ta không tập trung vào sự cứu rỗi của chúng ta, và vào công việc của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta phải hết sức cảnh giác.

 

Bây giờ bạn biết rằng các tác nhân của Địa ngục đã thề sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật, và bây giờ bạn biết rằng nhiệm vụ của họ là làm mọi thứ để biến bạn khỏi con đường của Ðức Chúa Trời để đưa bạn xuống Địa ngục, có những sắp xếp mà bạn phải thực hiện bất cứ khi nào bạn muốn tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận hoặc thảo luận nào với những người xung quanh Kinh Thánh.

 

Chúng ta không thể, vì các đặc vụ của sa-tan, đóng cửa cho những người hỏi chúng ta những câu hỏi để hiểu rõ hơn lời Ðức Chúa Trời. Nhưng vì chúng ta không thể biết trước ai là người đặt câu hỏi để học và ai đặt câu hỏi để đánh lạc hướng, nên chúng ta phải cởi mở, kiên nhẫn và sẵn sàng đáp lại bằng tình yêu thương và lòng tốt cho tất cả những ai muốn học.

 

Để không rơi vào bẫy của những đặc vụ của sa-tan có nhiệm vụ khiến bạn quay lưng lại với lời Ðức Chúa Trời, đây là một bí mật mà chúng tôi đặt theo ý của bạn. Đây là bảy điều kiện tiên quyết phải được áp dụng cho mọi người trước mỗi cuộc tranh luận, hoặc trước mỗi cuộc thảo luận, khi bạn nghĩ rằng cuộc tranh luận hoặc thảo luận này có thể mang lại một số kết quả.

 

3- Kinh thánh của các môn phái

 

Tin chắc rằng họ sẽ không thể biện minh cho giáo lý sai lầm của mình bằng Kinh Thánh, một số giáo phái sa-tan đã buộc phải làm kinh thánh của riêng họ. Đây là trường hợp của người Công giáo, Nhân chứng Giê-hô-va, người Mặc Môn và một số nhóm sa-tan khác. Người Công giáo đã tạo ra cái mà họ gọi là "kinh thánh của Jerusalem" "kinh thánh TOB". Thêm vào đó, họ có một vài bản thảo và tập sách khác mà họ sử dụng để đánh lừa những người theo dõi họ. Nhân Chứng Giê-hô-va đã thực hiện cái mà họ gọi là "Bản dịch thế giới mới". Họ cũng sử dụng nhiều tài liệu quảng cáo để đánh lừa đàn chiên của mình. Đây cũng là trường hợp của người Mặc Môn, người đã tạo ra cái mà họ gọi là "Sách Mặc Môn".

 

Bạn không bao giờ nên chấp nhận các cuộc tranh luận hoặc thảo luận với những người sử dụng Kinh Thánh của các môn phái này. Và nếu bạn muốn tranh luận với họ, hãy yêu cầu họ gạt sang một bên Kinh Thánh giả của họ, và rằng họ phải chịu đựng việc sử dụng Kinh Thánh thật sự trong cuộc tranh luận của bạn.

 

Ở trên, chúng tôi trích dẫn kinh thánh Công giáo TOB. Điều quan trọng là phải làm rõ rằng TOB có nghĩa là bản dịch Đại kết của Kinh Thánh, một bản dịch được thực hiện nhằm mục đích làm hài lòng tất cả các tôn giáo; một bản dịch được sản xuất để dung hòa tất cả các niềm tin có thể. Vì vậy, bạn có ở đó, mại dâm thực sự của Kinh Thánh, một mại dâm không biết xấu hổ của lời Ðức Chúa Trời.

 

4- Bảy (7) điều kiện tiên quyết

 

Cho dù bạn đang đối phó với các giáo phái được đề cập ở trên hoặc với một giáo phái khác không được đề cập, nguyên tắc bạn phải áp dụng là như nhau. Trước khi tham gia vào bất kỳ nghiên cứu Kinh Thánh nào, hoặc trong bất kỳ cuộc thảo luận nào, hoặc bất kỳ cuộc tranh luận nào xung quanh Kinh Thánh với bất kỳ ai, trước tiên bạn phải đồng ý về bảy (7) điều kiện tiên quyết sau đây:

 

1- Đồng ý về thực tế rằng Kinh Thánh là Lời của Ðức Chúa Trời.

 

2- Đồng ý về thực tế rằng chỉ có Kinh Thánh là Lời của Ðức Chúa Trời, nghĩa là không có cuốn sách nào khác, không có tài liệu nào khác, không có bản thảo nào khác, thậm chí không có một bình luận nào trong Kinh Thánh, đại diện cho Lời của Ðức Chúa Trời.

 

3- Đồng ý về thực tế rằng Ðức Chúa Trời là tác giả duy nhất của Kinh Thánh, nghĩa là không có lời của Phi-e-rơ hay của Giăng hay của Phao-lô, v.v. trong Kinh Thánh.

 

4- Đồng ý về thực tế rằng là toàn bộ Kinh Thánh dành cho chúng ta, nghĩa là không có thông điệp nào trong Kinh Thánh dành cho Cô-rinh-tô, hay cho Ê-phê-sô, v.v.

 

5- Đồng ý về thực tế rằng Kinh Thánh thật có 66 cuốn sách, không phải một ít hơn, và không phải là một trong nhiều hơn nữa. 66 cuốn sách này phải có tên của những cuốn sách của Kinh Thánh mà chúng ta biết, và được liệt kê theo thứ tự bình thường của những cuốn sách như được trình bày trong Kinh Thánh.

 

6- Đồng ý về thực tế rằng Kinh Thánh là sự thật.

 

7- Đồng ý về thực tế là những gì không được viết, không liên quan đến chúng tôi.

 

Những bảy (7) điều kiện tiên quyết này phải tuyệt đối được tôn trọng nếu bạn muốn thực hiện một nghiên cứu Kinh Thánh hoặc chia sẻ xung quanh Kinh Thánh, nơi tôn vinh Ðức Chúa Trời. Trong mọi trường hợp, bạn không được tham gia vào các cuộc tranh luận trong Kinh Thánh với những người từ chối thẩm quyền của Kinh Thánh. Điều đó sẽ không vâng lời Ðức Chúa Trời. Bạn không bao giờ phải đi xa hơn những gì được viết, như lời Chúa đã truyền cho chúng ta trong đoạn này của 1Cô-rinh-tô 4:6 "Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật, nầy chỉ về chính mình tôi ... hầu cho anh em học, ... chớ vượt qua lời đã chép, ..." Tìm hiểu để ở trên Kinh Thánh, trên toàn bộ Kinh Thánh và không có gì ngoài Kinh Thánh!

 

Kinh Thánh thật có 66 cuốn sách, được phân loại theo thứ tự sau:

 

5- Cựu Ước

 

Sáng-thế Ký, Xuất Hành, Lê-vi Ký, Dân-số Ký, Phục-truyền Luật-lệ Ký, Giô-suê, Các Quan Xét, Ru-tơ, 1Sa-mu-ên, 2Sa-mu-ên, 1Các Vua, 2Các Vua, 1Sử-ký, 2Sử-ký, Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi, Ê-xơ-tê, Gióp, Thi-thiên, Châm-ngôn, Truyền-đạo, Nhã-ca, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ca-thương, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên, Ô-sê, Giô-ên, A-mốt, Áp-đia, Giô-na, Mi-chê, Na-hum, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni, A-ghê, Xa-cha-ri, Ma-la-chi. Tổng cộng 39 cuốn sách.

 

6- Tân Ước

 

Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng, Công Vụ, Rô-ma, 1Cô-rinh-tô, 2Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, 1Thê-sa-lô-ni-ca, 2Thê-sa-lô-ni-ca, 1Ti-mô-thê, 2Ti-mô-thê, Tít, Phi-lê-môn, Hê-bơ-rơ, Gia-cơ, 1Phi-e-rơ, 2Phi-e-rơ, 1Giăng, 2Giăng, 3Giăng, Giu-đe, Khải-huyền. Tổng cộng 27 cuốn sách.

 

7- Chú ý

 

Tuy nhiên, tôi muốn nhắc bạn rằng Kinh Thánh thật được cho là phải giàu sự dạy dỗ và mặc khải hơn những gì chúng ta tìm thấy trong 66 cuốn sách hiện nay của Kinh Thánh. Nhưng sa-tan, kẻ cùng với những người đại diện của mình tiến hành một cuộc chiến không ngừng chống lại lời Ðức Chúa Trời, đã làm mọi thứ để cuối cùng một số giáo lý và điều mặc khải được tìm thấy trong Kinh Thánh không được tìm thấy ở đó. Do đó, có thể khẳng định rằng Kinh Thánh gồm 66 cuốn sách mà chúng ta hiện có là chưa hoàn thiện.

 

Một số bạn có thể tự hỏi tại sao tôi khăng khăng rằng những lời dạy và nghiên cứu Kinh Thánh của chúng ta chỉ dựa trên Kinh Thánh nặng 66 pound mà chúng ta hiện đang có, khi tôi nhận thức được rằng nó không đầy đủ. Câu trả lời như sau:

 

Đầu tiên, nếu chúng ta căn cứ vào những lời dạy và nghiên cứu Kinh Thánh của chúng ta trên các bản thảo không có sẵn cho tất cả mọi người, và rằng chúng ta thậm chí không chắc chắn được Ðức Chúa Trời chấp thuận, chúng ta hầu như không thể đồng ý xung quanh lời của Ðức Chúa Trời. Nói cách khác, sẽ rất khó để biết ai thực sự dạy sự thật và ai dạy nói dối, hoặc biết giáo lý nào thực sự đúng, và giáo lý nào khác là sai.

 

Sau đó, mặc dù không có những lời dạy và tiết lộ mà sa-tan và các đặc vụ của hắn đã loại bỏ khỏi Kinh Thánh, Chúa đã đảm bảo rằng hầu hết những gì chúng ta cần biết để được cứu được bảo tồn. Điều này có nghĩa là sự vắng mặt của những lời dạy và tiết lộ mà satan và các đặc vụ của nó đã rút ra từ Kinh Thánh không thể khiến chúng ta nhớ Thiên đàng. Chúa, trong chủ quyền của Ngài, cẩn thận bù đắp cho sự thiếu sót hoặc vắng mặt của sự mặc khải này, để chúng ta không hỗ trợ họ, và rằng chúng ta không thực sự mất cân bằng về mặt tinh thần.

 

8- Phần kết luận

 

Vì vậy, chúng ta phải, yêu dấu, giải quyết cho Kinh Thánh 66 cuốn sách này mà chúng ta hiện đang có, cho những lời dạy và nghiên cứu Kinh Thánh của chúng ta. Kinh Thánh này, mặc dù không đầy đủ, chứa đựng bản chất của những gì chúng ta cần biết Ðức Chúa Trời, và để phục vụ Ngài.

 

Công việc mà các đặc vụ của sa-tan làm trong việc tạo ra kinh thánh của riêng họ chỉ là sự tiếp nối của cuộc chiến mà trại sa-tan đã tiến hành trong nhiều thế kỷ, chống lại lời của Ðức Chúa Trời, làm mọi thứ có thể, để làm cho sự thật biến mất hoàn toàn từ dưới mặt trời. Thật không may cho các tác nhân của Địa ngục, và may mắn cho chúng ta, Con cái của Ðức Chúa Trời, bất kỳ cuộc đấu tranh nào chống lại lời của Ðức Chúa Trời là một cuộc đấu tranh thua cuộc. Sa-tan và các đặc vụ của hắn sẽ không bao giờ thành công trong việc phá hủy lời Ðức Chúa Trời hoặc làm cho sự thật biến mất.

 

Như tôi đã nói với các bạn trong giáo huấn về "Các yếu tố của sự hiểu biết", Sự Thật sẽ không bao giờ bị bóp nghẹt. Lời Ðức Chúa Trời là sự thật, và Đức Chúa Trời đã hứa sẽ trông nom và bảo vệ Lời Ngài. Tất cả những người chiến đấu với Sự thật, thay vào đó đang cắt một cây bao báp bằng lưỡi dao cạo. Vâng, những kẻ ngốc này đang làm trống đại dương bằng một cái cốc. Và trong sự ngu ngốc của họ, họ tin rằng một ngày nào đó họ sẽ thành công. Hallelujah!

 

Nếu Chúa cho phép, tôi sẽ khai triển chủ đề này chi tiết hơn cho bạn trong một giảng dạy khác.

 

Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta!

Bấm vào đây để tải xuống cuốn sách này ở dạng PDF