Varování

 

Tato kniha je zdarma a nemůže v žádném případě představovat zdroj obchodu.

 

Jste volně kopírovat tuto Knihu pro svá kázání, nebo jej distribuovat, nebo také pro vaše Evangelizace na Sociálních Sítích, za předpokladu, že její obsah nebude žádným způsobem upraven nebo pozměněn a že stránky mcreveil.org být citován jako zdroj.

 

Běda vám, chamtiví agenti satana, kteří se budou snažit komercializovat tato učení a tato svědectví!

 

Běda vám, synové satana, kteří rádi zveřejňujete tato učení a tato svědectví na Sociálních Sítích, zatímco skrýváte adresu webových stránek www.mcreveil.org, nebo falšováním jejich obsahu!

 

Vězte, že můžete uniknout soudnímu systému lidí, ale rozhodně neuniknete Božímu soudu.

 

Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně? Matouš 23:33

 

PŘEDPOKLADY PRO BIBLICKÁ STUDIA


1- Úvod


Pán nás ve Svém slově varuje před tím, co se On sám rozhodl nazývat "... Marné hádky lidí na mysli porušených a pravdy zbavených..."1Timoteovi 6:5.


I když jsme povoláni, abychom udělali vše pro to, abychom přinesli Evangelium Ježíše Krista lidem, abychom je spasili, a přestože jsme povoláni ukázat veškerou trpělivost nezbytnou k tomu, abychom pomohli všem lidem pochopit Boží slovo, nejsme v žádném případě povoláni diskutovat o Božím slově. Musíme se vyhnout tomu, abychom upadli do pasti, kterou na nás satanovi agenti nastražili, tím, že budeme vytvářet diskuse ne proto, abychom porozuměli slovu Božímu, ale jen proto, aby nás rozptýlili. Musíme se také vyhýbat jakékoli diskusi, která nás nevzdělává.


2- Satanovy pasti


Jak nám již Pán zjevil, když se satanovým agentům nepodaří chytit nás do osidel hříchů, které na nás nastražili, snaží se na nás nastražit další past, toho z rozptýlit nás, abychom se nesoustředili na svou spásu a na dílo Boží. Takže musíme být velmi ostražití.


Nyní, když víte, že agenti Pekla přísahali, že nikdy nepřijmou pravdu, a nyní, když víte, že jejich posláním je udělat vše, aby vás odvrátili od cesty Boží, aby vás odvedli do Pekla, existují opatření, která musíte udělat, kdykoli se chcete zapojit do jakékoli debaty nebo diskuse s lidmi kolem Bible.


Nemůžeme, kvůli satanovým agentům, zavřít dveře lidem, kteří nám kladou otázky, abychom lépe porozuměli Božímu slovu. Ale protože nemůžeme a priori vědět, kdo klade otázky, abychom se učili, a kdo je žádá, aby rozptylovali pozornost, musíme být otevření, trpěliví a připraveni reagovat s láskou a jemností všem, kdo se chtějí učit.


Abyste nepadli do pasti satanových agentů, jejichž posláním je odvrátit vás od slova Božího, zde je tajemství, které vám dáváme k dispozici. To je sedm předpokladů, které musí být lidem uloženy před každou debatou, nebo před každou diskusí, když si myslíte, že tato debata nebo tato diskuse může přinést nějaké ovoce.


3- Sektové bible


Existují satanské sekty, které, přesvědčené, že nebudou schopny ospravedlnit svou falešnou doktrínu Svatou Biblí, byly povinny si udělat vlastní bible. To je případ Katoliků, Svědků Jehovových, Mormonů a pár dalších satanických skupin. Katolíci udělali to, čemu říkají "bible Jeruzaléma" a "bible TOB". Kromě toho mají i jiné rukopisy a fascikly, které používají, aby oklamali své věrné. Svědkové Jehovovi učinili to, čemu říkají "Překlad nového světa". Oni také používají mnoho brožur aby oklamali své stádo. To je také případ Mormonů, kteří vyrobili to, čemu říkají "kniha mormonů".


Nikdy nesmíte přijímat debaty nebo diskuse s lidmi, kteří používají bible těchto sekt. A pokud s nimi chcete debatovat, požadujte, aby odložili svou falešnou bibli a aby během vaší debaty snášeli používání pravé Bible.


Citovali jsme nad katolickou bibli TOB. Je důležité si uvědomit, že TOB znamená ekumenický překlad Bible, překlad navržen tak, aby prosím všechny náboženství; překlad, který byl učiněn pro sladění všech možných přesvědčení. Takže tam máte pravou prostituci Bible, nestoudnou a bezohlednou prostituci Božího slova.


4- Sedm (7) předběžných podmínek


Ať už jednáte s těmito sekty uvedenými výše nebo s jinou necitovaným sektou, princip, který musíte použít, je stejný. Než se zapojíte do jakéhokoli studia Bible nebo do jakékoli diskuse nebo do jakékoli debaty kolem Bible s kýmkoli, musíte se nejprve dohodnout na následujících sedmi (7) předpokladech:


1- Souhlasit s tím, že Bible je slovo Boží


2- Souhlasit s tím, že pouze Bible je slovo Boží, to znamená, že žádná jiná kniha, žádný další dokument, žádný jiný rukopis, nebo dokonce komentář v Bibli, představuje Boží slovo.


3- Souhlasit s tím, že Bůh je jediným autorem Bible, to znamená, že v Bibli, není žádné slovo Petra nebo Jana nebo Pavla atd.


4- Souhlasit s tím, že celá Bible je adresována nám, to znamená, že v Bibli, není poselství pro Korintským, nebo pro Efezským atd.


5- Souhlasit s tím, že pravá Bible má 66 knih, ne o jednu méně, a ne o jednu více. Těchto 66 knih musí mít názvy knih Svaté Bible, který známe, a být uvedeny v normálním pořadí knih, jak je uvedeno v Svaté Bibli.


6- Souhlasit s tím, že Bible je pravdivá.


7- Souhlasit s tím, že co není psáno, nás netýká.


Těchto sedm (7) předběžných podmínek musí být absolutně respektováno, pokud chcete provést biblické studie nebo sdílení kolem Bible, která ctí Boha. Za žádných okolností nesmíte zahájit biblické debaty s lidmi, kteří popírají autoritu Bible. Bylo by to neuposlechnutí Boha. Nikdy nesmíš jít nad rámec toho, co je napsáno, jak nám Pán přikazuje v této pasáži z 1Korintským 4:6 "Tyto pak věci, bratří moji, v podobenství obrátil jsem na sebe a na Apollo, pro vás, abyste se na nás učili nad to, což psáno jest, výše nesmýšleti, …" Naučte se zůstat na Bibli, na celé Bibli a nic jiného než Bible!


Pravá Bible obsahuje 66 knih, seřazených v následujícím pořadí:


5- Starý Zákon


1Mojžišova, 2Mojžišova, 3Mojžišova, 4Mojžišova, 5Mojžišova, Józua, Sudcov, Rút, 1Samuelova, 2Samuelova, 1Královská, 2Královská, 1Kronická, 2Kronická, Ezdráš, Nehemiáš, Ester, Jób, Žalmy, Príslovia, Kazatel, Pieseò, Izaiáš, Jeremiáš, Plaè, Ezechiel, Daniel, Hozeáš, Joel, Ámos, Obadiáš, Jonáš, Micheáš, Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Haggeus, Zachariáš, Malachiáš. Celkem 39 knih.


6- Nový Zákon


Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Skutky, Římanům, 1Korintským, 2Korintským, Galatským, Efezským, Filipským, Koloským, 1Tesalonickým, 2Tesalonickým, 1Timoteovi, 2Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Židům, Jakubův, 1Petrův, 2Petrův, 1Janův, 2Janův, 3Janův, Judův, Zjevení. Celkem 27 knih.


7- Poznámka


Chci vám však připomenout, že skutečná Bible měla být bohatší na učení a zjevení než to, co najdeme v současné Bibli o 66 knihách. Ale satan, který se svými agenty vede neúprosnou válku proti Božímu slovu, udělal vše pro to, aby zajistil, že určité učení a zjevení, která měla být nalezena v Bibli, tam nebudou nalezena. Je tedy zjištěno, že Bible o 66 knihách, které v současné máme, je neúplná.


Někteří z vás se mohou divit, proč trvám na tom, že naše učení a biblická studia jsou založeny pouze na Svaté Bibli o 66 knihách, kterou v současné době máme, když jsem si vědom, že je neúplná. Odpověď je následující, milovaní:


Za prvé, pokud bychom měli založit naše učení a biblická studia na rukopisech, které nejsou k dispozici všem, a že si nejsme ani jisti, že jsou schváleny Bohem, bylo by prakticky nemožné, abychom se dohodli kolem Božím slově. Jinými slovy, bylo by velmi obtížné vědět, kdo skutečně učí pravdu a kdo učí lži, nebo vědět, které učení je skutečně pravdivé a které jiné je nepravdivé.


Potom Pán zajistil, že navzdory absenci učení a zjevení, které satan a jeho agenti z Bible odstranili, zůstalo zachováno to podstatné, co potřebujeme vědět, abychom byli spaseni. To znamená, že absence učení a zjevení, které satan a jeho agenti vyňali z Bible, nemůže způsobit, že bychom přišli o Nebe. Pán se ve své svrchovanosti stará o to, aby kompenzoval tento nedostatek nebo tuto absenci zjevení, abychom tím netrpěli a abychom nebyli skutečně duchovně nevyrovnaní.


8- Závěr


Musíme se proto, milovaní, spokojit s touto Biblí o 66 knihách, kterou nyní máme pro naše učení a biblická studia. Tato Bible, i když je neúplná, obsahuje to podstatné, co potřebujeme, abychom znali Boha a abychom mu sloužili.


Práce, kterou satanovi agenti dělají tím, že vytvářejí své vlastní bible, je pouze pokračováním války, kterou satanův tábor vede po staletí, proti Božímu slovu, dělá vše, co je v jejich silách, aby úplně zmizel pravdu pod sluncem. Bohužel pro agenty pekla a naštěstí pro nás, syny Boží, je jakýkoli boj proti Božímu slovu bojem předem ztraceným. Satan a jeho agenti nikdy neuspějí, ani v zničení Božího slova, ani v tom, že pravda zmizí.


Jak jsem vám řekl v učení o "Rozlišování", Pravda nebude nikdy potlačena. Boží Slovo je Pravda a Bůh slíbil, že bude nad Jeho Slovem bdít a chránit je. Všichni, kdo bojují proti pravdou, spíše stříhají baobab žiletkou. Ano, tito blázni vyprazdňují oceán skleničkou. A ve své hlouposti věří, že toho jednoho dne dosáhnou. Haleluiah!


Pokud to Pán dovolí, rozvedu toto téma podrobněji pro vás, v jiném učení.


Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nepomíjející láskou!

 

Pozvánka

 

Drazí bratři a sestry,

 

Pokud jste uprchli z falešných církví a chcete vědět, co musíte udělat, zde jsou dvě řešení, která máte k dispozici:

 

1- Podívejte se, zda kolem vás nejsou nějaké další Boží děti, které se bojí Boha a chtějí žít podle Zdravé Učení. Pokud nějaké najdete, klidně se k nim přidejte.

 

2- Pokud žádného nemůžete najít a chcete se k nám přidat, naše dveře jsou vám otevřené. Jediná věc, o kterou vás požádáme, je, abyste si nejprve přečetli všechna Učení, která nám Pán dal a která najdete na našich webových stránkách www.mcreveil.org, abychom vás ujistili, že jsou v souladu s Biblí. Pokud je shledáte v souladu s Biblí a jste připraveni podřídit se Ježíši Kristu a žít podle požadavků Jeho slova, přivítáme vás s radostí.

 

Milost Pána Ježíše Krista s vámi.

 

Zdroj a Kontakt:

Webová Stránka: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klikněte zde pro stažení této knihy ve formátu PDF