Varování

 

Tato kniha je zdarma a nemůže v žádném případě představovat zdroj obchodu.

 

Jste volně kopírovat tuto Knihu pro svá kázání, nebo jej distribuovat, nebo také pro vaše Evangelizace na Sociálních Sítích, za předpokladu, že její obsah nebude žádným způsobem upraven nebo pozměněn a že stránky mcreveil.org být citován jako zdroj.

 

Běda vám, chamtiví agenti satana, kteří se budou snažit komercializovat tato učení a tato svědectví!

 

Běda vám, synové satana, kteří rádi zveřejňujete tato učení a tato svědectví na Sociálních Sítích, zatímco skrýváte adresu webových stránek www.mcreveil.org, nebo falšováním jejich obsahu!

 

Vězte, že můžete uniknout soudnímu systému lidí, ale rozhodně neuniknete Božímu soudu.

 

Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně? Matouš 23:33

 

VAROVÁNÍ OHLEDNĚ SVĚDECTVÍ


Drazí bratři a milí přátelé, s radostí vám zpřístupňujeme různá svědectví. Považujeme je za užitečné pro náš duchovní pokrok a pro naše vzdělání. Některé z těchto příběhů pocházejí od lidí, kteří sloužili satanovi, a někteří od lidí, kteří viděli Nebe a/nebo Peklo. Celkově tyto příběhy posilují naše rozlišovací schopnosti a otevírají naše oči Duchovní Boj. Kromě toho pomáhají nám být lépe vybaveni proti útokům, kterým jsme neustále čelíme od satana a jeho agentů.


Tato svědectví nesmí být za žádných okolností považována za Slovo Evangelia, tedy pro absolutní pravdu, ani by neměly nahradit vaši Bibli. Nikdy neopouštějte bibli, abyste svědectví zavedli do praxe. Není to na základě jakéhokoli svědectví, že Bůh nás bude soudit později, ale spíše na základě Bible. Pamatujte také, že naše volba zveřejnit tato svědectví v žádném případě nepředstavuje doporučení jejich autorů.


Jak jsme vám již řekli v učení o Rozlišování, Bůh využívá toho, koho chce, aby projevil Svou slávu nebo mluvil ke Svým synům. Pouhá skutečnost, že osoba dává svědectví, z něj nedělá Božího syna. Ať už je to svědectví člověka, který sloužil satanovi, nebo toho, kdo viděl Nebe a/nebo Peklo, musíte jen obdržet to, co vám Bůh chce dát jako zjevení skrze tyto příběhy, aniž by upadli do pasti víry, že lidé, které Pán používá, aby vám je dali, jsou od Boha.


Vězte velmi dobře, že Bůh může dokonce používat předměty a zvířata k předávání Svých poselství. Máte například Balámova osla. Dovolte mi osvěžit vaši paměť touto pasáží z 4.Mojžišova 22. "… 27A viduci oslice anděla Hospodinova, padla pod Balámem; pročež rozhněval se velmi Balám, a bil oslici kyjem. 28I otevřel Hospodin ústa oslice, a řekla Balámovi: Cožť jsem učinila, že již po třetí mne biješ? 29Řekl Balám k oslici: To, že jsi mne v posměch uvedla. Ó bych měl meč v rukou, jistě bych tě již zabil. 30Odpověděla oslice Balámovi: Zdaliž nejsem oslice tvá? Jezdíval jsi na mně, jak jsi mne dostal, až do dnes; zdaliž jsem kdy obyčej měla tak činiti tobě? Kterýž odpověděl: Nikdy. ..." 4.Mojžišova 22:1-33.


Pokud se mnou souhlasíte, že osel, že Bůh zvyklý mluvit se Balámem, nebyl ani pravým služebníkem Božím, ani Božím synem, pochopte, že ti, skrze které nám Bůh dává různé svědectví, která čteme, nejsou nutně pravými služebníky Božími, ani Božími syny. Toto varování vám musí být od teď jasné.


Několik lidí po přečtení svědectví, které jsme zveřejnili, šel na internetu udělat malý výzkum na jejich autorů. To, co viděli, je pobouřilo. Uvědomili si, že autoři těchto svědectví nemají ve svém způsobu života nic z Boha. Tito autoři téměř všechny z nich představují skutečnou pomluvu pro Evangelium Ježíše Krista. Jsou to jen objekty skandálu. Téměř všichni tito takzvaní bývalí satanisté, muži i ženy, se prohlásili za služebníky Boží. Každý si dal titul, který se mu líbí. Někteří si říkají Pastoři, jiní Evangelisté, jiní Proroci. Jiní mají dokonce tu drzost nazývat se Apoštoly. Někteří začali jako pastoři, a o několik měsíců později se stali apoštoly, a teď se stali tím, čemu říkají "Biskupové".


Pustili se do evangelia, které nemá nic společného se zvukovou doktrínou Krista. Když některé z nich vidíte, je pro vás těžké uvěřit, že kdysi znali Ježíše Krista; neliší se od světských lidí. Jsou zdobily se šperky a líčení všeho druhu. Ženy nosí na hlavě paruky, umělé vlasy a jiné odporné účesy. Přestože říkají, že se setkali s Ježíšem Kristem Pánem, zdá se, že nevědí, že žena, která je Božím synem, musí závoj sama, to znamená zakrýt hlavu v přítomnosti Boha. Zdá se, že nevědí, že by se žena, která je Božím synem, měla slušně oblékat, uprchnout líčení, šperky, satanský oděv jako kalhoty a jiné svůdné oblečení.


Tyto ženy si téměř všichni daly tituly Církevní Starší, to znamená, že se všechny staly pastory, evangelisty, proroky, učiteli, apoštoly, opovrhovat Boží slovo, které zakazuje ženě, aby učit a převzít autoritu nad mužem. Mají tak se stávají pravými nástroji satana, aby vedl Boží lid na scestí, protože mnoho nevědomých Křesťanů je berou pro Boží syny, protože jejich svědectví. Vy, Syny Boží, ať vás to už nepřekvapuje. To je jen další plán satana, aby zasít zmatek v Božím díle. Požehnejme Bohu za Rozlišování.


Jedna z těchto takzvaných bývalých satanistů ve svém svědectví vám jasně říká, že satan jí nabídl otevřít celý řetězec klenotnictví, a vysvětlil jí, že prodejem šperků musela satanovi umožnit nepřetržité získávání lidská krev a duše. Je to ona sama, kdo nám říká, že satan jí zjevil, že všichni ti, kteří kupují šperky, se přímo stávají kořistí satana a jeho démonů. Odhaluje nám, že šperky, díky mnohonásobným zaklínadla, která na něm byla provedena ze světa temnoty, obsahují démony, a že když si někdo koupí šperk, je to ve skutečnosti démoni, které koupí, a že jednou v jejich domě, tito démoni extrakt během noci krev obyvatel domu. Takže ona ví lépe než ty a já, že šperky obsahují démony, kteří nejen posednou ty, kteří je nosí, ale dokonce posednou ty, kteří žijí ve stejném domě s těmi, kteří je nosí. Ale když vidíte tohoto takzvaného ex-satanistu, jste pobouřeni. Ona je vždy ozdobena šperky všeho druhu, i ty extravagantní. Toto je skutečná pomluva Evangelia. Pamatujte, že jedním z úkolů agentů satana je pomlouvat Evangelium, zasít zmatek v myslích lidí, aby ti, kteří chtějí následovat pána, byli zmateni.


Ti, kteří čtou tato svědectví a jsou pobouřeni, když vidí své autory na internetu, nám píší, abychom se zeptali, jak je možné, že osoba, která tvrdí, že viděla Nebe a/nebo Peklo a která se dokonce setkala s Pánem Ježíšem Kristem, žije opak toho, co učí Slovo Boží. Odpověď je jednoduchá: Nejsou z Boha. Takže dávejte pozor na fráze "ex-satanisté" nebo "bývalí satanisté" používané k kvalifikovat těch, kteří sloužili satanovi a kteří tvrdí, že konvertovali k Ježíši Kristu. Je možné, že některé z těchto konverzí jsou pravdivé; ale tito takzvaní bývalí satanisté nejsou obecně nic jiného než satanisté. Nenechte se tedy již více oklamat těmito agenty satana převlečenými za syny Boží. Dobře využijte učení na "Rozlišování" které najdete na webu www.mcreveil.org.


Takže vězte, milovaní, že mnohá z těchto svědectví o Nebi, Pekle, světě temnoty atd., jsou pravdivé. Nejsou-li autoři jejich od Boha nebo se rozhodnou odvrátit se od Boha, toto nezneplatňuje těchto svědectví. Jen pochop, že tohle jsou osli, které Bůh použil aby nám Bůh odhalil, co nám chtěl odhalit. Poselství, které osel dal Balaamovi, přišlo od Boha. Skutečnost, že toto poselství skutečně přišlo od Boha, nečinila osla Božím synem ani Božím služebníkem. Osel dal svou poselství Balámovi a zůstal oslem. Balám přijal poselství od Boha a mohl svobodně poslouchat nebo neposlouchat. To je dnes pro vás případ. Po obdržení těchto svědectví, které nám Bůh dává prostřednictvím těchto oslů, můžete svobodně činit pokání a strach z Boha nebo pokračovat v hraní s Bohem.


Drazí bratři a drazí přátelé, pamatujte jednou provždy, že vidět nebe a/nebo peklo z nikoho nedělá syna Božího. Skutečnost sloužit satanovi a následně se setkat s Kristem, z nikoho nedělá syna Božího. Mnoho služebníků satana, kteří tvrdí, že ho opustili, aby následovali Ježíše, vždycky nakonec vrátí ke svému skutečnému mistrovi satanovi. Vezměte tedy to, co vás ve svědectví vzdělává, ale nevěnujte pozornost se jejich autorům. Udělejte, jak nám Ježíš doporučil v Matouši 23:1-3 "1Tedy Ježíš mluvil zástupům a učedlníkům svým, 2Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se zákoníci a farizeové. 3Protož všecko, což by koli rozkázali vám zachovávati, zachovávejte a čiňte, ale podle skutků jejich nečiňte; neboť praví, a nečiní."


Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nepomíjející láskou!

 

Pozvánka

 

Drazí bratři a sestry,

 

Pokud jste uprchli z falešných církví a chcete vědět, co musíte udělat, zde jsou dvě řešení, která máte k dispozici:

 

1- Podívejte se, zda kolem vás nejsou nějaké další Boží děti, které se bojí Boha a chtějí žít podle Zdravé Učení. Pokud nějaké najdete, klidně se k nim přidejte.

 

2- Pokud žádného nemůžete najít a chcete se k nám přidat, naše dveře jsou vám otevřené. Jediná věc, o kterou vás požádáme, je, abyste si nejprve přečetli všechna Učení, která nám Pán dal a která najdete na našich webových stránkách www.mcreveil.org, abychom vás ujistili, že jsou v souladu s Biblí. Pokud je shledáte v souladu s Biblí a jste připraveni podřídit se Ježíši Kristu a žít podle požadavků Jeho slova, přivítáme vás s radostí.

 

Milost Pána Ježíše Krista s vámi.

 

Zdroj a Kontakt:

Webová Stránka: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klikněte zde pro stažení této knihy ve formátu PDF