Varování

 

Tato kniha je zdarma a nemůže v žádném případě představovat zdroj obchodu.

 

Jste volně kopírovat tuto Knihu pro svá kázání, nebo jej distribuovat, nebo také pro vaše Evangelizace na Sociálních Sítích, za předpokladu, že její obsah nebude žádným způsobem upraven nebo pozměněn a že stránky mcreveil.org být citován jako zdroj.

 

Běda vám, chamtiví agenti satana, kteří se budou snažit komercializovat tato učení a tato svědectví!

 

Běda vám, synové satana, kteří rádi zveřejňujete tato učení a tato svědectví na Sociálních Sítích, zatímco skrýváte adresu webových stránek www.mcreveil.org, nebo falšováním jejich obsahu!

 

Vězte, že můžete uniknout soudnímu systému lidí, ale rozhodně neuniknete Božímu soudu.

 

Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně? Matouš 23:33

 

POSELSTVÍ KRISTOVÝM VOJÁKŮM


1- Úvod


Drazí bratři a drazí přátelé, v těchto okamžicích konce časů, kdy nám zbývá jen málo času na přestavbu zdi, před zvukem trubky, považujeme to za důležité vydat apelovat na všechny pravé Boží vojáky a na všechny pokrytce a lháře, kteří se za pravé Boží vojáky vydávají, aby každý mohl přehodnotit své postoje, a že každý jasně prohlašuje a potvrzuje to jeho volba, podle pokynů Ježíš ve Zjevení 22:10-15 "10Potom řekl mi: Nezapečeťuj slov proroctví knihy této; oť jest blízko čas. 11Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě. 12A aj, přijduť brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podle skutků jeho. 13Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední. 14Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města. 15Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež."


2- Poselství těm, kteří kladou podmínky pro konání Božího díla


Drazí přátelé, vy, kteří se údajně zavazujete dělat Boží dílo, a kteří, aby tak učinili, používáte lstivost, abyste požadovali buď pracovní vybavení, nebo materiální či finanční podporu pro takového nebo takového důvodu, nebo odměnu, která neříká jeho jméno. Tady je Boží poselství pro vás.


Za prvé: Je na čase, abyste pochopili, že každý člověk, který slouží Bohu, to dělá pro své vlastní dobro. Tím, že sloužíme Bohu, je to naše požehnání, že hledáme, ne ty z Boží. Bůh už nepotřebuje požehnání, je již požehnán. Při práci pro Boha, to jsou naše koruny, které hledáme, ne ty z Boží. Bůh už nepotřebuje koruny, už je má. Investováním naší fyzické síly, našich peněz a našich talentů pro služby z Bohu, jsou to naše poklady, které ukládáme, ne ty z Boží. Bůh už nepotřebuje poklady, už je má.


Za druhé: Musíte pochopit, že dělat Boží práci je oběť. Sám Bůh se rozhodl obětovat Svého jediného Syna, aby nás zachránil. Ježíš, jediný Syn Boží, se pro nás obětoval, abychom mohli mít věčné štěstí, které nás čeká po tomto pozemském životě bídy. A každé pravé dítě Boží se musí také obětovat pro slávu Svého Mistra Ježíše Krista a pro spasení všech těch, pro které Ježíš zemřel.


Za třetí: Je nezbytné, abyste pochopili, že neděláte žádnou laskavost Bohu tím, že Mu sloužíte, a že neděláte žádnou laskavost Božímu služebníku tím, že děláte Boží dílo. Děláte si velkou laskavost tím, že sloužíte Bohu. Je to privilegium sloužit Bohu. Přestaňte tedy vydírat Boha a Služebníka Boží, když chcete dělat Boží dílo. Pokud nechcete sloužit Bohu, nedělejte to. Pokud věříte, že děláte nějakou laskavost Bohu nebo Jeho Služebníkovi tím, že děláte Boží dílo, již to nedělejte.


Mám pro vás důležité zjevení. Je to následující: "Ať už pracujete pro Boha, nebo nepracujete, Boží dílo bude vykonáno. Ať už sloužíte Bohu, nebo Mu odmítnete sloužit, Boží služba bude vykonána. Nic a nikdo, nemůže zastavit Boží dílo." Takže zastavte vydírání, je to zbytečné.


Předtím, než jste se narodili, bylo vykonáno Boží dílo a po vás, bude vykonáno Boží dílo. Bůh vás proto nutně pro Svou práci nepotřebuje. S vámi nebo bez vás bude Jeho práce hotová. Jste jistě důležité pro Boží dílo, pokud se rozhodnete, aby se sami užitečné, ale nejste nepostradatelní, a nikdy nebudete. Nikdo není nepostradatelný.


Meditujte se mnou tuto pasáž Malachiáše 1:6, 8; 13-14: "6Syn ctí otce, a služebník pána svého. Protož jestližeť jsem já otec, kdež jest čest má? A jestliže jsem pán, kde jest bázeň má? Vám to mluví Hospodin zástupů, ó kněží, kteříž sobě zlehčujete jméno mé. A však říkáte: V čem zlehčujeme jméno tvé? 8o když přivodíte slepé k obětování, což to není nic zlého? A když přivodíte chromé a nemocné, což to není nic zlého? Daruj je medle knížeti svému, zalíbíš-li mu se tím, a přijme-li tvář tvou, praví Hospodin zástupů. 13... Nebo přinášíte to, což jest vydřeno, a chromé i nemocné, přinášejíce dar. To-liž mám přijímati z ruky vaší? praví Hospodin. 14Anobrž zlořečený jest fortelný, kterýž maje v svém stádě samce, činí slib, a obětuje Pánu to, což jest churavého. Nebo král veliký já jsem, praví Hospodin zástupů, a jméno mé jest hrozné mezi národy."


Co říká Bůh v této pasáži?


Pán vám zde zjevuje, že se mu líbí jen dary, které nás něco stály, a které představují oběť pro nás. Když nejste připraveni nabídnout Bohu to, co tě stálo draho, nemiluješ Ho. Když jste připraveni nabídnout Bohu jen to, co jste ukradl, nebo to, co jste zvedli, nebo to, co je vám k ničemu, vy se vysmívají Bohu. Takové dary nepřijímá.


Bůh, aby nás zachránil, neposlal slabé jehně, ani nemocné ovce, ani žádného anděla, Poslal Svého Jediného Syna, co kterého měl nejdražší. Toto je skutečná oběť, a to je druh oběti, kterou si Bůh vybral, aby pro nás udělal. Proč Mu musíme dávat dary bezcenné na oplátku? Proč bychom měli na oplátku předkládat Pánu zdánlivé oběti, které nás nic nestály? Bůh je nepřijme.


1Kronická 21:24 "Král pak David řekl Ornanovi: Nikoli, ale raději koupím je od tebe za slušné peníze; oť nevezmu, což tvého jest, Hospodinu, aniž budu obětovati oběti zápalné darem dané." Pokud chcete pracovat pro Boha, musíte dát své srdce do toho, vaše horlivost, a všechny vaše prostředky. Neříkej, že chceš pracovat pro Boha, a čekáš, až ti někdo dá všechno, co potřebuješ. To je chtít obětovat slepé zvíře jako oběť Bohu, to je chtít Mu nabídnout chromé nebo zmrzačené zvíře, to je chtít představit Hospodinu to, co není vaše, co vás nic nestojí. Každé pravé dítě Boží by mělo spěchat, aby sloužilo Bohu, protože je to sláva sloužit Bohu.


Dnes najdete mnoho pokrytců, takzvaných synů božích, kteří, když si chtějí koupit nové páry drahých bot, aby byli vidět, nové extravagantní oblečení, aby si jich všimli, módní mobilní telefony a další nadbytečné a někdy zbytečné gadgety, nikdy jim nechybí peníze. Ale jakmile je nutné udělat dílo Boží, žádají, abychom pro ně nakoupili, nebo jim dali k dispozici to, čemu říkají pracovní vybavení; jiní žádají co to, čemu říkají trochu motivace. Jsou připraveni představit Pánu pouze to, co není jejich.


Pro vás, pokrytci, kteří se vydáváte za syny Boží, ale nemůžete pro Boha nic udělat, aniž byste dostali zaplaceno, pamatujte, že to není v Nebe Ježíše Krista, že budete vstupovat s tak zlým srdcem. Jste na cestě do Pekla. Přestaňte klamat sami sebe. Vaše srdce je plné chamtivosti a chtíče všeho druhu. Chcete využít každé malé příležitosti, který je vám nabízen, abyste z ní udělali příležitost k zisku. Lakomci, ciňte pokání!


Když vám nikdy nedojdou peníze na nákup věcí marnosti, když máte vždy prostředky pro věci, které jsou pro vás důležité, a ty nemáš žádné prostředky, jen když jde o práci Boží, když máte čas pokaždé dělat vaše vlastní věci, a vám dojdou čas pouze tehdy když musíte dělat Boží práci, jste jedním z těch, kteří mají ve svém stádu samce a kteří věnují a obětují Pánu churavé zvíře. Jste podvodníci, skuteční zloději.


Pán se za vás neobětoval, abyste Mu nemohli nesobecky sloužit. Kdyby Bůh od nás očekával nějaký materiál nebo nějakou odměnu, než by pro nás obětoval svého jediného syna, nikdy by to neudělal. A kdyby od nás Syn Boží očekával nějaký materiál nebo nějakou malou motivaci, než za nás přišel zemřít, nikdy by nepřišel. Tohle je pravá láska. Nemůžete předstírat, že milujete Boha, když pro Něho nemůžete nic udělat, aniž byste se nechali zaplatit nebo aniž byste se nechali prosit.


Závěr: Pokud chcete být placeni za konáte Boží dílo, nedělejte to. Pokud chcete, abychom vám dali pracovní vybavení a malé motivace pro vás dělat Boží dílo, nedělejte to. Pokud chcete být prosil, aby dělali Boží dílo, nedělejte to. S vámi nebo bez vás, bude vykonáno Boží dílo. Nebudu podplácet nikoho, aby vykonával Boží dílo. V den, kdy už nebudou žádní lidé, kteří by konali Boží dílo, Pán dokonce vzbudí kameny, aby to udělal.


3- Poselství těm, kteří sabotují Boží dílo


Máte také takzvané Boží syny, kteří přijímají dělat Boží dílo, ale kteří se dobrovolně rozhodnou sabotovat Boží dílo. To znamená, že tito lidé se rozhodnou dobrovolně, a to buď dělat dílo neúplným způsobem, nebo vědomě a dobrovolně vložit chyby do Božího díla, nebo přidávat k dílu to, co neexistuje. Vězte, že tento hřích je velmi vážný. To se neliší od rouhání proti Duchu Svatému. Ať už jsou to ti, kdo dobrovolně učí lži Božímu lidu, nebo ti, kdo úmyslně sabotují Boží dílo, cílem je dobrovolně odvrátit lidi od Boha; cílem je dobrovolně uvést v omyl ty, kdo hledají Boha. Bůh ti za to nikdy neodpustí. Nikdy. Nechť je toto sdělení jasné všem agentům satana, kteří podstupují taková rizika. Vaše Peklo bude úměrné vaší zlovolnosti.


4- Poselství těm, kteří nejsou motivováni pro Boží dílo


Pro vás, kteří nejsou motivováni pro Boží dílo, vězte, že je to vaše vlastní požehnání, že pohrdáte. Jsi jistě Ezau. Požehnání vám v tuto chvíli nic neříkají. Přijde čas, kdy vám tato požehnání něco řeknou, ale bude příliš pozdě. Stejná požehnání, kterými dnes pohrdáte, budou ta samá, o která budete v nadcházejících dnech hledat se slzami, ale marně. Mějte na paměti, že Zemi s ničím neopustíte. Cokoli, co zdá být vaše štěstí nebo vaše pýcha teď, opustíte to dobrovolně nebo nuceně v příštích dnech. Nic s vámi neopustí Zemi. Nic. I když si přejete opak.


Pojďme meditovat o pasážích níže:


1Mojžišova 25:29-34 "29Uvařil pak Jákob krmičku. Tedy Ezau přišel z pole zemdlený, 30A řekl Jákobovi: Dej mi, prosím, jísti krmě té červené, nebo jsem umdlel. (Protož nazváno jest jméno jeho Edom.) 31Odpověděl Jákob: Prodej mi dnes hned prvorozenství své. 32I řekl Ezau: Aj, já k smrti se blížím, k čemuž mi tedy to prvorozenství? 33Dí Jákob: Přisáhni mi dnes hned. I přisáhl mu, a prodal prvorozenství své Jákobovi. 34Tedy Jákob dal Ezauchovi chleba a té krmě z šocovice. Kterýžto jedl a pil, a vstav, odšel; a tak pohrdl Ezau prvorozenstvím."


Židům 12:15-17 "15Prohlédajíce k tomu bedlivě, aby někdo neodpadl od milosti Boží, a aby nějaký kořen hořkosti nepodrostl, a neučinil překážky, skrze nějž by poškvrněni byli mnozí; 16Aby někdo yl smilník, a ohyzdný, jako Ezau, kterýžto za jednu krmi prodal prvorozenství své. 17Víte zajisté, že potom, chtěje dědičně dosáhnouti požehnání, pohrdnut jest. Nebo nenalezl místa ku pokání, ač ho koli s pláčem hledal."


Dovolte mi vysvětlit, kdo jsou Ezauové. Ezau jsou lidé, kteří myslí jen na přítomnost. Budoucnost jim nic neříká. To, na čem jim záleží, je současnost, nyní. Jediné, co chtějí, je to, co nyní vidí očima. Mluvit s nimi o budoucích požehnáních je trochu hloupé. Nemají zájem o to, co nevidí. Když jsou povzbuzováni k tomu, aby dělali Boží práci s horlivostí, připomínajíce jim, že koruna čeká na skutečné Boží Vojáky, oni říkají, jako Ezau, k čemu mi tedy je koruna? Přijde čas, kdy budou hledat s slzami pro tuto korunu, ale jejich pokání ude mít žádný účinek. Když Ezau pohrdal požehnáním, myslel jen na přítomnost, nepředstavoval si, že budoucnost přijde. Budoucnost přišla, stala se dalším přítomnost, dalším nyní, ale nyní, který už nebyl v jeho dosahu.


Jeremiáš 48:10 "Zlořečený ten, kdož dělá dílo Hospodinovo lstivě, a zlořečený ten, kdož zdržuje meč svůj od krve." Nejen, že se musíte zavázat, že budete dělat dílo Páně, musíte to dělat bez nedbalosti.


5- Poselství těm, kteří odmítají dělat Boží dílo


Pro vás všechny, kteří odmítáte konat Boží dílo, vězte, že Bůh vás stvořil, abyste Mu sloužili, abyste konali Jeho dílo. Pamatujte si jednou provždy, že konat Boží dílo není pro vás možnost, ale povinnost. Pokud chcete být tvrdohlavý, neváhejte, a v nadcházejících dnech to pochopíte.


Matouš 25:24-30 "24Přistoupiv pak i ten, kterýž vzal jednu hřivnu, řekl: Pane, věděl jsem, že jsi ty člověk přísný, žna, kde jsi nerozsíval, a sbíraje, kde jsi nerozsypal, 25I boje se, odšel jsem a skryl hřivnu tvou v zemi. Aj, teď máš, což tvého jest. 26A odpovídaje pán jeho, řekl mu: Služebníče zlý a lenivý, věděl jsi, že žnu, kdež jsem nerozsíval, a sbírám, kdež jsem nerozsypal, 27Protož měl jsi ty peníze mé dáti penězoměncům, a já přijda, vzal byl bych, což jest mého, s požitkem. 28Nu vezmětež od něho tu hřivnu, a dejte tomu, kterýž má deset hřiven. 29(o každému majícímu bude dáno, a budeť hojně míti, od nemajícího pak i to, což má, budeť odjato.) 30A toho neužitečného služebníka uvrztež do temností zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů."


Víte, proč vás Bůh pošle do Pekla za to, že jste odmítli dělat Jeho dílo? Dovolte mi to vysvětlit: Fyzickou silou, kterou máte, to je Bůh, který vám ji dal. Zdraví, které máte, to je Bůh, který vám to dal. Inteligence, kterou máte, to je Bůh, který vám ji dal. Moudrost, kterou máš, to je Bůh, který vám to dal. A tohle všechno Ti dal jako pracovní materiál, abyste Mu sloužili. Takže pokud si vezmete pracovní vybavení a odmítnete pracovat, víte, co vás čeká: Pláč a škřipení zubů ve věčném mučení. Volba je na vás.


6- Poselství těm, kteří dělají Boží dílo s radostí


Pro vás všechny, kteří milují Pána celým svým srdcem, kteří se bojí Boha, a kteří pracují pro Boha, s horlivostí, s radostí, s obětavost, a ve zcela nezištným způsobem, vězte, že nejste ztrácet svůj čas. Jsou to vaše požehnání, která hromadíte. Stavíte svůj domov v Království Nebeském. Shromažďujete věčné poklady v Nebi, kde ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou. Matouš 6:19-20. Stůjte pevně až do konce a nebudete litovat.


Pojďme meditovat o pasážích níže:


2Janův 1:8 "Hleďtež sebe, abychom neztratili toho, o čemž jsme pracovali, ale odplatu plnou abychom vzali."


1Korintským 2:9 "Ale kážeme, jakož psáno jest: Čehož oko nevídalo, ani ucho slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo, co jest připravil Bůh těm, kteříž jej milují."


Pojďme broukat tento malý refrén, který říká: "Nebe je krásné a nádherné, Nebe je krásné a nádherné!"
7- Poslední varování


Vy, kteří nás kontaktujete pokaždé, abyste řekli, že se chcete zapojit do Božího díla, a když vám dáme tuto příležitost, jdete skrze lest, abyste uspokojili žádostivost svých srdcí tím, že požádáte takzvané pracovní vybavení a další pomocníky všeho druhu, ať už je to naposledy. Nejsme tu, abychom se bavili. Jsme tu, abychom pracovali pro Boha a dělali to s radostí. Nedostáváme zaplaceno od nikoho, a nepodporujeme chamtivý pokrytci, kteří se k nám přibližují, ne abychom pracovali, ale aby uspokojili jejich chamtivost. Nejsme připraveni nikoho podplatit, aby dělal Boží dílo, ani nikomu platit aby dělal Boží dílo. Jsme připraveni přijmout v pracovního týmu všechny ty, kteří milují Pána Ježíše Krista celým svým srdcem, kteří se Ho bojí, a kteří jsou připraveni pracovat pro Boha s horlivostí, s radostí, s obětavost, a ve zcela nezištným způsobem. Pokud jste jedním z nich, neváhejte nás kontaktovat. Jinak se vyhýbejte rozptylování nás.


Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nepomíjející láskou!

 

Pozvánka

 

Drazí bratři a sestry,

 

Pokud jste uprchli z falešných církví a chcete vědět, co musíte udělat, zde jsou dvě řešení, která máte k dispozici:

 

1- Podívejte se, zda kolem vás nejsou nějaké další Boží děti, které se bojí Boha a chtějí žít podle Zdravé Učení. Pokud nějaké najdete, klidně se k nim přidejte.

 

2- Pokud žádného nemůžete najít a chcete se k nám přidat, naše dveře jsou vám otevřené. Jediná věc, o kterou vás požádáme, je, abyste si nejprve přečetli všechna Učení, která nám Pán dal a která najdete na našich webových stránkách www.mcreveil.org, abychom vás ujistili, že jsou v souladu s Biblí. Pokud je shledáte v souladu s Biblí a jste připraveni podřídit se Ježíši Kristu a žít podle požadavků Jeho slova, přivítáme vás s radostí.

 

Milost Pána Ježíše Krista s vámi.

 

Zdroj a Kontakt:

Webová Stránka: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klikněte zde pro stažení této knihy ve formátu PDF