Varování

 

Tato kniha je zdarma a nemůže v žádném případě představovat zdroj obchodu.

 

Jste volně kopírovat tuto Knihu pro svá kázání, nebo jej distribuovat, nebo také pro vaše Evangelizace na Sociálních Sítích, za předpokladu, že její obsah nebude žádným způsobem upraven nebo pozměněn a že stránky mcreveil.org být citován jako zdroj.

 

Běda vám, chamtiví agenti satana, kteří se budou snažit komercializovat tato učení a tato svědectví!

 

Běda vám, synové satana, kteří rádi zveřejňujete tato učení a tato svědectví na Sociálních Sítích, zatímco skrýváte adresu webových stránek www.mcreveil.org, nebo falšováním jejich obsahu!

 

Vězte, že můžete uniknout soudnímu systému lidí, ale rozhodně neuniknete Božímu soudu.

 

Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně? Matouš 23:33

 

RESTITUCE

 

1- Úvod

 

V učení o duchovním boji jsme definovali krádež jako dvojí hřích: Krádež samotná a špatnost. Z tohoto učení je jasné, že když někomu ukradnete věc, připravíte ho o jeho věc a přivedete ho do situace nouze, utrpení a velkých problémů. Tím se před Bohem činíte vinnými z hříchu špatnosti a hříchu nespravedlnosti. Zatímco hřích špatnosti lze jednoduše vyznat jako jiné hříchy, Bůh cítí, že hřích nespravedlnosti by se neměl omezovat pouze na pouhé vyznání, ale měl by být napraven. Bůh, aby vyřešil tento problém nespravedlnosti, zavedl to, co Bible nazývá restituce.

 

Podle Bible, restituce je akt návratu ke skutečnému vlastníkovi, nebo právní nástupci, věc, která byla ukradena dobrovolně, nebo věc, která je držena nelegálně, nebo věc, která byla nalezena nebo vyzvednuta, ale že majitel nevyhodil. Hospodin, který se rozhodl prezentovat se svému lidu jako Bůh spravedlnosti, neopomněl dát jasné pokyny, pokud jde o řízení ukradenými a/nebo nalezenými věcmi. Abychom si byli jisti, že neděláme nic víc nebo méně, než to, co Bůh požadoval, je důležité, abychom prozkoumali Bibli.

 

2- Co říká Stará Smlouva?

 

V Bibli, zejména ve Staré Smlouvě, Bůh požadoval návrat ukradených předmětů, stejně jako ztracené předměty nalezené, jak můžeme číst v následujících pasážích:

 

4.Mojžišova 5:5-8 "5Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka: 6Mluv k synům Izraelským: Muž aneb žena, když učiní nějaký hřích lidský, dopouštěje se výstupku proti Hospodinu, a byla by vinna duše ta: 7Tedy vyzná hřích svůj, kterýž učinil, navrátí pak to, čímž vinen byl, v cele, a pátý díl přidá nad to, a dá tomu, proti komuž zavinil. 8A neměl-li by muž ten přítele, jemuž by nahradil tu škodu, pokuta dána buď Hospodinu a knězi..."

 

3.Mojžíšova 5:20-24 nebo 6:1-5 v závislosti na verzi Bible "1Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2Kdyby člověk zhřešil a přestoupením přestoupil proti Hospodinu, buď že by oklamal bližního svého v věci sobě svěřené, aneb v spolku nějakém, aneb mocí by vzal něco, aneb lstivě podvedl bližního svého, 3Buď že nalezna ztracenou věc, za přelby mu ji, buď že by přisáhl falešně, kteroukoli věcí z těch, kterouž přihází se člověku učiniti a zhřešiti jí, 4Když by tedy zhřešil a vinen byl: navrátí zase tu věc, kterouž mocí sobě vzal, aneb tu, kteréž lstivě s útiskem dosáhl, aneb tu, kteráž mu svěřena byla, aneb ztracenou věc, kterouž nalezl, 5Aneb o kterékoli věci falešně přisáhl: tedy navrátí to z cela, a nad to pátý díl toho přidá tomu, číž bylo; to navrátí v den oběti za hřích svůj."

 

2.Mojžišova 22:1-4 "1Jestliže by kdo ukradl vola aneb dobytče, a zabil by je neb prodal: pět volů navrátí za toho vola, a čtvero dobytčat za to dobytče. 4Jestliže nalezena bude v rukou jeho krádež, buď vůl, neb osel, buď dobytče ještě živé, dvénásobně navrátí."

 

3- Co říká Nová Smlouva?

 

Nová aliance se nevrátila na této praxi, ačkoli Zacheus byl viděn, jak dobrovolně nabízí nápravu komukoli, komu něco ublížil. To čteme v Lukáši 19:8 "Zacheus se zastavil a řekl Pánu: Hle, polovinu svého majetku, Pane, dám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně."

 

Právě jsme četli, co říká Bible o restitucích. Nyní, když se očistíme a připravujeme se na Vytržení, je důležité, abychom nenechali nic, co by nás mohlo na poslední chvíli zablokovat. Je také důležité, abychom nedovolili hořkému zápalu a nevědomosti přimějte nás násobit chyby. K tomu je nezbytné dobře porozumět tomuto pojmu restituce. Zformulujeme některé zásadní otázky, jejichž zodpovězení nám pomůže toto téma dobře pochopit.

 

4- Podstatné otázky

 

- Proč Hospodin požadoval restituce?

 

- Kdo by měl mít prospěch?

 

- Jak se to mělo udělat?

 

- Musíme stále uplatňovat tento restituční zákon?

 

- Co je třeba udělat nyní?

 

To všechno jsou otázky, které nás zajímají, a odpovědi na ně nám pomohou, abychom byli v této věci s Bohem v pořádku, abychom už nežili v pocitu viny.

 

4.1- Proč Hospodin požadoval restituce?

 

Bylo to obnovit spravedlnost mezi lidmi, že Hospodin zavedl restituci ukradeného nebo nalezeného majetku. Boží starost byla nevidět člověka trpět, protože mu někdo vzal jeho věc buď krádeží, nebo lstí, nebo tím, že ji našel, aniž by ji vrátil jejímu majiteli. To je zřejmé z pasáží, které jsme právě četli.

 

4.2- Kdo by měl mít prospěch?

 

V zákoně o restituce Bůh mluví o našem "bližním". Je zřejmé, že to, co Bůh nazývá naším bližním, není ani instituce, ani národ, ani organizace, ale jednotlivec.

 

4.3- Jak se to mělo udělat?

 

Otázka "Jak měla být restituce provedena?", je zodpovězena v pasážích z 4.Mojžišova 5:5-8, 3.Mojžišova 5:20-24 nebo 6:1-5 a 2.Mojžišova 22:1-4, které jsme právě četli.

 

4.4- Musíme stále uplatňovat tento restituční zákon?

 

Odpověď je ano. Tento přikázání musíme stále uposlechnout, i kdyby se jeho aplikace již neměla provádět jako dříve, kde bylo nutné obnovit buď celý objekt přidáním pátého, nebo dvojnásobku odcizeného předmětu, nebo čtyřnásobku nebo pětinásobku, v závislosti na odcizené věci. Skutečnost, že se Pán rozhodl o tom již v Nové smlouvě nemluvit, neruší tento zákon, protože Boží postavení ve vztahu ke spravedlnosti se nezměnilo.

 

4.5- Co je třeba udělat nyní?

 

Za prvé: Snažte se už nekrást. Už nekraďte. Už se nestavte do pozice, kdy se budete s tímto restitučním problémem stydět. Vy sami víte, že restituce jsou velmi trapným činem. Vyhněte se krádeži, abyste s tím nebyli znovu konfrontováni.

 

Za druhé: Všechny věci, které jste v minulosti ukradli, se musí dostat z vašeho domu. Nenechávejte v svém domě žádné ukradené věci, říkám žádný. Jakýkoli věc ukradený a držený ve vašem domě může vždy poskytnout přístup k satanovi. Takže musíte všechny tyto věci roztřídit. Ty, které patří jednotlivcům, to znamená fyzickým osobám, které znáte a které jsou stále naživu, je musíte požádat o odpuštění a vrátit jim, co je jejich. Pokud tito lidé již nežijí a znáte jejich děti, vraťte toto zboží nebo věci dětem. Pokud však není žádné dítě nebo jiný blízký příbuzný, komu by tyto věci dal, jděte je dát skutečnému služebníku Božímu, který bude vědět, jak s nimi naložit podle pokynů, které dostane od Pána.

 

Držíte-li například pozemky, domy, auta nebo jakýkoli jiný majetek, který jste násilně vyrvali z rukou chudých a slabých, nebo který jste zabavili, nebo jste jej ukradli nebo který jste získali falšováním jméno skutečného vlastníka nebo že jste si je přisvojili lstí nebo který jste zneužili své moci nebo autority, abyste je měli, musíte vrátit vše osobě, pokud je stále naživu, nebo její rodině jinak. Pamatujte, že pokud zůstanete v držení tohoto zboží, čeká na vás Peklo. A pokud po vaší smrti členové vaší rodiny nevrátí toto zboží skutečným majitelům, čeká je také Peklo. Než budete lpět na zboží, které vám nepatří, velmi dobře vězte, že právě v Pekle strávíte svou věčnost.

 

Ale i tam, nemáš-li již nikoho z jeho rodiny, komu bys toto zboží předal, jít ke skutečnému služebníku Božímu s, a ten před Pánem uvidí, co s nimi udělá. Především se nesnažte jít s věcmi ke služebníku Božímu, když jsou jejich skuteční majitelé přístupní.

 

V případě, že jste odcizili věci jednotlivcům a tito jednotlivci tam stále jsou, ale tyto věci již nemáte, musíte jít a požádat tyto osoby o odpuštění a nabídnout jim restituci. Pokud přijmou restituci, ale upřednostňují hodnotu své věci v penězích, a už ne věc samotnou, musíte jim dát to, co žádají. A pokud souhlasí, že vám odpustí, ale odmítnou restituci, jděte a dejte hodnotu ukradené věci Bohu ve formě oběti. Pokud tito lidé již nežijí, budou jejich rodinám vráceny restituce, pokud nějakou měly.

 

Obecně platí, že pokud během restituce vaše oběti požadují nějakou formu odškodnění, protože jste je připravili o jejich věci, musíte se jí podřídit. A pokud zjistí, že jejich věci jsou opotřebované, a chtějí tyto věci v původním stavu, musíte se podřídit jejich požadavku, protože to je před Bohem normální. Když musíte vrátit ukradené věci, je na vás, abyste se modlili, aby Pán uklidnil srdcím vašich obětí.

 

V případě věcí, které jste odcizili a které patřily například institucím, organizacím nebo společnostem, nejste povinni těmto společnostem vracet. Jděte ke skutečnému služebníku Božímu, vyznejte tento čin a dejte mu všechny tyto věci. Bude se za vás modlit a dá tyto věci potřebným.

 

5- Lidé, ke komu nechodit pro restituce

 

Jsou lidé, ke komu není moudré jít dělat restituci. To je zvláště případ čarodějů, maraboutů a jakéhokoli satanisty. Pokud jste měli tu smůlu ukrást něco od čaroděje, marabouta nebo nějakého služebníka satana, je nebezpečné vrátit se k němu kvůli restituci. Spíše se snažte kontaktovat pravého služebníka Božího, který vám s tím pomůže. Neriskujte, že budete udržet ve svém držení jakýkoli věc ukradeno čaroději nebo okultistovi. Pokud tak učiníte, vězte, že váš život je ve velkém nebezpečí.

 

6- Koho se restituce týká?

 

Každý zloděj nebo podvodník je postižen restitucí. Ať už jste kdokoli, ať už jste znovuzrození křesťané, nebo ne, pokud jste se podíleli na krádeži, podvodu, vydírání nebo korupci, vůči fyzickým osobám nebo jednotlivcům, týká se vás restituce. Proto se toto učení netýká pouze znovuzrozených křesťanů. Týká se to všech. Pohané také musí pochopit, že jakýkoli čin špatnost představuje zlořečení. Krádeže, podvody, vydírání, korupce a zneužívání všeho druhu jsou činy špatnosti, a proto představují skutečné zdroje zlořečení v životech všech, kdo se jich dopouštějí.

 

Některá povolání vystavují ty, kdo je vykonávají, tomuto druhu hříchu špatnosti. To je případ celníků, policistů, četníků, výběrčích daní, soudců, magistráti, advokátů, politiků, správců veřejného bohatství a všech, kteří jsou často zapleteni do korupce a nejrůznějších podvodech. Všichni jsou pod zlořečení a jsou postiženi restitucí a musí, chtějí-li se osvobodit od zlořečení, která je tíží, vrátit vše, co buď ukradli, nebo vymohli, nebo podváděl, nebo zpronevěřili atd.

 

Všichni, kdo zneužívají své moci, aby se obohatili na úkor svých ubohých obětí, jsou všichni pod zlořečení, a pokud bohužel umírají, aniž by činili pokání a nenavrátili svým obětem ukradené nebo vydřené zboží, je to v pekle, že pochopí, že Bůh, který se zdál nebýt Bohem spravedlnosti a který je pozoroval, jak svobodně konají své pošetilosti, je skutečně Bohem spravedlnosti. Je po jejich smrti že pochopí, že spravedlnost existuje.

 

Pokud tedy vykonáváte některou z těchto profesí, které jsem právě zmínil, nebo pokud vykonáváte jakoukoli jinou profesi, která vám umožňuje zneužívat slabosti chudých a slabých, nebo využívat neznalosti nevědomých, vězte, že restituce vás čeká. Před hodit tě s radostí v korupci a vydírání majetku chudých a slabých, mějte na paměti, že vše vrátíte, jinak strávíte svou věčnost v Pekle. A pokud jste jako Svědkové Jehovovi, kteří nevěří v Peklo, buďte tvrdohlaví; až se tam dostanete, uvěříte.

 

V některých případech, pokud rodiče, kteří se provinili krádeží, podvodem a vydíráním, neprovedou restituci před svou smrtí, budou jejich děti nuceny tak učinit. Pokud tedy máte zvrácené a ničemné rodiče, kteří se rádi obohacují na krvi nevinných chudáků a živí a vychovávají vás z plodů své špatnosti, vězte, že jste pod zlořečení a v některých případech budete nuceni vrátit vše, co vaši rodiče ukradli, ošidili, zkonfiskovali nebo vydírali.

 

6.1- Celníci a výběrčí daní

 

Celníci a výběrčí daní, kteří zneužívají svého postavení k tomu, aby ošidili a zruinovali chudých lidí, jimž mají poskytovat normálně a bezplatně službu, jsou pod zlořečení a jsou všechny postiženy restitucemi. Musí svým obětem vrátit vše, co od nich vymohli; jinak je čeká peklo.

 

6.2- Nespravedlivý soudci a magistráti

 

Soudci a jiní bezbožní magistráti, kteří se nechají zkorumpovat a vynášejí nespravedlivé rozsudky, jsou pod zlořečení a jsou všechny postiženy restitucemi. Musí svým obětem vrátit vše, co od nich vymohli; jinak je čeká peklo.

 

6.3- Policisté, četníci a další bezpečnostní agenti

 

Policie, četníci a další bezpečnostní agenti, kteří na silnicích, využívají jejich postavení k podvodům a zruinování taxikářů, řidičůa chudých malých řidičů, kteří bojují o přežití, jsou pod zlořečení a jsou všechny postiženy restitucemi. Musí svým obětem vrátit vše, co od nich vymohli; jinak je čeká peklo.

 

6.4- Zrádní a špatný právníci

 

Advokáti, kteří se nechají uplácet odpůrci svých klientů, aby jejich klienti prohráli své případy, se dopouštějí dvojího zločinu, špatnost a vlastizrady. Tito ďáblové za své odporné zločiny tak či onak zaplatí. Jsou všechny postiženy restitucemi. Musí svým obětem vrátit vše, co jim ukradli, a vše, čemu je podrobili.

 

6.5- Ti, kdo zneužívají svůj titul, moc nebo autoritu

 

Všichni ti, kteří zneužívají svého titulu, moci, autority nebo vysoké postavení k podvádět nebo vydírání majetku lidí, jsou všechny postiženy restitucemi. Musí vrátit svým obětem vše, co od nich vymohli, pokud mají v úmyslu být zachráněni.

 

6.6- Ženy, které klamou a podvádějí muže

 

Ženy, které klamou a podvádějí muže a nechávají se jimi financovat tím, že jim falešně slibují manželství a vydávají se za jejich snoubenky, jsou pod zlořečení a jsou všechny postiženy restitucemi. Musí vrátit svým obětem vše, co od nich vymohli, pokud mají v úmyslu být zachráněni.

 

6.7- Muži, kteří klamou a podvádějí ženy

 

Muži, kteří klamou a podvádějí ženy a nechávají se jimi financovat tím, že jim falešně slibují manželství a vydávají se za jejich snoubence, jsou pod zlořečení a jsou všichni postiženi restitucemi. Musí vrátit svým obětem vše, co od nich vymohli, pokud mají v úmyslu být zachráněni.

 

6.8- Ti, kteří zpronevěřují veřejné prostředky

 

Na rozdíl od toho, co jsem vysvětlil výše tím, že jsem trval na tom, že je to škoda způsobená jednotlivcům, která vyžaduje restituci, uvědomte si, že existují případy krádeží a zpronevěry týkající se vlád, které také restituce vyžadují. Když váš čin způsobí neštěstí a utrpení mnoha obětí, neuniknete Božímu hněvu a trestu. Jste pod zlořečení a máte zájem o restituci. Absolutně musíte vrátit veškeré ukradené veřejné bohatství, jinak vás čeká Peklo. A všechny vaše děti, které krmíte a vychováváte díky tomuto ukradenému a odvrácenému bohatství, jsou pod zlořečení. Jste varováni!

 

6.9- Křiví, nepoctiví a chamtiví politici

 

Všichni tito křiví politici a další nepoctiví a chamtiví správci veřejného bohatství, kteří vyprazdňují státní pokladny, aby se obohatili, zatímco miliony lidí kolem nich hynou v naprosté chudobě, jsou proto všichni pod zlořečení a jsou všechny postiženy restitucemi. Musí lidem vrátit vše, co ukradli, jinak je čeká peklo. A pokud máš takové démony za rodiče a vedeš dobrý život na krvi chudých, neunikneš tomu. Jste také varováni!

 

7- Pozor na pokrytce

 

Pamatujte, milovaní, že cokoli děláme, děláme pro Pána, ne pro lidi. Neděláme představení; naše touha není být vidět muži. Chceme schválení od Pána. K tomu musíme vždy jednat se zdravým rozumem a podle slova Božího. Nenapodobujte tedy farizeje, kteří ve svém pokrytectví vzbuzují dojem, že jsou spravedlivější než ostatní, a kteří vás žádají, abyste dělali to, co sami nedokážou, a tlačí vás do chyb, aby uspokojili své ego. Tito pokrytci předstírají, že jsou příliš spravedliví. Dovolte mi uvést několik příkladů:

 

7.1- První příklad

 

První je o mladé dívce, která žila v jedné z evropských zemí a ještě nezískala doklady. Její farizejský pastor, který o sobě tvrdil, že je spravedlivější než kdokoli jiný, a který věřil, že je jedním z mála, kdo dobře praktikuje učení o o restitucích, jí řekl, že musí vrátit a že Bible vyžaduje restituce. Sestra se ho pak zeptala, co má vrátit a jak. Tento farizeus ji požádal, aby zašla na imigrační úřady a řekla jim, že v zemi žije nelegálně.

 

Naivní sestra se řídila touto ohavnou radou. Ve své nevědomosti uposlechla. Šla dělat to, o co ji čaroděj požádal, a imigrační agenti ji okamžitě zatkli, a vrátil ji do své země, aniž by jí dovolili cokoli si vzít. Po několika letech strávených v cizině byla poslána pryč jako zloděj, s prázdnýma rukama.

 

Dovolte mi, abych vám řekl, že pro takovou ženu bude velmi snadné proklínat Boha ve svém utrpení a ve svém nepochopení. Zajde tak daleko, že uvěří, že Bůh na ni jistě připravil past. Nepochopí, že to byli její farizejští pastýři, kdo ji uvedl v omyl. To je nevýhoda být ve falešných církvích a následování ignorantských, zaslepených pastorů, kteří jsou většinou čarodějové.

 

7.2- Druhý příklad

 

Druhým příkladem je příklad jiného farizea, který říká, že aby složila zkoušku, podváděla, a že když začala pracovat, Bůh ji požádal, aby šla restituovat. Šla proto na úřady, aby se vzdala své práce, a řekla jim, že podvedla u zkoušky. A úřady mu řekly, že nikdy nenašli tak spravedlivého člověka. Pozor na svádění!

 

Tato mylná interpretace pojmu restituce je velmi rozšířená v určitých letničních sektách, které, nerozumějíc slovu Božímu a nemajíce Kristovu mysl, věří, že do nebe vstoupí svou vlastní spravedlností. Vezměme si následující pasáže: Matouš 5:20 "Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Písma a farizeů, jistě nevejdete do království Nebes." Kazatel 7:16 "Nebývej příliš spravedlivý, aniž buď příliš moudrý. Proč máš na zkázu přicházeti?"

 

Z těchto pasáží se učíme, že musíme hledat spravedlnost a žít spravedlnost. Pán od nás očekává, že budeme spravedlivější než lidé tohoto světa. A také říká ve Zjevení 22:11, že my, kteří jsme spravedliví, musíme stále praktikovat spravedlnost. Je tedy jasně stanoveno, že Pán dbá na spravedlnost. Je to stále tentýž Pán, který nám říká, abychom nebyli příliš spravedliví. Ve skutečnosti ani není možné být příliš spravedlivý. Už teď nejsme spravedliví, do té míry, že jsme příliš spravedliví. Co Pán zde chce říci, že bychom ve své pýše neměli věřit, že praktikujeme spravedlnost lépe než kdokoli jiný, a že bychom neměli napodobovat farizey, kteří se snaží praktikovat svou spravedlnost, aby byli viděni lidmi. Zatěžují lid břemeny, která sami neunesou (Lukáš 11:46).

 

Nesmíme napodobovat ty pokrytce, kteří nejsou schopni dělat malé věci, ale kteří předstírají, že dělají velké věci. Pozorování Božího slova je mimo ně, ale působí dojmem, že jsou před lidmi příliš spravedliví. Učení o restitucích není těžké pochopit; jsou to pokrytci, kteří jsou ve svých vlastních očích příliš spravedliví, kteří to komplikují.

 

8- Zloději desátků a darů

 

Existují dvě kategorie zlodějů desátků a darů: Ti, které Pán nazývá zloději, protože nedávají své desátky a oběti, a ti, kteří si dovolují ukrást desátky a oběti, které daly Děti Boží. Jestliže u první kategorie můžeme mluvit o prosté krádeži nebo o chamtivosti, druhá kategorie přesahuje jednoduché hříchy, kterých se může dopustit normální Boží dítě, a spíše odhaluje prvek rozlišování. Promluvme si o těchto dvou kategoriích.

 

Vy všechny děti Boží, které jste se před Bohem provinili krádeží tím, že jste se rozhodli nedávat desátky nebo obětiny v domě Božím, pochopte, že krádež, stejně jako jiné hříchy, vás zavede přímo do pekla, pokud nebudete činit pokání. A činit pokání zde znamená vrátit vše, co jste kdy ukradli. Nehazarduj se svou spásou. Neriskujte, že vás nechat vyhrát chamtivost, aby nakonec skončil v Pekelném ohni na věčnost. Pokud patříte k těm, kteří si vždy najdou nějaký důvod, proč krást boží peníze, vězte, že jste na cestě do pekla. Snažte se vrátit vše, co jste kdy ukradli, a přestaňte krást Bohu.

 

Pokud pokaždé, když nedáte Bohu své desátky nebo oběti pod záminkou, že jste si je pouze vypůjčili s úmyslem je vrátit, vězte, že jste v Božích očích zloději. Zastavte svádíte sami sebe. Nemáte právo používat Boží věci bez povolení, i když je to pro splatit. Zastavit chamtivost, a přestat mít pohled chtíče na věci určené pro Boha. Snažte se rychle vrátit vše, co jste již ukradli. Pokud budete přetrvávat v nevrátit, a smrt vás překvapí, peklo začalo pro vás.

 

A vy všichni agenti satana, takzvané děti Boží, kteří se vzepřou Bohu tím, že přijdou do domu Božího krást, berte toto poselství vážně. Satan vás jistě přesvědčil, že peklo neexistuje a že s vámi bude sdílet svou vládu. Chci vám připomenout, že vás satan klame. Nemá žádnou vládu, o kterou by se s vámi mohl podělit. Čeká ho peklo a tato takzvaná vláda, o kterou se s vámi hodlá podělit, je pekelný oheň. Než se jím tedy budete řídit, raději si to promyslete.

 

Nezapomeňte, že aby bylo odpuštěno, pokud máte v úmyslu být odpuštěno, musíte splatit všechny peníze, které jste ukradli, bez penny méně. Pokud máte v úmyslu uniknout z pekla, každý cent, který jste ukradli, musí být splacen. A pokud se chcete přesvědčit, než přijmete, buďte tvrdohlaví bez splácet a v příštích dnech to pochopíte.

 

Pro vás ostatní, Děti Boží, využívám této příležitosti, abych vám dal prvek rozlišování. Vězte, že žádné skutečné dítě Boží si nemůže dovolit jít do domu Božího krást. Takže všechny tyto takzvané Boží děti nebo vůdci, kteří si dovolují pomáhat si z Pánovy pokladny, protože věří, že je nikdo nevidí, jsou buď démoni, nebo posedlí. Ačkoli normální křesťan ve chvílích své slabosti může krást, nikdo si nemůže dovolit jít do Božího domu, ukrást buď obětiny Božích dětí nebo jakýkoli jiný předmět.

 

9- Zloději předmětů v Božím domě

 

Ať už jsou to peníze nebo jakýkoli jiný předmět, který jste kdysi ukradli z domu Božího, nezapomeňte, že musíte všechno vrátit a požádat o své vysvobození, pokud nejste démon. Existují pouze dvě kategorie lidí, kteří mohou krást z domu Božího: démoni a posedlí lidé. Pokud jste právě posedlí, rychle čiňte pokání, vraťte vše, co jste ukradli, a požádejte o své vysvobození.

 

10- Závěr

 

Zvažte na závěr, že restituce se liší od odškodnění za všechny hříchy minulosti. Restituce se týká hříchu krádeže a neměla by být zobecněna na jiné hříchy. Už nikdy nespadněte do pasti, kterou pro vás připravili tito agenti satana, kteří vám říkají, abyste šli a vrátili staré diplomy získané podváděním, pracovní pozice získané korupcí, imigrační doklady získané nesprávnými prohlášeními atd.

 

Vězte dobře, že je prostě nemožné předstírat, že opravujete všechny své chyby minulosti. Pokoušet se překroutit význam slova Božího a zobecnit pojem restituce na věci, které Bůh neučil, je pastí pro ty, kdo učí tyto nepravdy, i pro ty, kdo je následují. Přitom v souvislosti s ukradenými a nalezenými předměty je třeba uvést do praxe restituci, jak jsme právě studovali. A za další hříchy musíte opravit to, co se ještě opravit dá, nebo co je ještě nutné opravit.

 

Takže pokud existují minulé chyby, které můžete opravit, aniž byste způsobili další problémy, udělejte to. Pamatujte, že naším cílem je utéct před problémy a vyhnout se jakémukoli problému. Kdykoli tedy můžete problém vyřešit, aniž byste vytvářeli nové, udělejte to. Nespadněte do pasti snahy řešit malé problémy vytvářením větších.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto tématu nebo pokud se vás týká restitucí a nevíte, jak postupovat, neváhejte nás kontaktovat a my vám pomůžeme. A pokud jste posedlí, pokud stále žijete pod vlivem nečistých duchů, pokud jste stále pod nějakými zlořečení a hledáte vysvobození, nejprve se ujistěte, že ve svém životě nemáte případ restituce, než požádáte, aby se bratři modlili za vaše vysvobození. Doporučuji vás učení s názvem "Vysvobození", kterou najdete na webových stránkách https://www.mcreveil.org.

 

Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nepomíjející láskou!

 

Pozvánka

 

Drazí bratři a sestry,

 

Pokud jste uprchli z falešných církví a chcete vědět, co musíte udělat, zde jsou dvě řešení, která máte k dispozici:

 

1- Podívejte se, zda kolem vás nejsou nějaké další Boží děti, které se bojí Boha a chtějí žít podle Zdravé Učení. Pokud nějaké najdete, klidně se k nim přidejte.

 

2- Pokud žádného nemůžete najít a chcete se k nám přidat, naše dveře jsou vám otevřené. Jediná věc, o kterou vás požádáme, je, abyste si nejprve přečetli všechna Učení, která nám Pán dal a která najdete na našich webových stránkách www.mcreveil.org, abychom vás ujistili, že jsou v souladu s Biblí. Pokud je shledáte v souladu s Biblí a jste připraveni podřídit se Ježíši Kristu a žít podle požadavků Jeho slova, přivítáme vás s radostí.

 

Milost Pána Ježíše Krista s vámi.

 

Zdroj a Kontakt:

Webová Stránka: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klikněte zde pro stažení této knihy ve formátu PDF