Varování

 

Tato kniha je zdarma a nemůže v žádném případě představovat zdroj obchodu.

 

Jste volně kopírovat tuto Knihu pro svá kázání, nebo jej distribuovat, nebo také pro vaše Evangelizace na Sociálních Sítích, za předpokladu, že její obsah nebude žádným způsobem upraven nebo pozměněn a že stránky mcreveil.org být citován jako zdroj.

 

Běda vám, chamtiví agenti satana, kteří se budou snažit komercializovat tato učení a tato svědectví!

 

Běda vám, synové satana, kteří rádi zveřejňujete tato učení a tato svědectví na Sociálních Sítích, zatímco skrýváte adresu webových stránek www.mcreveil.org, nebo falšováním jejich obsahu!

 

Vězte, že můžete uniknout soudnímu systému lidí, ale rozhodně neuniknete Božímu soudu.

 

Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně? Matouš 23:33

 

KŘEST DUCHEM SVATÝM A MLUVENÍ V JAZYCÍCH


1- Úvod


Nejmilejší v Pánu a vy všichni, kdo čtete toto učení, pokoj s vámi! Dobrořečím Hospodin Bohu, Otci našeho Mistra a Pána Ježíše Krista, který mi ve své věrnosti uděluje milost zpřístupnit vám toto učení o křtu Duchem Svatým a mluvení v jazycích. Ačkoli učení Bible o křtu Duchem Svatým a mluvení v jazycích není složité na pochopení, satanovi agenti převlečení za služebníky Boží zasel zmatek v myslích křesťanů, pomocí falešné učení vyrobena ze světa temnoty. Mnoho křesťanů, zmatených těmito doktrínami démonů, zjišťuje, že klade otázky, které by se neměly klást. Aby toto učení bylo co nejúplnější, přezkoumám všechny otázky, které si křesťané často kladou, a na každou z nich odpovím.


2- Křest Duchem Svatým


Zde jsou otázky, které si křesťané pravidelně kladou ohledně křtu Duchem Svatým:


- Je křest Duchem Svatým a křest ohněm oddělené?
- Kdo křtí Duchem Svatým?
- Kde může být člověk pokřtěn v Duchem Svatým?
- Kdo může být pokřtěn Duchem Svatým?
- Kdy může být člověk pokřtěn Duchem Svatým?
- Musí být každý pravý syn Boží pokřtěn Duchem Svatým?
- Jak přijmout křest Duchem Svatým?
- Je rozdíl mezi tím mít Ducha Svatého a být pokřtěn Duchem Svatým?
- Proč křest Duchem Svatým?
- Je křest Duchem Svatým důkazem Spasení?
- Je křest Duchem Svatým důkazem, že člověk patří Bohu?
- Je mluvení v jazycích znamením křtu Duchem Svatým?


2.1- Je křest Duchem Svatým a křest ohněm oddělené?


Přečtěme si společně tyto pasáže: Matouš 3:11, Marek 1:8, Lukáš 3:16, Jan 1:33 a Skutky 1:5.


Matouš 3:11 "Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem Svatým a ohněm."


Marek 1:8 "Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem Svatým."


Lukáš 3:16 "Odpověděl Jan všechněm, a řka: Jáť zajisté křtím vás vodou, ale jdeť silnější nežli já, kteréhožto nejsem hoden rozvázati řeménka u obuvi jeho. Tenť vás křtíti bude Duchem Svatým a ohněm."


Jan 1:33 "A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, tenť jest, kterýž křtí Duchem Svatým."


Skutky 1:5 "Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem Svatým po nemnohých těchto dnech."


Když zkoumáme výše uvedené verše, jasně chápeme, že není žádný rozdíl mezi výrazem "Křest Duchem Svatým a ohněm", který byl použit v Matouš 3:11 a Lukáš 3:16, a výrazem " Křest Duchem Svatým" použitý v Marek 1:8, Jan 1:33 a Skutky 1:5.


Rád bych vás upozornil na to, co vytváří zmatek.
Pokud se pozorně podíváte na citované pasáže, budete překvapeni, když zjistíte, že o křtu ohněm se nikde nezmiňuje. Bible mluví o křtu Duchem Svatým a ohněm. Ale nikde nenajdete výraz "křest ohněm".


Na závěr, mluvit o křtu Duchem Svatým a ohněm, nebo jen o křtu Duchem Svatým, znamená říci totéž. Není tedy mezi nimi dvěma žádný rozdíl. Existuje několik falešných učitelů, kteří se snaží vysvětlit křest ohněm, dokonce až do té míry, že vysvětlují, kdy člověk tento křest přijímá a jak pozná, že ho přijal. Utíkejte od všech takzvaných pastorů, kteří se vás snaží pokřtít ohněm nebo kteří vám slibují křest ohněm. Pamatujte, že jsou to satanovi agenti. Bůh neslíbil žádný křest zvaný křest ohněm žádnému člověku na zemi.


Existují také doktríny démonů, které vysvětlují, že křest Duchem Svatým a ohněm jsou dva různé křesty. Jeden (křest Duchem Svatým) je pro Boží děti a druhý (křest ohněm) je ohněm pekelným pro ty, kdo Boha neposlouchají. To vás přivádí k pochopení, že satanovi agenti jsou odhodláni svést děti Boží na scestí. Vytvořili satanské doktríny, které nemají nic společného se Zdravé Učení Ježíše Krista.


2.2- Kdo křtí Duchem Svatým?


Bible nás učí, že je to Pán pouze Ježíš Kristus, kdo křtí v Duchem Svatým. Dělá to, jak chce, ale vše závisí na připravenosti srdce každého člověka.


2.3- Kde může být člověk pokřtěn v Duchem Svatým?


Protože je to sám Ježíš Kristus, kdo křtí Duchem Svatým, nepotřebuje k tomu konkrétní místo. Dokud je dobře ochotným srdce toho, kdo touží po křtu Duchem Svatým, Pán ho může pokřtít kdekoli. Člověk tedy může být pokřtěn Duchem Svatým v kostele, během modlitebního sezení, ve vodách křtu, ve svém pokoji při modlitbě atd.


2.4- Kdo může být pokřtěn Duchem Svatým?


Lukáš 11:13 nás učí, že každý člověk s dobře ochotným srdcem před Bohem může být pokřtěn Duchem Svatým. "Poněvadž tedy vy, zlí jsouce, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš nebeský dá Ducha Svatého těm, kteříž ho prosí?"


2.5- Kdy může být člověk pokřtěn Duchem Svatým?


Když meditujeme o pasážích Matouš 3:11, Marek 1:8 a Skutky 1:5, již citovaných, odvodíme, že křest Duchem Svatým se koná po křtu vodou. Ve Skutky 10:44-47 však vidíme skupinu bratrů, kteří měli výsadu být pokřtěni Duchem Svatým před křtem vodou.


Skutky 10:44-47 "44A když ještě Petr mluvil slova tato, sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova Božího. 45I užasli se ti, jenž z obřezaných věřící byli, kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha Svatého jest vylit. 46Nebo slyšeli je, ani mluví jazyky rozličnými, a velebí Boha. Tedy odpověděl Petr: 47Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha Svatého přijali jako i my?" To nám umožňuje pochopit, že Pán, který zná srdce, může dokonce pokřtít některé ze Svých synů Duchem Svatým před křtem ve vodě.


Chtěl bych vás však varovat před falešnými praktikami, s nimiž se dnes setkáváme ve zhoubných sektách. V mnoha z těchto satanských církví, které jsou mylně nazývány letničními církvemi, čarodějové distribuují to, co nazývají křest v "duchu svatého". Zasvěcují věřící do čarodějnictví tím, že je učí mluvit satanovými jazyky. A když jsou tito lidé zasvěceni a začnou mluvit těmito satanskými jazyky, je jim řečeno, že jsou pokřtěni "svatým duchem". Proto se dnes setkáváme s tisíci zatvrzelými lidmi, kteří mluví jazyky a věří, že jsou pokřtěni Duchem Svatým, když žádný z nich nebyl nikdy pokřtěn ve vodě.


Nejmilejší, všimněte si, že to, co Bůh udělal v případě Kornélia a bratří ve Skutky 10:44-47, může udělat i dnes. Nemůžeme být překvapeni, když vidíme některé Boží syny, které mají tuto výsadu být pokřtěny Duchem Svatým před křtem vodou. Tyto případy však nejsou příliš časté. A pro ty, kteří přijímají křest Duchem Svatým, aniž by ještě byli pokřtěni ve vodě, když je to pravý křest Duchem Svatým, který přijali, Duch Boží v nich tlačí je, aby rychle vyhledat křest vodou.


Takže pokud se setkáte s lidmi, kteří tvrdí, že jsou pokřtěni Duchem Svatým, kteří mluví jazyky a kteří po celou tu dobu nikdy nebyli pokřtěni ve vodě, ale věří, že jsou spaseni, řekněte jim, že je používá satan, a ne Bůh. Řekněte jim, že jsou to démoni kteří skrze ně mluví, a ne Duch Svatý. A pokud potkáte lidi, kteří mluví v jazycích, ale odmítají křest vodou, jen vězte, že to jsou démoni.


2.6- Musí být každý pravý syn Boží pokřtěn Duchem Svatým?


Abychom na tuto otázku odpověděli, prozkoumáme kromě již citovaných pasáží, tj. Matouš 3:11, Marek 1:8, Lukáš 3:16, Jan 1:33, Lukáš 11:13 a Skutky 1:5, další pasáže, např. jako Marek 16:17, Skutky 2:38 a Skutky 15:8.


Marek 16:17 "Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti."


Skutky 2:38 "Tedy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého."


Tyto pasáže ukazují, že Boží zaslíbení pro křtu Duchem Svatým platí pro všechny Jeho syny, ne jen pro několik. V Marek 16:17 je zaslíbení mluvit novými jazyky učiněn všem, kteří budou věřit v Ježíše, a ne několika. Skutky 15: 8 nám říkají, že "A ten, jenž zpytuje srdce, Bůh, svědectví jim vydal, dav jim Ducha Svatého". Jestliže Bůh uděluje křest Duchem Svatým všem, kdo ho prosí, včetně těch, kteří mu nepatří, není to na Jeho pravým synům, že On to neudělí. Pamatujte tedy, že každý pravý Boží syn musí být pokřtěn Duchem Svatým a mluvit v jazycích.


2.7- Jak přijmout křest Duchem Svatým?


Níže uvedené pasáže ze Skutky 2:1-4, a již citovaných Skutky 10:44 nám ukazují, že můžeme přijmout křest Duchem Svatým bez lidského zásahu.


Skutky 2:1-4 "1A když přišel den padesátý, byli všickni spolu na jednom místě. 2I stal se rychle zvuk s nebe, jako přicházejícího větru prudkého, a naplnil všecken dům, kdež seděli. 3I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýžto posadil se na každém z nich. 4I naplněni jsou všickni Duchem Svatým, a počali mluviti jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim vymlouvati."


Skutky 8:14-17 a 19:6 nám ukazují, že stejný křest můžeme přijmout vkládáním rukou.


Skutky 8:14-17 "14Uslyšavše pak v Jeruzalémě apoštolé, že by Samaří přijala slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana. 15Kteříž přišedše k nim, modlili se za ně, aby přijali Ducha Svatého. 16(Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu Pána Ježíše.) 17Tedy vzkládali na ně ruce, a oni přijali Ducha Svatého."


Skutky 19:6 "A když vzkládal na tyto ruce Pavel, sstoupil Duch svatý na ně, i mluvili jazyky rozličnými, a prorokovali." Vše závisí především na připravenosti srdce každého.


2.8- Je rozdíl mezi tím mít Ducha Svatého a být pokřtěn Duchem Svatým?


Pamatujme si, že existuje rozdíl mezi tím, mít Ducha Svatého a být pokřtěn Duchem Svatým. Kdykoli člověk pozve Ježíše Krista do svého života s upřímným srdcem, Pán okamžitě přichází Svým Duchem Svatým, aby v něm přebýval. Proto má tato osoba Ducha Svatého, ale ještě není pokřtěna v Duchu Svatém.


Případ Apollose ve Skutky 18: 24-25 nám to potvrzuje: "24Žid pak nějaký, jménem Apollo, rodem z Alexandrie, muž výmluvný, přišel do Efezu, učený v Písmě. 25Ten byl počátečně naučen cestě Páně, a jsa vroucího ducha, horlivě mluvil a učil pilně těm věcem, kteréž jsou Páně, znaje toliko křest Janův."


Vidíme, že přesně učil Slovo Boží, ačkoli znal pouze Janův křest, to znamená, že byl pokřtěn pouze ve vodě. Nebyl tedy ještě pokřtěn Duchem Svatým. Pokud mohl přesně učit Slovo Boží, ukazuje nám to, že to byl Duch Svatý v něm, kdo dělal tuto práci. Už měl Ducha Svatého, ale ještě nebyl pokřtěn Duchem Svatým.


Někteří ignorant lidé říkají, že to byl den Letnic, že učedníci obdrželi Ducha Svatého. Nedělejte tuto chybu. Učedníci byli pokřtěni Duchem Svatým v den Letnic (Skutky 2:1-4), ale již měli Ducha Svatého. Obdrželi Ducha Svatého, když na ně Pán dechl. To je to, co vidíme v Jan 20:19-23. "…To pověděv, dechl, a řekl jim: Přijměte Ducha Svatého…"


2.9- Proč křest Duchem Svatým?


Právě jsme viděli s případem Apollo ve Skutky 18:24-25, že i když není pokřtěn Duchem Svatým, pravý Boží syn může přesně rozumět Božímu slovu a může je dokonce učit. Zůstává však omezený. Kdyby křest Duchem Svatým nebyl pro náš duchovní život nezbytný, Bůh by nám ho neslíbil. Pán ví, že bez tohoto křtu nebudeme mít moc Ducha Svatého, který by nám pomohl čelit různým bitvám, které nás na cestě čekají. Pán také ví, že bez moci, kterou získáme křtem Duchem Svatým, nebudeme schopni odolat ďáblu. To je důvod, proč Pán doporučil svým učedníkům ve Skutky 1:4-5, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale nejprve čekali na moc Ducha Svatého. To je také důvod, proč Akvila a Priscilla ve Skutky 18:26 vzali s sebou Apollo, aby mu dokonaleji vypravovali Boží cestu.


Učedníci se řídili Pánovými doporučeními. Nejprve čekali, až přijmou moc Ducha Svatého, než začali službu. Po dni Letnic byl účinek křtu Ducha Svatého na učedníky velmi viditelný. Byli naplněni mocí, horlivostí, pomazáním, moudrostí, inteligencí a odvahou pro službu Pánu. Apoštolové, kteří se třásli při každé hrozbě, se stali zcela změněnými lidmi, oděnými mocí Ducha Svatého. Vězte tedy, nejmilejší, že nemůžete sloužit Bohu, aniž byste byli oděni mocí Ducha Svatého. Proto už nespadejte do pastí, které pro vás nastražili démoni, kteří se vás snaží naučit opak. Na konci tohoto Učení vám dám některé prvky rozlišování, které vám pomohou identifikovat tyto agenty Pekla.


2.10- Je křest Duchem Svatým důkazem Spasení?


Pamatujte, nejmilejší, že stejně jako všechny ostatní dary není ani křest Duchem Svatým důkazem spasení. Jinými slovy, křest Duchem Svatým není znamením, že je člověk spasen. Bůh dává lidem dary, protože chce, ne nutně proto, že Ho lidé milují. Proto se za žádných okolností nesmíte nechat oklamat dary. Vězte, že můžete mít mnoho darů, a jít do Pekla.


Kdyby Bůh dával lidem dary, protože Ho milují, znamenalo by vlastnictví daru, že ten, kdo ho vlastní, je spasen. Ale Bůh dává dary lidem spíše proto, že miluje lidi. A každý si dělá z darů přijatých od Boha, co chce. Někteří používají dary, které dostali od Boha, aby chválili Boha, jiní používají své k aby se Bohu vysmívali. To je to, co dnes ospravedlňuje aroganci lidí. Používají inteligenci, kterou jim Bůh dal, aby se srovnávali s Bohem. Vyrábějí lidské bytosti a rostliny v laboratořích; snaží se učinit jiné planety obyvatelnými; vyrábějí sofistikované zbraně, s nimiž mohou bojovat proti Bohu, až přijde čas; atd.


Proto pouze ti, kteří se bojí Boha, kteří žijí pro Boha a podle Zdravé Učení Ježíše Krista, a kteří používají dary, které jim Bůh dal pro slávu Ježíše Krista, jediného Spasitele, bude spasen. Nechť je tedy všem jasné, že křest Duchem Svatým není důkazem, že člověk je spasen.


2.11- Je křest Duchem Svatým důkazem, že člověk patří Bohu?


NE. Ne všichni ti, kteří dávají zdání, že jsou pokřtěni Duchem Svatým, jsou Boží semena. Vězte velmi dobře, že stejně jako praví Boží synové, Boží semena, přijímají od Ježíše Krista Křest Duchem Svatým, tak i falešní Boží synové mohou tento křest přijmout, když jej Bůh distribuuje. Být pokřtěn Duchem Svatým nebo věřit, že je pokřtěn Duchem Svatým, nedělá z člověka semeno Boží. Neupadněte tedy do pasti a nenazývejte všechny ty, kteří jsou zdánlivě pokřtěni Duchem Svatým, pravými Božími syny. Křest Duchem Svatým tedy není důkazem, že člověk je semenem Božím.


2.12- Je mluvení v jazycích znamením křtu Duchem Svatým?


S ohledem na důležitost mluvení v jazycích, a s ohledem na skutečnost, že se stala další zbraň, která satanovi agenti používají trápit ignorant a labilních křesťané, zjistil jsem, že je nejlepší zacházet s ním samostatně, úplným a podrobným způsobem, odpovídá na všechny otázky, které si Křesťané obvykle kladou.


3- Mluvení v Jazycích


Křesťan, který nemluví v jazyky, je duchovně omezený křesťan; je to křesťan, který nemůže vést skutečnou duchovní boj. Satan takové křesťany miluje, protože pro jeho tábor nepředstavují žádné velké nebezpečí.


Zde jsou otázky, které si křesťané pravidelně kladou ohledně mluvení v jazycích:


- Co je to mluvení v jazycích?
- Co je to dar rozličnost jazyků?
- Může být člověk pokřtěn Duchem Svatým, aniž by mluvil jazyky?
- Vyučuje se mluvení v jazycích?
- Můžeme rozumět mluvenému jazyku?
- Měli bychom rozumět mluvenému jazyku?
- Má mluvení v jazycích zlepšit v průběhu času?
- Může Mluvení v jazycích Božího syna přestat?
- Můžeme mluvit v jazyky dobrovolně?
- Jaké je použití mluvení v jazycích?
- Jak procvičovat mluvení v jazycích ve Shromáždění?
- Dělá mluvení v jazycích toho, kdo mluví, pravým Božím synem?
- Existuje falešné mluvení v jazycích?
- Jak rozpoznat falešné mluvení v jazycích?


3.1- Co je to mluvení v jazycích?


Mluvení v jazycích je vynikající bojový nástroj, který dal Pán Ježíš k dispozici Svým synům. Je to velmi užitečný dar jak pro duchovní boj, pro přímluvu, pro osobní budování a pro budování Církve. Zaslíbení tohoto vzácného daru nám bylo dáno v Marek 16:15-18 "15A řekl jim: Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. 16Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 17Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, 18budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce, a budou se mít dobře."


Z této pasáže se jasně dozvídáme, že Pán učinil zaslíbení mluvení v jazycích všem, kdo uvěří v jeho jméno, a ne jen několika málo lidem. V důsledku toho se již nemusíme ptát sami sebe, zda každý Boží syn musí mluvit v jazycích. Nepadněte tedy do pasti falešných učitelů, kteří učí, že mluvení v jazycích není pro všechny věřící. Protože nechápou Boží slovo, překrucují 1Korintským 12:30, kde se říká "... Mluví snad všichni jazyky? ..." aby podpořili jejich sejít z cesty. Vězte, že v 1.Korintským 12:10 a 12:28 k nám Bůh mluví o daru rozličnost jazyků, což nemá nic společného se zaslíbením mluvení v jazycích, který Pán učinil všem, kdo v Něj budou věřit, v Marek 16:17.


3.2- Co je to dar rozličnost jazyků?


Dar rozličnost jazyků je dar, který dává příjemci schopnost mluvit různými jazyky. Tento dar je jedním z těch, které Pán rozdává každému zvlášť, jak si přeje. Tyto dary se liší od darů, které Pán dává všem svým dětem bez rozdílu. Takže nespadají do pasti matoucí dar mluvení v jazycích s darem rozličnost jazyků. Podívejme se dobře na níže uvedené pasáže:


1Korintským 12:4-11 "4Rozdílníť pak darové jsou, ale tentýž Duch, 5A rozdílná jsou přisluhování, ale tentýž Pán, 6A rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenžto působí všecko ve všech. 7Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku. 8Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož Ducha, 9Jinému víra v témž Duchu, jinému darové uzdravování v jednostejném Duchu, 10Někomu divů činění, jinému proroctví, jinému rozeznání duchů, jinému rozličnost jazyků, jinému vykládání jazyků. 11Ale to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí."


1Korintským 12:27-30 "27Vy pak jste tělo Kristovo, a údové z částky. 28A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv apoštoly, druhé proroky, třetí učitele, potom moci, potom ty, kteří mají dary uzdravování, pomocníky, správce jiných, rozličnost jazyků mající. 29Zdaliž jsou všickni apoštolé? Zdali všickni proroci? Zdali všickni učitelé? Zdali všickni divy činí? 30Zdali všickni mají dary k uzdravování? Zdali všickni jazyky rozličnými mluví? Zdali všickni vykládají?"


Pochopte tedy velmi dobře, že jestliže nás Bůh neučinil ze všech apoštoly, jestliže nás všechny neučinil proroky nebo učiteli, pokud nás neučinil všemi lidmi, kteří dělají zázraky, neučinil z nás ani všechny lidi, kteří mají rozličnost jazyků. Ať je konečně všem Božím dětem jasné, kdo upadl do pastí démonů, kteří učí, že mluvení v jazycích není pro všechny Boží děti. Mluvení v jazycích je skutečně pro všechny Boží děti. Je to rozličnost jazyků, která je vyhrazena pouze několika bratrům.


3.3- Může být člověk pokřtěn Duchem Svatým, aniž by mluvil jazyky?


Odpověď je Ne. Zkoumáním Marek 16:17 jsme viděli, že zaslíbení mluvit novými jazyky je pro všechny, kdo věří v Ježíše Krista, bez výjimky. Skutky 2:4 nám ukazují, že všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky. Skutky 10:44-46 toto učení potvrzují. Bylo to kvůli mluvení v jazycích, že obřezaní věřící věděli, že pohané byli pokřtěni Duchem Svatým. Skutky 19:6 to také potvrzují. Skutky 8:16-17 potvrzují stejné učení. Jak bratři věděli, že Samaritáni nebyli pokřtěni Duchem Svatým? Protože neviděli toto znamení, které dokazuje, že člověk je pokřtěn Duchem Svatým, to znamená mluvení v jazycích. Když Petr a Jan vzložili ruce na Samaritány, přijali Ducha Svatého. A jak se bratři věděli, že Samaritáni byli nakonec pokřtěni Duchem Svatým? Protože viděli znamení. Mluvení v jazycích je tedy viditelným znamením, že je člověk pokřtěn Duchem Svatým.


3.4- Vyučuje se mluvení v jazycích?


Rozhodně ne! Nespadejte do této pasti. Mluvení v jazycích se nevyučuje a nelze se naučit. Je přijímán přímo od Pána. Varuji vás před čarodějnickými praktikami. V mnoha letničních a charismatických satanských sektách pastýři démonů zasvěcují lidi do čarodějnictví. Rozdávají podle libosti to, čemu říkají křest "duchem svatým", a učí lidi mluvit v jazycích. Někteří z nich žádají lidi, aby otevřeli ústa a opakovali haleluiah, haleluiah, haleluiah několikrát, aniž by se zastavili, a to se nakonec stane jejich mluvením v jazycích. Někteří říkají lidem, aby otevřeli ústa a řekli AAA BBB CCC, atd. a zrychlit tempo, nebo říci ABC, mnohokrát, poté, CBA několikrát také, zrychlit tempo, a to vše se nakonec stane tím, čemu říkají "mluvení v jazycích". Vězte, že tato praxe je zasvěcením do čarodějnictví. Tyto čarodějnické praktiky jsou inspirovány satanem.


Mnohokrát se mě bratři ptali, proč v některých skupinách lidé mluví všichni stejnými jazyky. Odpověď je jednoduchá. Pokud byli zasvěceni do stejného čarodějnictví, není divu, že to všichni praktikují stejným způsobem.


Vy všichni, synové Boží, nyní zkoumejte, jak jste přijali své mluvení v jazycích. Pokud jste se stali obětí některé z těchto ohavných praktik, vězte, že jste byli zasvěceni do čarodějnictví. Není to Duch Svatý, kterého jsi přijal, jsou to zlí duchové. Jazyk, kterým mluvíte, není od Boha. Musíte činit pokání a prosit Pána, aby vás vysvobodil od těchto nečistých duchů, kteří vás používají. Pak se modlete a požádejte Pána, aby vás pokřtil Svým Svatým Duchem a dal vám jazyk, který pochází od Něho.


3.5- Můžeme rozumíte mluvenému jazyku?


Odpověď je Ano. Pán, když chce, může lidem dovolit, aby slyšeli, co říkáme v jazycích. To je to, co vidíme ve Skutky 2:1-11 "1Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. 2Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. 3A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. 4Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. 5V Jeruzalémě bydleli Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. 6Když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. 7Všichni byli ohromeni a udiveně říkali: Hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví, Galilejci? 8Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? ..."


Právě zde Ježíš poprvé splnil tento zaslíbení mluvení v jazycích. Bratři, poté, co byl pokřtěn Duchem Svatým, všichni mluvili v jazycích, jak jim Duch dával promlouvat. Pán, aby projevil Svou slávu uprostřed davu, který byl v Jeruzalémě, dovolil tisícům lidí, kteří tam byli v té době, aby slyšeli jazyky, které mluvili učedníci. A to mělo za následek obrácení téměř tří tisíc duší ten den. To neznamená, že pokaždé, když mluvíme v jazycích, musí lidé slyšet.


3.6- Musíme rozumět mluvenému jazyku?


Odpověď je Ne. Když mluvíme jazyky, nerozumíme tomu, co říkáme, a nikdo nerozumí tomu, co říkáme, pokud to Pán nedovolí, jako v případě Skutky 2:1-11 citovaných výše. 1Korintským 14:2 nám říká: "Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství." To je důvod, proč nás Pán žádá, abychom se modlili o dar výkladu. 1Korintským 14:13 říká: "Proto kdo mluví jazykem, ať se modlí, aby mohl také vykládat."


3.7- Má mluvení v jazycích zlepšit v průběhu času?


Mnoho bratří si pokaždé klade otázku, zda se mluvení v jazycích vyvíjí. Jinými slovy, když mluvíme v jazycích, měli bychom mluvit pokaždé stejnými slovy, nebo se naše mluvení "zlepšuje" v průběhu času?


Mluvení v jazycích je skutečně mluvení v jiných jazycích, jak to slyšíte. 1Korintským 14:10 říká: "Vždyť na světě je tolik druhů jazyků a žádný není bez významu". Jazyky, kterými mluvíme, i když je neslyšíme, jsou jazyky srozumitelné, tedy takové, které lze slyšet. Pokud jsou to tedy skutečné jazyky, znamená to, že naše "zvládnutí" těchto jazyků bude provedeno tak, jak je používáme. 1Korintským 14:18 říká: "Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni."


3.8- Může Mluvení v jazycích Božího syna přestat?


Ne. Bible nás učí, že Bůh nečiní pokání ze Svých darů. Je-li to Bůh, který vám dal dar mluvení v jazycích, neodejme to.


3.9- Můžeme mluvit v jazyky dobrovolně?


Mnoho lidí si kvůli falešnému učení klade otázku, zda člověk může mluvit v jazycích dobrovolně, nebo zda je to pouze pobízen Duchem, že by člověk měl mluvit. Vězte, že pokud je mluvení v jazycích darem, který nám Bůh dal, můžeme jej použít, kdykoli budeme chtít.


3.10- Jaké je použití mluvení v jazycích?


3.10.1- Dar přímluvy


Mluvení v jazycích je úžasný přímluvný dar, který nám Bůh dal. V 1Tesalonickým 5:17 nám Bible říká, abychom se bez přestání modlili. Jak se může někdo bez přestání modlit, když se může modlit pouze myslí?


Efezským 6:18 "Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté." Jak může křesťan uvést toto učení do praxe, když nemluví v jazycích? Jaký druh přímluvy může dělat Boží syn, když se neumí modlit v jazycích?


Přečtěme 1Korintským 14:14-15 "14Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. 15Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí." Bůh sám nás žádá, abychom se modlili v jazycích a dokonce i zpívali v jazycích. Jak nás může žádat, abychom dělali takové věci, když nemusíme mluvit v jazycích? Pochopte tedy ještě jednou, že každý pravý Boží syn musí mluvit v jazycích.


3.10.2- Dar osobního budování


1 Korintským 14:4 "Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ..." To znamená, že mluvení v jazycích je vynikajícím darem osobního budování, který nám Bůh dal. Jak můžete pohrdat tak důležitým darem pro své vlastní budování?


3.10.3- Dar budování pro Církev


Mluvení v jazycích je také darem budování pro Církve. Pokaždé, když je jazyk vykládán, dostává se celé Církvi budování. 1 Korintským 14:4-5 "... Kdo prorokuje, buduje církev... Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev."


Není nadarmo, že apoštolové vždy zajišťovali, aby všichni Boží synové byli pokřtěni Duchem Svatým. Skutky 8:14-17 "14Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana. 15Oni tam sestoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého, 16neboť ještě na nikoho z nich nepadl; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. 17Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha Svatého."


Ve Skutky 19:1-6 se Pavel setkává se skupinou křesťanů. První otázka, kterou jim položí, je, zda jsou již pokřtěni Duchem Svatým. Proč z toho Paul dělá prioritu? Protože ví, že pravý Boží syn nemůže fungovat bez tohoto úžasného Božího daru.


3.11- Jak procvičovat mluvení v jazycích ve Shromáždění?


1Korintským 14:23 "Když by se tedy sešel celý sbor a všichni by mluvili jazyky, a vešli by prostí lidé nebo nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?"


Když dnes navštívíte shromáždění, vidíte někoho s mikrofonem v ruce, jak říká: "Nyní, všichni vstaňte. Pojďme se všichni společně modlit v jazycích." A jakmile je dán signál, vidíte je pobíhat kolem ve shromáždění, každý křičí v jazycích a vůdce na jeho straně křičí v jazycích u mikrofonu; a máte pocit, že jste na centrálním trhu. Jaké bláznění! A kdybychom je označili za blázny, někteří řeknou, jako obvykle, že jsme je urazili. Přesto my jsme je prostě nazvali jejich jménem, blázni.


Co říká Bible? 1Korintským 14:26-27 "26Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, jeden má chvalozpěv, druhý má učení, jiný má zjevení, jiný má jazyk, jiný má výklad; všechno ať je k budování. 27Mluví-li někdo jazykem, ať mluví dva nebo nejvýše tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá."


Křesťané jsou dnes tak zaslepení. Dělají jen opak toho, co je Bůh požádal. Protože už sami Bibli neověřují, následují se zavřenýma očima slepce, kteří je vedou. Proto jsou dnes všichni v jámě. Moje modlitba je, že po těchto učeních můžete vyjít z jámy, ve které jste již. Pán brzy přijde a satan vás všechny již přivedl do pasti falešné doktríny. Nejmilejší: Vraťte se ke Zdravé Učení!


Těch několik málo příležitostí, kdy byste se měli ocitnout, že všichni mluvíte v jazyky současně, jsou buď když jste ve chvíli duchovního boje, nebo když se modlíte za křest Duchem Svatým. Pokud jsou například noví bratři, kteří přijali Pána a byli právě pokřtěni ve vodě, musíte se s nimi modlit za křest Duchem Svatým. Pro takové příležitosti, můžete najít sami všichni mluvíte v jazyky, ve stejnou dobu. Ale všechno musí být vedeno Duchem Svatým a ne na žádost člověka. V shromáždění pravých Božích synů by dva nebo více bratrů nemělo mluvit v jazycích současně.


3.12- Dělá mluvení v jazycích toho, kdo mluví, pravým Božím synem?


Odpověď je ne. Člověk není pravým Božím synem jednoduše proto, že mluví v jazycích, a nikdo se nestává pravým Božím synem mluvením v jazycích. Vězte dobře, že synové Boží mluví jazyky a také synové satanovi mluví jazyky. Skutečnost mluvení v jazycích proto nesmí být nikdy použita jako prvek rozlišování, abychom se pokusili rozpoznat pravé Boží syny.


3.13- Existuje falešné mluvení v jazycích?


Nejmilejší, rád bych vás upozornil na to, že existuje falešné mluvení v jazycích, to jest mluvení v jazycích, které pochází od satana. Jak jsem již vysvětlil výše, mluvení v jazycích není znamením, které dokazuje, že je člověk spasen nebo že je Božím synem. Satanovi agenti mluví jazyky a někdy dokonce mluví více než praví Boží synové. Děti Boží se musí modlit, aby byly schopny rozeznat tato mluvení v jazycích z satana.


3.14- Jak rozpoznat falešné mluvení v jazycích?


Právě přísným dodržováním Pánových pokynů, které můžete rozpoznat satanovy jazyky. Nyní chápete, proč Pán trvá na pořádku ve svém domě. 1korintským 14:26-33 říká: "26Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, ... 27Mluví-li někdo jazykem, ať mluví dva nebo nejvýše tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá. 28A jestliže tam není vykladač, ať ve shromáždění mlčí; ať mluví k sobě a k Bohu... 30A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. 31Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni... 33neboť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje ..."


Modely shromáždění a církevních setkání, které máte dnes, jsou modely, nad nimiž je satan mistr. Chlubí se tím na 100%. V nepořádku a nekázni, je to satan, kdo vládne. Pokud nám Pán udělí milost studovat satanovy skutky ve shromážděních, vrátíme se k tomuto tématu a podrobně ho prostudujeme.


Stručně řečeno, vězte, že křest Duchem Svatým a mluvení v jazycích nelze oddělit. Nerad bych ukončil toto Učení, aniž bych vám dal některé prvky rozlišování.


4- Prvky rozlišování


4.1- Takzvaní křesťané nepokřtění v Duchu Svatém


Vězte, že křest Duchem Svatým nikomu neuděluje titul pravého Božího syna. Osoba údajně pokřtěná v Duchu Svatém nemusí být nutně pravým Božím synem, zatímco křesťan nepokřtěný Duchem Svatým, přestože zná učení o křtu Duchem Svatým, a navzdory skutečnosti, že Boží se služebníci již modlili za něj při několika příležitostech, je znamením, že toto údajné Boží syn by nebylo pravým Božím synem.


4.2- Takzvaní křesťané, kteří nemluví v jazyky


Vězte, že skutečnost mluvení v jazycích nic nedokazuje; je to spíše skutečnost nemluvit jazyky, které něco dokazují. To znamená, že člověk, který mluví jazyky, nemusí být nutně pravým Božím synem zatímco křesťan, který nemluví jazyky, přestože zná učení o mluvení v jazycích a navzdory skutečnosti, že se Boží služebníci již modlili za ho při několika příležitostech, by nebyl z Boha.


4.3- Takzvaní křesťané, kteří prchají před křtem Duchem Svatým


Pokud potkáte takzvané křesťany, kteří nejsou pokřtěni Duchem Svatým a kteří se vyhýbají modlitebním sezením za křest Duchem Svatým, vězte, že jsou démoni. Mnoho z těchto svůdců vyvolává dojem, že hledají Křest Duchem Svatým, ale kdykoli jsou organizována modlitební setkání za křest Duchem Svatým, používají lstí, aby se vyhnuli modlitbě, a předstírají, že tyto okamžiky modlitby zmeškali nešťastnou kombinací okolností. Dokonce najdete některé, kteří jsou přítomni během modlitebních zasedání za křest Ducha Svatého, a kteří, jakmile se modlitba zahřeje, uprchnou přímo. To jsou hrůzostrašní čarodějové na misi mezi Božími syny. Pravý Boží syn neutíká od Ducha Svatého, ani se necítí pohodlně bez Ducha Svatého a pomazání Ducha Svatého.


4.4- Takzvaní křesťané, kteří bojují křtu Duchem Svatým


Někdy, když začnete modlitbu za křest Duchem Svatým, jsou lidé, kteří se cítí nepříjemně a jsou připraveni uprchnout, pokud k tomu dostanou příležitost. Když neutečou, je to jednoduše proto, že se zasekli. Po modlitebním sezení jsou obvykle rozzlobení a zoufale se snaží najít nějaké důvody pro pomluvu nebo rouhání, aby ospravedlnili svůj postoj.


Máte některé, kteří si stěžují, že byli povzbuzováni k tomu, aby před mluvením v jazycích otevřeli ústa, jakoby to je obvykle se zavřenými ústy, že člověk mluví. Když tito satanovi agenti nenajdou skutečné důvody pro obvinění proti Bohu a proti Božím Synům, vymýšlejí si je. Satanův lid nikdy nebude postrádat důvod k obvinění proti nám. Pamatujte, že takoví lidé jsou agenty satana na misi mezi Božími Syny.


Máte také některé, kteří říkají, že jsou pohoršeni, když vidí, jak Boží děti vedou boj v jazycích. Projevují se velmi rozrušeni, narušeni a vyvolávají dojem, že nevědí, že mluvení v jazycích je biblické. Některé z těchto satanových agentů poznáte. Když organizujete okamžiky duchovního boje, nemohou to vydržet. Přítomnost Božího ohně během bojové modlitby sezení je vážně destabilizuje. Tito lidé jsou agenty satana na misi mezi Božím lidem. Tito démoni obvykle v Církvi příliš dlouho nevydrží. Po krátké době dezertují, někdy vytvořením nějakých falešných důvodů, někdy bezdůvodně. Musíte se držet dál od tohoto druhu démonů, pokud nechcete nechat odradit při své chod s Bohem. Pamatujte, že každé pravé Boží dítě se cítí pohodlně v přítomnosti Boha.


4.5- Takzvaní Boží služebníci, kteří zapírají křest Duchem Svatým


Pokud narazíte na takzvané pastýře nebo služebníky Boží, kteří zapírají a bojují proti křtu Duchem Svatým, vězte, že jsou agenty satana. A dnes je jich v Církvi mnoho. Z tohoto počtu jsou ti, kteří říkají, že křest Duchem Svatým byl pouze pro první učedníky. Nepadněte do pasti těchto démonů, kteří vám říkají, že nepotřebujeme křest Duchem Svatým.


4.6- Takzvaní Boží služebníci, kteří zapírají mluvení v jazycích


Setkáváte se také s dalšími takzvanými Božími služebníky, kteří vám říkají, že jsou pokřtěni Duchem Svatým, ale kteří zapírají mluvení v jazycích. Vězte, že jsou to démoni pocházející ze světa temnoty, aby vás odvrátili od cesty Boží. Odejděte od nich.


4.7- Takzvaní Boží služebníci, kteří nemluví v jazyky


Podle toho poznáte démony: Pokud potkáte pastýře nebo jiné takzvané Boží služebníky, kteří nemluví v jazyky a jsou proti křtu Duchem Svatým, vězte, že jsou to démoni. Zdůraznil jsem slovo "a", protože se můžete setkat s pastory, kteří nemluví v jazyky, jen proto, že ani nevědí, že existuje mluvení v jazycích. Jako dnes v slepotě a omylu se každý může stát pastorem, dokonce najdete pohany, kteří již byli jmenováni pastory. V tomto případě to nemusí být démoni, ale jen pohané, kteří by měli přijmout Ježíše Krista a znovu vzít svůj křest ve vodou a poté se vzdát falešného titulu, který jim byl dán.


Pokud však spíše narazíte na takzvané Boží služebníky, kteří nemluví jazyky a vědí, že existuje mluvení v jazycích, a kteří jsou proti mluvení v jazycích, vězte, že jsou to démoni. Obecně, aby svedli Boží děti, tito démoni říkají, že v den Letnic, když učedníci mluvili v jazycích, lidé kolem nich je slyšeli; způsob, jak říci, že pokud člověk mluví v jazycích, lidé kolem nich je musí automaticky slyšet, to znamená, že musí rozumět tomu, co říkají. Toto je skutečné satanské uvažování, démonické svádění, který má odradit děti Boží od používání tohoto daru boje, který jim dal Pán. Tito démoni si neuvědomují, že to nebylo jen ve Skutky 2, že bratři mluvili v jazycích. Ve Skutky 10:44-46 mluvili bratři v jazycích. Ve Skutky 19:6 také bratři mluvili v jazycích. Slyšeli je lidé kolem nich? Nejmilejší, utíkejte před svůdci!


5- Závěr


Nejmilejší, jak jsem vám výše zdůraznil, nemůžete sloužit Bohu, aniž byste byli oděni mocí Ducha Svatého. Chci také probudit vašeho ducha ve vztahu k duchovnímu boji. Ať už patříte mezi ty, kdo bojují, nebo ty, kdo spí, vězte, že satan proti vám aktivně bojuje. Proto se musíte konečně probudit ze spánku a začít bojovat. Když se modlíte v jazycích, posíláte do nepřátelského tábora velké zbraně. Proto se nezdržujte modlitby v jazycích. Když strávíte jediný den bez modlitby v jazycích, necháváte pole volné pro satana a jeho agenty. Čím více se přimlouváte v jazycích, tím jste duchovně silnější a tím více vítězství získáváte pro Boží lid. Proto se nedivte, že vás démonů-pastýři zbavují o tuto zbraň a říkají vám, že mluvení v jazycích již neexistuje.


Naléhám na starší, aby se ujistili, že každý den tráví dostatek času přímluvami v jazycích, a naléhám na věřící, aby dělali totéž. Neomezujte se. Dokud vám Pán dává sílu, přimlouvejte se. Raději vám nedoporučuji minimum času, protože jakmile je doporučeno minimum času, bratři se pokaždé omezují na toto minimum, i když mohou dělat víc.


Vy, synové Boží, kteří stále trávíte svůj čas za televizními obrazovkami, přeměňte tento čas, který ztrácíte, na čas přímluvy a uvidíte výsledek. Haleluiah!


Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nepomíjející láskou!

 

Pozvánka

 

Drazí bratři a sestry,

 

Pokud jste uprchli z falešných církví a chcete vědět, co musíte udělat, zde jsou dvě řešení, která máte k dispozici:

 

1- Podívejte se, zda kolem vás nejsou nějaké další Boží děti, které se bojí Boha a chtějí žít podle Zdravé Učení. Pokud nějaké najdete, klidně se k nim přidejte.

 

2- Pokud žádného nemůžete najít a chcete se k nám přidat, naše dveře jsou vám otevřené. Jediná věc, o kterou vás požádáme, je, abyste si nejprve přečetli všechna Učení, která nám Pán dal a která najdete na našich webových stránkách www.mcreveil.org, abychom vás ujistili, že jsou v souladu s Biblí. Pokud je shledáte v souladu s Biblí a jste připraveni podřídit se Ježíši Kristu a žít podle požadavků Jeho slova, přivítáme vás s radostí.

 

Milost Pána Ježíše Krista s vámi.

 

Zdroj a Kontakt:

Webová Stránka: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klikněte zde pro stažení této knihy ve formátu PDF