Varování

 

Tato kniha je zdarma a nemůže v žádném případě představovat zdroj obchodu.

 

Jste volně kopírovat tuto Knihu pro svá kázání, nebo jej distribuovat, nebo také pro vaše Evangelizace na Sociálních Sítích, za předpokladu, že její obsah nebude žádným způsobem upraven nebo pozměněn a že stránky mcreveil.org být citován jako zdroj.

 

Běda vám, chamtiví agenti satana, kteří se budou snažit komercializovat tato učení a tato svědectví!

 

Běda vám, synové satana, kteří rádi zveřejňujete tato učení a tato svědectví na Sociálních Sítích, zatímco skrýváte adresu webových stránek www.mcreveil.org, nebo falšováním jejich obsahu!

 

Vězte, že můžete uniknout soudnímu systému lidí, ale rozhodně neuniknete Božímu soudu.

 

Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně? Matouš 23:33

 

KŘEST VODY


1- Úvod


Milovaní v Pánu, a všechny ty, kteří čtou toto učení, pokoj s vámi! Dobrořečím Hospodin, našeho Boha, Otce našeho Mistra a Pána Ježíše Krista, který ve jeho věrnosti mi dává milost, aby vám k dispozici toto učení o Křest Vody, které Bible také volá Jan křest nebo křest pokání.


V knize Jana, kapitole 1, nás Bible učí, že všichni lidé jsou stvoření Boží, ale ne všichni jsou synové Boží. Bible nás také učí, že je na každém člověku, aby se dobrovolně vybral, zda se stane Božím synem. A podmínkou pro to stát se Božím synem podle Bible je přijmout Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele a uvěřit v Jeho jméno. To je to, co čteme v Jan 1:12-13 "12Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho, 13kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha zplozeni jsou." Podmínka stát se Božím synem je tedy podmínkou, kterou má každý na dosah. Každý člověk pak může, pokud chce, opustit postavení pouhého Božího tvora a stát se Božím synem. Pak mu stačí zcela jednoduše přijmout Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele.


A přijmout Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele podle Bible, člověk musí věřit v něj, a být pokřtěn. Marek 16:16 říká: "Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen." Křest ve vodě je tedy úzce spojen se spásou; a vzhledem k jeho důležitosti jsme zjistili, že je nejlepší jej studovat co nejúplnějším způsobem a odpovídat na všechny otázky, které si velmi často kladete.


2- Co je to Křest Vodou?


2.1- Spasení


Než definujeme, co je křest vodou, promluvme si o spasení. Bible nás učí, že při stvoření Bůh varoval člověka, že neposlušnost ho povede k smrti. 1.Mojžišova 2:16-17 "16I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš; 17Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš." Satan, který už ztratil Boží slávu, protože jeho pýchy a vzpoury, byl žárlivý vidět člověk prospěch z tohoto slávě Boží. A satan, který věděl, že Bůh netoleruje hřích, také věděl, že stačí, aby způsobil, že člověk hřeší, takže člověk zase by byl Bohem zavržen Bohem a ztratí své privilegované místo před Bohem. Nastražil na člověka past a napálil ho do hříchu. A hřích otevřel dveře smrti, v životě člověka. Římanům 5:12 "A protož jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili."


Bible nás učí, že Bůh se kvůli své lásce k člověku rozhodl neopustit člověka, aniž by mu dal příležitost k pokání. Takže on dal člověku možnost přiblížit se k němu, mít jeho hříchy odpuštěny. Jako v Božím očích je jen krev, která může vymazat hříchy, Bůh dovolil člověku dělat zvířecí oběti (3.Mojžišova 4), tak, že krev těchto zvířat by se pokryla jeho hříchy. To je to, co člověk praktikoval v minulosti, v tom, co Bůh nazval Starou Smlouvu. Židům 9:22 "A téměř všecko podle Zákona krví očišťováno bývá, a bez krve vylití nebývá odpuštění vin."


Bůh, aby ukázal svou lásku k člověku, kterého se rozhodl učinit ke Svému obrazu, se rozhodl učinit spásu pro člověka přístupnější, tím, že umožňuje jednu trvalou oběť, která nahradí mnoho různých oběti, které musel člověk dělat podle typu hříchu, kterého se dopustil, a který musel pokaždé obnovovat. Aby se dospělo na této konečného řešení, Bůh zjistil, že je lepší transformovat Jeho vlastní Syn, Jeho ediný Syn, do oběti. Rozhodl se, že učiní Svého jediného Syna smírnou Beránka. Proto poslal Ježíše Krista, aby zemřel za hříchy lidí, aby se stal obětí za všechny hříchy všech lidí.


Židům 9:11-14 "11Ale Kristus přišed, nejvyšší kněz budoucího dobrého, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to jest ne tohoto stavení, 12Ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev, všel jednou do svatyně, věčné vykoupení nalezl. 13Nebo jestližeť krev býků a kozlů, a popel jalovice, pokropující poskvrněných, posvěcuje jich k očištění těla, 14Čím více krev Kristova, kterýžto skrze Ducha věčného samého sebe obětoval nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému?"


Zjevení 5:9 "A zpívali píseň novou, řkouce: Hoden jsi vzíti knihy a otevříti pečeti jejich. Nebo jsi zabit, a vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku a lidu i národu."


Od té doby, aby se člověk přiblížil Bohu, už nepotřebuje přinášet oběti; potřebuje jen přijmout tu oběť, kterou Bůh již poskytl. Tato oběť se nazývá Ježíš Kristus. Takže ve skutečnosti by žádný člověk nešel do Pekla za to, že zhřešil, protože oběť za hříchy lidí již byla vykonána. Jan 19:30 říká:"A když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť jest. …" Skrze oběť Ježíše Krista, Beránka Božího, člověk je už ne viděn jako hříšník v očích Boha. Kristus zemřel na kříži se všemi hříchy všech lidí. Každý, kdo se ocitne v Pekle, se tam ocitne ne proto, že zhřešil, ale proto, že odmítl plán Boží spásy pro svůj život, protože odmítl oběť, kterou mu Bůh udělil za jeho hříchy. Spasení člověka tedy není závislá na počtu hříchů, ani na typu hříchů které spáchal, spása člověka závisí výhradně na oběť Ježíše Krista.


V očích Božích se ten, kdo spáchal jeden hřích, neliší od toho, kdo spáchal tisíc. A ten, kdo lhal, není jiná než ten, kdo se spíše dopustil loupeže nebo vraždy. Každý hřích si zaslouží smrt. Takže je to člověk v jeho nevědomosti, kdo se domnívá, že tam jsou malé hříchy bez skutečné důsledky před Bohem, a velké hříchy. Tohle je chyba. Jediný hřích, ať už je v očích člověka malý nebo ne, stačí k tomu, aby vedl člověka do Pekla. Římanům 6:23 "Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem."


To je důvod, proč spasení člověka nezávisí ani na počtu hříchů, které člověk spáchá, nebo na typu hříchů dopustí, nebo na povaze tohoto hříchu. Každý hřích, "velké" nebo "malé" který má být vymazán, potřebuje krev. To znamená, že pokud spácháš hřích a chceš vidět, že tento hřích je odpuštěn a vymazán Bohem, budeš potřebovat krev. A jedinou krví schopnou vymazat hříchy je krev Ježíše Krista, kterou obětoval Bůh za odpuštění hříchů. Ty pak pochopit, proč spása každého člověka závisí výhradně na Ježíše Krista, a ne na jiného člověka, nebo jiného Boha, nebo i jakékoli tradice. Skutky 4:12 "A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti."


Kromě Ježíše Krista nezemřel žádný jiný člověk, aby zachránil lidi z jejich hříchů. Nebylo ani možné, aby žádný člověk zemřel, aby zachránil lidi z jejich hříchů, protože jen člověk, který nikdy nezhřešil, mohl spasit lidi. A jak sám víte, každý člověk narozený z muže a ženy se již narodil v hříchu a jako takový již nemůže tvrdit, že spasí kohokoli od hříchu. Proto, drazí přátelé, pamatujte si velmi dobře, že spása nemá nic společného s náboženstvím, že spása nemá nic společného s tradicemi, a že spása nemá nic společného s zvyky mužů. Spasení je dar Boží, který je dán svobodně každému, kdo přijímá oběť krve Ježíše Krista, jediné krve, která očišťuje a setírá hříchy.


Ať už jste sami definovat jako křesťan, nebo muslim, nebo katolík nebo buddhista nebo ateista, nebo animista, vězte, že žádné náboženství nezachraňuje, žádný jiný člověk kromě Ježíše Krista nezachraňuje, žádná filozofie nezachraňuje, žádná tradice nezachraňuje, žádný předek nezachraňuje. Je to jen Ježíš Kristus, kdo dal Svůj život, aby zachránil lidstvo. Jan 3:16 "Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný."


Patřit nebo nepatřit k Církvi není důležité, protože žádná Církev nemůže zachránit. Být členem rodiny kněze nebo pastora, nebo nějaké jiné služebník Boží, na tom nezáleží, neboť žádný člověk nemůže zachránit, a ne lidský vztah může zachránit. Více či méně zavádějící tituly, které ve společnosti máme, nebudou mít před Soudem Božím žádný význam. Intelektuální úroveň víceméně úctyhodná, kterou máme, nebude v den Soudu nijak přínosná. Ježíš Kristus je a zůstává Jediný dveře ráje. Jan 10:9 říká: "Já jsem dveře. Skrze Mne všel-li by kdo, spasen bude, a vejde i vyjde, a pastvu nalezne." Jan 14:6 říká: "Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne."


Proč Ježíš Kristus a ne někdo jiný? Protože pouze Ježíš Kristus se obětoval za hříchy lidstva. Žádný jiný muž, ať už je to prorok, je mrtvý za naše hříchy; a žádná žena, ať už je to matka Ježíše, je mrtvý za naše hříchy. 1Timoteovi 2:5-6 říká: "5Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš, 6Kterýžto dal sebe samého mzdu na vykoupení za všecky…"


Všichni tito ignorantští katolíci, kteří věří, že jsou pokřtěni a dokonce biřmováni, musí nyní pochopit, že nikdy nepoznali pravého Spasitele Ježíše Krista. Pokud je smrt překvapí, je to přímo v Pekle, že přistanou. Měli by činit pokání, dokud je ještě čas. Pokud se rozhodnou přetrvávat a zůstat v této ohavné sektě, je v ohni Pekla, že pochopí, že doktrína biřmování, doktrína prvního přijímání a doktrína druhého přijímání, byli z ďábla.


Jak čteme v Jan 1:12-13, Bůh dal každému člověku možnost stát se Božím synem. Nikdo není vyloučen ze spásy a nikdo není povinen přijmout spásu, kterou Bůh dává zdarma. Je to svobodně, dobrovolně a vědomě, že to každý musí přijmout. Je však důležité mít na paměti, že pouze synové Boží vstoupí do Nebe. A Nebe, stejně jako Peklo, je věčné. Takže, ne všechno skončí po smrti, jak si někteří lidé myslí. Je po smrti, že skutečný život začíná, věčný život.


Bible nám říká v Židům 9:27 "... A jakož uloženo lidem jednou umříti, a potom bude soud." Po tomto soudu bude odloučení: někteří budou trávit svou věčnost s Bohem v dokonalé štěstí, a jiní stráví svou věčnost v ohni. Matouš 25:31-41, 46 "A když přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své, A shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů. A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici. Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa. … Potom dí i těm, kteříž na levici budou: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho. … 46I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného." Tohle je volba, kterou uděláte na této zemi, která bude určovat místo, kde strávíš svou věčnost.


Bůh nám říká v Jan 3:18 "… Ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen; nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího." A v Marek 16:16 čteme: "… Kdož pak neuvěří, budeť zatracen." Tedy, všichni ti, kteří nevěří v Ježíše Krista, bude zatracen! To nemá nic společného s dobro nebo zlo by jste udělali na Zemi. To nemá nic společného s dobrými skutky. To nemá nic společného s náboženstvím. Nemá to nic společného s svůj původ, to nemá nic společného s vašimi Zvyky, a nemá to nic společného s barvou vaší pleti. Právě skutečnost, že nevěříš v Ježíše odsuzuje ty, i když jsi nejštědřejší člověk na světě.


2.2- Nové Narození


Nyní, když je dobře vysvětlen pojem spasení, zkusme se podívat, jak by k tomu měl člověk jít, aby byl spasen. Co říká Bible? Marek 16:16 říká: "Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude. …" Takže, aby byl člověk spasen, musí věřit a být pokřtěn. Tato jedna pasáž nám ukazuje, že Bůh spojil křest se spasením, čímž se křest stal podmínkou pro vstup do Nebe. Jan 3:1-5 říká: "… 3 Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího. 4Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může opět v život matky své vjíti a naroditi se? 5Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího." Jak jsme právě četli, nikdo nevstoupí do Nebe, aniž by se narodil z vody a Ducha.


2.2.1- Co to znamená narodit se z Vody a Ducha?


Když věříme v Ježíše Krista a jsou pokřtěni ve vodě, jsme se narodili z vody. Pán na oplátku nám dává Ducha Svatého, který je zárukou spasení, a přítomnost Ducha Svatého v nás dělá nás člověk, který se narodil z ducha. Tímto, se stáváme místem obývaným Duchem Božím. Proto Bible říká, že jsme chrámem Ducha Svatého. Od tohoto okamžiku opouštíme postavení osoby, která se narodila pouze z těla, do postavení osoby, která se kromě narození z těla také narodila z vody a Ducha. Tak staneme se člověk znovu narodil.


2.2.2- Proč je křest ve vodě nepostradatelný?


Možná se můžete zeptat sami sebe, proč je naprosto nezbytné, aby Být pokřtěn pokřtěni ve vodě, aby se vstoupit do Království Božího. Nejjednodušší odpověď je tato: Bůh to tak chtěl. Věz velmi dobře, člověče, že tu nejsi, abys vzdoroval Bohu, jsi zde, abys Ho poslouchal. Bůh je především váš Stvořitel, ne jednoduchá osobnost, se kterou můžete svobodně soupeřit. Bůh v jeho svrchovanosti se proto rozhodl učinit křest vody, který Bible také nazývá křtem pokání, prvkem spásy. Je-li zde křest, aby nás přivedl k pokání, a protože bez pokání nemůže být nikdo spasen, chápeme, proč je naprosto nezbytné být pokřtěn ve vodě, abychom byli spaseni, pro toho, kdo chce být spasen.


2.3- Identifikace s smrti a vzkříšení Krista


Bible také představuje křest vodou jako ztotožnění se smrtí a vzkříšením Ježíše Krista. To znamená, že tím, že jsme byli pokřtěni, umíráme ve vztahu ke svému minulému životu, abychom od nynějška žili pouze pro Ježíše Krista. Ve skutečnosti, když jsme ponořeni do vody křtu, jsme pohřbeni s Kristem, a když vyjdeme z vody, jsme s ním vzkříšeni. To je to, co čteme v následujících pasážích:


Římanům 6:3-4 "3Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme? 4Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my v novotě života chodili."


Koloským 2:12 "Pohřbeni jsouce s ním ve křtu, skrze kterýžto i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze víru, jíž jste došli z mocnosti Boží, kterýž vzkřísil jej z mrtvých."


Koloským 3:1-3 "1Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí. 2O svrchní věci pečujte, ne o zemské. 3Nebo zemřeli jste, a život váš skryt jest s Kristem v Bohu."


Na závěr, aby byl pokřtěn, je zemřít ve vztahu k hříchu, aby se stal novým stvořením. 2Korintským 5:17 "Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest."


2.4- Závazek žít život Ježíše Krista


Pro ty z vás, kteří se chtějí nechat pokřtít, je důležité, abyste pochopili, že křest vodou není jen závazek, ale také slib, že se zřeknete svého starého života. Být pokřtěn znamená znovu se narodit. Když jste pokřtěni, zavazujete se, že začnete nový život tím, že budete následovat Kristův vzor, to znamená chodit tak, jak chodil Kristus. 1Janův 2:6 "Kdo praví, že v něm zůstává, máť, jakž on chodil, i tento tak choditi." Křest vodou je tedy slibem poslouchat Boha a žít pro Něho v Ježíši Kristu.


3- Křest vodou, Janův křest a křest pokání


Je nějaký rozdíl mezi křest vodou, křest Janův a křest pokání? Absolutně ne! podle slova božího, není žádný rozdíl mezi pojmy "křest vodou", "křest pokání"a "křest janův". Všechny znamenají totéž.


3.1- Proč termín Křest Vodou?


Jednoduše proto, že tento křest se provádí ve vodě, na rozdíl od křtu Svatého Ducha, který se provádí v Ducha Svatého.


3.2- Proč termín Křest Janův?


Jednoduše proto, že to byl Janův, který byl poslán udělat tomuto křtu. Službu křtu vodou svěřil Bůh Janovi. To je důvod, proč je nazýván Jan Křtitel. Stejným způsobem, jakým nazýváme křest vodou, Janův křest, stejným způsobem můžeme nazvat křest Duchem Svatým, křest Ježíše, protože je to Ježíš, kdo křtí Duchem Svatým.


3.3- Proč termín Křtu Pokání?


Jednoduše proto, že tento křest vede člověka k pokání, jak Jan Křtitel říká v Matouš 3:11 "Já křtím vás vodou ku pokání, …"


Jsou to démoni sekt, kteří zastávají, že Ježíš Kristus sám je Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, kteří se snaží podpořit svou pošetilost tím, že ukazují, že mezi těmito třemi pojmy je rozdíl. Nenásledujte tyto čaroděje, pokud nechcete strávit svou věčnost v Pekle. Jsou to lidé, kteří si vybrali Peklo, nyní nabírají ty, kteří je tam doprovodí. Utečte před těmito démony, pokud si vážíte své spásy, nebo zůstaňte s nimi, pokud dáváte přednost Peklu. V každém případě jste varováni!


Na závěr, si pamatujte, že Křest Vody = Křest Janův = Křest Pokání. To potvrzují následující pasáže: Matouš 3:11 "Já křtím vás vodou ku pokání, …" Lukáš 3:3 "I chodil po vší krajině ležící při Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů." Skutky 1:5 "Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech." Skutky 13:24 "Před jehožto příštím kázal Jan křest pokání všemu lidu Izraelskému." Lukáš 7:29 "Tedy všecken lid slyše to i publikáni, velebili Boha, byvše pokřtěni křtem Janovým."


4- Co dělat před Křest Vody?


Aby byl křest ve vodě platný před Bohem, řada podmínky musí být splněny. Ten, kdo se zaváže k křtu, musí věřit a vyznávat své hříchy.


4.1- Věřit: Předpoklad pro křest


Bible nám říká v Marek 16:16 že "Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen." Chápeme tedy, že musíme věřit před být pokřtěn. Na této úrovni je potřeba trochu přesnosti. V Jakubův 2:19 je psáno: "Ty věříš, že jest jeden Bůh. Dobře činíš. I ďáblovéť tomu věří, avšak třesou se." Věřit tedy neznamená jen uznat existenci Boha, jak je tomu u mnoha lidí na tomto světě. Věřit znamená uznávat, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Přijmout Jeho oběť na kříži, to znamená přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele a přijmout Ho jako nového Mistra se vší podřízeností, která z toho vyplývají. To je to, co znamená "dát svůj život Ježíši".


Tyto verše potvrzují, že předtím, než je pokřtěn, musí člověk nejprve věřit:


Skutky 2:37-41 "37To slyševše, zkormouceni jsou v srdci svém, a řekli ku Petrovi a k jiným apoštolům: Což máme činiti, muži bratří? 38Tedy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého. … 41Tedy ti, kteříž ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se k nim ten den duší okolo tří tisíců."


Skutky 8:12"A když, uvěřivše Filipovi zvěstujícímu o království Božím a o jménu Ježíše Krista, křtili se muži i ženy."


Skutky 8:13"Tedy i ten Šimon také uvěřil, a pokřtěn byv, přídržel se Filipa…"


Skutky 8:36-38 "36A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník: Aj, teď voda. Proč nemám býti pokřtěn? 37I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží. 38I rozkázal státi vozu, a sstoupili oba do vody, i Filip i komorník. I pokřtil ho."


Skutky 16:31-34 "31A oni řekli: Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj. 32I mluvili jemu slovo Páně, I všechněm, kteříž byli v domu jeho. 33A on pojav je v tu hodinu v noci, umyl rány jejich. I pokřtěn jest hned on i všecka čeled jeho. 34A když je uvedl do domu svého, připravil jim stůl, a veselil se, že jest se vším domem svým uvěřil Bohu."


Skutky 18:8 "Krispus pak, kníže školy, uvěřil Pánu se vším domem svým, a mnozí z Korintských slyšíce, uvěřili a křtěni byli."


4.2- Vyznání hříchů: Předpoklad pro křest


Ten, kdo věří v Ježíše Krista, musí vyznávat jeho hříchy; a vyznání hříchů musí být učiněno před ponoření do vody křtu, jak čteme v následujících pasážích:


Matouš 3:5-6 "5Tedy vycházeli k němu z Jeruzaléma a ze všeho Judstva, i ze vší krajiny ležící při Jordánu, 6a křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své."


Marek 1:5 "I vycházeli k němu ze vší krajiny Židovské i Jeruzalémští, a křtili se od něho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy své."


Teď, když je jasné, že vyznání je nezbytným předpokladem pro křest vody, jeden může se zeptat, jak se vyznání hříchů je vyroben.


4.2.1- Jak vyznávat své hříchy?


Príslovia 28:13 "Kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se jemu šťastně; ale kdož je vyznává a opouští, milosrdenství důjde." Pokud chcete být odpuštěni a spaseni, musíte vyznávat všechny své hříchy čestně a upřímně, s pevným závazkem vzdát se jich trvale.


Je důležité mít na připomenout, že vyznání hříchů nelze provést v srdci, ani v nízkém hlasu, ani v hrdle. Vyznání hříchů musí být učiněno nahlas, před služebníkem Božím, která vás křtí. Matouš 3:5-6 "5Tedy vycházeli k němu z Jeruzaléma a ze všeho Judstva, i ze vší krajiny ležící při Jordánu, 6A křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své."


Malé varování: Nespadejte do pasti falešných pastorů, kteří vás nutí se postavit před dav lidí, aby se vyznávat své hříchy. Není to před davem lidí, ani před nějakým shromážděním, že musíš vyznávat své hříchy. Vyznávat hříchů nahlas neznamená vyznávat hříchů před celou církví.


A konečně, mějte na paměti, že každé vyznání musí být učiněno nahlas; ať je to, aby se vyznávat své hříchy, když jste zhřešili, nebo vyznat Ježíše Krista, to znamená uznávat Ježíše Krista jako Pána, jako Spasitele, a jako Bůh. Římanům 10:9-10 "9Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. 10Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k spasení."


4.2.2- Jaké hříchy vyznávat absolutně?


Vězte, že křtem ve vodě má člověk získat nejen spasení v Ježíši Kristu, to znamená věčný život, ale měl by také získat vysvobození od všech nečistých duchů a ze všech vazeb se světem temnoty. K tomu je zapotřebí poctivé a upřímné vyznání všech hříchů. Pro lepší pochopení tohoto tématu si prosím přečtěte učení o "Vysvobození", které najdete na https://www.mcreveil.org.


I když obecně můžeme v dobré víře zapomenout na některé hříchy spáchané v minulosti, zejména v dávné minulosti, v žádném případě bychom neměli vynechat vyznání hříchů, které dávají satanovi velký přístup do našeho života. Mezi tyto hříchy, které musí být absolutně přiznány, patří:


- Čarodějnictví ve všech jeho podobách (magie, okultismus, sekty, homosexualita);
- Vraždy (včetně dobrovolných potratů), pokusy o sebevraždu, pokusy o vraždu (včetně pokusů o potraty);
- Sexuální hříchy (cizoložství, smilstvo, Masturbace, všechny ostatní formy nečistot a nemorálnosti);
- Znásilnění, krádež, nenávist, zášť, odmítnutí odpuštění, odmítnutí restituce a nešlechetností.


Všechny tyto hříchy otevírají démonům široké dveře a dávají satanovi velký přístup k našim životům. To je důvod, proč je naprosto nezbytné vyznávat je před přijetím křtu. Pokud některé z těchto hříchů potřebují pouze vyznání, pak jiné, kromě vyznání, vyžadují nápravu. Tím se dostáváme zpět k pojmu restituce. Musíte také požádat Boha o odpuštění za hříchy vašich předků, abyste byli osvobozeni od dědičných vazby.


Čarodějnictví ve všech jeho formách zahrnuje aktivní čarodějnictví, pasivní čarodějnictví, a vše, co souvisí s čarodějnictvím. O aktivní čarodějnictví mám na mysli samotnou praxi čarodějnictví, a všechny formy zahájení čarodějnictví, konzultace mrtvých, jógy a další meditační a relaxační techniky. Pasivní čarodějnictví zahrnuje všechny formy nepřímých praktik čarodějnictví, jako je například návštěva marabut, konzultace s věštci a jinými vidoucími, konzultace s věštci, aby přiměli mrtvé mluvit, číst horoskopy, numerologie, vytáhnout karty, procvičovat bojové umění atd. Pokud chcete vědět, jak přiznat čarodějnictví, tam je učení o tom na webových stránkách https://www.mcreveil.org. Toto učení má nárok: "Jak Opustit satanův Tábor".


Všechny formy čarodějnictví, magie a okultismu staví ty, kdo je praktikují, do přímého kontaktu s okultním světem a vytvořit, zda se nám to líbí nebo ne, pakty s světem temnoty. Aby byly tyto pakty během křtu porušeny, je naprosto nezbytné upřímné pokání a vyznání. Bohužel, ve většině případů, duch lží přesvědčuje ty, kteří chtějí být pokřtěni, aby mlčet o některých aspektech, zejména čarodějnictví, nebo zůstávají nejasné a vyhýbavé ve své vyznání; co zabraňuje jejich vysvobození.


Opravdu tím, že si zvolili, že nepřiznávají své čarodějnictví, umožňují satanovi, aby si nad nimi zachoval všechna práva. Neboť ten, kdo praktikuje čarodějnictví, nemůže doufat, že mu Bůh odpustí a bude vysvobozen, pokud neučiní čestné a úplné pokání. Pokud dělá zdání pokání, nebo pokud přizná některé z jeho děl tím, že skryje ostatní, nebo pokud se přizná jeho akty v rozmazané a zahalené způsobem, to znamená s mazaností, to je ztráta času. Skutky 19:18-19 "18Mnozí pak z věřících přicházeli, vyznávajíce se a zjevujíce skutky své. 19Mnozí také z těch, kteříž se s marnými uměními obírali, snesše knihy o těch věcech, spálili je přede všemi; a početše cenu jejich, shledali toho padesáte tisíců peněz."


Jak jsme viděli výše, křest vody je ve skutečnosti závazkem chodit s Ježíšem Kristem. Závazek učinit z Ježíše Krista jeho Mistra. Jakmile člověk chce, aby tento závazek, musí první a povinně osvobodit z předchozí závazky se satanem a světem temnoty, jak četli u Matouš 6:24 "Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne…"


Co se týče hříchů, které vyžadují nápravu, doporučuji učení s názvem "Restituce", která toto téma podrobně vysvětluje. Najdete jej na stránce www.mcreveil.org.


5- Jak Křest Vodou by měl udělat?


Opravdu se nemusíme uchýlit ke slovníku nebo k hledání původu slov, abychom pochopili, co je vodní křest a jak by se měl dělat. Pán nás ušetřil zbytečného hledání tím, že dovolil, aby Jeho Slovo mluvilo samo za sebe; musíme jen důkladně studovat Bibli a bez dvojznačnosti pochopíme vše, čemu chceme porozumět. Bible obsahuje vlastní slovník. Ve skutečnosti je nejlepším biblickým slovníkem stále Bible. Abychom věděli, jak má být křest vodou proveden, stačí nám jednoduché čtení několika biblických veršů bez nutnosti interpretace.


Matouš 3:5-6 říká: "5Tedy vycházeli k němu z Jeruzaléma a ze všeho Judstva, i ze vší krajiny ležící při Jordánu, 6a křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své."


Matouš 3:16 říká: "A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; …"


Skutky 8:38-39 říká: "38I rozkázal státi vozu, a sstoupili oba do vody, i Filip i komorník. I pokřtil ho. 39A když vystoupili z vody, Duch Páně pochopil Filipa, a neviděl ho více komorník; i jel cestou svou, raduje se."


Koloským 2:12 "Pohřbeni jsouce s ním ve křtu, skrze kterýžto i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze víru, jíž jste došli z mocnosti Boží, kterýž vzkřísil jej z mrtvých."


Římanům 6:3-4 "3Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme? 4Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my v novotě života chodili."


Těchto několik veršů nám umožňuje bez jakýchkoli potíží pochopit, že křest se provádí ve vodě, a ne mimo vodu. A i kdybychom použili etymologii slova křest, neměli bychom problém pochopit, jak křest vodou by mělo být provedeno. Termín křest pochází z řeckého "baptizein", což znamená ponořit do tekutiny, ponořit.


To, co jste právě četli, vás vede k pochopení, milý bratři a milý přátelé, že není mnoho způsobů, jak udělat křest vody. Existuje pouze jedna způsob, ponořením. Běžte a zeptejte se všech těch agentů Pekla, kdo dal pár kapek vody na hlavách lidí jako křest, aby vám řekli, odkud pochází jejich doktrína o křtu. Vezměte na vědomí, že tyto kapky vody, které ti démoni nasadili na vaše hlavy, jsou kletby, které na vás vylévají, ve stejnou dobu, že oni dělají zaklínadla na vás, aby vás drželi v satanských vazbách a svazovali vás pro Peklo. Pokud se staráš o svou spása, utéct od těch satanských sekt, které dát pár kapek vody na hlavách lidí jako křest. Ať už zůstanete v těchto ohavných sektách tím, tvrdohlavost, nebo vyjít z nich, nepadněte do pasti, abyste si vzali ty kapky kleteb, které jste dostali na svou hlavu ke křtu. Nikdy to nebylo křest, a bude nikdy být křest. Potřebujete skutečný křest, abyste byli spaseni.


Přečtěte si a Meditujte tuto pasáž z Jan 3:22-23, který říká: 22Potom přišel Ježíš i učedlníci jeho do země Judské, a tu přebýval s nimi, a křtil. 23A Jan také křtil v Enon, blízko Sálim, nebo byly tam vody mnohé. I přicházeli mnozí, a křtili se." Pokud by křest spočíval pouze v tom, že lidem nalili pár kapek vody na hlavu, řekněte mi, proč Jan Křtitel hledal pouze místa, kde je dostatek vody pro křest. Proč se nepohyboval jen s malou nádobou naplněnou vodou, když musel lidem jen pokropit hlavy několika kapkami vody? Proto přestaňte klamat sami sebe. Učení je od nynějška pro každého z vás velmi jasné. Nikdo z vás, kdo tvrdohlavě zůstává v satanských sektách, které dělají to, čemu se říká "křest pokropením", nebude mít výmluvu. Bůh se rozhodl zjevit se vám skrze toto učení. Proto již nejste ignorant. Vězte, že toto učení je zde buď proto, aby vás zachránilo, nebo aby vás odsoudilo.


6- Kde by měl se dělat Křest Vody?


Teď, že víme, jak křest vodou by měl udělat, můžeme snadno odpovědět na otázku, "Kde?" Křest vodou musí být provedeno všude tam, kde je dostatek vody pro ponoření. To může být tekoucí voda, potok, řeka, pro ty, kteří ji mají v blízkosti, nebo bazén pro ty, kteří mají to, nebo vana pro ty, kteří mají jen to. Nenechte se rozptylovat tím, že tito agenti satana, který vám říct, že křest vodou je pouze třeba udělat v tom, co nazývají "tekoucí voda".


Setkal jsem se s satanskými sektami, které dělají z toho, čemu říkají "tekoucí voda", jedinou podmínku pro potvrdit křtu. A z tohoto důvodu, v některých městech a v některých zemích, tito démoni uchovávají lidi celé měsíce bez křest, při hledání jejich "tekoucí voda". V Evropě a v zemích zažívá zimě, oni shromáždit všechny kandidáty na křest, čekat na léto. A to i v létě, oni ještě mají, aby se podařilo najít jejich slavný "tekoucí vody". Když tito agenti satana dělat tyhle pošetilé věci, máte dojem, že jsou nevědomí, zatímco velmi dobře vědí, co chtějí. Je to past, pro zabránili lidem být zachráněni. Dávejte pozor, abyste spadnout ne do jejich pasti. Co je potřeba pro křest vody, je dost vody pro ponoření. To potvrzuje tento verš Jan 3:23, který jsme právě četli a které lze ještě znovu přečíst: "A Jan také křtil v Enon, blízko Sálim, nebo byly tam vody mnohé. I přicházeli mnozí, a křtili se."


7- Kdy Křest Vody musí být se proveden?


Jakmile jsme se pochopit význam křtu, otázka "Kdy?" se stává zbytečné. Ale protože svět s jeho teologie již opustili Boha, jsme nuceni vysvětlit, co je velmi jednoduchý na pochopení.


Kdy má být jeden pokřtěn? Ježíš v Marek 16:16 nám říká, že "Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude…" To znamená, že pro jeden být nazýván spasen, musí věřit a být pokřtěn. Křest je proto být třeba provést okamžitě, jakmile někdo přijme Ježíše Krista. Jan 1:12 nám připomíná, že všichni jsme stvoření Boží, ale ne všichni synové Boží, a že každý se může rozhodnout stát se synem Božím tím, že přijme Ježíše Krista a uvěří v Jeho jméno. Jan 3:3 říká: "Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího." A Ježíš upřesňuje v Jan 3:5 že je nezbytné narodit se z vody a z Ducha vstoupit do království Božího. A máme-li se narodit z vody a z Ducha, abychom vstoupili do království Božího, mělo by to být to první, co musíme udělat.


Matouš 3:6 říká, že lidé přicházeli, vyznávali své hříchy, a byl pokřtěn v Jordánu; bez prodlení, bez školy křtu, bez výcviku pro křest.


Skutky 2:37-41 "37To slyševše, zkormouceni jsou v srdci svém, a řekli ku Petrovi a k jiným apoštolům: Což máme činiti, muži bratří? 38Tedy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého. … 41Tedy ti, kteříž ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se k nim ten den duší okolo tří tisíců." Slovo Boží nám říká, tak "v ten den", a ne jeden den po, ani tři měsíce po kurzy křtu, ani šest měsíců po nějaké výcviku.


Skutky 8:12"A když, uvěřivše Filipovi zvěstujícímu o království Božím a o jménu Ježíše Krista, křtili se muži i ženy."


Skutky 8:26-39 "… 35Tedy otevřev Filip ústa svá, a počav od toho Písma, zvěstoval jemu Ježíše. 36A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník: Aj, teď voda. Proč nemám býti pokřtěn? 37I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží. 38I rozkázal státi vozu, a sstoupili oba do vody, i Filip i komorník. I pokřtil ho. 39A když vystoupili z vody, Duch Páně pochopil Filipa, a neviděl ho více komorník; i jel cestou svou, raduje se."


Filip se mohla zeptat Etiopský eunuch jít a vrátit se o dva týdny později, jak někteří ignoranti kazatelů dělají dnes. Mohl se bát tento velkého ministra Kandáces, jako některé zkorumpované kazatelé dělají dnes. Mohl by Hledat falešné výmluvy, jak je známe dnes, například problém náhradních oblečení; mohl by také vnutit několik týdnů kurzy křtu, jako to dnes dělají blázni.Ale Bible nám říká, že Filip patřil Bohu, a proto mohl jen Boží Slovo zavádět do praxe, aniž by vytvořil jiné světské metody a aniž by prošel teorie teologie, což jsou jen satanské teorie.


Skutky 9:17-18 "17I šel Ananiáš, a všel do toho domu, a vloživ ruce naň, řekl: Saule bratře, Pán Ježíš poslal mne, kterýž se ukázal tobě na cestě, po níž jsi šel, abys zrak přijal a naplněn byl Duchem svatým. 18A hned spadly s očí jeho jako lupiny, a on prohlédl pojednou; a vstav, pokřtěn jest."


Kdyby byl Ananiáš druhem apoštola, Evangelisty nebo pastora této generace, vnutit by Saulovi nejméně šest měsíců křestních kurzů a pozorování, aby zjistil, zda je jeho obrácení pravé. Byl by řekl, že pro někoho, jako je Saul, který přispěl k zabíjení křesťanů, by člověk nemohl riskovat, že ho pokřtí, aniž by byl ujištěn, že byl skutečně obrácen.


Skutky 10:44-48 "… 47Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha svatého přijali jako i my? 48A rozkázal je pokřtíti ve jménu Páně. …"


Skutky 16:14-15 "14Jedna pak žena, jménem Lydia, kteráž šarlaty prodávala v městě Tyatirských, bohabojící, poslouchala nás. Jejížto srdce otevřel Pán, aby to pilně rozsuzovala, co se od Pavla pravilo. 15A když pokřtěna byla i dům její…"


Skutky 16:25-33 "25O půlnoci pak Pavel a Sílas modléce se, zpívali písničky o Bohu, takže je slyšeli i jiní vězňové. ... 32I mluvili jemu slovo Páně, i všechněm, kteříž byli v domu jeho. 33A on pojav je v tu hodinu v noci, umyl rány jejich. I pokřtěn jest hned on i všecka čeled jeho."


Dnešní slepí učitelé tráví svůj čas učením lidských teorií, které se naučili v hniloba, které nazývají biblickými instituty.


Skutky 18:8 "Krispus pak, kníže školy, uvěřil Pánu se vším domem svým, a mnozí z Korintských slyšíce, uvěřili a křtěni byli."


V Bibli nenajdete žádný příklad někoho, kdo dal svůj život Ježíši a jehož učedníci se rozhodli odložit křest na později. Všichni, kteří přijali Ježíše Krista, byli okamžitě pokřtěni. Vězte tedy, že všichni tito takzvaní Boží služebníci, kteří vám vnucují to, co nazývají "křest kurzy", "školení ke křest" atd., jsou agenti satana. Jejich učení jim přichází ze světa temnoty. Dokonce jsem slyšel některé placené církevní úředníky, kteří jsou chybně nazýváni pastory, říkat, že dávají přednost vyučování lidí před křtem, aby po křtu znovu nezhřešili. Jak hloupá úvaha! Tito takzvaní pastýři tím potvrzují, že nikdy nebyli povoláni. Neboť každé pravé Boží syn ví, že úlohou křtu ve vodě není zabránit nám v hříchu. Křest vodou nikdy nikomu nezabrání v hříchu.


V celé historii Církve nenajdete jediný příklad někoho, kdo byl pokřtěn a který se již nikdy nedopustil jediného hříchu. Nenajdete žádné příklady kdekoliv. Běžte a zeptejte se těch pastýře, aby vám dali další důvod, abyste ospravedlnili jejich mazanost. Řekni jim, že tento důvod je tak groteskní, že nemůže projít. Obvykle, aby zmátl ty agenty satana, ptám se jich jednoduše, jestli od té doby, kdy vzali křest, se zas ještě dopustil hříchu. Na tuto otázku mají vždy zavřená ústa, jak se očekávalo. A konečně, pamatujte, milovaní, že dokud máte příležitost najít dostatek vody pro ponoření, křest vodou musí být proveden okamžitě, jakmile přijmete Ježíše Krista.


8- V jakém věku můžeme být pokřtěni?


Zde jsou některé prvky, které by vám měly pomoci vyřešit tento problém věku pro křest vodou. Normálně bychom neměli mluvit z hlediska věku, aby byli pokřtěni ve vodě, měli bychom raději hovořit o zralosti mysli. Žádný věk by měl být nastaven pro křest. Jakmile pochopíme, co je křest vodou, to se stává snadnější pro ty, kteří mají pravomoc křtít, se rozhodnout, koho přijmout ke křest a koho zatím nepřijmout. Zkusme se pokusit projít Biblí vidět, co to říká o křtu vodě, a o těch, kteří byli pokřtěni, a pochopíme snadněji, v jakém věku by někdo měl být přijat ke křtu vody.


Bible nám říká v Marek 16:15-16 "15A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen."


Tento verš samotný odpovídá na otázku věku křtu ve vodě a ukončí jakýkoli spor, který se týká tohoto tématu. Nejprve nás Pán žádá, abychom kázali dobrou zprávu. To znamená, že kdož chce být pokřtěn, musí naslouchat dobré zprávy kázal. Pak ten, Kdož uvěří … To znamená, že po poslechu, budete muset věřit. Konečně, a pokřtí se. To znamená, že jeden musí nejprve poslouchat dobré zprávy kázal, a pak si vybrat věřit dobré zprávy, a nakonec dobrovolně přijmout, aby byl pokřtěn. Když je Boží slovo tak jasné, odkud může pocházet tato sterilní debata, která je vždy kolem věku křtu vodou?


I když tento jeden verš již jasně odpověděl na naši otázku, podívejme se, co o tom říkají jiné verše Bible:


Skutky 2:37-38 "37To slyševše, zkormouceni jsou v srdci svém, a řekli ku Petrovi a k jiným apoštolům: Což máme činiti, muži bratří? 38Tedy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého."


Skutky 2:41 "Tedy ti, kteříž ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se k nim ten den duší okolo tří tisíců."


Skutky 8:12 "A když, uvěřivše Filipovi zvěstujícímu o království Božím a o jménu Ježíše Krista, křtili se muži i ženy."


Skutky 8:13"Tedy i ten Šimon také uvěřil, a pokřtěn byv, přídržel se Filipa…"


Skutky 8:36-37 "36A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník: Aj, teď voda. Proč nemám býti pokřtěn? 37I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží."


Skutky 10:44-48 "44A když ještě Petr mluvil slova tato, sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova Božího. 45I užasli se ti, jenž z obřezaných věřící byli, kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha svatého jest vylit. 46Nebo slyšeli je, ani mluví jazyky rozličnými, a velebí Boha. Tedy odpověděl Petr: 47Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha svatého přijali jako i my? 48A rozkázal je pokřtíti ve jménu Páně…"


Skutky 16:14-15 "14Jedna pak žena, jménem Lydia, kteráž šarlaty prodávala v městě Tyatirských, bohabojící, poslouchala nás. Jejížto srdce otevřel Pán, aby to pilně rozsuzovala, co se od Pavla pravilo. 15A když pokřtěna byla i dům její…"


Skutky 16:30-33 "30I vyved je ven, řekl: Páni, co já mám činiti, abych spasen byl? 31A oni řekli: Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj. 32I mluvili jemu slovo Páně, i všechněm, kteříž byli v domu jeho. 33A on pojav je v tu hodinu v noci, umyl rány jejich. I pokřtěn jest hned on i všecka čeled jeho."


Skutky 18:8 "Krispus pak, kníže školy, uvěřil Pánu se vším domem svým, a mnozí z Korintských slyšíce, uvěřili a křtěni byli."


Jak jste právě četli, v celé Bibli jsou pouze lidé, kteří poslouchají Evangelium Ježíše Krista a kteří v Něj věří a sami přijímají, aby byli pokřtěni, kteří jsou pokřtěni. Nikde tedy nenajdete křest lidí, kteří neposlouchali Evangelium, nepřijali Evangelium, ani sami nepožádali o svůj křest. S tímto, budete jasně pochopit, že doktrína katolické sekty je ryze satanistická doktrína. Pamatujte si jednou provždy, že až vám řekneme, že katolicismus je největší satanickou sektou na světě, není to ani urážka, ani pomluva, ani falešné obvinění. Katolicismus nikdy nebyl církví, je to největší náboženství luciferu na zemi. Pojem "katolická církev" je ve skutečnosti aberací. Měli bychom mluvit o katolické sektě, ne o katolickém kostele. Teď byste měli lépe přestat dělat tuto chybu, která mnoho lidí uvádí v omyl.


Na závěr si pamatujte, že v celé Bibli je člověk pokřtěn až poté, co uvěřil v Pána Ježíše. A je to každý člověk, kdo svobodně a dobrovolně přijímá, aby byl pokřtěn poté, co poslouchal dobrou zprávu, to znamená Evangelium, které zachraňuje, a poté, co uvěřil.


9- Kdo může křtít?


Pokyn jít ven a činit učedníky ze všech národů a křtít je ve vodě nám dal Pán v Matouš 28: 16-20 "16Jedenácte pak učedlníků šli do Galilee na horu, kdežto jim byl uložil Ježíš. 17A uzřevše ho, klaněli se jemu. Ale někteří pochybovali. 18A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. 19Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, 20Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen."


Tento pokyn byl dán Apoštolům. Apoštolové jsou tedy těmi, kdo jsou zodpovědní za křty. Víme však, že apoštolové nemohou dělat Pánovo dílo sami. Z tohoto důvodu trénují další učedníky, kterým mohou dát pomazání, aby také vykonávali tuto práci. To je to, co se dělo v celé historii Církve. To znamená, že kromě Apoštolů mohou křtít učedníci, kteří obdrží autorizaci a pomazání Apoštolů.


Vězte, že křest vodou není ani banální čin, ani karnální čin. Křest je duchovním čin velkého významu v očích Boží. Z tohoto důvodu by žádné Boží syn nemělo nikdy riskovat, že vstane a půjde pokřtít lidi, aniž by získalo svolení Starších. Nikdy nenapodobujte to, co vidíte dělat satanovy agenty. Protože jsou vždy poháněni duchem pýchy, vzpoury a dokonce rivality, berou na sebe bez svolení pravých Starších, aby se pustili do křtu. Máte dokonce některé ženy čarodějnice, které také křtí lidi. Pro vás, kteří jste z Boha, si jednou provždy všimněte, že žádný bratr bez svolení staršího nemůže křtít a žádná žena pod žádnou záminkou nemůže křtít. Ve skutečnosti, pokud uvidíte ženu křtít lidi, vězte, že je to čarodějnice. A pokud uvidíte takzvaného staršího Církve, jak dává ženě svolení křtít lidi, vězte, že je to démon. Žádné pravé Boží syn nebude Boha pokoušet až do tohoto bodu.


10- V jaké jméno bychom měli křtít?


V Matouš 28:18-20 dává Pán a Mistr Ježíš Kristus Svým Apoštolům pokyny o křtu vodou v těchto pojmech: "18A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. 19Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, 29Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen."


I když poselství Pána, jak jste ho právě četli výše, je jednoznačné, agentům satana se podařilo, jako vědí dobře to udělat, vytvořit amalgám kolem tohoto tématu, zlomyslně se snažit dokázat, že to co jste právě přečetli, by spíše být podobenství skrývá tajemství, které až později bylo by odhalena Apoštolovi Petrovi. Poté argumentují, že Pánův instrukce v Matouš 28:19 by ve skutečnosti měl jiný význam než poselství dané. Tento zmatek dovedně vytvořený a udržovaný těmito agenty Pekla skončil vytvořilo toho, co je v dnešní době vhodné nazvat Formule Křtu Vodou.


Vzhledem k významu tohoto předmětu a zejména rozsahu škod, které tato doktrína démonů způsobuje uprostřed lidu Božího, jsem si myslel, že je lepší učinit tento předmět samostatným učením a zacházet s ním kompletně v učení oprávněn "Formule Křtu Vodou", které najdete na stránkách www.mcreveil.org. Doporučuji vám to.


11- Můžeme být pokřtěni znovu?


Jak jsme již studovali, křest vodou je platný před Bohem pouze tehdy, pokud byl proveden podle norem. Pokud z nějakého důvodu křest nesplňuje Boží kritéria, je neplatný a musí být znovu proveden. Zde je několik příkladů, se kterými se můžeme setkat:


11.1- Poselství Evangelia nebylo vůbec chápáno


Máme příklad ve Skutky 19:1-5: "1I stalo se, když Apollo byl v Korintu, že Pavel prošed vrchní krajiny, přišel do Efezu, a nalezna tu některé učedlníky, 2řekl k nim: Přijali-li jste Ducha svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu: Ba, aniž jsme slýchali, jest-li Duch svatý. 3On pak řekl jim: Načež tedy pokřtěni jste? A oni řekli: Křtěni jsme křtem Janovým. 4I řekl Pavel: Janť zajisté křtil křtem pokání, pravě lidu, aby v toho, kterýž měl po něm přijíti, věřili, to jest v Krista Ježíše. 5Kteříž pak toho uposlechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše."


Zde si apoštol Pavel, když chtěl ověřit, že učedníci byli pokřtěni Duchem Svatým, uvědomuje, že o tom ani neslyšeli; odtud úžas, který Pavel vyjadřuje zpochybňováním podmínek jejich vstupu do Pána: Jak může být někdo synem Božím a ignorovat existenci Ducha Svatého? Apoštol Pavel pak pochopil, že tito učedníci byli pokřtěni, aniž by znali základy víry. Potom jim vysvětlil pravé Ježíšovo poselství, pokřtil je a modlil se, aby přijali křest Duchem Svatým.


11.2- Volba která má být pokřtěna nebyla dobrovolný


Bůh ne vnutit nic na muže, to je to, co najdeme v celé Bibli. Ten kdo věří, svobodně se rozhodne být pokřtěn. Ten kdo nevěří, je také zdarma k odmítnutí křest. Pokud je tedy někdo pokřtěn, zatímco je nucen, tento křest není platný a musí být znovu provedeno. Může to být tlak rodičů, přátel, společnosti atd. Výběr křtu musí být dobrovolná, provádí svobodně a bez jakéhokoli nátlaku.


11.3 Křest nebylo provedeno tím pravý Božího služebníka


Ježíš nás opakovaně varoval proti falešným apoštolům, špatnými dělníky, hltaví vlci, krutý vlci, a dalších agentů satana. V dnešní době je jich velmi mnoho. Mnozí z těch, kterým říkáte apoštolové, proroci, učitele, pastýři a evangelisté jsou čarodějové, agenti světa temnoty. Máte také několik démonů, kteří nenašli tituly mezi tituly, které vytvořil Bůh, vytvořily vlastní tituly. Někteří z těchto démonů si říkají "generálové boží". Pokud byl křest proveden jedním z těch hadů, je nezbytně nutné ho znovu provedeno. Stejně tak, když křest se provádí každý jiný člověk, který nesplňuje kritéria Boha, tento křest je neplatný a musí být znovu provedeno. A v tomto případě je nutné, aby se služebník Boží, který tento křest opakuje, modlil za vysvobození křesťana. Protože, tyto špatnými dělníky, jak je psáno v Jan 10:10, mají misi destrukce, jsou to agenti ďábla, kteří využívají příležitosti křtu, aby iniciovali nové konvertity do čarodějnictví.


11.4- Křest bylo provedeno v jeden sektě


To není jen proto, že jste byli pokřtěni ponořením, že musíte věřit, že váš křest je platný. Platnost křtu závisí také na prostředí, ve kterém jste to udělal. Existuje mnoho satanské sekty s Křesťanským fasády, kteří pokřtít ve vodě. Ale protože, ponořen v okultismus, všechno, co dělají, je zcela pod kontrolou satana. "Křty" dělá v tyto satanské sekty nejsou křty v očích Boha. Ti, kteří mají milost uniknout z těchto kruhů a kteří přicházejí ke skutečnému Božímu křtu, musí vyznat tento falešný křest, vyznat své členství v těchto sektách a vyznat všechny ostatní praktiky, do kterých byli zapojeni. Čas strávený v těchto sektách musí být považován jako samostatný bod, kterým je třeba se zabývat v pokání. Příklady takových sekt jsou svědkové Jehovovi, nebeské křesťanství, mormoni, všechny letniční sekty vedené těmito čarodějnicemi Jezábel nazývané žen pastýři a další letniční sekty vedené satanisty, které jsou mylně považováni za služebníky Boží.


11.5- Křtu bylo provedeno žena


Jak už víte, žijeme v časech konce. Satan, který vidí, jak se mu krátí čas, zesílil válku. Aby se naděje na vítězství, rozmnožil své agenti na světě, a poslal několik jeho agenti zaútočit na Církev. Takto se dnes několik vodních mořských panen a dalších čarodějnic z okultního království se usadilo do čela církví a nazývají se evangelisté, pastýři, učitele, proroci a dokonce i apoštoly. Pokud jste byl pokřtěn jednou z těch zmijí, vězte, že jste byl iniciován k čarodějnictví a potřebujete vážné vysvobození. Takzvaný křest, který jste si vzal, je vlastně smlouva, kterou jste podepsali se světem satana. Není to vůbec křest.


Jak jste četli v učení na "Rozlišování", které si můžete konzultovat na internetových stránkách www.mcreveil.org, všechny tyto ženy, kteří se nazývají církevní starší, to znamená, kdo ponese název evangelisté, pastoři, učitelé, proroci, a dokonce i apoštolové, nebo kteří prostě vykonávají služba který má pravomoc nad muži v Církvi, jsou čarodějnice. Jsou to démoni vyslaní do světa, aby bojovali s Bohu, klamali a zaváděli co nejvíce lidí. Kdybyste byli ještě v nevědomosti a následovali takové čarodějnice, bral je za služebnictvo Boží, kajte se nyní a rychle je opusťte. Nejsou služebníky Boží, ale spíše agenti Pekla. Uteč od tyto čarodějek, kdybys byl nevědomosti. Teď, když znáte pravdu, nemáte žádné další výmluvy. Bůh formálně zakázal ženám učit a převzít nad muži pravomoc. Toto poselství je jasné ve slově Božím. Žádné opravdové dítě Boha se nemůže opovážit vzdorovat Bohu, jak to dělají tito zmije. Dělají to, protože jsou na misi uprostřed Božího lidu. Toto jsou vyslanci temného světa. Pokud chcete jít do Pekla, pokračuj následuj je. Jste dobře informování!


11.6- Křest nebyl proveden ponořením


Jak jste se z tohoto učení dozvěděli, všechny takzvané křesťanské církve, které nekřtí ponořením, jsou satanské sekty, které by v žádném případě neměly být považovány za církve. Je to proto, že jste nečetli svou Bibli, že jste vzali tyto sekty pro Církve. Nikdy nebyli. Uvědomili jste si to tím, že jste objevili, co Bible říká o křtu vodou. Proto musíte rychle vyjít ze všech těchto popelnic a dát svůj život Ježíši, jak jste právě četli, a požádat o pravý křest ponořením ve jménu Ježíše Krista. Jako příklady tohoto typu satanských sekt máte katolíky, metodisty, protestanty, presbyteriány a všechny ty další takzvané církve, které praktikují to, čemu říkají křest pokropením.Těch pár kapek vody, které jste obdrželi na svou hlavu v těchto ohavných sektách, v žádném případě nepředstavuje křest; jsou to vlastně zaklínadla, která na vás tito čarodějové dělají, aby vás udrželi v zajetí, tak, že můžete strávit věčnost v Pekle. Vypadni z těchto hnilob bez zaváhání, čiňte pokání, abyste uprchli z Pekla.


12- Může být někomu odepřen Křest Vodou?


Tato otázka na první pohled se zdá protichůdná vzhledem ke všemu, co jsme právě studovali. Nemůžeme na jedné straně říci, že křest vodou je požadavkem vstoupit do Nebe, a na druhé straně přemýšlet o možnosti někomu tento křest odmítnout. Neboť je-li stanoveno, jak nás učí Bible, že pro vstup do Nebe musí každý uvěřit a být pokřtěn, pak odmítnutí křtu vodou někomu by bylo odepřením přístupu ke spáse takovému člověku. Můžeme toto riziko podstoupit? Máme tohle právo? Máme pravomoc činit taková rozhodnutí před Pánem? To vše jsou otázky, které si máme právo položit, abychom tomuto tématu lépe porozuměli a pomohli každému lépe mu porozumět.


Již, drazí bratři a drazí přátelé, je důležité upřesnit, že bychom neměli mluvit o riskování, nebo mít nějaké právo uzavřít Nebe před těmi, kteří jej chtějí vstoupit, nebo dokonce mít nějakou autorita, která by nám umožnila šikanovat nebo zastrašovat lidi, kteří chtějí dát jejich život Ježíši. Jsme služebníci Boha, učedníci Ježíše Krista, poháněni stejným duchem jako Ježíš Kristus, náš Mistr, Spasitel světa. Proto pro nás nepřichází v úvahu, abychom odepřeli spásu těm, za které Ježíš Beránek Boží přišel zemřít. Proč se tedy ptáme na možnost někomu odmítnout křest vodou?


Když meditujeme o Božím slově, chápeme, že to nejsou všichni ti, kdo říkají, že chtějí spasení v Ježíši Kristu, který to opravdu chce. Zatímco někteří touží z celého srdce dát svůj život Ježíši, aby byl spasen, jiní jen působí dojmem, že chtějí spasení. To ospravedlňuje reakce Jana Křtitele i Ježíše na ty, kteří se zřejmě chtějí stát učedníky Ježíše Krista. Meditujme následující pasáže:


Matouš 3:7-9 "7Uzřev pak mnohé z farizeů a z saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl jim: Pokolení ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste utéci měli budoucího hněvu? 8Protož čiňte ovoce hodné pokání. 9A nedomnívejte se, že můžete říkati sami u sebe: Otce máme Abrahama. Neboť pravím vám, že by mohl Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny Abrahamovi."


Tato chladná reakce Jana Křtitele při pohledu na lidi, kteří se hrnou k jeho křtu, je poněkud matoucí. Jak mohl Jan, jehož posláním bylo přivádět lidi k pokání, zároveň zatlačit zpět určité lidi, kteří k němu přišli?


Jan 8:30-31 "30Ty věci když mluvil, mnozí uvěřili v něho. 31Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete."


Vidíme také Pána Ježíše, který neukazuje nadšení pro lidi, kteří, jak se zdá, v Něj uvěřili. Namísto křiku nahlas "Haleluiah", jak bychom to udělali, přivítá s neuvěřitelným chladem, co se jeví jako velmi dobrá zpráva. A když čteme zbytek této pasáže, chápeme Ježíšův nedostatek nadšení pro to, co bychom my, v našem nedostatku rozlišování, oslavovali.


Jan 8:32-59 "32A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí. 33I odpověděli jemu: Símě Abrahamovo jsme, a žádnému jsme nesloužili nikdy. I kterakž ty díš: Že svobodní budete? 34Odpověděl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že každý, kdož činí hřích, služebník jest hřícha. 35A služebník nezůstává v domu na věky; ale Syn zůstává na věky. 36Protož jestližeť vás vysvobodí Syn, právě svobodní budete.


37Vím, že jste símě Abrahamovo, ale hledáte mne zabíti; nebo řeč má nemá místa u vás. 38Já, což jsem viděl u Otce svého, to mluvím; a i vy, co jste viděli u otce vašeho, to činíte. 39Odpověděli a řekli jemu: Otec náš jest Abraham. Dí jim Ježíš: Kdybyste synové Abrahamovi byli, činili byste skutky Abrahamovy. 40Ale nyní hledáte mne zabíti, člověka toho, kterýž jsem pravdu mluvil vám, kterouž jsem slyšel od Boha. Tohoť jest Abraham nečinil. 41Vy činíte skutky otce svého. I řekli jemu: Myť z smilstva nejsme zplozeni, jednohoť Otce máme, totiž Boha.


42Tedy řekl jim Ježíš: Byť Bůh Otec váš byl, milovali byste mne. Nebo já jsem z Boha pošel, a přišel jsem; aniž jsem sám od sebe přišel, ale on mne poslal. 43Proč mluvení mého nechápáte? Protože hned slyšeti nemůžete řeči mé. 44Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži.


45Já pak že pravdu pravím, nevěříte mi. 46Kdo z vás bude mne obviňovati z hříchu? A poněvadž pravdu pravím, proč vy mi nevěříte? 47Kdo z Boha jest, slova Boží slyší; protož vy neslyšíte, že z Boha nejste. 48Tedy odpověděli Židé a řekli jemu: Zdaliž my dobře nepravíme, že jsi ty Samaritán, a ďábelství máš? 49Odpověděl Ježíš: Jáť ďábelství nemám, ale ctím Otce svého; než vy jste mne neuctili. 50Jáť pak nehledám chvály své; jestiť, kdo hledá a soudí. 51Amen, amen pravím vám: Bude-li kdo zachovávati slovo mé, smrti neuzří na věky. 52Tedy řekli mu Židé: Nyní jsme poznali, že ďábelství máš... 59I zchápali Židé kamení, aby házeli na něj. Ježíš pak skryl se, a prošed skrze ně, vyšel z chrámu, a tak jich znikl."


To, co jste právě přečetli, odráží realitu toho, co každý den prožíváme. To jsou lidé, kteří tvrdili, že věřili v Ježíše, a kteří byli prezentováni jako takoví. O pár minut později říkají, že Ježíš má démona. To znamená, že se rozhodli věřit v někoho, kdo má démona. A o pár minut později ho chtějí ukamenovat. To znamená, že se rozhodli věřit v někoho, kdo si místo toho zaslouží kamenování. Není to divné? A jak vidíte, Ježíš jim ani nedal příležitost dostat se ke křtu. Proč? Protože křest by jim neposloužil k žádnému účelu.


Závěr: Na základě rozlišování nebo zjevení, které nám Pán dává, můžeme být vedeni k odmítnutí křtu některých z těch, kteří tvrdí, že chtějí dát svůj život Ježíši.


Zde jsou některé případy, které mohou ospravedlnit naše rozhodnutí odepřít křest někomu:


1- Pokud osoba nechce pochopit poselství o spasení a chce následovat boha podle své vlastní filosofie, musí být křest odmítnuta. Máte případ těch, kteří vám řeknou, že chtějí křest, ale že nejsou ochotni vzdát se svého špatného života.


2- Pokud osoba není ve svém přístupu upřímná. Existují lidé, kteří přicházejí k křtu spíše z důvodů různých zájmů a nejsou poháněni touhou po spáse. Máte případ těch, kteří skrze křest hledají spíše řešení svých tělesný problémů.


3- Pokud je to agent ďábla, který se snaží infiltrovat mezi bratry, musí být zablokován. Kromě skutečnosti, že vstup satanových agentů do shromáždění je nebezpečím, představuje samotná skutečnost, že se za ně modlí, další nebezpečí pro samotného služebníka Božího.


Lze proto dospět k závěru, že křest může a měl by být odmítnut, pokud Boží služebník zjistí, že to není skutečný případ pokání.


13- Může někdo odmítnout být pokřtěn ve vodě a být spasen?


Odpověď je jasně NE. Ti, kteří mají příležitost být pokřtěni a rozhodnou se tak neučinit, tím, že klamou se falešným úvaha, neuvidí Boha. Zvu vás k meditaci o této pasáži Lukáš 7:29-30 "29Tedy všecken lid slyše to i publikáni, velebili Boha, byvše pokřtěni křtem Janovým. 30Ale farizeové a zákoníci pohrdli radou Boží sami proti sobě, nebyvše pokřtěni od něho." Všichni, kdo odmítají křest vodou, odmítají spasení. Jednoduše odmítají Boží záměr pro sebe. Z tohoto počtu jsou ti, kteří říkají, že již byli pokřtěni a dokonce biřmováni, a ti, kteří říkají, že si vezmou více času na přemýšlení. Připomeňme těm, kteří tvrdí, že jsou pokřtěni a biřmováni, že teorie biřmování pochází od démonů, kteří řídí velkou sektu satana. Také stojí za to připomenout těm, kteří si najdou čas na přemýšlení, že jen přemýšlejí, aby viděli, zda přijmou Ježíše. Ať ani na okamžik nevěří, že již odevzdali svůj život Ježíši Kristu.


Každý, kdo má příležitost být pokřtěn ve vodě, ale rozhodne se odmítnout křest, stráví svou věčnost v Pekle. Můžete toto slovo přijmout nebo odmítnout. Když se ocitnete v Pekelném ohni, pochopíte to. Aby někdo unikl Peklu poté, co odmítl být pokřtěn ve vodě, musí být Bible falešná; Bůh musí zapřít sám sebe. Pro všechny z vás, kteří odmítají křest ve vodě a kteří ve svém svádění tvrdí, že jste spaseni, buďte i nadále tvrdohlaví. Když se ocitnete v Pekelném ohni hořícím a budete mučeni na věčnost, bude pro vás snazší přijmout, že Boží slovo je pravdivé.


14- Můžeme vstoupit do Nebe bez křest?


Pro ty z vás, kteří si vybrali Ráj, vám říkám, než tam dorazíte, že se setkáme v Ráji s lidmi, kteří nebyli pokřtěni ve vodě. Nedivte se tomu, neboť Bůh je Spravedlivý. Jsou lidé, kteří z toho či onoho důvodu nemají příležitost být pokřtěni. Vezměme si příklad tohoto bratra, bývalého banditského, který přijal Ježíše na kříži. Pán ho neposlal do Pekla, protože nebyl pokřtěn. Neodmítl být pokřtěn, prostě neměl příležitost. Lukáš 23:39-43 "39Jeden pak z těch zločinců, kteříž s ním viseli, rouhal se jemu, řka: Jsi-li ty Kristus, spomoziž sobě i nám. 40A odpověděv druhý, trestal ho, řka: Ty se ani Boha nebojíš, ješto jsi v témž odsouzení? 41Myť zajisté spravedlivě trpíme, nebo hodnou pomstu za skutky naše béřeme, ale tento nic zlého neučinil. 42I dí Ježíšovi: Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého. 43I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji."


Zamysleme se nad případem těch, kteří přijímají Pána na nemocničním lůžku a kteří o nějaký čas později zemřou. Bůh je neodmítne. Neodmítli křest; neměli příležitost to vzít. Podívejme se také na případ těch, kteří přijímají Ježíše a přijímají být pokřtěni. Pokud ve chvíli, kdy najdeme potok nebo místo s dostatkem vody, abychom je mohli pokřtít, náhodou zemřou, protože se to může stát, Bůh je nezavrhne. Křest neodmítli, křest přijali, ale neměli příležitost to vzít.


15- Může člověk pokřtěný ve vodě jít do Pekla?


Jak můžeme číst v 1Korintským 10:1-12 citovaných níže, nejsou to všichni ti, kteří byli pokřtěni v Mojžíše v oblaku a v moři, kteří byli spaseni. Za to, že neuposlechli Boha, byli mnozí Bohem zasaženi a zahynuli na poušti, navzdory skutečnosti, že všichni byli pokřtěni v Mojžíše. Chápete tedy, že to není křest vodou sám o sobě, co zachraňuje. Křest vodou je spíše závazek, který přijímáme, abychom byli spaseni. Chcete-li být spaseni, musíte respektovat a ctít tento závazek až do konce. A pokud v určitém okamžiku nechcete tento závazek, můžete ho porušit. A pokud ji porušíte, neočekávejte, že vstoupíte do Nebe. Je to vskutku Peklo, které vás čeká.


Tak jako se dva manželé nazývají manželé, pokud udržují manželský vztah, a náhle přijmou jméno rozvedený, pokud je tento vztah přerušen, tak učedník, pokud se zřekne své víry v Ježíše Krista, přestává být učedníkem. Ať všichni, kdo se utěšují, že jsou křtěni ve vodě ponořením, pochopí, že musí uvádět Slovo Boží do praxe. Byl bych nedbalý, kdybych vám nepřipomněl, že v Pekle jsou lidé, kteří byli na zemi pokřtěni ve vodě. Někteří nevěřící se mě zeptají, jestli jsem byl v Pekle, abych je viděl; pokud jste jedním z těch, kteří vidí, než přijmou, pokračujte v pomlouvání Evangelia Ježíše Krista a znovu pro sebe ukřižujte Syna Božího. Když dorazíte do Pekla, setkáte se se svými společníky, kteří byli stejně jako vy pokřtěni ve vodě.


16- Co Křest Vodou není


Pokud bylo nutné vysvětlit, co je to křest vodou, bude stejně nutné jasně specifikovat, co to určitě není. Křest vodou není spása, to znamená, že křest vodou sám o sobě nespasí. Je to spíše závazek být spasen nebo závazek dobrého svědomí vůči Bohu, jak můžeme číst v pasáži 1Petrův 3:21-22 "21K čemužto připodobněn jsa nyní křest, i nás spaseny činí, ne to tělesné špíny smytí, ale dobrého svědomí u Boha dotázání, skrze vzkříšení Ježíše Krista. 22Kterýž všed v nebe, jest na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i mocnosti, i moci."


Vzhledem k tomu, že křest vodou je závazek, může být jako jakýkoli jiný závazek kdykoli porušen. Meditujte 1Korintským 10:1-12. "1Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové naši všickni pod oblakem byli, a všickni moře přešli, 2A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři, 3A všickni týž pokrm duchovní jedli, 4A všickni týž nápoj duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla; a ta skála byl Kristus. 5Ale ne ve mnohých z nich zalíbilo se Bohu, nebo zhynuli na poušti. 6Ty pak věci za příklad nám býti mají k tomu, abychom nebyli žádostivi zlého, jako i oni žádali. 7Protož nebuďte modláři, jako někteří z nich, jakož psáno jest: Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hrali. 8Aniž smilněme, jako někteří z nich smilnili, a padlo jich jeden den třimecítma tisíců. 9Ani pokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a od hadů zhynuli. 10Ani repcete, jako i někteří z nich reptali, a zhynuli od záhubce. 11Toto pak všecko u figuře dálo se jim, a napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme již na konci světa. 12A protož kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl."


17- Je Křest Vody možností?


Aby toto učení bylo co nejúplnější, jak je zmíněno v úvodu, zjistili jsme, že je lepší to neukončit, aniž bychom poukázali na několik dalších bodů, které satanovi agenti využívají k podpoře svých falešných učení. Tito démoní pastoři, kteří zpochybňují důležitost křest vody, jako obvykle překroucili význam verše z Bible, aby ospravedlnili své pošetilost. Už velmi dobře víte, že agenti Pekla vynikají v umění překrucování významu biblických veršů, aby získali druh interpretace, která může ospravedlnit jejich omyl. Protože v Bibli není žádný verš, který by jasně ospravedlňoval jejich pošetilost, jsou tito démoni vždy nuceni zkreslovat význam slova Boží, aby dosáhli svých cílů. A verš, na kterém lpí, aby řekli, že křest vody by byla možnost, je Pavlovo prohlášení v 1Korintským 1:17.


1Korintským 1:17 říká: "Nebo neposlal mne Kristus křtíti, …" Tito zlí lidé překrucují význam tohoto Pavlova slova, aby ho obvinili z trivializace křtu vody. Pro tyto hady by Pavel řekl, že křest ve vodě není tak důležitý, a dokonce by byl možností. Žehnám Pánu, že postavil své Slovo tak úžasným způsobem, že ti, kteří ho chtějí interpretovat svým vlastním způsobem, jsou vždy zmateni. To je důvod, proč žádný z těch, kteří zkreslují význam Božího slova, nebude mít omluvu před Bohem. Nejenže je stejný verš, který se tito čarodějové snaží využívat dostatečný, aby je zmást, ale existuje mnoho dalších pasáží, které zavírají ústa těmto pokrytcům, jak budeme demonstrovat níže.


Začněme naši demonstraci stejným Pavlovým prohlášením, že tito čarodějové věří, že mohou využít. V 1Korintským 1:17 Pavel říká: "Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, ne v moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův."


Otázka: Proč Pavel prohlašuje, že Ho Kristus neposlal křtit? Odpověď: Protože Kristus ho neposlal křtit. Kristus poslal Pavla, aby kázal Evangelium,a ne aby křtil. I když při kázání Evangelia musí křtít, je jasné, že jeho služba není křest vodou. Uznává to a všichni to uznáváme. Bůh nikdy neposlal Pavla, aby křtil. Byl to Jan Křtitel, kdo byl poslán křtit. Pavel tedy ve svém prohlášení neříká nic nového. On je jen potvrzuje, co je zavedenou.


Otázka: Je Pavel jediný, kdo uznal, že služba křtu vodou je služba Jana Křtitele? Odpověď: Ne, Pavel není jediný. Bůh Otec to uznal; Ježíš Kristus, Syn Otce, to uznal; Apoštolové to uznal; a dokonce i hlavní kněží a starší z lidu to uznal, jak můžete zjistit v následujících verších:


Jan 1:33 "A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, tenť jest, kterýž křtí Duchem svatým."


Skutky 1:4-5 "4A shromáždiv se s nimi, přikázal jim, aby z Jeruzaléma neodcházeli, ale aby očekávali zaslíbení Otcova, o kterémž jste prý slyšeli ode mne. 5Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech."


Skutky 1:21-22 "21Protož musíť to býti, aby jeden z těch mužů, kteříž jsou s námi bývali po všecken čas, v němž přebýval mezi námi Pán Ježíš, 22Počav od křtu Janova až do dne toho, v kterémžto vzhůru vzat jest od nás, byl svědkem spolu s námi vzkříšení jeho."


Matouš 21:23-27 "23A když přišel do chrámu, přistoupili k němu přední kněží a starší lidu, když učil, řkouce: Jakou mocí tyto věci činíš? A kdo jest tobě tu moc dal? 24Odpovídaje pak Ježíš, řekl jim: Otížiť se i já vás na jednu věc, kterouž povíte-li mi, i já vám povím, jakou mocí tyto věci činím. 25Křest Janův odkud jest byl? S Nebe-li, čili z lidí? A oni rozvažovali mezi sebou, řkouce: Díme-li: S Nebe, díť nám: Proč jste pak nevěřili jemu? 26Pakli díme: Z lidí, bojíme se zástupu. Nebo všickni měli Jana za proroka. 27I odpovídajíce Ježíšovi, řekli: Nevíme. Řekl jim i on: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činím."


Jak jste právě četli, od Boha Otce k agentům satana, včetně Ježíše a Jeho apoštolů, všichni uznali, že služba křtu byla svěřena Janu Křtiteli. Kdyby tedy Pavel prohlásil, že ho Kristus poslal křtít, lhal by. Proto, Kristus neposlal Pavla, aby křtil.


Pokračujme v naší demonstraci s dalšími dvěma pasážemi z Bible, Skutky 19:1-5 a Marek 16:15-16. Tito démoni, kteří obviňují Pavla z trivializace křtu vody a dělat to možnost, mohou být zmateni pouze reakcí téhož Pavla ve Skutky 19:1-5, citovaných níže


"1I stalo se, když Apollo byl v Korintu, že Pavel prošed vrchní krajiny, přišel do Efezu, a nalezna tu některé učedlníky, 2Řekl k nim: Přijali-li jste Ducha svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu: Ba, aniž jsme slýchali, jest-li Duch svatý. 3On pak řekl jim: Načež tedy pokřtěni jste? A oni řekli: Křtěni jsme křtem Janovým. 4I řekl Pavel: Janť zajisté křtil křtem pokání, pravě lidu, aby v toho, kterýž měl po něm přijíti, věřili, to jest v Krista Ježíše. 5Kteříž pak toho uposlechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše."


Jak můžete vidět, Pavlova první reakce, když se setká s učedníky, je zeptat se jich, zda jsou pokřtěni z Ducha Svatého. Pavel se jich neptá, zda jsou pokřtěni vodou. Proč? Protože ví, že jsou již pokřtěni ve vodě. Pavel ví, že aby nesl jméno učedníka, musíte být pokřtěn ve vodě. Nikdo nemůže být považován za učedníka Ježíše Krista, aniž by byl pokřtěn ve vodě. Křest vodou proto není možností; To je to, co tady Paul demonstruje. Tak zavírá ústa všech těch satanových agentů, kteří ho obviňují.


Marek 16:15-16 říká: "15A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude …"


Kdyby křest vodou byl možností, Spasitel Ježíš by z něj neudělal podmínku, která pro být spasena. Přesto, jak jste právě četli, křest vody je skutečně podmínkou pro být spasena. Křest vody tedy není možností; je to to, co zde demonstruje Ježíš Kristus, Spasitel lidstva. Tak zavře ústa všem těm démonům, kteří odvracejí lidi od křtu vodou tím, že tvrdí, že křest není tak důležitý. Vy všichni, kteří jste byli chyceni do pasti všech těch čarodějnickými pastýři, kteří učí, že se člověk může obejít bez křtu vodou a vstoupit do Nebe, pravda vám byla nyní učena. Už nebudeš mít žádné další výmluvy. Rychle vypadněte ze všech těch popelnic, které nesprávně nazýváte církvemi, které pohrdají vodní křest.


18- Důležitost Křest Vody


Aby ukázal, jak důležitý je pro Něj křest vodou, se rozhodl Bůh přivést dokonce i lidi Staré Smlouvy skrze křest vodou, jak čteme v 1Korintským 10:1-2 "1Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové naši všickni pod oblakem byli, a všickni moře přešli, 2A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři".


Křest vodou nezačal Janem, ale spíše Mojžíšem, jak jsme právě četli. Rozdíl je v tom, že křest Staré Smlouvy v Mojžíš byl kolektivní, zatímco křest Nové Smlouvy Jan Křtitelem je individuální. Jinými slovy, ve Staré Smlouvě, je to skrze kolektivní křest, že lid prošel, a v Nové Smlouvě, je to skrze individuální křest, že každé Boží syn musí projít. Od Jana Křtitele musí být ti, kteří chtějí být spaseni, jednotlivě pokřtěni ve vodě.


Křest vodou je proto v očích Božích velmi důležitý a nikdo by to neměl brát na lehkou váhu. Ti, kteří si myslí, že mohou pohrdat, zanedbávat nebo trivializovat křest ve vodě a vstoupit do nebe, se mýlí. Člověk si nemůže zahrávat s něčím, co je v Božích očích drahocenné, a uniknout trestu Pekla. Vězte, že všichni tito takzvaní pastoři, kteří říkají, že Křest vodou není důležitý, jsou démoni. Jejich úkolem je naverbovat vás pro Pekla. Každý pravý Boží služebník ví, že kdyby nebyl křest ve vodě důležitý, Ježíš Kristus, náš Mistr, by nebyl pokřtěn.


19- Co dělat po křtu vodou?


Matouš 28:19-20 říká: "19Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, 20učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám..."


Ježíš Kristus řekl, aby dělat učedníci, a učit je. Ale někteří agenti satana, kteří jsou tam jen proto, aby v rozporu Ježíš, jako to dělá jejich mistr satan, spíše říkají, že musíme nejprve naučit lidé, než je učiníme učedníky. Moje otázka zní: "Kdo z Ježíše nebo satanových služebníků ví lépe?" Pokud věříte, že je to Ježíš, který ví lépe, co říká, dejte Jeho slovo do praxe. A pokud věříte, že agenti satan vědí více než Ježíš, pokračujte v jejich následování. Den přijde, když to pochopíte.


Skutky 2:42 říká: "I zůstávali v učení apoštolském, a v společnosti, a v lámání chleba, a na modlitbách."


Praví Apoštolové Ježíše Krista jsou ti, kteří uvedli Slovo Ježíše Krista do praxe. Udělali téměř 3000 učedníci v jeden den, křtěte je ve vodě, po které, se věnovali je naučili bát se Boha a praktikovat Jeho slovo. Apoštolové satana, kteří dnes vedou církve, dělají vůli svého mistr každý den tím, že neuposlechnou Krista. Nechávají nekřtěné lidi v kostelech pod záminkou, že je učí. A nevidíme žádné dobré ovoce z jejich takzvaného učení o životech těch, kteří je poslouchají.


Co od nás Bůh očekává po křtu, je dodržovat Jeho učení a aplikovat nás se k jejich pozorování každý den, neboť křest není samoúčelný. Hlavní věc je neříkat: "Haleluiah, jsem pokřtěn!" Každý, kdo chce vstoupit do Nebe, musí vytrvat až do konce.


Matouš 10:22 nám říká: "A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude."


Proto nespadají do pasti věřit, že "spasen je spasen", jak říkají někteří svůdci, kteří se spoléhají na pasáž Marek 16:16 aby vás dělat věřili, že po křtu, je vaše spasení zaručeno. Rád bych vám připomněl, že v Pekle je mnoho těch, kteří byli pokřtěni ve vodě, když byli naživu. Buďte opatrný!


Židům 10:35-36 říká:"35Protož neodmítejtež od sebe smělé doufanlivosti vaší, kterážto velikou má odplatu. 36Než potřebíť jest vám trpělivosti, abyste vůli Boží činíce, dosáhli zaslíbení."


Tato pasáž opět potvrzuje skutečnost, že musíme vytrvat až do konce, abychom získali Boží spásy.


1Timoteovi 6:12 "Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i povolán jsi, a vyznals dobré vyznání před mnohými svědky."


V této pasáži vidíme, jak Bůh žádá Pastora Timoteovi, aby dosáhnout věčný život, způsob, jak říci, že pokud jej nebude dobře držet, ztratí jej. Pokud je toto nabádání k uchopení věčného života dána Pastorovi, snadno pochopíme, že to platí spíše pro "prostého" křesťana


Filipským 2:12 "A tak, moji milí, jakož jste vždycky poslušni byli, netoliko v přítomnosti mé, ale nyní mnohem více, když jsem vzdálen od vás, s bázní a s třesením spasení své konejte."


V této pasáži, Pán ptá Jeho milovaní, to znamená těm, kdo jsou už pokřtěni ve vodě, aby pracovali na svém spasení s bázní a třesením. Jestliže "spasen je spasen", jak říkají satanovi agenti, proč Pán stále žádá Své děti, aby pracovaly pro jejich spasení s bázní a třesením? Proto musíme pokračovat v tvrdé práci po křtu, abychom získali spasení.


Židům 3:12-13 říká:"12Viztež, bratří, aby snad v někom z vás nebylo srdce zlé, a nevěrné, kteréž by odstupovalo od Boha živého. 13Ale napomínejte se vespolek po všecky dny, dokavadž se dnes jmenuje, aby někdo nebyl zatvrzen oklamáním hřícha."


Židům 10:24 "A šetřme jedni druhých, k rozněcování se v lásce a dobrých skutcích."


Z těchto pasáží chápeme důležitost pro pravý učedník Krista po křtu vodou zůstat uprostřed těch, kteří hledají Boha v Duchu a v pravdě, neboť každodenní nabádání nás vede k tomu, abychom milovali Boha více a brání nám upadnout do zatvrzení hříchu. Proto po křtu, musí člověk zůstat v bratrském společenství a vytrvat s těmi, kdo hledají Boha čistým srdcem, jak nám Pán doporučuje ve 2Timoteovi.


2Timoteovi 2:22 "Mládenčích pak žádostí utíkej, ale následuj spravedlnosti, víry, lásky, pokoje, s těmi, kteříž vzývají Pána z srdce čistého."


Čím více času trávíte s těmi, kteří se upřímně bojíte Boha, tím více vás to povzbuzuje, abyste se báli i Pána, to je to, čemu rozumíme s pasáží z Príslovia 13:20, která říká: "Kdo chodí s moudrými, bude moudrý; ale kdo tovaryší s blázny, setřín bude."


Ale když jste obklopeni těmi, kteří se vysmívají Bohu, nakonec se vysmíváte Bohu sami tím, že se postupně zatvrdíte v hříchu, protože porušujíť dobré obyčeje zlá rozmlouvání, jak čteme v následujících pasážích:


1Korintským 15:33 "Nedejte se svoditi. Porušujíť dobré obyčeje zlá rozmlouvání."


Príslovia 22:24-25 "24Nebývej přítelem hněvivého, a s mužem prchlivým neobcuj, 25abys se nenaučil stezkám jeho, a nevložil osídla na duši svou."


Je proto důležité, že po křtu vodou, aby zůstala v pravém shromáždění božích dětí, kde zdravé učení Ježíše Krista je kázáno, a ne v těch prostitutka církvích, které přetékají dnes. Zveme vás k meditaci o učení na "Církvi", která je k dispozici na webových stránkách www.mcreveil.org, abychom nespadli do pasti těchto odpadlých shromáždění.


19.1- Pozor na svádění


Další pastí, které je třeba se vyhnout, je izolovat se a věřit, že všechno sám, můžete vyrůst s Pánem; to je svádění. Potřebujete se stýkat s ostatními bratry, kteří žijí zdravé učení, abyste mohli duchovně růst. Žalm 133 říká: "1Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti přebývají! 2Jako mast výborná na hlavě, sstupující na bradu, bradu Aronovu, tekoucí až i na podolek roucha jeho. 3A jako rosa Hermon, kteráž sstupuje na hory Sionské. Nebo tu udílí Hospodin požehnání i života až na věky."


Na závěr pamatujte, že po křtu vodou musíte zůstat v živé Církvi, uprostřed jiných Božích synů, které hledají pravdu. Po křtu vodou je třeba vytrvat v učení apoštolů, ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Jen tak porostete ve víře v Ježíše Krista.


19.2- Prvky rozlišování


Nenapodobujte agenty satana, kteří tvrdí, že mohou žít svůj křesťanský život sami a vstoupit do Nebe. Je mnoho svůdce, kteří říkají, že nepotřebují ani Apoštola, ani Pastora, ani jiného Starší z Církve pod záminkou, že jejich ježíš je jejich jediným pastýřem. Někteří z těchto démonů, aby ospravedlnili svou pošetilost, říkají, že v Bibli Ježíš řekl: "Všichni jste bratři." Tito synové ďábla, kteří vynikají v umění překrucování významu Božího slova, vytahují slovo Páně z kontextu v Matouši 23. Prozkoumejme tuto pasáž společně:


Matouš 23:1-10 "1Tedy Ježíš mluvil zástupům a učedlníkům svým, 2Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se zákoníci a farizeové. 3Protož všecko, což by koli rozkázali vám zachovávati, zachovávejte a čiňte, ale podle skutků jejich nečiňte; neboť praví, a nečiní. 4Svazujíť zajisté břemena těžká a nesnesitelná, a vzkládají na ramena lidská, ale prstem svým nechtí jimi ani pohnouti. 5A všeckyť ty své skutky činí, aby byli vidíni od lidí. Rozšiřují zajisté nápisy své a veliké dělají podolky pláštů svých, 6A milují přední místa na večeřích, a první stolice v školách, 7A pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí: Mistři, mistři. 8Ale vy nebývejte nazýváni mistři; nebo jeden jest Mistr váš, totiž Kristus, vy pak všickni bratří jste. 9A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích. 10Ani se nazývejte vůdcové; nebo jeden jest vůdce váš Kristus."


Toto, milovaní, je pasáž, kterou někteří démoni používají, aby se nám pokusili dokázat, že aby šli do Nebe, nepotřebují ani Apoštola, ani Pastora, ani žádného jiného Starší z Církve. Tito hadi vám říkají, že je to jejich ježíš, kdo je žádá, aby pohrdali autoritou Služebníků Božích a anulovali jejich užitečnost a služby. Podle těchto agentů satana jsou Boží Služebníci k ničemu. Pro ně, svět nepotřebuje žádného ministra Božího.


Když projdete touto pasáží Matouše 23, bez potíží pochopíte, v jakém kontextu Pán mluvil. Ježíšovo poselství zde není těžké pochopit. Přesto vidíte, co jsou synové satanovi připraveni s tím udělat. Pokaždé, když se setkáme tváří v tvář démonům, kteří tímto způsobem popírají službu Božích služebníků, položíme jim několik malých otázek, které jim úplně zavřely ústa. Zde jsou některé z těchto otázek:


1. Otázka: Potřebujete křest vodou, abyste byli spaseni? Jejich odpověď je obvykle ano.


2. Otázka: Jelikož neuznáváš autoritu žádného Božího služebníka, ke komu musíš jít pro svůj křest? Odpověď z těchto démonů je, že křtí sami.


3. Otázka: Máte ve své Bibli příklad někoho, kdo pokřtil sám? Na tuto otázku, tito čarodějové uvízli a nemají žádnou odpověď, aby nám dali.


Důležité poselství: Milovaní, pokud náhodou potkáte nějaké blázny, kteří ve svém bláznovství se pokřtili sami, řekněte jim, že jejich takzvaný křest nemá důležitost před Bohem. Pokud chtějí vstoupit do Nebe, musí rychle hledat pravého Božího služebníka, aby získali skutečný křest.


Výzva k pokání: Všichni z vás blázni, kteří jste rozhodli se pokřtít sami sebe, čiňte pokání, pokud chcete být spaseni, a rychle hledejte pravého Božího muže, abyste získali pravý křest vodou v souladu s tímto učením, které jste právě četli.


4. Otázka: jelikož Apoštolové, Proroci, Evangelisté, Pastýři a Učitelé jsou k ničemu, co říkáte o pasáž z Efezským 4? A jakmile jim citujeme tuto pasáž, tito hadi mají zavřená ústa, ale nečiní pokání. Pokud by činili pokání, říkat jim démony by bylo urážkou. Přečtěme si společně tuto pasáž z Efezským 4:10-16.


"10Ten pak, jenž sstoupil, onť jest, kterýž i vstoupil vysoko nade všecka nebesa, aby naplnil všecko. 11A onť jest dal některé zajisté apoštoly, některé pak proroky, jiné evangelisty, jiné pastýře a učitele, 12Pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, k vzdělání těla Kristova, 13Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova, 14Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; 15Ale pravdu činíce v lásce, rosťme v něj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus, 16Z kteréhožto všecko tělo příslušně spojené a svázané po všech kloubích přisluhování, podle vnitřní moci v míru jednoho každého údu, zrůst těla činí, k vzdělání svému v lásce."


Jak se učíte z této pasáže, aby Církev Ježíše Krista dospěla k dokonalosti, jsou Služebníci Boží nezbytní a je to Sám Ježíš, kdo to tak chce. Ale satanovi agenti, kteří vždy vědí víc než Ježíš, jsou přesvědčeni, že Ježíš tím, že povolal Své Služebníky do služby, se prostě spletl.


5. Otázka: Často nazýváte svého tělesného otce, otce? Jakmile položíme těmto pokrytcům tuto otázku, jsou v rozpacích a neodpovídají. Říkají si: "Kdybychom řekli ne, bylo by to velmi do očí bijící, protože každý den nazýváme naše tělesné otce otcem. A pokud řekneme ano, budou nás citovat pokračování stejného verše, který používáme k oklamání sebe sama."


To, co těmto pokrytcům brání v odpovědi na tuto otázku, je skutečnost, že pokračování pasáže z Matouše 23:8-9, z níž odvozují výraz "vy pak všickni bratří jste", říká: "A otce nenazývejte sobě na zemi." Nyní, pokud žádný Boží služebník má být respektován, a pokud žádný Boží služebník má být uznán jako mít titul Božího služebníka pod záminkou, že Bůh řekl, že "vy pak všickni bratří jste", pak byste neměli volat svého tělesného otce, otče, protože Bůh, který řekl, "vy pak všickni bratří jste" je stejný, který řekl, "a otce nenazývejte sobě na zemi." A řekl to ve stejnou dobu a ve stejném kontextu. To je to, co mate tyto čaroděje.


Tito satanovi agenti se vůči Božím služebníkům vždy chovají velmi povýšeně. Sotva jim dávají respekt a stěží je nazývají přes svými tituly. Ve skutečnosti je to duch, který je v nich, který bojuje proti autoritě Boží. Jsou to opravdoví rebelové, kteří nejsou připraveni podřídit se ani Bohu, ani těm, které Bůh ustanovil.


19.3- Bůh mě požádal, abych se pro něj oddělil


Zde je další prvek rozlišování, s nímž rozpoznáte další satanovy agenty. Jakmile zjistí, že je velmi do očí bijící prohlásit jako někteří jejich kolegové čarodějové, že nepotřebují Apoštola, Pastýře ani žádného jiného Církevní Starší, spíše říkají, že jejich bůh je požádal, aby se pro něj oddělili, buď pro osobní přípravu, nebo pro chvíli obnovy, nebo pro chvíli uzdravení, atd. A říkají vám, že během této doby, kdy se vyčleňují pro svého boha, je to on sám, kdo se o ně postará. To podle nich ospravedlňuje skutečnost, že se stahují ze shromáždění Božích synů, aby zůstali sami.


Satanovým agentům nikdy nechybí záminky, aby oklamali sami sebe a oklamali druhé. Když nemohou stát uprostřed Božích synů, utíkají tím, že tomu, kdo je chce poslouchat, říkají, že je to jejich bůh, kdo jim dal příkaz, aby se oddělili, buď aby se jim lépe zjevil, nebo aby jim dal směrnice a pokyny ohledně toho, co od nich očekává. A aby naplnili míru svého svádění, říkají, že v závislosti na pokynech, které obdrží od svého boha, se mohou vrátit doprostřed Božích synů.


Milovaní, nepotřebujete velkou rozlišovací schopnost, abyste pochopili, že taková slova mluví agenti světa temnoty. Žádný pravý syn Boží nemůže říkat takové věci a žádný pravý syn Boží nemůže být oklamán takovými lžemi. Takový pokyn nemůže přijít od Ježíše Krista, našeho Boha; z toho prostého důvodu, že to zcela odporuje jeho vizi jeho Církve. Církev, za kterou Ježíš Kristus zemřel, musí dosáhnout dokonalosti a dojít k jednotě víry a poznání Syna Božího, to před vytržením Církve. K dosažení tohoto cíle Ježíš Kristus považoval za nezbytné pozvednout své služebníky apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele.


Bůh nemůže založit tuto organizaci, bez níž by jeho Církev nedosáhne dokonalosti, a zároveň požádat některé ze svých pravých synů, aby opustili své další pravé syny, protože by s nimi chtěl mluvit tajně, tajně je obnovit, a tajně je uzdravit. Milovaní, nevěřte tomuto druhu lži vymyšlené satanovými agenty z jejich světa. Náš Bůh takto nepracuje.


Je to Pán, kdo nám říká v Jakubův 5:14 "Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu." Pán nemůže poté, co dal tento pokyn svému lidu, stále žádat některé ze svých synů, které jsou nemocné nebo posedlé, aby se stáhly ze středu Božích synů, aby je mohl uzdravit tajně mimo Církev nebo je tajně obnovit mimo z přítomnosti ostatních synů Božích, nebo jim dát pokyny a další takzvané směrnice. To je čisté satanské svádění. Ježíš Kristus, náš Bůh, nemůže v žádném případě být za tímto druhem lži. Ježíš Kristus, pravý Bůh, nemůže v žádném případě požádat někoho, aby utekl před Božími syny a izoloval se roky a čekal na takzvané uzdravení.


Toto svádění se neliší od toho, které oživuje ostatní satanovy agenty, kteří pokaždé říkají, že dokud jim duch nezjeví to či ono, nebudou poslouchat a nebudou uvádět Boží slovo do praxe. Už jsem vás varoval před těmito agenty Pekla. Jakmile uslyšíte někoho, kdo vám tváří v tvář Božímu slovu říká, že duch musí stále přijít a říct mu, aby poslouchal, aby mohl poslouchat, vězte, že je satanovým agentem. Je to stejné svádění, které oživuje pokrytce, kteří tvrdí, že vždy hledají vůli Boží; tito podvodníci, kteří tráví čas nicneděláním pod záminkou, že čekají na vůli Boží, dokonce i na věci, jejichž vůle Boží je již jasně uvedena v Bibli.


A ti takzvaní křesťané, kteří, ačkoli se již setkali se zdravým učením, utíkají před Božími syny a tvrdí, že je to Bůh, kdo je žádá, aby se stáhli a zůstali sami, jsou čarodějové. Když vám říkají, že to byl Bůh, kdo je požádal, aby utekli od ostatních Božích synů, aby se izolovali, mluví o svém bohu satanovi, a ne o našem Bohu Ježíši Kristu. Náš Bůh Ježíš Kristus ve svém slově spíše učí opak této lži. Utečte svádění démonů!


A tito lidé, kteří vám říkají, že Bůh by je oddělil, aby je obnovil a uzdravil, tráví roky, aniž by byli obnoveni nebo uzdraveni. Způsob, jak vám říci, že jejich Bůh potřebuje věčnost, aby je uzdravil a obnovil. Je to žalostné! Satan opravdu ví, jak oklamat své agenty a přimět je, aby vypadali směšně. Boží Evangelium, odlišné od toho, které nám Bůh již dal v Bibli, neexistuje. To je to, co Bůh, pravý Bůh Ježíš Kristus říká:


Galatským 1:6-9 "6Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. 7Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí překroutit evangelium Kristovo. 8Ale i kdybychom vám my, nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám předali, budiž proklet! 9Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet!"


Ať všichni podvodníci nyní velmi dobře pochopí, že pravý Bůh se nikdy nebude skrývat, aby jim dal jiné evangelium, než jaké nám již dal ve svém slově, kterým je svatá Bible. Pamatujte tedy, milovaní, že žádný pravý syn Boží nemůže tvrdit, že je schopen žít křesťanský život sám. Jsou to satanovi synové, kteří mají toto předstírání. Nenapodobujte je; jinak zahynete v Pekle.


Po křtu vodou musí každý pravý Kristův učedník zůstat v pravém shromáždění Božích synů, kde se vyučuje zdravé učení Ježíše Krista.


20- Neortodoxní praktiky


20.1- Poplatky za křest


Existují některé satanské sekty, které účtují poplatek za křest vodou. Démoni, kteří tyto sekty vedou, zavedli to, čemu říkají "poplatky za křest". Účtují každému, kdo chce být pokřtěn, částku, kterou musí zaplatit před udělením křtu. Pokud jste v tomto druhu ohavné sekty, rychle odtamtud odejděte, pokud si ceníte své spásy. Bible nás učí od začátku do konce, že spasení je zdarma, a křest vodou, který jde spolu se spasením, je také zdarma. Nikde v Bibli nenajdete jediný křest, který byl zakoupen nebo za který někdo zaplatil nejméně penny. Vězte velmi dobře, že všichni, kdo vám účtují takzvané "poplatky za křest", jsou démoni. Jsou to agenti Pekla, kteří si vybrali Peklo a kteří tam chtějí jít s maximem lidí. Drž se od nich dál.


Tady je to, co říká Pán o těchto hadech: "Ale běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, ani těm, jenž by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte." Matouš 23:13.


Jsou to služebníci satana, o jejichž odsouzení bylo napsáno už dávno. "Neboť se vloudili někteří lidé, kteří jsou dávno předem zapsáni k tomu odsouzení, bezbožní, kteří milost našeho Boha proměňují v bezuzdnost a zapírají našeho jediného vládce a Pána, Ježíše Krista." Judův 1:4.


Dělají to, co Pán nepřikázal. "… Čehož jsem nepřikázal, aniž jsem o tom mluvil, nýbrž ani nevstoupilo na mé srdce." Jeremiáš 19:5.


Jak jsme již studovali, křest vody je podmínkou pro spasení, jak je napsáno v: Marek 16:16 "Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude…" Navíc je napsáno: "Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný." Jan 3:16. Spasení je zcela zdarma, jak můžete vidět při čtení níže uvedených veršů:


Matouš10:8 "… Darmo jste vzali, darmo dejte."


Římanům 3:23-24 "23Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží. 24Spravedlivi pak učiněni bývají darmo, milostí jeho, skrze vykoupení, kteréž se stalo v Kristu Ježíši."


Římanům6:23 "Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem."


1Korintským 9:18 "Jakouž tedy mám odplatu? abych evangelium káže, bez nákladů býti evangelium Kristovo uložil, proto abych zle nepožíval práva svého při evangelium."


Zjevení 21:6 "I dí mi: Již se stalo. Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Jáť žíznivému dám z studnice vody živé darmo."


Zjevení 22:17 "A Duch i nevěsta řkou: Pojď. A kdož slyší, rciž: Přijď. A kdož žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života darmo."


Skutky 8:18-20 "18I uzřev Šimon, že skrze vzkládání rukou apoštolských dává se Duch svatý, přinesl jim peníze, 19řka: Dejte i mně tu moc, ať, na kohož bych koli vzložil ruce, přijme Ducha svatého. 20I řekl k němu Petr: Peníze tvé buďtež s tebou na zatracení, protože jsi se domníval, že by dar Boží mohl býti zjednán za peníze." Apoštol Petr nespěchal, aby vzal peníze, které mu byly nabídnuty, ale vážně pokáral toho, kdo to měl dokonce na mysli, aby věřil, že Boží dar lze koupit za peníze.


Po nějaké vyšetřováních těchto satanských chrámů, které účtují poplatky za křest, zjistíme, že částka se liší podle regionů, lokalit, zemí a dokonce i podle osoby, která chce být pokřtěna. V některých vesnicích vyžadují kohouta, kozu, ovci nebo nejlepší produkty vaší sklizně. V jiných regionech je vyžadována částka peněz. U ostatních sekt se křest provádí pouze v jedné zemi a je nutné utratit několik tisíc eur za dopravu a poplatky za křest.


20.2- Kurzy křtu a školení ke křtu


Existují i další čarodějové, kteří zavedli to, čemu říkají "křtu kurzy" nebo "školení ke křtu". Někteří dokonce dávají zkoušky na konci těchto takzvaných křtu kurzy, a pokud neuspějete, podle nich, nebudou vás křtít. Pokud jste v tomto druhu ohavné sekty, rychle odtamtud zmizte, pokud si ceníte své spásy. Žádný z těchto čarodějů tě nemůže vést k opravdovému spasení. Tito démoni jsou agenti Pekla, kteří vás vedou do Pekla. Jak jste četli v tomto učení, Pán požádal, aby jeho synové byli pokřtěni ke spasení, a aby byli učeni po křtu, a ne dříve.


Proč Bůh požaduje, aby Jeho děti byly pokřtěny předtím, než budou vyučovány? Důvod je jasný a snadno pochopitelný. Je to po křtu ve vodě, že jeden je spasen. To znamená, že dokud nejste pokřtěni, nejste ještě spaseni. Ti čarodějové, kteří vás drží měsíce v takzvaném křestním kurzu, vás ve skutečnosti drží v Pekle po celou dobu svého takzvaného výcviku. Pokud vás smrt překvapí během vašeho takzvaného křestního kurzu, v další vteřině se ocitnete v Pekle. K čemu ti bude všechen ten čas strávený v takzvané církvi? Přesto, pokud jste již pokřtěni a spaseni, jestliže vás překvapí smrt, zatímco jste učeni Božímu slovu, je to v ráji, že půjdete, a budete v náručí andělů druhý po. Je tak složité pochopit tuto jednoduchou Boží logiku?


20.3- Speciální oblečení na křest


Existují také pastoři čarodějů, kteří zavedli to, čemu říkají "Křestní oblečení". Požadují, aby se všichni, kdo chtějí být pokřtěni, oblékli do celé bílé. Proto je pouze v bílém oděvu, že každý kandidát na křest musí vstoupit do vody křtu. Vězte, že všechny tyto požadavky, které vám tito agenti satana ukládají, jsou předpisy světa temnoty. A tyto satanské předpisy jsou určeny k tomu, aby vás zasvětily do čarodějnictví. Když se podřídíte těmto požadavkům, podepisujete pakty s okultním světem, aniž byste o tom věděli. Bůh nikdy nevyžadoval zvláštní oblečení pro křest, a nenajdete v Bibli žádný Apoštol nebo učedník, který požadoval takové věci. Pokud nechcete s těmito hady skončit v Pekle, rychle před nimi utečte.


20.4- Kolektivní křty


Agenti satana tráví svůj čas přemýšlením o nových metodách, které mají být použity k odvrácení lidí od Boha. Takto již někteří pastoři čarodějů vytvořili kolektivní křestní sezení, během nichž přivedou všechny kandidáty na křest do vody současně a každý se ponoří do vody. Jinými slovy, kdykoli jsou nové konvertity, tito čarodějové pastory čekat, až tam je dost lidí organizovat křest sezení. Stanovili si na to den. Jakmile ten den přijde, vezmou všechny kandidáty na křest do vody. Jakmile se tam dostanou, dostanou se do vody a vyzvou všechny kandidáty na křest, aby se dostali do vody, a každý z nich se křtí sám, tím, že se ponoří do vody.


Pro vás, kteří máte tu čest číst toto učení, berte toto poselství vážně. Pokud jste měli to neštěstí, že jste křtili sám v tomto druhu satanského rituálu, čiňte pokání a rychle vyjděte z této satanské sekty, pokud jste tam ještě byli. Požádejte o pravý křest, dokud je ještě čas. Nakonec si pamatujte, že křest proveden ve vodě nemusí být nutně dobrým křtem. Dobrý křest je ten, který se provádí ve vodě podle biblických normám, jak jsme vysvětlili v tomto učení. Každý člověk, který je již pokřtěn ve vodě, proto musí zkontrolovat, zda jeho křest odpovídá biblickým normám, jak jsme je právě studovali.


21- Závěr


Pán vám právě dal k dispozici učení o křtu vodou, které je zcela úplné a docela podrobné. Ti, kteří sváděli sami sebe, již nebudou mít nejmenší důvod ospravedlňovat svou tvrdohlavost. Pán je právě zbavil jakéhokoli argumentu svádění a jakékoli záminky. Toto učení jejich jednou a navždy zavře ústa. Takzvaní katoličtí křesťané, metodističtí křesťané, presbyteriánští křesťané, ti ze všech ostatních satanských sekt, kteří dát pár kapek vody na hlavách lidí jako křest, a ti z dalších ohavných sekt, kteří říkají, že křest vodou je jen symbol nebo možnost, musí nyní pochopit, že jsou na cestě do Pekla. Křest ve vodě je skutečně požadavkem, abychom byli spaseni.


21.1- Kdo je křesťan?


Vězte jednou provždy, že podle Boha a podle Bible nikdy neexistovali "katoličtí křesťané" nebo "metodističtí křesťané" nebo "presbyteriánští křesťané" nebo "reformovaní křesťané" nebo "evangeličtí křesťané" nebo "baptističtí křesťané" nebo "adventističtí křesťané" nebo "apoštolští křesťané" nebo "letniční křesťané" nebo "probuzené křesťané". Existuje prostě křesťan. A podle Bible je křesťan učedníkem. Toto je to, co čteme ve Skutky 11:26 "… Takže nejprv tu v Antiochii učedlníci nazváni jsou křesťané." A učedníkem je ten, kdo učinil Ježíše Krista svým Mistrem, ten, kdo přijal Ježíše Krista a přijal Ho jako svého Pána a osobního Spasitele, kdo vyznal své hříchy, kdo byl pokřtěn ve vodě, tedy ponořením, na odpuštění jeho hříchů a který nyní žije pro Ježíše Krista. To je to, co Bůh považuje za Křesťana. Termín "katolický křesťan" nebo "metodistický křesťan" atd. je proto aberace. Katolík není Křesťan a Křesťan není Katolík. Člověk nemůže být Katolík a Křesťan zároveň. To je absurdní.


Aby byl člověk považován za učedníka Ježíše Krista, musí projít skrze vody křtu. Toto poselství je naprosto jasné ve slově Božím. Zde je to, co říká Bible: Matouš 28:19 "Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého." Podle Ježíšových pokynů je stanoveno, že křtem lidí z nich činíme učedníky. Takže ve vodě nemohou být žádní nepokřtění učedníci.


Skutky 2:37-41 "37To slyševše, zkormouceni jsou v srdci svém, a řekli ku Petrovi a k jiným apoštolům: Což máme činiti, muži bratří? 38Tedy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého. 39Vámť jest zajisté zaslíbení stalo se a synům vašim, i všechněm, kteříž daleko jsou, kterýchžkoli povolal by Pán Bůh náš. 40A jinými slovy mnohými osvědčoval a napomínal jich, řka: Oddělte se od pokolení toho zlého. 41Tedy ti, kteříž ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se k nim ten den duší okolo tří tisíců."


Tady jsou tisíce lidí, kteří nebyli obráceni, a kteří se po naslouchání Evangeliu zeptali Petra a ostatních Apoštolů, co musí udělat, aby byli spaseni. Jakmile byli pokřtěni, okamžitě dostali titul učedníků. Zde je opět prokázáno, že jim byl titul učedníka dán až po jejich křtu. Proto nemůže být žádný učedník Ježíše Krista, který není pokřtěn ve vodě. V Bibli to nenajdete.


Toto učení je nyní jasné každému z vás a nikdo už nemůže předstírat, že je nevědomý. Bez pokání a bez křtu ponořením, je to Peklo, které vás čeká. Jste varováni! Ti, kteří chtějí nebe, nyní vědí, co dělat, aby ho mohli vstoupit, a ti, kteří dávají přednost peklu, se tam ocitnou a nebudou překvapeni, že se tam ocitnou.


21.2- Co je Peklo?


Abych vám pomohl lépe se rozhodnout při plné znalosti faktů, považuji za důležité vám vysvětlit, co Peklo skutečně je. Zde je to, co Bible říká o Pekle


Matouš 25:41 "Potom dí i těm, kteříž na levici budou: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho."


Matouš 13:40-43 "40Protož jakož vytrhávají koukol a ohněm spalují, takť bude při skonání světa tohoto. 41Pošle Syn člověka anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost, 42A uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů. 43A tehdážť spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. ..."


Pán Ježíš Kristus sám nám říká, že Peklo je věčný oheň, že Peklo je peci ohnivé, a On nám představuje Peklo jako místo, kde bude pláč a skřípání zubů. Pokud je to sám Ježíš Kristus, kdo říká, že Peklo je věčný oheň, je to, že Peklo je opravdu věčný oheň. A pokud je to sám Ježíš Kristus, kdo říká, že Peklo je ohnivá pec, pak je to, že Peklo je opravdu ohnivá pec. A pokud je Ježíš Kristus Sám, kdo říká, že Peklo je místo, kde bude pláč a skřípění zubů, znamená to, že On ví jako Bůh, že druh mučení a trápení, že je v Pekle neexistuje nikde jinde. Pokud si myslíte, že Ježíš náš Bůh se může mýlit, pokračujte v tvrdohlavosti. A pokud věříte, že Ježíš Spasitel světa se nemůže mýlit, berte toto poselství vážně.


21.3- Některé prvky rozlišování


Dávám vám zde prvek rozlišování. Bible nám odhalila, že Peklo je věčné, a že je to místo, kde bude pláč a skřípění zubů, každý může snadno pochopit, že muka Pekla jsou krutá a nesnesitelná. Kromě toho, je nepopsatelný. V takovém případě se každý normální člověk může bát jen Pekla. Každý, kdo má zdravou mysl, se může děsit jen Pekla. Pokud mnoho lidí žije daleko od strachu z Boha, aniž by se obtěžovali, je to proto, že satan dokázal přimět je, aby věřili, že Peklo neexistuje. Neuvidíte žádného normálního člověka, který by věděl, že Peklo existuje, jak nás učí Bible, a dobrovolně se rozhodne tam jít. Ti, pro které Peklo nic neznamená, jsou agenti Pekla.


Takže pokud jste setkat se s lidmi, kteří po přečtení jasné učení jako je toto, učení, kdo přesvědčí je o existenci Pekla, zatímco nabízí jim spasení zdarma, říct, že oni raději zůstat v jejich sekty katolík, nebo metodistické, nebo presbyterian, víte jen, že jsou to agenti Pekla. Nebe není pro ně. Už si rezervovali své místo v pekle a jsou připraveni udělat vše, co je v jejich silách, aby se tam dostali. Zatímco budou hořet v Pekle na věčnost, ti, kteří přijali Ježíše Krista, kteří byli pokřtěni ve vodě a kteří žili pro Ježíše Krista, budou zářit jako slunce v dokonalém štěstí, v království svého Otce, a to po celou věčnost.


Matouš 13:41-43 "41Pošle Syn člověka anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost, 42A uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů. 43A tehdážť spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. …"


Někteří, po přečtení tohoto poselství o nesmiřitelné jednoduchosti a jasností, vám řeknou, že jsou již spaseni, zatímco oni jsou ještě v sektách, které zalévají hlavy lidí s prokletou vodou ve jménu křtu. Abyste je slyšet mluvit, určitě se budete divit, jestli skutečně četli učení. Ano, opravdu si to četli. Jaký je problém? Problém, pokud to musíme nazvat tudíž, je, že satanův lidé nikdy nepřijmou Evangelium Ježíše Krista ze strachu, že budou spaseni.


Matouš 13:14-15 "14A plní se na nich proroctví Izaiáše, řkoucí: Ušima uslyšíte, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, ale neuzříte. 15Nebo ztučnělo jest srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli a oči své zamhouřili, aby snad někdy neuzřeli očima a ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli, a neobrátili se, a já abych jich neuzdravil."


Vězte také, že všichni lidé, kteří, i když jsou přesvědčeni, že katolicismus je satanská sekta, si přesto vybírají, aby tam zůstali tím, že vám řeknou, že ani buldozer je nemůže odtud odstranit, jsou čarodějové. Jsou to všichni agenti satana. Vědomě dávají přednost tomuto prostředí, protože je to pro ně dobré místo k praktikování čarodějnictví. A protože nejsou připraveni vzdát se čarodějnictví, nemohou opustit tento prostředí. Vědí velmi dobře, že pro opustí toto prostředí a přijmou Ježíše, musí se vzdát čarodějnictví, něčeho, co nejsou ochotni udělat. Udělali si vědomou a dobrovolnou volbu, aby sloužili satanovi.


Konečně, bych rád připomenul všem, kteří se stále rozhodnou pro tvrdohlavost, že Peklo je skutečné a že on je věčné. O tom není pochyb. Takže, Peklo není vězení, které bude trvat deset nebo dvacet let; Peklo bude trvat celou věčnost. "Tamť bude pláč a škřipení zubů, když uzříte Abrahama a Izáka a Jákoba a všecky proroky v království Božím, sami pak sebe vyhnané ven." Lukáš 13:28. Tady je to, co obvykle říkám lidem, kteří si myslí, že Peklo neexistuje. Vždycky jim říkám, že kdyby Peklo neexistoval, a kdyby tohle Peklo nebylo věčné, Ježíš Kristus by nikdy nepřišel zemřít na kříži. Kdo má uši k slyšení, slyš!


21.4- Varování


Považujeme za důležité ukončit toto učení varováním. Nepochybujeme o odhodlání agenti satana bojovat proti pravdě a dělat vše, aby vás udrželi ve falešném náboženství, aby vás odvezli do Pekla. Nebudeme tedy překvapeni, že se někteří čarodějové snaží dokázat opak tohoto učení. Jsme si jistí, že tomu tak bude. Agenti satana se budou snažit všemi prostředky zpochybnit, co říká Boží slovo, a odvrátit vás od něj.


Rozhodli jsme se zacházet toto téma nejúplnějším možným způsobem, abychom zastavili ústa všem odpůrci. Ale to nezabrání ukvapeným démonům dělat vše, co je v jejich silách, aby vás odvrátili od pokání. Někteří satanovi agenti se vám budou snažit prokázat, že Bible je falešná. Jiní se vám budou snažit dokázat, že v Bibli jsou rozpory. Ještě jiní se vás budou snažit přesvědčit, že Bible je neúplná. Udělají to vše proto, aby vás přiměli přijmout falešné učení, které čerpají ze satanských knih, které nemají nic společného s pravým slovem Božím. Z tohoto důvodu vám opravdu chceme dát toto varování, které vám umožní nespadnout do pasti těchto zlých lidí, kteří přísahali, že vás povedou do Pekla.


Tady je to, co musíte udělat, když jste před těmito rouhači. Neztrácejte čas hádáním se s těmi, kteří se vám snaží prokázat, že Bible je falešná. Absolutně chtějí odporovat Bohu, který řekl, že jeho slovo je pravdivé. A pro ty, kteří vám říkají, že v Bibli jsou rozpory, řekněte jim, že jste si jich vědomi a že to nemění skutečnost, že Bůh je Bůh a zůstává Bohem. Pokud jde o ty, kteří věří, že vás odvracejí od Boha tím, že vám připomínají, že Bible je neúplná, řekněte jim, že to víte. Řekněte jim, že ačkoli Bible je neúplná, Bůh se rozhodl ji přijmout tak, jak je, a to je nejdůležitější.


Pamatujte, že tito démoni, kteří se rouhají pomocí jazyka, který jsme právě vyvinuli, to dělají, protože vědí, že pokud vyjdete z duchovna a budete argumentovat podle těla, dostanou z vás lepší. To musíte vědět. Ti, kteří říkají, že Bible je falešná, půjdou do filozofie a doufají, že vás zavedou na scestí. Ti, kteří jsou na misi odhalovat rozpory v Bibli, budou vám citovat verše, aby se ospravedlnili, protože takové verše existují. A ti, kteří vám řeknou, že Bible je neúplná, použijí Bibli, aby vám to dokázali.


Vězte, že není špatné říkat, že Bible je neúplná, protože skutečně je. Bůh se však rozhodl zmařit zlé plány satanových agentů tím, že dovolil, aby učení, které máme v Bibli, bylo dostatečné k tomu, aby nás vedlo k následování Boha a plnění Jeho vůle. Pokud to Bůh dovolí, budu toto téma podrobněji rozvíjet pro vás, v jiném učení.


Pamatujte, milovaní, že pokud je Bůh skutečně Bohem, jak věříme, pokud je Bůh velký, jak věříme, pokud je Bůh Všemohoucí, jak věříme, tyto prvky, které v Bibli pro některé představují rozpory a pro jiné nepravdy nebo falešnost, nemohou mít unikla Boží kontrole. Proč tedy může Bůh, Všemohoucí, Stvořitel, ponechat ve Svém slově prvky, které lze vyložit buď jako rozpory, nebo jako nepravdy? Odpověď je jednoduchá: Bůh učinil z Bible kelímek vědy, moudrosti, přesvědčení, filozofie atd. Ti, kdo chtějí být spaseni, najdou v Bibli to, co jim pomůže ke spáse. A ti, kteří chtějí jít do Pekla, najdou v téže Bibli to, co jim pomůže se ztratit. Bůh chtěl, aby každý našel něco v Bibli.


Abychom vám pomohli zavřít ústa těmto satanovým agentům, jejichž posláním je odvrátit vás od slova Božího, připravili jsme pro vás učení s názvem "Předpoklady pro Biblická Studia", kterou najdete na stránce www.mcreveil. org. Dejte si námahu si to přečíst. Toto učení vysvětluje vám sedm předběžných podmínek, které si musíte uložit před každou debatou nebo před každou diskusí, pokud si myslíte, že tato rozprava nebo tato diskuse mohou přinést nějaké ovoce. Nikdy nepřijímejte debaty nebo diskuse s démony, kteří změnili Bibli. A chcete-li s nimi debatovat, požadujte, aby odložili svou falešnou bibli a trpěli, aby použili skutečnou Bibli během vaší debatě.


Existují satanské sekty, které, přesvědčené, že nebudou schopny ospravedlnit svou falešnou doktrínu Svatou Biblí, byly povinny si udělat vlastní bible. To je případ Katoliků, Svědků Jehovových, Mormonů a některých dalších satanických skupin. Katolíci vytvořili to, čemu říkají "bible Jeruzaléma" a "bible TOB". Kromě toho mají i jiné rukopisy a fascikly, které používají, aby oklamali své věrné. Svědkové Jehovovi vytvořili to, čemu říkají "Překlad nového světa". Oni také používají mnoho brožur aby oklamali své stádo. To je také případ Mormonů, kteří vytvořili to, čemu říkají "kniha mormonů".


Citovali jsme nad katolickou bibli TOB. Je důležité si uvědomit, že TOB znamená ekumenický překlad Bible, překlad navržen tak, aby prosím všechny náboženství; překlad, který byl učiněn pro sladění všech možných přesvědčení. Takže tam máte skutečnou prostituci Bible, nestoudnou prostituci. A tito démoni mají tu drzost dát této satanské knize jméno Bible. Vy, kteří jste používáte tyto satanské verše v domnění, že máte co do činění s Biblí, hoďte ji rychle do popelnice.


21.5- Poselství kněžím a dalším takzvaným pastorům, kteří svádějí Boží lid na scestí


Vy zlí, kteří jste podepsali pakty s Luciferem, abyste mu doručili nevědomé, kteří k vám přicházejí v domnění, že následují Boha, je toto poselství určeno vám: Po přečtení tohoto učení nám řekněte, odkud pochází vaše doktrína a od koho jste ji dostali. Pokud chcete napadnout nebo bojovat s naším učením, pošlete nám své. Ujistěte se, že se omezujete pouze na Bibli Svatou, jak jsme to udělali. Postarali jsme se, abychom vám vysvětlili, co je svatá Bible. Nechceme žádné učení založené na biblích sekt a jiných satanských knihách nebo na rukopisech neschválených Bohem.


Vězte však, že ještě není příliš pozdě na pokání. Vždy se můžeš vzdát satana a udělat z Ježíše Krista vaším novým Mistrem. Ježíš je připraven vás přijmout a odpustit vám, pokud k němu přijdete s upřímným srdcem. Pokud se chcete vzdát satana a přijmout Ježíše Krista, neváhejte nás kontaktovat.


Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nepomíjející láskou!

 

Pozvánka

 

Drazí bratři a sestry,

 

Pokud jste uprchli z falešných církví a chcete vědět, co musíte udělat, zde jsou dvě řešení, která máte k dispozici:

 

1- Podívejte se, zda kolem vás nejsou nějaké další Boží děti, které se bojí Boha a chtějí žít podle Zdravé Učení. Pokud nějaké najdete, klidně se k nim přidejte.

 

2- Pokud žádného nemůžete najít a chcete se k nám přidat, naše dveře jsou vám otevřené. Jediná věc, o kterou vás požádáme, je, abyste si nejprve přečetli všechna Učení, která nám Pán dal a která najdete na našich webových stránkách www.mcreveil.org, abychom vás ujistili, že jsou v souladu s Biblí. Pokud je shledáte v souladu s Biblí a jste připraveni podřídit se Ježíši Kristu a žít podle požadavků Jeho slova, přivítáme vás s radostí.

 

Milost Pána Ježíše Krista s vámi.

 

Zdroj a Kontakt:

Webová Stránka: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klikněte zde pro stažení této knihy ve formátu PDF