ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను. ఆయన ఆది యందు దేవునియొద్ద ఉండెను. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను, కలిగియున్నదేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగైయుండెను. యోహాను సువార్త 1:1-4

mcreveil.org స్వాగతం


హెచ్చరిక టెస్టిమోనియల్స్

క్రీస్తు సైనికులకు సందేశం

బైబిల్ స్టడీస్ కోసం ముందస్తు అవసరాలు

లార్డ్ కోసం రిక్రూట్మెంట్

కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్: ప్లానెటరీ జెనోసైడ్ ప్రాజెక్ట్

చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ అతని శరీరం నుండి బయటకు వస్తుంది


           
         
   
   
           
     
   
   
     
   
   
             (లామెద్‌) యెహోవా, నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా నున్నది. కీర్తనల గ్రంథము 119:89
(నూన్‌) నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై యున్నది. కీర్తనల గ్రంథము 119:105

అప్పుడు సత్యము మిమ్మును స్వతంత్రులనుగా చేయునని చెప్పగా. యోహాను సువార్త 8:32