చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ అతని శరీరం నుండి బయటకు వస్తుంది