Varovania

 

Táto Kniha je bezplatná a v žiadnom prípade nemôže predstavovať zdroj obchodu.

 

Túto Knihu môžete slobodne kopírovať pre svoje kázanie, distribuovať ju, alebo aj pre vašu Evanjelizáciu na Sociálnych Sieťach, za predpokladu, že jeho obsah nie je žiadnym spôsobom upravené alebo zmenený a že stránka mcreveil.org je uvedená ako zdroj.

 

Beda vám, chamtiví satanovi agenti, ktorí sa pokúsia predávať tieto učenia a svedectvá!

 

Beda vám, synovia satana, ktorí radi uverejňujete tieto učenia a svedectvá na Sociálnych Sieťach, pričom skrývate adresu webovej stránky www.mcreveil.org alebo falšujete ich obsah!

 

Vedzte, že môžete uniknúť spravodlivosti ľudí, ale určite neuniknete Božiemu súdu.

 

Hadi! Vreteničie plemeno! Ako uniknete pekelnému súdu? Matúš 23:33

 

POSOLSTVO PRE KRISTOVÝCH VOJAKOV

 

1- Úvod

 

Drahí bratia a priatelia, v týchto chvíľach konca časov, keď máme málo času zostáva na obnovu stenu pred zvuk trúby,  Považujeme za dôležité apelovať na všetkých pravých Božích vojakov a na všetkých pokrytcov a klamárov, ktorí sa predstavujú ako skutoční Boží vojaci, aby každý mohol dobre preskúmať svoju pozíciu, a že každý jasne potvrdzuje a potvrdzuje jeho výber , podľa Ježišových pokynov v Zjavenie Jána 22:10-15 "10Potom mi povedal: Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo (posledný) čas je blízko! 11Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej! 12Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! 13Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. 14Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta! 15Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži."

 

2- Posolstvo pre tých, ktorí stanovujú podmienky,
robiť Božie dielo

 

Drahí priatelia, vy, ktorí ste sa údajne zaviazali robiť Božiu prácu, a pritom použiť mazaný požadovať buď pracovné materiál, alebo materiálnej alebo finančnej podpory pre toho či onoho dôvodu, alebo odmeny, ktoré nie povedať jeho meno, tu je Boží odkaz pre vás.

 

Prvý: Je čas, aby ste pochopili, že každý človek, ktorý slúži Bohu, tak robí pre svoje vlastné dobro. Pri službe Bohu, je to naše požehnanie, ktoré hľadáme, a nie tie Božie. Boh už nepotrebuje požehnanie, je už požehnaný. V práci pre Boha, to sú naše koruny, ktoré hľadáme, a nie tie Božie. Boh už nepotrebuje koruny, už ich má. Investovaním našej fyzickej sily, peňazí a talentov pre Božiu službu je to naše poklady, ktoré zhromažďujeme, a nie Božie. Boh už nepotrebuje poklady, už ich má.

 

Po druhé: Musíte pochopiť, že robiť Božie dielo je obeťou. Boh sám sa rozhodol obetovať svojho jediného Syna, aby nás zachránil. Ježiš, jediný Boží Syn sa obetoval za nás, aby sme mohli mať večné šťastie, ktoré nás čaká po tomto pozemskom živote utrpenia. A každé pravé Božie dieťa sa musí tiež obeta za slávu svojho Pána Ježiša Krista a za spásu všetkých tých, pre ktorých Ježiš prišiel zomrieť.

 

Po tretie: Je nevyhnutné, aby ste pochopili, že nerobíte žiadnu láskavosť Bohu tým, že mu slúžite, a že nerobíte žiadnu láskavosť Božiemu služobníkovi tým, že robíte Božiu prácu. Robíte si veľkú láskavosť tým, že slúžite Bohu. Je to privilégium slúžiť Bohu. Takže prestaňte vydierať Boha a Služobníka Božieho, keď chcete robiť Božiu prácu. Ak nechcete slúžiť Bohu, ne urobte to. Ak si myslíte, že robíte nejakú láskavosť Bohu alebo Jeho Služobníku tým, že robíte Božiu prácu, Už to viac neťahoj.

 

Mám pre vás dôležité zjavenie. Je to toto: "či pracujete pre Boha, alebo nepracujete, Božia práca bude vykonaná. Či už slúžite Bohu, alebo odmietate slúžiť mu, Božia služba bude vykonaná. Nič a nikto nemôže zastaviť Božiu prácu." Prestaň vydierať, je to k ničomu.

 

Predtým, než ste sa narodili, Božia práca bola vykonaná, a po vás, Božia práca bude vykonaná. Takže Boh vás nemusí nevyhnutne potrebovať pre svoju prácu. S vami alebo bez vás bude jeho práca vykonaná. Určite ste pre Božiu prácu dôležití, ak sa rozhodnete urobiť sami užitočné, ale nie ste nepostrádateľní a nikdy nebudete. Nikto nie je nepostrádateľný.

 

Meditujte so mnou na tejto pasáži z Malachiáš 1:6, 8; 13-14: "6Syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? Ak som ja Pánom, kde je bázeň predo mnou? - spytuje sa Hospodin mocností vás, kňazov, ktorí opovrhujete mojím menom, a predsa sa spytujete: Ako opovrhujeme Tvojím menom? 8Keď prinášate slepé ako obeť, nie je na tom nič zlé? Keď prinášate krívajúce a choré, nie je na tom nič zlé? Zanes to svojmu miestodržiteľovi! Či sa mu zapáčiš? Či ti preukáže priazeň? - hovorí Hospodin mocností. 13... A prinášate ulúpené, krívajúce a choré ako obetný dar, a ja to mám so záľubou prijať z vašej ruky? - vraví Hospodin. 14Zlorečený je klamár, ktorý má v stáde samca, sľúbi ho, a predsa obetuje Pánovi, čo je chybné. Veď ja som veľký Kráľ - vraví Hospodin mocností - a moje meno je hrozné medzi národmi."

 

Čo hovorí Boh v tejto pasáži?

 

Pán vám tu odhaľuje, že má radosť len v ponukách, ktoré nás niečo stálo a ktoré pre nás predstavujú obeť. Keď nie ste pripravení ponúknuť Bohu, čo vás draho stálo, nemilujete ho. Keď ste rýchlo ponúknuť Bohu len to, čo ste ukradli, alebo to, čo ste zdvihol, alebo to, čo je k ničomu pre vás, vysmievate Boha. Neprijíma takéto ponuky.

 

Aby nás zachránil Boh neposlal malého baránka, ani chorú ovcu alebo akéhokoľvek anjela, poslal svojho jediného Syna, ktorý najdrahší. Toto je skutočná obeta, a toto je druh ponúkania, ktoré sa Boh rozhodol urobiť pre nás. Prečo by sme na oplátku, aby mu ponuky, ktoré nemajú žiadnu hodnotu? Prečo na oplátku musíme mu zdanie obeta, ktoré nás nič nestojí? Boh ich neprijme.

 

Prvá kroník 21:24 "Ale kráľ Dávid povedal Ornánovi: Nie! Odkúpim to iba za plnú hodnotu. Nevezmem predsa to, čo je tvoje, pre Hospodina, ani neprinesiem spaľovanú obeť, ktorá je zadarmo." Takže ak chcete pracovať pre Boha, musíte dať svoje srdce, vaše horlivosť, a všetky svoje prostriedky do neho. Nehovorte, že chcete pracovať pre Boha, a budete čakať na všetko, čo potrebujete. Tento je chcieť obetovať Bohu slepú šelmu, je to chcieť ponúknuť mu chromý alebo zmrzačený beštie, je to chcieť predstaviť Pánovi, čo nie je vaše, čo vás nič nestojí. Každé skutočné dieťa Božie dokonca musel urýchliť slúžiť Bohu, pretože je to sláva slúžiť Bohu.

 

Nájdete niekoľko pokrytcov dnes, tak-zvané božie deti, ktorí, keď má kúpiť nové páry drahých topánok, ktoré majú byť videný, extravagantné nové oblečenie sa zobrazí, najmodernejšie mobilné telefóny a iné nadbytočné a niekedy zbytočné gadgety, nikdy nevyčerpajú peniaze. Ale akonáhle je potrebné robiť Božie dielo, žiadajú, aby boli kúpené alebo sprístupnené im, čo nazývajú pracovné materiály; iní žiadajú, aby dostali to, čo nazývajú malou motiváciou. Sú ochotní prezentovať Pánovi len to, čo nie je ich.

 

Pre vás pokrytci, ktorí predstierajú, že sú Božie deti, ale kto nemôže robiť nič, pre Boha, bez toho, aby boli vyplatené, pamätajte, že nie je v nebi Ježiša Krista, že vstúpite s takým zlým srdcom. Si na ceste do pekla. Zastaviť aby som ťa zviedol. Tvoje srdce je plné chamtivosti a túžby všetkého druhu. Chcete využiť každú malú príležitosť kto vám bude ponúknutý, aby to bola víťazná príležitosť. Chamtivý, činiť pokánie!

 

Keď vám nikdy dôjdu peniaze na nákup márnosť položky, keď máte vždy prostriedky pre dôležité veci vo vašich očiach, a tie len nedostatok prostriedkov, keď budete musieť urobiť Božiu prácu, keď máte čas zakaždým robiť svoje vlastné veci a že vám chýba čas len vtedy, keď je potrebné robiť prácu Bohu, ste jedným z tých, ktorí majú vo svojom stáde samec, a ktorí zasvätili a obetovali Pánovi, štíhly šelmy. Ste podvodníci, skutoční zlodeji.

 

Pán sa neobetoval, aby ste neboli schopní slúžiť mu nezištne. Ak by Boh očakával nejaký materiál alebo odmenu od nás predtým, ako by pre nás obetoval Svojho jediného Syna, nikdy by to neurobil. A ak by Syn Boží od nás očakával akýkoľvek materiál alebo akúkoľvek malú motiváciu predtým, ako by pre nás prišiel zomrieť, nikdy by neprišiel. Toto je pravá láska. Nemôžete predstierať, že milujete Boha, tým, že nie je schopný robiť nič pre neho bez toho, aby boli zaplatené, alebo bez toho, aby boli prosil.

 

Záver: Ak chcete byť zaplatené robiť Božiu prácu, nerobte to. Ak chcete mať pracovný materiál a malé motivácie pre vás robiť Božiu prácu, nerobte to. Ak chcete byť prosil, pre vás robiť Božiu prácu, nerobte to. S vami alebo bez vás bude Božia práca vykonaná. Nebudem skorumpovať žiadneho muža, aby urobil Božiu prácu. V deň, keď už nebudú žiadni muži, robiť Božiu prácu, Bude Pán dokonca zvýšiť okruhliaky, aby tak urobili.

 

3- Odkaz tým, ktorí sabotujú Božie dielo

 

Máte tiež takzvané Božie deti, ktorí súhlasia robiť Božie dielo, ale ktoré sa dobrovoľne rozhodnú sabotovať Božie dielo. To znamená, že títo ľudia sa dobrovoľne rozhodnú robiť prácu neúplne, alebo vedome a dobrovoľne vložiť chyby do Božieho práce, alebo pridať k práci to, čo neexistuje. Chcem, aby ste vedeli, že táto chyba je veľmi vážna. Toto sa nelíši od rúhania proti Ducha Svätého. Či už sú to tí, ktorí dobrovoľne učia lži Božiemu ľudu, alebo tých, ktorí sa dobrovoľne sabotáž Božie dielo, cieľom je, aby dobrovoľne presmerovanie ľudí od Boha; cieľom je zámerne klamať tých, ktorí hľadajú Boha. Boh ti za to nikdy neodpustí. Nikdy. Nech je táto správa jasná všetkým agentom satana, ktorí takéto riziká riskujú. Vaše peklo bude úmerný tvojej zlovoľnosti.

 

4- Posolstvo pre tých, ktorí nie sú motivovaní pre Božie dielo

 

Pre tých, ktorí nie sú motivovaní pre Božie dielo, vedzte, že je to vaše vlastné požehnanie, ktoré opovrhujete.  Určite ste Ézav. Požehnanie ti momentálne nič nehovorí. Príde čas, keď vám tieto požehnania niečo povedia, ale bude príliš neskoro. Požehnanie, ktoré dnes pohŕdate, budete ich hľadať so slzami v najbližších dňoch, márne. Majte na pamäti, že neopustíte zem s ničím. Čokoľvek, čo sa zdá, aby vaše šťastie alebo hrdosť práve teraz, budete rozlúčiť s ním dobrovoľne alebo násilne v najbližších dňoch. Nič s tebou neopustí zem. Nič. Aj keď ste to želáš.

 

Poďme meditovať na pasážach nižšie:

 

Genezis 25:29-34 "29Keď raz Jákob uvaril jedlo a Ézav prišiel domov z poľa unavený, 30povedal Ézav Jákobovi: Daj sa mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto sa volá Edóm. 31Ale Jákob povedal: Predaj mi najprv prvorodenstvo. 32Nato povedal Ézav: Beztak už idem umrieť, načo mi je teda prvorodenstvo? 33"A Jákob povedal: Hneď mi to odprisahaj! A on mu odprisahal; tak predal svoje prvorodenstvo Jákobovi." 34"Potom dal Jákob Ézavovi chleba a misu šošovice; ten sa najedol a napil. Potom vstal a odišiel. Tak pohrdol Ézav prvorodenstvom.""

 

Hebrejom 12:15-17 "15"Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili;" 16aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo. 17Veď viete, že aj keď neskôr chcel zdediť požehnanie, bol zavrhnutý, a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť pokánia."

 

Dovoľte mi vysvetliť, kto je Ézav. Ézav sú ľudia, ktorí si myslia len o súčasnosti. Budúcnosť im nič nehovorí. Čo je pre nich dôležité, je súčasnosť, teraz. Všetko, čo chcú, je to, čo teraz vidia svojimi očami. Hovoriť s nimi o budúcich požehnaniach je trochu hlúpe. Nemajú záujem o to, čo nevidia. Keď sú povzbudzovaní, aby robili Božiu prácu horlivo, pripomínajúc im, že koruna čaká na skutočných vojakov Božích, hovoria si, ako Ézav, aké je použitie koruny? Príde čas, keď budú slzami hľadať túto korunu, ale ich pokánie nebude mať žiadny vplyv. Keď Ézav pohŕdal požehnaním, myslel len na prítomnosť, nepredstavoval si, že príde budúcnosť. Budúcnosť prišla, stala sa ďalším súčasnosti, ďalším teraz, ale ďalším teraz ktorý už nebol v jeho dosahu.

 

Jeremiáš 48:10 "Prekliaty, kto s nedbalosťou koná dielo Hospodinovo, a prekliaty, kto zdržuje svoj meč od krvi." Nielenže sa musíte zaviazať robiť prácu Pána, musíte to urobiť bez zanedbania.

 

5- Posolstvo tým, ktorí odmietajú robiť Božie dielo

 

Pre všetkých z vás, ktorí odmietajú robiť Božiu prácu, vedzte, že Boh vás stvoril, aby ste mu slúžili, aby ste mohli robiť Jeho prácu. Pamätajte si raz a navždy, že robiť Božie dielo nie je pre vás voľbou, ale povinnosťou. Ak chcete byť tvrdohlavý, neváhajte, a pochopíte to v najbližších dňoch.

 

Matúš 25:24-30 "24Prišiel aj ten, čo dostal jeden talent, a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Ajhľa, tu máš, čo je tvoje! 26Odvetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. 27Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze, a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. 28Preto mu vezmite ten talent a dajte tomu, ktorý má desať talentov! 29"Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne; ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté." 30"Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.""

 

Vieš prečo ťa Boh pošle do pekla za to, že si odmietol robiť Jeho práca? Vysvetľujem: Fyzická sila, ktorú máte, je Boh, ktorý vám ju dal. Zdravie, ktoré máte, je Boh, ktorý vám ju dal. Inteligencia, ktorú máte, je Boh, ktorý vám ju dal. Múdrosť, ktorú máte, je Boh, ktorý vám ju dal. A dal vám to všetko ako pracovný materiál, aby ste mu slúžili. Takže ak vezmete pracovný materiál a odmietnete pracovať, viete, čo vás čaká: Plač a škrípanie zubov večným mučením. Výber je na tebe.

 

6- Posolstvo pre tých, ktorí robia Božiu prácu s radosťou

 

Pre všetkých z vás, ktorí milujú Pána celým svojím srdcom, ktorí sa boja Pána a ktorí pracujú pre Boha horlivosťou, radosťou, oddanosť a úplne nezištným spôsobom, vedzte, že nie ste strácaš čas. Je to vaše požehnanie, ktoré sa hromadia. Staviate svoj dom v kráľovstve nebeskom. Zhromažďujete večné poklady na oblohe, kde kožného ochorenia a hrdze nemôže zničiť a kde zlodeji nemôžu ukradnúť. Matúš 6:19-20. Držte sa pevne až do konca a nebudete to ľutovať.

 

Poďme meditovať na pasážach nižšie:

 

Druhý Jánov 1:8 "Majte sa na pozore, aby ste nestratili, na čom sme pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu."

 

Prvý Korinťanom 2:9 "ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú."

 

Spievajme tento malý zbor, ktorý hovorí: "Obloha je krásna a nádherné, Obloha je krásna a nádherný!"

 

7- Posledné Varovanie

 

Vy, ktorí nás vždy kontaktujte, aby ste povedali, že sa chcete zapojiť do Božieho práce, a keď dostanete túto príležitosť, prejdete prefíkanosťou, aby ste uspokojili chtíč svojich sŕdc tým, že požiadate o takzvané pracovné materiály a iné pomôcky všetkého druhu, či už to naposledy. Nie sme tu, aby sme sa zabávali. Sme tu, aby sme pracovali pre Boha a urobili to s radosťou. Nedostávame zaplatené kýmkoľvek a nepodporujeme chamtivých pokrytcov, ktorí nás nepristupujú k práci, ale k uspokojenia ich chamtivosti. Nie sme pripravení skorumpovať nikoho, aby robil Božiu prácu, ani platiť nikomu, aby urobil Božiu prácu. Sme pripravení prijať do pracovného tímu všetkých tých, ktorí milujú Pána Ježiša Krista so všetkými ich srdca, kto sa Ho bojí, a ktorí sú ochotní pracovať pre Boha s horlivosť, s radosťou, s nezištnosť, a vúplne nezištný spôsobom. Ak ste jedným z nich, neváhajte nás kontaktovať. Inak sa vyhýbajte rozptyľovaniu nás.

 

Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. [Amen.]

 

Pozvanie

 

Drahí bratia a sestry,

 

Ak ste utiekli pred falošnými kostolmi a chcete vedieť, čo musíte urobiť, tu sú dve riešenia, ktoré máte k dispozícii:

 

1- Pozrite sa, či sú okolo vás aj iné Božie deti, ktoré sa boja Boha a túžia žiť podľa Zdravého Učenia. Ak nejaké nájdete, neváhajte sa k nim pripojiť.

 

2- Ak ho nenájdete a chcete sa k nám pripojiť, naše dvere sú pre vás otvorené. Jediné, čo vás budeme prosiť, je najprv prečítať si všetky Učenia, ktoré nám Pán dal a ktoré možno nájsť na našich webových stránkach www.mcreveil.org, aby vás uistili, že sa prispôsobujú Biblii. Ak ich nájdete v súlade s Bibliou a ste pripravení podriadiť sa Ježišovi Kristovi a žiť podľa požiadaviek Jeho slova, prijmeme vás s radosťou.

 

Milosť Pána Ježiša s vami!

 

Zdroj a Kontakt:

Webové Stránky: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknite sem a stiahnite si túto Knihu v PDF