Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Сѐ стана преку Него и без Него ништо не стана, од она што постана. Во Него беше Животот и Животот им беше светлина на луѓето. Јован 1:1-4

Добредојдовте на mcreveil.org


ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ СВЕДОШТВА

ПОРАКА ДО ВОЈНИЦИ НА ХРИСТОС

ПРЕДУСЛОВИ ЗА СТУДИИ НА БИБЛИЈАТА

РЕГРУТИРАЊЕТО ЗА ГОСПОД

ВАКЦИНА COVID-19: ПРОЕКТОТ НА ПЛАНЕТАРНАТА ГЕНОЦИД

Душата на мртов човек што излегува од неговото тело


           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Ти постоиш вечно, Господи; Твоето слово засекогаш е утврдено на небото. Псалми 119:89
Твоето слово е светилник на нозе­те мои и светлина за патеката моја. Псалми 119:105

И ќе ја запознаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. Јован 8:32