Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę.
Jame buvo gyvybė, ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Jono 1:1-4

Sveiki apsilankę mcreveil.org


MIRUSIO ŽMOGAUS SIELA, IŠEINANTI IŠ JO KŪNO


           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Viešpatie, Tavo žodis amžinai įtvirtintas danguje.Psalmynas 119:89
Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Psalmynas 119:105

Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus. Jono 8:32