જગતનો આરંભ થયા પહેલાંથી, તે શબ્દ ત્યાં હતો. તે શબ્દ દેવની સાથે હતો. તે શબ્દ દેવ હતો.
તે શરુંઆતમાં ત્યાં દેવની સાથે હતો. તેના થી જ બધી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ. તેના વિના કશું જ ઉત્પન્ન થયું નથી.
તેનામાં જીવન હતું. તે જીવન લોકો માટે પ્રકાશ હતો.. યોહાન 1:1-4

mcreveil.org પર આપનું સ્વાગત છે

પ્રભુ માટે ભરતી

કોવિડ-19 રસીઃ પ્લેનેટરી નરસંહાર પ્રોજેક્ટ

કુદરતી દવા કોરોનાવાયરસનો પ્રતિસાદ આપે છે

કોરોનાવાયરસ ષડયંત્ર

કોરોનાવાયરસ: ડેવિડ ઇકે દ્વારા કરેલા ઘટસ્ફોટ             
             
     
     
       સાઇટ ઍક્સેસ કરો      
     
   
   
     
   
   
             હે યહોવા, તમારું વચન આકાશમાં સદાકાળ સ્થિર છે. ગીતશાસ્ત્ર 119:89
મારા પગોને માટે તમારાં વચન દીવારૂપ છે; મારા માર્ગમા પ્રકાશ પાથરી, તે મને ઠોકર ખાતાં બચાવે છે. ગીતશાસ્ત્ર 119:105

પછી જ તમને સત્ય સમજાશે અને સત્ય તમને મુક્ત કરશે. યોહાન 8:32