Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang Pulong. Kini
siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug niadtong mga
nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi,
ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tawo. Juan 1:1-4

Welcome sa mcreveil.org

BUNYAG SA TUBIG (GI-UPDATE)

ANG PORMULA SA BAUTISMO SA TUBIG             
             
     
     
       Lakaw sa site      
     
   
   
     
   
   
             Sa walay katapusan Oh Jehova, ang imong pulong nahamutang sa langit. Mga Salmo 119:89
Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil, Ug kahayag sa akong alagianan. Mga Salmo 119:105

Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan. Juan 8:32