дбайце не пра ежу прахлую, а пра ежу, што застаецца на жыцьцё вечнае, якую дасьць вам Сын Чалавечы; бо на Яго паклаў пячатку Сваю Айцец, Бог. Яна 6:27

Дык вось, браты любасныя, будзьце цьвёрдыя, непахісныя, заўсёды майце посьпех у справе Гасподняй, ведаючы, што праца вашая не змарнее перад Госпадам. 1Карынфянаў 15:58

Госпаду патрэбны людзі, каб перакласці гэтую Мову.

 

Звяжыцеся з намі, калі хочаце зрабіць сябе карысным Ісусу Хрысту і зрабіць гэтую працу.

Не забывайце, што: "… жніва многа, ды работнікаў мала." Мацьвея 9:37

 

Калі ў вас ёсць таленты, неабходныя для выканання гэтай працы, і вы вырашылі гэтага не рабіць, ведайце, што вы абралі статус злага слугі, які Ісус апісвае ў прыпавесці пра таленты ў Мацвея 25. Чытайце ніжэй, які будзе лёс злыя слугі:

 

"24Падышоў і той, што атрымаў адзін талянт, і сказаў: «гаспадар! я ведаў цябе, што ты чалавек жорсткі, жнеш, дзе ня сеяў, і зьбіраеш, дзе не рассыпбў; 25і пабаяўшыся, пайшоў і схаваў талянт твой у зямлі; вось табе тваё». 26Гаспадар жа ягоны сказаў яму ў адказ: «ліхі раб і гультай! ты ведаў, што я жну, дзе ня сеяў, і зьбіраю, дзе не рассыпбў; 27таму трэба было табе аддаць серабро маё гандлярам, і я, прыйшоўшы, атрымаў бы маё з прыбыткам. 28Дык вось вазьмеце ў яго талянт і дайце таму, хто мае дзесяць талянтаў, 29бо кожнаму, хто мае, дасца і памножыцца, а ў таго, хто ня мае, адымецца і тое, што мае; 30а нягоднага раба выкіньце ў цемру вонкавую: там будзе плач і скрыгат зубоў». (Сказаўшы гэта, усклікнуў: хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе!)." Мацьвея 25:24-30

 

Хай даруе Гасподзь у вас імкненне да выканання сваёй справы!
The Lord needs translators for this language.

Contact us if you want to make yourself useful to Jesus Christ and do this work.

Do not forget that: "... The harvest is plentiful but the workers are few." Matthew 9: 37


If you have the necessary talents to do this work, and you choose not to do it, know that you have chosen the wicked servant status that Jesus describes in the parable of the talents in Matthew 25. Read below what awaits the wicked servants:


24"Then the man who had received the one talent came. "Master," he said, "I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. 25So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you." 26His master replied, "You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? 27Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest. 28Take the talent from him and give it to the one who has the ten talents. 29For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. 30And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth."


May the Lord create in you zeal for His work!
Le Seigneur a besoin des traducteurs pour cette langue.

Contactez-nous si vous voulez vous rendre utile à Jésus-Christ et faire ce travail.

N'oubliez pas que: "... La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers." Matthieu 9:37


Si vous avez des talents nécessaires pour faire ce travail, et vous choisissez de ne pas le faire, sachez que vous avez choisi le statut de serviteur méchant que Jésus décrit dans la parabole des talents dans Matthieu 25. Lisez ci-dessous ce qui attend les serviteurs méchants:


"24Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné; 25j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi. 26Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné; 27il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. 29Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 30Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents." Matthieu 25:24-30


Que le Seigneur crée en vous le zèle pour Son travail!
Кантакт: mail@mcreveil.org

             Вось, прыйду неўзабаве, і адпомста Мая са Мною, каб аддаць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Адкрыццё 22:12

Бо не несправядлівы Бог, каб забыў дзею вашую і працу любові, якую вы выявілі ў імя Ягонае, паслужыўшы і служачы сьвятым. Габрэяў 6:10