HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN


1- DE GELIJKENIS VAN HET ONKRUID


" 4Tot u, mannen, roep ik en mijn stem gaat uit tot de mensenkinderen! 5Gij onverstandigen, leert schranderheid, gij dwazen, verstaat het met uw hart. 6Hoort, want ik zal verheven dingen spreken en mijn lippen openen tot wat recht is. 7Want waarheid spreekt mijn gehemelte, een gruwel voor mijn lippen is de goddeloosheid. 8Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd. 9Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben." Spreuken 8:4-9.

 

Geliefden, het is met een vreugde vermengd met lof en aanbidding die ik dank aan onze God door Jezus Christus, voor deze overwinning dat Hij me over de duivel verleent, door dit onderricht toe te staan eindelijk beschikbaar is voor u. Meerdere malen heb ik heb dit onderricht schriftelijk aan u ter beschikking willen stellen, maar satan heeft mij belet dit te doen. Dit was al vele jaren een serieuze strijd, maar ik kan nu met opluchting zeggen: "De Here, die is God! De Here, die is God!"


Als we een beetje onderscheidingsvermogen hadden, zouden we minder lijden. Het onderscheidingsvermogen, ja, het onderscheidingsvermogen! Een enkel klein korreltje zou ons aan de vele valkuilen hebben doen ontsnappen die satan en zijn agenten elke dag voor ons spannen.


Hoe vaak zijn we de manipulaties van satan tegengekomen? Hoe vaak zijn we gevallen in ontmoediging, gemor en vele andere zonden door gebrek aan onderscheidingsvermogen?


Hoeveel Kinderen Gods hebben hun geestelijk leven geruïneerd, en hoeveel ware Dienaren Gods hebben hun bediening vernietigd, bij gebrek aan onderscheidingsvermogen?


Hoeveel mannen Gods hebben zich in overspellen en ontucht en in andere seksuele onreinheden bevonden, in de val zitten van agenten van satan die beweren op zoek te zijn naar bevrijding?


Hoevelen van ons zijn in leugens, vervalsingen en in vele andere vormen van fraude en compromissen gevonden om agenten van satan te helpen die medelijden weten te opwekken en barmhartigheid aan te trekken?


Hoeveel broeders hebben hun geestelijk leven volledig geruïneerd door zonder onderscheidingsvermogen te bidden op agenten van satan die verkapte zijn?


Hoeveel Kinderen van God hebben de zorg voor hun kinderen vaak toevertrouwd aan heksen die zusters worden genoemd, om eindelijk te zien dat deze kinderen volledig geïnitieerd te worden?


Hoe vaak zijn we niet in de val gelopen om onze kinderen achter te laten in deze gruwelen die "zondagsscholen" worden genoemd, overgeleverd aan de genade van agenten van satan die zich graag vermommen als "zondagsschool instructeurs"?


Hoeveel Kinderen van God besteden nog steeds hun tijd aan het volgen van tovenaarsherders, bij gebrek aan onderscheidingsvermogen?


Hoeveel mannen Gods geloven dat ze het vandaag de dag erg druk hebben met Gods werk, alleen maar omdat ze lijden voor duivels en agenten van satan die verkapte zijn die hen komen afleiden?


Hoeveel Kinderen Gods zijn door een gebrek aan onderscheidingsvermogen in het huwelijk getreden met agenten van satan, vermomd als Kinderen Gods?


Hoeveel, hoeveel, hoeveel, ...?


Zonder onderscheidingsvermogen zijn volk Gods aan de genade van satan en zijn agenten. De schaden veroorzaken door het gebrek aan onderscheidingsvermogen in het midden van volk Gods zijn ontelbare. Toch staat alles in het Woord Gods! Toch Jezus heeft niets voor ons verborgen gehouden. Alles is vervat in dit prachtige testament dat God ons heeft nagelaten: de Bijbel. Toch is de Bijbel vandaag de dag voor iedereen beschikbaar.


Maar hoeveel mensen besteden er aandacht aan? Hoeveel letten er op? Hoevelen zijn nog bereid om de prijs te betalen door dag en nacht te mediteren op het Woord van God? Allen hebben zich afgewend, allen zijn op zoek naar geld, allen zijn op zoek naar ijdelheid, allen zijn op zoek naar faciliteit. Iedereen rent naar nietszeggende boeken die de hebzuchtigen maken en verkopen. "…Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden." Jeremia 2:13.


Dit is mijn volk, zegt de Heer! Valse boeken met verschillende satanische leringen zijn vandaag de dag voor veel leraren de bron van onderrichten geworden. Satanische instituten, die bijbelse instituten worden genoemd, zijn plaatsen geworden waar zogenaamde Dienaren Gods worden gevormd. Zelfs de weinigen die tot de Heer behoren, vinden het niet langer belangrijk om zelf de Bijbel in te gaan om te zoeken om te begrijpen. Ze vinden het niet langer nuttig om gevormd te worden aan de voeten van Jezus. Allen haasten zich naar de tempels van hebzucht en misleiding die bijbelscholen worden genoemd om de onderrichten van duivels te ontvangen, die geen bijbelse basis hebben.


Zij vinden het gemakkelijker om de valse onderrichten te accepteren die mensen van satan zorgvuldig voor hen hebben gekozen. Daarom zijn er vandaag de dag voor alle gelegenheden geschikte valse onderrichten die worden unaniem aanvaard in zogenaamde christelijke kringen. En op de dag dat de waarheid tot hen komt, zijn ze allemaal verbaasd en ontdekken ze zoals voor het eerst de wonderen van de Bijbel. Volk Gods, keer terug naar de bron nu het nog tijd is!


Ik zal met u deze zeer kleine tekst van de Bijbel lezen en bestuderen, een Bijbeltekst die, als het goed was begrepen, ons veel van de mislukkingen en frustraties zou zijn gedaan ontsnappen die satan en zijn agenten ons doen lijden:


1.1- Matteüs 13:24-30, 36-43


Matteüs 13:24-30 " 24Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. 25Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. 26Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. 27Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? 28Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. 29De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. 30Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur."


De Here Jezus openbaart ons in deze passage het essentiële van wat moet worden begrepen, om niet nodeloos te lijden in Zijn dienst: Dit is de oorsprong van de mensen die in de wereld zijn. En in Matteüs 13:36-43 hebben we de verklaring van deze gelijkenis.


Matteüs 13:36-43 "36Toen liet Hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. 37Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; 38de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; 39het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. 40Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld…"


De Here geeft ons de duidelijke uitleg van deze gelijkenis, zodat niemand kan proberen deze op zijn eigen manier te interpreteren. Daarom begrijpen we uit deze verklaring van Jezus dat er twee categorieën mensen in de wereld zijn: Enerzijds degenen die door God Zelf zijn gezaaid en die in de Bijbel het koren, of goed zaad, of zaad van God, of Kinderen Gods, of schapen van de Here worden genoemd. Aan de andere kant, die gezaaid door satan. De Bijbel noemt hen Onkruid, of zaad van satan of kinderen van de duivel, of kinderen van de boze, of duivels.


U begrijpt dus duidelijk dat alle mensen die in de wereld zijn, groot en klein, rijk en arm, vrij en slaaf, alleen deze twee groepen uitmaken: Enerzijds zijn er de mensen die door God in de wereld zijn gezaaid, dat zijn de schapen van de Heer, en anderzijds zijn er de mensen die door satan in de wereld zijn gezaaid, dat zijn duivels.


Begrijp dus, geliefden, dat de term duivel of de naam duivel die ik in mijn eerste letters gebruikte geen belediging is. Het is gewoon omdat u nog niet had begrepen, dat u mijn taal te hard vond. Veel mensen op aarde zijn duivels, dat wil zeggen, het onkruid, dat wil zeggen het zaad van satan. De naam duivels is dus geen belediging, en het is niet alleen voor duivels in de geest. Het is ook voor de duivels in het vlees. Of we ze nu onkruid noemen, of kinderen van satan, of kinderen van de duivel, of zaden van satan, of duivels, het is hetzelfde.


Uit dit onderricht blijkt dus duidelijk dat er mensen op aarde zijn die nooit gered zullen worden. Dit heeft niets te maken met de notie van predestinatie zoals veel broeders die begrijpen. Ik zal hier even stilstaan bij dit begrip, om het duidelijker te maken. Maar voordat ik over predestinatie heb, zou ik eerst een waarschuwing willen doen voor de verkeerde interpretatie van Matteüs 13:28-29.


1.2- Waarschuwing


Zoals u in de gelijkenis van het onkruid hierboven las, vroeg de Here aan Zijn Dienaren om het onkruid niet van de akker te plukken, maar om het koren en het onkruid samen te laten groeien tot de oogst... De valse herders kiezen er telkens voor om de betekenis van deze passage uitdrukkelijk te verdraaien, om hun waanzin te rechtvaardigen. God vroeg de herders om alle goddelozen uit de Gemeente te verdrijven, dat wil zeggen al diegenen die zichzelf christenen noemen maken en die weigeren het woord van God te gehoorzamen. Dit onderricht wordt duidelijk gegeven aan ons in 1Korintiërs 5:9-13.


"9Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders; 10niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. 11Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. 12Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in uw kring zijn? 13Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg." 1Korintiërs 5:9-13.


Maar vanwege de hebzucht, vanwege de recepten van tienden en offers die deze pastors-tovenaars willen bewaren, weigeren ze de goddelozen uit de Gemeente te verdrijven. En wanneer gij hen met dit onderricht confronteert en hun uitlegt dat de plaats van de goddelozen niet in de Gemeente is, maar buiten de Gemeente, zeggen deze hebzuchtige herders dat God heeft gezegd dat zij de goddelozen tot de laatste dag moeten laten en dat Hij (God) Zelf voor hen zal zorgen.


Geliefden, hier is de val waarin u nooit meer zult moeten vallen. In Matteüs 13:38 geeft de Here aan dat de akker de wereld is, zoals ik in het bovenstaande vers heb aangegeven, en niet de Gemeente. De akker, is de wereld, en niet de Gemeente.God heeft niet gevraagd om de goddelozen in de Gemeente te laten tot het moment van de oogst, maar om de goddelozen in de wereld te laten tot het moment van de oogst.


We kunnen de agenten van satan niet uit deze wereld verwijderen, want wij zijn in hun wereld. Het is de Heer die voor hen zal zorgen op de dag des oordeels. Maar de Gemeente van haar kant is het grondgebied Gods, het is het grondgebied van de Kinderen Gods. En we mogen in dit gebied niet de goddelozen laten die er vrijwillig voor kiezen om hun weg te leven, en niet Gods weg.


Daarom moet u goed begrijpen dat het in 1Korintiërs 5 niet meer om de wereld gaat, maar om de Gemeente. En daar vraagt God ons om uit ons midden te verdrijven, alle goddelozen, dat wil zeggen allen die zichzelf broeders noemen, en die er vrijwillig voor kiezen om hun weg te leven. Hun plaats is buiten de Gemeente, en niet in de Gemeente. Waarom? Het antwoord wordt ons gegeven in 1Korintiërs 5:6 "Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt?" En in 1Korintiërs 15:33 "Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden."


Weet dan ook dat het uit liefde voor het geld is dat deze pastors-tovenaars de betekenis van Matteüs 13:38 verdraaien om alle goddelozen in de Gemeente te bewaren. Het is niet omdat ze onwetend zijn. Telkens als ze eraan denken om een goddeloze uit de Gemeente te verdrijven, denken ze twee keer na over de hoeveelheid tienden en offers die ze zullen verliezen. Het is daarom aan u om uit al deze valse omgevingen te komen die ten onrechte gemeenten worden genoemd. Laten we nu terugkeren naar het begrip predestinatie.


1.3- De predestinatie


Wanneer de Bijbel spreekt over predestinatie, begrijpen veel broeders het altijd als betekent dat er mensen zijn die God voor de Hemel geschapen heeft, en mensen die Hij alleen voor de Hel geschapen heeft. Nee geliefden, deze notie van predestinatie is verkeerd. Dit is niet Gods gedachte, en dit is niet Gods plan. God heeft Zichzelf niet georganiseerd om sommige mensen alleen maar voor het vuur te scheppen, en anderen voor de behoudenis.


Dus wat betekent predestinatie zoals de Bijbel het ons leert?


Om het begrip predestinatie beter te begrijpen, moeten we een beroep doen op de Gerechtigheid Gods. God is Rechtvaardig. En in Zijn Gerechtigheid geeft Hij iedere mens de kans om gered te worden. Johannes 3:16 zegt ons: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."


In verschillende Bijbelteksten zoals Romeinen 8:29-30; Efeziërs 1:3-5, 11; 1Peter 1:19-21; Openbaring 13:7-9; Matteüs 25:33-35; Johannes 17:23-25; Openbaring 17:7-9 enz., geeft het woord van God ons referenties over dit begrip. Wat de Bijbel ons leert, is dat God in Zijn grootheid bij voorbaat degenen kent die van hem zijn, en ook degenen die uit de boze zijn. Hij kent ze allemaal en kan er in het heden over spreken, voor het einde van alle ding, alsof men de eind al was bereikt. Ieder mens in de wereld is dus ofwel een zaad Gods, dat wil zeggen een schaap van Jezus Christus, of een zaad van satan, dat wil zeggen een duivel.


1.4- Hoeveel zijn ze?


Men kan zich afvragen welk percentage van de mensen op aarde het zaad van satan is. Weet dat er procentueel gezien slechts een zeer klein percentage op aarde is dat aan God toebehoort. Jezus heeft dit ons geopenbaard in Matteüs 7:13-14 waar Hij ons over de twee deuren vertelt: "13Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden."


Degene die tot verdoemenis leidt is zeer breed, en velen gaan erdoorheen, omdat veel van degenen die de wereld bevolken kinderen van de duivel zijn. Degene die tot leven leidt is heel klein en er zijn er maar weinig die er doorheen gaan, omdat er te weinig mensen op aarde zijn die het zaad van de Here zijn. Wees daarom niet verbaasd dat er te weinig op aarde zijn die het Evangelie van Jezus Christus accepteren. En zelfs onder hen die het Evangelie aanvaarden, zijn er te weinig die in de Waarheid blijven.


Denk er daarom aan dat er mensen in de wereld zijn die nooit gered zullen worden, dat wil zeggen mensen die alleen maar naar de Hel zullen gaan. Nogmaals, niet omdat God ze voor de Hel gemaakt heeft, maar omdat ze uit de Hel komen, ze zijn van de boze, ze zijn de kinderen van satan, de zonen van de verdoemenis. En zoals de Bijbel ons vertelt, "…de gehele wereld in het boze ligt." 1Johannes 5:19. In feite waren ze nooit echte mensen, hoewel ze precies leken op de gewone mens, het zaad Gods. Daarom noemde de Here hen onkruid, dat wil zeggen een valse koren, die veel weg heeft van koren.


1.5- Waarom stuurt satan hen de wereld in?


Om de verwarring te spreiden, en het werk van Kinderen Gods ingewikkelder te maken, en het leven op aarde zeer moeilijk te maken. Satan miste de Hemel, en heeft nu maar één doel, om iedereen voor de Hel te winnen. En om dit werk te doen heeft hij een groot team nodig, veel trucs en tactieken. In zijn ploeg heeft hij duivels in geest die we niet zien en die ons dag en nacht bevechten, en duivels in het vlees die met ons en in ons midden leven. En deze zijn er om ons te storen, om onze hoofden te breken, om ons aan te sporen God te verlaten, als dat mogelijk was. Ze zijn er om het leven extreem ingewikkeld ons te maken.


1.6- Kunnen ze de waarheid accepteren?


Zij accepteren de Waarheid niet, voor de meeste. Velen zijn fel gekant tegen het Woord Gods en bestrijden het Evangelie met al hun krachten. Velen horen zelfs niet graag over God en tolereren niet eens het valse evangelie. Wees dus niet verbaasd dat er mensen zijn die niet eens willen luisteren voordat zij weigeren wanneer u het Evangelie verkondigt of over de dingen van God spreekt.


1.7- Kunnen ze in de waarheid blijven?


Er zijn ook velen onder hen die de Waarheid accepteren, maar zij kunnen niet in de Waarheid blijven. Wanneer de Waarheid wordt onderwezen, zijn zij gelukkig en verbinden zij zich er ook toe om de gezonde leer te volgen. Maar omdat ze niet van de Waarheid zijn, kunnen ze zich niet vasthouden. Na een tijdje, trekken ze zich terug. 1Johannes 2:19 vertelt ons: "Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn."


2- HET ONKRUID IN DE GEMEENTE


"29Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; 30en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken." Handelingen 20:29-30.


In het eerste deel van dit onderricht bestudeerden we de gelijkenis van het onkruid, waardoor we het verstopte mysterie achter de oorsprong van de mensen die op aarde zijn, konden begrijpen. Zoals we hebben het bestudeerd, zijn veel van de mensen om ons heen het zaad van satan, dat wil zeggen het onkruid, of duivels. En een van de vragen die we onszelf stellen is of er onkruid zijn in het midden van volk Gods.


2.1- Is er onkruid in de Gemeente?


Als het antwoord nee was, zou dit onderricht er bijna geen toe doen. In de gemeenten of in zogenaamde christelijke vergaderingen is er tegenwoordig meer onkruid dan koren, dat wil zeggen, er zijn meer duivels dan er echte Kinderen Gods zijn.


De meeste van de zogenaamde wedergeboren christenen van vandaag de dag zijn mensen die nooit gered zullen worden, dat wil zeggen mensen die eigenlijk niet in Jezus geloven, hoewel ze de indruk wekken dat ze Jezus volgen. Maar in de tussentijd worden ze wedergeboren christenen genoemd, worden ze broeders en zusters genoemd. En velen van hen hebben titels van Dienaren Gods, dat wil zeggen, apostelen, profeten, leraren, evangelisten, herders en andere oudsten; om nog maar te zwijgen van de diakenen en leiders van de verschillende groepen van waanzin die vandaag de dag in de gemeenten zijn geschapen.


U begrijpt nu beter, dat veel herders en andere zogenaamde Dienaren Gods die vandaag de dag de aarde vullen, uit het zaad van satan zijn. Op dezelfde manier zijn veel christenen en andere zogenaamde Kinderen Gods die vandaag de dag de aarde vullen, onkruid. Daarom is de Waarheid uit aarde verdwenen.


Als u vandaag de dag gemeenten wilt, zult u er miljoenen vinden. Maar als u op zoek bent naar een paar groepen echte Kinderen Gods, zult u er te weinig vinden. Als u vandaag de dag herders, profeten, evangelisten en andere zogenaamde Dienaren Gods wilt, dan zult u er miljoenen vinden. Maar als u op zoek bent naar echte Dienaren Gods, die bereid zijn om de Waarheid te onderwijzen en de Waarheid te leven, zult u er te weinig vinden. Dit helpt ons om de profetie die de Heer ons in 2Timotheüs 4:3-4 heeft gegeven beter te begrijpen "3Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, 4dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren."


Nu we weten dat er in de gemeenten en zogenaamde christelijke vergaderingen meer onkruid is dan koren, dat wil zeggen dat er meer duivels zijn dan echte Kinderen Gods, zou het voor ons nog belangrijker zijn om te weten hoe ze te herkennen.


2.2- Hoe ze te herkennen?


Omdat de Waarheid niet langer wordt gepredikt, voelen veel van deze duivels zich op hun gemak in de gemeenten. Door een gebrek aan onderscheidingsvermogen onderscheiden zij zich niet langer van de ware Kinderen Gods, wat tot ernstige verwarring leidt. Eer aan God, we zullen nu de elementen van onderscheidingsvermogen onderzoeken die ons helpen om ze te herkennen.


Matteüs 7:15-20 "15Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. 16Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? 17Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. 18Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. 19Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 20Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen."


In deze Bijbeltekst waarschuwt de Here ons tegen de valse profeten, dat wil zeggen tegen alle kinderen van satan, die zich als Dienaren Gods, of gewoon als Kinderen Gods zullen voordoen. De Here waarschuwt ons niet alleen maar. In Zijn liefde geeft Hij ons het meest waardevolle element dat we nodig hebben om ze te herkennen: Hun vruchten. En aangezien elke boom wordt herkend door zijn vrucht, is het enige wat we nodig hebben is te leren hun vruchten te herkennen, en we zullen ze gemakkelijk herkennen.


2.3- De vruchten


Geliefden, voordat we hun verschillende vruchten bestuderen, weet dat er vruchten zijn die een echt Kind Gods niet kan dragen, dat er vruchten zijn die een kind satans niet kan dragen, en dat er vruchten zijn die ik gemeenschappelijke vruchten noem tussen de Kinderen Gods en de kinderen van satan.


Om tijd te besparen, zal ik niet aandringen op de vruchten die ware Kinderen Gods kenmerken. In één woord, het is het Liefde en alle vruchten afgeleide van het Liefde. Wij kennen hen; het is in feite het tegenovergestelde van de vruchten die de kinderen van de duivel dragen, vruchten die wij hieronder zullen noemen.


De vruchten die ik gemeenschappelijk heb genoemd, zijn enerzijds de vruchten van satan dat Kinderen Gods in tijden van zwakte dragen, en anderzijds de vruchten van God die de agenten van satan in hun sluwheden beweren te dragen.


De vruchten van satan dat Kinderen Gods vaak dragen is de zonde in al haar vormen. De zonde is uit de duivel. "Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne" 1Johannes 3:8. Er is geen zonde in God, en ware Kinderen Gods worden verondersteld geen zonde te begaan. Maar vanwege onze aard begaan wij soms in momenten van zwakheid zonden voor God. Maar als we echt van God zijn, hebben we de haat van de zonde en we doen altijd onze uiterste best om aan de zonde te vluchten. 1Johannes 3:9-10 "9Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft."


De vruchten van God die de kinderen van satan in hun listen doen alsof ze dragen, zijn vrijgevigheid, gastvrijheid en enkele andere goede werken. Ik wil duidelijk maken dat de kinderen des duivels nogal doen alsof ze deze vruchten dragen, want ze kunnen ze eigenlijk niet dragen. Ware vrijgevigheid is gebaseerd op het Liefde. En omdat deze mensen geen liefde in hen hebben, omdat ze niet van God zijn, zelfs hun zogenaamde goede werken zijn verontreinigd, zijn ze niet met een zuiver motief gemaakt. Wanneer de agenten van satan die in de gemeenten zijn, enkele goede werken doen, zoals vrijgevigheid en gastvrijheid, gaat dit altijd gepaard met bezweringen. Dit zijn over het algemeen goede mogelijkheden voor hen om de Kinderen Gods in te wijden in toverij.


Bedenk nog eens dat wanneer de Bijbel spreekt over Liefde, dit niets te maken heeft met wat de wereld noemt door blindheid "liefde", dat wil zeggen, een liefde vol hypocrisie en leugen. Het Liefde heeft niets te maken met de zogenaamde goede werken die mensen in de wereld beoefenen. Het Liefde is God, en Liefde bestaat uit wandelen volgens Gods geboden. Bedenk goed dat de kinderen van de duivel geen enkele korrel van liefde in hen hebben, want zoals zij zijn niet het zaad van God, ze hebben God niet. Dus, is alles wat u met uw ogen ziet en dat u liefde noemt, slechts een schijn van liefde. En het is deze schijn van liefde die de wereld vandaag de dag heeft gevuld. Het ware Liefde, zult u het alleen vinden onder de ware Kinderen Gods, omdat het zaad Gods in hen woont: Een liefde gebaseerd op de vrees voor God en op de Waarheid.


Laten we nu terugkeren naar de vruchten die ons helpen om de agenten van satan te herkennen in de gemeenten:


2.3.1- Ze kunnen de waarheid niet accepteren


In het eerste onderricht sprak ik over het geval van hen die niet bereid zijn om zelfs het valse evangelie te dulden. Anderen daarentegen aanvaarden het valse evangelie, dat wil zeggen het evangelie dat gebaseerd is op leugen, op valse leer. En zij verheugen zich zeer goed in deze leugen, zij voelen zich op hun gemak in dit soort evangelie. Maar ze houden er niet van om de Waarheid te voelen. Zij zijn degenen die zich wreed verzetten tegen de Waarheid. Zij vervolgen hen die de Waarheid prediken hevig, ook al noemen zij zichzelf christenen.


Ze zijn er vandaag de dag zo veel in gemeenten omdat de Waarheid uit de zogenaamde christelijke omgeving is verdwenen. Het is de leugen, dat wil zeggen de valse leer, die in de gemeenten wordt gepredikt en toegepast. En omdat deze mensen uit de leugen komen, voelen ze zich op hun gemak in deze vergaderingen waar valse leer wordt onderwezen. Ze zijn niet in de vergaderingen omdat ze Jezus Christus hebben geaccepteerd, ze zijn er omdat deze omgevingen van leugens goed bij hen passen. Wanneer de Waarheid komt, vechten zij het met heel hun hart tegen, en wreed vechten zij tegen de predikers van de Waarheid.


De christelijke omgeving is er vol van. Zij zijn degenen die alle grote vergaderingen van waanzin vullen die u vandaag de dag kent. Zij zijn zo "ijverig voor de Here", maar wee je als je hen de Waarheid brengt. Zij zullen je zoals Pilatus vragen: Wat is de Waarheid? U zult ze nu herkennen, ook al noemen ze zichzelf Dienaren Gods.


Wees daarom niet meer verbaast dat er in de wereld veel van wat men Dienaren Gods noemt, met alle grote titels, zelfs de titels die God nooit heeft toegekend, met miljoenen zogenaamde wedergeboren christenen zijn, maar met te weinig mensen die bereid zijn om de Waarheid te aanvaarden. Het is niet verwonderlijk dat er grote vergaderingen zijn van enkele honderden gelovigen zonder een enkel zaad van God.


Geliefden, wees niet verbaasd dat, als u op zondag een van deze bijeenkomsten van waanzin bezoekt, u uzelf misselijk voelt als u ziet wat er gebeurt, maar tegelijkertijd zie u enkele personen die zich verheugen en u vertellen dat er de zalving in de hal is. Zoals een zaad Gods niet kan gedijen in de leugen, zo kan een zaad van satan zich niet verheugen in de Waarheid.

Bedenk dat leugen de valse leer is, dat wil zeggen, elke leer die niet in overeenstemming is met het woord Gods, deze valse onderrichten die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel die de menselijke religie vandaag de dag overbrengt. De Waarheid daarentegen is het woord Gods zoals het is geschreven, het is de gezonde leer.


Als u vandaag een vergadering van waanzin maakt, zal deze onmiddellijk vollopen. Maar probeer op de leer van Jezus te blijven, iedereen zal vertrekken, en vervolgingen zullen van overal tot u komen.


U begrijpt nu gemakkelijker dat alle grote vergaderingen van de duizenden leden die u vandaag de dag kent, gemeenten van duivels zijn. Het zijn gemeenten die gemaakte zijn om de ware Kinderen Gods te vermaken en te verleiden, en om de afvallige gemeente van de antichrist voor te bereiden. Daarom wordt in deze vergaderingen alles onderwezen, behalve de Waarheid.


De stichters van deze vergaderingen gebruiken gewoon de naam van Jezus als dekmantel om hun dwaasheden te doen. De Bijbel vertelt ons dat ze een vorm van godsvrucht hebben, maar dat ze de kracht ervan ontkennen. 2Timoteüs 3:5.


Wanneer de Waarheid tot hen wordt gepredikt, zijn zij woedend en zij bestrijden deze met geweld, vervolgen zij degene die deze Waarheid predikt. En daarna organiseren ze zelfs wat ze "gebedsbijeenkomsten" en "gebedswaken" noemen. Ze verleiden elkaar door te zeggen dat ze tot God bidden. Onthoud dit: "Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel." Spreuken 28:9.


De omgevingen die gemeenten worden genoemd zijn tegenwoordig zo verrot dat de echte Kinderen Gods niet meer weten wat ze moeten doen. Bovendien zijn in bijna alle landen van de wereld van vandaag de dag de ware Kinderen Gods al uit al deze vergaderingen van duivels gegaan en verzamelen zich in kleine groepjes in huizen, om zichzelf te heiligen door het geluid van de bazuin te wachten.

Dit is niet verrassend, het woord Gods vertelt ons dat "Een booswicht is de rechtvaardigen een gruwel, wie recht is van wandel, is een gruwel voor de goddeloze." Spreuken 29:27. Als u iemand ziet die zich op zijn gemak voelt in deze afvallige omgevingen, weet dan dat hij of zij zich in zijn of haar omgeving bevindt.


Geen enkel waar zaad van de Here kan de valse leer en gruwel dragen die vandaag de dag in deze afvallige vergaderingen wordt beoefend. Hun waanzin is zo duidelijk geworden, dat iemand die bewoond is door de Geest van God, niet kan verdragen wat hij ziet en hoort.


En zelfs de weinige Kinderen Gods die door onwetendheid nog steeds naar deze omgevingen gaan, zullen spoedig met de hulp van de Heilige Geest naar buiten komen.


2.3.2- Ze kunnen niet in de waarheid blijven


Er zijn ook velen onder hen die de Waarheid accepteren, maar zij kunnen niet in de Waarheid blijven. Laten we deze Bijbeltekst van 1Johannes 2:19 onderzoeken "Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn."


Laten we ook deze Bijbelteksten uit het Johannes-Evangelie onderzoeken:


Johannes 6:60-70 "60Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar aanhoren? 61Jezus nu wist bij Zichzelf, dat zijn discipelen hierover morden, en Hij zeide tot hen: Geeft u dit aanstoot? 62Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt opvaren, waar Hij tevoren was? 63De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. 64Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou. 65En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. 66Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede. 67Jezus zeide dan tot de twaalven: Gij wilt toch ook niet weggaan? 68Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven; 69en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods. 70Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u is een duivel."


Niet zijnde van de Waarheid, vinden ze de Waarheid altijd te moeilijk en kunnen ze het niet verdragen. Opvallend hierbij is het feit dat Jezus niet verbaasd is over hun houding ten opzichte van de Waarheid. Bovendien, wanneer deze mensen ervoor kiezen om de Waarheid te ontvluchten, maakt het Jezus helemaal niets uit. Hij rent niet achter hen aan, om hen te smeken terug te komen, maar Hij vraagt zelfs aan degenen die zijn gebleven, waarom zij niet ook weggaan. Als we Herder Jezus vergelijken met de huidige herders, zouden we in de verleiding komen om te geloven dat Jezus een slechte herder was, die niet wist hoe Hij voor Zijn schapen moest zorgen, en die niet achter de ontmoedigde gelovigen rende.


Toch weten we dat er geen betere Herder is dan Jezus. Het verschil met de herders van vandaag is dat Jezus het onderscheidingsvermogen had. Hij wist dat er mensen zijn die niet geloven, dat wil zeggen mensen die niet gered kunnen worden, simpelweg omdat ze niet uit het zaad Gods zijn. Jezus wist ook dat zelfs door zichzelf te compromitteren, men zulke mensen niet kon winnen, omdat ze helemaal niet kunnen gewonnen worden.


Hoeveel Herders besteden vandaag de dag, bij gebrek aan onderscheidingsvermogen, hun tijd aan het najagen van duivels die de Waarheid niet kunnen verdragen en lijden tevergeefs om te proberen ze te winnen!


Voor valse herders heeft hun geval niets te maken met een gebrek aan onderscheidingsvermogen. Ze hebben hebzucht als motief. Het is de liefde voor geld die hen drijft. Uit hebzucht, uit liefde voor het geld, om beter tienden en offers te kunnen innen, besteden deze herders hun tijd aan het najagen van mensen die de Waarheid niet kunnen verdragen. Anderen gaan zelfs zo ver dat ze hun boodschappen veranderen om mensen die hen hebben verlaten terug te brengen en ook om degenen die hen willen verlaten tegen te houden. Niet uit zorg om zielen te redden, maar om tienden en offers niet te verliezen.


Johannes 8:30-44 "30Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. 31Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 33Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? …37Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. 38Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik; zo doet ook gij, wat gij van uw vader gehoord hebt. 39Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham; 40maar nu tracht gij Mij te doden, een mens, die u de waarheid gezegd heeft, welke Ik van God gehoord heb; dit deed Abraham niet. 41Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden tot Hem: Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij hebben één Vader, God. 42Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen."


Ze kunnen de Waarheid accepteren, ze kunnen in Jezus geloven. Daarom, wanneer wij de Waarheid prediken, zijn er velen onder hen die geloven. Maar zij kunnen niet in de Waarheid blijven, eenvoudigweg omdat zij niet van de Waarheid zijn. Uiteindelijk trekken ze zich altijd terug uit de Waarheid.


2.3.3- Ze vechten tegen de waarheid


Zij zijn zeer ijverig en zetten zich in voor de strijd tegen de Waarheid en gebruiken alle middelen die hun ter beschikking staan voor dat. Ze hebben als wapens: Laster, sabotage, verkeerde informatie, leugen, intimidatie en bedreigingen. Ze gebruiken vaak de oecumenische radio's die ze christelijke radio's noemen om de Waarheid te bestrijden. Als ze dergelijke boeken tegenkomen die hun werk aan de kaak stellen, gaan ze naar hun radiostations, om aankondigingen te doen om de mensen te vragen om ze niet te lezen. Meerdere malen hebben zogenaamde christelijke journalisten op de antennes van deze prostitutieradiostations aankondigingen gemaakt, door de mensen te vragen onze boeken niet te lezen.


Met deze zelfde oecumenische radio's die ze christelijke radio's noemen, waar elke sekte zijn eigen antenne heeft, hebben ze de wereld vervuild met de valse doctrine aan het zo de grond voorbereid waarop de antichrist zal werken. Volgens hen zijn zelfs de aanbidders van de duivel genaamd "maagd maria" christenen, zelfs pedofielen zijn christenen, zelfs homoseksuelen zijn christenen, zelfs mensen die magie beoefenen zijn christenen, zelfs mensen die toverij beoefenen zijn christenen, zelfs zij die afgoden aanbidden zijn christenen. Zie hoe de verleiding de christelijke omgeving is binnengevallen. En ze schamen zich niet voor het bestrijden van de Waarheid, hen die God beweren te dienen.


Verscheidene religieuze leiders, herders genoemd, onze boeken in beslag om ze te verscheuren, anderen verboden hun volgelingen om ze te lezen. Sommigen hebben gedreigd te verdrijven om iedereen die deze boeken zal lezen. En omdat ze nog een ander intimidatiewapen hebben dat ze "excommunicatie" noemen, hebben ze de gelovigen verteld dat wie deze boeken zal lezen, "geëxcommuniceerd" zal worden. Zo herkent u herders die duivels zijn. Als u hier enige twijfel over hebt, stelt uzelf dan de volgende vraag: Wat is er zo ernstig aan deze boeken dat Christenen niet kunnen lezen en oordelen met betrekking volgens de Bijbel?

Weer anderen bedreigden de gelovigen aan het beloven iedereen die deze boeken zal lezen "onder discipline" te plaatsen. Dat is hoe houden de goeroes van satanische sekten mensen gevangen, onder het voorwendsel dat ze hen beschermen. Ze hebben dezelfde satanische taal, je zult ze horen zeggen dat ze hun "leden" beschermen. De leden van het lichaam van Christus zijn dus leden van deze duivels geworden. In plaats van te zeggen dat ze over hun tienden en offers waken, zeggen deze hypocrieten dat ze over de schapen waken.


Er zijn gemeenten geweest waarin we deze boeken hebben verspreid, en na ons hebben deze herders die duivels zijn, de gelovigen gezegd om al deze boeken terug te brengen, zodat ze uit elkaar gescheurd worden. Weer anderen, die het een beetje riskant vonden om terug te halen wat de gelovigen al hadden, verzamelden in plaats daarvan de overgebleven exemplaren die uitgedeeld moesten worden, om ze te vernietigen. Zo herkent u duivels. En als u er even aan twijfelt dat ze duivels zijn, vraag hen dan wat voor soort geest hen bezielt om deze onderrichten, die u zo op prijs stelt, in de vuilnisbak te gieten. Vraag hen om u te laten zien wat bijbels onjuist is in deze onderrichten, zodat de enige oplossing is om ze zo snel mogelijk te vernietigen.


Een andere duivel, die nog ijveriger was, beperkte zich niet tot het verbieden van zijn volgelingen om deze onderrichten te lezen, maar verbond zich er ook toe om door een hele grote wijk te gaan, om op elke deur te kloppen, om van de inwoners alle boeken terug te krijgen die ze hadden ontvangen, omdat hij had vernomen dat de boeken in die wijk waren gedistribueerd. En zijn probleem was dat het in deze boeken is gezegd dat men zich moet laten dopen, terwijl hij, de grote herder van een zogenaamde pinkstergemeente, niet in de doop geloofde. Er zijn nog anderen, die een beetje listiger zijn geweest, en die de gelovigen hebben verboden deze boeken te lezen aan het vertellen hen dat deze onderrichten alleen voor de oudsten bedoeld zijn.


Kijk hoe duivels tegen de Waarheid hevig zijn. Toen we geen onderscheidingsvermogen hadden, vroegen we ons af "wat voor herder kan zo tegen de waarheid zijn?" Omdat we altijd dachten dat ze echte herders waren. We hadden nooit gedacht dat er herders waren die zaadjes van satan waren, evenwel zijn ze het meest talrijk.


Ik zegen de Here omdat Hij ons eindelijk de ogen opent. Deze duivels hebben titels in gemeenten, titels van herders, evangelisten, leraren, profeten, apostelen, enz. Zelfs hun metgezel Judas Iskariot, een ander zaad van satan, had de titel van apostel. Dus het is niet verrassend!


U zult ze kilometers ver zien bewegen, van stad naar stad, alleen maar om te voorkomen dat mensen naar de Waarheid luisteren. Heel vaak als ik ergens naartoe moet reizen, zijn er enkelen die er voorheen mij gaan, om mensen te sensibiliseren, tegen de boodschappen die ik zal prediken. Anderen organiseren zich liever om er te zijn terwijl ik les geef, om mij tegen te spreken en te voorkomen dat de Kinderen Gods naar de boodschap luisteren.


En nog anderen, elke keer als ze te horen krijgen dat ik ergens seminaries of conferenties ga houden, plannen ze snel een ander evenement in dezelfde periode, om mensen af te leiden en te voorkomen daar aanwezig te zijn.


Alle mogelijke leugens en laster worden over ons verteld, om mensen te overtuigen en ze te voorkomen naar de Waarheid te luisteren. En alle mogelijke valkuilen wachten op ons, waar we ook gaan. Wat we vandaag ervaren is wat onze eerste broeders vóór ons hebben meegemaakt. Als u het wilt begrijpen, lees dan de volledige Bijbelteksten van Handelingen 17:1-13 en Handelingen 23.


Handelingen 17:1-13 "1En hun weg nemende over Amfipolis en Apollonia, kwamen zij te Tessalonica, waar een synagoge der Joden was. 2En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften, 3door aanhalingen uitleggende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze de Christus is, die Jezus, die ik (zeide hij) u predik. 4En enigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en ook een grote menigte Grieken, die God vereerden, en tal van voorname vrouwen. 5Maar de Joden werden afgunstig en namen enkelen van het minste straatvolk te hulp, veroorzaakten een oploop, en brachten de stad in rep en roer; en zij stormden op het huis van Jason aan met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. … 13Maar toen de Joden uit Tessalonica bemerkten, dat het woord Gods ook te Berea door Paulus werd verkondigd, kwamen zij ook daar de scharen opzetten en verontrusten."


Handelingen 23:1-35 "... 12En toen het dag was geworden, maakten de Joden een komplot en vervloekten zichzelf met de gelofte, dat zij niet zouden eten of drinken, voordat zij Paulus hadden gedood. 13En het waren er meer dan veertig, die deze samenzwering maakten; ..."


Maar ik verheug me erin, geliefden, en ik zal me er altijd in verheugen, want de Waarheid zal nooit verstikt worden, Halleluja! Hallelujah! Hallelujah! Als deze Waarheid kon worden verstikt, zou ze ons niet bereikt hebben. Omdat de duivels die vóór deze duivels waren, werkten harder dan hen om de Waarheid te vernietigen, maar hun inspanningen waren tevergeefs.


Eer aan God de Vader, in de naam van Jezus Christus de Zoon van de Vader, want elke strijd tegen de Waarheid is een strijd die op voorhand verloren is gegaan. Het Woord Gods is de Waarheid en God heeft beloofd over Zijn Woord te waken, het te bewaren en te beschermen. Al degenen die de Waarheid bestrijden, zijn eerder een boom aan het kappen, met een scheermesje, ze zijn de zee aan het legen, met een kopje. Wat een vervelende taak! Lof zij God! Hallelujah!


Geliefden, ik verheug mij er opnieuw over dat, door ons te beletten tot de heidenen te spreken zodat ze gered kunnen worden en tot de gevangenen zodat ze gered kunnen worden, vullen deze duivels die ons vervolgen alleen maar de maat van hun zonden op. Maar zij zullen niet ontkomen aan de vreselijke toorn van God.


2.3.4- Ze vechten tegen het onderricht over het onderscheidingsvermogen


Het onderricht over onderscheidingsvermogen is dat welke duivels het meest vechten. Zij zijn zo veel tegen dit onderricht dat zij hopeloos en met alle middelen proberen het te vernietigen. Dit onderricht heeft hen zo veel blootgesteld dat het onmogelijk is geworden voor hen om te blijven verbergen. Op deze manier volledig ontmaskerd voelen is iets dat deze duivels niet klaar zijn om te verteren. Velen gingen in de Bijbel om te zien of zij enkele Bijbelteksten konden vinden, waarvan zij de betekenis met succes konden verdraaien, om dit onderricht te bestrijden en te verstikken. Maar ze vinden er geen, en ze kunnen er geen vinden. De Here leeft!


Het onderricht over onderscheidingsvermogen is zo duidelijk en de Heer heeft het zo goed gepresenteerd dat zelfs mensen van slecht geloof de authenticiteit ervan erkennen. Het feit dat sommigen ervoor kiezen het niet te erkennen zal het onderricht niet vals maken. Als het God is die het doet, doet Hij het goed. En wat de Here doet, niemand kan het ongedaan maken. De Here weet dat dit onderricht waar is, wij, Zijn kinderen kennen het ook. Satan ook, en zijn agenten weten dat dit onderricht waar is, zelfs als sommigen tevergeefs proberen om het te ontmantelen. Geen enkel echt kind Gods kan dit onderricht zo goed uitgelegd bestrijden, en geen enkel kan oneerlijkheid aanwenden om dit onderwijs in diskrediet te brengen. Dit is niet het werk van de Kinderen Gods. Daarom gaan alleen de mensen van de satan, die om de maat van hun zonden op te vullen, aan deze absurde campagne van vernietiging en vernedering.


Dus als u een zogenaamde christen of herder hoort beweren dat duivels in het vlees niet bestaan, wees niet verbaasd. Weet enkel dat deze zogenaamde christen of herder een duivel is. Dit is hoe de zonen van het verderf graag zich verleiden. Niet dat zij onwetend zijn, maar eerder omdat het onderricht over onderscheidingsvermogen hen heeft blootgelegd. Ze proberen zo hard als ze kunnen om dit onderricht te bestrijden, maar ze weten dat ze altijd niet in staat zullen zijn om het tegendeel te bewijzen via de Bijbel. Ze hopen dat ze door het onderricht te vechten en te laten zien dat vleselijke duivels niet bestaan, in staat zullen zijn om zichzelf te verbergen of om de ideeën van mensen te verwarren, betreffend wat we al van hen weten.


Dit is hoe hun eerste broeders die duivels zijn probeerden aan Jezus te bewijzen dat ze geen duivels waren, en dat duivels in het vlees niet bestonden. In plaats daarvan pretendeerden ze Kinderen Gods te zijn, en beschuldigden ze Jezus bezeten te zijn, zoals u kunt lezen in de volgende Bijbeltekst:


"38Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik; zo doet ook gij, wat gij van uw vader gehoord hebt. 39Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham; … 41Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden tot Hem: Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij hebben één Vader, God. 42Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen… 48De Joden antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt?" Johannes 8:38-39, 41-44, 48.


Onthoud, daarom, geliefden, dat al deze zogenaamde herders of christenen die proberen te bewijzen dat duivels in het vlees niet bestaan, duivels zijn. Zij weten heel goed dat duivels in het vlees bestaan. Zij erkennen dat het onderricht over onderscheidingsvermogen zo duidelijk is dat niemand door de Bijbel anders kan bewijzen. Maar zij zijn in verlegenheid wanneer zij hun vruchten niet kunnen verbergen. En nu christenen hen nu gemakkelijker kunnen herkennen, met de elementen van onderscheidingsvermogen die de Here ons gegeven heeft, proberen deze duivels de zaak te verwarren. Ze proberen de verwarring te zaaien in alles wat we hebben ontvangen.


Zij denken dat zij mensen kunnen doen geloven dat dit onderricht vals is. Maar omdat de Heer leeft, telkens als deze duivels proberen te bewijzen dat het onderricht over onderscheidingsvermogen vals is, bevinden ze zichzelf in plaats daarvan bevestigend dat dit onderricht waar is. Alle argumenten die zij proberen te gebruiken om ons te verwarren, hen meer verwarren en bewijzen dat de Here werkelijk door ons heeft gesproken. Hallelujah! Vergeet niet dat duivels altijd de Waarheid hebben bestreden en altijd hebben geprobeerd het woord van God te vernietigen of te annuleren. Maar dat kunnen ze al duizenden jaren niet. En aangezien satan nooit ontmoedigd wordt, zetten hij en zijn agenten hetzelfde werk voort. Wees gerust, het is tijdverspilling. Geen enkele duivel zal ooit in staat zijn de Waarheid te vernietigen. De strijd tegen de Waarheid is een verloren strijd vooraf. Het is ook in dit dat we erkennen dat onze God de enige ware God is. Hallelujah!


Een van deze duivels, in een poging om te bewijzen dat vleselijke duivels niet bestaan, verklaarde zelfs dat Judas Iskariot had berouw, door te spreken van berouw in de zin van behoudenis. Toen de mensen hem vroegen hoe hij zulke onzin kon uiten, antwoordde hij door te zeggen dat in Matteüs 27:3, men zegt dat Judas Iskariot had berouw, of met andere woorden, dat Judas wroegingen heeft gevoeld toen Jezus werd veroordeeld. Wat deze slang vergeet is dat, na wat hij de bekering van Judas in vers 3 noemt, deze zelfde Judas zich ging ophangen, in vers 5.


Dat is de mate waarin duivels proberen ons tegen te spreken. Als het woord "berouw" of de uitdrukking "het voelen wroegingen", genoemd in vers 3, de bekering in de zin van behoudenis betekende, zou Judas geen zelfmoord hebben gepleegd. Maar we weten allemaal dat Judas zichzelf heeft opgehangen. Maar deze slang verklaart dat Judas zich bekeerd heeft, dat wil zeggen dat hij gered is. Hij wil u vertellen dat iedereen die zichzelf ophangt, of die zelfmoord pleegt, naar de Hemel gaat, of dat iemand zichzelf kan ophangen of zelfmoord kan plegen, en toch naar de Hemel kan gaan. De maat van idiotie van deze duivels is pathologisch.


Een andere duivel, nog steeds, om te proberen, te bewijzen dat vleselijke duivels niet bestaan, zei dat "Als satan de macht had om vleselijke duivels op aarde te brengen, dan zou men moeten concluderen dat God werkelijk pervers en wreed is, en dat hij geniet ervan om ons geboren te laten worden op een aarde dat door vleselijke duivels verontreinigd is, om te zien wie zou kunnen het hoofd bieden." Wanneer deze slangen willen lasteren, doen ze alsof ze niet weten wat ze doen. Want deze duivel beschuldigt de Heer hier, en probeert u te vertellen dat God pervers en wreed is, omdat Hij ons op een aarde brengt die met vleselijke duivels besmet is. Jezus vertelt ons in Lucas 10:3 "Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder wolven". En deze slang, die beweert niet te weten dat Jezus ons opzettelijk op een aarde die vulde met wolven en slangen stuurde, zegt dat God werkelijk wreed en pervers is, om dat te hebben gedaan. Wees niet verbaasd dat deze duivels zo gemakkelijk lasteren; het is omdat ze weten dat ze niets te verliezen hebben. Imiteer ze vooral niet!


Deze duivel gaat zelfs zo ver als te zeggen dat "Het goede zaad is het Woord van God. Zij die het ontvangen worden Kinderen Gods, zij worden dus zonen Gods of zaad van God." Maar Jezus ons vertelt dat het goede zaad de kinderen van het koninkrijk zijn. Nu is het aan u om te oordelen, wie tussen de Heer Jezus en die duivel beter weet.

Dat slang gaat door te zeggen dat "Wij zijn allen onkruid bij geboorte, en het is onderweg dat sommige mensen het Evangelie aanvaarden en koren worden." Voor hem is het feit dat ik zei dat onkruid geen koren kan worden een bewijs dat mijn onderricht vals is.


Geliefden, ik vertelde u boven dat elke keer dat die duivels proberen te bewijzen dat het onderricht over onderscheidingsvermogen vals is; ze bevinden zich eerder bevestigend dat dit onderricht waar is. Alle argumenten die zij gebruiken om ons te verwarren, stellen hen meer bloot. Om te zeggen dat "Wij allen onkruid bij geboorte zijn", is enkel een andere onzin. De Here Jezus zegt dat Hij alleen koren in Zijn akker heeft gezaaid, en dat het de vijand is die 's nachts kwam, om onkruid te zaaien.


Die zoon van het kwaad bevestigt dat onkruid koren kan worden. Als het onkruid echt in koren kon worden veranderd, zou God dit onkruid in koren hebben veranderd, in plaats van Zijn dienaren te vertellen om het onkruid en het koren samen te laten groeien tot de oogst, zodat op het moment van de oogst wordt het onkruid afgescheurd, in schoven gebonden om verbrand te worden. Lees nog goed deze gelijkenis van het onkruid opnieuw in Matteüs 13:24-43, en u zult zien in hoeverre deze duivels, die zichzelf zo wijs denken als wij, idioten zijn.


2.3.5- Ze lasteren tegen de Heilige Geest


De zending van de duivels in het vlees in de wereld in het algemeen, en in de Gemeente in het bijzonder, bestaat erin al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat niemand de Hemel binnenkomt. Deze slangen doen daarom alles wat ze kunnen, ofwel om te voorkomen dat mensen in Jezus Christus geloven, ofwel om degenen die al hebben geloofd weg te keren van Jezus Christus. Aldus maken zij allerlei leugens en valse laster tegen de gezonde leer, en tegen de ware Dienaren Gods die de gezonde leer onderwijzen. Deze duivels doen dit soort kwaad niet uit onwetendheid of zwakte; zij doen dit bewust en gewillig, om mensen van Jezus Christus, de ene ware God en de enige ware Heiland, af te keren om hen met hen naar de Hel te drijven. Gezien de moeilijkheid die veel Kinderen van God hebben om het onderricht over de Lastering tegen de Heilige Geest te begrijpen, dacht ik beter om deze volledig te behandelen in een apart onderricht, getiteld "De Lastering Tegen de Heilige Geest", die u kunt vinden op de website www.mcreveil.org. Ik beveel het u aan.


2.4- De andere vruchten


Om de andere vruchten te kennen, zullen we 1Korintiërs 13, Judas, Romeinen 16:17-18, Titus 3:10-11, 2Peter 2, 1Koningen 18 en 1Koningen 22 bestuderen.


2.4.1- Studie van 1Korintiërs 13


"1Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. 2Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. 3Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets."


In de verzen 1 tot 3 vestigt de Heer onze aandacht op het feit dat de demonstratie van sommige gaven niet betekent dat wij van zaad Gods zijn. Het is niet het aantal gaven dat wij openbaren dat ons Kinderen Gods maakt, maar eerder de vrucht Gods in ons die bewijst dat wij uit het zaad van God zijn.


Veel kinderen des duivels manifesteren gaven, en dit is wat de Kinderen Gods misleidt. In plaats van naar hun vruchten te kijken, kijken ze naar de gaven. Als we naar de gaven moesten kijken, zouden we concluderen dat deze mensen van satan God meer dienen dan de ware Kinderen Gods, omdat zij over het algemeen het talrijkst zijn om de gaven te openbaren. Het is dus niet door hun gaven dat u hen zult herkennen, maar door hun vruchten.


In de verzen 4 tot 7 openbaart de Heer ons een andere vrucht die de kinderen des duivels niet kunnen verdragen. Deze vrucht is het Liefde en al zijn takken. Laten we dit samen onderzoeken:


"4De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij."


Hieraan zult u de mensen van satan in uw midden herkennen:

- Ze missen geduld en goedheid.
- Ze zijn gevuld met slechtheid en allerlei vorm van afgunst, ze zijn nooit tevreden. Ze zijn te gehecht aan de dingen van de wereld.
- Ze zijn gezwollen van trots en willen graag de glorie krijgen die ze helemaal niet hebben.
- Ze zijn oneerlijk, egoïstisch en zoeken alleen hun eigen belangen.
- Hun harten zijn vol begeerten van alle soorten.


Als de gemeenten van vandaag gevuld zijn met egoïsme en boosaardigheid, dan is dat omdat deze gemeenten gevuld zijn met duivels. In de vergaderingen van de ware Kinderen Gods heerst er liefde, delen, broederlijke verbondenheid, enz. Vandaag ontmoet u mensen die rijk en arm genoeg zijn in dezelfde gemeente. Niemand is bereid om met de andere te delen. Herders en leiders vergaren, vergaren, vergaren weer, tot het punt dat ze overdreven rijk worden, en ze prat gaan op hun rijkdom, ze zijn trots op de materiële goederen die hen omringen, en de onbeschaamde luxe waarin ze leven. Ze maken het zichzelf comfortabel, maken hun kinderen comfortabel, en hun families comfortabel. Ondertussen zijn sommige gelovigen arm, soms overdreven arm. Ze zijn allemaal op zoek naar hun eigen belangen.


- Ze besteden hun tijd aan het vermoeden van het kwaad: Als u waakzaam bent, zult u deze mensen gemakkelijker met dit criterium herkennen. Ze vermoeden nog steeds het kwaad. Soms beschuldigen ze u ervan dat u iets fout hebt gedaan, en dan beseffen ze dat ze het fout hadden. En over het algemeen vinden ze overal kwaadaardigheid, zelfs waar er helemaal geen is.


- Ze verheugen zich over onrechtvaardigheid: Ze zijn over het algemeen erg blij als ons wat tegenslagen overkomt, erg ongelukkig als ons geluk overkomt. Ze zijn gefrustreerd als ze zien dat de broers slagen. Ze zijn blij als ze ons in verlegenheid zien. Daarom zijn zij er telkens wanneer wij de Waarheid onderwijzen en doen zij de moeite om de onderrichten aandachtig te volgen; niet om zich op te bouwen, maar om in het onderricht enkele punten te zoeken waarmee zij ons zullen tegenspreken en ons indien mogelijk in verlegenheid zullen brengen. Dat is wat ze achter Jezus deden. Terwijl de mensen Jezus elke dag volgden om opgebouwd en bevrijd te worden, volgden ze Jezus ook elke dag, om vallen voor hem te zetten, om hem wat vragen te stellen om hem in verlegenheid te brengen.


- Hun harten zijn gevuld met jaloezie, niet in staat om zich te verheugen als de broeders slagen. Ze zijn ongelukkig als de broeders gezegend zijn. Ze treden in de voetsporen van hun broer Kaïn. Wanneer ze leren dat een broeder in een zonde is gevallen, vieren ze; ze zijn zo gelukkig, en het wordt een onderwerp van meditatie en delen voor hen. Ze maken er een groot onderwerp van troost.


- Hun harten zijn gevuld met concurrentie en rivaliteit van allerlei aard.

Nu zult u hen herkennen in uw midden, de Here is levend. U zult hen niet herkennen door hun gaven, maar door hun vruchten.


2.4.2- Studie van Romeinen 16:17-18


"17En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve. 18Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen."


- Deze zaden van satan brengen hun tijd door met het veroorzaken van tweedracht en ergernissen onder de Kinderen Gods. Weet dat de tweedrachten een vrucht van satan is, ergernissen ook.


Over ergernissen gesproken, Lucas 17:1-2 zegt: "1En Hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee hem, door welken zij komen; 2Het zoude hem nuttiger zijn, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren." Als u ziet wat degenen die verleidingen veroorzaken te wachten staat, begrijpt u dat het een vrucht is die alleen de kinderen des duivels kunnen dragen.


Om terug te komen op de tweedracht, zal ik een verduidelijking op dit niveau maken alvorens verder te gaan: De Heer verklaart in Lucas 12:51-53 "51Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. 52Want van nu aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen verdeeld zijn, 53vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder." En Matteüs 10:36 gaat verder met te zeggen: "En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn."


De Here is daarom gekomen om verdeeldheid op aarde te brengen en wij, Dienaren Gods die in de voetsporen van de Here Jezus treden, zijn geroepen om verdeeldheid te brengen. Maar wat voor soort verdeeldheid? De verdeeldheid tussen goed en kwaad, de verdeeldheid tussen de Kinderen Gods en de kinderen des duivels, de verdeeldheid tussen licht en duisternis, de verdeeldheid tussen waarheid en leugen. Dus wees niet verbaasd dat de agenten van satan ons beschuldigen van het zaaien van de verdeeldheid, waar we ook gaan. Ze beschuldigen ons ervan dat we verdeeldheid zaaien in gemeenten, gezinnen, enz. In feite zijn wij het niet die onenigheid zaaien, het is het Evangelie van Jezus Christus die brengt de werken van de duisternis aan het licht en scheidt hen die deze werken willen opgeven van hen die in deze werken willen blijven.


De tweedracht die de vrucht van satan is, is degene die de ware Kinderen Gods tussen hen verdeelt. Het is een van de krachtigste wapens van satan. Omdat hij weet dat de Heer zich alleen in Eenheid roemt, slaagt hij er altijd in om verdeeldheid te zaaien onder de Kinderen Gods. Zijn agenten in de vergaderingen brengen al hun tijd door in de roddelen en laster van allerlei soorten, zij besteden de tijd aan het tegen elkaar opzetten van de Kinderen Gods.


Als u kent dat er zogenaamde broeders of zusters zijn die gespecialiseerd zijn in laster, weet dan dat ze duivels zijn. In deze groep zijn er veel herders en hun vrouwen. Soms zijn het de herders en leiders zelf, die roddels in gemeenten onderhouden, en vaak zijn het ook hun vrouwen die de leiders zijn van de verschillende lastergroepen, en alle lasteren van de gemeente gaat door ze heen. Als u zulke vrouwen kent, weet dan dat ze heksen zijn.


- Hun buik komt op de eerste plaats: Of het nu degenen zijn die zichzelf eenvoudige christenen noemen of degenen die zichzelf Dienaren van God noemen, ze zijn allemaal hetzelfde. Hun buiken is hun god. Voor degenen die zichzelf Dienaren van God noemen, u zult ze nog gemakkelijker herkennen. De dingen van God zijn voor hen geen prioriteit. Zelfs als ze in dienst zijn, is het alleen maar om voedsel te hebben, niet om God te dienen. Daarom zijn velen niet bereid om ook maar het geringste offer voor God te brengen. Ze compromitteren zichzelf telkens zodra hun belangen worden bedreigd.


2.4.3- Studie van Judas


"Want er zijn zekere mensen binnengeslopen - reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven - goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen." Judas 4.


God zegt dat er zijn zekere mensen in het midden van ons binnengeslopen ... Hij praat dus niet met ons over degenen die zich in de wereld bevinden, maar over degenen die in de gemeenten zitten. De Here specificeert dat ze goddelozen zijn wiens dit oordeel reeds lang tevoren opgeschreven, dat wil zeggen, mensen uit de Hel, mensen die niet gered kunnen worden.


Deze mensen veranderen de genade van onze God in losbandigheid en verloochenen onze enige Heerser en Here, Jezus Christus. Velen van deze zijn wat men vandaag de dag noemt, grote mannen Gods. Ze reizen de wereld rond, vernederen en saboteren het Evangelie van Jezus Christus, vernietigen het geloof van onstabiele mensen, aan het onderwijzen voor schandelijk gewin over wat niet onderwezen moet worden. Ze prediken alleen maar geld en kracht. Velen van hen zijn predikers van de verschillende dwaasheden die u hoort. Hun berichten zijn als volgt: Welvaart, wonderen, het geloof dat het mogelijk maakt om materiële dingen te verkrijgen, het oecumenisme, dat wil zeggen de versmelting van alle verschillende vuilnisbakken die gemeenten worden genoemd, enz.


U zult ze herkennen. Sommigen gaan overal heen om gaven te verkopen, ze verkopen zalving, ze verkopen macht, ze verkopen zegeningen, ze verkopen speciale zegeningen, etc. dingen die ze zelf niet hebben. Als ze maar verkochten wat ze hadden! Ze verkopen genezingen aan de zieken. De patiënten betalen het gebed naar gelang het soort ziekte dat ze hebben. Anderen bewegen zich rond veelbelovende wonderen voor mensen, om ze aan te trekken en geld in te zamelen.


Sommigen verkopen aan de gelovigen zogenaamde heilige weefselen, zogenaamde heilige oliën, zogenaamde heilige wateren, flessen olie genaamd zalvingoliën, enz. Anderen verkopen zogenaamde gezegende stickers aan de gelovigen, om in huizen en op auto's te plakken, om volgens hen geluk in hun huizen en op hun auto's aan te trekken. Elk klein bezweringsobject wordt verkocht. Ze verkopen de bevrijding. Sommigen doen wat ze "zielenkuur" noemen, en de consultatie wordt betaald, de prijs afhankelijk van elk geval. Na het overleg wordt de prijs van de bevrijding vastgesteld op basis van hoe ingewikkeld het geval is. Ik vraag me af hoe religieuze mensen zulke mensen kunnen volgen zonder te beseffen dat ze met duivels te maken hebben. Moet u verteld worden dat deze mensen duivels zijn?


Nog anderen zijn herders van gemeenten. Ze verkopen alles. In de vergaderingen hebben ze zich allemaal al uitgerust met zeer geavanceerde opnameapparaten om de waardeloze preken die ze maken op te nemen en om ze te verkopen. Als u een van deze vergaderingen van satan bezoekt, zodra het bericht eindigt, voordat u de kamer verlaat, krijgt u te horen dat de CD's van het bericht van de dag al te koop zijn. Berichten worden ruim van tevoren voorbereid, met goed gekozen titels vooraf, CD-hoesjes vooraf voorbereid, labels vooraf voorbereid, alles is klaar om elke cent op tijd op te halen. Matteüs 10:8 zegt: "…Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet." Maar ze volgen het pad van hun meester satan. Hebzucht, de liefde voor geld, is het enige dat hen drijft. Ze zijn niet anders dan hun broer Judas, ze zijn allemaal buitensporig hebzuchtig.


Ze veranderden gemeenten in winkelcentra. Elk van hen is op zoek naar iets om te verkopen. Iedereen haast zich om boeken te maken en te verkopen. Zelfs degenen onder hen die nooit hun Bijbel hebben beëindigd te lezen, hebben al geschreven wat ze christelijke boeken noemen, om te verkopen. Anderen maken bezweringsmuziek, die zij loven noemen, en zetten die snel op cd's, om te verkopen. In de gemeenten vindt u zelfs automaten waar u koekjes en drankjes kunt kopen en rustig kunt eten en drinken terwijl de boodschap doordringt.


Vandaag, om naar de gemeente te gaan, moet men vooral niet vergeten om genoeg geld en het chequeboekje mee te nemen. Na de afleiding die ze aanbidding noemen, begint de handel. Handel in boeken, Bijbels, CD's, T-shirts met religieuze geschriften, andere kleine gadgets met religieuze geschriften erop, affiches, handel in voedingsmiddelen, enz. Zij maakten van het huis van God een rovershol, Lucas 19:45-46. Sommige van deze grote gemeenten van satan hebben zich zelfs al uitgerust met machines voor creditcardtransacties. Het zijn echte supermarkten geworden, gehele modern.


Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Spreek zo'n tong niet tegen hen, anders zullen ze u stenigen. Als ze een boodschap maken die op een CD kan passen, snijden ze die in meerdere stukken, zetten ze die op meerdere CD's, om meer inkomsten te krijgen. Daarom zijn de religieuze boekhandels gevuld met CD's die minder dan een uur duren. Zelfs enkele CD's die al gemaakt waren, en die de normale duur hadden, worden opnieuw gemaakt, om ze in verschillende stukken te knippen, en ermee veel CD's te maken: Het is alleen in satan dat deze hebzucht zijn verklaring vindt.


Tegenwoordig openen ze allemaal winkels, die ze "christelijke boekhandels" noemen. U gaat naar deze zogenaamde christelijke boekhandels, u vindt alle gruwelen van de wereld: Boeken van magie, boeken van toverij, satanische bijbels, demonische spelletjes, CD's met satanische muzieken, standbeelden, maskers van hout, klei, staal, enz., nutteloze gadgets, enz. Alle vorm van gruwel worden in deze zogenaamde christelijke boekhandels verkocht. En elke vergadering doet de moeite om zijn eigen winkel te openen. Het is een echte race naar rijkdom, een hebzucht tot overmaat.


Voor u die meer onderscheidingsvermogen nodig had om ze te herkennen, hebt u het nu. Aan God zij de eer! Het is aan hun vruchten dat u hen zult herkennen, niet aan hun populariteit.


Sommige van deze duivels die u Dienaren Gods noemt, hebben zelfs privévliegtuigen, andere hebben zogenaamde christelijke televisiezenders. Het is aan hun vruchten dat u ze zult herkennen en niet aan hun rijkdommen. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te waarschuwen tegen de zogenaamde "christelijke televisies". Weet dat er geen christelijke televisie is. Het is pure satanische verleiding.


Anderen hebben lijfwachten. Elke keer als ze bewegen, zie u ze omringd door lijfwachten. Zij laten u duidelijk zien dat zij duivels zijn en kunnen geen bescherming van God verwachten. Ware Dienaren Gods hebben als lijfwachten de engelen Gods.

U zult sommige van deze tovenaars-herders met grote ringen aan hun vingers, andere met kettingen aan hun nek herkennen.

Judas 11 "Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan." U zult ze herkennen. Er zijn er veel van hen onder de herders van vandaag. Vanwege hun salaris en enkele materiële voordelen of zelfs om hun titels te behouden, zijn ze bereid om alle mogelijke leugens te onderwijzen, en om allerlei laster te zeggen tegen degenen die de Waarheid prediken.


Judas 12-13"Dezen zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, ..." Als u het onkruid in uw midden hebt, ontkomt u niet aan ergernissen. Satan gaat regelmatig door ze heen om uw feesten te frustreren, uw vreugde af te koelen, wat problemen voor u te creëren en u bitterheid te veroorzaken. Zoals ik hierboven al heb uitgelegd, zijn deze mensen instrumenten van satan, en satan gebruikt ze vrijelijk. Als u dus zogenaamde kinderen Gods in uw midden hebben, die altijd het onderwerp van ergernissenzijn, zult u geen meer twijfel hebben.


"Dezen zijn…wolken, die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd worden; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld; 13wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd."


Judas 16 "Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil (de mensen) in hun gezicht vleien."


Judas 19 "Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben."

 


2.4.4- Studie van Titus 3:10-11


"10Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen; 11gij weet immers, dat zo iemand het spoor geheel bijster is, en dat hij zondigt, terwijl hij zichzelf veroordeelt."


Als de Here zoveel nadruk legt op verdeeldheid en ons vraagt om afstand te nemen van de mensen die het scheppen, dan is dat omdat Hij weet dat alleen de kinderen des duivels deze vrucht dragen. Geen enkel echt zaadje van God zal deze vrucht dragen. U zult nooit, ik herhaal nooit, een echt Kind van God zien, die opzettelijk twee andere ware Kinderen van God tegen elkaar probeert op te zetten, om ze te verdelen. Het zijn de kinderen van satan die er bewust in slagen om de Kinderen Gods tegen elkaar op te zetten. En dit alles heeft maar één doel, hen te scheiden. Vergeet niet dat satan en zijn agenten volledig gekant zijn tegen de eenheid van de Kinderen Gods. En God vraagt ons duidelijk om ons te verwijderen na een eerste en tweede waarschuwing van deze mensen. Denkt u dat de Here, die alleen de eenheid van Zijn kinderen wenst, ons nog steeds kan vragen om afstand te nemen van andere Kinderen Gods? Het antwoord is absoluut: NEE. Zij zijn dus de kinderen van de satan; daarom vraagt God ons om ons van hen te distantiëren. Dit onderricht moet nu heel duidelijk zijn voor u.


2.4.5- Andere elementen om ze te herkennen


Hier zijn nog enkele andere punten waarmee u het onkruid in gemeenten kunt herkennen:


2.4.5.1- De leugen

Ze liegen zo veel dat zelfs in het huis van God, ze liegen. En zelfs als u ze te pakken krijgt, ondersteunen ze hun leugen stevig. Dat is niet verwonderlijk. Het zaad van hun vader, de duivel, zit in hen. Geliefden, u weet, zelfs als we soms valse woorden uit onze monden laten komen, we op zijn minst voorzichtig zijn als we in huis Gods zijn. Voor hen is het anders; het huis Gods of de aanwezigheid van God veranderen niet veel.


Ik heb vaak sommigen ontmoet die zichzelf herders noemen. Zodra ze zich realiseerden dat mijn onderricht de ogen van de Kinderen Gods kon openen, verdreven ze me en loog tegen de Kinderen Gods door hen te vertellen dat ik me had verontschuldigd en dat ik vanwege bepaalde urgenties mijn schema had veranderd en aan het beloven hen dat ik later terug zou komen.


Een ander die, vóór het eerste onderricht die ik moest doen, me al voor een tweede onderricht had ingepland, raakte gevangen in zijn eigen valkuil. Zijn volk was gefascineerd door het eerste onderricht dat ik had gegeven en wachtte vol ongeduld op het tweede onderricht. In de stad waren geruchten de ronde doen dat een nieuwe man Gods is gekomen, die andere boodschappen verkondigt dan de zuurdesem van de farizeeën waar ze aan gewend zijn om naar te luisteren. Op de tweede dag van het onderricht was de zaal volgepakt. Mensen kwamen van overal vandaan. Nu moest er iets gedaan worden. Het was nodig om een leugen voor te bereiden, niet zomaar een enigerlei leugen, uit angst om gestenigd te worden. "Gelukkig," hebben ze er altijd een klaar staan. Hij en zijn leiderschapsteam waren het al snel eens geworden met een andere zogenaamde dominee om les te geven over hetzelfde onderwerp als ik moest prediken. Ze verontschuldigden zich voor mij bij de menigte die hier was gekomen en zeiden haar dat ik een plotselinge last-minute urgentie had gehad en ondanks mijn goede bereidheid om er te zijn, kon ik er niet bij zijn geweest. Geliefden, kijk naar het niveau van kalmte waarmee duivels leugens vertellen!


Nog een ander die mij had geprogrammeerd om de volgende zondag les te geven, en die de fout had gemaakt om dit aan zijn volgelingen te verkondigen, annuleerde mijn leer toen hij zich realiseerde dat ik niet bereid was om de waarheid van Jezus Christus te laten om in plaats daarvan zijn eigen waarheid te vertellen. En aangezien zijn volgelingen, die van mij gehoord hadden, en aan wie ik eerder wat aanmoedigingen had gegeven, op zondag op mij wachtten, begon de verlegenheid. Het was nodig om snel een leugen te maken. En omdat ze experts zijn op dit gebied, zijn ze altijd geïnspireerd. Dus kwam hij deze zondag en verontschuldigde zich bij de gelovigen, zeggende hen, dat voordat hij mij voor die dag programmeerde, hij had vergeten dat hij opeenvolgende twee zondagen niet gepredikt had. Hij voegde eraan toe dat, volgens de bijbel van zijn vader, een herder niet twee opeenvolgende zondagen zou moeten doorbrengen zonder te prediken aan zijn volk. U weet dat het zondagse herders zijn. De andere dagen zijn nutteloos voor hen. Dit was zo duidelijk dat degenen die uit het zaad van God waren die in deze gemeente waren, zich onmiddellijk realiseerden dat hun leider uit de duivel was.


2.4.5.2- De roddels en lasteren

Weet dat geen enkel echt kind Gods deze vrucht kan dragen. Alleen de kinderen van satan brengen al hun tijd door in roddels en lasteren. Ze doen dit alleen met het doel verdeeldheid onder de Kinderen van God te creëren. Deze zonde is een van die zonden die niet toevallig of uit zwakheid kunnen worden begaan. Geen enkel kind Gods, in zwakheid, zal opzettelijk proberen om andere Kinderen Gods te verdelen. Laat u dus niet meer verleiden door de zogenaamde bekering die deze satanische agenten maken wanneer u ze betrapt op het verzinnen van allerlei verhalen om te proberen de broeders te verdelen.


2.4.5.3- De valse vrijgevigheid

Ze agiteren zich om de vrijgevigheid te beoefenen, om mensen te verleiden en gezien te worden. Met een beetje waakzaamheid, zult u in staat zijn om een dergelijke vrijgevigheid te onderscheiden. Een te kunstmatige vrijgevigheid, die natuurlijkheid mist.


2.4.5.4- De valse profetieën en valse visioenen

Ik spoor u aan, broeders, om voorzichtig te zijn tegen hen die valse profetieën, valse visioenen en valse dromen geven. Hun enige doel is om u van de rechte weg af te keren.


2.4.5.5- Het verraad

Ze spelen de rol van hun vader, de duivel, in het midden van ons. Ze zijn er om ons te verraden. Wanneer zij onder u zijn, geloven wij dat zij uw broeders zijn, terwijl zij hier zijn om u slechts te bespioneren en u te verraden.


2.4.5.6- De beschuldigingen

Vergeet niet langer dat het zaad van hun vader in hen zit. Ze proberen alleen maar ons te beschuldigen. We kunnen veel goede werken doen, ze zijn ervoor niet verbaasd. Alles wat ze verwachten is dat we de geringste zonde zullen begaan. En zelfs als ze geen fouten in ons vinden, creëren ze er wel. Wanneer hun collega's niets vonden om Jezus van te beschuldigen, zeiden ze dat Jezus zich de Zoon Gods had laten noemen, en zeiden ze dat Hij had gezegd dat Hij de tempel binnen drie dagen weer zal opbouwen. En toen hun broeders die bij Daniël waren, niets tegen Daniël vonden, zeiden ze dat Daniël drie keer per dag gebeden heeft. Ze hebben altijd iets tegen ons te zeggen.


2.4.5.7- Het feit om God te verzoeken


Ze weten hoe ze God moeten verzoeken. Terwijl sommigen heksen Izebels noemen, die zich herders, evangelisten, leraars, enz. noemen, noemen anderen zich herders, evangelisten, leraars, profetessen met een bediening van gezag en zelfs apostelen. Tot voor kort durfde zelfs de katholieke sekte die actief satan dienst, en die bekend staat als een dode gemeente en die geen rekening houdt met God, vrouwen "priesters" niet te verheffen. Maar de zogenaamde levende gemeenten hebben vrouwelijke herders, vrouwelijke evangelisten, vrouwelijke leraars, enz. Wees niet verbaasd, geliefden; ze zijn duivels tussen hen. Ze zijn er om verwarring te scheppen in Gods werk.


De Bijbel is echter niet erg moeilijk te begrijpen. In de Bijbel verbiedt God formeel dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Dit is wat u leest in 1Timoteüs 2:11-14 "11Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, 12maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. 13Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. 14En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen."


U hebt net gelezen wat God zei. Maar de duivels proberen u telkens te bewijzen dat het niet God is die gezegd heeft, maar Paulus. Laat mij u bewijzen, dat niet Paulus gezegd heeft, maar God, en laat mij de mond van deze duivels sluiten met het woord van God, en u bewijzen, hoe God van den beginne reeds de mond van deze duivels had gesloten, omdat Hij hen kent van de schepping af. Het is inderdaad per ongeluk dat ik vaak de tijd verlies om een hele onderricht te geven over de bediening van de vrouw. Omdat dit onderwerp met de Bijbel het gemakkelijkste onderwerp is om uit te leggen.


Sommige duivels vertellen u dat het Paulus is die zei, en anderen vertellen u dat het voor de Korintiërs was. Ten eerste, Gods besluit om een vrouw te verbieden onderricht te geven of gezag over de man te hebben, werd niet genomen in de tijd van Paulus. Dit besluit dateert van de schepping. Arme Paul bestond nog niet. Ten tweede, Gods besluit om de vrouw te verbieden te onderwijzen of gezag over de man te nemen was niet voor de Korintiërs, want toen God dit besluit nam, bestonden de Korintiërs nog niet. Dit besluit van God overstijgt dus de tijd. Het wordt niet beïnvloed door het Oude Verbond of het Oude Testament, noch door het Nieuwe Verbond of het Nieuwe Testament. Dit besluit komt rechtstreeks uit Gods oorspronkelijke Plan. Het komt voort uit de schepping, en God openbaart ons de reden voor dit besluit in dit vers 13: "13Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva."

Gods besluit om een vrouw te verbieden onderricht te geven of gezag over de man te hebben, is dus een besluit dat God nam bij de schepping door Adam vóór de vrouw te scheppen. Dit besluit hangt dus niet af van Paulus of de Korintiërs; het hangt niet af van de profetie van Joël in Joël 2:28-32, noch van de vervulling van de profetie van Joël in Handelingen 2:1-21. Het heeft zijn oorsprong in de schepping.


Dus Paulus verbood niet de vrouw onderricht te geven of gezag over de man te hebben omdat de vrouwen van Korinthe veel roddelden of omdat er wanorde was in de gemeente van de Korintiërs; het was God die de vrouw verbood om te onderwijzen of gezag over de man te hebben omdat Hij ervoor koos om Adam eerst te scheppen. Is dit onderricht zo moeilijk te begrijpen?


U begrijpt dan, dat deze kleine grappenmakers, die zich opwinden en zich voordoen als leraars van het woord Gods, duivels zijn, die de waarheid niet zouden onderwijzen, zelfs al wisten zij die. Zij zijn daar om de bediening van hun meester lucifer uit te voeren. Zij willen zoveel mogelijk mensen werven voor de Hel, en zij willen dat heel snel doen, want hun tijd is om.


Laat u dus niet langer imponeren door die ijdele slangen die het hebben over "exegese", of "hermeneutiek", en die woordjes op een rij zetten waarvan zij de betekenis niet kennen, alleen maar om indruk te maken op de naïevelingen. Om u de indruk te geven dat zij werkelijk geleerden zijn, spuien zij onzin als "een tekst uit van zijn context is slechts een voorwendsel". En de onwetenden applaudisseren en laten zich opslokken. Sommige van deze slangen gaan zo ver dat zij u vertellen dat de apostel paulus herhaaldelijk door vrouwen werd onderwezen. Wanneer u deze duivels hoort spreken, bedenk dan dat de bijbelse namen die zij noemen niet de namen zijn die wij kennen, maar eerder de namen van de duivels van hun wereld, die zij gebruiken om onwetende kinderen van God in verwarring te brengen. Dus deze apostel paulus waarover zij spreken is een duivel uit hun wereld van duisternis, en niet de ware Apostel Paulus van de Bijbel.


2.4.5.8- De tegenwerking tegen God

Deze kinderen van het kwaad verzetten altijd tegen God, zoals hun voormalige collega's Korach, Datan en Abiram wisten het doen (Numeri 16). Ze dagen het gezag van God uit, verzetten zich tegen echte Dienaren van God en zien zichzelf ook als Dienaren van God. Dit is hoe ze zichzelf als oudsten verhogen en mensen als oudsten verhogen die zoals zij worden gediskwalificeerd voor de titel van oudsten van de gemeente, volgens het woord van God. Het is voldoende voor u om het onderricht van de Bijbel over de Oudsten van de Gemeente te kennen, u zult begrijpen dat geen van deze duivels gekwalificeerd is om Dienaar van God te worden genoemd. U vindt het onderricht over "De Oudsten van de Gemeente" op de site www.mcreveil.org. Ik raad u aan om het te lezen. Hij zal u vrij maken en u helpen niet langer in de val te lopen van deze duivels die u op een dwaalspoor brengen. Onthoud dat uw behoudenis kostbaar is en dat de Hel echt en eeuwig is.


2.4.5.9- Het feit om de fouten van de broeders te bespioneren

Ze besteden al hun tijd aan het bespieden naar de fouten van Kinderen Gods. Geen van uw fouten zal onopgemerkt blijven in hun ogen. Ze zien niet de paar goede daden die u doet, ze zien alleen uw fouten, en ze weten hoe ze die moeten versterken. Door onze fouten troosten deze goddelozen zich.


2.4.5.10- Het feit zich te verheugen met de zonden van de broeders

Als u in uw midden zogenaamde christen hebt, die gelukkig zijn telkens als zij horen dat een kind Gods een zonde heeft begaan, weet dan dat zij duivels zijn. Zij verheugen zich altijd wanneer een pech aan ons gebeurt. Zodra zij horen dat wij een zonde hebben begaan, verspreiden zij het nieuws overal en maken het tot het hoofdonderwerp van al hun gesprekken. Bedenk dat een waarachtig Kind Gods nogal verdrietig is als hij hoort dat een broeder gezondigd heeft. Het zijn de mensen van satan die in vreugde zijn elke keer als hun meester er in slaagt om ons in een van zijn valkuilen te betrappen.


Ongehoorzaamheid, rebellie, opstand, arrogantie, gebrek aan vergeving, overmaat aan vuiligheid en wanorde, en gulzigheid zijn allemaal dingen die ze kenmerken.


2.5- Geheim om de herders die duivels zijn tot zwijgen te brengen


Ik weet dat er veel onwetende kinderen van God zijn die zich vaak laten verwarren door agenten van satan die bedreven zijn in het spelen met woorden in de Bijbel. Deze agenten van de hel hebben in hun wereld valse leringen bedacht om hen te helpen naïeve en onwetende kinderen van God op een dwaalspoor te brengen. En omdat zij al weten dat hun leringen van boze geesten niet in de Bijbel te vinden zijn, en dat zij nooit een vers in de Bijbel zullen vinden om deze satanische leringen te ondersteunen, hebben zij een hele filosofie bedacht die hen in staat stelt te veel te praten om niets te zeggen, om zo de naïeve kinderen van God in verwarring te brengen, en hun uiteindelijk de indruk te geven dat zij goede dingen hebben gezegd.


Ik zal u een geheim vertellen dat u in staat zal stellen deze slangen elke keer de mond te snoeren en nooit meer in de val te lopen om door duivels te worden beetgenomen. Zodra herders die duivels zijn en andere agenten van satan een leer beginnen te ontwikkelen die in strijd is met de leer van Christus die in de Bijbel is uiteengezet, moet u in gedachten houden dat deze herders van satan uitstekend zijn in de kunst van de wartaal. Ze houden extravagante toespraken. En als ze vast komen te zitten en niet langer weten wat ze moeten zeggen, raken ze helemaal de kluts kwijt. Als zij geen argumenten meer hebben, beginnen zij alle kanten op te gaan; zij dwalen af door u op een dwaalspoor te brengen. Zij beginnen met het rangschikken van betekenisloze woorden in een adembenemende onsamenhangendheid; zij proberen indruk op u te maken door woorden te gebruiken waarvan zij zelf de betekenis niet kennen. Zij die niets begrijpen van wat de Bijbel in hun taal zegt, beginnen u de uitleg van de Bijbel in het Grieks en Hebreeuws te geven.


Veel van deze duivels zijn zo pretentieus dat ze alleen maar extravagante titels hebben. Sommigen noemen zichzelf groot bisschop, anderen generaal van god. Ik wil u eraan herinneren dat wanneer zij zichzelf generaal van God noemen, zij het niet over onze God hebben. Ze hebben het over hun god lucifer. Onze God heeft aan niemand op aarde de titel van generaal gegeven. Laat deze boodschap voor eens en voor altijd duidelijk zijn. Weet daarom dat al deze kleine grappenmakers die zichzelf generaal van god noemen en al degenen die grote toga's dragen om indruk te maken op de menigte, duivels zijn. Ze zijn agenten van de Hel. Ze zijn mensen die in de wereld van de duisternis zijn opgeleid en naar het veld van God worden gezonden om afleiding te scheppen en zoveel mogelijk van Gods kinderen af te leiden. Als u hen hoort spreken, hebt u geen onderscheidingsvermogen nodig om te begrijpen dat zij niet degenen zijn die spreken. Het zijn duivels die in hen zitten die spreken elke keer dat deze slangen hun mond opendoen. Wee degene die naar hen luistert.


Om niet telkens onnodig lange onderrichten te geven om deze duivels tegen te spreken, geef ik u een geheim. Om deze duivels voor eens en voor altijd het zwijgen op te leggen, is dit wat u moet doen. Telkens wanneer deze duivels u beginnen af te vallen met argumenten die alleen op wind gebaseerd zijn, en die alleen afkomstig zijn uit de wereld van satan, vraag hen dan om u slechts één Bijbelvers te geven dat hun waanzin ondersteunt. Bijvoorbeeld:


Zodra u tegenover die duivels staat die u vertellen dat Jezus Christus God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is, laat hen u dan niet in verwarring brengen met hun satanische filosofie die bestaat in urenlang praten om niets te zeggen. Geef ze het vers dat zwart op wit staat en waarin staat dat Jezus Christus de Zoon van God is, ... of dat Jezus Christus God is, ... of dat Jezus de Christus is. Vraag hen in ruil daarvoor een enkel vers waarin zwart op wit staat dat Jezus Christus God de Vader is, en een ander vers waarin zwart op wit staat dat Jezus Christus de Heilige Geest is. En als ze je dit vers niet geven, drijf die duivels dan uit en verspil geen seconde meer met naar hen te luisteren. U kunt de volledige onderricht betreffende de goddelijkheid van Christus vinden op de website www.mcreveil.org.


Op dezelfde manier, als ze u zeggen dat de vrouw moet onderwijzen, doe dan hetzelfde. Laat hen zien waar zwart op wit staat dat de vrouw niet moet onderwijzen, en vraag hen u ook één vers te geven waar zwart op wit staat dat de vrouw moet onderwijzen. Als zij daartoe niet in staat zijn, werp hen dan uit. Ik zeg u nu al dat deze duivels u nooit zulke bijbelverzen zullen kunnen geven, omdat ze niet bestaan. Dit is hoe u satans herders vangt. Zij gooien telkens weg wat de Heer heeft gezegd, en zij onderwijzen alleen het tegendeel, en proberen wanhopig te bewijzen dat het tegendeel van het woord van God waar is.


"… Daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde (de maat) hunner zonden vol maken..." 1Tessalonicenzen 2:16.


3- DE VERLEIDERS


"13Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken." 2Korintiërs 11:13-15.

Deze zogenaamde grote mannen van God die populair zijn en die de wereld vandaag de dag overspoelen, zijn verleiders, dat wil zeggen, agenten van satan. Ze zijn duivels. Ze dienen niet Jezus Christus, maar satan hun meester. Hier zijn enkele elementen die u in staat stellen om deze verleiders te herkennen, dat wil zeggen, deze duivels zogenaamde grote mannen van God:


3.1- Ze zijn extreem hebzuchtig


Om deze notie van hebzucht beter te begrijpen, zullen we de passage van 2Petrus 2 bestuderen.

"1Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet." 2Petrus 2:1-3.


Geliefden, u beseft nu dat volk Gods vergaat omdat ze de kennis hebben opgeven. God heeft er niet voor gekozen om deze hele openbaring tot een geheim te maken. Hij heeft ons alles ter beschikking gesteld. Alles is duidelijk in de Bijbel. Maar hoeveel mensen zoeken nog steeds God met hun ganse hart? De Here vertelde ons in Jeremia 29:13-14 "13Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN…"


Laten wij deze eerste 3 verzen bestuderen. God zegt ons duidelijk dat er, zoals er valse profeten onder het volk zijn geweest, ook valse leraars onder ons zullen zijn, die gemeenten zullen scheppen met structuren die niets met God te maken hebben, onderwijzend leringen wat niets met de leer van Christus te maken hebben. Helaas volgen velen hen in hun waanzin. Vanwege hen wordt de Waarheid volledig belasterd. Er is geen verschil meer tussen een gemeente en een particuliere onderneming. Er is geen verschil meer tussen een zogenaamde christelijke vergadering en een winkel. Vandaag hoort u de wereldse mensen u vertellen dat als u rijk wilt worden, u alleen maar een gemeente moet stichten. Wat een schande! Veel mensen willen niet langer in God geloven, ze zeggen dat herders oplichters zijn, dat Dienaren van God echte business doen; want zonder onderscheidingsvermogen noemen mensen hen Dienaren van God. Bedenk nu dat ze dienaren van satan zijn, duivels in het vlees.


Uit hebzucht, zullen zij met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen. Ze hebben vandaag de dag verschillende methoden om vals te spelen en de onwetenden te stelen, en om het volk van God te ruïneren. Ze sturen brieven naar mensen onordelijk om geld te vragen. En om deze mensen te verleiden, noemen ze hen partners. Partners die ze nooit gekend hebben, partners van wie ze het leven totaal onbekend is. Ze weten niets van uw spirituele toestand, maar ze noemen u partners.


Uit hebzucht, reizen ze met boeken om te verkopen. En zodra ze aankomen, nemen ze de tijd die hoort te zijn de tijd van het onderricht om de reclame van hun boeken te doen. Zij zullen u vertellen dat deze boeken meestal duurder zijn, maar ze zullen u ze voor deze gelegenheid tegen gereduceerde prijzen verkopen. En ze aanmoedigen u om deze kans niet te missen. Hun woorden van verleiding doen je snel deze duivelse verzen kopen, deze krabbels die ze christelijke boeken noemen. Er zijn zelfs mensen die gelovigen vragen om hun boeken te lezen door tegen hen te liegen dat de Bijbel moeilijk te begrijpen is en dat zij voor hen goed de dingen in hun boeken hebben vereenvoudigd. Ze zijn niet langer verschillend van de sekten van Jehova's Getuigen en de Mormonen.


Uit hebzucht, reizen ze met voorgedrukte enveloppen om geld te vragen. Ze hebben vaak al voorgedrukte titels van preken op de enveloppen, potloden en andere gadgets, ... om geld in te zamelen. Ze beloven u zegeningen, en zelfs speciale zegeningen als u veel geld geeft. Ze doen reclame over hun boeken en over hun CD's. Zij organiseren sessies van veilingen in gemeenten. Zij moedigen de gelovigen aan om de boeken te lezen die of door hen of door hun metgezellen zijn geschreven. Zij besteden al hun tijd aan het prijzen van deze boeken aan de gelovigen om hen af te brengen de Bijbel te lezen, omdat zij weten dat u vrij maken zal als u de Bijbel leest. U zult hen nu herkennen. Er zijn er zoveel van hen!


Uit hebzucht, openen zij zogenaamde bijbelse scholen en instituten om geld in te zamelen bij de onwetende christenen door te beloven hen "dienaren van God", "overwinnaars", "kampioenen" enz. te maken. De dienaren van hun goden worden in scholen opgeleid. Er zijn andere duivels die hekserij-initiatiescholen hebben opgericht, die zij "scholen van profeten" noemen. Profeten worden niet meer door God gemaakt, maar ze worden vandaag de dag in scholen gemaakt.


Een van de sterke punten van deze herders van satan is om snel titels toe te kennen aan mensen die net in de gemeente zijn aangekomen, hen aan te stellenen hen zo snel mogelijk verantwoordelijkheden te geven om te voorkomen dat ze opnieuw verlaten. Daarom zelfs wanneer u vandaag de aandacht van mensen op de rotte aard van het milieu vestigt waarin zij zijn, zij realiseren dat het waar is. Maar als ze eruit willen komen, denken ze aan hun titels die ze zullen verliezen, en ze blijven op hun plaats. Satan heeft zijn werk goed gedaan.


Een ander sterk punt van deze duivels is intimidatie. Als u uw bewust wordt van hun waanzin en er iets aan wilt doen, gebruiken ze intimidatie, ze maken u bang met de dreiging en de vloek. Ze zeggen u dat ze u zullen vervloeken en dat God u zal slaan. Daarvoor citeren ze de zaak van Mozes, Aaron en Miriam. Ze maken u bang door u te zeggen dat ze zullen bidden en dat u zult drogen. Ze zwaaien met de autoriteit die ze niet eens hebben. En omdat de onwetenden niets van het Woord Gods weten, beginnen zij te beven en blijven zij slaven van deze duivels.


Oh geliefden, als u maar wist dat deze mensen helemaal niet van God bekend zijn! U beeft voor het aangezicht van degenen die eerder zouden moeten voor het aangezicht van u beven. Wat een waanzin! Is het niet de wereld ondersteboven? U bent bang voor vloeken die nooit effecten kunnen hebben.De Bijbel vertelt ons in Spreuken 26:2 "Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel."


Zij maken goed gebruik van de onwetendheid van Gods Kinderen wat betreft het Woord van God. Omdat ze weten dat kinderen Gods niet langer hun Bijbel lezen, maken ze gebruik van sommige verzen, wiens ze hun betekenis verdraaien om Kinderen Gods gevangen te houden. Zodra de Kinderen van God zelf zich ervan bewust worden dat wat ze gemeente roepen een ondraaglijke omgeving is geworden en uit willen komen, citeren deze duivels voor hen Hebreeën 10:25 dat zegt: "Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen." En zoals in onwetendheid weten deze kinderen van God niet dat zij in satanische vergaderingen zijn, vallen zij in de val, en blijven zij in die vergaderingen, om de hele tijd door te brengen te fluisteren. Alle gedachten van hun hart zijn elke dag alleen gericht op de handel, op het zoeken naar geld. Hun harten zijn volleerd in hebzucht en liefde voor de dingen van de wereld. Toch vertelt de Bijbel ons in 1Johannes 2:15 "Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is..."


Maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig:Ik heb u al gezegd dat deze mensen kinderen van veroordeling zijn, ze zijn zonen des verderfs. Ze zijn duivels. Ze doen hun werk. Nu hun tijd gekomen is, daarom organiseren zij zich om de grote universele gemeente te vormen waarop de antichrist zal regeren. Enige tijd geleden veroordeelden ze Katholieken, ze noemden het katholicisme als sekte. Zij beschuldigden de Katholieken ervan dat zij een duivel genaamd de "maagd maria" aanbaden en dat zij zich voor het aangezicht van beelden en stille afgodsbeelden buigen. Hun taal is veranderd. Nu zeggen ze: "Onze broeders de Katholieken". Omdat de tijd aangebroken is om orde op zaken in de activiteiten van satan hun meester te stellen, verenigen zij zich.


"4Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; 5en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht; 6en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven, 7maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden 8- want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken - 9dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, 10vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, 11terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen.


12Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden, 13onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten. 14Zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij. 15Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad, 16maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid: het stomme lastdier, dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd.


17Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. 18Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. 19Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. 20Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. 21Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. 22Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel."


3.2- Ze zoeken de glorie van de mensen


Ze scheppen allemaal op over het aantal mensen dat ze in hun vuilnisbakken hebben dat ze gemeenten noemen. Ze hebben zelfs al mensen die de opsomming elke zondag overnemen om te weten hoeveel mensen er in het zaal waren.


U zult hen herkennen. Ze spreken alleen over de groei van de gemeente. Ze concurreren allemaal met elkaar om te zien wie de grootste centrale markt heeft en wie voor het grootste publiek zal preken. Wat een onderwerp van schaamte voor hen zou moeten zijn, is in plaats daarvan hun vreugde geworden. Ze scheppen op over het preken tegen duizenden mensen. Ze maken reclame voor hun werken. En daarom laten ze zich presenteren, elke keer als ze rondreizen, door de verschillende wonderen die ze beweren te hebben verricht, door de preken die ze voor één of tweehonderdduizend mensen hebben gepredikt, door de foto's van de krukken, de rolstoelen en andere voorwerpen dat ze zeggen dat ze na hun zogenaamde preken verzameld hebben, door het aantal van duizenden mensen dat ze in hun vuilnisbakken hebben liggen; enz. Onder hen, de mate van respect van ieder hangt onder andere af van de grootte van zijn vuilnisbak, of van zijn rijkdom, of van zijn populariteit, of van het aantal takken dat hij heeft, enz. U weet dat ze vandaag de dag veel filialen hebben, die ze takken noemen. Ze geven zich eregraden. Ze waarderen elkaar. Ze worden in midden van hen "gezalfde personen Gods" genoemd. Daarom kan niemand van hen in de Waarheid geloven, niemand kan de Waarheid onderwijzen uit angst dat mensen de gemeente zullen verlaten en dat het aantal volgelingen zal afnemen.


Johannes 5:44 "Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?"


Lucas 16:15 "En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God."


3.3- Ze misleiden het volk van God


Ze zijn nu bezig om samen te komen in federaties en confederaties, zoals de profeten van Baäl het deden. Zij brachten zich in harmonie samen om het goede aan het volk te profeteren, dat wil zeggen om de gelovigen te misleiden door hen te vertellen dat God hen liefheeft, dat zij een uitverkoren volk zijn, dat zij gered worden door genade, en dat zij niet langer veroordeeld zijn, dat God hen zal zegen als zij vele tienden en offers geven, door hen de materiële rijkdom, de kracht, de genezingen, de wonderen, de bevrijdingen, enz. te beloven.


"16Zo zegt de HERE … Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond. 17Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen." Jeremia 23:16-17.


Zij brengen zich in harmonie samen met de valse afdwalingsleringen die ze onderwijzen. Aangezien ze verschillende valse leringen van elkaar hebben, zijn ze tot een compromis gekomen waarbij iedereen de afdwalingen van de anderen moet tolereren. Het is juist om deze reden dat ze zich verenigen en ze vertellen u dat ze God dienen. Gij zult onder hen vinden, die onderricht geven, dat de vrouw zich moet bedekken en die onderricht geven, dat de vrouw zich niet mag bedekken; die onderricht geven, dat de vrouw moet onderwijzen en die onderricht geven, dat de vrouw niet mag onderwijzen; die onderricht geven, dat men gedoopt moet worden en die onderricht geven, dat men niet gedoopt moet worden. Allemaal hebben ze tegenstrijdige leringen, maar ondertussen zijn ze samen en dienen ze dezelfde god. Wat een wanorde!


En om hun waanzin te ondersteunen, citeren ze de Bijbeltekst van Filippenzen 3:15 die zegt: "Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren." Een manier om ons te vertellen dat ze op de een of andere manier een andere mening zijn toegedaan. Maar het vreselijke is dat hun god hen tot nu toe nog niet dat heeft geopenbaard. Wees niet meer verbaasd! Als u denkt dat u uit God bent, ga dan uit het midden van deze duivels, nu er nog tijd is.


3.4- Ze vechten tegen de ware dienaren van God


Zij verenigen zich om te strijden tegen de weinige ware Dienaren van God die in de Waarheid leven. U ontmoet verenigingen van ongeveer vier- of vijfhonderd herders van verschillende denominaties, net zoals de profeten van Baäl deden. En zodra ze één ware Dienaar van God ontmoeten, komen ze samen om hem te bevechten tot de dood. Geliefden, zo begrijpen jullie dat er niets nieuws onder de zon is. We lijden wat de ware profeten, onze eerste broeders, hebben geleden, zoals u zult zien in de studie van 1Koningen 18 en 1Koningen 22.


Al deze duivels die de ware profeten van God vervolgden en het volk van God misleidden, deden zich niet voor als heidenen of vijanden van God. Zij deden altijd alsof ze "christenen", Gods kinderen en Gods profeten waren. Verwacht dus niet dat onze ware vervolgers zich onder degenen bevinden die als heidenen erkend worden. Het is onder de religieuzen dat men de ergste vervolgers ontmoet, dat wil zeggen de aartsvijanden van de Waarheid. U moet dus niet verbaasd zijn dat een aantal van hen die beweren God te dienen, ware agenten van satan zijn.


Farizeeën en schriftgeleerden, die door de Here Jezus slangen en adderengebroed werden genoemd omdat het precies is wat ze waren, deden alsof ze Dienaren van God waren. Zij gaven de mensen de indruk dat Jezus degene was die niet uit God was. Ze probeerden de mensen ervan te overtuigen dat het de onderrichten van Jezus waren die verkeerd waren. Ze doen het tegenwoordig nog steeds door wanhopig te proberen de mensen te bewijzen dat het onze onderrichten zijn die verkeerde zijn. Dus de dienaren van satan zijn niet veranderd omdat ze niet kunnen veranderen, en zelfs de technieken van satan bleven precies hetzelfde. U, ware Kinderen Gods, en u, ware Dienaren Gods, moeten verwachten te lijden wat uw eerste broeders hebben geleden. De Here Jezus Christus vertelt ons in Johannes 15:20 "Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren."


"1Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand." 2Timoteüs 3:1-5.


4- DE VALSE PROFETEN


Zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des HEREN, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des HEREN. Jeremia 23:32.


4.1- Studie van 1Koningen 18


"… 2… De honger nu was sterk in Samaria. 3Daarom had Achab de hofmaarschalk Obadja ontboden. Obadja was iemand, die de HERE zeer vreesde. 4Toen Izebel de profeten des HEREN uitroeide, had Obadja honderd profeten genomen en hen, vijftig bij vijftig, in een spelonk verborgen en met brood en water verzorgd. … 7Terwijl Obadja op weg was, zie, daar kwam Elia hem tegemoet. Toen hij hem herkende, wierp hij zich op zijn aangezicht en sprak: Zijt gij daar, mijn heer Elia?


8En hij zeide tot hem: Ja, ga heen, zeg tot uw heer: Elia is er. 9Toen zeide hij: Wat heb ik misdaan, dat gij uw knecht wilt overleveren in de macht van Achab om mij te doden? … 13Is het mijn heer niet meegedeeld, wat ik gedaan heb, toen Izebel de profeten des HEREN doodde? Toen heb ik van de profeten des HEREN honderd man verborgen, vijftig bij vijftig in een spelonk, en ik heb hen met brood en water verzorgd. 14Hoe kunt gij dan nu zeggen: Ga heen, zeg tot uw heer: Elia is er? Hij zou mij doden. 15Daarop zeide Elia: Zo waar de HERE der heerscharen leeft, in wiens dienst ik sta, heden zal ik mij aan hem vertonen. …


17Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem: Zijt gij daar, gij, die Israël in het ongeluk stort? 18Doch hij zeide: Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des HEREN hebt verzaakt en de Baäls zijt nagelopen. 19Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, ook de vierhonderd vijftig profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van de Asjera, die van de tafel van Izebel eten. 20Daarop zond Achab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen.


21Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na. … 22Voorts zeide Elia tot het volk: Ik ben als profeet des HEREN alléén overgebleven, en de profeten van de Baäl zijn vierhonderd vijftig man. 23Laat men ons nu twee stieren geven; laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken houwen en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen; dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen, en ook geen vuur daarbij aanbrengen.


24Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des HEREN aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde: Dat is goed. 25Daarna zeide Elia tot de profeten van de Baäl: Kiest voor u de ene stier uit en bereidt hem eerst, want gij zijt met zovelen. Roept dan de naam van uw god aan, maar brengt geen vuur daarbij. 26Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baäl aan en zeiden: Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden. 27Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zeide: Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden.


28Toen riepen zij luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat zij dropen van bloed. 29En zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen van het avondoffer, geraakten zij in geestvervoering, maar er kwam geen geluid, en niemand gaf antwoord, of sloeg er acht op. 30Toen zeide Elia tot het gehele volk: Nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des HEREN, dat omvergehaald was. 31Elia nam twaalf stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jakob, tot wie het woord des HEREN gekomen was: Israël zal uw naam zijn. 32Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des HEREN, en maakte rondom het altaar een groeve ter wijdte van twee maten zaad.


33Hij schikte het hout, hieuw de stier aan stukken en legde die op het hout. 34Toen zeide hij: Vult vier kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna zeide hij: Doet het ten tweeden male. En zij deden het ten tweeden male. Daarna zeide hij: Doet het ten derden male. En zij deden het ten derden male, 35zodat het water rondom het altaar liep; zelfs de groeve vulde hij met water. 36Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: HERE, God van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe. 37Antwoord mij, HERE, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, HERE, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt.


38Toen schoot het vuur des HEREN neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op. 39Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De HERE, die is God! De HERE, die is God! 40Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baäl, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten. …"


Geliefden, na het lezen van deze eerste Bijbeltekst samen, laten we er proberen enkele conclusies uit te trekken:


4.1.1- Het verschil tussen de kinderen Gods en die van satan


De Kinderen van God hebben altijd de vreze van God en de vreze van de ware Dienaren van God. U ziet het met het geval van Abdias.In zijn vrees voor God en de Profeten Gods weigerde hij deel te nemen aan de misdaad van de heks Izebel, en hij riskeerde zijn leven door enkele van Profeten Gods te redden en in het geheim voor hen te zorgen.


4.1.2- De Izebel geest


Izebel had geen officiële macht, omdat ze niet de "koning" was; ze was slechts de vrouw van de koning. Maar, zoals u kunt zien, was de koning tegenover zijn beslissingen bijna onbestaande en totaal machteloos.Dit is de kracht van Izebel, dit is de geest van rebellie, weerspannigheid en overheersing die de vrouwelijke dienaressen van satan bezielt. Als u de pech hebt om er een te trouwen, wordt uw geval als het geval van koning Achab. Al deze vrouwen die de geest van satan bezeten zijn, hebben slechts één verlangen, namelijk opstaan tegen het gezag van God. Daarbij betwisten ze alle wetten, voorschriften en beslissingen van God. Daarom ziet u ze vandaag de dag de gelijkheid tussen man en vrouw claimen.


God verbood de vrouw om onderricht te geven en het gezag over man over te hebben. Deze boodschap is duidelijk in het woord van God. Toch zijn er vandaag de dag duizenden Izebels, die zich tegen het gezag Gods hebben opgericht en die zichzelf vrouwelijke herders, vrouwelijke evangelisten, vrouwelijke leraars, vrouwelijke profetessen met onafhankelijke bedieningen en zelfs vrouwelijke apostelen noemen. Dit is een element van onderscheidingsvermogen dat de Heer u geeft. Al deze vrouwen, die zichzelf oudsten van de gemeenten noemen, dat wil zeggen, die een van de zojuist genoemde titels dragen, of die gewoon een bediening uitoefenen met gezag over mannen in de Gemeente, zijn heksen. Ze zijn duivels die de wereld ingestuurd zijn om God te verzoeken, om zoveel mogelijk mensen te misleiden en te verleiden.


Als u nog steeds in onwetendheid was en zulke heksen volgde, en ze als dienaressen van God aannam, bekeert u dan nu en vlucht snel voor hen. Ze zijn geen dienaressen van God, maar eerder agenten van de Hel. Ren weg van deze heksen als u in onwetendheid was. Zolang u de Waarheid kent, hebt u geen excuses meer.


4.1.3- Het aandeel van de ware dienaren van God onder de profeten van satan


Bent u niet getekend door het grote aandeel van de profeten van satan ten opzicht de profeten van God? Als we het over proporties zouden moeten hebben, dan zou er elke keer maar één Profeet van God zijn op diverse honderdtallen profeten van satan. Geen wonder, de echte Kinderen Gods zijn er maar weinig in deze wereld. De wereld is onder het bewind van satan, en hij deelt dit bewind met zijn agenten.


4.1.4- De aanvaarding van valse profeten door het volk


De profeten van satan zijn altijd degenen die door de autoriteiten van deze wereld en door het volk worden aanvaard. Omdat deze autoriteiten God hebben afgewezen en niet graag over God worden verteld, en omdat de mensen de Waarheid niet liefhebben en liever naar aangename dingen luisteren, zijn het de valse profeten die bereid zijn om hen het soort boodschap te geven dat bij hen past.


4.2- Studie van 1Koningen 22:1-38


"… 2gebeurde het in het derde jaar, dat Josafat, de koning van Juda, tot de koning van Israël kwam. 3En de koning van Israël zeide tot zijn dienaren: Weet gij wel, dat Ramot in Gilead aan ons behoort? En wij zijn nalatig om het uit de macht van de koning van Aram terug te nemen. 4Tot Josafat zeide hij: Gaat gij met mij ten strijde tegen Ramot in Gilead? En Josafat zeide tot de koning van Israël: Ik ben als gij, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. 5Maar Josafat zeide tot de koning van Israël: Vraag toch eerst het woord des HEREN.


6Toen riep de koning van Israël de profeten, omtrent vierhonderd man, bijeen en vroeg hun: Zal ik optrekken ten strijde tegen Ramot in Gilead of zal ik het nalaten? Zij antwoordden: Trek op; de HERE zal het in de macht des konings geven. 7Doch Josafat zeide: Is hier niet nog een profeet des HEREN? Laten wij het dan door hem vragen. 8De koning van Israël zeide tot Josafat: Er is nog één man door wie wij de HERE kunnen raadplegen, maar ik haat hem, omdat hij over mij nooit iets goeds, maar alleen onheil profeteert: Micha, de zoon van Jimla. En Josafat zeide: De koning spreke niet alzo. 9Daarop riep de koning van Israël een hoveling, en zeide: Haal dadelijk Micha, de zoon van Jimla.


10Nu zaten de koning van Israël en Josafat, de koning van Juda, ieder op zijn troon, … terwijl al de profeten vóór hen profeteerden. 11En Sidkia, de zoon van Kenaäna, had zich ijzeren horens gemaakt; hij zeide: Zo zegt de HERE: hiermee zult gij Aram stoten totdat gij hen verdelgd hebt. 12En al de profeten profeteerden evenzo: Trek op naar Ramot in Gilead, en gij zult voorspoed hebben; de HERE zal het in de macht des konings geven. 13De bode nu, die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: Zie, de profeten hebben eenstemmig gunstig voor de koning gesproken; laat dan toch úw woord zijn als het woord van ieder hunner, en spreek gunstig.


... 15Toen hij bij de koning gekomen was, vroeg de koning hem: Micha, zullen wij tegen Ramot in Gilead ten strijde trekken of zullen wij het nalaten? Hij antwoordde hem: Trek op, en gij zult voorspoed hebben: de HERE zal het in de macht des konings geven. 16Maar de koning zeide tot hem: Hoe dikwijls moet ik u bezweren, dat gij tot mij slechts de waarheid spreekt in de naam des HEREN? 17Daarop zeide hij: Ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid als schapen, die geen herder hebben, en de HERE zeide: dezen hebben geen heer, een ieder kere in vrede naar zijn huis. 18Toen sprak de koning van Israël tot Josafat: Heb ik u niet gezegd: hij profeteert over mij niets goeds, maar enkel onheil?


19(Micha) zeide: Daarom, hoor het woord des HEREN. Ik zag de HERE op zijn troon zitten, terwijl het ganse heer des hemels aan zijn rechter- en aan zijn linkerhand stond. 20En de HERE zeide: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead? De een zeide dit en de ander dat. 21Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de HERE en zeide: ik zal hem verleiden. De HERE vroeg hem: waarmede?


22Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het. 23Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, en de HERE heeft onheil over u besloten. 24Toen trad Sidkia, de zoon van Kenaäna, toe, sloeg Micha op de kaak en zeide: Hoe zou de Geest des HEREN van mij geweken zijn om tot u te spreken?


25Maar Micha zeide: Dat zult gij zien op die dag, waarop gij van kamer tot kamer zult gaan om u te verbergen. 26Toen zeide de koning van Israël: Neem Micha en breng hem weer weg naar Amon, de overste der stad, en naar prins Joas, 27en zeg: zo zegt de koning: zet deze in de gevangenis en geeft hem brood en water der verdrukking, totdat ik behouden thuis kom. 28Doch Micha zeide: Indien gij inderdaad behouden terugkomt, heeft de HERE door mij niet gesproken. … 37Zo kwam de koning dood Samaria binnen, en zij begroeven de koning in Samaria. 38Toen men de wagen bij de vijver van Samaria afspoelde, lekten de honden zijn bloed, terwijl de hoeren zich wiesen, naar het woord des HEREN, dat Hij gesproken had."

Hier zijn nog enkele andere lessen die we leren van deze tweede Bijbeltekst:


4.2.1- De vrijwillige keuze om te liegen


De profeten van satan kiezen er vrijwillig voor om de leugen aan het volk te profeteren, om iedereen die hen luisteren te misleiden. Ze zijn dus niet onwetend, in tegenstelling tot wat men altijd is gedacht. De Here geeft ons nog een bewijs in deze Bijbelteksten. Houd er daarom rekening mee dat alle valse onderrichten die de herders van satan tegenwoordig geven, geen bewijs zijn van hun onwetendheid, maar een bewijs van hun kwaadaardigheid. Ze kiezen er vrijwillig voor om christenen de leugen te leren.


4.2.2- Het verlangen om de verdichtsels te horen


De autoriteiten van deze wereld erkennen wie een ware Dienaar van God is en wie niet. Maar zij voelen zich meer op hun gemak bij de voorgangers en predikers van satan, omdat deze valse profeten voor hen profeteren wat zij willen horen. De dienaren van satan, die herders of profeten of predikers worden genoemd, vertellen de autoriteiten van deze wereld nooit wat God van ze verwacht. Zij geven er de voorkeur aan om hun het goede te profeteren en hun gunsten te verkrijgen.


Religieuzen erkennen ook wie een ware Dienaar van God is en wie niet. Maar omdat zij niet bereid zijn om het woord van God in de praktijk te brengen, geven zij de voorkeur aan de agenten van satan die hen leringen zullen geven om hen te vermaken, boodschappen om hen te vertroosten in hun zonden; terwijl zij hen zegeningen van allerlei aard beloven, voor allen die trouw vele tienden en offers zullen geven. Veel van deze zogenaamde christenen die deze predikers en herders van satan volgen, zijn daarom niet onschuldig en ze zijn niet onwetend. Ze vinden hun voordeel in deze satanische vergaderingen. De Here heeft ons dit in 2Timoteüs 4:3-4 verteld.


In hun onvermogen om de Waarheid te aanvaarden en te leven in de waarheid, zijn ze vervuld van jaloezie voor de weinige echte Dienaren van God, en maken ze hun belangrijkste doelwit. Daarom zijn alle weinige ware Dienaren van God die God trouw zijn gebleven, zoals Elia en Micha bovengenoemde, het voorwerp van alle lasteren, roddels, bezweringen, vervolgingen en godslastering door deze duivels.


4.2.3- De trots en verleiding van de agenten van satan


Deze herders en andere profeten die duivels zijn weten zichzelf te verleiden en hun trots ver door te drijven. Het is met gemak dat ze tegen iedereen die hen willen horen, zeggen dat God tot hen spreekt en dat het tot hen alleen is dat God spreekt. Het voorbeeld van de valse profeet Zedekia, zoon van Kenaana, helpt u om dit karakter van de agenten van satan te begrijpen. Deze duivel durft de Dienaar van God te slaan en vragen hem waar de geest van de Here uit hem is gekomen om tot de Dienaar van God te spreken. Het is gewoonweg verbazingwekkend. En met deze satanische moed laten ze uiteindelijk sommige christenen die zwak in het geloof zijn, geloven dat ze werkelijk enige autoriteit van God hebben gekregen. Daarom nemen sommige onwetende mensen deze duivels als ware Dienaren van God.


4.2.4- De trieste werkelijkheid


Het is niet omdat mensen weigeren in God te geloven dat God niet bestaat. En het feit dat iedereen het woord van God afwijst, maakt het niet ongeldig. Evenmin is het omdat velen prediken en leren valsheid dat valsheid Waarheid kan worden. Het feit dat men niet in Gods profetieën gelooft, zal deze profetieën niet ongedaan maken, noch zal het de vervulling ervan verhinderen. Als u uw oren sluit om niet naar uitsprak Gods te luisteren, zal dat niet verhinderen dat deze wordt toegepast.


Koning Achab, door zijn hart te sluiten om het woord van de Here dat de profeet sprak niet te geloven, geloofde dat hij kon ontsnappen. Hij begreep het eindelijk op zijn kosten. Hij die de Dienaar van God en zijn woorden wilde verachten en toch in vrede van de oorlog wilde terugkeren, stierf volgens de woorden der profeet. De honden lekten zijn bloed, terwijl de hoeren zich wiesen, naar het woord des HEREN, dat Hij gesproken had.


Alle agenten van satan die tegen God in opstand komen en ons bestrijden in de overtuiging dat zij erin kunnen slagen de Waarheid om te zetten in een leugen, en allen die hen volgen, zullen het in de komende dagen ten koste van hen begrijpen. Moge iedereen die van God zijn, berouw hebben nu er nog tijd is.


"3Zo zegt de Here HERE: Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen, zonder iets geschouwd te hebben. -4Als vossen in bouwvallen zijn uw profeten, Israël. … 6Bedrieglijke dingen en leugenachtige waarzeggerij hebben zij geschouwd, die zeggen: zo luidt het woord des HEREN - terwijl de HERE hen niet gezonden heeft; en dan wachten zij nog op de vervulling van het woord!" Ezechiël 13:3, 4, 6.


5- DE TOVENAARS


"1Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. 2Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis! 3Want wíj zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen." Filippenzen 3:1-3.


5.1- Verschil tussen tovenaars en duivels


Een duivel is een zaad van satan zoals we het al bestudeerd hebben. Een tovenaar, aan de andere kant, is iemand die hekserij beoefent, die de kracht van satan weet te gebruiken en te manipuleren. Een duivel is niet noodzakelijkerwijs een tovenaar. Veel duivels zijn geen tovenaars, dat wil zeggen, ze kennen de praktijk van hekserij niet. Maar omdat ze het zaad van satan zijn, dat wil zeggen, het eigendom van de duivel, zijn ze instrumenten die satan naar believen kan gebruiken. Daarom zijn ze een probleem voor volk Gods. Een tovenaar daarentegen is een uiterst gevaarlijk element voor volk Gods. Tovenaars hebben nooit een minuut te verliezen. Als ze in een gemeente zijn, hebben ze maar één missie, namelijk het zo snel mogelijk vernietigen van volk Gods.


5.2- De tovenaars en hun werken


Op dit moment zijn er heel veel tovenaars in de gemeenten, en ze zijn meestal vrouwen. Velen hebben profetische gaven, anderen hebben muzikale talenten. Ze zijn vele in de verschillende waanzin groepen, die ze koorgroepen noemen, prijst groepen, aanbiddingsgroepen, vrouwengroepen, voorbede groepen, zondagsleerkrachten, enz. U zult deze tovenaars herkennen aan hun gehechtheid aan ijdelheid, wereldse dingen, aan hun zoektocht naar de glorie, en aan verleidelijke voorwerpen zoals ringen, armbanden, kettingen en andere sieraden, parfums, enz. Hier is een element dat u zal helpen om veel van deze tovenaars te herkennen. Ze kauwen voortdurend op kauwgom, zelfs tijdens de preken.


Veel van degenen die u leiders van lof- of aanbiddingsgroepen noemt, zijn groot satanisten, vreselijke tovenaars. Ze verleiden de menigte met hun bezweringen en hun vermogen om te hypnotiseren en u hoort dat de mensen ze waarderen en zeggen dat er veel zalving zijn als ze zingen en dat de "heilige geest" neerdaalt. En het is hun gezangen dat de menigte in de gemeenten aantrekken. Ze werken samen met de tovenaars-herders om voor satan te winnen, mensen die de wereld hebben gelekt. Wees niet verbaasd dat al deze gemeenten vandaag de dag hebben veel in muziekinstrumenten en andere muzikale apparatuur geïnvesteerd. Soms zijn er in dergelijke gemeenten meer muziekinstrumenten dan in nachtclubs. Geliefden, denk niet dat ze gekken zijn. Ze doen geen nutteloze investering, ze houden de menigte met deze dingen gevangen. Dat is de reden waarom de mensen, zelfs wanneer zij alle gruwelen zien die in deze plaatsen plaatsvinden, niet in staat zijn het besluit te nemen er niet meer heen te gaan. Ze zijn gebonden en volledig verleid.


De meerderheid van de vrouwen die u profeten in de gemeenten noemt, zijn vreselijke vampiers. Vrouwen die ofwel waterenduivels, bosduivels of begraafplaatsenduivels zijn. En de profetieën dat ze geven, zijn al van tevoren gemaakt in de wereld van duisternis. Ze worden met dit alles geaccepteerd in de vergaderingen. Ze zijn allemaal geadopteerd door herders, en ze worden gewaardeerd. Met hun "gaven" verblinden ze mensen zodat zelfs als ze een grote stommiteit begaan, het onopgemerkt blijft, niemand het vermeldt het.


Deze tovenaars proberen zich altijd te integreren zonder tijd te verspillen, in de verschillende aspecten van de vergaderingen, om de weinige Kinderen van God die in deze plaatsen zijn, te initiëren en snel te vernietigen. Terwijl sommigen zorg dragen bij de initiatie van volwassenen, dragen anderen zorg van kinderen. Daarom is het een zeer groot gevaar voor een kind van God om in een bijeenkomst te blijven die op de valse leer rust.


Hier is een andere bezwering die zij, die zich dienaren van God noemen, uitspreken over het volk van God. Telkens wanneer deze tovenaars bijeenkomsten bezoeken, nodigen zij mensen vooraan uit zodat ze voor hen bidden, waarbij zij hen bij categorieën aanroepen. In de verschillende categorieën die zij vóór roepen, is er de categorie van mensen die nog niet getrouwd zijn. Ze vertellen hen dat ze voor hen zullen bidden om te trouwen. Zij maken bezweringen op de onwetende, liegend aan hen dat zij bidden opdat God hen een partner geven. Zodra zij zich afkeren, beginnen de mensen voor wie zij hebben gebeden, te branden, en kunnen niet meer tegenhouden; en ze vinden zich zoekend gretig naar een partner.


5.3- Waarom werken tovenaars vandaag vrijelijk in de vergaderingen?


Het komt door de valse leer. God is nergens in het evangelie van de leugen. Alleen onder de dekmantel van de valse leer kunnen tovenaars vrij werken, want in de valse leer structuren zijn gecreëerd die gunstig voor hen zijn: Modellen werden gemaakt die niets te maken hebben met het model van Jezus Christus: De eredienstenroutineprogramma's, de mensen die de plaats van de Heilige Geest innemen door elke keer te bepalen wie er moet zingen; wie moet profeteren, wie moet bidden, wat moet degene die bidt zeggen; wanneer mensen moeten gaan staan en wanneer ze moeten gaan zitten; wanneer ze hun ogen moeten gaan sluiten, en wanneer ze hun ogen moeten openen, wanneer ze hun handen moeten opheffen, en wanneer ze hun handen moeten laten zakken...


In sommige van deze sekten worden zelfs de hymnen en liederen die moeten worden gezongen lang van tevoren gekozen. Als u tijdens de week naar het zaal gaat waar zij aanbidden, zult u de nummers van hymnen op een bord vinden die op zondag zullen worden gezongen. Sommigen geven zelfs aan naast deze geselecteerde liederen, het lied dat wordt begeleid door de piano, en het lied dat niet zal worden begeleid. Dit zijn mensen die de heilige geest zijn. De Heilige Geest van God heeft niets langer in het midden van hen te maken. Zij kunnen alles doen, alleen. Ze kunnen alles programmeren, en alles naar de letter coördineren. Volgens hen heeft Jezus Zijn tijd verspild door ons de Heilige Geest te zenden.


Scholen en bijbelse instituten zijn opgericht, verschillende waanzinsgroepen zijn opgericht, die zij noemen: koorgroepen, lofgroepen, aanbiddinggroepen, voorbedegroepen, gebedgroepen, vrouwengroepen, jeugdengroepen, groepen van bevrijding, groepen van zielenkuur, onthaalgroepen, raadgeversgroepen, CDsverkoopgroepen, boekenverkoopgroepen, evangelisatiegroepen, gevechtsgroepen, instructeurs der zondagschool, enz. Ik vraag me af in welke bijbel ze al deze dwaasheden hebben gevonden. En wat verbazingwekkend is, is dat u in al deze groepen nooit een Bijbellezende groep zult zien.


Tovenaars-herders doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Kinderen Gods de Bijbel niet lezen. Ze organiseren zich altijd om de Kinderen van God af te leiden en om hun tijd te verspillen met nutteloze dingen. De meeste van deze tovenaars-herders spelen muziek. Muziek is een van de belangrijkste middelen van verleiding die ze hebben. Ze organiseren voortdurend muzieklessen en sessies van repetities. Ze moedigen de gelovigen aan om verschillende muziekinstrumenten zoals gitaar, piano, enz. te leren bespelen. En deze arme gelovigen brengen al hun tijd door met repeteren en leren deze instrumenten te bespelen. Ze worden aangetrokken door de trots om voor mensen te staan en te zingen, en hebben geen enkele tijd om te lezen en na te denken over Woord Gods.


Op deze manier zetten deze agenten van satan gelovigen gevangen in de banden van onwetendheid. Zij weten dat als u de Bijbel las, u de Waarheid zou kennen en de Waarheid u vrij zou maken. Daarom gebruiken ze alle methoden van verleiding en afleiding, om te voorkomen dat u tijd besteedt in wat redt, in wat uw ogen kan openen. Muzikale instrumenten zijn de Bijbel van deze tovenaars geworden. In deze valse vergaderingen, verder zijn er daarbij nominaties gebaseerd op hebzucht, overwegingen gebaseerd op het zoeken naar materiaal, vleselijk beheer van geestelijke dingen, boodschappen geïnspireerd door de dorst naar geld en oplichterij.


Als u eenmaal in deze vergaderingen aankomt, als u een bedrijfsleider bent, wordt u aangesteld als diaken of oudste. Als u een zakenman bent, wordt u benoemd tot diaken of oudste. Als u een beetje rijk materieel bent, bent u aangesteld diaken of oudste of leider van een van deze groepen van dwaasheid. En als u arm bent, zelfs als u zou sterven, niemand zou het merken. Al deze structuren zijn satanisch, en satan gebruikt ze naar believen. In dergelijke structuren is het kind van God helemaal niet beschermd. "17Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. 18en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige." 2Korintiërs 6:17-18. "En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen." Openbaring 18:4.


5.4- Valkuilen die moeten worden vermeden


De bevrijding: Weet dat elke keer als u de heksen betrapt, omdat ze het gevoel hebben dat ze vastzitten, ze zich verkleed als onschuldige mensen die om bevrijding vragen. Kom nooit in de valkuil te bidden voor dergelijke vampiers. U verspilt eenvoudig uw tijd. Ze zijn duivels, en u zult er nooit in slagen ze te bevrijden. Het is nog een andere truc om u geestelijk leeg te maken en u goed te misleiden. Ik ga nu het verschil tussen de tovenaars vaststellen die kunnen worden bevrijd en de tovenaars die niet kunnen worden bevrijd. Er zijn tovenaars die het zaad van God zijn en tovenaars die het zaad van satan zijn. Tovenaars die het zaad van God zijn, kunnen worden bevrijd, tovenaars die het zaad van satan zijn, zijn duivels en kunnen onder geen beding worden bevrijd.


5.5- Hoe kan men een tovenaar herkennen die een zaad van God is?


Een tovenaar die een zaad van God is, is alleen een tovenaar in de wereld, dat wil zeggen, hij is een tovenaar alleen maar als hij de Here Jezus Christus nog niet kent. Weet dat om een tovenaar te worden, hoeft u alleen maar de pech te hebben om geboren te worden of om op te groeien in een omgeving waar mensen hekserij beoefenen. In dergelijke cirkels kan iemand worden geïnitieerd. Dit betekent dat u niet gemakkelijk kunt zeggen als een heiden die een tovenaar is een duivel is of als hij kan worden bevrijd. Het is in het aangezicht van het Evangelie dat het onderscheidingsvermogen duidelijker wordt. Een tovenaar die een zaad van God is, wanneer hij het Evangelie ontmoet, geeft zijn leven aan de Here Jezus Christus, hij bekeert zich met een eerlijk hart, belijdt zijn werken en verkrijgt bevrijding. U zult dus nooit een zaad van God tegenkomen hekserij aan het beoefenen in een Gemeente.


5.6- Hoe kan men een tovenaar herkennen die een zaad van satan is?


Integendeel, zoals we het al hebben bestudeerd, zijn duivels leugenaars. Om in de gemeenten te komen schaden, beweren ze om het Evangelie te aanvaarden. Ze verbergen vrijwillig hun hekserij en geven de indruk dat ze ware christenen zijn. Zij tonen zich ijverig, met het doel het volk van God te bedriegen, om vrij te kunnen werken. Dus besteden ze hun tijd aan het vernietigen van de Gemeente door hun vele bezweringen. Zij zijn degenen die door hun bezweringen verdeeldheden creëren in vergaderingen, lasteren, ruzies, schandalen, echtscheidingen, ontmoedigingen, koelingen, overspel, ontucht, ziekten, sterfgevallen, enz.


Zij zijn degenen die door hun bezweringen, veroorzaken in valse huwelijken onder hen en de ware Kinderen van God. Zij zijn degenen die in hun hekserij valse profetieën en valse visioenen vervaardigen, die over het algemeen bij de oorsprong van slechte huwelijken, en van de andere fouten van de vergaderingen zijn. Zij zijn degenen die de kinderen aan hekserij initiëren in de gemeenten. Zij slagen zelfs volwassenen aan hekserij in te wijden. Wanneer de Here hen eindelijk blootstelt, uit liefde voor Zijn volk, door middel van een profetie, of een droom, of een openbaring, of een visioen of een woord van kennis, dan geven deze tovenaars de indruk, nadat ze geopenbaard zijn, hun werken te betreuren en ze vragen de bevrijding. Ze zijn in meerderheid vrouwen. Ik zeg het opnieuw; val niet in de val van het bidden voor deze vampiers. Haal ze snel uit de Vergadering.


Deze heksen brengen hun tijd door met het dragen van kinderen, het geven van snoepjes en andere kleine geschenken aan kinderen, voorwerpen waarop zij bezweringen hebben aangebracht. Zij besteden hun tijd aan het onderzoeken van de broeders om te zien wie iets nodig heeft, om de soort valkuil beter te kunnen plannen te zetten. Zij besteden hun tijd het aanbieden van giften aan mensen in de vergadering, om hen te verleiden en hun vertrouwen te winnen. En wanneer ze in de gemeenten aankomen, doen ze bezweringen om in de verschillende groepen, in het algemeen als leiders, geaccepteerd te worden om beter te functioneren en de situatie te beheersen.


Hun werken zijn zo velen dat ik niet alles kan opsommen. Het enige wat ik u nog kan vertellen, is dat tovenaars alleen werken als ze een geschikte omgeving vinden. En de omgeving is alleen geschikt voor hen, in plaatsen waar de waarheid wordt verlaten ten voordele van leugens, ten voordele van valse leer. Kinderen van God zijn vreselijk in gevaar in gemeenten waar deze tovenaars werken. Weet dat om het even welke gemeente, groot in aantal van personen, een ideale omgeving voor tovenaars is. Elke gemeente die op een wereldlijke manier gestructureerd, is een ideale omgeving voor tovenaars. Elke gemeente die op een vleselijke manier gestructureerd, is een ideale omgeving voor tovenaars. Om het even welke gemeente met routineprogramma's is een ideale omgeving voor tovenaars. Elke gemeente, die de gaven van de Heilige Geest ontkent, is een ideale omgeving voor tovenaars. Daarom, "… Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen." Openbaring 18:4. Gaat weg uit al deze vergaderingen die deuren wijd open hebben aan satan en zijn agenten. Bereidt u voor; de Here staat aan de deur. De trompet zal spoedig klinken. "17Gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige." 2Korintiërs 6:17-18.


5.7- Hier zijn een aantal andere valkuilen dat de heksen voor u zetten in de vergaderingen


Tranen: De beste wapen van heksen zijn tranen.Als u ze eenmaal hebt gepakt, huilen ze zo veel dat u weer in de war bent. Ze verleiden u door tranen, en u vraagt uzelf af of wat God u heeft geopenbaard heel juist is. U betwijfelt uiteindelijk al het bewijs dat u voor u hebt. En ze weten hoe ze moeten huilen, en ze hebben tranen beschikbaar, klaar om te stromen zoals stromen. Geliefden, wees voorzichtig! Val nooit meer in de val van deze agenten van de Hel.


Medelijd: Één van hun trucs bestaat uit het aantrekken van medelijden naar hen. U zult ze vaak zien komen en schreeuwen: "Herder, bid voor mij, bid voor mij...", zich gedragend alsof ze vreselijk lijden en kunnen sterven. Geliefden, laat niet in de val van deze vampiers vallen. Dit zijn bezweringen die zij op u maken. Anderen vragen altijd om dezelfde gebeden. U bidt, en ze zijn nooit opgelucht. Anderen hebben altijd behoefte aan bevrijding en worden nooit bevrijd.


Bevrijding: Deze heksen weten hoe u uw onwetendheid kunt uitbuiten. Ze komen elke keer en doen alsof ze mensen zijn die bevrijding willen. En omdat ze weten dat u tegenwoordig helemaal blind bent, zijn zij zeker om u te vangen. Ze komen met de medeplichtigheid van vele andere duivels, om schouwspelen te creëren om u te vermoeien, om uw tijd te verspillen en om uw spirituele kracht te ruïneren. Aangezien zij de naïviteit van vele pastors van vandaag kennen, komen sommigen aan u met goed voorbereide kleren vooraf, zonder geen enkel ondergoed. Zodra u door onwetendheid voor hen begint te bidden, vallen ze en beginnen ze op de grond te rollen, en regelen ze zichzelf bloot te stellen, om u te besmetten door hun rotten.


Bekentenis van de zonden: U zult na deze onderrichten begrijpen dat wanneer u zich afkeert van de leer van Christus om valse leringen te onderwijzen en te leven die niets met de Bijbel te maken hebben, beetaalt u er de prijs. Satan exploiteert elke misstap die u maakt, elke valse leer die u hebt uitgevonden. De herders die duivels hebben gecreëerd wat ze "zielenkuur" noemen, en vele herders van God, vanwege onwetendheid, volgen ook deze satanische leer. Het is de mode geworden in alle vuilnisbakken die tegenwoordig gemeenten worden genoemd. Elke persoon die voor het eerst aankomt, moet zijn "kuur van ziel" maken.


Heksen weten hoe u uw waanzin kunt uitbuiten. Elke keer, ze zich presenteren aan u, voor hun "zielkuur", met leugens en scheldwoorden goed voorbereid op voorhand. En wanneer u hen de gelegenheid geeft, vertellen ze u over allerlei onreinheden en vuiligheden, om u geest volledig te bevuilen en u te besmetten, en u gevangen te houden met die smerige gedachten, totdat de Here u erover zal bevrijden. Geliefden, ontvlucht de valse leer, en u zult aan de vallen van satan en zijn agenten ontsnappen.


Verleiding: Velen gaan naar gemeenten in korte rokken, met allerlei satanische kledingen, met make-up van alle soorten, lippenstift, oogschaduw, verlengde wimpers, poeder op het gezicht, extravagante haarstijlen, gekleurd haar, bizarre, rijke en extravagante kleding, en alle andere vorm van verleiding, om de Kinderen van God te verleiden, en om hen in overspel en in ontucht te zetten.


Verschillende van hen verven hun haar in verschillende kleuren, om hen te huwen of met hun kleren, of met hun schoenen, of met hun vernis, of met hun oorbellen, enz. Sommigen veranderen ook hun vernis afhankelijk van de kleur van hun oorringen, of hun tassen, of de dikke riemen die zij dragen. Anderen epileren de wenkbrauwen, en in plaats van de haar, maken zij een lijn met een zwart potlood. U zult hen ook herkennen met verschillende juwelen van verleiding: Oorringen, kettingen aan de hals, kettingen aan de voeten, kettingen aan de armen, ringen...


U ziet dat ze eruitzien als meisjes van nachtclubs. De reden waarom ze zich vandaag niet meer kunnen sluieren is dat de verleidelijke haarstijlen, die ze op hun hoofd dragen, gezien moeten worden. Wanneer u zich aan de kant van de weg op een zondag ochtend bevindt, aangezien de zondag hun enige dag van waanzin is, hebt u de indruk dat u aan de kant van de weg op een zaterdag nacht bent, dag wanneer velen naar nachtclubs gaan. Wanneer u op zondagochtend naar een aantal van deze bijeenkomsten gaat, want het is alleen op zondag dat ze elkaar ontmoeten, hebt u de indruk dat u op zaterdagavond in een nachtclub bent. Soms is er meer extravagantie in zogenaamde wakkere gemeenten dan in nachtclubs. Dit is een gruwel die een bijvoeglijk naamwoord mist.


"21Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd. 22Maar als zij in mijn raad hadden gestaan, dan zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen." Jeremia 23:21-22.


6- PROSTITUTIE


"14Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 15want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; 16voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? 17Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht." 2Korintiërs 2:14-17.


6.1- De gemeenten die prostituees zijn


Wanneer u deze gemeenten vandaag bezoekt, kunt u niet meer onderscheid maken tussen wie vrouw is en wie man is. Iedereen draagt een broek. Zodra u hen berispt, vertellen sommigen u dat God alleen maar naar het hart kijkt, anderen vertellen u dat u nog steeds onder de wet leeft, anderen vertellen u dat niets bewijst dat broek een kleding van een man is. De slimste degenen verklaren aan u dat er broek "vrouwelijke model" zijn. Voor u die God willen vrezen, weet dat het een gruwel is in de ogen van God, om onder de heiligen te zijn, zonder duidelijk te kunnen onderscheiden wie vrouw is en wie man is. Wanneer u in een bijeenkomst van duivels binnengaat, kunt u geen onderscheid maken wie man is en wie vrouw is. Zowel mannen als vrouwen dragen een broek, hebben gevlochten haar, doorboord oren met oorbellen, enz. U ziet mannen met lang haar, soms gebonden achter het hoofd, u ziet vrouwen met kort haar, enz.


U komt naar een gemeente van christenen, die een aantal van de gruwelen die ik zojuist heb genoemd, vermijden, maar tot nu toe kunt u geen onderscheid maken wie man is en wie vrouw is. Mannen en vrouwen zijn in een broek gekleed. Soms dragen de mannen een hoed terwijl de vrouwen hun hoofd onbedekt hebben. Ze kunnen niet trouw blijven aan God in de minste dingen. Zij zijn niet in staat om anders te zijn dan degenen die er openlijk voor gekozen hebben om God te bespotten; zij zijn niet in staat om zich te gedragen als het licht van de wereld; zij zijn niet in staat om zich te gedragen als het zout van de aarde; zij zijn niet in staat om een voorbeeld te zijn voor de wereld. Waar is dan het verschil tussen u die beweert God te kennen en de heidenen die Hem nog niet kennen? En als je de aandacht van deze religieuze mensen vestigt op deze fouten, bewijzen ze aan dat je nog steeds onder de wet staat. Alles wat mensen niet in de praktijk willen brengen, gooien ze in de wet. Zij hebben een vuilnisbak die vandaag "de wet" genoemd worden, waarin zij alle aspecten van het woord van God werpen waarvan de praktijk hen niet aanpast. Moge de Heer het hart van Zijn Kinderen raken!


6.2- Wat zegt God over de klederen van de vrouw?


Deuteronomium 22:5 "Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de HERE, uw God, een gruwel." Onthoud dat God de man uitdrukkelijk wilde maken wat hij is, en de vrouw wat zij is. God, die had gewillig de man en de vrouw verschillend gemaakt, had ervoor gekozen om dit verschil zelfs in hun respectieve klederen aan te duiden. Als u vrees voor God, probeert dan niet aan Hem te bewijzen dat u beter redeneert dan Hem. Zij die proberen om polemieken rond broek te creëren, hebben slechts naar geschiedenis te verwijzen, en zij zullen begrijpen dat het aan het begin van deze laatste generatie was, die de regering van antichrist moet voorbereiden, dat de vrouwen begonnen om broek te dragen. Het was een teken van de emancipatie van vrouwen, dat betekent een teken van rebellie voor God. Weet dat wat u hier emancipatie noemt niets anders is dan een ware opstand voor God.


1Timoteüs 2:9-10 "9Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, 10maar - zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen - door goede werken."


1Petrus 3:3-6 "3Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, 4maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. 5Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, 6zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen."

In deze prostituée gemeenten dekken vrouwen zich niet het hoofd. De agenten van satan heeft hen geleerd dat hun haar voldoende is als sluier. Maar als u 1Korintiërs 11 leest, is het onderricht absoluut duidelijk. Laten we dit onderricht samen bekijken:


6.3- 1Korintiërs 11:3-16


"3Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God. 4Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. 5Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is. 6Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. 7Want een man moet het hoofd niet dekken: hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. 8Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. 9De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. 10Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. 11En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. 12Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles is echter uit God. 13Oordeelt zelf: is het voegzaam, dat een vrouw met ongedekten hoofde tot God bidt? 14Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is, 15doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven. 16Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods."


Telkens, de agenten van satan geven alles op wat van vers 3 tot vers 14 wordt onderwezen, en ze zich vers 15 aandringen, waarvan zij de betekenis draaien, zoals zij dat doen uit de andere passages, wanneer het hen niet uitkomt. In vers 15 herinnert de Here ons nog steeds goed aan de plaats van de vrouw in Zijn plan. Vanaf het moment van de schepping gaf God vrouw een positie van onderwerping ten opzichte van de man. En het lange haar van de vrouw is er, om haar telkens te herinneren aan haar positie ten opzichte van de man, die haar hoofd is. Dit betekent dat op een natuurlijke manier, de vrouw met het lange haar, voor de man wordt gesluierd. Omdat dit haar hem werd gegeven als een sluier, dat wil zeggen, als een teken van onderwerping.Maar in de aanwezigheid van God moet de vrouw haar haar sluieren, wat niets langer te maken heeft met de sluier die door haar haar wordt vertegenwoordigd. En aangezien satan er nooit in kan slagen om het Woord van God te veranderen, maken verzen 5 en 6 het onderwijs meer dan duidelijk, en sluiten definitief de monden van deze duivels.


Om u beter te helpen begrijpen hoe dom deze tovenaars-herders zijn door erop staan te laten zien dat de sluier waar we het over hebben het haar van de vrouw is, nodig ik u uit om dit kleine verificatie te doen. Vervang in verzen 5 en 6 elk woord "sluier" dat u zult tegenkomen met het woord "haar", en u zult het volgende resultaat hebben: Vers 5: Maar iedere vrouw, die "zonder haren" bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is. Vers 6: Want indien een vrouw "geen haar heeft", moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij "....". Ik laat u de leegte vullen.


U hebt hier net ontdekt, de grote idiotie van de agenten van satan. Door te proberen het woord van God te veranderen om de mensen te misleiden, maken ze zichzelf erg dwaas. Met andere woorden, om te slagen in het verdraaien van de betekenis van het woord van God om hen te verliezen die hen volgen, worden deze duivels gedwongen om met de stompzinnigheid te flirten, zoals u net hebt gezien.

Ondanks het feit dat God ervoor heeft gekozen om dit onderricht absoluut duidelijk te maken, hebben de herders die duivels zijn, aangezien zij er zijn om God te bestrijden, altijd iets te zeggen om de Kinderen van God weg te keren. Sommige duivels zullen u vertellen dat het voor de Korintiërs was, door onzin aan u uit te leggen, anderen zullen u vertellen dat het Paulus was die had gezegd.


6.4- Andere elementen om tovenaars-herders te herkennen


6.4.1- "Het is Paulus die heeft gezegd" - "Het was voor de Korintiërs"


Met dit, geliefden, zult u tovenaars-herders herkennen: Zodra u een herder ontmoet die u van het woord van God afkeert door u te vertellen dat "Het is Paulus die heeft gezegd" of "Het was voor de Korintiërs", weet dat u met een duivel hebt te maken. In de Bijbel staat noch het woord van Petrus, noch dat van Johannes, noch dat van Jakobus, noch dat van Paulus. De hele Bijbel is het Woord van God. Vergeet ook niet dat er in de Bijbel geen woord is voor de Korintiërs, geen woord voor de Galaten, geen woord voor de Efeziërs, het hele woord van God is gericht aan elk kind van God, en elke ware Dienaar van God, zaad van Jezus Christus weet het. Dus nooit meer val in de valkuilen van duivels wiens missie is alleen om u tegen God op te richten zodat u geslagen wordt.


Hier is een ander element dat u zult helpen om tovenaars-herders te herkennen. Wanneer zij de dwaasheid die zij door de Bijbel onderwijzen niet kunnen steunen, vertellen zij u dat "sommige manuscripten hebben gezegd dat..." Zodra u een herder ontmoet die u van het Woord van God afkeren door u te vertellen wat sommige manuscripten hebben gezegd, weet dat u met een duivel hebt te maken. De Bijbel die de Here ons heeft geven, kennen zij het niet, het zijn de andere manuscripten die zij denken kennen. De Bijbel, het enige boek dat God tot onze beschikking heeft gesteld, ze kunnen het niet begrijpen, maar ze onderwijzen zelfs wat andere manuscripten zeggen. U erkent de duivels op deze manier.


6.4.2- " Hij stal mijn leden "


Hier is een taal waarmee u de dienaren van satan zult herkennen: "Hij stal mijn leden". Zodra u een zogenaamde herder hoort spreken deze taal, weet dat hij uit satan komt. Allen zijn zo gedreven door hebzucht, dat de dingen van God voor hen totaal vreemd zijn. Ze brengen hun tijd door met het stelen van elkaars leden, vanwege wat ze noemen tienden en offers. Zij worden vijanden van elkaar, beschuldigend elkaar over wat zij "diefstal van leden" roepen; een echte afschuwelijk taal. De mensen zijn hun bezitten geworden.


En telkens als u hen ontmoet, hoeft u nog geen tien minuten met hen door te brengen, voordat u deze diepe kreet van hun harten hoort, deze zucht die zij niet kunnen nalaten te uiten: "Het zijn mijn leden die in de gemeente van zo'n persoon zijn"; "Zo'n persoon heeft mijn leden gestolen"; "Mijn gemeente werd al eerder gevuld, zodra hij kwam, stal hij alles"; "Die herder is een dief van zielen"; "Hij noemt me niet eens meer, omdat hij mijn zielen stal". De Bijbel vertelt ons dat ieder van ons één ziel heeft, hen, zij hebben er meerdere. Ze doen alles wat ze kunnen om mensen gevangen te houden, vanwege tienden en offers.


6.4.3- Ze zetten hun vrouwen boven iedereen


U zult hen herkennen. Deze honden zetten hun vrouwen boven iedereen. Als zij apostelen worden genoemd, zullen hun vrouwen apostelen-assistenten zijn, als zij pastors worden genoemd, zullen hun vrouwen herders-assistenten zijn, enz. Zij hebben grote bijeenkomsten van duizenden gelovigen, met honderden mensen. Maar als ze er niet zijn, zijn het hun vrouwen die de gemeente controleren. Er zijn een paar vossen, een beetje slimmer, die, om aan mensen te bewijzen dat zij de instructies respecteren volgens welke de vrouw niet gezag over de man moet hebben, in plaats daarvan hun vrouwen "leraren van vrouwen" hebben genoemd. Andere duivels, nog grotere, noemen zelfs hun vrouwen "Eerste Dames". Er zijn nog meer extravagante paren van duivels, waarbij de man meer een herder is, en zijn vrouw de titel van apostel aanneemt. Het is dus de heks die de titels in de gemeente uitdeelt, en haar duiveltje van een echtgenoot de titel geeft die zij wil. Zij is degene die het woord doorgeeft aan de man in de gemeente, als zij dat wil. Dit is hoe ver de gruwel is gegaan. Hiermee hoeft u niet langer verteld te worden dat we in de eindtijd leven. Als u gelooft dat u van God bent, ga dan weg uit al die vuilnisbakken die gemeenten heten, en heilig uw leven voor de opname.


De Bijbel zegt: Zoals in alle Gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen. Maar afschuw is in de gemeenten van de duivels toegestaan. Daarom kunnen de Izebel doen alles wat ze willen. Ze staan constant voor de mensen met de microfoon in hun handen. U zult hen horen orden aan de mannen geven; "Nu sta u op, laten we zingen... ga zitten..." De duivels, om u af te keren, zullen u vertellen over Kathryn Kuhlman, over Deborah, over de vrouwen die de eerste waren om Jezus na de opstanding te zien, over het vers van Joel 2:28 die zegt: "Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien", enz. Andere duivels zullen u vertellen dat de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, de eerste vrouwelijke evangelist was.


Herinner eens en voor allen, dat de vrouw geen recht heeft onderricht te geven, noch gezag over de man te hebben. Val dus niet meer in de vallen van duivels. Alles wat u noemt "vrouwelijke herders", "vrouwen evangelisten", "vrouwen leraars", vrouwen profeten die een onafhankelijke bediening van een lokale vergadering, "vrouwen apostelen" of gewoon "oudsten vrouwen", zijn heksen, ze zijn agenten van de Hel. Wie oren heeft om te horen, die hore. Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods.


"33Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. 34Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt." 1Korintiërs 14:33-34. 1Timoteüs 2:11-12 "11Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, 12maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden."


6.4.4- Getuigenissen


Ik geef u twee getuigenissen, om u te laten zien hoe duivels koudbloedige hebben wanneer zij tegen God vechten.


Eerste Getuigenis: Ik was ooit uitgenodigd voor een kleine gemeente van zogenaamde ontwaakte christenen die de waanzin van deze rotte gemeenten vluchtten en die in plaats zich in hun huizen ontmoeten om te bidden. Zodra ik aankwam, besefte ik dat deze "verlichte broeders" die de blindheid in de grote vergaderingen hadden gevlucht, nog meer verblind waren dan degenen die zij waren gevlucht. Zodra ze klaar waren met het zingen, dat wil zeggen "God loven", gaven ze het woord aan mij door. Gelovend dat ik in het gezicht van mijn broers was, met liefde en zachtmoedigheid vroeg ik hen waarom de vrouwen werden ongedekt. Dus ik begon met die aanmoediging. Toen ik klaar was, tot mijn grote verbazing, zeiden de mannen zelf dat vrouwen zichzelf niet het hoofd hoeven te dekken, dat hun haar genoeg was. Ik nam ze terug naar de passage van 1Korintiërs 11, die ik al had bestudeerd met hen. Ik vroeg hen om me verzen 5 en 6 uit te leggen. Zodra de leiders verzen 5 en 6 herlezen, realiseerden zij hun dwaasheid.


Daarom verwachtte ik logisch dat ze zich bekeren om de Here te roem te geven. Maar wat zij deden, zij begonnen dezelfde verzen meerdere keren te reciteren, zonder te ophouden. En uiteindelijk bleven ze op hun oude positie. Het is verschrikkelijk! En toen realiseerde ik door de vraag dat een van hen mij vroeg, dat het een kleine tak van deze satanische sekte was die leert dat Jezus Christus een leugenaar is, en dat Hij nooit een Vader had. Voor hen, had Jezus Christus, die al Zijn tijd op aarde alleen over Zijn Vader sprak, de rede verloren. Want zij zeggen, Jezus Christus is de Vader, Jezus Christus is de Zoon, Jezus Christus is de Heilige Geest. En zij pochen dat zij de enigen waren die het verborgen geheim en het verborgen mysterie achter de Persoonlijkheid van God, de Zoon en de Heilige Geest kenden, dat de Katholieken overigens besloten om de Drie-eenheid te noemen.


Tweede Getuigenis: Het tweede getuigenis betreft een andere herder, die zichzelf verheerlijkt als de enige om God te vrezen en heiliging te onderwijzen onder alle herders van zijn regio. Zodra ik besefte dat in zijn gemeente vrouwen niet het hoofd werden gedekt, ging ik met hem in privé, met een andere herder, zitten om dit onderwerp te onderzoeken. Hij begon theorieën uit satanische instituten te verkondigen die ze bijbelscholen noemen, waar ze leren om te dwalen en anderen op een dwaalspoor te brengen. Hij heeft ons laten zien hoe vrouwen hun hoofd niet moeten bedekken, hoe het voor de Korintiërs was, hoe Paulus dat om bepaalde redenen zei, hoe bedekt zijn iets anders is dan het hoofd bedekken, hoe de hoofddoek iets anders is dan de sluier, wat bepaalde manuscripten zouden hebben gezegd, en wat bepaald onderzoek zou hebben uitgewezen, enz. Zodra hij klaar was met de filosofie, brachten we hem terug in de Bijbel.


Rustig hebben we de passage van 1 Korintiërs 11, van vers 1 tot vers 16 onderzocht. Toen wij werden gedaan, was hij geplakt, en hij stopte met filosofie. Hij accepteerde toen dat het onderricht duidelijk was en hij sprak zich duidelijk uit. Hij legde ons uit dat eerder, had hij zelf onderwezen dat vrouwen het hoofd zich moeten dekken, en dat alle vrouwen van zijn vroegere gemeenten, omdat hij er veel had, het hoofd zich gedekt hadden. Hij vervolgde met te zeggen dat hij nu in een nieuwe denominatie was, en dat de goeroes van deze nieuwe sekte tegen de sluier waren. En om in harmonie te blijven met zijn goden, de goeroes, die hij stichters en bisschoppen noemde, had deze duivel besloten om God te verachten. We geloofden zelfs dat hij na ons delen berouw zou moeten tonen en God om vergeving zou moeten vragen.


Het wachten op deze mensen om zich te bekeren is hen helemaal niet kennen. Hij concludeert eenvoudig door ons te vertellen dat het onderricht echt duidelijk was, en dat niemand het tegendeel kon bewijzen. Hij voegde eraan toe dat hij problemen zou kunnen hebben met de hoofdsekte als hij dit onderricht in praktijk zou willen zetten. Om zijn titel en zijn eigen belangen te beschermen, was deze herder, "de zogenaamde enige prediker van de heiliging van de regio", niet bang wanneer hij vrijwillig de ware God veracht en vrijwillig Kinderen Gods misleidt. Wat voor hem belangrijk was, was om in harmonie met zijn metgezellen te zijn. U erkent hen op deze manier. En zij die vandaag de dag Woord Gods vrijwillig afwenden en die de waarheid ten onder houden vanwege hun buik, zijn zo talrijk. Als alleen zij onwetend waren!


"De oprechtheid is verdwenen en teloorgegaan uit hun mond."
Jeremia 7:28.


7- DE KINDEREN DIE DUIVELS ZIJN


"Ook zal ik voor koningen over Uw getuigenissen spreken
zonder mij te schamen."
Psalm 119:46.


7.1- Wie zijn ze?


De kinderen die duivels zijn, zijn satanische geesten die in de wereld van de mensen komen, door menselijke vormen aan te nemen, en eenmaal op aarde leven als ieder ander normaal kind. Ze worden geboren, groeien, leven, en sterven, normaal. Zij worden in de wereld door satan gezaaid, zoals wij bestudeerden in de gelijkenis van het onkruid aan het begin van dit onderricht.


7.2- Hoe komen ze in de wereld?


Ze komen vrijwillig of ze zijn door de duivel gestuurd in de mensenwereld en komen aan via de natuurlijke manier van bevalling. Zij komen dus ter wereld in menselijke gedaante, en worden geboren uit vrouwen, zoals ieder ander normaal kind van Gods zaad. Sommigen komen met een specifieke missie, anderen komen om slechts instrumenten te zijn in dienst van hun meester satan. Of zij nu vrijwillig komen of zij die komen als louter agenten in dienst van satan, allen worden door satan in de wereld gezaaid om Gods plan te dwarsbomen en te trachten de oorlog te bestendigen die satan en zijn kamp sinds de schepping tegen God voeren.


Satan, met zijn manipulatieve macht, zaait zijn kinderen in de wereld door vrouwen te gebruiken, net zoals God Zelf het doet. En het feit dat deze duivels ook in menselijke vormen komen, schept zo veel verwarring dat het heel moeilijk wordt om ze van elkaar te onderscheiden. Dit is wat het gebruik van onderscheidingsvermogen rechtvaardigt om ze te herkennen. Laten we ons herinneren voordat we verder gaan, dat satan geen scheppingskracht heeft. Satan heeft nooit iets geschapen, noch kan hij iets scheppen. Alles wat hij weet te doen is kopiëren, vervalsen, manipuleren. Zo slaagt hij erin met zijn manipulatieve macht wanorde te zaaien op Gods akker, door Gods akker te overspoelen met kunstmatige mensen.


Zoals hierboven gezegd, komen sommige van deze duivels vrijwillig in de wereld, met een specifieke opdracht. Deze zijn zeer gevaarlijk, en zijn zich zeer bewust van hun missie in deze wereld. Dus ze weten heel goed waarom ze in deze wereld zijn. Sommigen van hen komen met de medeplichtigheid van een of beide van hun ouders. Wij hebben te maken gehad met gevallen van mannelijke duivels die kwamen met de medeplichtigheid van hun heksenmoeders; deze duivels waren in feite de echtgenoten van hun moeders in de wereld van de duisternis. Over het algemeen komen deze duivels op deze manier aan wanneer hun heksenmoeders in moeilijkheden komen met betrekking tot de missie die satan hun had toevertrouwd, en versterking nodig hebben. Wanneer zij dus hun echtgenoten uit de duistere wereld meebrengen, in de vorm van kinderen in deze wereld, is dat wanneer hun missie is mislukt en zij in gevaar zijn. Deze duivels komen dan zeer goed voorbereid en zeer goed uitgerust aan. Ze komen met een grotere kracht dan de kracht van hun moeder-vrouw. En als deze duiveltjes arriveren, worden zij weer de echte echtgenoten van hun moeders, en de officiële echtgenoten worden slechts figuranten. De wereld van satan is echt afschuwelijk, geliefden! Zalig zijn zij die nooit de diepten van satan hebben gekend.


Openbaring 2:24-25 "24Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere last op. 25Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben."


Er zijn duivels die meerdere keren in de wereld komen. Dit betekent dat zij komen, leven, sterven en, eenmaal begraven, door een nieuwe geboorte weer in de wereld komen. Ze kunnen zo vaak heen en weer gaan als ze willen. In sommige delen van de wereld herkennen ouders hen, en proberen zelfs tegen hen te vechten, omdat zij zich ervan bewust zijn dat deze kinderen die duivels zijn, uiterst gevaarlijk zijn.


Er zijn regio's in de wereld waar regelingen zijn getroffen om te voorkomen dat deze kinderen die duivels zijn, eenmaal dood, terugkeren. Soms worden hun vingers afgesneden voordat zij worden begraven, soms worden hun tenen afgesneden, en soms worden insnijdingen en merktekens gemaakt op bepaalde delen van hun lichaam. Maar ondanks al deze bepalingen zijn er roekeloze duivels die terugkeren met de merktekens die op hen werden gemaakt. Terwijl sommigen terugkeren door in andere gezinnen en zelfs in andere landen te worden geboren, nemen anderen de vrijheid om terug te keren naar dezelfde gezinnen waar zij eerder woonden. Wij eindigen met kinderen die geboren worden zonder de vingers of tenen die vóór hun laatste begrafenis werden afgesneden, of met alle insnijdingen en andere merktekens die op hun lichaam werden gemaakt, op precies dezelfde plaatsen.


Het verschijnsel van kinderen die duivels zijn is dus niet nieuw, en ook niet vreemd. Verschillende tradities zijn eraan gewend geraakt en elk van deze tradities heeft zijn eigen manier om met deze kleine duivels te doen hebben. Onder de Joden is er zelfs een speciale naam voor zulke kinderen. Deze naam, letterlijk vertaald, betekent "Vier ogen". Men acht dat deze duivels, die mystiek machtig zijn, vier ogen hebben, waarvan twee zoals ieder normaal wezen, en twee andere om de duistere wereld te zien en te besturen.


Terwijl sommige duivels uit vrije wil in de wereld komen, worden andere door satan in de wereld gezonden, en zijn gedurende hun tijd op aarde instrumenten die satan naar believen kan gebruiken. Ze zijn de meest talrijke. Velen van hen zijn zich niet bewust van hun ware aard, tot op een bepaald niveau.


7.3- Wie kan een kind bevallen dat een duivel is?


Satan kan elke vrouw die niet onder het bloed van Jezus is gedekt, gebruiken om in de wereld te zaaien. En omdat veel vrouwen niet bedekt zijn met Jezus' bloed, begrijpt u hoe gemakkelijk het voor hem was om de wereld te vullen met duivels in het vlees. De enige vrouwen die niet door satan gebruikt kunnen worden, dat wil zeggen, die niet kunnen dienen als geopende deuren voor satan om duivels in de wereld te brengen, zijn de vrouwen, zaad van God, die bedekt zijn met het bloed van Jezus.


7.4- Geopende deuren


Met geopende deuren bedoel ik de verschillende elementen die satan toegang verschaffen, of de verschillende scheuren die satan gebruikt om zijn zaad in de wereld te brengen. Deze deuren kunnen in twee categorieën worden verdeeld: deuren die niet door de mens geopend worden, en deuren die door de mens geopend worden.


7.4.1- Deuren die niet door mens geopend worden


Enerzijds het natuurlijke geval van vrouwen die zaad van satan zijn, en anderzijds het normale geval van vrouwen die niet door het bloed van Jezus zijn bedekt. Elke vrouw die niet bedekt is met het bloed van Jezus, heiden of zogenaamd christen, kan door satan gebruikt worden. Maar dit betekent niet dat een heidense vrouw geen echte kinderen kan bevallen. Heidense vrouwen die zaad van God zijn, kunnen door de genade van God ware kinderen bevallen, zelfs als zij hun leven nog niet aan Christus hebben gegeven.


7.4.2- Deuren die door de mens geopend worden


Dit is het geval met al die mensen die in hun onwetendheid of dwaasheid geloven dat er verschillende Schepper Goden zijn. Zij slagen er dus in, door een alchemie die alleen zij kunnen beheersen, zichzelf ervan te overtuigen dat naast de ware Schepper God Jezus Christus, ook sommige schepselen in staat zijn kinderen te scheppen. Daarbij grijpen ze naar onnatuurlijke methoden om kinderen te krijgen. Deze onnatuurlijke methoden zijn satanisme en wetenschap.


7.4.2.1- Satanisme

Er is het geval van mensen die kinderen zoeken door hun toevlucht te nemen tot mystiek, dat wil zeggen tot de macht van satan. Sommigen gaan naar tovenaars om kinderen te krijgen, anderen sluiten pacten met duivels. Zeer dikwijls, hetzij door gebrek aan geduld, hetzij onder druk van hun entourage, wenden de mensen zich tot tovenaars, of tot onreine geesten op zogenaamde heilige plaatsen, wanneer zij na enige tijd in het huwelijk geen kinderen hebben. Van dit aantal zijn er zelfs zogenaamde wedergeboren christenen.


Wanneer u naar tovenaars rent op zoek naar kinderen, waar denkt u dan dat deze mensen, die net als u wezens zijn, de kinderen zullen gaan nemen om ze aan u te geven? En als u pacten sluit met onreine geesten in de wereld van de duisternis, zoals waterengeesten, bosgeesten, kerkhofgeesten, enz. dan opent u automatisch deuren voor satan opdat hij u gebruikt om zijn duivels in de wereld te brengen. Al de kinderen die gij gaat zoeken bij tovenaars, of aan de rand van wateren, of in de wouden, of op zogenaamde heilige plaatsen, door offers te brengen aan de goden van deze plaatsen, zijn allen duivels.


7.4.2.2- De wetenschap

Er is het geval van de dommeriken die tot geneeskunde overgaan om kinderen te krijgen. Moet ik u eraan herinneren dat het God was die de mens schiep, niet de geneeskunde? Moet ik u er echt aan herinneren dat God de mens heeft geschapen door Zijn kracht en niet in menselijke laboratoria? Zou u verbazen als ik u vertelde dat het duivels zijn die in proefbuizen worden gemaakt? Dus weet dat alle kinderen die u met de hulp of medewerking van dokters maakt alleen maar duivels zijn.


7.4.2.3- Conclusie

Dwazen, wanneer gij òf naar tovenaars gaat, òf naar satanische plaatsen die heilige plaatsen genoemd worden, òf naar klinieken en ziekenhuizen om kinderen te zoeken, waar denkt gij dan dat zij kinderen zullen brengen om ze aan u te geven? Deze mensen naar wie u gaat, zijn ook maar schepsels. Hoe dom kunt u zijn om te geloven dat een eenvoudig schepsel een kind voor u kan maken? Nu gij begrepen hebt, dat de tovenaars, de doktoren en de onreine geesten van de zogenaamde heilige satanische plaatsen geen kind kunnen produceren, moet gij begrijpen, dat het duivels zijn, die gij van hen ontvangt. Onthoud dus goed, dat alle kinderen, die gij hebt gekregen met behulp of bijstand van tovenaars en dokters, slechts duivels zijn.


7.5- Antwoorden op vragen die mij vaak gesteld worden


Telkens wanneer ik voor de kinderen Gods stond om dit onderricht over het Onderscheidingsvermogen te geven, was hun verbazing groot om deze geheimen te horen die lang voor ons verborgen waren geweest, en hun vreugde was nog groter om eindelijk deze openbaringen te ontvangen die hen volledig zullen bevrijden van de onwetendheid die hen tot eeuwige gevangenen van satan heeft gemaakt. En elke keer als het onderricht voorbij is, komen bijna dezelfde vragen weer naar boven. Daarom achtte ik het noodzakelijk al deze vragen op te sommen en ze stuk voor stuk te beantwoorden om al de zonen en dochters van Abraham te bevrijden die reeds lang het slachtoffer zijn gevallen van de list en verleiding van de agenten van de Hel.


7.5.1- Kan een vrouw, ware zaad van God, een kind bevallen dat een duivel is?


Het antwoord is ja, als ze niet bedekt is door het bloed van Jezus, dat wil zeggen, als het nog niet wedergeboren is, dat wil zeggen als ze nog niet Jezus Christus als Here en Redder heeft aanvaard door een waarachtige bekering, een waarachtige doop in water, en een waarachtige bevrijding.


7.5.2- Kan een koppel van ware Gods Kinderen kinderen maken die duivels zijn?


Dat hangt ervan af wat men verstaat onder koppel van ware Kinderen van God. Als wij de uitdrukking "koppel van ware Kinderen Gods" verstaan als twee mensen die door God gezaaid zijn, die beiden hun leven reeds aan Jezus Christus hebben gegeven, die een ware waterdoop en een ware bevrijding hebben doorgemaakt, en die hun kinderen hebben gemaakt, toen ze al wedergeboren waren, dan is het antwoord een duidelijk NEE.


Dus als u een koppel zogenaamde wedergeboren christenen ontmoet, beiden gedoopt in water en gedoopt in de Heilige Geest, die een kind of kinderen die duivels zijn, heeft gemaakt, terwijl zij reeds wedergeboren zijn, weet dan dat zij in werkelijkheid niet echt wedergeboren waren vóór de verwekking van deze kinderen. En als u enig bewijs hebt dat zij werkelijk in Jezus Christus geloofden, dan is de enige reden dat dit kon gebeuren, dat de vrouw nog bezeten was vóór de verwekking van deze kinderen die duivels zijn. En zolang ze bezeten blijft, zullen alle andere kinderen die ze maakt, helaas duivels zijn.


7.5.3- Kan een koppel van wedergeboren christenen kinderen hebben die duivels zijn?


Het antwoord is ja. Maar dit is alleen mogelijk als zij dit kind of deze kinderen in de wereld hadden, dat wil zeggen, toen zij hun leven nog niet aan Jezus Christus hadden gegeven.


7.5.4- Kan een vrouw kinderen bevallen die duivels zijn en normale kinderen?


Het antwoord is ja. Een vrouw die een zaad van God is, kan kinderen bevatten, waarvan sommige duivels zijn, en sommige kinderen van God. Dit gebeurt als ze nog niet wedergeboren is. Vergeet niet dat uit Eva kinderen zijn voortgekomen, zaad van God en zaad van satan, zoals u het kunt lezen in de passage uit 1Johannes 3:11-12. "11Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben; 12niet gelijk Kaïn: hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. …"


Bedenk ook dat van de twee tweelingen van Rebekka, de vrouw van Isaak, de ene van God was en de andere niet, zoals u kunt het lezen in Maleachi 1:2-4. "2Ik heb u liefgehad, zegt de HERE. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond? Was niet Esau Jakobs broeder? luidt het woord des HEREN. 3Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven. 4Wanneer Edom zegt: Wij zijn verwoest, doch wij zullen de puinhopen weer opbouwen - zo zegt de HERE der heerscharen: Laten dezen bouwen, maar Ik zal afbreken; men zal het noemen: gebied der goddeloosheid, en: het volk waarop de HERE voor eeuwig toornt."


Het staat dus vast, dat één en dezelfde vrouw kinderen kan maken, waarvan sommigen duivels zijn en anderen kinderen Gods.


7.5.5- Is een geboren kind met een anomalie een duivel?


Het antwoord is nee. Het feit dat een kind met een lichamelijke of fysieke afwijking wordt geboren, maakt hem nog geen duivel. Er zijn enkele elementen die de anomalie van sommige kinderen bij de geboorte kunnen rechtvaardigen; we zullen ze niet bestuderen in het kader van dit onderricht. Maar er zijn vormen van anomalie die bewijzen dat het kind in kwestie een duivel is; u zult in staat zijn zulke gevallen te herkennen, want zij zijn meestal flagrant. Sommigen komen met één oog open en het andere dicht, sommigen komen met slechts één arm, sommigen worden heel oud geboren, sommigen zelfs met tanden, enz.


7.5.6- Zijn de tweelingen allemaal duivels?


Tweelingen zijn meestal geboren tovenaars, dat wil zeggen duivels. Veel tradities erkennen tweelingen als wezens die met een bepaalde kracht geboren zijn, en die daarom een speciale aandacht verdienen. In sommige delen van de wereld worden ze vereerd, en in andere delen van de wereld zijn er zelfs speciale ceremonies voor pasgeboren tweelingen. Maar kunnen we zeggen dat alle tweelingen duivels zijn, zoals sommige mensen beweren? Nee. Een dergelijke veralgemening is niet gebaseerd op wijsheid.


7.5.7- Kan een kind dat een duivel is bevrijd worden?


Laat u niet misleiden door het woord 'kind'. Een duivel is een duivel en kan niet bevrijd worden.


7.6- Hoe ze te herkennen?


Als het een beetje gemakkelijker is om de volwassen duivels in het vlees te herkennen, is dat niet het geval wanneer ze nog steeds kleine zijn. Het feit dat zij als baby’s of kleine kinderen worden behandeld maskeert heel wat dingen, en maakt onderscheidingsvermogen een beetje moeilijk. Maar als we van God houden, staat Hij ons altijd toe deze duivels te herkennen, ongeacht hun graad van verhulling.


De elementen van onderscheidingsvermogen die ons helpen om ze te herkennen zijn bijna hetzelfde als we gebruiken voor volwassenen: Hun Vruchten. Maar omdat soms het tijd kost om te beginnen om hun vruchten te observeren, grijpt God in Zijn liefde in door openbaring. In afwachting dat hun vruchten op natuurlijke wijze zichtbaar worden, openbaart de Heer ons zeer dikwijls, hetzij door een droom, een visioen, een profetie of een openbaring, de aard van deze kinderen.


Wat de vruchten betreft, presenteren zij altijd het karakter van hun meester satan, en dragen altijd dezelfde vruchten als hun vader de duivel. Er zijn veel onderscheidingsvermogen elementen die ons helpen om hen te herkennen. De lijst is lang en ik zal niet alles kunnen opsommen. Ik zal u echter genoeg onderscheidingsvermogen elementen geven die u zullen helpen om hen te erkennen. En als er een paar gevallen zijn die van u uitglijden, is God getrouw; Hij zal ze aan u openbaren:


7.6.1- Intelligentie


Sommige zijn te intelligent in vergelijking met hun leeftijd. Het normale kind moet intelligent zijn, maar we weten ook dat onze intelligentie zich ontwikkelt als we groeien.


7.6.2- Stompzinnigheid


Sommige anderen zijn te dom in vergelijking met hun leeftijd. Er is een marge van stompzinnigheid die in een normaal kind kan worden getolereerd. Er is nog een graad die ons laat zien dat er iets mis is.


7.6.3- Slechtheid


Nog anderen zijn te slecht. Wanneer u hen waarneemt, verrast hun slechtheid u.


7.6.4- Truc


U vindt sommigen die te listig zijn, als hun vader satan. Hun niveau van truc is altijd te hoog in verhouding tot hun leeftijd.


7.6.5- Neiging om kwaad te doen


Velen onderscheiden zich ook door hun neiging om kwaad te doen.


7.6.6- Geweld en brutaliteit


U vindt ook kinderen die te gewelddadig en te bruut zijn. Wanneer u ze bekijkt met andere kinderen spelen, schrikt hun graad van brutaliteit en geweld u af.


7.6.7- Ongehoorzaamheid


Sommige van deze duivels zijn zeer ongehoorzaam. Weet dat een normaal kind ongehoorzaam kan zijn. Op de een of andere manier zijn we allemaal ongehoorzaam geweest tijdens de kindertijd. Maar de Bijbel leert ons dat de enige echte remedie die God heeft voorgezien voor de ongehoorzaamheid van een kind, straf is. Een kleine zweep volstaat om het normale kind te disciplineren. "Is dwaasheid vastgehecht in het hart van een knaap, de tuchtroede zal haar vandaar verdrijven." Spreuken 22:15.


Maar met kinderen die duivels zijn veranderen noch de tuchtroede, noch de straf iets. Daarom had God in het oude verbond in plaats gevraagd om steniging van dergelijke kinderen. "18Wanneer een man een weerbarstige, weerspannige zoon heeft, die naar zijn vader en moeder niet wil luisteren, en hun niet gehoorzaamt, hoewel zij hem tuchtigen, 19dan zullen zijn vader en moeder hem grijpen en naar de oudsten van zijn stad brengen, in de poort van zijn woonplaats, 20en zij zullen tot de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is weerbarstig en weerspannig, hij wil naar ons niet luisteren, hij is een doorbrenger en een drinker. 21Dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen; geheel Israël zal dit horen en vrezen." Deuteronomium 21:18-21.


7.6.8- Revolte, rebellie


Veel van deze duivels zijn vol revolte en rebellie. Zoals we zojuist hebben gezien, rectificeren ware Kinderen van God zich gemakkelijk door straf. Als u dus zogenaamde kinderen hebt die u niet kunt beheersen, weet dan dat u met duivels te maken hebt. Wat u vaak ondraaglijke kinderen noemt, zijn duivels. Ze zijn nooit kinderen geweest. Ware kinderen zijn draaglijk.


7.6.9- Gulzigheid


Een ander element dat u helpt om verscheidene van deze kinderen gemakkelijk te herkennen is gulzigheid. Soms ontmoet u kinderen die twee tot drie keer eten wat een volwassene kan eten. U vraagt zich over het algemeen af hoe zij doen en in welke buiken zij dat alles zetten.


7.6.10- Leugen


Veel van deze kinderen liegen overmatig. Wanneer een normaal kind liegt, als u een kleine zweep neemt, zal de waarheid onmiddellijk uit zijn mond komen. Maar met een kind dat een duivel is, zelfs wanneer u hem ziet doen dwaas ding, wanneer u hem vraagt, ontkent hij en zelfs zweert hij. En zelfs als u hem raakt, geeft hij niet toe.


7.6.11- Seksuele ondeugden


U kent uzelf dat het kind op een bepaalde leeftijd niets weet over seks. Ondertussen, als u kleine duivels hebt, zult u ze vaak verrassen in daden die u zullen verbazen.


7.6.12- Kloof tussen houding en leeftijd


Velen worden erkend door de grote kloof die bestaat tussen hun houding en hun leeftijd.


7.6.13- Schadelijk, destructief


Velen zijn te schadelijk en destructief. Zij zullen u alles breken wat u in het huis hebt.


7.6.14- Schandalen


Over het algemeen zijn ze echte onderwerpen van schandalen. Ze maken u schamen, ze brengen u altijd in verlegenheid. Zij confronteren u regelmatig met uw omgeving. Door hun bezweringen laten ze u hun dwaasheid verdragen en u hebt vele vijanden voor niets vanwege hen.


7.6.15- Ziekelijk


Er zijn sommigen die constant ziekelijk zijn. Deze, zijn onder degenen die met specifieke missies komen. Ze zijn de hele tijd ziek. Zodra u geld hebt, worden zij onmiddellijk ziek, en nadat u alles hebt besteed, schijnen zij beter opnieuw te worden, en zullen ze weer terugvallen als u weer geld heeft. Anderen geboren zelfs met vreemde ziekten. Soms het zijn ziekten die niet gerechtvaardigd of verklaard zijn.


7.6.16- Tranen


Velen brengen al hun tijd door huilend, en soms bij vreemde uren, en soms op verkeerd ogenblik. U kunt sommige van deze kinderen niet tevreden stellen, u kunt hen niet gelukkig maken. U voedt ze, ze huilen; u was ze, ze huilen; u probeert hen te amuseren, ze huilen. Omdat hun enige verlangen zijn om u af te leiden en u tot het maximum te verstoren. Dit wordt erger als ze in de Gemeente zijn. In de aanwezigheid van God, dat wil zeggen tijdens de dienst, huilen deze kinderen altijd overmatig, om de dienst te verstoren. Als u dus kinderen hebt die huilen telkens als u aan het gebed bent, weet dan dat ze duivels zijn. De geest van ware kinderen is altijd in vrede in de aanwezigheid van God. Het zijn de kinderen van satan die altijd de onrustig geest hebben in de aanwezigheid van God. Het zal daarom voor u nu gemakkelijker zijn om hen te herkennen.


7.6.17- Diefstal


Sommige van deze kleine duivels zijn grote rovers. Weet dat een normaal kind dat in armoede is kan stelen. Maar als u kinderen hebt die hebben alles wat ze nodig hebben, maar die stelen, begrijp dan dat het abnormaal is. Sommige van deze gevallen kunnen uit een demonisch bezit komen; deze gevallen kunnen door gebed worden opgelost.


7.6.18- Angst voor Gods aanwezigheid


Veel van deze duivels zijn uiterst bang voor de aanwezigheid van God. U zult dergelijke kinderen kunnen herkennen als u ze hebt. Als u kinderen hebt die bang zijn voor de aanwezigheid van God, en die zich alleen op hun gemak voelen in buiten Gods aanwezigheid, begrijp dan dat ze niet uit God zijn. Ware Kinderen van God zijn altijd op hun gemak in de aanwezigheid van God.


7.6.19- Ondraaglijke kinderen


Ik heb dit al eerder gezegd, maar ik wil het nog eens herhalen. Weet dat wat u ondraaglijke kinderen noemt, niets anders zijn dan duivels. Zij hebben de geest van hun vader satan. Ze geven nergens aan toe. Ze zijn bang voor niets en ze hebben geen respect voor volwassenen. Als u kinderen ontmoet die geen aandacht voor volwassenen hebben, weet dat zij duivels zijn. Ware kinderen hebben altijd respect voor volwassenen.


7.6.20- Andere elementen


Vele andere elementen, die kinderen die duivels zijn kenmerken, zijn opvallend: Trots, geest van overheersing, verspilling, vreemde spelletjes, geest van afwijzing, houding van een volwassene, geest van beschuldiging, teruggetrokken in zichzelf, de neiging om andere kinderen te initiëren, enz. Over het algemeen zijn vrouwen de aangewezen personen om deze kinderen die duivels zijn te ontdekken. Ten eerste omdat zij degenen zijn die bij de bevallingen aanwezig zijn, en ten tweede omdat zij degenen zijn die voor de baby's zorgen en hen dag en nacht in de gaten houden.


Er zijn waarneembare elementen tijdens de bevallingen van sommige van deze duivels. Verstandige verloskundigen merken sommige van deze duivels op het moment van bevalling; hetzij door de manier waarop ze ter wereld komen, hetzij door andere veelbetekenende tekens. Er zijn ook elementen die kunnen worden waargenomen door de moeders die voor deze kleine slangen zorgen. Vrouwen, omdat zij zo dicht bij kinderen staan, kunnen duivels gemakkelijker herkennen wanneer zij nog heel klein zijn. Verscheidene vrouwen ontdekten enkele van deze duivels terwijl ze hen aan het wassen waren. Vrouwen gaven ons getuigenissen van kind meisjes waarvan het geslacht overeenkwam met dat van een vrouw die niet alleen reeds mannen heeft gekend, maar die zelfs is bevallen. Terwijl ze enkele babymeisjes wassen, beseffen ze dat hun geslacht veel meer versleten is dan het geslacht van vrouwen die al meerdere kinderen hebben.


Ze hebben ook andere kinderen gevangen die duivels zijn door hen te zien slapen. Veel vrouwen hebben gemerkt dat wanneer zij de baby naar bed brengen, zij verbaasd zijn te ontdekken dat de kleine baby, die geacht wordt te slapen, in plaats daarvan bewegingen maakt die laten zien dat zij seks hebben met een onzichtbare partner. Veel vrouwen zijn getraumatiseerd door het ervaren van deze gruwelen. Ze bevinden zich in weerwil van zichzelf en kijken naar pornografische scènes die worden uitgevoerd door mensen waarvan ze dachten dat ze baby's waren. Op deze wijze konden deze vrouwen, ook al waren zij niet spiritueel, kinderen ontdekken die duivels zijn. En toen het onderricht over onderscheidingsvermogen kwam, vonden zij het niet moeilijk het te aanvaarden. Ze hielpen zelfs andere mensen om het onderricht goed te begrijpen door met hen te delen de ervaringen en bewijzen die ze hadden over kinderen die duivels zijn.


Er zijn ook ouders die het onderricht over onderscheidingsvermogen zeer snel als waar erkenden, omdat zij de bewijzen hadden. Zij legden uit hoe sommige van hun kinderen ziek werden telkens wanneer de vader zijn salaris ontving, en al het geld werd verspild aan deze ziektes. En zodra het geld op was, verdween de ziekte. Zodra het volgende salaris arriveerde, begon dezelfde situatie opnieuw. Hoewel ze niet spiritueel waren, begrepen ze dat ze met duivels te maken hadden, niet met kinderen. En zij besloten om niet meer in de val van deze duivels te lopen. De volgende keren dat deze duivels ziek werden, zeiden zij hun duidelijk te sterven en zwoeren dat zij geen geld meer aan hen zouden uitgeven. En na deze ferme woorden, werden de ingebeelde zieken onmiddellijk genezen.


Geliefden, er zijn veel aanwijzingen om ze te herkennen. Maar ik denk dat ik u er genoeg heb gegeven. Dus weet dat het mogelijk is om deze kinderen die duivels zijn te herkennen. Moeders zijn over het algemeen goed geïnformeerd over de aard van elk van hun kinderen, en de getuigenis van een eerlijke vrouw over haar kinderen moet zeer serieus worden genomen. Laat me u er een getuigenis over geven.


7.6.21- Getuigenis


Enkele jaren geleden hadden we een zeer ijverige broeder onder ons. Deze broeder had zich bij ons aangesloten nadat hij onze onderrichten had gelezen en gewaardeerd. Zodra hij contact met ons opnam, waren de ijver en de inzet die hij aan de dag legde voor mij aanleiding om hem met vreugde in ons midden op te nemen en een bijeenkomst met hem te organiseren. Zodra deze broeder zich tot de gezonde leer had verbonden, had ik met hem gedaan wat ik doe met allen die zich op het pad van de Heer begeven. Ik had hem gevraagd of zijn ouders nog leefden, of zij hun leven al aan Jezus Christus hadden gegeven, enz.


Uit onze gesprekken bleek dat zijn moeder nog in leven was, maar de Heer nog niet had aanvaard. Dus moedigde ik hem aan om het Evangelie aan zijn moeder te verkondigen. Hij was terughoudend, zei dat zijn moeder een moeilijke vrouw was, en dat hij niet zeker was dat ze zou geloven. Ik vertelde hem dat zolang als men niet het ware evangelie aan een persoon heeft gepredikt, en op de juiste manier, men niet kunt concluderen dat deze persoon niet kan geloven. Toen ik zijn weifeling zag, vroeg ik hem een ogenblik van vasten te nemen voor zijn moeder, en beloofde hem dit ogenblik van vasten met hem te nemen. We hebben dus drie dagen gevast voor deze moeder. Na dit moment van vasten en voorbede, organiseerden wij een ontmoeting met deze moeder. Ik was speciaal naar zijn land gereisd om zelf het Evangelie aan zijn moeder te brengen.


Wij hadden een heerlijke tijd doorgebracht in de tegenwoordigheid van God met deze moeder, en tot de verrassing van deze broeder geloofde zijn moeder en aanvaardde Jezus Christus als haar Heer en Verlosser. Na de doop zegenden wij de Heer om Zijn genade, en om de bevestiging van Zijn woord. De broeder begreep dus wat ik hem verschillende keren had gezegd. Ik had hem al gezegd dat ik nooit het getuigenis aanvaard dat iemand niet kan geloven voordat ik de gelegenheid niet heb gehad om zelf tot die persoon te preken. Dus we verheerlijkten de Heer, en een paar dagen later keerde ik terug naar mijn land.


De broeders gingen door met de praktijk van het woord van God zoals ik hen had onderwezen. En ik belde hen regelmatig om hen aan te moedigen. Op een dag belde de moeder van deze broer me. Ze zei dat ze wat zorgen had die ze me wilde uitleggen. En ik zei haar dat ik bereid was om haar te luisteren. Ze zei dat ze met me wilde praten over haar zoon. Zij begon met mij te vertellen dat zij in heel haar leven nog nooit een man van God als ik had ontmoet, en dat alleen al het feit dat zij na mijn prediking in Jezus geloofde, daarvan het bewijs was. Ze voegde eraan toe dat niemand zich kon voorstellen dat ze ooit in Jezus zou geloven. Ik vertelde haar dat ik erg blij was om al deze getuigenis te horen.


Zij zei verder dat zij in mij een man van God had gezien, die vol wijsheid was en veel onderscheidingsvermogen bezat. Ik zei tegen haar: "Aan God zij de glorie!" Ze zei verder dat ze niet begreep waarom ik, met al het onderscheidingsvermogen dat ik had, niet kon onderscheiden wie haar zoon was. Deze woorden deden me een beetje huiveren voor de getuigenis die ze me over haar zoon ging geven. Ik heb deze broer meteen gebeld en online gezet, zodat hij live kon luisteren naar wat zijn moeder mij over hem te vertellen had. De broer kwam aan de lijn en luisterde naar ons.


Zijn moeder was toen met haar getuigenis begonnen. Zij zei tot mij: "Apostel, hoe kunt gij met een monster wandelen zonder het te kennen? Ik ben ervan overtuigd dat u een ware dienaar van God bent, maar ik begrijp niet hoe u niet kon onderscheiden wie mijn zoon is. Hij is een duivel." Ik onderbrak haar zachtjes en zei tegen haar: "Mamma, zeg zulke dingen niet. Deze broeder is zeer ijverig voor de Heer, en zijn ijver is zeer bemoedigend." Ze zei tegen me: "Je kent hem niet. Ik zeg tegen haar: "Mamma, hij was vroeger misschien een slecht kind, maar hij is een man geworden die zelfs al een gezin heeft gesticht; bovendien heeft hij de Heer aanvaard, en de Heer vergeeft en verandert harten." Ze zei tegen me: "Apostel, hij is mijn zoon. Ik ken hem. Je liefde voor hem verblindt je. ..." Met alle harde woorden die ze zei, zei ik tegen haar: "Mamma, mamma, wees niet zo bitter. Uw zoon is veranderd. Hij is niet langer de duivel die je kende, hij is een kind van God geworden. Ze zei weer tegen me: "Apostel, je zou me beter geloven, mijn zoon is een duivel, hij is de duivel zelf." Ik zei: "Oké, mam, ik snap het." Ik moedigde haar aan, en toen nam ik afscheid van haar.


Zodra ik met haar klaar was, zei ik tegen de broeder die nog aan de lijn was en alles had aangehoord: "Geliefde, je hebt zojuist live gehoord wat je moeder over je heeft gezegd. Ik ben blij dat de Heer je toestond om live te luisteren. Wat heb je gedaan dat je moeders getuigenis over jou zo triest is?" Hij probeerde zich zo goed mogelijk uit te leggen. Enige tijd later vertelde zijn moeder me dat ze niet in een gemeente kon blijven met dat soort duivel. En omdat ik de broeder niet uit de Gemeente kon zetten alleen vanwege het getuigenis van zijn moeder, gaf het arme moeder er de voorkeur aan de Gemeente te verlaten.


Dag na dag werden de slechte vruchten van deze zogenaamde broeder zichtbaar, maar ik spande mij in om geduldig en verdraagzaam te zijn. Toen de Heer zag dat ik niet bereid was deze zogenaamde broeder op te geven, legde Hij hem bloot en ontmaskerde al zijn werken en zijn verrotte hart. De Heer had hem zo ontmaskerd dat ik geen andere keus had dan hem onmiddellijk uit de Gemeente te zetten. Het was toen dat ik de getuigenis die zijn moeder me over hem had gegeven serieus nam. De woorden van zijn moeder, waarvan ik had gedacht dat het de woorden waren van een moeder die boos is op haar kind, werden bevestigd.


Dit leidt ertoe dat u begrijpen, geliefden, dat het moeilijk is voor mensen om een ​​kind beter te leren kennen dan zijn eigen moeder. Zelfs wanneer moeders niets over hun kinderen zeggen, is dat heel vaak omdat zij niets willen zeggen, niet omdat zij het niet weten.


7.7- Wat moet u doen als u kinderen hebt die duivels zijn?


Als u zulke kinderen hebt, zult u geen andere oplossing hebben dan tot God te bidden voor de bevrijding. Niet voor hun bevrijding, maar voor uw bevrijding. Val nooit in de val van het imiteren van de methoden van het oude verbond. In het Oude Testament was het toegestaan om zulke kinderen te stenigen. In het nieuwe verbond is dat niet meer het geval. U kunt dus niet de vrijheid nemen om deze kinderen te doden of ze te kwellen. Het zou een ernstige zonde voor Gods aangezicht zijn. Probeer niet de spirituele problemen op te lossen met behulp van fysieke methoden. Alleen met gebed kunt u de werken van dergelijke kinderen doven, en niet door geweld. Het doden van een kind, zelfs als het een duivel is, is een misdaad voor Gods aangezicht. En het kwellen van een kind, zelfs als het een duivel is, is een zonde voor Gods aangezicht. Het is niet aan ons om deze kinderen uit de wereld te nemen, het is aan God alleen om dat te doen. De Heer heeft het goed verduidelijkt in de verzen hieronder:


Matteüs 13:27-30"27Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? 28Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. 29De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. 30Laat beide samen opgroeien tot de oogst…"


Onthoud daarom heel duidelijk dat u geen recht hebt om een kind dat een duivel is te doden en dat u hen ook niet mag martelen. De strijd die we moeten leveren tegen deze mensen is geestelijk, niet vleselijk. Verbrand geen kinderen die duivels zijn zoals in sommige delen van de wereld. Als het rechtssysteem van uw land zulke dingen door de vingers ziet, zal God u straffen voor elke misdaad. Weet, dat een duivel, zodra hij reeds een menselijke gedaante heeft aangenomen, in de ogen van God als een mens wordt beschouwd, en hem te doden, om welke reden ook, wordt in de ogen van God als een misdaad beschouwd. Ik wil daarom degenen waarschuwen die in deze regio's waar het doden van tovenaars geen misdaad is. Ik herinner u eraan dat u zich niet alleen moet onderwerpen aan de gerechtigheid van de mensen, maar nog beter aan de gerechtigheid van God. Als de rechtvaardigheid van de mensen in strijd is met de rechtvaardigheid van God, moet u de rechtvaardigheid van God toepassen. En in dat geval eist de rechtvaardigheid van God dat u de vleselijke duivels laat leven tot de oogsttijd. Dan zullen de engelen van God voor hen zorgen.


7.8- Tovenaarkinderen


Er is een verschil tussen kinderen die duivels zijn en tovenaarkinderen. Over het geheel genomen zijn tovenaarkinderen duivels. Maar het sluit niet de mogelijkheid uit om sommige zeldzame gevallen van tovenaarkinderen te ontmoeten, die geen duivels zijn. Het zou het geval zijn van sommige normale kinderen die in hekserij zouden zijn geïnitieerd. Deze kunnen bevrijd worden. Het zijn echter zeldzame gevallen.


7.9- Conclusie


Om dit onderricht over kinderen die duivels zijn te beëindigen, zou ik God de vader, door Zijn Zoon Jezus Christus onze Verlosser, nogmaals bedanken voor de openbaring van Zijn Woord. En zoals de Schrift zegt, "Het openen van Uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht." Psalm 119:130.


8- KAN IEMAND WETEN DAT HIJ EEN DUIVEL IS?


Mijn mond zal enkel wijsheid spreken,
de overdenking van mijn hart is louter inzicht.
Psalm 49:3

Dit is een van de vragen die mij vaak gesteld werden op conferenties en seminars over het onderscheidingsvermogen. Het onderricht over onderscheidingsvermogen is een van het boeiendste onderricht, dat telkens weer vele vragen oproept, waaronder de vraag die wij willen beantwoorden. Terwijl sommige mensen gewoon nieuwsgierig zijn om te weten of een duivel in het vlees zichzelf als zodanig kan herkennen, stellen anderen deze vraag alleen voor wat hen aangaat, dat wil zeggen dat zij willen weten of zij duivels zijn.


Zoveel van hen vragen me elke keer of ze duivels zijn. Tegen hen heb ik altijd gezegd dat God mij niet heeft aangesteld om aan te wijzen wie een duivel in het vlees is en wie niet, en dat God mij ook niet heeft gemaakt tot een adviseur om mensen elke keer te raadplegen om hun geestelijke aard aan hen te openbaren. Ik herinner hen er altijd aan dat ik mijzelf nooit zal aanzien voor wat ik niet ben, en dat zij het antwoord op deze zuiver persoonlijke vraag niet van mij zullen krijgen.


Niettemin moet ik, om deze leer zo duidelijk mogelijk te maken, deze vraag in het algemeen beantwoorden, opdat iedereen zijn geestelijke natuur kan kennen, voor wie nog twijfelt. De vraag "Alsjeblieft Apostel, zeg me, ben ik een duivel?" komt enerzijds van de duivels die zich van zichzelf niet bewust zijn, d.w.z. van de mensen van satan die er niet van overtuigd zijn dat zij tot het kamp van de duivel behoren, en anderzijds van de kinderen van God op momenten van grote ontmoediging, of wanneer zij met buitensporige beproevingen worden geconfronteerd.


Ik zal nu uw vraag beantwoorden. Kan iemand weten dat hij een duivel is? Het antwoord is JA. Op welke manier? Als God u dit onderricht over onderscheidingsvermogen heeft gegeven, dan is het niet opdat u anderen zou kunnen onderscheiden, zoals velen graag doen; het is in de eerste plaats opdat u uzelf zou kunnen onderscheiden.


8.1- De duivels in het vlees die zichzelf negeren


Zoals ik het heb gezegd in het onderricht over Kinderen die Duivels zijn, zijn er naast de grote machtige duivels die vrijwillig en bewust, met een precieze opdracht, in de wereld komen, vele andere kleine duivels die in plaats door satan worden gezonden, heel vaak zonder hun toestemming en zonder hun mening. Sommigen van hen zijn zich niet bewust van hun aard van duivel, en het is ten overstaan van het onderricht over onderscheidingsvermogen dat zij beginnen te twijfelen aan bepaalde dingen die zij ervaren. De volgende punten zullen u helpen om te weten of u bij God hoort of niet.


8.1.1- Diepe haat tegen Jezus Christus


Als u een diepe haat koestert tegen Jezus Christus, als u Jezus Christus haat zonder echt te begrijpen waarom u Hem zo haat, dan bent u een duivel.


8.1.2- Walging voor Gods werk


Als u een echte afkeer hebt van Gods werk, als u toevallig zegt of denkt dat God u zou uitbuiten door u te vragen Zijn werk te doen, dan bent u een duivel. Wij hebben in het verleden zulke zogenaamde kinderen van God gekend, die zich er niet voor schaamden om luid en duidelijk te verklaren dat zij diep van binnen het gevoel hadden dat God hen alleen maar uitbuitte. Dit was genoeg voor ons om te weten dat we met duivels te maken hadden. En dit werd naderhand bevestigd, want zodra God hun werken ontmaskerde, verdreven wij hen uit de Gemeente.


Als u er vrijwillig voor kiest Gods werk te verdraaien of te vervalsen, of als u er vaak toe gedreven wordt Gods werk vrijwillig en bewust te saboteren, dan bent u niet uit God. In dit geval verschilt u niet veel van hen die willens en wetens mensen de valse leer aanleren. Dus u bent niet anders dan degenen die lasteren tegen de Heilige Geest. U bent een duivel!


8.1.3- De vreugde om onschuldige mensen te zien lijden


Als u er plezier in schept onschuldige mensen te zien lijden, of als u er plezier in schept mensen te martelen door plezier te scheppen in het lijden en het gekerm van uw slachtoffers, dan bent u een duivel.


8.1.4- Zogenaamde ware christenen die niet gedoopt zijn in de Heilige Geest


Als u zich een wedergeboren christen noemt, lang geleden in water gedoopt, maar niet gedoopt in de Heilige Geest, terwijl u niet alleen bekend bent met het onderricht over de doop met de Heilige Geest, maar u ook meermalen naar de gebedsbijeenkomsten voor de doop in de Heilige Geest bent geweest, dan bent u niet uit God. Wanneer een waar kind van God nog niet met de heilige Geest is gedoopt, komt dat ofwel omdat het onderricht over de doop met de heilige Geest hem nog niet goed is uitgelegd, ofwel omdat hij niet de genade heeft gehad een ware dienstknecht van God te ontmoeten om voor hem te bidden.


8.1.5- Zogenaamde ware christenen die vechten tegen de doop van de Heilige Geest


Zoals u hebt gelezen in het onderricht over de doop met de Heilige Geest en het spreken in tongen, als u uzelf een wedergeboren christen noemt, gedoopt in water en bekend met het onderricht over de doop met de Heilige Geest, en u bent tegen de doop met de Heilige Geest en het spreken in tongen, dan bent u een duivel.


8.1.6- Zogenaamde ware christenen die de doop met de Heilige Geest vermijden


Indien gij u wedergeboren christenen noemt, en de doop met de Heilige Geest u onverschillig laat, d.w.z. dat de doop met de Heilige Geest u niets zegt, of indien gij de doop met de Heilige Geest uit de weg gaat, door listige kunstgrepen te gebruiken om de gebedsbijeenkomsten te ontlopen die om de doop met de Heilige Geest worden gehouden, dan zijt gij een duivel. Een waar kind van God schuwt de Heilige Geest niet, noch voelt hij zich op zijn gemak zonder de Heilige Geest en de zalving van de Heilige Geest.


8.1.7- Mensen die blij zijn slecht te zijn


Als u slecht bent en er veel plezier in schept, dan bent u een duivel.


8.1.8- Zogenaamde ware christenen die hekserij beoefenen


Als u zich wedergeboren christenen noemt, gedoopt in water en zelfs in de Heilige Geest, en u beoefent hekserij in de Gemeente, en u weerstaat de verschillende oproepen tot bekering die worden gedaan, dan is dat omdat u een duivel bent, een ware agent van de Hel. Als een christen die een zaad van God is, bezeten kan zijn en toch om onverklaarbare redenen hekserij kan bedrijven te midden van de kinderen Gods, zal dit christen die een zaad van God is de eerste gelegenheid die hem wordt geboden, aangrijpen om zijn werken te belijden en om de hekserij af te zweren. U zult nooit een wedergeboren christen, een waar zaad van God, willens en wetens in de Gemeente zien blijven, hekserij beoefenen, en wachten tot God hem eerst ontmaskert, voordat hij doet alsof hij zich bekeert.


8.1.9- De zogenaamde ware christenen die vechten de ware kinderen van God


Als uw hart vervuld is van haat, jaloezie en boosaardigheid jegens de ware kinderen van God, terwijl u zichzelf wedergeboren christenen noemt, gedoopt in water en misschien zelfs met de Heilige Geest, dan bent u een duivel.


8.1.10- De zogenaamde ware christenen die nooit bevrijd zijn


Als u zich wedergeboren christenen noemt, gedoopt in water, maar niet bevrijd, terwijl u niet alleen het onderricht over bevrijding goed kent, maar ook de genade hebt gehad om ten minste één gebedsbijeenkomst bij te wonen die speciaal voor bevrijding was georganiseerd, dan bent u niet uit God. Deze eeuwige bezetenen, die zich wedergeboren christenen noemen, gedoopt in water, en die telkens om bevrijding vragen, en na veelvuldige gebeden om bevrijding nooit bevrijd worden, zijn niet uit God.


8.1.11- De zogenaamde ware christenen die stelen in de Gemeente


Al die zogenaamde wedergeboren christenen, gedoopt in water en misschien zelfs met de Heilige Geest, die tienden en offers uit de gemeentekas of van de gemeenterekeningen stelen, zijn duivels. Zij zijn niet anders dan hun broer Judas Iskariot, die de offers stal die Jezus en de discipelen ter beschikking waren gesteld. Johannes 12:4-6 "4Maar Judas Iskariot, één van zijn discipelen, die Hem verraden zou, zeide: 5Waarom is deze mirre niet voor driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven? 6Maar dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam."


Ik zal u enkele voorbeelden van dit soort duivels geven die we zijn tegengekomen. Er is het geval van een tovenaar die zogenaamd de leider was van een vergadering die in zijn huis werd gehouden. Er was een kist in de vergadering waarin de broeders hun tienden en offers kwamen doen. Iedere keer, keek deze dief wanneer alle mensen in zijn huis uitgingen, en dan ging hij Gods geld uit de geldkist stelen. Op een dag, toen hij dacht dat iedereen al weg was, ging deze duivel zoals gewoonlijk naar de geldkist om te stelen. Terwijl hij het geld uit de kas van de Gemeente haalde, kwam zijn eerste dochter. Midden in de vlucht verrast, raakte de dief in paniek. Zijn dochter, ook verbaasd, vroeg hem: "Vader, wat doe je zo?" En de duivel, gehuld in schaamte, antwoordde: "Nee, ik zal terugbetalen."


Er is ook het geval van een tovenaar die zogenaamd de leider van een vergadering was en die verscheidene jaren besteedde aan het systematisch stelen van de tienden en de offers die Gods kinderen gaven. Deze duivel bracht zijn tijd door met het beschuldigen van Gods kinderen dat ze niets gaven. Hij was altijd de enige die verontwaardigd was en klaagde dat hij nooit christenen had gezien die nooit iets aan God gaven, en hij vroeg zich af of die christenen die nooit tienden of offers gaven, wel echte kinderen van God waren. Toch gaven sommige van deze christenen gedurende die tijd regelmatig hun offers aan de Heer. Maar deze duivel was alles aan het stelen, maar hij wou niet zwijgen. Deze slang speelde dit spel met succes totdat de Heer hem ontmaskerde, hem volkomen blootlegde voor iedereen, en hem uit de Gemeente verdreef.


Er is ook het geval van een kleine duivel die uit de wereld van de duisternis te hulp kwam, om zijn tovermoeder te helpen die zich in gevaar voelde, omdat de opdracht die satan haar had toevertrouwd, was mislukt. Het toeval wilde dat de bijeenkomst werd gehouden in het huis waar deze kleine duivel woonde. Ondanks zijn jonge leeftijd stapelde de kleine tovenaar de stoelen op om de kist met tienden en offers te bereiken, die boven een hoge kast was geplaatst. Dus maakte het duiveltje zijn eigen ladder naar de geldkist, nam het geld in de geldkist, en ging naar school met grote bankbiljetten die geen enkel kind van de lagere school kon hebben. Hij gaf het uit zoals hij wilde, en deelde een deel uit aan zijn kameraden. De ouders van de andere kinderen, gealarmeerd door het feit dat hun kinderen in het bezit waren van grote sommen geld waarvan zij de herkomst niet kenden, waarschuwden op hun beurt de schoolleiding, die na onderzoek inzag dat dit soort geld, dat stroomde als van een vals geldmaker, afkomstig was van dit kleine duiveltje.


Zij ontboden toen de ouders van het duiveltje, om te begrijpen hoe een klein kind dat net van de kleuterschool kwam, elke dag zoveel geld kon hebben. Op dat moment realiseerden de ouders zich dat de kleine duivel zijn tijd doorbracht met het leeghalen van de geldkist met tienden en giften. En omdat niemand naar deze geldkist keek, merkte niemand het. Dit doet u begrijpen dat de uitdrukking "kind dat een duivel is" misleidend is. Een duivel is nog steeds een duivel, hoe oud hij ook is. Dus wees heel voorzichtig.


Er is een ander geval van een heks die naar de spirituele retraite. Toen zij bij de retraite aankwam, ging zij naar een kind van God dat aan het aanbidden was in de gemeente van de stad waar de retraite werd gehouden. Toen vroeg zij dit kind van God waar hun geldkist voor offers was. Natuurlijk vroeg dit kind van God haar of zij haar offers wilde geven, en de heks was in verlegenheid gebracht en zei nee. Zo'n vraag had ze zeker niet verwacht. Toen begonnen de broeders van de vergadering waar de retraite zou worden gehouden zich af te vragen waarom iemand die niet van plan is een offer aan God te brengen, zou willen weten waar de geldkist voor offers is. Toen de Heer deze heks ontmaskerde, realiseerden de broeders zich dat zij de geldkist voor offers wilde lokaliseren met het doel te stelen.


Geliefden, er zijn zoveel voorbeelden u te geven. Maar om dit onderricht niet te lang te maken, zal ik het bij deze paar houden. De conclusie die uit deze voorbeelden moet worden getrokken, is dat een van de dingen die kenmerkend zijn voor duivels in het vlees, het stelen in het huis van God is. Grote duivels of kleine duivels, het is allemaal hetzelfde, zoals u net hebt gelezen. Zij hebben allen de geest van hun vader de duivel, en handelen allen als hun broer Judas Iskariot. Dus dit is nog een vrucht waarmee u ze aan zult herkennen. Als u een zogenaamd kind van God kent, dat zich Gods geld toestaat te stelen, weet dan dat hij een duivel is. Hetzelfde geldt voor hen die zich op hun gemak voelen bij het stelen van tienden en offers, altijd redenen vinden om niet te geven. Sommigen van hen, die wat listiger zijn, zeggen telkens dat zij Gods geld slechts geleend hebben, en dat zij het zullen terugbetalen.


Als u een wedergeboren christen bent, gedoopt in water en misschien zelfs in de Heilige Geest, als u ooit Gods geld hebt gestolen, als u denkt dat u geen duivel bent, weet dan dat u bezeten bent. Biecht uw daden snel op, en vraag om uw bevrijding. Onthoud dat als u niet al het geld teruggeeft dat u van God hebt gestolen, u de Hel wacht. En als u gelooft zoals de Jehova's Getuigen dat de Hel niet bestaat, blijf dan halsstarrig.


Geliefden, nu u hebt geleerd dat de christenen die duivels zijn hun tijd besteden aan het stelen van de offers die u aan de Heer geeft, doe dan op uw niveau de moeite om deze offers veilig te bewaren. Neem maatregelen om de weg te versperren voor deze agenten van de Hel, die niet alleen bezweringen tegen u uitspreken, maar ook tijd besteden om u te ruïneren. Zoek op uw niveau manieren om al uw offers te beveiligen, zodat het niet meer mogelijk is voor christen die duivels zijn om ze te stelen.


8.1.12- De zogenaamde dienaren van God die vrijwillig de waarheid verbergen


Al die zogenaamde kinderen van God of Dienaren van God die willens en wetens de waarheid verbergen, zijn duivels. Deze goddelozen blokkeren de bron van de waarheid, opdat andere christenen er niet over zouden struikelen. Sommigen zijn zogenaamde voorgangers, die naar onze site komen om hun onderrichten te putten, en anderen zijn zogenaamde sociale netwerk evangelisten, die onze onderrichten gebruiken als basis voor evangelisatie. Beste broeders, onze onderrichten gebruiken om te onderwijzen of te evangeliseren is geen slechte zaak. In feite, wordt het aanbevolen. Het is eerder wat deze goddeloze mensen doen met deze onderrichten dat satanisch is.


Wat doen deze herders die duivels zijn? Zij komen naar onze site, nemen de onderrichten over en geven ze aan hun volgelingen, waarbij zij de indruk wekken dat deze leringen van hen afkomstig zijn, terwijl zij de werkelijke bron van de onderrichten zorgvuldig verbergen. Daarom nemen zij uit onze leer alles wat hen aan hun volgelingen kan voorstellen als ware leraars die het woord van God kennen, en stellen zij alles in het werk om uit de onderrichten die elementen te halen die hen in de ogen van hun volgelingen kunnen ontmaskeren. En om deze satanische stunt uit te halen, doen zij alles wat zij kunnen om onze site voor de gelovigen te verbergen, omdat zij weten dat als de gelovigen de site ontdekken, zij niet alleen zullen weten dat de onderrichten die zij ontvingen niet van hun tovenaarspredikanten afkomstig waren, maar zij ook zullen ontdekken dat delen van deze onderrichten zorgvuldig werden verwijderd.


Wat zijn de duivels aan het doen die evangelisten zijn op sociale netwerken? Zij komen naar onze site, nemen de onderrichten, gebruiken ze voor hun zogenaamde evangelisatie, maar slagen erin de werkelijke bron van deze onderrichten te verbergen. Ik zal u twee voorbeelden geven van dit soort duivels:


De eerste duivel neemt de tijd om elke onderricht regel voor regel te lezen, en verwijdert uit deze onderrichten alle verwijzingen naar de site, en houdt teksten over waarin geen melding wordt gemaakt van de site www.mcreveil.org. Het zijn dan ook deze onderrichten, ontdaan van elke verwijzing naar de site, die hij op sociale netwerken publiceert. Iedereen die deze onderrichten op sociale netwerken tegenkomt, geeft er commentaar op, vindt ze leuk, en is ervan overtuigd dat deze duivel ze geschreven heeft. Deze list van satans agenten brengt de mensen er dus toe te geloven dat deze duivel de waarheid onderwijst, en vervolgens zonder voorbehoud alles te geloven wat van hem uitgaat. Zo maakt deze slang er misbruik van en introduceert valse leringen, wetende dat naïeve christenen het niet meer in de gaten zullen hebben. Toen enkele mensen die onze onderrichten kennen, deze onderrichten op sociale netwerken verdraaid aantroffen en ons waarschuwden, hebben wij contact opgenomen met deze duivel. Hij heeft ons de toegang tot zijn pagina ontzegd om onze onderrichten verdraaid te zien. Een van de Facebook-profielen van deze duivel is "Élie Elie" op het adres: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056852889863.


De tweede duivel deed, heel slim, alsof hij berouw toonde en beloofde ons dat hij de bronnen van de onderrichten zou overhandigen. Maar wat hij gedaan heeft is spectaculair. Hij heeft ervoor gekozen de bron van de onderrichten te verhullen, zodat degenen die op de door hem toegevoegde links klikken, nooit op de site terechtkomen. Hier is het echte adres van onze website: www.mcreveil.org. Maar kijk eens naar de manier waarop deze slang dit adres op zijn Facebook pagina's schrijft. Eerst schrijft het mcreveil correct, maar hij eindigt met .com. Dit is genoeg om iedereen te verliezen die de site via deze link wil bereiken. Maar het blijkt dat we ook .com hebben geactiveerd, ook al gebruiken we alleen .org. Zodra deze slechterik doorhad dat de .com functioneel is en mensen naar de site leidt, maakte hij een andere link die de volgende is: www.mcereveil.com. Kijk goed naar het adres, en u zult zijn list zien. Hij heeft een "e" tussen c en r gezet, om het adres te vervormen. Zodra we zeggen dat ons adres eindigt op .org, maakt het een nieuw adres aan met .org: www.mcreviel.org. Nu hij gedwongen is .org te gebruiken, wordt mcreveil mcreviel.


De manipulatie van deze duivel is niet begonnen met het adres van onze site. Hij begon met de site zelf. Het was de naam van onze site die deze slang gebruikte als naam voor een van zijn Facebook-pagina's, met precies dezelfde afbeelding als die op de site was. Iedereen die deze Facebook-pagina tegenkomt, is er dus van overtuigd dat het onze pagina is. Zo ver is deze duivel gegaan, om iedereen af te leiden die ons zoekt op sociale netwerken. Ik wil erop wijzen dat wij geen Facebook-account hebben. We zitten op dit moment op geen enkel sociaal netwerk. Deze slang heeft blijkbaar meerdere Facebook pagina's, waaronder deze: https://www.facebook.com/DNG-100568642178253/


Dit is hoe duivels werken. En allemaal beweren ze wedergeboren christenen te zijn, en Jezus Christus te dienen. Kunnen zij weten dat zij duivels zijn? JA! Het bewijs is dat zij verschillende gelegenheden hebben gekregen om zich te bekeren, maar dat zij hardnekkig zijn doorgegaan met hun satanische bedieningen. Er zijn veel van dergelijke duivels op sociale netwerken, die zich voordoen als wedergeboren christenen, en beweren het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Maar in werkelijkheid is hun missie om mensen af te keren van het pad van God.


8.2- Kinderen van God die zich in buitensporige beproevingen bevinden


Velen van Gods kinderen, die zich nooit hadden voorgesteld dat God Zijn kinderen aan buitensporige beproevingen kon onderwerpen, aarzelen niet in hun ogenblikken van uiterste ontmoediging zich af te vragen of zij werkelijk van God zijn, zo niet of God Zelf wel echt is.


Voordat ik uw vraag beantwoord, zou ik u eraan willen herinneren dat de moeilijkheden die u op deze aarde ondervindt, geen functie zijn van uw geestelijke aard. We zijn allemaal naar deze aarde geroepen te lijden. Of men nu van God is of van satan, men moet de grillen van de aarde onder ogen zien. Of u nu van God of van satan op aarde bent, u kunt niet ontkomen aan het lijden. Het is dus niet door het soort lijden dat u doorstaat, dat u uw geestelijke aard kunt bepalen. Ik hoop dat dit punt goed begrepen is.


Wij kunnen nu in de Bijbel zoeken naar enkele gevallen die ons kunnen helpen dit onderwerp beter te begrijpen. Kan een waar kind van God op momenten van extreme kwelling twijfelen aan zijn geestelijke natuur of zelfs aan zijn relatie met God? Het antwoord is JA. Op welke manier? De extreme marteling die God Zijn ware kinderen vaak laat ondergaan, drijven hen soms tot waanzin.


Voor al die kinderen van God die zich in hun ogenblikken van ontmoediging of bij buitensporige tegenspoed afvragen of zij wel echt van God zijn, moedig ik u aan uw beproevingen met meer waardigheid en moed tegemoet te treden, in de wetenschap dat elke beproeving voorbij zal gaan. Niets is eeuwig op aarde, en onze beproevingen zullen daarop geen uitzondering zijn. Wees moedig, en laat satan, de dief van de vreugde, uw vreugde niet langer stelen, die kostbare vreugde die voortkomt uit de zekerheid van onze behoudenis! Hier zijn enkele getuigenissen die u kunnen helpen om de extreme beproevingen die u doormaakt te overwinnen, zonder aan uw geestelijke aard te twijfelen.


8.2.1- Het geval van de vrouw die bezeten was door een geest van zwakheid


Lucas 13:10-17 "10Hij was bezig te leren in een der synagogen op sabbat. 11En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. 12Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; 13en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. 14Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet worden, komt dàn om u te laten genezen en niet op de sabbatdag. 15Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken? 16Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag? 17En toen Hij dit zeide, schaamden zich al zijn tegenstanders, en de gehele schare verheugde zich over al de heerlijke dingen, die door Hem geschiedden."


Wanneer u deze passage uit Lucas 13:10-17 leest, ziet u hoe een waar zaad van God door satan 18 jaar lang in ondraaglijk lijden werd gehouden. 18 jaar lang heeft ze deze onbeschrijflijke marteling ondergaan. Toch was zij een dochter van Abraham, dat wil zeggen, een zaad van God.


8.2.2- Het geval van Johannes de Doper


Lucas 1:13-17 "13Maar de engel zeide tot hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. 14En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. 15Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan, 16en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. 17En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden."


Johannes 1:29-36 "29De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 30Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die vóór mij geweest is, want Hij was eer dan ik. 31En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. 32En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. 33En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. 34En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. 35De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. 36En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods!"


Matteüs 11:2-3 "2Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: 3Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?"


Johannes de Doper, hoewel hij zich niet afvroeg of hij werkelijk van God was, onthield zich er niet van God te vragen of Hij werkelijk de ware God was. Hij, die van de moederschoot af vervuld was met de Heilige Geest, en die speciaal gezonden was om de weg voor God te bereiden en God bekend te maken aan Gods volk, bevond zich in een onbeschrijfelijke beproeving, zich afvragend of God wel echt God was. Johannes de Doper bleef een zaad van God, een waar kind van God, en een ware Dienaar van God, ondanks de beproevingen. Weet daarom, dat beproevingen, hoe afschuwelijk ook, nooit een zaad van God in een zaad van satan zullen veranderen.


8.2.3- Het geval van Jeremia


Jeremia 20:14-18 "14Vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben; de dag waarop mijn moeder mij baarde, zij niet gezegend. 15Vervloekt zij de man die mijn vader de blijde boodschap bracht: U is een jongen geboren, waarmede hij hem zozeer verblijdde; 16die man zij als de steden die de HERE onderstboven heeft gekeerd, zonder dat het Hem berouwde; hij hore des morgens geschreeuw en des middags krijgsrumoer, 17omdat Hij mij niet deed sterven in de moederschoot, zodat mijn moeder mijn graf ware geworden en haar schoot voor immer zwanger gebleven. 18Waarom toch ben ik uit de moederschoot voortgekomen om moeite en kommer te aanschouwen en opdat mijn dagen in schande ten einde spoeden?"


Jeremia had zoveel geleden dat hij de dag van zijn geboorte vervloekte en de onschuldige mensen die het nieuws van zijn geboorte aan zijn vader brachten, enz. Hij vervloekte de dag van zijn geboorte, vergetende dat God, die de auteur is van die geboortedag, degene is die werkelijk verantwoordelijk is voor de martelingen die hij onderging. Hij vervloekte de onschuldige mensen die het nieuws van zijn geboorte aan zijn vader brachten, terwijl hij vergat dat deze onschuldige mensen slechts instrumenten van God waren die deden wat zij moesten doen, namelijk het goede nieuws van zijn geboorte aan zijn vader brengen. Hij wist niet dat deze onschuldige mensen op geen enkele wijze verantwoordelijk waren voor de marteling die hij onderging, en dat alleen God daarvoor verantwoordelijk was.


De arme man heeft dus indirect God vervloekt door zijn geboortedag en door de onschuldige mensen, zonder het te beseffen. Want wie is de auteur van onze geboortedag, buiten God? En wat heeft de arme drager van nieuws in dit alles anders gedaan, dan wat God van hem verwachtte? De drager van het nieuws van Jeremia's geboorte, op de dag dat hij het nieuws bracht, was ervan overtuigd dat een goed nieuws was dat hij bracht. Hij kon zich niet voorstellen dat dit goede nieuws 20 of 30 jaar later door iemand als een slecht nieuws zou worden opgevat. Daarom kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop God verkiest zijn dienaar Jeremia op de proef te stellen. Er kan dus geen vloek aan hem worden toegeschreven.


Toen Jeremia vroeg waarom hij niet in de moederschoot ter dood was gebracht, wie anders dan God kon hem in de moederschoot ter dood brengen? Wie heeft echt de macht om de dood te veroorzaken? U begrijpt hier, geliefden, dat het lijden afschuwelijk was, dit door de enige wil van God. En ondertussen vertelden de agenten van satan aan iedereen die ze wilde luisteren dat God Jeremia in de steek had gelaten, en dat zij, de valse profeten, de nieuwe dienaren van God waren geworden. Dit is dezelfde taal die de agenten van de Hel nu tegen ons gebruiken.


8.2.4- Het geval van Job


Job 1:1-20 "1Er was in het land Us een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. 2Hem werden zeven zonen en drie dochters geboren. 3Zijn bezit bestond uit zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het Oosten. … 13Op zekere dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, 14kwam een bode tot Job en zeide: De runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen, 15toen de Sabeeërs een inval deden en ze roofden; en de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen.


16Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide: Het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. 17Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide: De Chaldeeën hadden drie benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze; en de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. 18Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide: Uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijndrinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, 19en zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de vier hoeken aan, en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. 20Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, …"


Job 2:7-13 "7… en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. 8En hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as. 9Toen zeide zijn vrouw tot hem: Volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf! 10Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. 11Toen nu de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van hen uit zijn woonplaats: de Temaniet Elifaz, de Suchiet Bildad en de Naämatiet Sofar; en zij kwamen volgens afspraak bij elkander om hem te gaan beklagen en te troosten. 12Toen zij van verre hun ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Zij verhieven hun stem en weenden, scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd, hemelwaarts. 13En zij zaten bij hem op de grond, zeven dagen en zeven nachten; niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen, dat zijn smart zeer groot was."


Job 3:1-12 "1Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. 2En Job hief aan en zeide: 3De dag verga, waarop ik geboren werd; de nacht, die zeide: Een jongske is ontvangen. 4Die dag zij duisternis, God in den hoge vrage niet naar hem, geen lichtglans bestrale hem. 5Mogen donkerheid en diepe duisternis beslag op hem leggen, moge wolkgevaarte zich over hem legeren, zonsverduistering hem verschrikken. 6Die nacht - duisternis neme hem weg, hij verheuge zich niet onder de dagen van het jaar, hij kome niet in de reeks der maanden. 7Zie, die nacht zij onvruchtbaar; geen gejubel weerklinke daarin. 8Dat de dagvervloekers hem verwensen, zij, die de kunst verstaan de Leviatan op te hitsen. 9Dat de sterren zijner morgenschemering verduisterd worden; hij wachte op licht, maar het kome niet, hij aanschouwe niet de wimpers van de dageraad, 10omdat hij de deuren van de schoot zijner moeder niet toesloot en voor mijn ogen de moeite niet verborgen hield. 11Waarom ben ik niet bij de geboorte gestorven, heb ik niet de geest gegeven, toen ik uit de moederschoot kwam? 12Waarom hebben knieën mij opgewacht, waarom borsten, zodat ik kon zuigen?"


Job had zoveel geleden dat de agenten van satan, die jaloers op hem waren, zich verheerlijkten, en zeiden dat God hem verworpen had. Zelfs zijn vrouw, die de verschrikking zag die hem was overkomen, geloofde dat God, van wie zij dacht dat hij waar was, vals was geworden, en stelde voor dat Job God zou vervloeken en sterven. De vrienden van Job, die God vreesden, geloofden in plaats daarvan dat Job iets verkeerds had gedaan in de ogen van God. Niemand kon zich voorstellen dat God, de ware God, de almachtige God, de God van liefde en mededogen, een van Zijn ware Dienaren zo zou kunnen behandelen, zonder enige reden.


Dit voorbeeld helpt ons te begrijpen dat God, om redenen die niemand kan verklaren, Zijn ware Kinderen dikwijls onderwerpt aan buitensporige martelingen door de handen van satan en zijn agenten. Dit soort foltering is dikwijls van dien aard, dat, indien het kind Gods niet vast genoeg is, het zelfs aan zijn geestelijke aard zal twijfelen en mij vragen: "Alsjeblieft Apostel, zeg mij; ben ik een duivel?" Was Job een duivel omdat hij al deze martelingen door de handen van satan onderging met God's toestemming? Was hij in de steek gelaten door God? Was hij afgewezen door God?


Job, in zijn frustratie, vervloekte de dag van zijn geboorte. Hij vervloekte de dag van zijn geboorte en vergat dat God, die de auteur is van die geboortedag, degene is die werkelijk verantwoordelijk is voor de martelingen die hij onderging. De arme man heeft God indirect vervloekt door de dag van zijn geboorte, zonder het te beseffen. Want wie is de auteur van onze geboortedag, als het niet God is? En iedereen weet dat de dag zelf niets heeft gedaan. De dag is nergens verantwoordelijk voor. Als Job zegt "Waarom ben ik niet bij de geboorte gestorven, heb ik niet de geest gegeven, toen ik uit de moederschoot kwam?", wie anders dan God kon hem laten sterven in de baarmoeder? Wie heeft echt de macht om de dood te veroorzaken? U begrijpt hier, geliefden, dat het lijden op zijn hoogtepunt was, dit door de enige wil van God. En ondertussen vertelden de agenten van satan aan iedereen die ze wilde luisteren dat God Job in de steek had gelaten, en dat Job niet langer een dienaar van God was.


Geliefden, wees daarom voorzichtig in uw ogenblikken van extreem lijden om de dagen niet te vervloeken, want het is God die al deze dagen geschapen heeft. En in werkelijkheid, heeft geen dag ooit iets gedaan om het te verdienen vervloekt te worden. De dagen zelf hebben geen kracht. Wanneer God besluit ons op de proef te stellen, is Hij alleen verantwoordelijk, en dagen of onschuldige mensen vervloeken is God vervloeken. Of God satan zelf of zijn agenten gebruikt om ons te beproeven, Hij alleen is verantwoordelijk. Daarom moeten wij in onze beproevingen God danken, want geen agent van satan kan sterker zijn dan God om ons te bereiken zonder Gods toestemming. Geen ongeluk overkomt ons, tenzij de Heer het heeft toegestaan. "37Wie is het, die spreekt en het is er, wanneer de Here het niet gebiedt? 38Komt niet uit de mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?" Klaagliederen 3:37-38.


Dus, u, ware Kinderen van God, zaden van God, het extreme lijden waaraan u soms worden blootgesteld, moet u niet langer doen twijfelen aan u ware geestelijke aard, of u zelfs doen geloven dat God u in de steek heeft gelaten, en dat Hij u zelfs heeft verworpen. Nee! De gevallen van deze weinige Dienaren Gods, waarover wij zojuist hebben gelezen, tonen ons dat God er dikwijls voor kiest, om redenen die wij niet kunnen begrijpen of verklaren, satan en zijn agenten voor goden te laten spelen over de Kinderen Gods, en de Kinderen Gods mis te handelen door hen te onderwerpen aan een mate van foltering die ieder normaal mens zou doen afvragen of God wel werkelijk God is. God is werkelijk God, geliefden, maar Zijn logica is ondoorgrondelijk, Zijn methoden voor ons onbegrijpelijk.


Dus als u de Here Jezus Christus toebehoort, als u het zaad van God bent en de moeite neemt om na God in Jezus Christus te wandelen, maak u dan geen zorgen als God u beproevingen laat overkomen. Hij heeft de controle. En als je kostbaar bent in de ogen van God, kunnen deze beproevingen de grenzen van het menselijk begrip overschrijden. Maar in dit alles, blijft God God. Dus wees kalm, wees in vrede, wees gesterkt! Het uur van onze bevrijding is nabij.


Ik wil de agenten van satan en andere verleiders waarschuwen: Deze boodschap van bemoediging en zekerheid die ik zojuist heb gebracht, is bestemd voor ware Kinderen van God die God vrezen. Waag het dus niet u te troosten met mijn bemoediging wanneer God u neerslaat vanwege uw hekserij en uw rebellie tegen Zijn woord. Voordat u dus enig lijden dat u doorstaat toeschrijft aan een beproeving van God, moet u er zeker van zijn dat u van God bent, en dat u God vreest. Voordat u zegt dat God u op de proef stelt zoals Hij Job op de proef stelde, wees er dan van verzekerd dat u in de ogen van God bent wat Job in de ogen van God was.


8.3- Conclusie


Deze elementen van onderscheidingsvermogen die ik zojuist in dit onderricht heb gegeven, hebben alleen betrekking op hen die hun leven reeds aan Jezus Christus hebben gegeven. Als u zichzelf reeds wedergeboren christenen noemt, gedoopt in water en misschien zelfs met de Heilige Geest, en als u naast de vruchten die reeds genoemd zijn in het onderricht over onderscheidingsvermogen, ook deze andere vruchten draagt die ik zojuist genoemd heb, dan is het antwoord op uw vraag JA. U bent niet uit God.


Indien gij nog heidenen zijt, d.w.z. indien gij Jezus Christus nog niet als Heer en Heiland hebt aanvaard, hebben deze elementen van onderscheidingsvermogen, die ik u zojuist heb gegeven, geen betrekking op u. Zelfs als u deze vruchten draagt, kunt u niet snel concluderen dat u een duivel bent. Deze vruchten die u draagt, kunnen afkomstig zijn van de duivels die in u wonen. Als u bezeten bent, zijn de vruchten die u draagt niet veel anders dan die duivels dragen.


Tenslotte, beste broeders, onthoud dat de Onderscheidingsvermogen, zoals ik die heb onderwezen, alleen moet worden toegepast op godsdienstige mensen, dat wil zeggen op allen die het Evangelie van Jezus Christus reeds hebben gehoord, en die reeds weten wie Jezus Christus werkelijk is. De echte heidenen, dat wil zeggen de werkelijk onwetende heidenen, deze mensen die niets weten van de dingen Gods en geen kennis hebben van het Evangelie, kunnen niet gemakkelijk door dit onderscheidingsvermogen worden beoordeeld. Het is moeilijk om onderscheidingsvermogen op zulke mensen toe te passen. Deze mensen zijn over het algemeen nog steeds erg bezeten, en hun daden en zelfs hun gedachten worden vaak geleid door de duivels die hen bezitten. Daar het onderscheidingsvermogen, zoals in dit onderricht uiteengezet, u niet in staat kan stellen de geestelijke aard van heidenen vast te stellen, kunt u voornamelijk door openbaring weten of zij niet uit God zijn.


"Zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus." 2Korintiërs 10:5.


9- CONCLUSIE


" 99Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. 100Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar Uw bevelen. " Psalm 119:99-100.


9.1- Kunnen duivels bevrijd worden?


In Johannes 6:70 lezen we: "Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u is een duivel." We weten allemaal met welke bevrijdende kracht de Here Jezus Zijn bediening op aarde volbracht heeft. Allen die bezeten waren door boze geesten en tot Hem kwamen, werden bevrijd. De vraag die we ons kunnen stellen is waarom Jezus Judas Iskariot niet heeft bevrijd? Het antwoord is eenvoudig: Judas Iskariot was een duivel, geen bezetene.


Het is belangrijk om op dit niveau het verschil vast te stellen tussen een duivel en een bezetene. Een bezetene is een bezetene persoon van boze geesten is. Zo'n persoon kan bevrijd worden. Terwijl een duivel een zaad van satan is zoals wij het bestudeerd hebben. We kunnen een zaad van satan niet veranderen in een zaad van God. Daarom heeft Jezus Judas Iskariot niet in het zaad van God getransformeerd door hem te bevrijden. Dus we kunnen geen duivel bevrijden.


Toch besteden duizenden mannen van God hun tijd vandaag de dag aan doen wat zij noemen bevrijding, door blindelings te proberen om duivels te bevrijden. Hoe veel deze arme herders lijden, tot het punt van zweten toe. Sommigen schreeuwen tot ze hun stem verliezen, omdat ze geleerd hebben dat het is door te schreeuwen dat de boze geest naar buiten komt. Anderen maken bevrijdingen in verschillende fasen. Ze doen de eerste stap, nemen een rustperiode, voortzetten nog een andere dag met een andere stap, enzovoort. Wat het zielig is! Gebrek aan onderscheidingsvermogen is meer dan een ziekte.


9.2- Gevolg op Evangelisatie


Onwetendheid verspilt ons tijd, gebrek aan onderscheidingsvermogen doet ons voor niets lijden. Als we dit onderricht over het onderscheidingsvermogen goed begrijpen, begrijpen we gemakkelijker de betekenis van de instructies die de Here ons heeft nagelaten met betrekking tot de Evangelisatie:


Matteüs 10:5-6 "5... Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; 6 begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls." Wat Jezus hier heidenen of samaritanen noemt, heeft niets te maken met al Zijn ware kinderen die Hem nog niet kennen. De Heer had ze al in Zijn verlossingsplan. Integendeel, Hij spreekt tot ons van degenen die, zelfs als het Evangelie hen gepredikt zou worden, zou het nuteloos zijn.


Matteüs 10:14 "En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af."


Matteüs15:24 "Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls."


Marcus 6:12 "En indien een plaats u niet ontvangt en zij niet naar u luisteren, gaat daarvandaan en schudt het stof af, dat aan uw voeten is, hun tot een getuigenis."


Lucas 9:5 "En zijn er, die u niet willen ontvangen, gaat dan weg uit die stad en schudt het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen."


Tegenwoordig zijn er veel christenen, inbegrip herders, die jarenlang dezelfde mensen evangeliseren. Anderen laten mensen jarenlang in de gemeenten achter, mensen die koppig blijven en de waterdoop weigeren door te zeggen dat ze geduld met hen willen hebben. Zij zullen u vertellen dat "god" soms vele jaren nodig heeft om de harten van sommige mensen te raken. Begrijp dat ze over hun god spreken, niet over onze God. Onze God zei: "26Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. 27Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij." Johannes 10:26-27.


Aan welke persoon heeft Jezus in de Bijbel jarenlang het Evangelie gepredikt aan het wachten dat die persoon gelooft? Aan welke persoon hebben de discipelen jarenlang het Evangelie gepredikt aan het wachten dat die persoon gelooft? Zij die uit het zaad van God komen, hebben geen jaren nodig om de stem van hun Herder te herkennen. Ze hoeven alleen maar die stem te horen. Hebt u ooit gezien dat Jezus zich zorgen maakte omdat iemand naar de Waarheid luisterde en boos werd? Neem de Evangeliën door. Hebt u Jezus ooit gezien veranderen of Zijn boodschap of Zijn toon om mensen die naar Hem luisterden te behagen of om hen een beetje op hun gemak te stellen? Zag u Hem in paniek raken toen de mensen ongelukkig waren om de Waarheid te horen? Aangezien we allemaal de Bijbel lezen, antwoord mij. Ik nodig u uit om met mij te mediteren over de volgende Bijbelteksten:


9.2.1- Matteüs 15:1-14


" 1Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: 2Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? 3Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod Gods? 4Want God heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. 5Maar gij zegt: Wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. 6Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. 7Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: 8Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 9Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. 10En toen Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat! 11Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. 12Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot Hem: Weet Gij, dat de Farizeeën, toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aan namen? 13Hij antwoordde hun en zeide: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. 14Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen. "


9.2.2- Matteüs 23:13-35


" 13 Maar wee u, schriftgeleerden en farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. 14Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen. 15Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. 16Wee u, blinde wegwijzers, die zegt: Heeft iemand bij de tempel gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij het goud van de tempel gezworen, dan is hij gebonden.


17Gij dwazen en blinden, wat toch is meer, het goud of de tempel, die het goud geheiligd heeft? 18En heeft iemand bij het altaar gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij de gave, die daarop ligt, gezworen, dan is hij gebonden. 19Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? 20Wie dus gezworen heeft bij het altaar, zweert daarbij en bij alles, wat erop ligt. 21En wie gezworen heeft bij de tempel, zweert daarbij en bij Hem, die erin woont. 22En wie gezworen heeft bij de hemel, zweert bij de troon Gods en bij Hem, die daarop gezeten is. 23Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. 24Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt.


25Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. 26Gij blinde farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden. 27Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 28Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. 29Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen, 30en gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. 31Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. 32Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol!


33Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 34Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, 35opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar."


9.2.3- Marcus 10:17-23


" 17En toen Hij op weg ging, liep iemand op Hem toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 18En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. 19Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder. 20Hij zeide tot Hem: Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. 21En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij. 22Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. 23En Jezus, rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan."


9.2.4- Johannes 6:23-26


"23Doch er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Here gedankt had. 24Toen dan de schare zag, dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen ook zij in de scheepjes en kwamen te Kafarnaüm om Jezus te zoeken. 25En toen zij Hem aan de overkant der zee vonden, zeiden zij tot Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen? 26Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. "


9.2.5- Johannes 8:30-32, 37-47


" 30Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. 31Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken… 37Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt…


44Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen… 45Maar omdat Ik u de waarheid zeg - Mij gelooft gij niet. 46Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? 47Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt."


Zoals u uit de bovenstaande passages hebt gezien, heeft de Heer, toen Hij het Evangelie predikte, de mensen niet gesmeekt zodat ze het te aanvaarden. Hij was niet verbaasd te zien dat veel mensen Zijn Evangelie verwierpen; en Hij maakte zich geen zorgen toen mensen verlaten door te morren. Hij wist dat iedereen die uit Zijn Vader behoorde, Zijn Evangelie niet kon afwijzen. Hij wist ook dat zij die niet uit Zijn Vader waren, de woorden van Zijn Vader nooit konden waarderen. Evangelisatie was daarom gemakkelijk voor Hem. Hij heeft niet onnodig geleden, omdat Hij het onderscheidingsvermogen had.


Vergeet niet dat het Evangelie een schat is, het is in feite de grootste schat die de mens op deze aarde kan hebben. Dus als u het Evangelie aan mensen predikt, hoeft u ze niet de indruk te geven dat ze voor u geloven. Geef ze niet de indruk dat ze u een of andere dienst doen als ze geloven. Iedereen gelooft voor zijn eigen behoudenis. Niemand gelooft voor de ander. Zij die behoudenis willen, moeten geloven, en zij die de Hel willen, zijn vrij om te kiezen. Dus u moet de mensen niet laten geloven dat u het Evangelie aan hen oplegt. Predik eenvoudigweg, om degenen die zich willen bekeren de gelegenheid te geven om aan het eeuwige vuur te ontsnappen.


Vergeet echter niet dat niemand verplicht is te geloven en dat iedereen vrij is om met zijn leven te doen wat hij wil. De finaliteit is de eeuwigheid. Iedereen zal de komende dagen de verantwoordelijkheid nemen voor zijn keuze. En de Heer die ons geschapen heeft, weet dat Zijn ware Kinderen Zijn stem zullen herkennen wanneer Zijn Evangelie tot hen gepredikt wordt. Vermijd het evangelie op te leggen aan hen die het niet willen, en bedrieg uzelf niet meer door het Evangelie jarenlang aan dezelfde mensen te verkondigen, in de overtuiging dat het jaren duurt om een mens te bekeren.Het Evangelie van Jezus Christus is voor hen die uit het zaad van Jezus Christus zijn, en zij aanvaarden het zonder problemen.


Ik hoorde op een dag een herder die een afschuwelijk getuigenis gaf aan het zeggen dat hij het evangelie had verkondigd aan een vrouw die niet wilde geloven. Toen was de vrouw naar de gemeente gekomen, alles werd haar gepredikt, ze weigerde altijd te geloven. Ze lieten deze vrouw in de gemeente achter en moedigden haar elke dag aan. Ze zat zes jaar in de gemeente en na zes jaar geloofde ze uiteindelijk. En deze blinde herder gaf deze getuigenis om op te scheppen dat hij als herder een zeer goed werk leverde.


Dat is echte verleiding. Geliefden, ik waarschuw u tegen dit soort satanische getuigenissen. Het is pure verleiding. Het is met dit soort verleiding dat deze herders van satan Kinderen Gods ertoe aanzetten om in onzin te geloven. Zodra je hen leert wat er geschreven staat, vertellen ze je dat zo'n herder of zo'n "man van God" op een dag een getuigenis had afgelegd dat... Volgens hen komen getuigenissen vóór het Woord van God. Ik zal opnieuw eindigen met deze prachtige passage uit 2Johannes 8-11 "8Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. 9Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. 10Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. 11Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken."


9.3- Het laatste woord


De tijd is eindelijk aangebroken, geliefden, wanneer "dan zult gij ... het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient." Maleachi 3:18.


Nu de bazuin op het punt staat te klinken, zuivert de Heer Zijn Bruid en bereidt haar voor op de grote dag, voor op deze glorieuze dag. Al degenen die uit het zaad van God zijn, worden wakker, ze bereiden zich voor op de ontmoeting met hun Meester. Door dit te doen, ontvluchten allen de verleiding die elke dag wordt beoefend en ervaren in afvallige vergaderingen en gemeenten, in gemeenten die gebaseerd zijn op hebzucht en valse leer.


Wees niet verbaasd als terwijl u wakker wordt, terwijl u in opstand komt tegen de gruwel die op klaarlichte dag in de zogenaamde christelijke omgeving wordt beoefend, anderen om u heen zich op hun gemak voelen in deze satanische structuren en actief de Waarheid bestrijden.


Dit zou u niet moeten verbazen, aangezien de Heer ons dat heeft verteld. Ze zijn werkers van ongerechtigheid, ze zijn zoonen des verderfs, ze zijn schurken. Ze hebben allemaal de verduisterde intelligentie (Jesaja 6:9-10) en geen van hen kan signaal Gods begrijpen, zoals de Heer het ons in Daniël 12:9-10 openbaart. "9Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 10Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan."


Veel broeders hebben me berispen door te zeggen dat ik door dit onderricht had moeten beginnen. En ik weet dat velen van u mij zullen vragen waarom ik u nu pas deze onderrichten geef.


Geliefden, zoals ik aan het begin van deze leer al zei, werd de strijd niet gemakkelijk. Wanneer we ons bezighouden met een werk als dit, dat de werken van de duivel in al zijn aspecten aan de kaak stelt, laat satan niet los. Daarom moet u veel voor ons bidden. U, ware Kinderen Gods, als u werk Gods vooruit willen zien gaan, moet u voortdurend vasten en bidden voor de weinige mannen Gods die God nog steeds zonder compromissen willen dienen en die hun leven op het spel zetten door zich op het pad van de Waarheid te begeven. "Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht."2Korintiërs 2:17.


Satan en zijn agenten zijn mij hardnekkig vervolgd, zodat dit werk nooit zal worden gedaan, zodat dit onderricht nooit voor u beschikbaar zal zijn. Maar als zij zich in hun trots sterk vóór ons kunnen verklaren, wij, in onze nederigheid, kunnen wij hen Zwak verklaren vóór onze Meester Jezus Christus. Staat er niet geschreven dat "want Hij, die in ons is, is meerder dan die in de wereld is"? 1Johannes 4:4.


Geliefden, om dit onderricht af te maken, zegen ik de Here Jezus Christus nog steeds voor Zijn grote getrouwheid. Het is met het volste vertrouwen dat ik kan zeggen zoals onze broer Job: "Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden." Job 19:25.


Zing deze prachtige lofzang met ons.
U kunt zijn tune vinden op de website www.mcreveil.org.


Lofzang van de Gezonde Leer


Geef mij die gezonde leer van Christus,
Geef mij die gezonde leer van Christus,
Geef mij die gezonde leer van Christus,
Het is goed genoeg voor mij.


1. Het evangelie van voorspoed, En van valse wonderen, Van valse genezingen, Het is niet wat ik wil.


2. Het evangelie dat niet voedt, Van verhalen en fabels, Van de ijdele praters, Het is niet wat ik wil.


3. Het oecumenisch Evangelie, Het evangelie van compromis, En van tienden en offers Het is een dood evangelie.


4. Het Evangelie van Johannes, Het Evangelie van Jezus, En dat van Simon Petrus, Dat is mijn evangelie.


5. Weinigen willen ernaar luisteren, Weinigen willen het aanvaarden, Velen kunnen het niet verdragen, Het authentieke Evangelie.


6. Geen van de goddelozen zal staan Voor het Evangelie van Christus, Maar de rechtvaardigen zullen blij zijn Wanneer Het wordt verkondigd.

7. Het ware Evangelie dat vrij maakt, Het ware Evangelie dat bevrijdt, En van Paulus en Silas Het is goed genoeg voor mij.


8. Het evangelie dat niet vervalst is, Van eenvoud en volmaaktheid, En van de eerste broeders, Het is goed genoeg voor mij.


9. Het onverdunde zuivere evangelie, De leer van Jezus Christus, En de waarheid die vrij maakt, Het is goed genoeg voor mij.


10. Het evangelie van verzaking, En van tevredenheid, En van onbaatzuchtigheid, Dat is mijn evangelie.


11. Het evangelie van schranderheid, De waarheid die verdeeldheid zaait, De gezonde leer van Christus, Dat is mijn evangelie.


12. Dank U Heer voor Uw genade, Dank u voor de openbaring, Voor het onderscheidingsvermogen, Glorie aan U, O Heer!


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!


Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden