Ing kala purwa Sang Sabda iku ana, dene Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah sarta Sang Sabda iku Gusti Allah.
Wiwitane Panjenengane iku nunggil karo Gusti Allah. Samubarang kabeh dumadine dening Sang Sabda,
lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wijia kang ora didadekake dening Sang Sabda.
Sang Sabda kang kadunungan urip, sarta urip iku kang dadi pepadhanging manungsa. Yokanan 1:1-4

Welcome to mcreveil.org             
             
     
     
       akses kanggo website      
     
   
   
     
   
   
             Dhuh Yehuwah, pangandika Paduka punika ing salami-laminipun tetep santosa wonten ing swarga. Jabur 119:89
Pangandika Paduka punika dilah wonten ing ngajengipun suku kawula, sarta pepadhanging margi kawula. Jabur 119:105

sarta bakal padha mangreti ing kayekten, lan kayekten iku bakal mardikakake kowe. Yokanan 8:32