Ἐν ἀρχῇ ᾐτο ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ᾐτο παρὰ τῷ Θεῷ, καὶ Θεὸς ᾐτο ὁ Λόγος.
Οὗτος ᾐτο ἐν ἀρχῇ παρὰ τῷ Θεῷ. Πάντα δί αὐτοῦ ἔγειναν, καὶ χωρὶς αὐτοῦ δὲν ἔγεινεν οὐδὲ ἕν,
τὸ ὁποῖον ἔγεινεν. Ἐν αὐτῷ ᾐτο ζωή, καὶ ἡ ζωὴ ᾐτο τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Ἰωάννην 1:1-4

Καλώς ήρθατε στο mcreveil.org

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ

Κοροναϊός: Αποκαλύψεις από τον David Icke             
             
     
     
       Πρόσβαση στον ιστότοπο      
     
   
   
     
   
   
             Λάμεδ. Εἰς τὸν αἰῶνα, Κύριε, διαμένει ὁ λόγος σου ἐν τῷ οὐρανῷ. Ψαλμοί 119·89
Νούν. Λύχνος εἰς τοὺς πόδας μου εἶναι ὁ λόγος σου καὶ φῶς εἰς τὰς τρίβους μου. Ψαλμοί 119·105

Kαὶ θέλετε γνωρίσει τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια θέλει σᾶς ἐλευθερώσει. Ἰωάννην 8·32